KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen No. 2811 Woensdag 24 Januari 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72 Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per post 75 id. fl.121/,. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidstraat. Advertentien van 1 tot 5 regels25 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Uit het Huitenlnnd. Onlangs hebben wc gemeld, dat de Engelsche kruisers op de kust van Znid-Afrika, behalve eenige Duitsche, ook Noord-Amerikaansche handelsvaartuigen, op vermoeden dat hunne lading geheel of gedeeltelik uit oorlogscom trabande bestond, wederrechtelijk hebben aan gehouden en opgebracht. Het was te ver wachten, dat men daarover in Noord-Araerika, evenals in Duitschland, heel weinig gesticht zou zijn, en die verwachting is uitgekomen. Uit Noord-Amerika is dezer dagen het vol gende bericht Baar Europa overgebracht.De Senaat der Vereenigdo Staten, to Washington vergaderd, heeft deze motie aangenomen De Senaat, overwegende, dat verzekerd wordt, dat eigendommen van burgers der Vereenigdo Staten, geen oorlogs-contrabande zynde, on langs door de militaire autoriteiten van Groot- Brittannië in of naby Delagoa-baai in beslag zijn genomen, zonder geldige reden, en in stryd met de aangenomen beginselen van het volkenrecht; overwegende, dat verzekerd wordt, dat genoemde eigendommen nu on rechtvaardig worden aangehouden, met voor bijzien van de rechten der eigenaarsbe sluit: den President te verzoeken, aan den Senaat, indien zulks vereenigbaar is met het openbaar belang, te zenden alle inlichtingen, welke het departement van Buitenlandsche Zaken bezit, betreffonde die beweerde aanhou ding en inbeslagneming, en den Senaat te doen weten, welke stappen genomen zijn, om de teruggave dier eigendommen te verkrijgen.» Niet enkel de wetgevers in Noord-Amerika betoon en sympathie voor de Boeren van Zuid- Afrika, ook dc bevolking daar spreekt herhaaldelijk zyne voorliefde uit voor de beide Republieken, die de zaak der rechtvaardigheid en van liet behoud hunner zelfstandigheid op zoo moedige en beleidvolle wyze verdedigen. Minister Chamberlain van Engeland nam on langs de vrijheid, in eene redevoering, die hjj ergens in Engeland hield, te zeggen, dat men in Europa algemeen tegen de Engelschen gekant is, doch dat men daarentegen in Noord- Amerika geheel op de hand was van de Engel schen. Dat woord van den Britschen staats man vond echter weldra in de Vereenigde Stater, heftige bestrjjding, men ontkende het geen de Minister ton nanzien dor stemming aan de overzyde van den Oceaan gezegd had. Op eene volksvergadering te Washington, die door ongeveer vier duizend personen was bezocht, werd het onbewimpeld uitgesproken, dat de Britsche Minister geheel bezyden de waarheid was gegaan, toen hy de bewuste verzekering deed. Onder algoraeene instemming, werd in deze volksbyeenkorast verzekerd, dat het Amerikannsche volk, zelf eenmaal van de drukkende Engelsche overhcorsching bevrijd, hart heeft voor do Boeren van Znid-Afrika, die thans het voetspoor volgen, dat door mannen als Franklin en Washington in do tweede helft der vorigo eeuw werd gebaand, toen zjj tegenover Engeland do vlag der sterren on strepen ontplooiden, en do grondslagen legden ▼oor deGroote llcpubliok van Noord-Amerika. En thans, ruim eeno eeuw later, spreken de Amerikanen luide den wensoh uit, dat ook de stryders voor vryheid en onafhankelijkheid in Znid-Afrika eeno glorieryke overwinning mo gen behaion op het volk, dat nog altijd, als van onds, recht en vryheid zoekt aan banden te loggen. De aangekondigde interpellatie in den Duitschen Ryksdag over do