KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. No. 28.2 Zaterdag 27 Januari 1900. 28»te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. AUonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. id. franco per post 75 voor het Buitenland f 1.25, id. id. f 1.12 Va. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau» i Spoorstraat en Zuidatraat. Advertontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 7 n. 51 m. Onderg. 4 u. 36 m. Zondag 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 Nieuwe Maan. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagen. Donderdag 1 Vrydag 2 Zaterdag 3 Vit het Buitenland. Van Engelsche zjjdo onlangs nog door Minister Balfotir is er meer dan eens op geroemd, dat, ofschoon Europa heel en al op de hand is dor Boeren van Zuid-Afrika, de Engelsche koloniën, over de gcheele wereld verspreid, een en al sympathie koesteren voor hel moederland, strüdendo tegen Transvaal en Vrijstaat. Bij alle leugens, die door de Engel- schen in dezen ijjd worden opgedischt, is de verzekering van den algcmeenen bijval, die in de overzeesche bezittingen jegens Engeland wordt betoond, zeker niet oen van de minste. De nieuwsbladen, die in Australië in 't licht verschenen, vertellen liet althans wel heel anders. Een dagblad uit Sydney (Nieuw Zuid- Wallis), eene zeer invloedrijke cóurant aldaar, verzekert, dat er in Australië uit vele kelen niet juichkreten, maar integendeel scherp af keurende stemmen opgaan omtrent het zenden van Australische troepen naar het oorlogs- toonecl in Zuid-Afrika, ler versterking van het hoofdleger der Engclschen aldaar. De bladen daarginds wjjden kolommen aan dit onderwerp. 'tZjj, ter kenschetsing van do heerschende stemming in die kolouie genoeg, te vermelden, dat de wekelyksche plaat van een dier bladen Australië voorstelt ais een weenende vrouw, dio uitroept„En zoo moet myn eerste nationale daad zijn, om een gruwel daad van roof en bloed te onderstennen In oen hoofdartikel van een der Australische couranten leest men.Toen ons contingent, dat ging deelnemen in een twist, waarmede het niets te maken heeft, en tegen een klein volk, dat zijn haard cn zyne vryheid verdedigt legen eenoverheerschonden aantal van vreem den, naar „yne bestemming vrfnl, werden indrukwekkende woorden g sp mten door een irivloedryk man, die den manschappen vertelde, dat de redenen van don Zuid-Alrikaanschen oorlog hen geen zier aangingen dat het ge noeg voor hen was, te weten, dat Engeland tot den oorlog besloten had dat zy nu hun geweten en hun recht vau eigen oordeel moesten prijsgeven op last van Britscbe staatslieden aan de andere zijde der wereld, wier beweeg redenen zij niet wisten, en over wier daden zy geen contróle konden uitoefenen. Een schandelyker en meer verslagender stelregel dus verzekerde de man, die het contingent toesprak is nog nooit in een vry land ver kondigd. Wij hebben niets te zeggen in zake do regeering van Grool-Bittanniëwy kunnen geen vinger verroeren, om invloed te oefenen op de politiek, die daar te lande wordt ge huldigd wij nemen en kunnen uit den aard der zaak geen werkclyk aandeel nemen in do complotten en in de staatkunde van Engeland, in den vrede, die door dat laud wordt bevor derd, ol in den oorlog, door dat Ryk ge voerd. En toch meenen sommigen, dat zy blindelings en zonder weifelen de vlag van Engeland moeten volgen, afgezien van het feit, of de oorlogsplannen laaghartig en de gevolgde taktiek in stryd zijn met eer en zedelykheid. Bij het volk in Australië bestaat dus niet meer een vrjje wil. Wy zjjn geke tend aan de Keizerlyke kar van Brittannia ,cn in de bloedsporen, die er ontstaan, moeten wy volgen als slaven naar het lichaam en met geketende gewetens!