KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen V Ho. 2817. Woensdag 14 Februari 1800. 28Bte Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Atoonnomont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagsbl. 80 Ct. JA franco per post 75 id. fl.121/,. -- Toor het Buitenland fl.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spooratraat en Zuid><r««t. Advertontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5» Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Aiivertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOHGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het Buitenland. Een EngcLcliman richtte dezer dagen tot een beroemden Duitschen geleerde prof. Mommsen schriftelijk de vraag: .Wat dunkt u van den oorlog, dien wij, Engelscben, in Zuid-Afrika voeren Nu was het den schrijver bekend, dat de professor niet gewoon is, tjjne meening te verbergen steeds deelt hjj die oabewimpeld meê. Of de vrager echter met het ontvangen antwoord wel zeer inge nomen is geweest, valt te betwijfelen. Te oordeelen naar de volgende zinsneden, die wjj uit het uitvoerig antwoord ontleenen, is wèl te verwachten, dat de Engelschman er niet bijzonder mee in zyn schik zal zyn ge weest. De professor schrijft o. a.„Wanneer in Engeland e'énige wijsheid en vaderlands liefde overgebleven was, dan zou men Cham- berlain dood verklaren, en aan een slecht behandeld volk niet slechts den vrede, maar ook de volle onafhankelijkheid geven, waarop het recht heeft. Dit zou zeker niet zjjn, wat men noemt rzaken doen', maar het zou eene morselo overwinning zijn, die elke militaire nederlaag uitwischte.' By de mededeeling van eenige bijzonder heden, die bjj het debat over het adres van antwoord op de Troonrede in het Britsche Lagerhuis voorkwamen, hebben we totnogtoe 't optreden der Iersche leden van 't Huis on vermeld gelaten, 't Komt ons echter voor, dat we daaraan wel eenige aandacht mogen wjjden, ten einde te doen uitkomen, hoe de Iersche party thans geheel aaneengesloten en 86 leden sterk de Zuid-Afrikaanscl e oorlog en het regeerings-beleid ten zeersie afkeurt. Een der leden van de Iersche party de heer Healy hield eene rede, die in groote mate blijk gaf, zoowel van 's mans welsprekendheid, als van zyn afkeer van het tegenwoordig kabinet. Wjj moeten ons hier bepalen tot het geven van een paar brokstuk ken uit de uitvoerige redevoering Wil ik u wat zeggen, wat voorspellen Tot nog toe hebben de Afrikaansche Hollanders voorna melijk den Majuba-dag gevierd Maar gij. ministers geeft hun meer feestdagen Gjj hebt hen overstelpt. Gjj gaaft hnn Buller's- dag, Methnen's-dag, Gatacro's-dag, Symon's- dag en Warren's-dag (De regeerings-partjj werd woedend. Gesis, gefluit en gestamp werden gehoord, en men vroeg den voorzitter, den spreker hot zwjjgen op te leggen.) Deze ging voort: -Omdat ik voorspel, dat de Hollanders in Zuid-Afrika die dagen willen vieren, toon ik geen gebrek aan^ eerbied jegeDS wijlen generaal Symons. gelijk ge bespeurd zoudt hebben, als ge mjj hadt laten doorgaan. Niemand kan de gedach tenis van dezen held meer eeren dan ik doe. Niets was treffender in den geheelen oorlog dan de briefwisseling tusschen den stervenden generaal Symons en den even edelen en moe digen Commandant der Boeren. Maar wat een onwaardige smet van laagheid gegeven heeft aan deze episode uit den oorlog is dit, gjj, Engelschen, hebt don rug toegekeerd aan uwen stervenden generaalGij raoogt vrjj toornen en de schouders ophalen, gij, schijnheiligen Eenigen uwer, Engelschen, donkenen gelooven, dat de Almachtige u het heelal in eeuwig durende erfpacht heeft afgestaan, en gjj gaat te keer bjj een nederlaag, alsof een der con- tracteerende partyen in gebreko Is gebleven Maar ge berekent, geheel buiten den Almach tige om, of het goud dividend 15 pet. zal zyn in vrede, of 45 pet. nk den oorlog. Welkeen heerljjk schouwspel voor ons, IerenHoe veredelend I Hier