KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen. L: Ho. 2810 Zaterdag 20 Januari 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Atoormemont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per post 75 id, f' 1.121/2. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bupeaun Spoorstraat en Zuidstraat. jflLdvertentlöii van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden uaar plaatsruimte berekend. dvertent.iën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VflIJPAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn KALENDER DER WEEK. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. Om. Onderg. 4 u. 23 m. Zondag 21 Maandag 22 Dinsdag 28 Woensdag 24 Laatste Kwartier. Donderdag 25 Vrijdag 26 Zaterdag 21 llit het Buitenland. 't Blijkt nu, dat de Engelsche Regeering heel zonderling heeft gehandeld l>ü de voor bereiding dor oorlogsmaatregelen. Engeland heeft een legerbevelhebber Lord Wolseley en nu komt het in den laatsten tyd aan liet licht, dat, vooral bü 't begin van den oor log, de krijgszaken in Engeland geregeld wor den heel en al buiten den opperbevelhebber om. Zulks geschiedde door een Comité van nationale defensie, waarin slechts niet-mili- tairen zitting tiadden. En dit lichaam is alleen verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd is, voor het ter zyde schuiven o.a. van generaal Bulier als bevelhebber der troepen in Zuid- Afrika; voor het in den wind slaan van.dions opmerkingen en waarschuwingen voor het onderschatten van de macht der Boeren voor de ongelukkige maatregelen, die er sedert werden genomen. In iil deze gevallen handelde het Comité steeds geheel buiten Lord Wolseley om, zonder diens raad te vragen of die te willen aanvaarden. Gedurende de geheele Zuid-Afrikaansche geschiedenis heeft het Co mité geheel op eigen gelegenheid gehandeld. Het onthief generaal Bulier van het opper- bevelliebborschap in Zuid-Afrika, het weigerde een tweede legercorps te raobilisoeren eer het te laat was, en benoemde op eigen hand nieuwe aanvoerders. Dit alles was het werk uitsluitend van staatslieden, die daarover nu de geheele verantwoordelijkheid moeten dragen. En als eerlang het Parlement byeonkomt, zal daar over stellig een heel ernstig woordje gesproken worden, naar aanleiding van do gebleken fouten, die er in den stryd tegen de Boeren gemaakt ■yn. En daarby komt nu nog de vrees, die er bestaat, dat den een of anderen tyd onlusten in Britsch-Indië zullen ontstaan, en de troepen macht daar geheel en al onvoldoende zal blyken te zyn. Het aantal troepen daar is 15,000 man minder dan voor do veiligheid van het Indische Rijk noodzakelijk wordt geacht. Lord Wolseley heeft hierop reeds voor lang gewezen en op versterking aangedrongen, maar ook in dit opzicht beeft de Regeering verzuimd op de wenschen en verlangens van den opperbevel hebber acht to slaau. 't Gevolg van een en ander is, dat thans, aan den vóóravond der Parleracntszitting reeds door de dagbladen in Engeland de vraag wordt te berde gebracht, of do tegenwoordige Regeering wel de aangewezene is, om de moeielijke crisis, waarin Engeland verkeert, tot een goed einde te brengen. Zoowel op politiek als op militair gebied heeft zij blykon gegeven van verwonderlijke onwetendheid. Een der Ministers dc heer Balfourbe tuigde dezer dagen nog in eene redevoering, dat hij 14 dagen vóór het uitbreken van den krjjg geen idéo heeft gehad van den oorlog met den Oranje-Vrystaat, en dat het