onrechtmatige aan houding van Duitsche schepen door de Engel sche kruisers bjj Delagoa-baai heeft den 19 dezer plaats gehad. De belangstelling was grootuit Berlijn wordt gemeld, dat het gebouw van den Ryksdag nog nooit zoo vol was als by deze gelegenheid. De zaal gaf geen enkel leég plekje te zien. De interpellant, de heer Möller stelde de vraag: «Welke stappen zjjn er door de Ryksregeering gedaan tegenover de beslaglegging op Duitsche schepen door de organen der Engelsche regeering De heer Möller besprak verder de algemeene veront waardiging, die het gebeurde in Duitschland had gewekt, eene verontwaardiging, die in alle kringen der bevolking zich uit. en die aan zyne interpellatie kracht geeft. Spreker schetste vervolgens hetgeen heeft plaats gehad, waar door de dienst dor mailbooten gestoord en de handel benadeeld werd. Hy dnikte den wensch uit, dat door eene internationale overeenkomst de rechten van mailbooten werden vastgesteld daar heeft niet alleen Duitschland belang by, dat is het belang van alle mogendheden. Met het betalen van schadeloosstelling zeide de heer Möller is de zaak niet uit. Voor de beleediging van de Duitsche vlag moeten wij volledige voldoening eischen. En wij moeten weten, waar wjj in de toekomst aan toe zyn. Op Bcherpcn toon besprak hy daarna de zonderlinge handelwyzc der Engelsche regce- ring, die denken doet aan pogingen, om de bloeiende Duitsche lyn te benadeelon. 't Is gebleken, dat de beschuldigingen, tegen de Duische Oost-Afrika-lyn ingebracht, op laster berustten. De kanonnen aan boord van de General" bleken schoorsteenon te zynde lading van de .Bundesrath" kwam geheel overeen met de opgaaf der scheepspapieren dc Herzog" kon on middel lyk weder worden losgelaten. Nu, van laster dus ging spre ker voort is men in Engeland nictafkee- ng. Zelfs President Krüger, de groote en geestkrachtige man, is er aan laster blootge steld geweest. Men heeft hem beschuldigd omgekocht te zyn. Laat Engeland oppassen aldus eindigde de interpellant dat het zich niet voor de toekomst den haat van alle natiën op den hals haleHet gesprokene lokte herhaaldelijk levendige by valsbetuigingen uit. Minister Von Bülou antwoordde on middellijk. Hy verklaarde, dat de toedracht *an de zaak door don interpellant zóó juist was weergegeven, dat hy aan de voorstelling niets had toctevoegen. Do Minister betreurde bet, dat geen algemeen geldende vaste regels bestaan voor de behandeling vaa dca onzij- digen handel door do oorlogvoerenden. Her haaldelijk zyn daartoe pogingen gedaan, laat stelijk nog op de Conferentie te 's-Gravenliagc, totnogtoe echter zonder resultaat, zoodat het zeerecht nog zeer nevelachtig, rekbaar en gebrekkig is. Op grond van een aantal vast staande gegevens, kwam de Minister tot de conclusie, dat het opbrengen van de .Herzog" en de .Bundesrath" in strijd was met het volkenrecht. Duitschland heeft zich hierover beklaagd dns verzekerde de Minister en ernstig geprotesteerd tegen de gepleegde handelwijze van de Engelsche marine-antori- teiten. Onverwijlde loslating der Rijksmail- booten werd geëisckt, evenals volledige schade loosstelling. De plicht dier vergoeding werd door de Engelsche regeenng erkendzij ver klaarde zich bereid, te dien opzichte voldoe ning te geren. Verder werd er op aange drongen, dat de Engelsche gezagvoerders last kregen, Duitsche schepen, althans noordwaarts van Aden, niet lastig te vallen. Ook daarin heeft de Engelsche regeering bewilligd. Nóg werd gevraagd, dat Duitsche schepen, die de mailrlag voereD, niet zullen worden aangehouden, en hierop werd uit Londen geantwoord, dat de Duitsche mail booten niet enkel op een kwaad vermoeden zullen