* Waarlijk, het gesprokene daar getuigt er niet van, dat men in de koloniën van Engeland algemeen in stemt met de politiek, die in het moederland den boventoon voert. Hetgeen dtiar, in Austra lië gesproken werd, verdient ook buitenaf, en vooral in Engeland, aandachtig gelezen en wèl bepeinsd te worden. Een der Engelsche bladen Daily Mail heeft nit Dnrban een telegram ontvangen, 't welk een zeer ongnnstigen indruk heeft gemaakt, 't Gewaagt van standjes onder de officieren van het Eugelsche leger op of naby het oorlogsveld in Zuid-Afrika. 't Is bekend, dat de Engelsche beroeps-officieren een tame- lijk boogen toon aanslaan, en met minachting neerzien op de andere officieren, die tot de vrywillige korpsen behooren. Dat zy echter die minachting zouden doen blyken op het tooneel van den stryd, met een geduebten en bekwamen vyand tegenover zich, werd door niemand verwacht. Uit het telegram blijkt, dat de verhouding tusschen de officieren van verschillende soort t<5<5 gespannon is,doorliet aanmatigend optreden der beroepsofficieren, dat velen hunner collega's, die tot de vrijwil- ligcr-korpsen behooren, hun ontslag hebben ge vraagd, en naar Kaapstad zijn vertrokken, om drnir hunne kluchten persoouly k over to brengen. Nu waren er over de Engelsche officierenon troepen te velde reeds vele klachten ingekomen. De kolonisten in de Kaapkolonie hebben zich herhaaldelijk beklaagd, over de wijze, waarop de Britscbe troepen hunne hoeven binnendrongen, en wegnamen, wat hun maar aanstond. In een vyundolyk land is dit wel licht gewoonte in eigen land berooid en uitgepunderd te worden door de troepen, die ter bescherming zyn afgezonden, dit is toch al heel erg. De opperbevelhebber in Zuid-Afrika heeft dun ook gemeend, daartegen krachtig te moeten optreden. Een zijner eerste legerorders is tegen het plunderen door En- gflwhcn gericht. Hjj geeft allen officieren den dringenden last, zich te verzetten tegen elk ruw optreden van hunne troepen, en om hun uiterste best te doen, oin de bevolking goed en vriendschappelijk te behandelen. Wat no >dig is, kan gerequireerd worden tegen be taling. De opperbevelhebber stelt de officieren l-ersoonlyk aansprakelijk, dat de soldaten niet in do woningen der ingezetenen dringen, en zich schuldig maken aan berooving. Strenge stratfen moeten bjj het overtreden van dit bevel worden opgelegd. Te Brussel wordt dezer dagen eene rechts zaak behandeld tegen een drietal personen, beschuldigd van oplichting. Een der beklaagden draagt den interessanten naam van Bonhenr, en is journalist, in welke betrekking hij de zaak, waaruit het drietal veel geld trachtte to slaan, bij het groote publiek aanbeval en aanlokkelijk maakte, 't Geldt de zaak van eene Belgische Anonieme Maatschappij voor den aanleg en de exploitatie van tramwegen in Nederland. Vooreerst had men zich be paald tot een tramweg, die van Haarlem tot Beverwyk liep, in concnrrentie met de spoor- lyn naar Beverwijk en Alkmaar. Later zon men er aan toevoegen lynen naar Bergen, Egmond aan Zee en Alkmaar. Een aantal monschen in België zyn in de val geloopen, o.a. vele eenvoudige burgerlieden, door boo gen interest uitgelokt. De substituut-officier vau Justitie stelde dezer dagen de verfoeilijke beetnemerij van het drietal helder in het licht, oii zyne rede werd herhaaldelyk met luiden byval begroet. De berichtgever van deze zaak deelt meê, dat, toen de beklaagden na de jongste zitting het hof verlioten, zij heengin gen alsof er geen vuiltje aan do lucht was llErWNTIJIMYOEV HELDER, 26 Januari 1899. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer A. J. Polak, thaus ambtenaar bij de Tele- graphie in de Z -A. Republiek is door de regeering van dien staat niet een zeer vertrouwden post belast. Hjj is n.1. aan gesteld als directeur van het kantoor te Lorenijo-Marquez. Tusschen de Z -A. Re publiek en Portugal is eene overeenkomst gesloten, omtrent staatkundige belangen, en daarom op dat kantoor ook ambtenaren geplaatst èn van de Z.