i en wenichte generaal Macdonald beneven» zjjn mannen geluk met hun kranig gedrag op Koedoesberg. De marinekanonnen beschoten heden morgen de Boeren»telling, doch de ka nonnen der Boeren te Magerefontein be waarden een vreemd stilzwegen. Men ge looft dat de kanonnen zijn weggehaald. De Boeren houden de schansen nog bezet, doch in kleiner aantal. Men gelooft dat velen naar Kimberley of naar de flank- Btellingen zjjn gegaan. KIMBERLEY, 6 Febr. De Boeren zette de beschieting met kracht voort. De stad wordt nu haast even lang belegerd als Parijs indertijd. De vrouwen en kin deren dragen de ontberingen met moed. Gisteravond werd hevig vuren gehoord in de richting van Spjjtfontein. LONDEN, 11 Febr. Officieel. Een telegram van Kimberley meldt, dat de strijdmacht der Boeren klaarblijkelijk versterkt is en dat de Boeren den 7den Februari begonnen met den aanleg schansen ten oosten en bjjna evenwijdig van het glacis op 4000 yards van de Premier-mijn. Van Mafcking komen Boeren hierheen met een zes inch- en een snelvuurkanon. RENSBURG, 10 Febr. - Twee bur gers van het Johannesburgsche commando zjjn heden hier aangekomen en hebben zich overgegeven. De vjjand bezette gie- teren Hobkirksfarm en dreef binnen vjjf mjjlen van do Britsche voorposten het vee en duizend schapen weg. De loyale kolonisten langs de Zeekoe-rivier waren ieer ongerust, en Britsche posten die be lt. dekt bij Hobkiksfarm waren opgesteld, vuurden op de Boeren, zoodra deze na derden. RENSBURG, 11 Febr. De Boeren omsingelden gisteren twee patrouilles, uit Australiërs bestaande. Enkelen hunner ont- ,F" kwamen12 werden krijgsgevangen ge maakt. Sommigen werden gewond. LONDEN, 12 Februari. Decorrespon dent van de «Morning Post" seint uit het kamp van Frere het volgende. Nadat Lyttelton den Vaalkrnna bezet had, rap- hci.. porteerde de generaal dat er sterkte stel lingen van de Boeren achter lagen, dat er geen gelegenheid was voor het Engelsche geschut, cu dat de Boeren een moordend kruisvuur onderhielden. Lytteltons rapport liet Buller geen keuzede Vaalkrans moest ontruimd worden, maar een andere poging van Buller om Ladysmith te ont zetten, is elders ophanden. Inmiddels er- 0 kent de berichtgever dat Buller ernstige hinderpalen zal ontmoeten. De voor de uitvoering van het plan noodzakeljjke storm Ge op de Doornkloof zou 3000 levens hebben gekost, wat Buller dermate zou hebben verzwakt, dat hjj waarschijnlijk niet in staat zou zijn verder te gaan. Buller heeft M aan zijn 50,000 man inderdaad niet ge- Gei-. noeg: 100,000 man zou niet te veel zjjn G Daarbij komt nog gebrek aan drinkwater, K want de Boeren hebben Hongerpoort, waar G goede watervoorraad is, gemaakt tot een D versterkt kamp. Tjjdens den strjjd om Vaalkrans onder in scheidde Ben Viljoen zich door een bui- tengewoon moedig Btuk. Een maxim van H de Boeren scheen verloren, toen Viljoen opdaagde met een nieuw span paarden, waarmee hij den snelvuurder weghaalde ten spijt van don regen van Engelsche granaten, waarmee hjj overstelpt werd. Prins Christiaan Victor ontsnapte nau- welijks aap een wissen dood, toen een granaat van de Boeren nabij hem ontplofte terwjjl hij op een rots zat. Jjr- Naar de Daily News" uit Naauwpoort verneemt, moesten de Engelschen Wind- -molenkamp ontruimen. De Engelsche voor posten te Slachtersnek en lloltingahoeve werden verdreven door een sterke macht Boeren. Clements verving French te Coles- berg. De correspondent van de Daily News Hales", werd in de buurt van Rens- burg door de Boeren gevangen. Jj Buller'8 rapport. LONDEN, 12 Febr. - Maarschalk P Roberts seint van de Modderivier van 11 dezer, dat hjj het volgende telegram van generaal Buller heeft ontvangen, gedag- i teekend van 9 Februari >Het was noodzakeljjk na de bezetting van Vaalkrans dezen heuvel te versterken F tot een steunpunt voor andere operaties, v maar ik bevond, na het twee dagen be- r proefd te hebben, dat wegens de gesteld heid van den bodem zulks niet doenljjk was De heuvel waa bovendien blootge- Ïsteld