KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen. No. 2809 Woensdag 17 Jannari 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per post 75 id. f 112 '/j- id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG, ïïitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidstraat. Ad.vert©ntlöii van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. d verten tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGS MORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. (Fit het Buitenland. Het Britsche Parlement zal op 30 dezer bijeenkomen, en men verwacht, dat dan nogal liet een en ander betreffende den oorlog in Zuid-Afrika ter sprake zal komen. Te oor- deelen naar de uitingen der dagbladpers daar te lande, zal het er dan in de vergadering der wetgevende macht stellig ernstig en woelig naar toegaan, of 't sou moeten zjjn, dat er vóór dien tijd door de Engelschen een glansrijke overwinning op de Boeren behaald werd. Daardoor zou het oordeel natuurlijk worden gewijzigd. Doch op zoo iets is maar heel weinig kans, en dc waarschijnlijkheid is dus zeer groot, dat de brave» Chamberlain er lang niet gemakkelijk zal afkomen, 't Wordt gedurende de laatstverloopen dagea in Enge land hoe langs hoe meer opgemerkt, dat deze minister van KoloniëD, de man is, die men hoofdzakelijk de schuld moet geven van i\l hot gebeurde. En 't lijkt er naar, dat, wan neer de overige ministers hem niet loslaten, de val van het geheele kabinet zeer mogelijk zal zjjD. Reeds wordt heel ernstig gesproken van bet optreden van een nieuw ministerie met Lord Rosebery aan het hoofd. Een der Engelsche dagbladen laat zich omtrent een en ander volgenderwijzo nit.Wij zijn voor de kens gesteld, een partij te redden of het Rjjk. Deze keus kan wel niet moeilijk zijn. Onder soek omtrentbegane fouten kan tot later worden uitgesteld. Vatten wjj alles tezamen, dan is de grond van den tegenwoordige toe stand deze, dat het ministerie bjj de verwik kelingen met Transvaal niet wist wat het deed. liet stelde den Boeren eischen, waar van do afwijzing den oorlog moest na zich ■leepen, en het bereidde zich op den oorlog iet voor. Is het nu verstandig, nog langer het lot van het Rijk in handen van deze mi nisters te laten De natie zal zelf de schuld van haar ongeluk dragen, als zjj er niet op aandringt, dat wjj de mannen kwijt raken, wier zienswjjze zoo volkomen valsch is ge bleken en zij niet uitziet naar mannen, op wier oordeel en doorzicht zjj kan staat maken". In Duitseliland is de opgewondenheid tegen over Engeland nog toegenomen, sedert het gebleken is, dat de schepen, die door Engelsche kruisers waren in beslag genomen, zjjn vrij gelaten, omdat er koegenaa nd geon aanleiding voor de in beslagneming werd gevonden. In den Duitschen Rijksdag ie een«> inu-rpellatie aangekondigd over do bewuste aangelegenheid. De Regeering heeft nu don wensch uitgedrukt, om de bedoelde interpellatie ecne week uitte stellen. Zjj verlangt meerdere kalmte, en vreest ètl te veel opgewondenheid. Zij poogt ër op aantedringen, dat de zaak op wuardige wijze zal worden behandeld, schoon het haar wel niet onaangenaam zal zjjn, wanneer zij Engeland kan doen «ion, dat de Rijksregeering in haar buiteolandschc politiek rekenen kan op de volle inetemming en den krachtigen steun van den R\jksdag en van het geheele Duitsche volk. Wat dit laatste het volk betreft, kan men tot voorbeeld nemen de uitiog der open bare meeuing in de groote handelsstad Ham burg. Daar is men steeds ijverig in de weer, om, in vereenigiog met Nederlanders, Belgen, Duitschers en Duitsch-Oostenrykers, hulp te bieden