KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Ho. 2816 Zaterdag 10 Februari 1900. 28ste Jaargapg. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Atooiin ement 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. id. franco per post 75 id. fl.12l/a. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKE0UT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidatraat. Aclvertontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRF.f OAG^VIORGKNS vóór 10 uur aan «le Bureaux bezorgd zijn KALENDER DER WEEK. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagon. Opkomst der Zon 7 n. 27 m. Ondcrg. f 5 u. 2 m. Zondag 11 Maandag 12 Dinsdag 13 Woensdag 14 Donderdag 15 Volle Maan. Vrydag 16 Zaterdag 17 Uit het Hiiiteiiland. De geschiedenis der XVIlIde eeuw ver haalt, dat op den 28 December 1773 de eerste opstand tegen het Engelsche gezag in de Noord-Amerikaansche koloniën (te Boston) uitbrakdat op den 4 Juli 177G zich 13 koloniën in congres vcrcenigden cn zich on afhankelijk van Engeland verklaarden; ter wyl op den 3 September 1783 de onafhanke lijkheid der Vereenigde Staten van Noord- Amerika door Engeland erkend werd. De vraag wordt thans gesteldzal het nn aan het einde van deze eeuw, in Zuid- Afrika eveneens gaan, als voor ruim 100 jaren in Noord-Amerika Ofschoon we ons verzekerd houden, dat onze lezers zeer weinig ingenomen zyn met den Engelschen minister Chamberlain, ver trouwen wij, dat *y toch weieens kenniB wil len maken met hetgeen die man feitelijk de oorzaak van den vreesclijken oorlog in Zuid-Afrika dezer dagen in het Lagerhuis te zeggen had, toen hij aanleiding vond, om den toestand te bespreken. De heer Harcourt had de politiek der regeering ten sterkste ge- critiseerd. Chamberlain vond daarin reden, om te erkennen, dat de toestand des lands ongetwijfeld ernstig is, doch dat by niet ge looft, dat het land in gevaar verkeert. Een overweldigend verlangen bestaat er by de natie, om alle krachten intespunnen, ten einde den oorlog tot een gunstig einde te brengen. Hy noemde de houding van het land bewon derenswaardig de natie toont, dat zy ver wacht, dat eensgezindheid en samenwerking zullen blyven bestaan. Het groote verschil van mcening tusschen Transvaal en Enge land bestaat in een verschil van opvatting omtrent beschaving, die by Boeren en En gelschen zeer onderscheiden is. Indien ge zegd werd, dat de toeben idselen voor den oorlog onvoldoende waren, dan was dit te wyten aan het feit, dat de rugeering, in de hoop don vrede te kunnen bewaren, niets wilde doen, wat deze in gevaar zou kunnen brengen. Niemand dit zeide n.b. Cham berlain, de groote aanlegger van den strijd kon der regeering er een verwijt van maken, dat zy den oorlog heeft gewild De oorlog was noodzakelijk uit een oogpunt van het recht. Het is nu niet gepast, te ■preken over onderhandelingen, maar de re geering verzekert, dat zij het, in zooverre mogelyk, niet tot een tweede Mujuba zal laten komen. Deze verzekering werd met veel toejuiching begroet. Nooit stillen de Boeren dus ging Chamberlain verder weêr een vesting in Zuid-Afrika oprichten, vanwaar uit rassenhaat zal worden aange kweekt. Nooit weêr zullen zy in staat zjjn, de opperheerschappij van Engeland in gevaar te brengen, en de Engelsche te be handelen, als behoorden zy tot eene mindere rasioort. De natie heeft eene treurige erva ring opgedaan van tegenspoed, maar elke tegenspoed is een tecken geweest voor nieuwe vaderlandslievende offers. De sympathie in de Engelsche koloniën was geen kleine vergoe ding voor do vele beproevingen van den oor log. Daarom zjjn we aan de koloniën dank schuldig. Hunne sympathie zou ons niet zjjn verleend, als onze zaak niet recht en rechtvaardig was. Ziezoo nu zjjn we goed op de hoogte Een berichtgever omtrent de Londensche fondsen markt schreef dezer dagen in zjjn overzicht: .De debatten over het adres van antwoord op de Troonrede zjjn tot