aan hot vuur der zware kanonnen, 1 die waren opgesteld in posities, welke onze artillerie-stellingen beheerschten. Het is voor troepen, die op Ladysmith aan- rukken over Harding of Mongers-drift. rr- noodig om Vaalkrans veilig bozet te hou- den. Dienovereenkomstig zetten wij den aanval laugs deze wegen niet voort, daar I j wij dien niet veilig kunnen maken." LONDEN, 12 Febr. Volgens tele gram uit Durban van gisteren trachten de Boeren de legermacht van generaal Buller in den rug aan te vallen. Men weet niet rop welk punt zjj de Tugela zjjn over ge- r'' trokken. Uit Pietermaritzburg wordt geseind De Boeren hebben Bloyifarm bezet, een j t punt aan de Tugela, dat beide bruggen h over die rivier beheerscht en de forten Wylie en Molineux bestrijkt, ii De ongerustheid in Londen is zeer groot IVan de Westgrens. Het meest bclangrjjke nieuws is o. i. de i verklaring van lord Lansdowne in het Hon- gerhuia, dat maarschalk lord Roberts het opperbevel over de troepen aan de Modder- rivier op sich heeft genomen. Het vermoeden, gewekt door hot zenden van belangrijke ver- sterkingen naar lord Methuen, dat aan deze i sjjde de eerstvolgende belangrijke stap ver wacht moet worden, wordt tot zekerheid door deze mededeeling. Wat daar broeit, zal nu wel spoedig bljjkon. Misschien wel een nieuwe poging tot ontzet van Kimberley, dat volgens de ,Cape Pres»" deze mededeeling is door den censor achtergehouden en is thans per i post naar Europa gekomen iu Januari reeds op paardenvleesch teerde. Nadat dus de eerste opperbevelhebber der ij Britsche troepen in Zuid-Afrika zjjn krachten verspeeld heeft aan het ontzet van Lady smith, gaat zjjn opvolger zich wjjden aan Kimberley, dus voortzettende de oorspronke lijke fout van de Britsche generaals: dc ver snippering der strijdmachten Ugftnorer een ▼jjand, die zich veel sneller kan verplaatsen en het niet voeling houden met elkander, doordat de opperbevelhebber, in wiens hand de geheele leiding moet borusten, zijn krachten gaat wjjden aan een onderdeel van de taak die hein is opgedragen. Mocht lord Roberts evenmin slagen en dat is te vreezen, dan zou zjjn opvolger den veelgeroomden inval in het Zuiden van Oranje- Vrjjstaat kunnen beproeven. Maarschalk Ro berts schjjnt het met ons eens te zijn, dat de beschikbare Britsche macht in de Kaapkolonii te zwak is om aanvallend op te treden en op zjjn hoogst de Boeren kan vasthouden in hun Btellingen. Thans is ook het rapport van generaal Buller over zjjn terugtocht binnengekomen. Daaruit bljjkt ondubbelzinnig, dat de derde poging tot ontzet van Ladysmith is mislukt, waardoor aan de praatjes der correspandenten van een tjjdeljjken terugtocht en een hervat ting van den aanval de kop wordt ingedrukt. Generaal Buller zegt bjjna woordeljjk, dat het onmogeljjk is langs dezen weg Ladysmith te bereiken. Uit dit alles bljjkt wel, dat een nieuwe aanval der Engelsche troepen in Natal, dia naast het ontzet van Ladysmith, de verdedi ging van de kolonie ten zuiden van de Toe gel a tot taak hebben, niet zoo heel spoedig te verwachten is. Maar nu komen uit Engel sche weliswaar bjj'.onder onzuiverebron berichten van een offensief optreden der Boe- ren. De uiterst onbetrouwbnre Durbansche correspondent van .Central News" meldt dat Joubert met een leger van 6000 man op weg zou zjjn om Buller om te trekken. Waar de Boeren de Tocgela zjjn overschreden, is nog niet bekend. Voorloöpig zullen wij op dit bericht niet nader ingaan. Mocht het waar zjjn, dan zal de bevestiging niet op zich laten wuchten. Verder wordt gemeld dat oen colonne van 2000 Boeren met twee kanonnen door Zoe- loeland. Er wordt een aanval verwacht op Esliowe. Weerspannige leren. Volgens verschillende bladen heeft het regiment Uoyal Irish fuseliers zich niet kunnen inschepen, omdat 166 manschappen weigerden te vertrekken. De »Temps" verneemt uit Londen: De «Liverpool Post" beweert, dat Trans vaal een levée en massa der vrouwen voorbereidt. Kruger en Joubert doen alle moeite om haar terug te houden en