zien wjj een groot Prote- stantsch volk, dat een klein Protestantsch volk slacht, terwjjl intusschen uwe zendelingen het zwarte land intrekken, uitroepende: .Aan schouwt, aanschouwt, hoe lief deze Christenen elkander hebben Maar, weet ge wat ik niet geloof? Welnu, ik geloof niet, dat God altijd Engelsch zal blijven, geljjk gij meent, dat Hji is. Wat wilt gjj, geveinsdea, met dezen Oorlog? Ik kan mij heel goed begrypen, dat Birming- ham en Sheffleld en zjj die ammunitie ver vaardigen (hier wees de spreker met een sterk afkeurend gebaar naar Chamberlain) den oorlog willen, den oorlog steunen maar wat hebben wjj. Ieren, met dezen oorlog te maken Waarom moeten wjj gedrukt en verpletterd worden door oorlogsbelasting, opdat nóg meer rjjke Uit- landers en menschen van vreemde nationaliteit als millionairs in paleizen mogen wonen in Londen's West-End Bah, ik verkies de zee- roovers van weleer boven u, Engelschen 1" De Engelache regeering wandelt tegen woordig waarljjk niet op rozenpaden. Behalve de minder schitterende oorlogsberichten uit Zuid-Afrika, zyn ook de tydingen uit Britsch- Indië allesbehalve rooskleurig. Vroeger heb ben we reeds medegedeeld hoe donker daar in Indië de uitzichten zjjn, nu door een ern stige mislukking van den oogst in een be- langryk deel van dat wjjduitgestrekt gebied een vreeselijke hongersnood voor de deur staat, en eene bevolking van niet minder dan 25 millioen zielen bedreigt. Nii komt het ont moedigend bericht uit Bombay naar Europa over, dat de pestziekte, in stede van aftc- nemen, aldaar in erge mate bljjft woeden. Het aantal sterfgevallen aan die ziekte was deimr dagen tot 408 per dag gestegen. Dit cyfor overtrof het grootste aantal, 't welk tot heden in de dagelyksche opgaven bereikt werd, nameljjk 392. En terwjjl in deze stad en haren omtrek de pest en de pokken ziekte en dood verspreiden, hcerschen er ook nog andere ziekten epidemisch. De toestand wordt nog verergerd door den bijkomenden hongers nood onder de vluchtelingen. Onlangs maakten we er melding van, dat te Brussel een rechtsgeding gevoerd werd tegen drie Bolgen, die op zeer spitsvondige wjjze voordeel hadden zoeken te trekken van een door hen aangegrepen plan tot tramaan- leg in het naburige Nederland, en wel tot verbinding van Haarlem, Beverwyk en Alk maar. Een aantal eenvoudige menschen, zoo goed als onbewust, waar de tramlyn werd aangelegd, en onbekend met het feit, dat door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij voldoende in het vervoer van personen cu goederen wordt voorzien, zjjn, door allerlei middelen in de val gelokt, en hebben hun goede geld in deze hopeloozo onderneming gestoken, 't Geheele plan was zoo eigenaardig in elkander gezet, dat de slimme ondernemers zich, wanneer de nood aan den man kwam, konden dekken. Toen het spaak liep, namen zo bovendien eenige zeer bekwame advokaten in deu arm, en het slot van de rekening is geweest, dat bet drietal beschuldigden, waar van één hoort naar den familienaam B o n- h e u r, zyn vrijgesproken. \lll« S I IJIIIX.I V. HELDER, 13 Februari 1899. Vrijdagavond 11. werd in sTivoli" de 4de Volksbjjeenkomst in dit seizoen gehoudpn. Zooals gewoonlijk was de -«aal flink bezet. Als spreker trad op de heer C. S. Jaring, die een causerie hield over de courant. Hij behandelde op onderhoudende wijze de geschiedenis, de vooruitgang van de dagbladpers en gaf esn overzicht van alle werkzaamheden, die met de courant in betrekking staan, hetgeen door ver schillende voorbeelden toegelicht werd. Natuurlijk had hij uitstekende gelegenheid op de berichten te wjj zen, die betrekking hebben op den oorlog in Zuid-Afrika. Het publiek toonde door een luid applaus zijn dank voor deze lezing. Hierna trad de heer M. G. Horningop. Deze zong op uitmuntende wijze een twee tal fraaie muzieknummers, waarvan de titels waren: »Een politieke biljartparty tusschen Engeland en Transvaal" en Fransche ohic en