aan de stambroeders in Zuid-Afrika. De uitzending eener ambulance, uit vjjf ver pleegsters, twee verplegers en een zeer geacht heelkundige samengesteld, is daarvan het gevolg geweest. In de vorige week had er eene groote volksvergadering plaats, waartoe de Hambnrg- scbe burgerij was uitgenoodigd door het Comitó, dat zich de belangen der Z. A. Boeren heeft aangetrokken. Aangekondigd werd, dat de samenkomst op het oog had, te protesteeren tegen de jongste geweldenarij en der Engelschen. Drieduizend mannen en vrouwen, uit alle klassen des volks, waren tegenwoordig en gaven op verschillende oogenblikken blyk van hunne gezindheid. Door hare éénstemmige veroor deeling der Britsche staatkunde was deze vergadering als het ware een volksgericht over Chamberlain en zijne helpers. De voorzitter dezer moeting liet zich o. a. volgenderwyze uit .Het is treurig, dat zulk een Britsche kerel als John Buil Engeland -r- het kan wagen, onze schepen in beslag te nemen. Wjj willen versterking, uitbreiding onzer vloot, opdat aan Engeland de lust zal vergaan, zich met ons te meten Daverende toejuichingen volg den op deze reden des voorzitters. Ten slotte nam de vergadering deze motie aan, dio aan den Duitschen Keizer zal worden toegezonden .Drieduizend mannen en vrouwen, bijeenge roepen door het Hamburgsche Comité voor de gewonde Boeren in Zuid-Afrika, versoeken Uwer Majesteit, om Haar hoogen en machti gen steun te verleenen, ten einde de Duitscli- Nederlandsche hulp-expeditie tegen de Engel sche geweldenarijen te beschermenen zij geven Uwer Majesteit, met de betuiging van hnnne onwankelbare trouw, de verzekering, dat z|j zullen medewerken, om de uitbreiding der Duitsche vloot te bevorderen, opdat die vloot in staat z|j, eiken tegenstander ten onder te brengen. Van verschillende zjjden waren betuigingen van onverdeelde instemming ont vangen. Een Munchener vereeniging seinde *^e'' dcn mannen, die zich niet door officiëele en ofBcieuse laksheid laten verlokken en openlyk optreden tegen het Britsche zee- roorersvolkEn een Duitecli-Boheemsch afgevaardigde zond het volgende telegram Helpt uwen Keizer oen machtigen vloot bouwen, opdat hij in de toekomst althans aan de gevoelens van het in z|jn eer gekrenkte Duitsche volk desnoods met de wapens uiting kan geven. Leven de BoerenSmaad en schande over het roofzuchtige Britsche volk Onder levendige toejuichingen werden deze en dergelijke telegrammen aan de vergadering voorgelezen. De berichtgever voegt aan deze mededeelingen toe: fDcn Britschen consul to Hamburg zullen de ooren wel gesuisd hebben MIZUWNTIJDIAUEA. HELDER, 16 Januari 1899. Het vertrek van Hr. Ms. pantserdek- schip Zeeland" naar Zuid-Ametïka en W est-Indië is bepaald op a. s. Woensdag. De heer B. B. Borgart Jrvan hier, surnumerair bij de Maatschappij tot Ex- plotatie van Staatsspoorwegen te Cujjk, heeft jl. Zaterdag te Utrecht met gunstig gevolg examen afgelegd voor ambtenaar bij die Maatschappij. Op den 26en Januari a. s. hoopt een onzer geachte plaatsgenooteD, de heer J. Koning, Kapelmeester dor Kon. Ned. Marine, don dag te herdenken waarop liet '25 jaar geleden zal z|jn, li|j tot stafmuzikant werd bevorderd. Gedurende 30 jaren, die de heer J. Koning den lande reeds heeft gediend, heeft h|j de verschillende rangen bjj het mu ziekkorps met schitterend succes doorloopen. Mocht de heer Koning bjj zijn benoeming tot kapelmeester der K. N. M., van zjjn vroegere plaatagcnooten te Breda vele bljjken ontvangen van hoogachting en waardeering, eu destijds ontwaren dat niet alleen het mu ziekkorps van het Ge Regt. Infanterie hun zoo ijverigen