-A. R. èn van Por tugal om contróle uit te oefenen op de handelingen van Engelsche ambtenaren. Lezing van Abbé Daens. Woensdagavond trad in »Tivoli" voor een volle zaal als spreker op de abbé Daens met het onderwerp »Christelijke- Democratie en Kiesrecht". Na door den beer J. J. Janzen bij 't publiek ingeleid te zyn, begon spreker zijn rede met een be schrijving van zijn strijd en tegenwerking, die by ondervonden bad, waar hij voor de rechten van bet zwoegende en arbeidende volk optrad, om daar na te verhalen, hoe hij, toen hij te Aalst als candidaat der Christelijke Volksparty tot lid van't Wet gevend lichaam gekozen was, gedurig in de uitoefening van zyn kerkelyke betrek king bemoeilijkt werd en hem ten laatste door den bisschop van Gent het lezen der mis en het dragen van het priesterkleed verboden werd. Hij meende zich daaraan niet te moeten onderwerpen, want als priester is hij weliswaar in godsdienst zaken door de kerkelyke wetten gebonden maar als burger is bij op staatkundig ge bied geheel vrij. Ook is in 't programma der christelijke democraten niets wat in stryd is met de kerkelijke verordeningen of de encycliek. Mocht dit bet geval zijn, dan zijn zij bereid dit. te schrappen. Hun doel is opbeuring van 't volk nit zijn treurigen toestand en bet los te maken van de geldmacht en van rijke conservatieven. Op veel punten komen de christelyke democraten met de sociaal-democraten over een. Op het punt van godsdienst verschil len zij evenwel en ook willen eerstge- roemden geen afschaffing van privaat-eigen dom. Dit verhindert niet, dat alle demo craten kunnen samenwerken tot het ver krijgen van een gemeenschappelijk doel. Zyn eenmaal die noodzakelijke hervormin gen verkregen, dan volge de scheiding en ga feder zijn eigen weg. Vervolgens gaf spreker een overzicht van zyn begin selen, die in hoofdzaak hierop nederko- men De arbeider verdiene by redelijke werk zaamheid zooveel, dat hij behoorlijk met vrouw en kinderen kan leven. Is de werkman oud geworden dan keere de Staat hem een behoorlijk pensioen uit. Het onderwijs worde verbeterd met in voering van leerplicht tot het 14e jaar. Belasting worde geheven op alle roerende en onroerende goederen. Algemeen kiesrecht worde ingevoerd, maar geen één, twee, drie of viervoudig stemrecht. Evenredige vertegenwoordiging in re geer ingslichamen. Elke partij krijge een aantal zetels naar hare getalsterkte. Wanneer deze hervormingen tot stand zyn gekomen, dan zal een bloedige revolutie voor komen worden, de rechtvaardigheid be tracht zijn, gehandeld zijn zooals de En cycliek Rerum Novarum dit wenscht en vrede onder de menscben heerschen. Hiermede eindigde spreker zijn rede, die luide toegejuicht werd. Van de gelegenheid tot debat maakte de heer A. P. Staalman gebruik. Deze kwam in hoofdzaak tegen het optreden van den heer Daens op, welks optreden, zelfs in afdeelingen van de S D. A hij in strijd achtte met de encycliek van Paus Leo XIII. Ook meende hij, dat een R. Kath. priester tegen het algemeen kiesrecht moest Stijn, terwijl hij onvolledig was geweest, waar hij leerplicht aanbeval en dit niet in vereeniging met de invoering der vrije school had gedaan, bovendien kon debater niet geheel met den inleider meegaan, waar deze pensioen van staatswege voor den werkman eischte. De heer Daens beantwoordde den heer Staalman, hoewel hjj het betreurde dat deze geen bewijzen bijgebracht had om aan te toonen, dat hij in stryd handelde met het canonieke recht, en van het debat een persoonlijk geschil maakte. De heer Reitsma, hoewel in veel opzichten met hem verschillende, bracht spr. hulde voor den strijd, dien hij in België voerde voor de nooden van het volk. De vergadering werd door den heer Janzen met een woord van dank aan den spreker gesloten. Zeemiliciens-verlofgangers. Bij Kon. besluit van 4 dezer is de mi nister van marine gemachtigd om de zee miliciens-verlofgangers van