KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen - Ji No. 2808 Zaterdag 13 Jannari 1900. 28at«~Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. A*bonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per post 75 id. fl.121/,. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux Spoorstraat en Zuidetraat. Ad.vertenU6n van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VHIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, Louwmaand, 81 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 7 m. Onderg. 4 u. 11 m. Zondag 14 Volle Maan. Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 1/ Donderdag 18 Vrijdag 19 Zaterdag 20 Vit het Buitenland. 't Is zeker niet onbelangrijk, te vernemen, dat ook van Frankrijk do sympathie voor de Boeren in Zuid-Afrika zeer groot is. Een groote wapenfabriek daar te lande is dus werd dezer dagen verzekerd niet weinig trotach op 't succes, dat haar snelvuurgeschut in banden van geocfendo artilleristen, zooals meer en meer bljjkt de Zuid-Afrikaunsche Republiek wel degelijk bezit, behaalt, en vindt deze cliënt, die bovendien steeds contant betaalde, de best raogelyke reclame. Groot was dan ook de voldoening, toen Engelsche agenten bjj de administratie der bedoelde fabriek aanklopten, om ook van die kanonnen te koopen. De directie verklaarde echter, dat het onmogelijk was. Daarop verzochten de zelfde afgezanten de nagenoeg gereed zijnde kanonnen, voor de regceringen van Servië en Bulgarye bestemd, te mogen overnemen. Geantwoord werd, dat deze kanonnen niet meer aan de fabriek toebehoorden, en toen de agenten daarop verklaarden, dat zy het wel met de betrokken regeeringen zouden schikken, werd er door de directie der fabriek zooveel bezwaar gemaakt, dat de Engelsche hceren van hun poging moesten afzien. Nadat van deze interessante bijzonderheid door een der Fransche bladen was melding gemaakt, werd door een ander blad naar de waarheid ervan een onderzoek ingesteld, en het vernam, dat het ver baal inderdaad in hoofdzaak op waarheid berust. Het toont bovendien aan het leugenachtige der verzekering, dezer dagen door een der Engel sche bladen gegeven, dat Engeland de br- noodigde kanonnnen uitsluitend binnenslands doet vervaardigen en dus de hulp van het buitenland niet noodig heeft. Het geval, 't welk we daar mededeelden, is niet een zeldzaam blyk van de belangstelling, die in Frankryk voor de zaak der Boeren gekoesterd wordt. De sympathie is ook daar vrywel algemeen. Gemeenteraden van de kleinste plaatsjes, die niet veel te missen hebben, zonderen toch nog al is 't soms maar 10 francs een kleinigheid af voor de gewonde Boeren of hunne nagelaten betrekkingen. De oflicieren van het Fransche leger droegen tot heden toe er ook toe by, om het fonds voor do strydenden in Zuid-Afrika te verster ken. Do Minister van Oorlog heeft zulks dezer dagen by circulaire verboden, in zooverre zy dit deden door hunne geldelijke bydragen op inteekenlijsten intcschryven met vermelding van naam en titel. Doen zij het als particu lieren, dan is er zeker niets tegen. Do Mi nister voert in de door hem desbetreffende uitgegeven circulaire o.a. aan: ,Ikwijsorop, dat stipte naleving van dit voorschrift en de tegenwoordige omstandigheden een byzonder belang heeft, met het oog op de internationale verhoudingen en de door deze geöischte inter nationale wellevendheid". Door de Regeering te Pretoria werd in het begin van November 11. aan Lord Salisbury (en niet aan Chamberlain dus) getelegraphoerd Aangezien wjj zoovele nwer krijgsgevangenen hier hebben (er zjjn er bjjna 2000) zullen