en waarden onderkapelmeester zoo noodc zagen vertrekkende heer Koning kan verzekerd zjjn, dat de inwoners van deze gemeente allen de overtuiging hebben, dat zij trotsch kunnen sijn op hun tegenwoordige kapelmeester der K. N. Marine. Gedurende 16 jaren heeft de heer Koning de Marine kapel herschapen in een muziekkorps, dat als een der beste van ons land wordt beschouwd. De vele lauweren door de kapel behaald, zijn daarvoor hot beste bewjjs. Veel heeft de heer Koning gedaan om door uitmuntende uit voeringen in deze gemeente, vooral voor de Marineclub de inwoners zooveel mogelijk te doen genieten Tan de heerljjke muziek, en hen een hoogere dunk te verschaffen van de edele kunst en zjjn beoefenaars. Overal waar muzikale hulp noodig was, kon men verzekerd zijn, den heer Koning daartoe altjjd bereid te vinden. Wij herinneren slechts aan de kerkconcerten, zanguitvoeringen, enz. Zijn wij den heer Koning daarvoor veel verschuldigd, wij twjjfelen niet of de geheel Kon. Ned. Marine zal overtuigd zjjn, dat onder leiding van den kapelmeester Koning het korps is geworden een militair muziekkorps de Kon. Ned. Marine waardig. Vele coinpositiën, waar onder de Kon. Ned. Marine-marsch, de adel- borsten-marscli, het adelborstenlied, enz., zoo mede een zeer groot aantal arrangementen, zijn het grootste bewjjs, dat de heer Koning niet alleen in de kunst, maar ook in het muziekkorps der Marine zijn ideaal zocht. Wij twjjfelen dan ook niet of het zal den hoogst gewaardccrden kapelmeester dien dag niet aan vele bljjken van belangstelling ont breken. (Ingex.). Plaatselijke verbruiksbelasting. De Staatscourant bevatte dezer dagen o. a. de wet van 30 December 1809, tot afw|jkiug van den regel, gesteld bij art. 241 der Gemeentewet omtrent plaatselijke belasting ten behoeve der gemeente Hel der. In genoemd artikel wordt voorge schreven Belastingen op voorwerpen van verbruik worden niet geheven". Door de nu afgekondigde wet is het der gemeente opnieuw toegestaan, om nog gedurende één jaar, en dus uiterlijk tot 31 December a.s., voorttegaan met het heffen van accijns op gedistilleerd. Een buitenkansje. Wijlen de heer G. J. Hulscher Jr., fir mant der firma Gebr. Hulscher, Port van Cleve", te Amsterdam, heeft aan de depar tementen Amsterdam eu Deventer van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" elk een legaat vermaakt van f 100,000, belast met vruchtgebruik. Roode Kruis. De 14e opgaaf van ingekomen bijdragen bij den voorzitter-penningmeester van het Ne- derlandsche Roode Kruis bedraagt G80.046 makende met de vroegere opg. 175,487.62. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. De voorzitter van het hoofd-comité van het Nederlandsche Roode Kruie heefl van den Minister van Buitenlandsche Zaken de mededeeling ontvangen, dat blijkens een telegram van den Nederlandschen consul te Lorenco Marquez, de tweede ambulance van het Nederl. Roode Kruis (ambulance- Koster) in goeden welstand aldaar is aan gekomen. Onderscheidingen. Bij kou. besluit van 11 Jan. 1900 is, naar aanleiding der krijgsverrichtingen in Atjeh gedurende de eerste semester 1899 a. bepaald, dat in de registers van de kanselarij der Nederlandsche orden zal wor den ingeschreven als ridder 4e kl. der Mi litaire Willemsorde, de gesneuvelde sergeant der inf. T. J. Hendriks; b. benoemd tot ridder 4de kl. van de Militaire Willemsorde de kapt. der inf. B A. A. Vlaminckde eerste-luit der inf. H. R. Cambier, en de inlandsche fuselier Sitjar c. bepaald, dat bij afzonderlijke dagor ders, zoo in Indië als in Nederland, eervol zullen worden vermeld, de eerste-luit. der inf. H. M. Luchsinger en de ziekenoppasser H. Mellema. (St.