de lichting 1898 in het jaar 1900 te doen oproepen tot opkomst in werkelijken dienst ten einde gedurende den tyd van vijf weken te wor den geoefend. Naar aanleiding daarvan heeft de mi nister van marine bepaald lo. dat de opkomst van de zeemiliciens, bedoeld in voorschreven besluit, zal plaats hebben op Dinsdag 3, Woensdag 4 en Donderdag 5 April a.s. naar gelang van schepen, aan boord waarvan zy zullen worden geoefend 2o. dat de miliciens zich, elk op den bij nadere oproeping voor hen te bepalen dag te 12 uren des middags, of zoo mogelijk na dit uur, gekleed in hunne bij vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleedingatukken en voorzien van hunne kooigoederen, zoomede van hunne zak boekjes, behooren aan te melden bij den commandant van het schip, aan boord waarvan zij zullen worden geoefend, met dien verstande dat zy hiertoe slechts dan den vorigen dag reeds op reis behoeven te gaan wanneer de plaats van bestem ming niet binnen één dag kan worden bereikt. (»3t.-Ct.") Rijkspostspaarbankboekje voor het kiesrecht. Binnenkort zullen de werkzaamheden voor de nieuwe kiezerslijsten weder begin nen. Wij wenschen thans de aandacht te vestigen op een der middelen om kiezer te worden, dat wel niet meer effect kan hebben, maar dat men in deze maand nog kan aanwenden, wil men het volgend jaar kiezer worden. Wij bedoelen het bezit van een bewijs van een inleg van ten minste f 50 in de rijkspostspaarbank. Ieder, die geen. der andere vereischten voor de toekenning der kiesbevoegdheid bezit, kan het volgend jaar kiezer worden, als hy vóór of op 15 Mei 1901 25 jaar oud wordt en zorgt, dat hij vóór of op 1 Februari 1900 in het bezit is van een rijkspostspaarbankboekje van ten minste f 50. Men behoeft zich daartoe slechts aan het postkantoor aan te melden, om tegen betaling van f50 een spaarbankboekje te ontvangen. Als men het volgend jaar dit geld. dat rente geeft, nog in de postspaarbank heeft staan kan men van zijn spaarbankboekje gebruik maken om het kiesrecht te er langen. Met het oog op dn algemen e verkie zingen voor de Tweede Kamer, die het -olgend jaar gehouden worden, is het van belang, dat men de gelegenheid niet laat voorbijgaan om, door het nemen van een rijkspostspaarboekje thans, zich het vol gend jaar het kiesrecht te verzekeren. Men meldt nit 's Graven hage Omtrent het door de politie ingestelde onderzoek naar een zedenmisdrijf ten op zichte van minderjarigen vernemen wy nader, dat een of meer mannen, zeer te slechter naam bekend, daarvan ernstig ver dacht worden, terwijl behalve de 17-jarige jongen, nog twee jongens van ongeveer 15 jaren tot het verstrekken van inlich tingen door de politie in verhoor zijn ge nomen. Overigens worden nog jjverige nasporingen gedaan ten opzichte van ver schillende personen. Als een welgelukte aardigheid op een te Arasterdam ten voordeele van de werklooze diamantbewerkers gegeven ge maskerd bal in het >Paleis voor Volksvljjt", mag vermeld worden een statige dame, die in een fijn costuum zwjjgend rond wandelde met een parasol, waarop in roode letters de naam »Smith" stond en die overal waar ze stond of ging vergezeld was van een paar niet Mausers gewapende Transvaalsche Boeren. (Tijd.) Moeder en kind In het vuur gevallen. In een schamele woning, even buiten Emmen, woont de arbeider J. K. Diens vrouw leed reeds geruimen tyd aan over vallen, en als hij des daags naar het werk was en zij alleen met haar beide kleine kinderen thuis, was het reeds meermalen voorgekomen, dat de vrouw in het vuur viel, wat haar al meer brandwonden be zorgde. Vrijdag liep het echter veel erger af. Geschrei van het oudste kind deed der buren vermoeden, dut het weer niet plui- was in de woning, en toen zij zich daar van gingen overtuigen, vonden zij de vrouw in en boven het haardvuur, nog meer ge stikt dan verbrand. Het kleinste kind had zij op haren schoot en dit bleek erge brandwondeu te hebben, vooral aan het hoofdje. Ook de toestand van dit kind moet zorgelijk zyn. De Oorlog in Zuid-Afrika. Door tusschenkomst van een onzer vroegere plaatsgenooten, zyn we in staat gesteld een aantal regeeringstelegrammen, zoo als die door de Transvaalsche regeering over de gevechten zyn uitgegeven, mede te deelen. Men zul daaruit eene vergelijking kunnen maken hoe betrouwbaar de Engelsche telegrammen zyn geweest. 