wjj, ingeval gjj voortgaat, invoer van voedsel te stoppen, verplicht zyn, uwe soldaten bier mot miliepap te voeden". Eerst na twee weken wachten kwam daarop het antwoord, door Chamberlain verzonden, en van den volgenden inhond .Drie dagen vóór de ontvangst van uw telegram betreflende den invoer van voe dingsmiddelen, had Hr. Ms. Regoering instruc- ties gegeven tot opheffing der beperkende be palingen op den invoer van levensmiddelen ia de Zuid-Afrikaansche Republiek, welke be palingen door de Engelsche overheid in Zuid- Afrika waren afgekondigd", 't Ia wel opmer- keljjk, dat het bericht hiervan zoo heel lang werk bad om den weg naar Pretoria afteleggen. Door het Brusselsche Comitó van Het Roode Kruis" is een protest verzonden aan het ministerie van Bnitenlandsche Zaken te Londen, waarin gezegd wordt, dat de ambulance, door dat Comitó met de mailboot Herzog naar Delagoa-baai overgebracht, op kosten van het Engelsche gouvernement, zal worden gezonden naar Lorengo-Marquez. 't Comitó herinnert daarby aan de bestaande internationale overeenkomsten, volgens welke de handeling der Engelsche autoriteiten een inbreuk is op het volkenrecht, terwjjl ook verzekerd wordt, dat de bagage der ambu lance geen enkel voorwerp bevat, waarvan het vervoer door de bedoelde overeenkomsten wordt uitgesloten. Op grond van een en ander wordt do onmiddellyke invrijheidstelling der ambulance gceischt. In zeer groote mate is thans de aandacht gevestigd op 't geen Ruslund in dezen veel bewogen tjjd in zyn schild schynt te voeren in Midden-Azië. Allerlei geruchten daarom trent doen de ronde, en een en ander brengt men in verband met een voorgenomen op treden van Rusland, hetzji in Afghanistan of in Xndië. De gelegenheid is zoo mooi, nu Engeland in Zuid-Afrika do handen vol hoeft Een troepen-verplaatsing in het Aziatisch ge deelte van het Czarenryk wordt als eene proefneming beschouwd voor eene mobilisatie, en reeds wordt berekend, dat het Russische leger, zoo noodig, in acht dagen tyds het land, dat door den Indischen Oceaan wordt bespoeld, kan bereiken. In Engeland maken deze geruchten natuurlyk e<-n zeer pijnlyken indruk, vooral by de vreoselyke onzekerheid, die er steeds omtrent Rusland's plannen be staat. Wèl heeft de Russische Regeering het gebeurde de troepen-verplaatsing be hoorlijk opgehelderd, maar de gisting, die er inlaodsche stammen van Centraal- A«ë van tyd tot tjjd wordt opgemerkt, kan zoo heel licht aanleiding geven, dat een ge wapend optreden, in naam tot bevordering van orde en rust, dringend noodig is. En bekend is het, dat de Russische staatslieden hl hun aandacht hebhen gewjjd aan het be oogde doeleen vestiging te verkrijgen aan den zeeweg naar Indië. fflEUWKTBJUKRCiilSX. HELDER, 12 Januari 1899. De voordracht voor Directeur der Zeevaartschool te Delfzijl bestaat uit de heeren R. Peaux, luitenant ter zee, S Visser, disecteur der Zeevaartschool, alhier, en K. Prakken, idem te Terschelling. Een goed werk. Van de week op een avond brachfen wij een bezoek aan het Volkskofiiehuis Emanuel." Velen van onze lezers weten waarschijnlijk niet eens, dat dit huis in de Langestraat gezocht moet worden en nog veel minder, dat daar een werk van liefdadigheid verricht wordt, hetwelk in groote mate ondersteuning waardig is. Toen wij het goed verwarmde vertrek binnentraden, zagen wij 2 lange tafels aan gericht, waaraan kinderen van minderge- goeden gezeten waren. Allen werdeu voor zien van flink# boterhammen met koffie. Deze werden door de kleinen inet graagte genuttigd en aan hunne vroolijke gezich ten was het te