Hollandsche manieren". Uitbundig werd hij toegejuicht en reciteerde daarna nog Meesters straf'. Tijdens de pauze deelde de Voorzit ter aan de vergadering mede, dat door de uitgevers van »'t Vliegend Blaadje" zooeven een telegram was ontvangen, waar in gemeld werd, dat voor de derde maal het ontzet van Ladysmith was mislukt en de Eugelschen over de Tugela waren te- iggedreven. Met gejuich werd deze me dedeeling vernomen en door 't zingen van 't Tranvaalsch Volkslied gevolgd. Na de pauze werd door den Burger kring Harmonie" het blijspel »Een min naar in de kleerkast" voor het voetlicht gebracht. Levsndig en los werd dit blij spel gespeeld, bracht de lachspieren niet weinig in beweging en droeg veel bij tot het welslagen dezer Volksbjjeenkomst. Ned. Nat. Wsrklieden-Vereeniging. De Ned. Nationale Werklieden-Vereeni- ging, onder de zinspreukDoor orde en spaarzaamheid tot welvaart", hield Zater dagavond 1.1. in »Tivoli" haar 28e jaar vergadering. Nadat door den Voorzitter, den heer W. Hillenius, de vergadering was geopend met een woord van welkom en met deu wensch, dat de bijeenkomst zich door orde mocht kenmerken, las de le Secretaris, de heer J. Meskes, de no tulen, die na een kleine wijziging goed gekeurd werden. Daarna wierp de voor zitter in korte trekken een terugblik op het afgeloopen jaar en wees er op, dat hij in het eerste jaar van zyn presidium met tal van moeielykheden te kampen had gehad, omdat niet alles in orde was geweest. Eén commissielid had, zooals na onderzoek uit de boeken en bescheiden bleek, zijn betrekking niet naar behooren waargenomen, hetwelk ten gevolge had. dat, hoewel het tekort was aangevuld, hjj als lid moest geroieerd worden. Ook een der penningmeesters van de sectiebesturen had zijn administratie niet in be' oorlijke orde en werd eveneens geroieerd Bjj het opmaken der balans van de brandstoffen- zaak bleek een groot tekort ts zijn, het welk aanleiding gaf tot vele verwikkelin gen eu zelfs de justitie er in gemoeid werd. De commissie met deze zaak be last, werd ontslagen en 1 Nov 1.1. door een andere vervangen. Niettegenstaande deze minder aangename voorvallen kunnen de moeielykheden wel te boven worden gekomen. Het ledental der vereeniging is dan ook niet achteruitgegaan, doch de handelszaak wijst op geen vooruitgang. De leden worden daarom aangespoord hun eigen zaak meer dan tot dusverre te be gunstigen. De zaal boven den winkel werd verbouwd en daardoor beter voor haar doel geschikt. Door de samengestelde besturen werd nog het besluit geuomeD, dat in ds loop van dit jaar het reglement der ver eeniging en het reglement van het be grafenisfonds zal worden herzien. Spreker hoopt, dat dit alles strekken moge tot groei en bloei der vereeniging. Vervolgens verkreeg de le Secretaris het woord tot het uitbrengen van het jaarverslag, waaraan wy het volgende ont leenen Op 1 Jan. 1899 bedroeg het aantal leden 890. Door vertrek, overlijden, bedanken en roieering verminderde dit met 41 en werden 43 nieuwe leden ingeschreven, zoodat op 1 Jan. 1900 het ledental 892 bedroeg. Door het bedanken van 4 hoofdbestuurs leden en 't overljjden van den geachten len Penningmeester J. C. de Kok Hz. ontstonden 5 vacature's, die bjj stemming der leden werden aangevuld, zoodat het Hoofdbestuur op heden bestaat uit W. Hil lenius, Voorzitter, Jb. Krjjnen, Vice-Voor., J. Meskes, le Secretaris, J. Klik, 2e Secre taris, J. C. de Kok Lz., le Penningmeester, C. Spigt. 