-Ct.) Aardbeving Sumatra. Bjj het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende telegram van den gouverneur-generaal van Nederl.-lndië be treffende eene aardbeving op het eiland Sumatra In den nacht van 5 dezer vond eene hevige aarbcving in de bovenlanden der atdeeling Tebing—Tinggi (residentie Pa- lembang) plaats. Veertien kampongs zjjn verwoestveraterking te Kepahiang zwaar beschadigd. Omgekomen 19 inlanders, waar onder een fuselier. Te Benkoelen zijn vele huizen ingestort2 dooden en 5 gewonden. De afdeeling Tebing-Tenggi grenst aan de afdeeling Ommelanden van Benkoelen; Kepahiang ligt ten zuid-oosten van dun 1000 meter hoogen Suikerbroodberg, vlak bij de waterscheiding, en op de grens van de residentiën Benkoelen en Palembang, ongeveer 45 kilometer van de hoofdplaats Benkoelen verwijderd, aan den grooten weg, die bergopwaarts gaat Kepahiang of Kepajang is de hoofdplaats van de onderafdeeling Redjang en Lebong; het is de zetel vaa den controleur en heeft een kleine bezetting. De „Prins van Oranje". Het stoomschip »Prins van Oranje" der Stoomvaart-Maatschappij Nederland", dat 18 December j.1 Perirn passeerde en dus 5 Januari te Padang had kunnen zijn, is daar nog niet aangekomen. De directie der maatschappij deelt mede, dat de rou tes, waarop de Prins van Oranje" zich kan bevinden, thans worden doorzocht. Hiertoe zullen de naar Indië op reis zjjnde 8toomer8 Prins Alexander",Bali" en volgende een bepaald aangewezen route bezuiden Adu Atoll naar Padang volgen en de thuiswaarts varende schepen van Padang uit de route door het anderhalf graads kanaal, terwjjl ook het traject Padang-Colombo zal worden bevaren. De «Prins van Oranje" vervoert geene passagiers, alleen goederen. Mocht het schip ten gevolge van een accident aan de machines, drijvende zijn en door de thans zoekende schepen niet aangetroffen worden, dan behoeft men de hoop nog niet op te geven daar de heer- schende stroomen het eindelijk wel in een door schepen bezochte streek zullen voeren, en er voor verscheidene maanden proviand en voor onbepaalden tijd drinkwater aan boord aanwezig is. Zoo heeft kortelings zich het geval voorgedaan met het Engelsche stoomschip »Waikato", dat, op reis van Londen naar Australië, den 5en Juni 1899 even be zuiden de Kaap de Goede Hoop, een acci dent aan de machine bekwam en eerst den 8en October d. a. v. in de haven van Freemautle (West-Australië) aankwam, na verschillende malen, ook door zeilschepen, op sleeptouw te zjjn genomen. Moordaanslag Uit jaloezie. In de tapperij van N. Suikerbuik aan den Haringvliet No. 95, te Rotterdam, trad Don derdagavond omstreeks negen uur binnen de 32-jarige J. Nigting, wonende aan den Feyen- oorddijk 82, een gepensionneerd militair van liet Oost-Indisch leger. Achter het buffet stond de 24-jarige buffet juffrouw Mina Wanning, die daar sedert 10 dagen in dienst was als buffetjuffrouw en tevens als dienstbode. Nigting zette zich neer op een bank, welke voor het raam aan dc straat stond, naast bet buffet. Schuiu over hem zat do 64-jarige tapper, terwjjl in een saai achter de tapporjj twee personen aan het bijjarten waren, in het bjjzjjn van de vrouw van den tapper. Nigting bad sedert een drietal weken ver keering aangeknoopt met Mina. Daar deze ook wel eens praatte met andere bezoekers, was bjj jaloerscb geworden. Nauweljjks was hij gezeten of er ontstond tuascht-n beiden een korte woordonwisseling. doordien Mina een schipper, die aan de biljart stond, heel gra cieus een fleachje limonade bracht, dat de sdhipper besteld bad, waarop