nu toe hoogst teleurstellend gewceBt. De redevoe ringen van Lord Salisbury in het Hoogerhuis en van den heer Balfour in het Lagerhuis hebben een indruk van innerljjke zwakte ge maakt, die zelfs door de ministeriëele dag bladpers niet wordt weggecijferd. Do eenige troost, die dezen laatste haren lezers kan geven, is, dat de houding der oppositie niet minder zwak is, met hare afbrekende critiek met hare angstvallige vermijding om dui delijk te zeggen wat zy eigenlijk wil, geeft zy aan de regeering feitelijk een grooteren steun dan de eigen party. Het eenige licht punt tot nu toe in het debat was de manne lijke taal van onafhankelijke leden, als BÏr Edward Clarke, die den stier by de horens pakte, en tegenover de zoogenaamde vaderlandsliefde, thans nlgemeon hisr gepre dikt, de ware vaderlandsliefde stelde. Wan neer men zich over valsche schaamte heen kon zetten dus merkte hy op en ,de leiding der zaken uit de handen van Cham berlain en zjjne handlangers wilde overbren gen in handen waarin het Zuid-Afrikaansohe volk vertrouwen kan stellen, dan zou het nog niet te laat zjjn om tot overeenstemming te geraken." Clarke zoi o. a. nog: .Er zjjn twee mannen één in dit land, de minister Cbamborlain, en één in Zuid-Afrika, sir Alfred Milner die het meest betrokken zjjn by het beginnen van dezen oorlog. Ik wenschte, dat het hoogste gevoel van vaderland-liefde tot beweegkracht mocht zjjn, om deze twee mannen te dwingen, de betrekkingen op te geven, welke zy nu vervullen. Ik geloof, dat de tegenwoordigheid van deze mannen een beletsel zal zjjn voor elko schikking.' Het amendement op het voorgestelde adres op de Troonrede welk amendement ten doel had, afkeuring uit te spreken over het beleid der regeering, die getoond heeft niet de noodige kennis en het vereischte oordeel te bezitten, en niet voldoende voorzorgen heeft genomon, zoowel wat betreft de leiding der zaken in Zuid-Afrika sedert 1895, als ook niet de noodige toebereidselen tot den oorlog heeft genomen dit amendement werd ten slotte, onder toejuiching der regeeringsparty, met 352 togen 139 stemmen verworpen. Te Wecnen heeft dezer dagen oen meeting plaats gehad, die in groote mate vermel denswaardig is. 't Was een volksvergadering, ten doel hebbende, om uiting te geven aan de sympathie van de bevolking der Oosten- rijksche hoofdstad voor de Boeren van Zuid- Afrika. Reeds lang véér den aanvang ver drongen zich de inenschen véór den ingang dor vergaderzaal om toegang te verkrygen, cn de berichtgever van deze meeting voegt dan ook aan zijne mededeeling toe, dat de onrechtvaardigheid van dezen oorlog wèl diep bij de mensclien moet zjjn doorgedrongen, om zulk eon toevloed van belangstellenden mo gelyk te maken. Alle plaatsen waren ver kocht, en de correspondent houdt zich over tuigd, dat Oom Paul of dr. Leyds pleizier zouden gehad hebben, als zjj de 3000 men- schen, die do zaal vnlden, gezien haddon, waaronder afgevaardigden, professoren, in één woord, alle maatschappelijke standen verte genwoordigd waren. Öok vele vrouwen wa ren tegenwoordig. De Hollandsche kolonie in Weenen was voltallig, en ook het Neder- land.-che gezantschap, mot jhr. van der Hoe ven aan het hoofd, mankeerde niet. De leider der vergadering merkte in zjjno openingsrede op dat de overwinningen der Boeren in Wee nen als zegepralen van het Germaansche element worden gevierd. Gezongen werd door een zangkoor het lied Bede nh den slag". De spreker schetste den grooten dienst, dien do Boeren door hunnen vrijheidsoorlog aan de men8chheid bewijzen. In gespierde taal wees hy op het lyden. en strijden der Boeren, en op hunne groote moeilijkheden tegenover Engeland. Bij zjjne vinnige en met veel gloed gerichte uitvallen tegen de Britsche regeering werd de spreker herhaaldelijk uitbundig toe gejuicht. Nadat hy zijne rede geëindigd had werd eene motie aangenomen, waarin do ver gadering hare sympathie uitsprak voor de Boeren