2e Penningmeester, M. de Waard, P. A. Biersteker, A. C. van Malsen, W. Rietvelt, H. de Kok Lz en H. Langhorst, leden. De Commissie van Toezicht bestond uit P H. Kamp, G. Marinus, C. F. Teerink, R. Meerens, H. de Zoeten en P. A. Ber- keljon. De bestuurs- en samengestelde bestuurs vergaderingen hadden geregeld plaats, ter wijl ook nog twee buiteng. alg. vergade ringen werden gehouden, waar door de leden de belangen der vereeniging zijn be handeld. In het najaar werd het be sluit genomen de Handelszaak niet langer te laten beheeren door de samen gestelde besturen, maar deze te doen be sturen door gewone leden, onder toezicht van 't Hoofdbestuur. Als zoodanig werden gekozen de lsden K. F. E. van Breda, J. Helder, C. Reus, C. H. Pouli, J. A. Rieu- werts en Jac. van Rosendael. De afd. Begrafenisfonds ver keert in bloeienden staat. De ontvangsten bedroegen f 16629,786, de uitgaven f 12046,92, zoodat een saldo werd verkre gen van f 4582,865. Hiervan is f4490,53 of 45 der gestorte contributie aan de ledeD uitgekeerd. Het aantal contribueerende leden was 4436 en 799 leden waarvoor geen contributie wordt geheven. In 't ge heel kwamen 71 sterfgevallen voor, ter wijl ten behoeve van 6 levenloos geborenen uitkeeringen plaats hadden. De reservekas werd gebracht op f8432,73. De commissie bestaat uit de leden P. H. Bos, H. D. v. d. Laag en L. Langhorst. De afd. Spaar - en Voorschot- kas heeft ook dit jaar hulp verleend. Door 124 leden en 13 kinderen werd in gebracht f 1950,54, terugbetaald aan ge leend geld f 1419. De gezamenljjke ont vangsten bedroegen f 3848,34. Door leden en kinderen werd teruggehaald f 659,58 en aan 61 leden geleend f 1419. De commissie van beheer van deze afdeeling bestaat uit D. de Vries en J. London. De afd. Dragersfonds heeft ook dit jaar gunstig gewerkt. Op 31 Dec. 1899 was het aantal leden 164. De ontvangsten bedroegen f 100,19, de uitgaven ten be hoeve van 6 begrafenissen f 54. en an dere onkosten 10.45^ J3et saldo van f 45,74" werd onder 164 leden verdeeld. De reserve kas was op 1 Jan. 1900 groot f43,35. De commissie bestaat heden uit P. H. Bos en W. Rietvalt. Het Kraamvrouwenfonds bljjft steeds in een kwijnenden toestand en ver diende zeker meerdere belangstelling. Het aantal leden bedraagt 30 en dat der do nateurs 12. De ontvangsten bedroegen f 190,08 en de uitgaven f 172,50, alzoo een batig saldo van f 17 58. Aan 16 kraam vrouwen werd f 160.uitgekeerd. De commissie bestaat uit J. Klik, administra teur en de juffrouwen M. Bont en A. Bolk. De Bibliotheek bestaat uit 600 boeken. Door de verbouwing van de bo-* venzaal kon er in dit seizoen geen boeken ter lezing worden gegeven. De commissie dezer afdeeling is samengesteld uit L. Langhorst, J. A. van den Heuvel en J. O. Borg wat. Met den wensch, dat de Vereeniging zich dit jaar in meerderen bloei moge ver heugen dan het voorgaande, wordt het verslag besloten. Hierna bracht de le Penningmeester, de heer J. C. de Kok Lz., verslag uit over de financiën. Hieruit bleek, dat de ontvang sten f 15532,47 en de uitgaven f6577,44' bedragen hadden, zoodat er een batig saldo is van f8955,02'. Ten opzichte van den Winkel waren de ontvangsten f 18791,60' en de uitgaven f22780,26'. Deze rekening was evenwel niet volledig, want de voorraad goederen, enz. moet nog in aanmerking genomen worden. In 't verslag, dat de leden ontvangen, zullen deze nader medegedeeld worden Van de Bakkerij waren de ontvang sten f30865,89 en de uitgaven f28858,73', zoodat de winst f2007,15' bedroeg. By de Schoenmakers waren de volgende sommen besteedbjj Duinker f3250 en bij De Cock f1575, hetwelk a 6 °/o een winst opleverde respectieveljjk van f195 en f 94.50. De omzet van de brandstoffen had f 3216,99' bedragen, waarvan later een meer gespecificeerde rekening ter tafel zal worden gebracht. De Commissie van Toezicht bracht, by monde van den heer P. H. Kamp, een ge- detaileerd verslag uit van hare bevindingen en van hare driemaandeljjksche verificatiën, waarvan het resumé was, dat de penning meesters gedechargeerd werden van huu gehouden beheer. Vervolgeus doet de Voorzitter mede deeling van de processen verbaal over de gehouden stemming en herstemming van 5 leden voor het Hoofdbestuur en 2 leden voor de Commissie van Toezicht. Bjj eerste stemming werden tot Hoofdbestuursleden gekozen de heeren, W. Hillenius, J. Mes kes, A. C. van Malsen en bij herstemming de heer C Spigt. Tot