geheele Kabinet, zelfs de Britsche Vertegenwoordiger in de Kaapkolonie, daarop geen gedachte hadden, 't Gevolg van deze onvergeeflijke onwetendheid is nu, dat de Engelsche troepen overal in Zuid-Afrika verslagen, de garnizoe nen belegerd, de legers driemaal grooter zijn dan aanvankelijk noodig geacht werden, en dat de resultaten nog zoo heel luttel zijn. De schuld daarvan is eenig en alleen te zoeken in de onwetendheid van het Britsche Kabinet, dat zeer lichtvaardig een oorlog uitlokte, en dien niet weet te roeren. Meer en meer wordt in Engeland de meening verkondigd, dat het Parlement en het volk zich met deze zaken ernstig mogen bemoeien. Want dus wordt door een der Engelsche bladen opge merkt het land heeft reeds genoeg geleden van de roekeloosheid en de onwetendheid der menschan, die aan het hoofd der zaken staan. Do eerste plicht van het Parlement moet thans zyn, te elschen, dat de Ministers dui delijk Terklaren, met welk doel deze oorlog wordt gevoerdde vraag vooral moet worden gedaan stelt de Regeering zich ten doel de Zuid-Afrikaansche Republieken onschadelijk to maken of te annexeeren Do beantwoording dezer vraag is dringend noodig, zoowel in het belang van het voortzetten van den* oorlog, alsook voor de toekomst van Zuid-Afrika. Wij offeren bloed en geld zegt het bo- doelde dagblad maar wij moeten weten waarvoor. Het blad zet dan uiteen, wat het annexeeren der Republieken zou betee- kenen voor Engeland, en hoe dat gepaard zou gaan met ontzettende kosten, terwijl het bezit van dit gebied slechts door eene ont zettende gewapende macht en onder voort durende vrees voor eene poging om de zelf standigheid te herwinnen zou te beheeren zyn. Wy zyn dus eindigt dit belangrijk betoog den oorlog begonnen, om den uit- landcrs politieke rechten te verschaffen zou den wij den stryd nu moeten eindigen met het ontnemen van alle staatkundige rechten aan de bevolkingen van Transvaul en Oranje- Vrystaat De Duitscho ltyks-Regeering is op 't oogen- blik, waarop wy dit overzicht samenstellen, nog steeds wachtende op het antwoord van Engeland op hare protesten togen het inbe slagneming van drie Duitscho postbooten en een Hamburgsch zeilschip. Men meent te weten, dat de zaak in verzoenenden geest zal worden behandeld, maar 't blyft do vraag, of men in Duitschland dien geest 'verzoenend* noemt. De omstandigheid, dat de .Bundes- rath' nog steeds te Durban wordt vastge houden, getuigt daarvoor niet. Er zijn be richten, die vermelden, dat het schip werke lijk oorlogs-contrabande aan boord heeft, en wel ge we ren. Doch 't heeft allon schijn, dat liet geen o o r 1 o g s-. maar, doodonschul dig, jachtgeweren ziju, een koopwaar, die, buiten den oorlog om, in Zuid-Afrika, waar zooveel aan dc jacht wordt gedaan, heel niet vreemd is. In Engeland schynt men te meencn, dat Duitschland al heel te vreden zal zyn, wanneer een flinke schade vergoeding wordt gegeven. Dit is echter een dwaling, welke, nadat de Dnitsclie Ryksdag zich met het geschil zal gaan bezig houden, wel helder aan het licht zal komen. Heden zal te dezer zake een interpellatie in den Ryksdag te Berlijn plaats hebben, en het is wèl te wachten, dat er een zeer hartig woordje over de bewuste zaak zal gesproken worden. AIËUIIlTIJUL\«eV HELDER, 19 Januari 1899. Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Dinsdagavond werd in de Nieuwe zaal van »Tivoli" voor de tweede maal, inge volge de oproeping van 5 heeren, een ver gadering gehouden met het doel hier ter plaatse een afdeeling der Ned. Zuid-Afri kaansche Vereeniging te vormen. De op komst van belangstellenden was eenigszins grooter dan de vorige maal op 4 dezer, waar de Voorzitter, de heer W. H. König bij de opening zijne ingenomenheid over uitsprak, maar het toch bejammerde, dat het aantal aanwezigen nog niet talrijker was en er in het geheel geen dames te genwoordig waren. Op verzoek van eenigen der aanwezigen zette vervolgens de Voor zitter, evenals in de vorige vergadering, nogmaals het streven der Ned. Zuid-Afri kaansche Vereeniging uiteen, waaruit bleek, dat zij zich ten doel stelt de banden met onze stamgenooten in Zuid-Afrika nauwer toe te halen en ih overleg met hen al daar hulpbronnen van landbouw, nijverheid, handel en andere stoffelijke belangen te openen en te ontwikkelen en verder de publieke opinie over de toestanden in Zuid-Afrika voor te lichten. Onder het tot stand gebrachte werden genoemd het taal fonds, de voorschotbank, het studiefonds, een informatiebureau, een emigratie-com missie, terwijl de vereeniging zich verder interesseerde voor het uitgeven van leer boeken, samenstellen van een liederenboek, het uitzenden van boeken naar Zuid-Afrika, enz. Na de uiteenzetting van dit doel werden nog verschillende inlichtingen ge vraagd, zooals waarom niet minder dan 50 leden een afdeeling kunnen vormen, waarop geantwoord werd, dat zulks in de statuten was bepaald, waarschijnlijk met het oog hierop, dat eerst dan eenigen kracht van een afdeeling kan uitgaan. Ten opzichte van eeu bezwaar der hooge contributie van f 3 per jaar werd verzekerd, dat men bij het tot stand komen eeuer afdeeling dadelijk bij 't Hoofdbestuur po gingen zal aanwenden tot vermindering daarvan. Hierna lieten bijua alle tegen woordig zijnde personen zich als lid in schrijven, zoodat het getal leden bij 't sluiten der vergadering 40 bedroeg. Hoe wel nog 10 personen ontbraken, besloot men toch de afdeeling te constitueeren, iu de vaste overtuiging dat binnen enkele en het te kort in 't ledental wel aan gevuld zal zijn. Tot zoolang zal men wachten met een mededeeling aan het Hoofdbestuur te doen. Vervolgens ging men over tot het kiezen van 5 bestuursleden. Met groote meerder heid werden als zoodanig gekozen de heeren W. H. König, H. H. J. Nas, C. Stadig, C. Stammes en K. Wiersum, die tevens beslast werden met de samen stelling van een concept-reglement. Na nog eenige besprekingen van onder geschikt belang, sloot de Voorzitter de vergadering met een woord van dank voor de opkomst en met een opwekking, dat ieder in zyn kring zooveel mogelijk perso nen tot toetreding als lid tracht te bewegen. Te Utrecht is dezer dagen na een langdurige en smartelijke ziekte, in ruim 50 jarigen ouderdom overleden de heer C. Munnik, gepensioneerd officier-machinist der 1ste klasse, bij de Marine. Uit Amsterdam meldt men: Het stoomschip Prins van Oranje" van Amsterdam naar Batavia arriveerde den lfen Jan. te Padang, op sleeptouw van het s.s. Prinses Sophie". De opvarenden zijn allen wel. Op 1 Januari 1.1. brak op een afstand van 145 D. geogr, mijlen van Padang aan boord van de Prins van Oranje" de schroefas. De Sophie", die 12 Januari 1.1 van Padang naar Nederland vertrok en ten einde de >Prins van Oranje" op te zoeken van de directie der Nederland order ontvangen had, de route door het ander- half-graadskanaal te nemen iu afwijking van de in dit seizoen gewoonlijk gevolg de noordelijke route, had daardoor het ge luk, de Oranje" te treffen, en kon haar na haar over een afstand van 132 1). Gr. te hebben gesleept, behouden tc Padang binnen brengen. Voor de »Orauje is te Batavia een reserve schroefas in voorraad. - Bij dr. A. Kuiper is nog ontvangen uit Kalamazoo (Mich.), U. S. A., de soui van f 1237 van het Comité voor verza meling van gelden voor de weduwen en weezen der Boeren. Volgens aanwyzing van het begeleidend schrijven zijn deze gelden overgemaakt aan het bestuur der Ned. Z.