wier zegepraal ten zeerste wordt gc- wenscht, en waarin de wreedheden der sol daten en de gouddorstende politiek van den Engelschman werd veroordeeld. Een telegram van gelijke strekking als de motie werd aan dr. Leyds gezonden. Met het zingen van het Transvaalschc Volkslied, dat door de verga dering staande werd aangehoord, eindigde deze meeting, wier opbrengst voor do gewonde Boeren bestemd was. Wèl is 't bekend, dat men algemeen in Europa sympathie koestert voor de strijdende Boeren maar het doet toch goed, van zulke treffende open baringen der publieke opinie kennis te nemen. ft IEUWSTI Jl>l ft GEft. HELDER, 9 Februari 1899. MARINEFONDS". Dinsdag 1.1. had esne vergadering plaats van het .Marinefonds", afd. Helder, in 'tlo- kuul .'t Centrum". Voorzitter, de heer P. J. J. KloppersSecretaris, de heer P. M. van der Veer. De Voorzitter opende met een welkom aan de leden de vergadering en toonde teleur stelling, dat het ledental dat opgekomen was, i>i*t grooter was. Hy herinnerde aan liet af- goloopeu jaar en het goede wat het «.Marine- fonds" beoogt en wees er op dat gedurende den winter weder vele weduwen en wcezen zjjn ondersteund. De Penningmeester, do heer T. Bicgel, gaf een overzicht van tgeen in 't vorig jaar is verricht, waaruit bleek, dat sedert het vorig jaarverslag aan ondersteuningen was uitgekeerd een bedrag van f 1910,waar onder begrepen is f reeds vroeger voor dat doel verstrekt. Voorts dat gedurende den afgeloopcn winter aan gepensionneerde onder officieren en minderen en aan weduwen als ondersteuning is verstrekt een som van f 1855,Hy deelde verder mede, dat de persoonljjke uitkceringen minder hebben be dragen dan vroegerdeze hadden als maxi mum waar de hulp het meest dringend was 1 55.en f 30 waar de behoefte minder scheen. Tbans waren deze cyfors door het hoofdbe stuur de hoogste verminderd met f 10,en het laagste vermeerderd met f 5, Deze wjjziging was geschied, zonder dat de afdeeling hiervan vooraf was ingelicht, wat veel teleurstelling ten gevolge had. Hy betreurde dezen maatregel zeer en gaf in overweging om by het Hoofdbestuur op de vroegere regeling aan te dringen. Naar aan leiding van het verslag van den Penning meester ontspon zich veel discusie. Er waren die gelijkheid van uitkeering voorstonden, meenende dat daardoor eerder leden zouden toetreden en dal dit geen aanleiding zou geven tot verkeerd oordeel, wat door het Bestuur krachtig bestreden werd, omdat het hier niet is ceno levensverzekering, maar eene ver- ecniging, dio ter ondersteuning gevestigd werd, die vrijheid behoefde om uit te reiken naar mate de hulp meer of minder noodig was. Men besloot dit punt in de Algemeene ver gadering, in deu zin van het afdeelings-be- stuur, te doen bespreken. Er geschiedde voorlezing van ingekomen stukken. Een door de afdeeling Amsterdam ingez. stuk betrof een wjjziging van artikel 36 van hot reglement, dat over het innen der contributie spreekt. Dat voorstel betoogt om de leden, die naar Indië gaan, 3 jaar vooraf te doen betulcn of aauwyzing to laten doen, bij wie hier to lande die contributie jaarljjks kan worden geïnd. Het voorstel lokte eenige bespreking uithet ging niet aan den vertrek kende te verplichten om vooraf contributie to storten het zou in de practijk ondoenlijk zijn. Ook zou de storting der contributie door de vrouwen van do vertrokken loden groot ongerief geven, en het opdragen van die taak aan de correspondenten in Indië, die toch reeds zoo veel moeieljjkheid ondervinden, zou bezwaarlijk gaan. Het voorstel werd verworpen cn gehand haafd zal worden de aansprakelijkheid van elk lid voorde voldoening van zjjn contributie. Vervolgens had eene bestuursverkiezing plaats. A (tredenden waren de heeren P. J. J. Kloppers en W. v. d. Putten, die beiden te kennen gaven geen mandaat meer te willen vervullen. De secretaris hield een krachtig pleidooi daartegenhy wees op do groote diensten