10/12 '99. (Officieel). Brug te Waschbank voor vorkeer hersteld. Telegraafkantoren zyn geopend te Coleaborg en ülitantsl'ontein, voorloopig voor Regeerings telegrammen alleen. Omtrent gevecht bij Mod- derrivier, hetwelk verwacht werd aldaar op gisteren te zullen plaats vinden, blijkt dat Engelscben later zyn teruggetrokken aan onze zyde een Vrijstater dood door ontploffing van bommen. Volgens berichten schjjnen de En- gclscheu ook in Zululand pogingen te doen om de kaffers te huren en to wapenen om dienst te doen tegen ons. De naturellen in Rustenburg district zyn rustig, terwyl die van Linchewe en andere stammen ulsnog geen verdere aanvallen op onze grenzen hebben gedaan. Gisteren zyn weder twee Engelsche oor logsschepen in Dulagoabaai aangekomen. Vol gons bericht trokken Vrydag de Engelschrn by Naauwpoort legen de onzen nit en werd op hen geschoten, met gevolg, dat eenigen werden gewond, waardoor vijand terugtrok. Door ZHEd. staatspresident Bloemfontein is aan deze Regeoring kopie- en van verklaring van dokter Ramsbotton en van Niekerk ge zonden, welke geheel uitvoerig bevestigen de schandelyke behandeling der Engelschen om trent onze doctoren en ambulance-personeel eoz., zooals reeds vroeger vermeld. Bedoelde verklaringen zijn echter te uitgebreid voor telegrafische verspreiding, doch zullen dezelve door de nieuwsbladen ter kennis van het pu bliek gebracht worden. By Mafeking vinden dagelijks gevechten plaats. Volgens ingekomen berichten werd de spoorlijn door de onzen tusschen Grootrivier en Modderrivier wederom opgebroken. Ongeveer bij Belmont op aankomst van Engelsche troepen trokken de onzen van de Ijjn terug en vond by Rooilaagte eene scherpe schermutseling plaats, waarby aan onze zyde zes gewond werden. Tijdens het gevecht kwamen telkens treinen met troepen van Belmontzijdc de Engelschen te hulp. De Lanciers deden een aanval, doch werden met vorlies teruggeslagen. Heden alles rustig. Een later bericht meldt, dat een gevecht heelt plaats gehad tusschen duizend Burgers onder commdt. Swanepoel en Olivier tegen twee duizend Engelsehen met zes kanonneD, die te Stormberg een aanval deden. Een ma joor, acht officieren, twintig onderofficieren en 470 soldaten gevangcD, drie kanonnen :n twee ammuniliewügens gevat. Aan de zyde van O.V.S. commdt. Swanepoel 26 gewond en 8 gedood. Dooden en gewonden vau vijand nog niet op te fjven. 11/12 '99. (Officieel). Volgens bericht is veldcornet Visser te Knruman aangekomen. Hedennacht heeft de vyand by Ladysmith wederom omstreeks 2 uur een uitval gedaan op onze kanonnen naby het Pretoriu-commando. De Houwitzer op Vaalkop staande werd ge deeltelijk vernield. By het gevecht, daardoor ontstaande, werden aan onze zyde 2 artilleristen gewond en 3 vermist, van do burgers 2 dood en 5 gewoud, waarvan 2 zwaarvan den vijand 9 dooden, 18 gewond en 10 gevangen. Verdere byzonderheden worden nog ingewacht. Van het gevecht, hedennacht bij Ladysmith, nader berichtdood 2, zwaar gewond 3 (waar van 2 heden overleden), licht gewond 4. Het gevecht was, mulat de Engebcheu den kop afkwamen, met de brandwacht van de burgers van veldcornet Zeedorberg (Pretoria-com mando). By Kimberley is alles nog stil. Van andere commando's bericht alles stiL Van slag Stormberg-junctie, waarover gis teren reeds gemeld, nog heden volgende ont vangen aantal gevangenen reeds opgestuurd is 672, behalve gewonden, welke nog niet juist kunuen