worden onderzocht. En eindelijk werd door de Duitsche regeering gevraagd de in stelling van een scheidsgerecht, de Engelsche regeering antwoordde hierop, dat" zij zich vleide, dat dit niet noodig zou wezen. Zij ver klaarde zich echter bereid, en zoo noodig, een te benoemen voor het bepalen van de aanspraken op schadevergoeding. Ten slotte verzekerde de heer Von Bülow, dat do Brit sche regeering haar leedwezen over het ge beurde heeft betuigd. Vóór hij eindigde merkte de Minister nog op, dat het Duit sche Rijk wenscht vriendschappelijke betrek kingen te onderhonden met Engeland, maar dat hot tevens wenscht door allo Staten met onderscheiding te worden behandeld. Het door den minister gesprokene, dat met groote aandacht door de talrijke aanwezigen werd gevolgd, was ongetwyfeld zeer bevredigend er werd dan ook geen motie gesteld, en de interpellatie liep met de inlichtingen door de regeering verstrekt ten einde. De Engel sche dagbladen, die sedert zyn verschenen, bevatten ton doele uitvoerige berichten en beschouwingen omtrent deze interpellatie. Ze zijn echter met het verloop daarvan maar weinig ingenomen. De rede vaa Minister Von Bülow, waarin door de Engelsche dag bladschrijver eene bevestiging van do minder welwillende opmerkingen van don interpel lant wordt gezien, heeft op hen een ongnn- stigen indruk gemaakt. Een der bladen de «Times» noemt de rede van den Duit schen minister dreigend. Hot te Berlyn gesprokene valt by sommige bladen zóó wei nig in don smaak, dat enkelen het debat in den Duitschen Ryksdag geheel onbesproken laten, on één blad er slechts een zeer kort overzicht van geeft. De Engelsche trots wordt cr ook in 't geheel niet door gerleid Y1KI WNTIJOIYUUV HELDER, 23 Januari 1899. Tot Directeur der Zeevaartschool te Delfzijl is benoemd de heer R. Peaux, luitenant ter zee 2e klasse. De heer C. W. Rusting alhier komt voor op de voordracht van onderwijzer 2e kl. aan de vijfde tusachenschool te Haar lem. Zaterdag 11. werd alhier het stoffelijk overschot van den heer G. Munnik, ge pensioneerd officier-machinist le klasse, ter aarde besteld. Het lijk was uit Utrecht per trein naar hier vervoerd en van het station werd het door 't machinistenkorps der marine naar de begraafplaats geleid. Nadat de kist in de groeve was gelaten, schetste de officier-machinist le klasse, de heer J. Smit, de eervolle loopbaan van den overledene, herdacht in waardeerende gevoelvolle woorden den oud-collega en vriend en legde bij de vele kransen, die de lijkkist dekten, er nog eene van de Marine-Machinisten-Cfub. De heer W. Bakker Hz. dankte ver volgens namens de familie voor de laatste eer den overledene bewezen. De bij de Haaksgronden verongelukte vischschuit »U. K. 109" is Vrijdag op de zandplaat »Onrust" aangedreven. Vlet- terlieden, die er eenige inventaris-goederen afhaalden, vonden ook het lijk van een der omgekomen opvarenden, den jongen H. de Boer, met een touw aan het vaar tuig vastgebonden. De schuit is wrak. Het Leger des Heils. Het oude, bouwvallige buis van het Leger des Heils aan de Spoorgracht alhier is vervangen door een nieuw en net ge bouw. In het vervolg zullen aldaar door het Leger" zijn- gewone samenkomsten gehouden worden. Het is een vrij ruime zaal, die er knapjes uitziet en waarvan de wanden behangen zijn met tal van roode schilden, waarop in duidelijke witte lettors spreuken en bijbelteksten geschilderd zijn. Jl. Zaterdagavond had de inwijding van het nieuwe lokaal plaats in tegenwoordig heid van verscheidene genoodigden en be langstellenden, waaronder velen, die men niet onder de gewone bezoekers dezer samenkomsten kan rekenen. De estrade, die bezet was