moes tan beloven, dat men haar de wapens zou laten opnemen, indien de Engelschen de Republieken binnenvielen. Te Ladysmith zjjn weer 2 officieren en 21 man aan ziekten bezweken. Wyodbara heeft in bet Engelsche Lager huis medegedeeld, dat de samenstelling van het leger in Zuid-Afrika is: 128,000 man geregelde troepen, 1000 man van de vloot, 9000 van de militie, 5000 yeomanry, 10,000 vrijwilligers (uit Engeland), 26,000 koloniale troepen (ongeveer 20,000 uit Zuid-Afrika), te zamen 179,000; maar er is besloten nog 17 bataljons militie te zenden en er is nog 3000 man yeomanry beschikbaar. Alles bjj elkaar dus ongeveer 194,000. Men herinnert zich intusschen wat luit -kol. de Wit van dat getal had af te trekken. Een schi ijver in de Köl- nische Zeitung" rekende dezer dagen uit, dat van de 180,000, die toen genoemd waren, ongeveer 80,000 in het gevecht gewond zouden kunnen worden. Er was Vrjjdag, zegt een correspondent van de >Pal Mali", een tooneel van on stuimige geestdrift in een bijeenkomst van de Britolsche Board of Guardians, toen een lid dat kwartiermeester is in de Somer- setsche yeomanry, een telegram ontving dat het ontzet van Ladysmith meldde. De leden sprongen op, zwaaiden met hun paperassen en juichten. Kanunnik Griffith- was van meening dat men «God save the Queen" moest zingen. Anderen begonnen met «Rule, Britannia". Toen stond er een wjja man op, die meende dat men beter zou doen met de officieele bevestiging van het bericht af te wachten, anders zou de Board licht belachelijk schjjnen. De Board wacht nog. De correspondent vau de >Times of Natal" te Loren$o Marquez zegtHet alge meen e gerucht in de Delagoabaai brengt iemand er toe om te gelooven, dat de laatste maal toen de Fransche stoomboot «Gironde" van de Messageries Maritimes hier was, zes groote Creusot-kanor.nen (Long Toms) te zamen met 50 ton bommen hier goed en wel geluud zjjn en per specialen trein over de grenzen naar Komatiland verzonden zjjn, Er werd op gepocht, dat eenige Britsche commandanten van oorlogsschepen misleid waren geworden, door valache vrachtbrie ven op zee. Het feit, dat twee Britsche oorlogsschepeu geankerd waren binnen een paar kabellengten van de Gironde" maakte bet verhaal eenigszins ongeloofeljjk. Sedert dien tjjd heb ik bericht ontvangen, dat 6 Creusot-kanonnen goed en wel te Pretoria aangekomen zjjn, en de oorzaak van heel wat vreugde in regeeringskringen waren." Ten slotte zegt hjjMjjn berichtgever vertelt mij, dat de kanonnen naar Lady smith zjjn gezonden." Do toestaad van ds door de Engelschen gevangen Boeren-soldatcn moet, volgens de correspondent van de .Arnhemsche Courant* te Kaapstad, onhoudbaar wezen. Hjj zegt Do ruim 400 gevangenen zjjn op de »Ca- talonica* overgeplaatst, en verblijven 'a nachts eenc ruimte, bjjna onder in het schip. Die ruimte ia voel to klein en ondrageljjk be nauwd. De stank is zooals een Boer-olficior zeide .tastbaar*. Daarbij komt, dat de port-hoIes ol luchtgaten te dicht bjj den zee spiegel zjjn om bjj eenigszins woelige zee opengezet te kunnen worden. liet is er vuns en vuil. Hot krioelt er van ongedierte en dit schjjnt met zindeljjkbeid niet to verhelpen, daar men te veel opeongepakt zit. Er wus geen gelegenheid tot baden. Na aanhoudend klagen stond de commandant toe, dut van 8 tot 10 uur 's morgens een zeil tot badkuip gebruikt mocht worden. Maar dit is volstrokt onvoldoende, ook al baadt elke ge vnngene maar tweemaal por week. Daar bjj kwam nog. dat eerst het water in het zeil niet ververncht werd en zoo 40 of 50 in hot zelfde wuter baden moesten. Het eten is nog niet beter dan begin No vember nooit melk, nooit koffie, nooit boter, een, hoogstens twee aardappelen daags, bet meel, waarvan het brood gebakken wordt, is duf en het eten gewoonlijk niet gaar. Elk man krijgt drie-vierde Eng. pond vleescb (een Eng. pond is minder dan ','a K.G.) por dag, been inbegrepen. Natuurljjk toen de vriendon in don eersten tjjd kisten vol geschenken zonden, toen kreeg inou cacao, vruchten, melk