zien, dat het hen wél smaakte. Voor velen was het waarschijn lijk het eerste voedsel wat zij dien dag ontvingen. Gedurende den maaltijd wer den de kinderen toegesproken, na afloop klonk een helder kindergezang en toen zy huiswaarts keerden, kreeg elk voor de broers en zusters te huis boterhammen mede. Zoo wij vernamen, geschiedt dit gedurende den winter dageljjks, met uit zondering van d# Zaterdag en Zondag avonden.De commissie van Kinder voeding, die zich hiermede belast, ver dient allen lof voor haar moeite en op offering, die zij zich in 't belang der arme kleinen getroost. Wij wenschen haar dan ook toe, dat haar edel streven doorgaven en giften van de meergezegeuden met aard- sehe goederen gesteund worde - Vijf artisten uit Amsterdam zullen Zondag 21 Januari in >Tivoli" een knnst- avond geven. Met veel succes gaven zü in November 1.1 een dergelijken avond. Wij twijfelen niet of het bezoek zal wel wederom even talrijk zijn als toeu, want er valt, zoowel op muzikaal als litera risch gebied veel te genieten. Voor het muzikaal gedeelte zorgen de verdienstelijke sopraan-zangeres, mej. Fransman, de be roemde violoncellist, de heer Beek, en de bekwame pianist, de heer Kroon. Met het tooneelmatige gedeelte belasten zich mej. "_jers en de heer Bigot. Deze zullen elk een voordracht houden en te zamen 2 tooneelstukjes opvoeren. Met het 20 Jan. a. s. van Amster dam naar Loren^o Marquez vertrekkende stoomschip »Kaiser" zal een belangrijke partij materieel, hoofdzakelijk bedden en tenten, met bijbehoorende uitrusting, wor den geexpedieerd, waardoor het aantal door het hoofdcomité uitgezonden bedden tot 100 klimt. De „Generaal Pel". Het «Hbld." ontving het volgende par ticuliere telegram uit Batavia: Op de Zuidkust van Nieuw-Guinea zyn vijf officieren van de stoomboot Pel" aan land gegaan twee er van zyn door Pa poea's gevangen gemaakteen van hen is gewond. De stoomboot heeft de plaats weer verlaten. Er is een oorlogsschip heengezonden. Ook de >N. R. Ct." ontving onderstaand telegram uit Batavia Papoea's hebben op den 141en graad gevangen genomen den derde-officier en twee machinisten van het stoomschip Ge neraal Pel", en den eerste-officier van dat stoomschip ernstig gewond. Het oorlogsschip »Serdang" is uit Am- bon erheen gezonden. Een moedige Hollandsche jongen. Het Handelsblad" meldt het volgende Toen het stoomschip »Burgemeester den Tex", van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland" (dezer dagen te Amsterdam teruggekeerd) de reede van Soerabaya op- stoomde, geraakte door een nootlottig toe val de scheepsjongen (een leerling van het Matrozen-Instituut der Kon. Ned. Zeil- en Roeivereening) overboord. De Stuurmansleerling Johannes Volle- wens, kweekeling der Kweekschool voor de Zeevaart, die naast hem stond op den bak, vanwaar het ongeluk gebeurde, sprong, zonder zich een oogenblik te bedenken, van dit hooge gedeelte van het schip in zee, zwom naar de drenkeling toe en wist hem zóó lang boven water te houden, tot dat er een tambangan (klein vaartuigje) kwam, waarmede zy werden opgepikt en behouden aan boord gebracht. Als men nu weet, dat Johan Vollewens zjjne eerste reis maakte, dat er op de reede van Soerabaya een sterke stroom loopt, en dat het er krioelt van haaien en kaai mannen, dan maj -"»n met recht zeggen, dat liy een krai. ^ft verricht, waarmede hij den naam van de kweeke ling der Kweekschool voor de Zeevaart hoog heeft gehouden. Op 1 Januari waren by de Ned. Herv. Kerk 258 predikantsplaatsen vacant, of 16 minder dan op 1 Juli 1899, als in Gelderland 20 plaatsen, Zuid-Holland 