-A. Vereeniging. Naar het »Dagbld." meldt, heeft H, M. de Koningin aan de vrouw van den veroordeelden bewaarder van H. M. zilver r haar eer en die voorzitter er een litting sluit en de A dagen, bepaald op 30 kamer geld gegeven voor de inrichting van een zoutevischwinkeltje, waarin zij nu trachten zal voor zich en haar vier kinderen den kost te verdienen, terwijl haar man in de gevangenis is. De vergiftigingszaak te Rotterdam. Na het pleidooi van den advocaat en repliek van den Officier van Justit:e, wordt beklaagde gevraagd of zy nog iets te zeggen heeft. Beklaagde zegt aan het slot Zij mag uiet haar woord breken tegenover haar man en zal dus geen nadere aanwij zingen geven. Zy zit bever tien jaar in de gevangenis dan op de eer van haar man een smet te werpen. Den gruwelyken laster van verschillende getuigen zal zij niet nader aantoonen. Niet alleen de eer van haar man maar ook van anderen zal zij ophouden en dus niet spreken. Zeker heeft zij wel eens in geldnood gezeten, maar dat kwam omdat haar man soms acht weken geen geld mee bracht. Maar zoo iets kan de beste gebeuren. Het is haar toch uit diensten in Rotterdam, bekend, dat de groote lui hun schoorsteen garnituur verkochten om een diner te kunnen geven, en hoe dikwijls komt het voor dat die zelfden hun dochters verkoopen om aan geld te komen De beklaagde verdiep zich in nog meer dere bijzonderheden ov van haar man, tot d< einde aan maakt, de uitspraak bepaalt over De uitspraak word Januari a.s. Over het ongeluk) te Arnhem meldt de N. Arnh. Ct." het volgende Gisterenmiddag om ruim vier uur had hier een droevig ongeluk plaats. Eeu vijftiental schooljongens van 6 tot 12jarigen leef tyd waagden zich pp het gevaarlijke dunne ijs van de Lauwprsgracht. Het ijs danste onder hunne voeten, maar toch slierden" ze nog vertier, totdat op een gegeven oogenblik het |js afbrak en allen te water geraakten. Hulpeloos waren dej kleinen aan het rondspringen in het koude water, terwijl eukelen onmiddellijk onder het ijs schoten. Vanaf de singels bemerkte men het gevaar, waarin de jongens verkeerden en onmid dellijk werden krachtige pogingen aange wend om zoo mogelijk allen te redden. De heer Bruigom begaf zich op het ijs en had reeds het geluk een der jongens te grijpen, toen plotseling het ijs onder hem wegzakte en hij tot aan zijn hoofd in het water geraakte. Met moeite werd de heer B. er met behulp van touwen uitgehaald, maar hij was tot zijn spijt ge noodzaakt het jongetje aan zijn lot over te laten. Meer succes had de zoon van den hoofd agent Verwaaijen. Niet minder dan vier kinderen werden door hem op het droge gehaald, terwijl andere jongens weer op het vaste ijs wisten te kruipen, doordat hun handen tot hulp werden toegestoken. Inmiddels begaven zich twee agenten en twee burgers in een bootje te water om door middel van een dreg de zich nog onder het ijs bevindenden op te halen. Drie jongens werden achtereenvolgens te voorschijn gebracht en ouder