N. een revolver te voorschjjn haalde en plotseling een schot op het meisje loste, welk schot ia haAr lin kerwang een gat veroerzaakte ter grootte van een erwt. Waarschjjnijjk denkende zjjn slacht offer doodelijk gewond te hebben, sette bjj het moordtuig op zjjn voorhoofd, trok twee maal af en bracht zichzelf vervaarljjke ver wondingen toe, die hevig bloedden. In een oogwenk was bet drama afgespeeld. Dc tapper, nauweljjks wetend wat er ge schiedde, wierp zich op den dader en trachtte hem de revolver te ontrukken, daarin gehol pen door de beide bezoekers. Nigting was echter zeer koelbloedig gebleven en greep, toen bij zag, dat hjj de buffetjuffrouw niet gedood had, zjjn wandelstok, haalde daaruit een degen en wilde haar hiermede te Ijjf. Doch do tapper en de beide bezoekers hielden hem stevig vast en wisten hem eindelijk te ont wapenen. Inmiddels waren twee politic-agenten ver schenen, die den man wilden arresteeren. Doch nu ontstond er nog heviger worsteling. Ten slotte slaagde men er in Nigting de hand boeien aan te doen, waarna hjj aldoor bloedend en onder hevig verzet op den post aan de Oosterkade gebracht werd, waarhoen men ook de buffetjuffrouw vervoerde. Daar dc toestand van beiden door het hevigo bloedverlies zeer verergerde, vervoerde men ben naar het Zie kenhuis, waar beiden ter verpleging zijn opgenomen. Het is gebleken, dat beiden, Nigting en Mina Wanning, naur Zieriksee zouden gaan, vau waar Mina herkomstig is, en dat do dader reeds verklaard heeft grooten spijt te hebben over wat hjj gedaan heeft. Mina verklaart echter niets meer van hem te willen wften. De bakker Jacob Zeegera, die we gens het vermoorden van zjjn vrouw tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld werd, doch onlangs nit de gevangenis te Arnhem wist te ontvluchten, is, naar man ons uit Arnhem seint, in de omatreken van Putten aangehouden en naar de cel teruggebracht. Omtrent deze arrestatie bevat de »N. Arnh. Ct." de volgende bijzonderheden Donderdag kwamen eenige menschen bjj den burgemeester, mr. VV. Roosmale Nep- veu, met dc mededeeling, dat zij sedert eenige dagen een rookkolom zagen opstij gen uit het midden van een bosch, op ongeveer anderhalf nnr afstand van Patten gelegen. De burgemeester vermoedde aanstonds, dat de schuilplaats van den voortvluchtigen moordenaar was ontdekt en Vrijdag in den vroegen morgen ging hjj met 11 man, rijksveldwachters en anderen, er op uit, om Zeegera zoo mogelijk te arresteeren. Het bosch, waar hij vermoedelijk ver borgen was, werd omsingeld en langza merhand verder loopende, werd de kring nauwer en nauwer zoodat ontkomen bijna onmogelijk scheen. Eindeljjk, toen Zeegars bomer» te, dat hjj niet langer verborgen kon blijven, zette hjj het op een loopen. Een der Rjjkavaldwachters vuorde zijn karabijn af, zonder Z. te raken, maar toch viel deze vermoedelijk door den schrik op den grond. Toen werd hjj natuurlijk gearresteerd en gevankeljjk eerst naar Putten overge bracht. De justitie te Arnhem werd onmiddellijk met het gebeurde in kensis gesteld en aan den trein van 1.20 uit de richting Ede stond de gevangeniswagen, geëscorteerd door vier of vijf veldwachters en tal van belangstellenden, die op welke wijze dan ook, het nieuws gehoord hadden. Door twee rijksveldwachters vergezeld steeg Zeegera uit den waggon. Hij was in drie weken bijna onkenbaar geworden. Een flinke baard omlijst zijn gezicht en zijn oogen staarden verwilderd in het rond. Hij werd onmiddellijk naar de gevan genwagen gebracht en daarna naar het Gerechtsgebouw om door den officier van justitie te worden gehoord. Dat verhoor