42, Noord-Holland 32, Zeeland 23, Utrecht 6, Friesland 49, Overijsel 10, Groning» 39, Noordbrabant 23, Limburg 3 en Drenthe 11 Een jonge man te Ruinen werd de vorige week plotseling door godsdienst waanzin aangegrepen. Daar men vreesde, dut hij in een kwaadaardige bui gevaarlijk kon worden, werden zyn handen geboeid Toch wist hij in een onbewaakt oogenblik gevolg te geven aan zijn voornemen om op oud-Testamentische wijze God een brand offer te brengen door zyn moeder op het haardvuur te werpen. Slechts met veel moeite gelukte het aan de oude vrouw zich los te rukken en te ontvluchten. Een paar wollen dekens, door den krankzinnige ook op het vuur gewor pen, smeulden, toen de buren te hulp schoten en daardoor stellig groote onhei len voorkwamen. Zoo spoedig mogelijk is de ongelukkige onder geleide naar 't krank zinnigengesticht te Zutfen vervoerd. De brandkastdieven te Amsterdam blijken nog niet allen achter slot te zitten, al meende men, bij de arrestaties in de Sint Nicolaasstraat, dat de gevaarlijke lieden voorloopig wel niets van zich zou- doen hooren. In den nacht van Za terdag op Zondag is weder op de bekende wijze een brandkast van haar inhoud be roofd. In het kantoor van den heer F. Redeker, handelaar in koloniale waren, Zwanenburgwal 74, vond deze des mor gens het slot vau de kast uitgehakt, ter wyl verschillende papieren en een bedrag van ruim f 100 aan geld gestolen was. Van daders geen spoor. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndlë: Verteadinpwag Datnmdertcr Tijdal d. laat potl-batorg. bualehPoak;. f. as «peet via Amttardam 19 Jan. 7—'aev. f- aaapoat via Rotterdam 12 en 2A 7.— 'anv p. Hall. taai] via Gaana. iG au 30 7.'aav. f Hal), mail via Mareeille. 23 8 30 'asem. p. Franache mail via Maruilla 12 en 21 7.— 'aav p. Rngelache mail via Brindisi lallaeo naar Atjah, da Oott- kuat vanSnmatra. Paleotbaog, el kan Vrgdag 9.'a mor. Riouw, fiaaka, Billitoa en Z. W. Afdeeling van Hornto). p. Dnilacke mail via Napala. 21 Jen. 9.'amor Naar Quyana (Suriname) p. nepoat via Amatardam 14 en 11 Jaa 7.—'aav. p mail via St. Naaairt 7 Febr.| 7 Naar Curafao, Bonaire an Aruba o II Jan. lail ris Sentbaapton lalkaa Diatdaf 110 'a aam. lail via Qoaanttewa [elksn Vrjjdag 3.30 aam. Naar St. Martin, St. Euatatlus en Saba: p. mail ever Engeland 22 Jan. 7.'aar Naar Transvaal en Oranje-V rjj- taat: via Napels 15 en 29 Jan. 9 uur 's raorg., via Maraeille 23 Jan. 3.30 's Bim. De Oorlog in Zuid-Afrika. Het bericht in ons vorig nommer omtrent het schieten op Hr. Ms. ♦Fries land", bljjkt geheel en al onwaar te zyn. Intusschen is er eene omstandigheid, die aanleiding kan hebben gegeven tot het leggen van eenig verband tusschen het opbrengen van de ♦Herzog" en de ♦Fries land". Wij vernemen toch dat de ♦Herzog" een lading victualie inhield, bestemd voor de ♦Friesland", welke levensmiddelen thans met de Nederlandsche ambulance te Dur- ban nog aan boord zyn. Er wordt echter niet aan getwijfeld of de onderhandelingen om ook deze neutrale lading, evenals de ambulance met haar materieel vrijen doortocht naar hare be stemming te geven, zullen tot een goed einde leiden. De ♦Friesland" is overigens tot 1 Mei van voldoenden leeftocht De „Bundesrath". By het hootdcomité van het Ned. Roode Kruis is bericht ontvangen van de ver tegenwoordigers der reederij van den ♦Her zog" te Hamburg, dat de passagiers van de ook te Durban opgebrachte ♦Bundes rath" per eerste gelegenheid naar Delagoa- baai worden verzonden, waaruit de con clusie te trekken is, dat het met de passagiers van den ♦Herzog" eveuzoo zal gaan. Dit ter gerustutelling van de fami lieleden van het personeel der Ned. am bulance. Een boodschap van president Steyn. LONDEN. 