leiding van den officier van gezondheid dr. Slotemaker, werden eerst buiten en daarna in het ge meente-ziekenhuis pogingen in het werk gesteld door kunstmatige ademhaling de levensgeesten weder op te wekken. Zeer lang werden in het ziekenhuis door de directrice en de zusters, alsmede door eenige agenten en burgers de bekende be wegingen volgehouden, maar vergeefs. Ten slotte konden drs. Slotemakers enTjaarda niet anders dan den dood constateeren. Daar men vermoedde dat nog meerdere jongens verdronken waren, werd door de agenten voortgegaan met dreggen, doch zonder gevolg. Om 6 uur is men opge houden, om eerst te onderzoeken of er meerderen worden vermist. Droeve tooneeltjes hadden om de Lau- wersgracht plaats. Moeders die huilende kwamen aanloopen om onder de slacht offers hun kind te herkennen. Ook in het ziekenhuis kwam eeu vrouwtje aan loopen. Is er een van mijn jongens bij? vroeg ze weenend. Maar gelukkig ondef de drie dooden was niet haar zoon. Later kwamen echter de ouders, die wanhopend waren, toen ze hun kinderen, straks nog zoo gezond, daar dood zagen liggen. Het zijn zoontjes van de families IJ., W. en P., alle drie van circa 12- jarigen leeftijd. Nog zeer lang bleef het vol in den om trek van de plaats, waar het droeve feit voorviel. Vrouwenmoord te Lyon. Een modern blauwbaard is te Lyon aan gehouden onder beschuldiging in 1898 twee vrouwen vermoord te hebben, en in stukken te hebben gesneden en de stukken in een vijver te hebben laten verdwynen. De ver dachte, een Italiaan, noemt zich Richetto van zijn verleden is geen spoor te vinden, alleen weet men dat hy vroeger te Turijn reeds vijf jaar gevangenisstraf onderging. In ziju woning vond men kranten, waarvan naam en datum overeenstemmen niet de stukken papier, waarin de lijken der slacht offers gewikkeld waren. Ook andere voor werpen doen hem als den dader aauwyzen. Ingezon den. Geachte Redactie! Veroorloof ray door dit ingezonden stuk de aandacht van de lozers van uw veel gelezen blad er op te vestigen, dat op Zaterdag 20 Januari e. k. het nieuwe gebouw, dat opge richt is ten dienste van don arbeid van het Leger des Heils hier ter stede en dat gelegen is Spoorgracht 38 alhier, tot dat doel zal worden ingewyd. Bij deze gelegenheid zal eene bijzondere samenkomst worden gehouden 's avonds ten 8 ure, onder leiding van Kommandant en Maréchale Booth-Clibborn, leiders van het Leger dos Heils in Nederland en België, daarin bijgestaan door Kolonel Ulysse Cosan- dey, chef-secretaris en een aantal staf- en veldoffi eieren. Bovendien zullen, ook onder leiding van de Commandants, eene serie byzondero samen komsten worden gehouden in dit nieuwe ge bouw en wel als volgt: Zondag 21 Jan. r.m. 10.30 SfJ 21 n.m. 3 Ileilsamen- 21 n.m. 8 komsten. Maandag 22 Jan. n.m. 8 uur, onderwerp door den Kommandant te behandelen: .Het einde dezer eeuw". Dinsdag 23 Jan. n.m. 8 uur, onderwerp door de Maréchale te behandelden »De vraag waarop geon antwoord kan gegeven worden". Het kan van belang voor velen uwer ge achte lezers en lezeressen zyn tc vernemen, dat het de Kommandant en Maréchale waren die het werk van het Leger des Heils be gonnen zyn in Frankrijk en Zwitserland, waar zy gedurende 15 jaren een zeer wel slagenden arbeid hebben gedaan. Voor hun vertrek waren afdeelingen van het Leger des Heils gesticht geworden in de meeste groote steden van Frankrijk en in alle cantons van Zwitserland, terwijl zy bij hun vertrek 500 olflcieren