en was bet eten goed. Maar nu geen geschenken meer inkomen, óf door de onzekerheid of ze wel altjjd bet schip zullen bereiken en of weer niet de gevangenen plotseling worden weg gevoerd, zooals 30 December, en ook door het groote getal gevangenen, waardoor elk maar oen klein deel der geschenkon krjjgt, nu voelt men weder geheel, wat en hoe het eigenlijke eten is. De officieren hebben geene voorrechten alleen dat ze een afzonderljjk, klein, lusschen- deksch stcwardshokje hebben en eten in de keuken moeten koopen. Zie bjj dag hoe stampvol het dek staat, er ie geen plaats voor beweging, laat staan voor spel. Zaterdag meldden zich 60 aan bjj den dok ter zestig waren ziek. De dokter consta teerde, dat in die verbljjfplaats dor gevange nen alle voorwaarden aanwezig waren voor besmetting van typhus «n malaria. Zieken worden niet van de gezonden verwjjderd. De nieuwe commandant, mr. Proctor, is een goed man, zooals ik reeds de vorige week schreef, maar hjj staat onder den scheepsbe velhebber. Hem zijn ook de handen gebon den. Hjj zeide zelf, «dat de toestand onhoud baar was, en dat bjj den militairen autoriteit gevraagd bad om eene andere plaats ol om vcrdecling der gevangenen over twee schepuu. Do moeietjjkheid was, dat de Kolonie neutraal is en men dus geen recht heelt, de gevan genen daar aan wal te brengen (steekt hier niet wat achtsr, en vreest men soms dat de gevangenen dan bevrjjd zouden worden Het eenige tnogeljjke was St. Helenadaar zouden de gevangenen alle mogeljjke vrjjheid hebben.* Nu, de prisoners zelf zullen dit eiland ver preforeeren boven bet akelige schip. Bezoeken en geschenken zjjn nu toch uiterst schaarsch. Er was zelfs in twee Zondagen geen gods dienstoefening geweest, zoodat mr. Proctor, een predikant, die zich bjj ons drietal bezoe kers had aangesloten, vroeg een paar diensten te komen houden. De toestand is zéé slecht, dat de vorige week 20 gevangenen in zen gesprongen zyn, met zwemboeicn gewapend. Twee zjjn ont komen, en als Diet oen der twintig erg ge schreeuwd had, dat ze hem met een touw weer zouden optrekken, zou de wacht het niet bemerkt hebben en waren er wellicht velen ontsnapt. De twee, die ontsnapt zjjn, waren de eerste twee, die in zee sprongen. Door een geheime collecte hadden de gevangenen onderling wat geld voor hunne reis bjjeengebracht. De «Catalonia* ligt nogal ver van de kust, zoodat een der dames-bezoeksters zelfs zeeziek werd in het roeibootje. Toen wjj heengingen, zette een «Kent gjj dat land» in, en dadelijk klonk een forsch koor daar boven op het hooge schip en zon gen die armen geestdriftig het geliefde volks lied, gevolgd door een driewerf: «Hoera voor Oom Paul Een gevangene verklaarde nog: .Ik blijf hier niet, over 10 dagen ben ik vrjj of mjjn lijk spoelt aan waldo zwemboeien zjjn nu weggesloten, maar ik zal er toch een weten te krijgen.' Iljj had een brie! naar meester Emous ge schreven in Amsterdam, maar aangezien ze niet klagen mogen iu brieven, die anders niet doorgelaten of vernietigd worden, zonder dat er een haan naar kraait, had hjj alles iro nisch geschreven, als b.v.: Wjj krijgen molk, boter en koffie, het meel is niet duf en de 450 menschen liggen ruim in het hol, het stinkt «r niet, er is geen onge dierte wjj krjjgen meer dan één aardappel; wjj vervelen ons niet, geen onzer springt ia het water om weg te komen, wij zjjn tevreden en gelukkig. Hjj hoopt dat de geadresseerde zal vatten, dat telkens juist hot omgekeerde is bedoeld. Dus nog altjjd kennen de Engelsche auto riteiten niet liet onderscheid tusschen krijgs gevangenen, die oen plicht voor het vaderland te vervullen hadden en die op eervolle wjjze vervulden, en misdadigers. En deze gevangenen zijn geen huurlingen, maar menschsn, die voor het meerendoel een goed, zoo niet deftig leven gewoon zjjn. Vertaler op dit schip is een leeraar van het Pretoriaansch gymnasium, een burger van Transvaal, die lafhartig vóór den oorlog zjjn vaderland verliet. Gemeenteraad van Texel. Zitting van Zaterdag 