9 Januari. (R. O). De ♦Ti mes" ontvangt uit Lourem;o Marquez het volgende bericht: Volgens de Standard and Diggers News" besloot president Steyn zyn Nieuwjaarsboodschap aan de burgers met de volgende woorden Het volgende jaar zal de Afrikaander natie vrede en rust genieten. Die vrede zal worden ge grondvest op het feit, dat de ryand die ons onderdrukte en vervolgde gedurende de geheele eeuw, niet langer in staat zal zyn onschuldig bloed te vergiet Moge God in zijn oneindige goedheid ons deze genade schenken. Hoe de Engelschen in den slag bij de Modderrivier en die aan de Tugela met de kous op den kop zijn tehuis gekomen, vertellen ons thans de Engelsche corres pondenten vau de ♦Morning Post" en Daily Telegraph". Nog eens het gevecht bij Magersfontein. De ♦Morning Post" publiceert in zyn laatste nummer een brief van zijn oorlogs correspondent by lord Methuen's leger, die een beter denkbeeld geeft van het gevecht by Magersfontein. Wij geven hieronder eenige gedeelten uit dezen brief De Boeren waren niet zoo onwetend (als wij). Het is bjjna zeker dat een ver spieder der Boeren onze colonne op zyn nachtmarsch vergezelde en door een vooruit afgesproken teeken (het geweerschot) de positie van onze troepen op het geschikte oogenblik bekend maakte. In elk geval, onze mannen waren op vier honderd yards of minder van de Boeren- verschansingen, opeengepakt als haring in de ton en hadden een vuur te doorstaan zooals nog geen hunner, behalve de Argyll and Sutherlands, ooit had beleefd. Iemand riep ♦Terug" en toen was de slag verloren. De Hooglanders verbraken de rijen en liepen weg er is geen andere uitdrukking voor. liet was zulk een vlucht, dat een Schotsch dokter wiens vechtersbloed hem in de vuur linie had gedreven, werd neergeslagen en vertrapt door zijn landslieden. In enkele minuten was de brigade gedecimeerd en de uitslag beslist. Zij liepen niet ver, sleehts een paar honderd yards, maar toen zij zich verzamelden, waren zy geschokt en van de wijs". ♦Onze kanonnen waren zoo dicht opgerukt als maar mogelijk was. En nog konden we niets winnen, want de soldaten voor de kanonnen lagen plat op den grond, net als voor de Modderrivier, niet in staat om zich te bewegen. ♦Zoo druilde het gevecht voort, de halve dag leek ons een week toe. In den middag werd het duidelijk dat de vijandeljjke stel ling niet voor duister genomen zou kunnen worden. Men had dus het vooruitzicht van een nog vervelender middag. ♦Tusschen half twee en twee uur werd het schieteu over de geheele linie levendiger. De Hooglanders-brigade trok terug. Wie daartoe bevel gaf kan ik niet zeggen, maar dat doet er weinig toe. Zij trokken terug in een golf die geen oflicier kon tegenhouden. Men kon ze als byen zien zwermen over het veld totdat ze buiten het bereik der Boereu-geweren waren en de kanonnen werden zonder bescherming achtergelaten. Deze beschoten de loopgraven der Boeren totdat het vyandelyk vuur ver minderde. Wat nu zou gebeuren was moeilijk te zeggen, totdat majoor Ewart van den staf der Hooglanders, naar voren reed met een bevel, dat bjjna een verzoek was met de strekking dat alles wat de bevelvoerende officier van de Hooglanders verwachtte was dat ze de positie zouden houden tot het duister was gevallen. De brigade was zoo verspreid en verward, dat majoor Ewart feitelijk geen officier kon vinden aan wien hij het bevel kon overbrengen. Met de hulp van kolonel Dawnay, die als toeschouwer het gevecht bijwoonde, geluk