door een groot getal officieren en soldaten, was smaakvol met groen en vlagden versierd. De Kommandant en de Maréchale Booth Clibborn, aanvoerders van het leger in Nederland en België leid den de samenkomst. Nadat een openings lied was gezongen, sprak de Kommandant een inleidend woord over bet tot stand komen van het nieuwe gebouw en verder over de werkzaamheid van het »Leger". Hjj deelde o.a. mede, dat het Heilsleger in ons land 80 posten heeft en 24 instel lingen bezit, die hun liefdewerk op maaf- schappelijk gebied verrichten. Over de ge- heele wereld zijn meer dan 50000 officieren en soldaten werkzaam, die 30 onderschei dene talen spreken, terwijl 40 verschillende couranten uitgegeven worden in 19 talen. Het Leger des Heils vormt alzoo een bond, die alle landen door den band der liefde verbindt. Hierna hield de Kommandant een leerrede in de Engelsche taal uaar aanleiding van deu tekst De Heer i s de herder". Vervolgens zong de Maréchale een solo en sprak daarna in de Fransche taal de menigte toe met de opwekking zich te bekeeren. De toespraken werden door andere officieren vlot en vlug ver taald. Dit alles werd, zooals zuiks bij bij dergelijke samenkomsten de gewoonte i«, door 't zingen van stichtelijke liederen op vroolijke wijzen afgewisseld, hetwelk voor deze gelegenheic orgel- en vioolspel begeleid werd door Ook liederenboekji en Strijdkreten" werden verkocht. Aan de herbaalde uitnoocligingen om zich op de zondaarsbank te begeven, voldeed even wel niemand. De ortïe liet dezen avond niets te wenschen over. Zondag 21 Januari vergaderde in het Bondsgebouw der N. R. K. V. het Zieken fonds >St. Luduina" der afdeeling Helder. Nadat de vergadering: door den voorzitter, den hr. J. B. L. Simon, was geopend en de notulen waren voorgelezen en goedgekeurd, bleek uit het verslag van den penning meester, dat het fonds bestaat uit 25 dona teurs en 69 leden. De ontvangsten in het laatste halfjaar hadden bedragen aan dona tie en contributie f 227.23de uitgaven bode-loon en ziekengeld f 75.51, alzoo een vooruitgang van f 151.72. Met inbegrip van bet vorige saldo is het bedrag der kas ruim f 700 en dat der reserve-kas (sedert enkele weken opgericht) f 50. Beide sommen zijn belegd op de Spaarbank der afdeeling. Dit jaar hoopt het fonds haar 5 jarig bestaan te vieren en daar van verschillen de zijden medewerking is toegezegd, zal dit feestelijk geschieden en wel buiten bezwaar der kas. Daar het Ziekenfonds nog niet in het bezit is van een haar passende Banier werd staande de vergadering een Vaandel comité benoemd, welke zich direct van haar taak kweet door op de vergadering eene collecte te houden, welke aardig wat opbracht. Nadat verder nog eenige huishoudeljjke zaken werden behandeld en de afdelings voorzitter een woord van warmen dank had gebracht aan het Bestuur van »St. Ludui- welke zich geheel kosteloos aan het fonds hunne diensten presteeren, werd de vergadering op de gebruikelijke wijze ge sloten. Men meldt uit Egmond aan Zee van 18 Januari Een treurige dag voor ons oud visschers- dorp Onze vischersvloot, zij is niet meer De Egmondsche visscherij-vereeniging heeft hare schuiten vandaag onder den hamer gebracht en ze hebben ons dorp verlaten, voor goed verlaten. Door Scheveningers en Katwijkers gekocht, verhuizen onze laatste visschersschuiten derwaarts. Egmond is geen visschersdorp meer, zijn vloot is is verdwenen, slechts als zeebadplaats heeft het nog een toekomst. In verband met de aanhouding in Den Haag van een persoon, verdacht van mishandeling van deu 13 jarigen knaap, wiens lyk ter gerechtelijke schouwing naar Leiden is gezonden, wordt nader vernomen, dat de jongen