leden van de Commissie van Toezicht werden bjj 2e stemming gekozen de heeren B. T. Heffing en D. Viejou. Nog deed de Voorzitter mededeeling van de ontvangsten en uitgaven betref fende de te goed schrjj vingen over 1899. Deze staat wijst aan, dat de ontvangsten f 11355,19 en de uitgaven f8022,16' be dragen hebben, zoodat het saldo f 3333,02' bedraagt Op 1. Jan. 1900 was ten name der verschillende leden als te goed ge schreven gelden geboekt de som van f30002,04'. De uitkeeringen aan leden op 60- en 70-jarigen leeftijd konden ge regeld plaats hebben. De staat van de bezittingen der vereeniging wees op Jan. 1900 het bedrag aan van f30701,07'aan gebouwen, effecten, enz. Na deze mede deeling brengt de Voorz. aan de afgetre- bestuureleden en aan verschillende com- missiën, belast met het beheer der onder scheidene afdeelingen een woord van dank voor de zorgen en moeite in 't belang der vereeniging zioh getroost en hoopt, dat zij niet verflauwen in hun jjver. Daarna krjjgt de commissie, door de samengestelde besturen benoemd, belast met een onder zoek naar de brandstoffenzaak en om over haar bevinding rapport uit te brengen, het woord. Deze commissie, bestaande uit J. C. de Kok Lz., A. C. van Malsen, W. R. Zits, J. Bakker en W. Hillenius, brengt by monde van den secretaris der com missie, den heer Van Malsen, een uitvoe rig rapport uit, waarvan de conclusie is, dat bij opname is gebleken, dat 515,2 H L. Ruhrkolen en 1028,6 H.L. cokes te kort zyn; en dat de totale uitgaven f 4340,33 en de totale ontvangsten 3910.33'hebben bedragen, zoodat de rekening over 1898 '99 een te kort van f 429,99' aanwijst. Alsnu kwam aan de orde een voorstel, om de leden van een insigne te voorzien. Na eenige bespreking, waarbjj vooral ge wezen werd op het overbodige van zooda- nigen maatregel, omdat allen een diploma ontvangen, de Vereeniging een banier bezit en de uitgaaf voor het aanschaffen van deze onderscheidingsteeketis nutteloos zou zyn. wordt het voorstel met 115 tegen 26 stemmen verworpen Bij de nu volgende rondvraag werden nog eenige wenken en wenschen in het midden gebracht, waarna de vergadering door den voorzitter werd gesloten met een woord van dank voor de goede orde en harmonie, door de leden dezen avond be toond. In Zuid-Afrika zijn nog twee Neder- landersj uit WateJ"gflBTbmeer, gesneuveld, terwijl van de bezetting om Ladysmith ook de heer J. J. H. K. van Nieuwmegen, ambtenaar bjj Z -A. Spoorw.-Mjjgewond werd en naar het hospitaal te Pretoria overgebracht, aldaar is overleden. In Februari van het vorige jaar werd den landbouwer J. Marijnissen te Budel (Noord-Brabant) een tweeling geboren, doch grooter verrassing viel hem nu te beurt, door de geboorte van een drieling, alle drie meisjes. In een jaar tijds vijf spruiten, inderdaad rijke huwelijkszegen Het gebeurde te Appeltern. Vanwege het Handelsblad" heeft iemand ich te Appeltern persoonlijk op de hoogte gesteld van het vreeselyke drama, daar afgespeeld. Hjj zegt o. a. De leden van de >secte", die geen ge organiseerd geheel vormt en die, al zijn er op andere plaatsen in de buurt en verderop dergeljjke godsdienstige clubjes, geen ver takkingen heeft, zyn ongeveer dertig in getal. Het drijven van Spiering duurde reeds jaren Scherff (de moordenaar) heeft er eerst in den lateren tijd sterk aau mee gedaan. Een bepaalde theologische basis voor de denkbeelden dezer lieden scbjjnt niet te bestaan, en wordt ook onwaarschjjulijk uls men in aanmerking neemt, dat de secte- leden onontwikkelde boerenmenschen zjjn. Het is echter moeiljjk na te gaan, waar door de waanzin, die tot den moord en wat daarop volgde leidde, is veroorzaakt. De dwepers zyn nu, na vjjf dagen, nog volstrekt niet tot bezinnning gekomen en verheugen zich nog steeds over den dood van den aduivel". Als men hen aanspreekt, antwoorden ze in onnatuurlijk gezwollen, preekerig uitge sproken bewoordingeu. Spiering moet zich uitgelaten hebben, dat