door de aftredend en bewezen cn spoorde de leden aan toch hun stem op hen uit le brengen. Beiden werden herkozen cn namen opnieuw plaats in 't Bestuur, dat met groot gejuich werd begroet. Tot afgevaardigde naar de Alg. Jaarl. Ver gadering, die in de volgende maand to Rot terdam wordt gehouden, werd gekozen do heer •I. Gludpootjcs en tot plaatsvervangend afge vaardigde do heer M. Oberg. De vergadering werd daarna gesloten. Te Hoorn is in de afgeloopen week de eerste haring aangevoerd door Volen- dammers-visshers. De vangst bedroeg 30 tal en werd verkocht voor 6 gulden per tal 200 stuks). Blijkens een deskundig onderzoek naar het treurige ongeval op de Beester- markt te 's Gravenhage, is niet de bij de kachel geplaatste matras oorzaak geweest van den verstikkenden rook, maar moet een vonk uit de kachel over de plaat heen- gesprongen zijn op het vloerkleed en zoo doende de omgeving aun het smeulen heb ben gebracht. Eerst toen de buitenlucht toegang kreeg tot het gesloten vertrek, ging het smeulen tot branden over, maar toen waren de te bed liggende kinderen reeds gestikt. Zondagmorgen verspreidde zich de mare door Schiermonnikoog, dat de licht- wachter D. Swiers en zijn oudste zoon, een jongen van 14 jaren, die Zaterdagmid dag te twee uur hun woning hadden ver laten nog niet waren teruggekeerd. Genoemde lichtwachter, die Zaterdag een vrjjen dag had, was met zjjn zoon een wandeling gaan maken buiten 't dorp door de duinen en langs 't strand. Per omroeper werden de ingezetenen ter opsporing opgeroepen. Boeren op hun paarden begaven zich naar 't oostelijk deel van 't eiland, de z.g. Balg, waar zij den ongelukkigen vader nog levend en den zoon dood wedervonden. Door de duisternis misleid waren zij door den opkomenden vloed omsingeld en hadden zij den geheelen nacht in 't kou de water moeten staan. Werkstaking. Uit Amsterdam meldt men De werkstaking der losse bootwerkers, die tot voor enkele dagen voor de Koninklij ke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij werkten, berust op een eisch tot loons- verhooging. Oorspronkelijk werd betaald 20 ceut per uur en na 6 uur 's avonds 25 cent. Om aan een verzoek om verhooging tegemoet te komen, bood de directie een loon aan van 22 cent, 271/» cent van (3 tot 10 uur 's avonds, en 30 cents na 10 uur '8 avonds en voor Zoudagswerk. De werklieden verlangen echter 25 cents per uur en 30 cents na 6 uur, en zijn tot heden bij dien eisch gebleven. Bij de beoordeeling dezer cijfers moet in aanmerking genomen worden, dat, gelijk de directie mededeelde, de Koninklijke", die een groot aantal schepen in de vaart heeft, het losse werk volk vrjj geregeld aan den gang kan houden. Op het oogeublik van het uitbreken der staking had de maatschappij250 losse mannen aan den arbeid. Zij behelpt zich nu voor zooveel mogelijk met haar vast personeel. De officier van justitie te Tiel, mr Mijnlieff, de inspecteur vau het .-taatstoe- zicht op krankzinnigen, dr. Kuyscli en dr. Bollaan, uit Tiel, hebben verschillende per sonen bezocht, betrokken bij den moord uit godsdienstwaanzin en bij andere onge regeldheden, te Appeltern gepleegd. Ver moedelijk zullen eenige dezer personen naar krankzinnigengestichten worden overge bracht. In verschillende huizen zijn de glazen ingesmeten de bevolking verkeert in een opgewonden toestand De politie macht is versterkt. De burgemeester van Appeltern heeft gisteren laten afkondigen, dat niet meer dan drie personen samen mochten gaan. Het publiek stoorde er zich echter niet aan. Het slachtoffer van den moord werd Dinsdag begraven. Men meldt uit 's Gravenhage De man die op bevel der justitie alhier is aangehouden, in verband met het opgra ven, onder vermoeden van vergiftiging, van het lijk van eene vrouw, die in het laatst van het vorige jaar in de Zandlaan, onder de gemeente Rhijnsburg was overleden, is weder op vrjje voeten gesteld. Voor de rechtbank, 4e kamer van