10 Febr. 1900. Voorzitter H. W. de Joncheere, Burge meester. Tegenwoordig op één na alle leden. Afwezig de heer Bukker met kennisgeving. Na opening der vergadering Bpreekt de Voorzitter in deze eerste vergadering van bet jaar 1900 zjjne beste wsnschen uit voor de leden en hoopt, dat ze steeds met denzelfden yver zullen werkzaam bljjven voor den bloei der gemeente. Met een terugblik op het vorige jaar, waarin land bouw eu veeteelt goede resultaten gaven, wat niet gezegd kan worden van de vis- 6cherjj, waarbij ook weder menschenoffcrs gevraagd werden, wordt de steun van alle raadsleden en ambtenaren ingeroepen tot zegenrijke samenwerking. Hierna worden de notulen gelezen en ouverunderd goedgekeurd. Medegedeeld wordt, dat zyn ingekomen a Een schrijven van den heer C. W. Bakker Jr., inhoudende aanneming van zijne benoeming tot lid van het Algem. Armbestuur. b. Idem van den heer Aug. C. Kejjser voor de benoeming tot lid van bet Alg. Armbestuur en tot regent van bet Algem. Weeshui». c. Idem van den heer C. A. Witte tot regent van het Algem. Weeshuis. d. Idem van mej N Roeper—de Boer tot regentes van het Algem. Weeshuis. e. Missive van Ged. Staten tot goed keuring suppletoir kohier Hoofd. Omslag. f. Missive van Ged. Staten, waarbij van de Kon. goedkeuring voorzien, terugge zonden worden de verordeningen op de beffing van begrafonisrechten, marktgelden tot 1 Mei 1902 en vuur- en havengelden. g. Schrijven van Ged. Staten tot goed keuring heffing en invordering schoolgelden. h. Verzoeken van G. Bakker te de Cocksdorp en Jb. Vonk te den Burg, lan taarnopstekers, om eenige tegemoetkoming te mogen ontvangen in de hooge petro leum prijzen. Deze adressen worden ge- renvoyeerd naar B. en W. i. Schrijven van de familie Moojen, in houdende kennisgeving van het overlijden van den Oud-Secretaris der Gemeente, den heer P. Stikkel en dank betuigende voor bet door hem genoten pensioen. Hierop zal een schrijven van rouwbeklag worden teruggezonden. Puut II. Benoeming leden en plaats vervangende leden stembureau. Bjjna alle leden VHn het vorig jaar werden herko zen. Aan den Burg komt iu plaats van den heer Westenberg de heer C. Kejjser Pz., terwjjl in diens plaats de heer Dik kers werd benoemd. Aan den Hoorn komt de heer Keesom in plaats van den heer Koorn. Overigens gsene veranderingen aan de vjjf bureaus. Punt III. Verzoek mej. M. K. Vermeer, onderwijzeres te Zuid-Eierland, om eervol ontslag tegen 15 Maart a. s. Met algemeene stemmen wordt dit ont slag verleeud. Puut IV. Vaststelling kohier bonden belasting 1900. Vastgesteld tot een be drag van f 256,50. Punt V. Vaststelling kohier Hoofd. Omslag 1900. Vastgesteld tot een bedrag van f 14960,06. Invordering in 4 ter mijnen. Punt VI. Vaststelling kohier school gelden. Nadat de gewone rondvraag gedaan is, waarbjj niemand het woord verlangt, gaat inen met gesloten deuren over tot behan deling van punt VI. Na heropening wordt dit kohier vastgesteld tot een bedrag van f601,95. Hierna sluit de Voorz. de vergadering. De „Prins van Oranje". Door de directie van de Stoomvaartmaat- schappjj «Nederland" zjjn thans ontvangen de rapporten van de gezagvoerders van de stoomschepen «Prins van Oranje" en «Prin ses Sophie", handelende over bet ongeval aan het eerste stoomschip overkomen (het breken van de schroefas) en het vinden van dit 88. door het ss. «Prinses Sophie" en het sleepen naar Padang. Aan die rapporten is het volgende ont leend Het ongeval gebeurde op Nieuwjaars dag, terwjjl het schip stoomende was op 1° 8' N.B. en 0° 23' O.l. De stroom zette de eerste dagen na het ongeval om de Z.W., toen om de Zuid, later Z.Z.O. en O.N.O., zoodat men het zuidelijkste 0° 13' Z.B. en het weatelykste 90° 0' O.L. had. De 4en Januari werd door den 2e officiei H. Smitt aan den gezagvoerder het voorstel gedaan om met een goed bemande sloep van boord te gaan naar Padang of naar een sneller te bereiken gelegenheid, om door eenig bericht de onzekerheid omtrent de «Prins van Oranje" op te heffen en hulp te