achterlieten, die te mid den der grootste vervolgingen waren gewonnen geworden om hun leven te wjjden aan God en het menschdom. Do Maréchale heeft eene reeks belangrijke conferentie'! gehouden te Parijs, Nimes, Rouen, Marseille, Bruxelles en Liège, die bijgewoond werden door groote scharen van alle standen der maatschappij. U, geachte Redactie by voorbaat dank zeg gende voor de welwillende plaatsing dezor regelen, heb ik do eer te zijn Hoogachtend, Uw dw. dn. Majoor W. PALSTRA, Divisie officier L. d. H. Marine en Leger. Naar wy vernemen, wordt Hr. Ms. fregat Koningin Emma" der Nederlanden in dit voorjaar uit Oost-Indië terugverwacht. Een Lied voor Zuid-Afrika. Welk is het volk, dat on verslapt De dwingl&ndy in graizlen trapt? Dat nooit zal bukken, hoe 't ook ga Dat is ilw volk, Zuid-Afrika Wie is de man, in eenvoud groot, Die allen listen weérstand bood, De Zwyger vaa zijn volk weldra Dat is üw hoofd, Zuid-Afrika! Welk is hot beste recht op aard En 't best verweerd door 't burgerzwaard Dat zegeviert, wie tegensta Dat is üw recht, Zuid-Afrika Welk is de strijd met kleine kracht, Waarin der wereld grootste macht Nu wijken moet met schande on scha' Dat is uw stryd, Zuid-Afrika! Wie is het, dio do krachten schenkt, Waarin de zwakheid dat volbrengt Door 'trotsgoloof in Zyn gena'? Dat is üw God, Zuid-Afrika Dr. W. Zuidema. (Uit >De Vaderlander".) De Oorlog in Zuid-Afrika. Lord Methuen. PARIJS, 16 Jan. Uit Londen aan de aTemps" De »Liverpool Daiy Post" meldt dat het departement van oorlog in het bezit is van een brief van generaal Wauchope geschre ven den avond vóór den slag by Magers- fonteiu. De generaal schrijft dat deze brief de laatste is dien hy zal schrijven, want hij heeft bevel ontvangen om een onmoge lijke taak te volvoeren. De correspondent voegt er bij dat de verontwaardiging tegen lord Methuen zoo groot is dat het twijfelachtig is of zijn manschappen hem nog zullen volgen in een nieuw gevecht. Het departement van oorlog is voornemens den generaal onmiddellijk terug te roepen en te vervangen door sir Frederick Carrington. LONDEN, 16 Jan. De »Times" verneemt nit Louren^o-MarquezDe re geering van den Oranje-Vrijstaat comman deert iedereen naar de grenzen, zelfs tot dusver vrijgestelde kooplieden. De Trans- vaalscbe regeering verleent onderstand aan 14,000 Engelschen; de commissie uit de Johannesburg8che uitlanders aan dui zend, meereudeels vrouwen en kinderen. President Kruger heeft aan de comman danten te velde een zendbrief gericht, waarin hij zegt Door Gods Zegen is onze groote zaak dermate gevorderd, dat wij, mits wij krach tig blyven, welslagen mogen verwachten. Kruger maant alle burgers aan, te velde te trekken. Leest psalm 33, schrijft de staatspresident, en bouwt op psalm 83. De vijand gaat verwoestende rond, in Kaapland, waar hij de bezittingen der Afrikaanders vernieltin de Vrijstaat, waar hij de hoeven verwoest. Kruger vergelijkt de vernielzucht der Engelschen met een aanval van Satan op Christus' kerk. Ik heb den geheelen bijbel geraad pleegd, zegt hij, maar ik ben niet in staat, er een andere gedragslijn in voorgeschre ven te vinden dan die wij volgenwij moeten dus blijven strijden, in God's naam. v Het Londensche ministerie van oorlog heeft order gegeven om een groot aantal lantaarns te laten maken, ten gebruike van het leger iu Zuid-Afrika by nachtelyke marschen. Deze lantaarns, een uitvinding van den heer Scott-Moncrieff, zyn zoo inge richt, dat groote afdeelingen