strafzaken te Amsterdam, stond Dinsdag terecht C. de Bruin, vroeger bediende van de officieren van het stoomschip «Koningin Regentes" der stoomvaartmaatschappij Ne derland, beschuldigd in het Snezkauaal over boord gezet te hebben een kistje met goud, ter waarde van f 48,000, en daarna gede serteerd te zjju met de bedoeling de gelds waarde later weder op te visscheu. liet verhaal betreffende de toedracht dezer zaak is destijds uitvoerig medegedeeld. Twee getuigen werden gehoord, u.1. kapitein Car- sten en de le-officier, de heer Broese van Groenau, die inlichtingen gaven over het leven aan boord en over de omstandigheden waaronder beklaagde te Ismaïlo was aan gehouden. De beklaagde legde eene volle dige bekentenis af van wat hem in de dag vaarding ten laste wordt gelegd. Heto.ui. eischte 4 maanden gevangenisstraf. De ver dediger mr. B. de Vos, pleitte clementie. Uitspraak heden over 14 dagen. Inbrekers gesnapt! Een brutale inbraak had Zondagavond bij den heer J. H. Zabel, coiffeur, Kerk straat 48 te Amsterdam plaats. Om 7 uur verliet de bediende de zaak en bemerkte niets bijzonders. Om half acht kwam de heer Zabel, die anders nooit 's Zondag avonds thuis is, even terug om iets te halen, wat hij bjj eene tooneelvoorstelling noodig had. Tot zjjn groote verwondering bemerkte hij, dat het slot van de deur al open was, doch dat deze van binnen te gengehouden werd door een klein knipje. Met een fermen duw kwam hjj echter binnen en zag toen twee mannen op de bank zitten. Beiden vloog hij aan en in iedere hand een vast houdende, kwam hij op straat. Hier kreeg hij eon trap in de lenden van een hunner, die daarna wist te ontsnappen. Den ander hield hij ech ter stevig vast en kon hij aan de politie overleveren. Op het politiebureau aangekomen, ver klaarde de gepakte inbreker, die Van Adri- chem heet, dat de heer Zabel hem op straat had aangevallen. Bjj fouilleering werden een dolkmes en acht loopers op hem bevonden. De recherche zoekt heden naar den tweeden man, wiens signalement de heer Zabel vrjj duidelijk kon opgeven. De dieven hadden niets ontvreemd, wel hadden ze een schrijfbureau geforceerd, doch zij hebben dit blijkbaar niet open kunnen krijgen. Jeugdige misdadigers. Uit Amsterdam schrijft men Voor de rechtbank alhier verschenen Dinsdag weder drie dier jonge menschen om en bij twintig jaren oud, die in ge- zelschup vau zeer jeugdige vrouwsperso nen, letterlijk van roof en diefstal leven. Het meisje heeft in den regel eenig vast werk, wascht, of strijkt, of gaat uit schoon maken hunne jeugdige metgezellen even wel lanterfanten overdag en trekken des nachts op jachtgeen vader of moeder bekommert zich over dit jonge volk. Het geval betrof de ontvreemding van drie groote stukken "vlSfesch en een osse- tong uit de vleeschrookerij van den heer VVautzing in de Tuinstraat. Een van de drie had op den uitkijk gestaan, de twee audereu hadden het hangslot der buiten deur opengebroken en het vleesch, mits gaders de tong in een zak meegevoerd naar de woning van etq^der drie. Toen een rechercheur, op het spoor der dieven gekomen, deze woning betrad, vond bjj wel den zak met de drie stkkken vleesch, maar niet de tong. Later, toen ook het meisje, dat de huishouding bestierde, naar het politie-bureau was geleid, kwam het uit, dat de tong reeds in een pot water te vuur stond, toen de rechercheur op de kamer w«u>. Na diens vertrek bad dat meisje den ganschen inhoud van den pot bet raam nit op straat geworpen. Van dit deel van den buit is geen stuk terug gevonden. Het O. M. eischte tegen twee der jeug dige dieven, die al vroeger gevonnist wa ren, gevangenisstraf voor den tijd van twee jaren, tegen den derden anderhalfjaar ge vangenisstraf. Een der drie Terklaarde, door gebrek aan werk en armoede tot misdaad ver vullen te zjjn hij had echter juist inden tgd zijuer werkloosheid het huishouden met zjjn vriendin opgezet. Een tweede, uit een