worden opgegeven. Omtrent aan tal dooden en gewonden van vyand nog geon opgaaf ontvangen. Dooden worden verzameld, doch liggen overal verspreid. By Modderrivier werd gistermiddag ge vochten, kanonvuur duurde tot gisteravond 9'/j uur. Sedert hedenmorgen 3.30 v/m wordt hevig gescholen met geweer en maxi m, waartusschen nu en dan kanonvuur. Van af 4.30 r/m ook hevig bombardement met kanonnen. Gevecht dunrt steeds voort. Luchtballon boven positie vyaud opgestegen, bleef zoowat 10 minuten omhoog en zakte toen naar beneden. Hedennacht zwaar geregend. Hedenmorgen van telegrafist Modderrivier verder bericht, begint: 9 uurv/m Zoocvcn rapporteert rspportganger, dat de Engelschen 2 maal hadden moeten retireeren. Onze posities nog allen behouden. Tot zoover hebben onze Burgers nn 41 prisoniers, die nu op weg zjjn naar Jucobsdal. Eindigt. Verder bericht werd ontvangen van telegra fist, als volgt, begint9.30 v/m. Hevig kanon vuur nu een weinig afgebroken. De vyaud maakt gebruik van eon luchtballon, die gedurig op- en afgaat over slagveld. Eindigt. Telegrafist Modderrivier bericht i—er ge vecht, begint10.20 v/m gevecht duurt nog voort, geen verder officieel verslag van slag veld. alleen dat al onze posities nog behouden zyn. Eenige gewonden, zooeven binnenge bracht. Eindigt. 12/12 '99. (Officieel). Met betrekking tot den slag by Modderrivier op gisteren werd van generaal Cronjé onder andere het volgende bericht ontvangen. Een 1 hevig gevecht heelt plaats govonden in den afgeloopen dag van kwartier voor 4 v.m. tot 3 uur n.m., na dien tyd nog enkele schoten tot 6 uur. Na 6 uur is kanonvuur weder he viger geworden, alle posities zijn behouden, vyand verschillende malen met geweld terug geslagen, aan onze zyde nog geen juiste opgave van gewonden en doodenmaar zoover ik vernomen heb, van Do la Rey's lager 4 dood en ongeveer 10 gewond, van Potchofstroom- bargers 8 dood cn 20 gewond, van comman dant Burgers Ladybrand 2 dood en 3 gewond, van commandant Hoopstad 4 dood en ongeveer 10 gewond, van het Scandinavische corps kan ik geen opgave doen. Ik heb vernomen dat dit corps een moeielyke positie op den vyand ver overde na storming, die echter voor hen on houdbaar was en doordat het een ruige boseh- achtige plek was, kon geen hulp worden gezonden, aangezien het niet opgemerkt werd. ik versta echter, dat het corps daardoor zwaar geleden moet hebben. Ik verwacht hedennacht en morgen voortzetting van gevecht. De vyand heeft eon overweldigende macht, wy hebben dezen dag omtrent 50 krygsgevangenon ge maakt en volgens myne beschouwing minstens 2000 man van den vyand buiten gevecht ge steld aan dooden en gewonden. Nog nader werd bericht ontvangen van ka pitein Ficbardt Jacobsdal gisteravond 10.25 n.m. afgezondenHy zegt in aanvulling van voorgaand bericht alsnog dat de Burgermachten zich zeer dapper hebben gedragen, gevecht duurde bjjua den ganschen dag en by afzending bericht werden nog verscheidene kanonschoten gehoord. Vyand begon met zwaar kanonvuur, dat waarder werd tot 1 uur, toen hut iets verschrikkelijks was. Vyand wierp van tijd tot tyd bataljons troepen tegen ons, doch werd iedermaal teruggeslagen met groot verlies en de Burgers namen iedere positie in. IX- Ficks- burgers onderscheidden zich voornamelijk door hunne groote dapperheid en er was geen (eeken van ingeven aau den kant van onze machten. Nu en dan kwamen kleine klompjes menschen uit gevecht om paarden te laten drinken in Modderrivier, doch keerden dan dadelyk terug naar gevecht en in hunne posities. Onze kanonnen werden maar weinig gebruikt cn ik kan niet te hoog prjjzen de dapperheid oozer manschappen, die stil lagen in hunne posities onder het hevige kanonvuur van den vyand, tot deze naby genoeg was gekomen om met geweer te bereiken, wat dadelyk effect op den vijand had. Een der gevangenen vertelde, dat het beroemde Blackwatch Regiment