kort voor zjjn overlijden heeft verklaard, dat de thans aangehoude ne hem getrapt en op het hoofd geslagen had. Door een anderen jongen wordt dit bevestigd. Daarentegen bevestigen twee personen de bewering van den aangehou dene, die zegt dat hjj den knaap slechts bjj den arm had gegrepen. Men meldt uit Den Haag Aangifte is bij de politie gedaan van de vermissing van een aanzienljjk bedrag aan specie uit een brandkast in het kan toor van een broodfabriek te dtzer stede. De zaak is in onderzoek. Een gegoede weduwe uit Sas-van- Gent, die een paar dagen bij familie te Terneuzen gelogeerd had, bemerkte toen zij Woensdagavond thuis kwam dat al hare bezittingen haar waren ontstolen. De woning van de bestolene ligt midden in de gemeente. Omtrent de daders is nog niets bekend. Een ontploffing van rioolgas heeft belangrijke schade aangericht in den slach- terswinkel van den vleeschhouwer J. H. Koehorst, Rozengracht, Amsterdam. Onder het huis was den vorigen dag aan een riool gewerkt, en dit had daarna den geheelen nacht opengestaan met het gevolg, dat een aanzienlijke hoeveelheid rioolgas zich onder den vloer ophoopte. Toen 's morgens de werkman kwam om de werkzaamheden aan het riool voor te zetteu, stak hij een lucifer aan, om zich in de donkere bij te lichten. Nauwelijks bracht hjj het vlammetje bg de opening, of er volgde een hevige ontploffing. De groote spiegelruiten werden verbrij zeld, en in het achter den winkel gelegen vertrekje braken een paar glasruiten en werd door den hevigen schok eenige schade aangericht. De werkman kwam er betrekkelgk goed afzijn baard en haar werd eenigszins geschroeid, maar ernstig werd hg niet verwond. Van twee personen, die zich in den winkel bevonden, verschroeide in geringe mate het haar. - Texel, 22 Jan. 1900. De heer C. J. Keijser Augz. is in de vorige week te Leiden tot arts bevorderd, terwjjl de heer C. P. Dros, student aan de Technische Hoogeschool te Hanover, be vorderd is tot Electro-technisch Ingenieur. Beide heeren zijn alhier geboren. Eene commissie te Oudeschild zal, met het oog op de groote ellende onder de diamantwerkers, aldaar eene collecte houden om een steentje bg te dragen tot bestrijding dier ellende. Te den Hoorn heeft eene vergadering plaats gehad tot oprichting van een boeren bond. Reeds dadelijk zgn 21 der aanwezigen toegetreden, terwgl het voorloopig Bestuur bestaat uit de heeren C. W. Bakker, C. D. Bakker, 1). Bruin, A. Lap en J. N. Kikkert. Men zal trachten ook dergelijke vereeni- gingen op de andere dorpen te stichten Reeds Vrijdag jl. heeft men alhier leeuwe riken hooren zingen. Nederland's koloniaal bezit in ouden tijd. De verwikkelingen en de stryd tusschen Engeland en de Zuid-Afrikaansche Republieken hebben bjj velen do herinnering verlevendigd aan het feit, dat op Afrika's zuidpunt, hoewel die kaap door de Portngeezea was ontdekt, de eersto volkplanting geslicht werd door de Ne derlanders, en dat, langer dan eene eeuw, deze kolonie in het bezit dor Nederlanders is ge bleven. Toen echter hebben zich, in den zoo genaamde» Franschen tjjd, de Engelschen van de Kaapkolonie meester gemaakt, en bjj het herstel vun Nederland's zelfstandig volksbestaan hebben zjj weten to bewerken, dat het Kaap land eene EDgelscho bezitting bleef. Door deze herinnoring is do vraag uitgelokt naar don omvang van Nederland's koloniaal bezit in ouden tjjd b.v. nu omstreeks 200 h 250 jaren geleden. Ter beantwoording dezer vraag raadplegen wjj het in den jare 1831 uitgegeven boekwerk van N. G. van Kampen, getiteld: •Geschiedonis der Nederlanders buiten Europa." Daarin vinden wjj oppag. 