gezin met elf kinderen afkomstig, wierp de schuld op een verwaarloosde jeugd. De kanonuenkoning" Krupp breidt zijn gebied uit in dezen tjjd van oorlog en oorlogsuitrustingen. Hij zal te Napels een groote fabriek van kanonnen en pant serplaten vestigen. Een meisje van achttien jaren en van onbesproken gedrag, te Montesano sulla Marcellana, bjj Salerno, heeft een jonkman, die haar voortdurend lastig viel met liefdesaanzoeken, toen hij eindeljjk des nachts haar kamer binnendrong en niet heen wilde gaan, met een revolver neergeschoten. De jonkman is doodelijk gewond. Het meisje werd naar de gevangenis gebracht en op weg daarheen door de volksmenigte berkaaldeljjk toegejuicht. De Oorlog in Zuid-Afrika. Bijzondeiiiouo.. Ladysmith. In een brief uit Ladysmith. gedagtcekend den 19den December, voorkomende in de .Argus" van den 9den Jan., wordt gemeld, dat het beleg in de toen afgeloopen week op een zeer eentonige, maar systematise manier werd voorgezet. „Wjj weten nu,* zegt de correspondent, .dat de vjjand een zekere routine volgt m het bombardement van de stad, met kanonnen als die welke rondom ons zjjn gelaten. .Wjj worden gcwoonljjk uit onzen slaap gewekt te half vjjf, vjjf uur v.m., roet het eerste stel bommen, waarvan het doel ge- wonnljjk is voor do artilleristen of de kara- biniers, die hun paarden voor beweging op en neer leiden in de straten, onder bedekking van de huizen. Het bombardement wordt voortgezet tot 7.30 v.m., ca daarna wordea wjj, met slechts nu en dan een bom, met vrede gelaten tot 11 uur v.m., wanneer de miuirk weer wordt volgehouden tot ongeveer 12.30. Do namiddag ia rustig tot 5 uur, en dan wordt er opnieuw een uur werk gedaan. Onze marine-kanonnea doen van tijd tot tjjd ook een ronde, tenzjj de vijand bijzonder heftig iadan hebben eenige schoton, snel op elkaar volgend, meestal de uitwerking, dat het vuur van den vjjand voor ©enigen tjjd gestaakt wordt. De vorige week liet hel 6 duim C reuset-kanon op Umbulwana veel van zich lioorcn, bjjgestaan door een ander 6-duim kanon, dat later it geplaatst op oeu hoogte, de Telegraaf-Heuvel genaamd. .Terwyl het bombardement betrekkelijk weinig verlies heeft veroorzaakt, is ziekte ongelukkig zeer epidemisch geworden in het garnizoen, en zjjn vooral dysenterie en muai:- koorts heerschend. Het ziekenkamp te Intombi- spruit met de hospitaalwijken herbergen onge veer 700 patiënten, terwyl in het kamp een groot getal niet ernstige gevallen zjjn. De heer Stevens, oorlogs-correspondent van de Daily Mail*, is aangetast door de maagkoorts en ligt een week lang te bed. Hjj is in de stad in een privaat huis en ontvangt alle mogeljjke verzorging. ,Op den morgen van den 15den hoorden wjj een hevig vuur bjj Colenso en wjj wisten dat generaal Bulier in gevecht was, hoewel wjj het resultaat eerst twee dagen later zou den weten. Op den 16den werd, daar het Dingaansdag was, een speciale poging van de zijde der Republieken verwacht. Wjj werden te 4.30 uit odio bedden gejaagd door een luid schot, snel gevolgd door een ander, en toen daalde een regen van kartetskogeltjea en steencn neer op het jjzeren dak van het huis waarin ik woon. Wjj begrepen, dat oen bom was beland dicht bjj het huis, en toen wjj naar buiten gingen, bevonden wjj, dat zjj het midden vau do straat had getroffen en 'l lichaam vun een armen artillerist had vernield, die bezig was met do gewone oefening voor do paardt-n in den vroegen morgen. Medische hulp was spoedig bjj de hand, maar het was duideljjk, dat de arme kerel doodoljjk gowond was, en hij stierf ook, vóór hjj het hospitaal had be reikt. .Het bombardement werd zeer hevig ge durende eenigen tjjd voortgezet, tot dat onze marine-kanonnen antwoordden en toen hield het plotseling op voor do rest van den dag. .'s Avonds hoorden wjj verhalen van ecu overwinning, behaald door generaal Buller, en elk uur verwachtte ons garnizoen opgeroe pen te worden voor actioven