bjjna ge heel vernietigd was, ook zouden de troepen geweigerd hebben, verder tegen ons op te trekken, wegens bet hevige effectvolle vuren der onzen, niettegenstaande de officieren ze aandreven. Ook werd opgemerkt door de onzen, dat vyand ambulaccewagens voor kanonnen plaatste, zoodat onze mannen niet te blameeren zouden zyn, indien zij daarvan raakten. Vyand werd veel geholpen door luchtballon, die echter tegen 2 uur niet meer scheen te werken. Ambulance van den vyand had het vreeselyk druk, ik telde zelf 24 wagens, werkende hcon en terug tusschen vechtlyn en vjjands kamp. Ons vuren moet een vreeselyk effect gehad hebben, daar wy van posities kondon zien hoe vyand vluchtte1'in alle richtingen. Ons verlies is nog niet goed bekend, ongeveer geschat op 100 gewonden en dooden. Verlies van vyand zeker 200i>. Telegrafist Modderrivier seint, dat van af hedenmorgen 5.30 v.m. telkens maxim- en geweervuur gehoord wordt en nu blyk», dal gevecht in ernst wordt voortgezet met kanon- zoowel als met klein geweer. Koude vannacht en hedenmorgen verschrikkelijk. Dezelfde telegrafist te Modderrivier seint 10 uur v.m.Kanonvuur, dat telkens hevig wordt voortgezet, is eenigste blyk, dat gevecht nog aan den gang is. Volgens veldcornet Grcy- ling wordt op posities van commandant Wol- maransstad geschoten, die langs rivier zyn en steeds door onze burgers worden behouden. Zooeven zyn een tal Bergschotten in lager aangekomen. Men zegt dat in Bloemfontein- lager over 100 gevangenen zijn, allen in slag van gisteren genomen. Eindigt. (Slot volgt.) e Engelsche brutaliteiten De »Kreuz-Ztg" ontving het volgende schrijven »Ilustenburg, 10 Dec. 1899. >Hier bjj den landdorst van het district Rustenburg liggen de beëedigde verklarin gen der vrouwen en meisjes, die de En gelschen door de Kaffers hadden laten vangen. Zy verklaren, dat zy door Kaf fers gehouden en door de Engelschen onteerd zyn. Verhef toch in naam der menscheljjk- heid en der beschaving uwe stem tegen zulke schanddaden. De arme schepsels zijn op 't oogenblik in het hospitaal." Baron v. Dalwio, Kou. Pruisisch ritmeester, b. d., tegenwoordig kapitein en battery-chet in het Boerenleger. Volgens Central News" worden te Dur- ban toebereidselen op groote schaal ge troffen om het garnizoen van Ladysmith na het ontzet te onthalen. Er staan groote hoeveelheden mondkost, lekkernyen enz., klaar om naar de stad gezonden te worden, zoodra de gemeenschap heropend is. Ook hebben zich een aantal inwoners bereid verklaard om burgers uit Ladysmith gast vrijheid te verleeneu, die in de zeelucht op hun verhaal willen komen van de ellende van het beleg. Het overbrengen van de veerpont over de Tugela-rivier op 15 Jan. jl. door eenige Britsche soldaten, wordt als volgt be schreven De rivier de Tugela (bjj Potgietersdrift) was door den regen sterk gezwollen, maar luitenant Carlislo en zes onder-officieren en minderen van de Zuid-Afrikaansche cava lerie boden zich aan, om de pont op den zuideljjken oever (door de Engelschen be zet) terug te brengen. Zij sprongen in de rivier. Midden in kreeg de sergeant Barkley kramp, doch een cavalerist, Horwell ge naamd, hield hem boven water en bracht hem naar de brug. Toen hy hem veilig op den oever had gezet, hielp Howell de anderen veilig door den stroom. Op hetzelfde oogenblik bemerkte luite nant Carlisle, die in de pont was geklom-^^^ men, hoe een afdecling Boeren, die tot dusver in hinderlaag gelegen hadden, hun geweren aanlegden. Hij sprong terug in het water. De cavaleristen Turner, Coli- ingwood, Howell en Godden, die intusschen naar de zuidzijde vau de rivier teruggo- zwommen waren, trokken hevig aan de touwen en trachtten de pont voort te slee pen, doch vergeefs. Luit. Carlisle, serg. Barkley en de caval. Cox hadden zich aan de reeling van de boot vastgeklampt en waren, halverwege in het water hangend, blootgesteld aan