manschappen met elkander voeling kunnen houden door middel van roode, groene en witte lichten, die te zien zijn door de soldaten aan de rechter- en linkerflank eu in de achter hoede, maar die geen licht voor zich uit stralen. Behalve deze kleine lantaarns is men ook van plan in het midden grootere lantaarns te laten dragen. De soldaten-brieven in de Engelsche bladen blyven van een bedenkelijken geest getuigen, die van demoralisatie niet veel verschilt. Het vertrouwen in de chefs blykt geheel verloren, nu- hunne onwetendheid en gebrek aan doorzicht duidelyk zyn ge bleken. In het kamp aan de Modderrivier is het zelfs niet ver af van muiterij. De troep is (laar zoo ontstemd over de onnoodige verliezen, die men hen heeft laten lijden en over Lord Methuen's optreden, dat velen hun chef niet eens meer groeten als hy voorbij komt. Er schynt dan ook ernstiger dan ooit sprake van Methuen's vervanging. Uit het Reuter-telegram over het ge vecht van den 6en op den Platrand, ten zuiden van Ladysmitli, zooals het telegram door de Engelsche bladen is opgenomen, staat werkelyk »De Engelschen vielen de Boeren aan, die den zuideljjken rand van Besterskop bezet hielden". Over dat gevecht wordt nog gemeld dat luitenant Masterson dwars door de vuur lijn gezonden werd met een boodschap. Hij werd door drie kogels getroffen, maar sleepte zich voort totdat hij aan de Devons zijn belahgrjjk bericht gebracht had. Hy maakt het nu goed. Uit een heliogram van generaal White blijkt dat tusscheu 9 en 13 dezer te Lady- sinith 29 manschappen overleden zyn aan typhus of dysenterie. Zaterdag worden de eerste stukken in gescheept van de nieuwe brug voor de Toegela, ter vervanging van de brug die door de Boeren vernield is. Een flrma te Wednesbury heeft deze brug, van Siemens- Martinstaal, 105 Eng. voet lang en 7.50 ton zwaar, in ongeveer drie weken ge bouwd. Het laatste bataljon van de zevende divisie is gisteren met de >Aurania" van Southampton vertrokken, en nu worden toebereidselen gemaakt voor de uitrusting van de achtste. De achtste divisie zal ver moedelijk als volgt samengesteld zyn: lste Royal Sussex regiment (Malta), lste South Staffordshire regiment (Gibraltar), 2de Ca- meron Highlanders (Gibraltar), 2de Royal West Kent regiment (Egypte), lste Lein- ster regiment (Halifax, Niéuw-Schotland), lste Worcestershire (Aldershot), 2de Man chester (Aldershot) en 2de East Yorlcshire regiment (Aldershot). Uit de Kaapkolonie. LONDEN, 17 Jan. Officieel. By het gevecht van 15 dezer op den heuvel bij Rensburg zijn zeven Engelschen ge sneuveld en een kapitein en vijf minderen gewond. Van de Westergrens. MODDERRIVIER, 17 Jan. Lord Methuen hield gisteren een demonstratie met een grooten troep en nam des vyands linkervleugel onder granaatvuur. Hij vond de stelling sterk bezet. De Boeren ant woordden niet, totdat de Engelschen te rugtrokken. Geen ongevallen. MAFEKING, 3 Jan. De vjjand hervatte het bombardement krachtig op 1 Jan. en schoot opzettelijk zes negenpon der granaten in het vrouwenkamp, waar door een meisje gedood en twee andere kinderen gewond werden. De strategische toestand is veranderd. Een der Kaapsche Hollanders, die door kolonel Pilcher te Douglas is gevangen genomen, Gert Yan Vuuren genaamd, heeft Vrijdag voor de politierechtbank te Kaap stad terecht gestaan onder beschuldiging van hoogverraad. De houding van den be schuldigde was koel en bedaard. Eea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1