dienst. Den vol genden dag zond majoor Aliham, van het Intelligence-Departement, een boodschap aan de leden van de Pers, het middag-uur aan- wjjzendc voor de mededeeling vun een bericht. De berichten van Buller's overwinning waren zeer aanhoudend. Wjj verwachtten vertrouwbare bijzonderheden te hooren van het gevecht en waren zeer teleurgesteld en verrast, toen de ware lezing van wat er had plaats gehad de verhalen waarnaar wjj ge luisterd hadden als onjuist kenmerktede informatie luidde als volgt «Sir George Wilhe moet tot zjjn leedwe zen mcedcelen, dat sir Redvers Buller er niet iu slaagde om zjjn eerste aanval op ColenBO goed te inaken, en zoodoende zal het outzet van Ladysmith niet zoo spoedig plaats hebben als verwacht werd. Intusschen vertrouwt sir George White, dat de verdediging zal worden voortgezet in denzelfden goeden geest, als tol nu toe het geval is geweest, totdat ontzet is gekomen." .Waar zjj nu zjjn is moeiljjk te zeggen, daar het hoofdkwartier zeer wantrouwend is in het geven van verdere inlichtingen over de uitgestrektheid van het gevecht, de ver liezen of wat ook. Heden heb ik gohoord, dat een afdeeling troepen is aangekomen te Durban, zoodat de macht van sir Redvers Buller aunzienljjk zal worden versterkt. Giste ren zond sir Redvors Buller een telegram, verklarende, dat de positie bevredigend was. Het vroeg bombardeeren van gisterochtend ging rcrgezeld van een zeer somberen uit slag, die het tot dusver grootste levensverlies veroorzaakte door één bom. De Nalal-kara- biniers waren juist bezig bjj dc stallen, toen een bom van het 6-duira Umbulwana-kanon een karabinier door het lichaam drong, door het paard ging en in de lucht ontplofte, drie andere karabiniers doodend, zeven wondend, waarvan een doodeljjk, de anderen zeer licht, en een aantal paarden verwondend, waarvan elf moesten worden doodgeschoten, tcrwjjl op 100 yards afstand een sappeur werd gedeod. «Deze gebeurtenis veroorzaakte veel droef heid in het kamp, daar de gedood* karibi- nier» bjj allen zeer goed bekend waren. '8 Middags viel ©en bom juist iu een begra- fenispartjj, doch deed, gelukkig, geen scbudo. Wjj zijn niet verzoend met het denkbeeld, dat wjj onze Kerstmis in Ladysmith moeten doorbrengen, maar hopen, dat het nieuwe jaar opening van de linies zal zien en de lang uitgestelde omkeer van het getjj. Het garnizoen is wel voorzien van mcol en de gewone benoodigdheden voor 't leven maar niet van weelde-arlikelen. De commandant der Vrjjstaatsche artil lerie, majoor Albrecht, zegt in een brief aan de «Madenburger Zeitung" over de Engelscbe projectielenVan de honderd granaten, die de Engelschen afschieten, springen er nog geen tien en die tien rich ten meer schandaal aau dau onheil. Als een lyddietbom iemand niet pal op zjjn hoofd valt, zoodat hjj een buil oploopt, zijn ze geheel onschadeljjk. Bjj Colenso waren op ongeveer 1000 Engelschen bom men niet meer dan 10 dooden en 80 a 40 gewonden aan onzen kant. Majoor Albrecht zegt, dat ook de Vrjj- staatsche artillerie, hoe prachtig zjj soms werkt, niet aan de verwachtingen voldoet. Bjj Colenso deed zjj 400 schoten, doch of zjj meer dan 100 slachtoffers maakte, be- twjjfelt hjj. Bij Magersfontein op 11 De cember, verveelde hjj zich bjj zjjn kanonnen, want hjj had bevel ontvangen, niet te schie ten, en ondertusschen legden de Boeren- scberpschuttera in den tjjd van 10 minu ten meer Engelschen neer dan hjj in 10 uur met zijn artillerie had kunnen doen. Zoowel bjj den aanval als de verdediging acht hg de rol der artillerie zeer onder geschikt. De strjjd op korten afstand brengt altijd de beslissing. Bij Mager-fontein en Colenso waren de slagen binnen de tien miuuten beslist. In minder dan vyf minu ten had Buller zijn elf kanonnen verlo ren. Wie 't minst zenuwachtig is, die wint volgens de majoor. Men is tot wetenschap gekomen, dat 40 Engelsche soldaten vau de Coldstream Guards, die kalm