454 en volg. o.a. opgetcekend .In het jaar 1644 had de Nederlnndsche natie eene hoogte van scheep vaart en koloniale macht bereikt, die kaar sedert nimmer weder is ten deel gevallen. De handelsbetrekkingen in verschillende streken der wereld waren zeer aanzienljjk. Behalve hare bezitting Batavia op Java, en verbinte nissen met Bantam, bezat zjj den alleenhandel in krnidnagelen en muskaatnoten in de Mo- lnkken en had zjj Amboina genoegzaam in eigendom. Ook de Banda-eilanden gehoor zaamden weder, en de band met Ternate was zóó nauw, dat men zeggen kon, dat de Koning daar afhankelijk van de Nederlanders kon genoemd worden. Behalve dc hoofdstad Colom bo waren alle kusten vun het schoone aan zuidvruchten rjjke eiland Ceylon door de onzen bezet. Het eiland Formosa was mede eene Nederlandsche bezitting, en beschermde den handel op China. Op Japan dreven de Neder landers uitsluitend handel. Malacca, vroeger de tweede hoofdstad der Portugeesche bezit tingen in Indië, was eene Nederlandsche be zitting geworden. Men dreef handel opSiam, en mot Cororaandel, Malakar, Suratte, Perzië en Arabic waren voordoelige betrokkingen aangeknoopt. De mededinging met enze nader hand zoo gedachte concurrenten de Engel schen was nog zoor in 't voordeel van de Nederlanders. De roem van onzen landaard was vermeerderd door de ontdekking van Nieuw-Holland, Nieuw-Zeeland en vele andere eilanden, die gerekend worden tot het vjjfde werelddeel Australië te behooren, als mede die van Jesso en bjj gelegene landen. In Afrika bad Nederland St. George d' Elmina op de kust van Guiaea en St. Thomas veroverd. Belangrjjkcr nog waren de aanwinsten in Amerika. Men bezat daar in de noordeljjke helft van dit werelddeel Nieuw-Nederland Nieuw-Zweden had zichonderde Nederlandsche bescherming geplaatst. Cennecticut was aan gekocht, en de schoone, vruchtbare wildernissen der Noord- en Oostriviereo, en der Zuidrivier beloofden eene aanzienljjke uitbreiding, en nog belangrjjker aanbouw. In Zuid-Amerika was Brazilië voor de helft bemachtigd. Deze voor deeion in Amerika waren grootendeels ver kregen door de beproefde bekwaamheid der opperhoofdea Antonie van Diemen en Joan Maurits van Nassau. Als ontdekker vau landen en eilanden verwierf Abel Tasman zich in dezen tjjd een onsterfelijken naam. Een landje van nauwelijks twee millioen inwoners had al deze gewesten in verschillende werelddcelen buiten het zjjno aangewonnen of ontdekt, ter wjjl het tehuis nog altjjd den langdurigen oorlog tegen het machtige Spanje voortzette". Verschillende omstandigheden hebben in den loop der jaren samengewerkt, om dea omvang van Nederland koloniaal bezit te verminderen. Engeland'* machtige mededinging heeft daarop grooten invloed geoefend. Maar toch is ons Vaderland in dezen tjjd nog de tweedo koloniale mogendheid der wereld. Sneeuw. De opruiming van degroole hoeveelheid sneeuw, die in de laatste maand van het vorig jaar te Berlijn gevallen is, heeft niet minder dan bijna 400,000 mark gekozt. Op de begrooting stond daarvoor slecht» 180.000 markt uitgetrokken. Eerst op 6 Januari was de opruiming geheel afgeloopen. Aan buitengewoon personeel werd 75.000 mark uitbetaald. Een inbreker. Met bgzondere praal is de vorige week te Londen een.inbreker begraven. Arcbie had 40 jaar in de gevangenis door gebracht, maar op zgn ouden dag was hij >stil gaan leven" en had zich bjj het Le ger des Heils aangesloten, waaraan hg se* dert evenveel toewgding toonde als voor heen aan het vak van inbreker. In de groote zaal van het gebouw dier instelling werd een lijkdienst gehouden, en in de toespraken uiteengezet hoeveel heil deze bekeerde zondaar nog onder zjjn vroegere vakgenooten had gesticht. Daarna werd een