een waren kogelregen. Een kogel trof den officier aan den onder arm, een andere versplinterde de reeling tusschen zjjn handen. Cox sprong ten aan zien van de Boeren, die van een hoogte boven de drift hun schoten losten, weder in de pont en hakte in deze gevaarlijke positie het verbindingstouw door. Zijn met- ,J gezellen kwamen aan boord en eindelijk 1 werd het zware vaartuig van den oever afgebracht. Toen de soldaten in het midden a' van de rivier waren, losten zes of zeven» v Boeren op een afstand van ongeveer 45 J meter hun geweren op hen af, terwjjl anderen kwamen aanrijden. De afdeeling lichte cavalerie op den zui delijken oever beantwoordde het vuur, maar de Boeren lieten zich niet afschrikken en namen voortdurend de pont en die er in zaten onder vuur. Ongelukkigerwijze maakte de sterke stroom en de ladiDg van de pont het roer onklaar en de geheele moeite scheen vergeefsch te zyn geweest. Het - vaartuig bleef stil liggen en bood de Boeren V' een prachtig doel. De Engelschen trachtten I het roer weder in orde te brengen een paar sprongen in het water en duwden de pont vooruit. Luitenant Carlisle en ser- o geant Barkley bleven voortdurend aau boord. Toen de oever bereikt was, werd de boot vastgemaakt en de soldaten keerden naar hun regiment terug, dat met belangstelling het waagstuk der kameraden had gevolgd, Deze heldendaad werd met evenveel moed als geluk uitgevoerd en is zeker een der mooiste incidenten uit den gehaelen veld tocht. De verliezen onder de oorlogscorres pondenten. De vorige week is een week met een I kruisje geweest voor de Engelsche pers; niet minder dan drie correspondenten der voornaamste bladen zyn toen gestorven. Maandag werd uit Ladysmith het bericht ontvangen, dat Robort Mitchell, corres- ER, pondent van de >Standard," overleden was. - i Dinsdag overleed de zeer kundige corres pondent van de Daily Mailte Ladysmith G. W. Steevens, o.a. bekend om zijn vele buitenlandsche reizen, waarover telkens boeken verschenen, waaronder »Met Kitche- ner naar Khartoem" het meest gelezen is. Zaterdag werd het overljjden gemeld van Alfred Ferraud van de »Moming Pont," die bjj den aanval op Ladysmith van 6 Ter. Januari zwaar gewond werd. LONDEN, 23 Januari. Generaal Butler seint uit Spearmanskamp van 6.20 hede- avond Generaal Warren houdt de stelling bezet die hy den 21steu heeft ingenomen. Tegen over hem, op ongeveer 1400 yards afstand, is de stelling van den vjjand ten Westen van Spionkop. Zjj is hooger gelegen dan Warren's stelling, daarom is het onmoge lijk goed erin to zieD. Zy kan alleen be reikt worden over een open helling zonder eenige dekking. De heuvelruggen door Warren bezet zjjn zoo steil, dat de kanon nen niet daarop kunnen worden geplaatst, maar wjj beschieten de stelling van den vyand met de houwitsers en het veldge schut, die geplaatst zyn op lageren grond achter de infanterie. De vjjand antwoordt met Creusot-kanonnen en ander geschut. In dit duel is het voordeel aan onze zyde, daar blykt dat wjj zyn schansen enfileeren en zjjn artillerievuur ons niet veel verlie zen toebrengt. Hedennacht zal een poging worden ge daan om Spionkop te nemen, de hoogte die 's vjjands linkerflank vormt tegenover Trichardtsdrift en zyn stelling scheidt van die tegenover Potgietersdrift. Spionkop be- heerscht alle schansen van den vijand. 45 35 30 .fii 9« Al LOBENgO MARQUÉS, 24 Jan. Een telegram uit Pretoria van de zijde der Boeren geeft aanvullingsbyzonderheden be- J treffende het gevecht bjj Oliviershoek. t Daarin wordt gezegd, dat vier of vjjf maalX per dag de Engelschen de afgematte «ol-7 daten vervingen door nieuwe krachten. F De verliezen der Boeren bedroegen tor 22 Januari een man gedood en twee licht gewond. De geest onder de manschappen is uitstekend. Het bloedbad, onder de Eu- gelschen aangericht, is groot. ui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1