e het de man nen by elkaar te krijgen, waarna de brigade versterkt door de ♦Scots Guards", opnieuw vooruitging tot de kanonnen, waar de man nen eenige dekking hadden." ♦Omstreeks half vjjf begonnen de kanon nen van den vijand, die tot zoolang het stil- zwjjgen hadden bewaard, te spreken. Zij beschoten onze affuiten en de cavalerie die buiten het bereik vau het geweervuur in een terreinplooi stond verborgen. ♦Er was niet meer dan deze laatste drup pel noodig om de Hooglanders geheel te demoraliseeren. Toen de eerste granaat barstte liep de rest der brigade als by onder linge afspraak terug tot het veldhospitaal hopeloos verslagen voor dezen dag. ♦In deze omstandigheden zou een nacht- aanval dwaasheid zjjn geweest, want de Hooglanders waren zelfs niet meer in staat de bagage te bewaken en de Garde-brigade, die al genoeg gevochten had, kon den aan val niet doen zonder stenn. ♦Tegen alle hoop in dat nog een overwin ning zou zyn te halen uit de nederlaag, bi vakkeerden we in het maanlicht op het slagveld om vroeg gewekt te worden door het geschreeuw van Kaffers, het knallen van zweepen en het gerommel van wagens. ♦Toen werd twijfel tot zekerheid. De verplegingstrein stoomde met volle kracht naar Modderrivier-station terug ora er de aankomst van de troepen af te wachten. Wjj hadden bjj Magersfontein tegen de Boeren gevochten en een nederlaag geleden." In een correepondentie aan de Daily News" over Magersfontein vinden wy nog een niet bekende bijzonderheid. Toen de Hooglaudersbrigade tot dicht by de schan sen ran de Bieren was voortgerukt vielen plotseling de zoeklichten van de Boeren breed en helder als de middagzon op de gelederen van de ten doode gedoem de Hooglanders, ofschoon dit licht den vijand verborgen liet bljjven in de scha duwen van de zwarte heuvelreeks achter hen. Een oogenblik schenen de Schotten als verlamd door deze plotselinge ontdek king Toen kwam het geratel van bij na duizend geweren geen vjjflig pas ver der." De slag aan de Toegela. Aan den brief van den ♦Daily Tele graph", correspondent Bermett Burlegh, ontleenen wjj nog de volgende losse bjj- zonderheden over den slag aan de Toegela. Donderdag 14 December kampeerde de geheele macht van Buller in de open lucht zjj bestond uit 23,000 man, twee brigades cavalerie, vier brigades infanterie, zes Royal Artillery-veldbatterijen, zestien ma rine-kanonnen, enz. en lag drie mjjl noor delijk van het station van Chieveley. In den loop vau den dag werd er duchtig geschoten, vooral de 4.7 en de 12-ponder marine-kanonnen deden veel werk. Tus schen twaalf en drie uur 's middags werd het bombardement gestaakt, daarna werd het weer tot het vallen van den avond voortgezet. Ongeveer 140 kogels werden alleen door de marine-kanonnen in de Boe- renstelling geworpen. Men sliep dien nacht met de kleeren aan en om zes uur 's morgens was men tot den aanval gereed. Generaal Hildyard had de eereplaats in het centrum, waar de Boeren het sterkst verschanst waren. De Queens Owu en de Devons marcheerden op, in een houding, ♦die bjjna te kranig scheen met 't oog wat op handen was." Het front strekte zich uit over een afstand van zes mjjl. niet meegeteld de Engelsche cavalerie-flanken. Het gevecht begon mot het beschieten door de 12-pouders met lydd ietkogels van Groblerheuvel en Fort Wylie, maar er kwam geen antwoord van de Boeren. Toen rukte men gezamenlijk op. De Hildyard - colonne nam stelling op een halve mjjl oostelijk van Colenso, en kolonel Long, die met zjjn geschut niet achter wilde bljjven, bracht zjjn kanonnen in stelling op 1500 yard van fort