treurmarsch gespeeld en een afscheids lied gezongen, en toen zette zich de stoet in beweging, bastaande uit een open wagen met de kleuren van het Leger en getrok ken door vier schimmels, gevolgd door een lange reeks Heilscadetten en officieren. De Oorlog in Zuid-Afrika. Renter seinde uit M a f e k i n g >Twee muilezels, die door een granaat gedood waren, zgn door de Kaffers opgegeten, een zeker teeken, dat Mafeking de scherpte van het beleg voelt." De patrouille Australische lanciers, die den 16den door de Boeren in den omtrek van Colesberg is omsingeld, was aan het verkennen geweest in de buurt van Nor- walshoeve en op den terugweg naar het kamp, toen, volgens »Central News", een afdeeling van zestig Boeren hun den pas afsnijden. De lanciers draafden toen dadeljjk op een nabijliggend kopje toe, met het plan om dit te verdedigen tot zg ont zet zonden worden. Het was een harde wedren tusschen hen en de Boeren. Toen zjj het kopje bereikten werden zij echter gewaar dat een andere afdeeling Boeren het reeds bezet hield, en de Australiërs kwamen zoodoende tusschen twee vuren. Central News" meldt uit Kaapstad dat de militaire overheid nu heeft uitgemaakt dat de gids die generaal Gatacre bjj Stormberg den weg wees te goeder trouw is geweest in zijn vergissing. Hjj wat een sergeant van de Kaapsche politie uit Molteno en had zgn heele leven in de streek gewoond. Generaal Gatacre stelde dan ook onbepaald vertrouwen in hem. Te Durban is na een zeer ongelukkige reis uit Buenos-Ayres het transportschip »City of Lincolne" aangekomen, dat vee aan boord had. Zeven dagen na zgn ver trek kreeg het storm en verloor zijn ge- heele lading aan vee. SPEARMANSKAMP, 20 Jan. 7 uur 10 min. namiddags De verschansingen van den vijand wer den heden voortdurend beschoten. De bri gade van generaal Lyttleton rukte voor waarts en bezette een kopje op 2000 yards van de Boerenstelling te Brakfontein, ter wgl de compagnie «Rifles", die met de luchtvaartafdeeling oprukte, zwaar bescho ten werd uit de vgandelijke schansen. Van generaal Warren's stelling hoort men het artillerie- en het geweervuur voortduren, maar de vgand was op het uur waarop we seinen nog niet uiteenge dreven. De granaten deden het gras vlam vatten. SPEARMANSKAMP, 21 Jan. 9 uur i min. des morgens: Generaal Warren zette den strijd voort en verjaagde den vgand uit drie stellingen de infanterie rukt gestadig voorwaarts. Het vuur is zeer hevig. LONDEN, 21 Jan. Het departement van oorlog heeft het volgends telegram vau generaal Bulier uit Spearmanskamp van 21 Januari ontvangen Ten einde generaal Warren te ontzetten en de sterkte der Boerenstrgdmacht voor Potgietersdrift te leeren kennen, deed ge neraal Lyttleton gisteren een verkenning in force, waardoor hg de Boeren nood zaakte den geheelen dag in hun loopgraven te big ven. Onze verliezen bedroegen twee man gesneuveld, twaalf gewond en twee vermist. LONDEN, 21 Jan. Een telegram van generaal Boller uit Spearmanskamp van hedenavond negen uur meldt: Warren is den geheelen dag aan het vech ten geweest, voornamelijk op zjjn linker vleugel, dien hij ongeveer twee mglen heeft vooruitgeschoven. Het terrein is zeer moei lijk, en daar het gevecht voortdurend op een heuvel plaats heeft, is het moeiljjk nauwkeurig te zeggen hoeveel'wg winnen, maar ik denk dat wij flinke vorderingen maken. LONDEN, 21 Jan. Het volgende tele gram is ontvangen van generaal Bulier uit Spaermans kamp van 10 nor heden morgen »In het gevecht van Zaterdag bg Ven- terespruit werden elf officieren gewond, van wie een aan zgn wonden stierf. Ver der werden 279 manschappen gekwetst."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1