als gesneuveld in den slag by Magersfontein zjjn opgegeven, krijgsgevangen gemaakt zyn door de Boe- -- L naar het heet groote heeft veroorzaakt in het Engel sche legerkamp aan de Modderrivier. Maar te Londen critiseert men hevig de door het Dep. van Oorlog begane fout. Alle gezinnen van de als dood opgegeven soldaten waren in de rouw gegaan. De vader van een hunner is van verdriet gestorven En de vrouwen van verscheidene anderen, wier echtgenooten verzekerd waren, heb ben de levensverzekering-premies reeds ontvangen. Het gevolg is een groote ver warring. Uit een brief, gedagteekend uit Lady smith van den 7den dezer (dus één dag na den grooten aanval op de stad), van een Engelsch officier van gezondheid «Een vun de dokters van de Boeren reed onder een vlag van het Roode Kruis de stad binnen en vroeg ons, onze dooden te komen begraven, wat wjj natuurljjk deden. Maar het gezicht van die arme kerels die op den heuvel lagen, sommigen afgrijselyk doorregen door kogels, kan ik nooit vergeten. De Boeren waren erg goed inderdaad zón men tenauwernood gedacht hebben dat het vyanden waren. Zjj spra ken vrjj met ons, en hielpen ons de gra ven delven en de dooden dragen. Een ding gebeurde er dat zeer treffend was. Nadat onze majoor den lykdienst had ge lezen, stapte een van de Boeren naar voren en zeide een kort gebed op, de hoop uit sprekende dat de oorlog spoedig zou mogen eindigen, en terwijl wy daar stondeu met ontblooten hoofde zongen zy een Holland- schen psalm. Dit greep onze mannen wer- keljjk sterk aan, en wjj konden gedurende eenigen tyd nauwelyks spreken." BOERENLAAGER BIJ LADYSMITH, 6 Febr De Engelschen beschieten se dert gisteren de Boerenstellingen aan de Boveu-Toegela met het marinegeschut en andere kanonnen De Engelschen trokken by Pontdrift en Molendrift de Toegela over om de stellingen der Boeren te be stormen. Generaal Schalk Burger die Pont drift verdedigde, sloeg de Engelschen terug die genoodzaakt waren in groote wanorde over de rivier terug te trekken. By Molen- drift werd het gevecht hervat tusschen de Engelschen en de Johannesburg- en Stan- derton-commando's. Aan de zjjde van de Boeren geen verliezen. Het gevecht duurde den geheelen dag en was het hevigste dat tot dnsrer is geleverd. De beschieting is hedenmorgen hervat met een Dog grooter aantal stukken. Tweede telegram, 11 uur v.m. In het gevecht van gisteren leden de En gelschen bjj Pont-drift zware verliezen, doch by Molendritt bezetten zy een klein kopje van geen belang. Er zyn vier Boeren gedood. De Engelschen houden het kopje nog bezet. Hun verliezen daar zyn niet bekend. De beschieting door het zware geschut is opgehouden. De Engelsche lezing. SPEARMANSKAMP, 7 Febr. Generaal Buller begon den opmarsch tot ontzet van Ladysmith op Muuudag. De scheepska- nonnen openden het vuur om zeven uur in den morgen. Een schynaanval werd door ons front gedaan, waarvan drie bataljons met zes batterijen om 11 uur des morgens naar Brakfontein oprokten. De Boeren openden het gevecht met de artillerie en zonden eenige granaten te midden van de Britsche infanterie, die een uur later terug trok. Middelerwijl werd een krachtige aan val gedaan door dc troepen van de uiterste rechterzjjde. De Britsche gen ie-troepen bouwden vlug een pontonbrug, tsrwyl vele kanonnen, verborgen tusschen de bootnen op Zwarts- kop de stellingen der Boeren heftig be schoten. De Britsche infanterie rukte daarop voorwaarts, de Boeren werden over rompeld. Te vier uur was een hooge heuvel, die de voortzetting is van Brakfontein-rug, genomen. De opsraties waren uitstekend beraamd. De uoam van dit kopje is Kranskloof. Hedenmorgen werd de beschieting der Boerenstelling hervat. De vjjand schoot met een automatisch ryzend en dalend kanon van een hoogen heuvel, Doornkloof genaamd, rechts vun den genomen heuvel. Onze granaten deden het magazjjn sprin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1