dnurde slechts heel kort en vervolgens werd Zeegera weder naar het Huis van Bewaring teruggebracht waaruit hjj op zoo bijzonder slimme wijze heeft weten te ontsnappen. Dat zal hem nu wel niet weder gelukken. Vermoedelijk zal Zeegera wel in verzet komen van het arrest door het Gerechts hof bij hem gewezen, en waarbij hjj tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. De zaak wordt dan opnieuw voor het Hof behandeld. De Oorlog in Zuid-Afrika. BERLIJN, 12 Jan. De »Nordd. Allg. Ztg." verneemt, dat de firma Krupp te Essen on> .iddellijk na het publiceeren der daghladberichten omtrent het spoedig uit voeren van een groote bestelling van stalen granaten voor Engeland, van bevoegde zijde het verzoek is gedaan een misschien voor genomen verzending van wapens, geschut, munitie of ander oorlogsmateriaal aan een van beide oorlogvoerende partgen te staken. Een telegram van den Oden uit Coles- berg geeft de lezing vsn de Boeren over de gevechten die daar in de eerste week van het nieuwe jaar zijn geleverd. Generaal Schoeman meldt dat hjj de heuvelreeks rondom Colesberg vyf dagen lang heeft verdedigd. Ten slotte werd er 36 uur achtereen zwaar gevochten. Vrij dag gingen de Engelschen over tot een hardnekkigen aanval op de verschansingen van de Boerenmaar de Mausers, gesteund door de Transvaalsche batterij Maxime, beslisten het gevecht over de geheele lijn ten gunste van de federale troepen. De Australiërs bestormden moedig de schan sen en de kopjes, die de Boeren bezet hielden, maar het was een noodelooze opoffering van manschappen. Een com pagnie lansiers ondernam een verwoeden aanval op de stelling van de Boerendicht bij Colesberg. Zjj manoeuvreerden met groote stoutmoedigheid, maar leden zware verliezenbjjna de helft van de afdeeling bleef op het veld liggen. Later hernieuw de Engelsche infanterie (bljjkbaar de Suf- folks) den aanval maar ds scherpschut ters van de Boeren hielden vreeseljjk onder hen huis, terwjjl zjj op korten afstand schoten. Onderaan de stellingen vond men zestig lijken en den kolonel, doodelijk ge wond. De bereden politie van den Rand hield zich kranig. Op het oogenblik dat hst telegram werd afgezonden verflauwde het vuur. De Boe ren hadden toen meer dan honderd ge vangenen, waaronder acht officieren. Het verlies van de Boeren was 30 dooden en gewonden Het gevecht bij Ladysmith. LONDEN, 12 Jan. Officieel In den aanval op Ladysmith op 6 Januari zijn 14 Britsche officieren gesneuveld en 27 gewond135 manschappen gesneuveld en 244 gewond. Totaal verlies 320. De officieele opgave over de verliezen van de Engelschen bjj Ladysmith op 6 dezer is niet zoo hoog als die van de Daily Mail". Misschien is de officieele weer een voorloopige opgaaf. Een ding ljjkt althans vreemd, namelijk de verhou ding van het aautal gesneuvelden tot dat van de gewonden. In vorige gevechten was die gewoonlijk 1 5, hier ongeTeer 1:2: zelfs als men aanneemt dat de uit werking van het vuur van de Boeren ver schrikkelijker moet zjjn geweest dan ge woonlijk, omdat zjj op korten afstand scho ten, lijkt dis verhouding nog abnormaaL In de Kaapkelonie. RENSBURG, 9 Jan. Een sterke macht rukte heden voorwaarts onder be dekking van een heftig artillerievuur en kampeerde in een stelling op de oostelijk# flank van den vijand. De Boeren deden een poging om de stelling te nemen, doch slaagden daarin niet. Algemeene berichten. PRETORIA, 11 Jan. Er worden hier weinig berichten over den oorlog bekend gemaakt. De Britsche actie aan de Delagoabaai om den invoer te beletten is voor de Boeren het vraagstuk van den dag. Tenzjj maatregelen worden