Wylie. Daarop barstte eens klaps een overweldigend geweervuur der Boeren los. Van 600 yards werd het vuur onverflauwd volgehouden en van alle kanten schenen de kogels aan te snorren, zoodat een ♦orkaan van looden hagel" over de Devons en Queens en de kanonnen neer stortte, toeii aarzelde de Engelschen geen oogenblik de kanonnen werden in stelling gebracht, al waren reeds vele paarden ge vallen. Rome, in zijn roemrijkste dagen bezat geen meer opofferende soldaten." Intusschen was er nog steeds niets van den vijand te zien. Kolonels Long en Hunt hadden toen echter den anderen oever der rivier onder vuur genomen en schoten een uur lang, doch het Boerenschieten werd steeds heviger en weldra waren twee bat terijen van Long buiten gevecht gesteld, echter niet voordat de beide kolonels ge wond waren. De marine-batterijen en de derde bat terij veld-artillerie konden gelukkig nog in veiligheid gebracht worden. Inmiddels hadden de Devons en Queens de Boeren uit de huizen van Colenso ver dreven en rukte ook de Iersche brigade met generaal Hart naar de rivier op. Door een onvolledige kaart waren deze laatste troepen wat te laat. By de rivier werden zy echter op ongemakkelijke wijze ont vangen door het vuur der geheele Boeren- stelling, die het reeds met Hunt's artil lerie had klaar gespeeld. Hart rukte daarop nog meer naar links op. Van acht tot elf was de hevigheid van het gerecht het grootst, daarna hadden de Engelschen in het hooge gras gelegen heid op adem te komen. Een verkenning had aangetoond, dat de flanken der Boeren te sterk waren om om te trekken. By HIangwane streden de koloniale troepen. Zij hielden zich prachtig, maar werden niet door lord Dundonald en ge neraal Barton gesteund. Zij bezetten den heuvel, doch hun werd later gelast terug te trekken, zoodat deze troepen bij den terugtocht zwaarder verliezen leden dan bjj de bestorming. De rivier stond tien voet hooj, omdat de Boeren het water hadden afgedamd. Heel wat soldaten, die nog trachtten de rivier over te zwemmen, verdronken bjj die poging. Dit waren vooral de mannen van ilart'8 divisie, die woedend waren, dat zy nog niet genoeg in het vuur waren geweest. Rechts schoot de aanval in het geheel niet op en feiteljjk was men geen stap verder, terwijl de kanonnen van den vyand nog steeds het vuren volhielden. Wel deed het marinegeschut pogingen dit vuren tot zwjjgen te brengen, doch de Boeren waren slechts al te gelukkig in het voortzetten van de slachting onder de cavalerie, veldartillerie en infanterie. Terwijl Colenso das bezet was en de Schotsche regimenten tot bjj de brug lagen, reed de staf van Buller tot dicht bjj de verlaten batterjjen. Luitenant Ro berts, zoon van lord Roberts, bood aan. de stukken terug te halen en dadelyk boden zich vrijwilligers aan om hem te vergezellen, maar de mannen en paarden werden als weggemaaid onder het moor dend vuur der Boeren. Luitenant Roberts, Congreve en Schofield werden dadelyk ernstig getroffen. Vele pogingen werden nog gedaan, doch alles te vergeefs, ♦de vallei des doods" was niet te betreden en de kanonnen van de 14de en 66ste veld- batterij waren verloren. Het eind van den Blag was nabjj. Het bevel tot terugtrekken werd over de ge heele linie gegeven tegen vier uur in «f namiddag. De correspondent meent, dat 1500 daten violen. Had men den Engelse jD troepen toegestaan storm te loopen, zoo zou dit cijfer ongetwijfeld tot 5000 ge--., stegen zijn, zonder «enig succes te behalen. Bjj den terugmurscb naar het kamp waren de soldaten volstrekt niet terneer geslagen zjj rookten, zongen en schert sten, zegt