krijgen. Als vrijwilligers voor het be mannen der sloep boden zich, behalve ge noemde 2e officier, nog aan T. Zuidema, 2e machinistH. Harms, 3e officierJ. Ages, 3e machinistC. G. H. Kelpin, bootsmanC. Kort, matroos en A. W. Reekers, matroos. Door kapitein Potjer werden de vrijwil liger» gewezen op alle mogelijke bezwaren en moeilijkbeden, aan den voorgenomen tocht verbonden zy bleven echter bij hun voorstel, waarop door den kapitein scheeps ramp werd belegd. Daarin werd door kapitein Potjer aange roerd dat het schip dicht was, van voldoende provisie en driukwater voor eenige maanden voorzien, het schip dus wel hulpeloos was, maar niet in nood verkeerde, eu er dus geene dringende noodzakelijkheid bestond om op het voorstel in te gaan. Bjj verdere beraadslaging bleek echter ieder voor het voorstel, eu hoewel het voor den kapitein moeiljjk viel tot het plan te besluiten, ging hjj er toe over om toe te stemmen. Sloep stuurboord I werd daarop ruimschoots van proviand, duinwater, dubbel tuig enz. enz. vuorzien, zoodat ieder van de voldoende uitrusting overtuigd was. Den 4en Januari te 3 u. 40 m Dam. stak de sloep, bemand met de genoemde vrijwilligers, onder commando van den 2e officier H. Smitt, van boord met bestemming naar Padang Men zou toen stellen om ONO l/« O, ten einde in de streek Poeloe Bedjo-Point de Galle te komen en zoodoende kans te hebben van schepen te ontmoetenhet werd den 2e officier vrij gelaten een andere haven aan te loopen, wanneer dit beter blyken mocht, door aan te treffen gelegenheid. De «Prins van Oranje" bleef dry ven. Op 9 Januari op 0° 1' Z.B. en 90° 9 O.L. werd een stoomschip gezien, koersende om de W.N W.seinschoten werden gelost en sein vluggen geheschen, maar men werd □iet opgemerkt. Den I4en Januari te 6 u. 45 v.m. werd het s s. «Prinses Sophie" gezien en werd de «Prins van Oranje" door de bemanning der «Prinses Sophie" ontdekt op 0° 5' N. B. 91° 35' O.L op 132 geogr. mjjlen af stand van Padang. Omtrent het zoeken naar en het vinden van do «Prins van Oranje" wordt door kapitein Soomer van de »Prin»es Sophie" o.a. het volgende medegedeeld Op 12 Januari te Padang liggende, werd ons van Batavia telegraphisch de instructie van de directie medegedeeld omtrent de opsporing van het s.s. «Prins van Oranje". Plan werd gemaakt om rechtstreeks van Poeloe Bodjo naar het midden van het L1/» graads kanaal te sturen, zonder afwjjking dezen koer» eenige dagen te vervolgen, om zoodoende de stroomen te kunnen nagaan, waarin het schip dry veude zou kunnen zijn verder om te trachten bjj dag de Suadiva eilanden te bereiken en deze eilanden aan de oost-, noord- en westzijde af te stoomen. Een groote mand voor het lossen van lading werd ongeveer 12 voet onder het toplicht aan den fokkemast geheschen voor den uitkjjk en f 100 werd uitgeloofd voor den eersten ontdekker van het vermiste stoomschip. Nacht en dag werd scherpe uitkjjk ge houden en alle medewerking werd onder vonden van den commandant van het marine detachement, dat zich aan boord bevond, den heer Serlé, luitenant ter zee. Ook deze liet zjjn onderhebbenden voor den uitkjjk beschikbaar stellen, waaraan met groote bereidvaardigheid werd voldaan. Vrjjdag 12 Januari des u.m. van Padang vertrokken, praaide de «Prinses 8ophie" op Zaterdag 13 Januari, 's morgens 4 u. 30 min. met behulp van Kotting's seintoestel het naar Padang bestemde s.s. «Koningin Regontes", en vroeg of dit s.s. iets van de «Prins van Oranje" had gezien, waarop ontkennend werd geantwoord. In den morgen van Zondag 14 Januari, te 7 u. 45 m. werden door den uitkjjk de masten van een stoomschip ontwaard, een streek op kakboords boeg bij nader komen bleek dit spoedig de «Prins van Oranje" te zijn met het sein op »ik heb onmiddellijk hulp noodig". Te 8.45 was de «Prinses Sophie" bij de «Prins vau Oranje" en ging er een uit bundig gejuich op van de passagiers en de equipage van beide schepen. De f 100 premie waren te beurt gevallen aan den matroos A. Andersen van de equipage der «Prinses Sophie". Onmiddellyk kwam kapiteiu Potjer aan boord van de «Prinses Sophie" en deed verslag van het ongeval, en het uitzenden van een sloep van zijn stoomschip. Toen hjj vernam, dat die sloep niet door de «Prinses Sophie" was aangetroffen, werd de vreugde aan boord van beide stoom schepen belangrijk getemperd. Tusschen beide gezagvoerders werd over eengekomen, dat de «Prinses Sophie" de «Prins van Oranje" naar Padang zou sleepen, de sleeptros van de «Prins van Oranje", die reeds op stuurboordsanker gestoken ge reed lag. werd aan boord van de «Prinses Sophie" gehaald, alles vastgemaakt en te 9 u. 29 m. vm. werd langzaam aan vooruit gestoomd, daarna volle kracht en werd een vaart bereikt van 91/» tot 9a/4 geogr. mijl per wacht. Door kapitein Soomer werd opnieuw f 100 uitgeloofd aan den eersten ontdekker van de sloep, kapitein Potjer loofde aan boord van de «Prins van Oranje" f50 uit voor dit doel, terwijl der passagiers van de «Prin ses Sophie" beloofden champagne te schon ken, aan alle passagiers wanneer men het geluk mocht hebben de sloep aan te treffen. Scherpe uitkjjk werd gehouden en des nachts om het uur een vuurpyl afgeschoten. In den nacht van 15 op 16 Januari werd een groot wit licht gezien ongeveer 2 stre ken op bakboordsboeg, later gevolgd door een rood licht (flambouw). Onmiddellyk werd daarop aangestuurd, langzaam vaurt geminderd en had men te 3 uur 's nachts de sloep van de «Prins van Oranje" met «allen wel" langszijde van de «Prins van Oranje". Wat toen volgde is niet tebeschrjjven; Donderenden hoera's doorkliefden de lucht, de blijdschap en geestdrift, die zoo recht uit het hart voortkwamen, waren overstel pend en aandoenlijk, zoowel van de zjjde der passagiers als van de beide equipages. Te 4 uur 's nachts was de 6loep op de «Prins van Oranje" geheschengaandeweg kwam de vaart er weder in en Woensdag morgen 17 Januari te 7 uur arriveerden beide stoomers behouden in de Emmahaven. Kapitein Potjer schrjjft nog De bemanning van de sloep was opge ruimd en gezond, de sloep had uitstekend voldaan. «Het grootste bezwaar ondervond men door vele zware en langdurige regenbuieu, Van alle buien en verdere goede gelegen heden wa» profjjt getrokken, zoodat, toen wjj de sloep terugzagen, deze zich reeds bevond op 0o31' Z.B. en 97° 18 O.L. op 17 geogr. mjjlen afstand van Poeloe Bodjo. «Tegenstroom en windstilte gedurende de laatste dagen waren oorzaken, dat de sloep hare bestemming nog niet bereikt had". Nadat de «Prinses Sophie" te Padang den kolen- en watervoorraad had aange vuld, vertrok het stoomschip den !7den Januari te 3 u. 20 m. n.m weder van de kade iu de Emmahaven. Bij het vertrek van de kade waren ma trozen en stokers van de «Prins van Oranje" aan wal behulpzaam bjj het losgooien der trossen, terwijl de kapitein en zjjne offi cieren op den bok van het stoomschip stonden. Een oorverdoovend hoera werd der «Prin ses Sophie" nagazonden, dat aanhield zoo lang dit stoomschip in zicht bleef. De «Prins van Oranje" werd eenige dagen later door ss «Madura" naar Batavia gesleept en repareert daar. De «Prinses Sophie" arriveerde den 8en dezer te Genua, slechts eenige uren na den verplichten mailtyd, niettegenstaande de 5 dagen oponthoud door deze hulpver leening. Op de laatst gehouden vergadering voor Algemeen Kiesrecht alhier, is de volgende Motie aangenomen. De Verecniging voor Alg. Kiesrecht te Helder, van oordeel, dat op de gehouden Leor- plioht-meeting in .Tivoli* voor het Comité, dat met de leiding was belast, geone aan leiding bestond om te bepalen, dat aan elk, die in debat kwam, maar éénmaal het woord zou worden gegeven, en geenerlei reden om die bepaling te handhaven, nadat gebleken was, dat maar één persoon het woord wenschte, spreekt hare afkeuring uit over deze noodelooze beperking van het debat, en betreurt het verder ten zeerste, dat voornoemd Comité, de vergadering niet dc gelegenheid heeft geboden, door eene motie al of niet hare instemming te betuigen met het door den inleider, Mr. H. Pb. de