na het groote offer nog een klein offer behoorde gebracht te worden. Men brengt hiermede in verband het bedreigen door hem van eenige kinderen en het niet willen erkennen van zjjn eigen kroost. De justitie heeft nu de uiterst betreu renswaardige en moeieljjke zaak in handen. Zyn er voorloopig slechts twee der dwe pers, onder wie de vermoedelijke hoofddader, gearresteerd, gaandeweg zullen allen, die by de zaak zjjn betrokken, voor de justitie verantwoording hebben af te leggen. Men durft, uit vrees voor nieuwe rust verstoring, niet allen te geljjk aau houden. Het ouderzoek zal niet alleen de taak der justitie zijn. Ook medici en wellicht deskundigen op godsdienstig gebied zullen een woord hebben mede te spreken. Want al hebben wjj van het bericht, dat Scherff naar het rjjkskrankzinnigen-gesticht te Me- demblik is gebracht, geene bevestiging ontvangen, al moge de eenige verklaring, die ter plaatse door allen, die met de secretarissen in aanraking kwamen, worden gevonden Die lui zyn stapelgek te kras zjjn, zeer zeker moet ernstige twjjfsl aan de toerekenbaarheid van den moorde naar en zjjn aanhangers rijzen. Het groote raadsel, hoe 30 menscheu ia onzen t jjd zoover van de rede kunnen afdwa len, zal echter wel een raadsel blijven. Marine en Leger. Bjj Kon besluit is, met ingang van 16 Februari lo. aan den schout-bij-nacht-titulair J. Span jaard eervol ontslag verleend uit de betrekking van inspecteur-generaal van het loodswezen, de betonning, bebakingon en verlichting, te vens uit die van Nederlandsch Permanent commissaris voor het gemeenschappelijk toe licht over do betonning en bebakcniDg, als mede de loodsdiensten op de Schelde, onder dankbetuiging voor de gewichtige en lang durige diensten door hem aan den lande be wezen, deze vlagofficier, krachtons de artikelen 33, sub. 2, letter a, en 84 der wet van 28 Augnslus 1851 (Stsbl. no. 125), op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen be paald op i 3075 's jaars 2o. voormelde betrekkingen opgedragen aan den kapitein ter zee titulair J. O. de lluyler de Wildt, thans inspecteur van het loodswezen enz. in het 6de district te Vlissingen, onder toekenning van den titulairen rang van schout- bjj-nacht 3o. opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee J. W. A. F. van Maren Bent» van den Berg de betrekking van inspecteur van het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting in het 6de district te Vlissingen, en deze hoofdofficier in sjjno hoedanigheid van inspecteur tevens benoemd tot Neder landsch Permanent commiaBaris voor meer gemeld gemeenschappeljjk toezicht. Bjj Kon. besluit zjjn bovorderd tot kapitein-luitenant'ter zee, do luitenant ter zee 1ste klasse jhr. J. F. Coertzen de Koek tot luitenant ter zee late klasse, de luite nant ter zee 2de klasse jhr. 11. L. Quarles van Ufford, en tot luitenant ter zee 2de klasse, de adel borst le klasse A. ten Broecke Hoekstra. Do officier-machinist 2de klasse H. J. Ver- moer, wordt met 19 dezer geplaatst in de rol van Hr. Ms. torpedo-instructieschip ,Mar- nix». (.Stct.*) Bjj de gouvernements-marine in N.-Indië, zjjn tot 8den stuurman benoemd de heeren J. Molenaar en M. A. Eibers. De Oorlog in Zuid-Afrika. Aan een brief van den Araerikaanschen journalist Eugene Easton, die een deel van den oorlog aan do sjjde der Boeren heelt medegemaakt, ontleent de »N. Rott." het volgende Terwijl de Engelsche officieren op wanho pige wjjze de fouten trachten goed te maken die begaan zjjn en te leeren door de ervaring, is het van belang te zeggen dat do Boeren ten volle ervan overtuigd zijn dat zjj een mi litair probleem zjjn dat militairen van beroep niet kunnen oplossen. Ik ben bjj de Boeren geweest in den veldtocht van Nowcaslle naar Colenso, en er was geen enkel gevecht, waarin de Engelschen niet de keus hadden van alle stellingen cn toch werden zij naar Ladysmith gedreven, waar zjj feiteljjk gevangenen zjjn. Er was geen