decorrespondent. Er was red»" toe De aanval op Derdepoort. Uit een brief van den correspendent U Pretoria van de Schiedamsche Courant: Een schandeljjke, beestachtige gebeur tenis echter, die den haat tegen al wat Engelsch i9 in het hart van iederen wel- meenenden Afrikaner heeft verstrekt, is d' sluipmoord van Derdepoort, waar de fainili- van onzen grijzen president zwaar geteie terd isniet minder dan elf harer ledei zyn daar gesneuveld of gewond. Uit het officieele rapport blijkt dat de Engelschen te zamen met de Kaffers van Linchwe, Segeli en Kharna het lager de Derdepoort hebben aangevallen. De Engel schen dwongen de Kaffers tot den aanval en dreigden ze met de maxius. De aanval werd afgeslagen. De vyand liet ongeveer 50 doodea achter. Aan Transvaalsche zijde Tyf burgers in.' c lager gedood, twee wielrjjders-rapportgangers eveneens gedood en vier gewond, gelukkig geen van allen zwaar, en 14 vermist, waarvan echter de meeaten weder terecht gekomen zjjn Ver moord werdeu op het politiestation te Derdepoort buiten het lager gelegen, Ste- phanus Fouché, twee vrouwen en nog zee andere mannen en gewond 1 persou^. Door de Kaffers werden medegevoerd naar Machoedi 4 getrouwde vrouwen, 2 jonge meisjes en 6 kinderenverder werden 81 ossen van het lager door Kaffers afgeno men en weggevoerd. Van de lykcn der vermoorden waren sommigen vreeselyk ver minkt door de Kaffers. Er bestaat geen de minste twjjfel, dat zy de Kaffers tot deze daad hebben aangezet en hen daarmede hebben geholpen. e MOLTENO, 8 Jan. Een sterke ver kenning is heden nacht van Sterkstroom uitgedaan. Men ontdekte, dat de Boeren Stormberg bezet houden met een aanzien lijke macht. Tegelijkertijd is een belang rijke hoeveelheid voorraad met goed ge volg uit Molteno teruggehaald. LONDEN, 10 Jan. De ♦Daily Mai verneemt, dat binnenkort openbaar za. worden, dat een tweede bevelvoerende ge- neraal in Zuid-Afrika van zyn bevel wordt ontheven. LONDEN, 10 Jan. De ♦Daily Graphie" verneemt, dat Duitschland twee nota's tot Engeland heeft gericht. Daarin ontzegt bet Engeland het recht, een schip aan te houden dat tusschen twee onzydige harens 1 vaart. De Engelsche regeering antwoord de daarop, dat zij zich bij de leer van het Duitsche ministerie van buitenlandsche l zaken niet kan neerleggen. Duitschland had een voorbeeld over zjjn bewering aan gehaald, maar dat bleek niet van toepassing. De ♦Standard" verneemt uit Durban, dd. 7 Jan. De lading van de ♦Bundes rath" wordt gelosttot nog toe is niets verdachts ontdekt. KAAPSTAD, 10 Jan. Lord Roberts eii lord Kitchener zjjn hier hedenavond aan gekomen. De aanval op Ladysmith. LONDEN, 10 Jan. Een officieel telegram van generaal Buller, heden uit het kamp bjj Frere verzonden, luidt Een Transvaalsch telegram geeft als het verlies des vjjandaby Ladysmith op 6 dezer op4 dooden en 15 gewonden. En dit nadat hij, zooals erkend wordt, een moord dadig vuur had doorstaan van zes gemas keerde batterjjen en nadat bjj aan alle punten was afgeslagen. De naturellen hier verze keren dat net verlies in één commaudo alleen 150 dooden en wagenladingen ge wonden bedroeg. Het hevigste verlies moeten de Vrij stater» geleden hebben, die door de Transvalere gedwongen werden de gevaar lijkste plaatsen in te nemen. Het kerkhof te Dundee. In een brief uit Transvaal, ter lezing af gestaan door een stadgenoot, wordt het volgende vermeld aan de *Zr*-u n' Toen de Boeren on de ge- dee kwamen, trokó deze uit- er zooveel '"«u».ïer2ckc[ctv voorzien van een stondter herin was op alle bon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1