genomen om het ver bod op te heffen, zal liet gevolg Tan in vloed zijn op het lot der krijgsgevangenen. President Kruger heeft in den naam van den opperbevelhebber generaal Joubert een oproep tot de burgers gericht waarin o. a. wordt gezegd: »God is met ons, onze zaak moet overwinnen." MODDERRIVIER-STATION, 11 Jan. Generaal Babington heeft met medewerking van kleine detachementeu onder bevel van kolonel Pilcher en majoor Byrne nit Bel- mont en van andere punten der gemeen schapslinie een goedgeslaagde verkenning gedaan op Vrijstautsch gebied tot 20 mijlen van de grens. De streek is bjj uitstek geschikt voor cavalerie operaties. De En gelsche troepen hebben geen enkele repu- blikeinsche afdeeling ontmoet. De colonne van majoor Byrne verkende den uitereten linkervleugel van de stelling der Boeren die daarop onuiiddelljjk werd bezet door 700 Boeren. Lord Robert'8 Rapporten. LONDEN, 14 Jan. Het departement van oorlog ontving het volgende telegram van lord Roberts uit Kaapstad van 13 Januari De cavalerie van lord Methuea's korps keerde den 11 den van een verkennings tocht terug. Zjj trok 25 mjjlen ver den Vrijstaat in. Het land was vrij van vjjanden, met uitzondering van een paar Boeren- patrouilles. Aan de Modderrivier is alles rustig. Generaal French deed een verkennings tocht om den linkerflank van den vjjand den lOden Januari. Den volgenden dag rukte hij van Sliumgers Farm op met cavalerie en rjjdende artillerie, om het Boereukamp ten Oosten van Colesberg Junction te beschieten, maar hg was niet in staat des vjjands flank om te trekken. De verkenning werd door de cavalerie en de bereden infanterie naar het Noorden voortgezet, waarbjj de landstreek ten noorden van de heuvelstreek werd doorzocht. Van Gatacre: Toestand onveranderd. Te Mafeking alles wel tot 28 December. Een tweede telegram van lord Roberts uit Kaapstad van 14 Januari meldt, dat er heden (Zondag) geen verandering in den toestand is. In Natal. PARIJS, 13 Jan, Uit Londen aan de »Temps" Het stilzwijgen van generaal Buller wordt verklaard door een groote omtrek kende beweging over Springfield. De ma noeuvre schijnt knap verborgen te zjjn gehouden. Het vooruitgeschoven kamp bjj Chieveley maskeerde klaarbljjkeJjjk het werkelijk centrum der Britsche operaties, dat Frere was. Het schjjnt waarschjjnijjk dat het gros van Buller's legerkorps langs den weg van Frere naar Springfield is overgebracht. In elk geval schijnt het zeker dat de geduchte verschansingen der Boeren tegenover Colenso niet den hoofd aanval zullen hebben te doorstaan. LONDEN, 13 Jan. In sommige militaire kringen liepen hedenavond het gerucht, dat generaal Buller opnieuw een nederlaag had geleden, maar het Depar tement van oorlog had daaromtrent om half twaalf in den avond geen berichten ontvangen. Nabij de Tugela-rivier. LORENgO MARQUÉS, 12 Jan. Een telegram uit het kamp der Boeren nabjj Colenso, gedateerd 11 Jan., zegtAlles duidt aan dat er dezer dagen een groote slag nabjj de Tugela kan verwacht wor den. Hedenmorgen hield een groote krjjgs- macht van Hooglanders met de cavalerie een spiegelgevecht. Gedurende de twee laatste nachten heeft men te Ladysmith vuurpjjlen afgestoken. De Boereu meenen, het plan der Engelschen te begrjjpen, doch zijn er niet zeker van. De bladen pnbliceeren een telegram, ge dateerd Durban, 12 Januari, waarin ge zegd wordtGeneraal Warren verliet gis teren het kamp te Frère met een vliegende colonne, om met de beweging van gene raal Buller samen te werken. Het gerucht loopt, dat op drie punten een groote slag is begonnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1