enkel treffen, waarin de Engel schen niet sterker waren dan zjj die hen aan vielen. Men kan niet beweren dat de Engelsche troepen in Natal over het algemeen slechter waren dan eenige andere troepenmacht van het Engelsche leger. Ook waren alle mogeljjku maatregelen genomen voor een inval van de troepen in de Transvaal. Zoo was er naast der. spoorweg een volmaakte militaire weg aangelegd van Ladysmith naar deTransvaal- sche grens. Maar ten spjjt van dit alles drong een leger van landbouwers, aangevoerd en ge leid door mannen die geen enkele militaire evolutie kenden, de Engelschen snel door bergachtig en vlak terrein naar Ladysmith np. De andore nederlagen, die van Storraberg. Scholtznek en Colenso vielen voor op andere gedeelten van het oorlogsterrein, onder ver schillende generaals, en in streken van geheel ander topograpbiseb karakter. Dit bewjjst hoe groot de hulpbronnen van ds Boeren zyn. Easton zegt dat het een feit is, dat mettertijd zal bljjken en dat de Engelsche militaire au toriteiten in Zuid-Afrika reeds kennen, dat de Boeren in enkele van dese gevechten tegen over de Eagelschen als 1 tegen 10 stonden. Wat hjj sag, overtuigde hem dat de kalmo voorspelling van den Boer dat hjj in staat zou wezen hot klaar te spelen met het Engelsche leger geen praatjes waren. De journalist was tegenwoordig bjj een krijgsraad, onder voor zitting van generaal Joubcrt, een paar dagen na den slag bjj Modderspruit gehouden. Al de vechtgeneraals, commandanten en vell- kornetten van het Boerenleger waren tegen woordig om den toestand te bespreken. In deze bjjeenkomst voorspelde een oude vebl- kornst dat Engclaad's aanvoer van geregelde troepen spoedig uitgeput zou zjjn Als Engeland begint met de reserve uit te zenden, en ook troepen uit haar koloniëu, zal ons werk in het veld raak slaan", zcide hjj kalm, terwjjl by de rookwolkjes bij de trekjes aan zjjn pijp uit zjjn mond blies. »De kerels die se Tommy Atkins noemen, zjjn in het leger om doodgeschoten te wordenzij worden ervoor betaald. Wat wjj noodig hebben zjjn de lui die familie thuis hebben die wal om ben geven en die op zekeren dag zullen vragen, waarom de oorlog begonnen is. AL wjj de soldaten te pakken krjjgen die gezinnen hebben evenals wij, zal de oorlog eerlijk spel worden. Zie in het rond, en de oude man wees met de band naar de menigte burgers die voor de tent stondener is daar niemand of hjj heeft eene hoeve of een zaak cn een gezin te beschermen. Sommigen van de En gelsche officieren hebben gezinnen. Het is erg, maar zjj zjjn de mannen die wij moeten dooden. De rest telt alleen in cjjfers." Het geheim van deu geheelen veldtocht is eenvoudig het verschil dat er bestaat tusschen den Boer van het gowone slag en den gewonen man, die niet gewend ie aan de toestanden in Zuid-Afrika. Geen leger kan in korten tjjd aan deze toestanden wennen, en de eenige wjjze waarop de Boeren verslagen kunnen worden, is door overstelpende meerderheden. Voor de paarden is bet nog moeilyker om te wennen aan het klimaat en het voedsel in Znid-Afrikadan voor de troepen. De cavalerie- en artillerie-paarden, die te Dundee en Mod derspruit op de Engelschen zjjn veroverd, waren volstrekt waardeloos, en de beesten die niet spoedig stierven, waren niet in staat om bet werk te verrichten van do gewoonste in- landsche paarden. Easton bevestigt dat de lyddietgranaten in bet geheel geen kwaad doen. Er zjjn tonnen van die granaten uit Ladysmith over de artil lerie van ds Boeren uitgebraakt. Maar tot het oogenhlik, waarop de correspondent vertrok, was nog geen enkel Boerenkanon ontwricht door een jyddietbom, en was maar weinig schade toegebracht aan do aardwerken. De •enige artillerist van de Boeren die bjj Lady smith was gedood, gedurende de vjjf weken volgende op den slag bjj Modderspruit kreeg wonden van een granaatkartets. Bjj Modderspruit was het verschrikkeljjk om het werk van den langen Tom van de Boeren te zien, die den geheelen ochtend aan den gang was; de Engelsche artillerie vuurde daarentegen te hoog en wonddo in een kanoa- nade van drie uur slechts één artillerist. Easton vertelt nog eens aan de Engelsche lezers dat de Boerenkanonnea volstrekt niet bediend worden door Europeesche artilleristen alleen hoorde hjj dat een Franseh officier belast was geweest met de opleiding van do jonge Boeren die bjj do geregelde artillerie dienst hadden genomen. Eerst na Dundee en Modder spruit zjjn de Boeren vertrouwen gaan stellen in hnn eigen artillerie. Gedurende vele ge slachten hadden sjj het geweer leeren be schouwen als bet eenige wapen, waarop men :en hacheljjk oogenhlik kan vertrouwen. In de Kaapkolonie. RENSBURG, 9 Febr. Het is een dwa ling te nieenen dat de Engelschen de Boeren omsingeld hebben in het district Colesberg. De vijand houdt een grooten hal ven cirkel bezet ten noorden van de stad, benevens alle wegen die naar den Vrystaat leiden. De Boeren zjjn zeer werk zaam en bedreigen den rechtervleugel der Engelschen zjj beletten het wagenvervoer der Engelschen. Gisteren ontmoetten een afdeeling van 50 bereden Australiërs een overmaentigen vijaudelyken troep, die hen van kopje tot kopje dreef onder een hagel van kogels. PRETORIA, 9 Febr. Een telegram uit het hoofdlaager bjj ^adysmith zegt Van de Boven Toegela wordt bericht dat in het gevecht van gisteren (Donderdag morgen) terwjjl de Verbonden troepen de Engelschen dwongen over de Toegela terug te trekken en hun daarbij zware verliezen toebrachten, aan Boerenzjjde vier man ge dood en acht gewond werden. Toen de Boeren het kopje, dat door de Engelschen bezet was, hernamen, vonden zjj daar 22 iyken van strjjdmakkers. Tegen middernacht meldde men dat het g irnizoen van Ladysmith trachtte zich een doortocht te banen in de richting van bet kamp der Vrjj sta ters. Men hoorde hevig vuren; bjjzonderheden ontbreken echter nog. 3PRINGFIELD, 9 Febr. De positie der troepen ten noorden van de Toegela bleek moeiljjk houdbaar te zjjn. Versterkingen werden over de rivier gezonden en rukten op tot in het front, in de ljjn der verschan singen, maar door de groote sterkte van den vyand op de heuvels bjj Brakfoutein, aan den linkervleugel, was het onmogelijk vooruit te rukken, zonder onnoodig rnen- schenlevens bloot te stellen. De Boeren beschoten voortdurend ds Engelsche stellingen. Verschillende grana ten van den Long Tom vielen tusschen de transporten en vier sprongen er op den Zwartskop. Doch de vijand kon zich niet inschieten. De kanonnen, op den Zwartskop opgesteld, onderhielden een verschrikkeljjk vuur. Alle Engelsche artillerie was in gevecht, doch bleek niet in staat de Long Tom of andere kanonnen tot zwjjgen te brengen. De Boeren gingen voort met hun Norden- felds te schieten op de Engelsche infanterie. Woensdag-namiddag besloot de generaal niet aan te dringen op voortrukken. De transporten werden naar achteren gebracht, en in den nacht verliet de infan terie Vaalkrans. De overmacht van 's vjjands artillerie vuur maakte het voortrukken onmogeljjk. LONDEN, 10 Februari. Uit Spear- manskamp wordt van 9 Februari aan de avondbladen geseind, dat Buller's leger weder ten zuiden van de Toegela staat, doch slechts tijdelijk. Het terugtrekken is enkel een verandering van tactiek, die noodzakelyk is goworden door inlichtingen verkregen bjj het voorwaarts gaan. De geheele legermacht zal spoedig opnieuw aan het werk zjjn. De Britscbe verliezen zyn onbeteekenend. Aan de Westgrens. MODDERR1VIER, 10 Febr. De Hooglanders keerden gisteravond naar het kamp terug en melden dat zjj twaalf dooden vonden, die de Boeren op hun overhaasten terugtocht hadden achtergelaten. De ver liezen der Boeren moeten aunzienljjk grooter zyn dan die der Engelschen. De opperbevelhebber, maarschalk lord Roberts, bracht hedenmorgen een bezoek aan het kamp der Hooglanders-brigade

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1