Kan ter gesprokene. Marine en Leger. Ingevolge Koninklijk besluit van 10 dozer no. 44 zal Hr. Ma. pantserdekschip «Noord brabant" met 1 Maart 1900 te Willemsoord worden in dienst gesteld. Bjj gemeld besluit i» het bevel over dien bodem opgedragen aan den kapitein ter zee A. W. F. C. van Woerden. Voort» wordeu daar aan boord geplaatst de luit. ter zee der le kl. J. J.Hissing, als eerate- olficier, do luits. ter zee der le kl. II. J. Pak en G. W. de Leur, de luit», ter zee der 2de kl. W. Moens, B. Schreuders, C. N. de Kruyff, E. H. Fridorichs, de officier van gez. der le kl. R. Numans, de officier van adm. der lo kl. O. W. J. Immink, de le-luit. der mariniers J. C. J. Roinswinckel en de officier-machinist der 2do kl.- W. J. Snaauw. (St.-Ct.). Bjj Kon. besluit is aan den kapil.-luit. t. z. titulair C. J. de Jong Pzn., chef der af'doeling Hydrographie bjj het Departement van Marine, verleend dc titulaire rang van kapt. t. z. Bij Kon. beslnit is aan den tjjdeljjk gepen- aionneerden officier van gez. der le kl. bij de zeemacht J. Cramer, 1900, opnieuw oen pen sioen toegekend van f 825 's jaars en zulk» voor den tjjd van twee jaren. Bjj Kon. besluit zijn bevorderd tot schout-bjj-nacht, de kapt. t. z. A. P. Tadema tot kapt. t. z. de kapt.-luit. t. z. J. Cardinaal tot kapt.-luit. t.z., de luit. t. z. le kl. G. F. Tyderaan tot luit. t.z. le kl., de luit. t.z. 2e kl. A. Pieren en tot luit. t. z. 2e kl., d« adelborst der le kl. C. L. Schcpp. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koningin Wilhelraina*, van Amsterdam, arrïv 9 Febr. te Padang. Het stoomschip Bali', arriv. 8 Febr. van Amsterdam to Batavia. Het stoomschip .Soenda*, arriv. 9 Febr. van Batavia te Amsterdam. Het stoomschip ,Juva*, van Amsterdam, pass. 9 Febr. Ouessant. Hot stoomschip •Soembing», van Rotterdam, pass. 10 Febr. Pantellaria. Het stoomschip Koningin Regentes, naar Amsterdam, vertrok 9 Febr. van Padang. Het stoomschip Prinses Sophie', naar Am sterdam, pass. 11 Febr. Gibraltar. Het stoomschip «Prins Hendrik', naar Am sterdam, vertrok 11 Febr. van Port-Said. Het stoomschip .Prinses Amalia", van Am sterdam, pass. 11 Febr. Tarifa. Het stoomschip «Lombok', van Amsterdam, pass. 11 Febr. Dungeness. Het stoomschip «Ardjoeno*, van Rotterdam, arriv. 11 Febr. te Southampton. Het stoomschip .Smeroe*, naar Rotterdam, vertrok 10 Febr. van Marseille. Het stoomschip .Gedé*, naar Rotterdam, vertrok 10 Febr. van Marseille. Marktberichten. Alkmaar, 10 Febr. Aangevoerd 2 paarden f 80 a 400, 1 koeien en ossen f 140 a 0 51 nucht. kalv. f 8,a 16,171 magere schapen f 10, a 20,83 magere varkens f 10 a 14,8 bokken en geiten f 3.a 6.170 biggen f 5,a 8,75, boter per P. 10.70 a 0.75, aangevoerd 2228 pond, kipeieren fl.a l.126 p. 25, eenden dito f 0.per 100, 0 lammeren f a 0 klein bokje f 0.— Hoorn, 10 Febr. Aangevoerd tarwe f 5.50 a f 6.50, Rogge f 0.a 0.Gerst f 4.50 a 5.50, Huver f 3.25 a 4.witte erwten f 9, a 10.groene dito f8.75 a 12.grauwe dito f 12.— a 15.vale dito f 7.50 a f 13. bruine boonen f 8.a 1 9.karweixaad f 14.50, a 15.mosterdzaad f17.a 0 paarden f 0a 09 koeien f 100 a 180, 102 schapen f 20 a 26, lammeren f a 82 kalveren f 6 a 20, 36 varkens f 9 a 18, 92 biggen f' 4 a 9.kipcioren f 3.50 a 3,75, eenden dito fper 100. 1450 kop boter a 0,67' a 0,72& per P., 2 zeugen f 40 a 50. Visscherijberichten. Nienwetliep, 10 Febraari. Aaa^ebrzcht door 90 kor- Jcrs 5 tot 20 too'.-ea p. it. f 0,90 f 1, 5 tot 15 middclni. lunzen p. at. 60 a 65 cent, 10 tot 20 klein» '-uojieo p. »t. 60 a 35 cent, 8 turbolten p. it. f 11 a l' 12,50, 2 tot 6 roggen p. et. f 1,60, 2 lot 10 tnand kleine «ebol p. m. f 8 i f 8,60, 1 tot 8 mand schar m. f 2 a f 2,50. 12 Febr, 15 korders met 8 to', 8 maud kleine schol u. m. t 8,50, 1 tot 2 maud schar p. m. f 2. 18 Febr. v.m 8 nur. Niets bionen. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 9 tot 12 Februari. BEVALLEN: M. C. Leder gcb. Wentel, J C. Bosschert gcb. Uechsteiner, z O. Hoolaudt geb. van den Heuvel, z. OVERLÏDEV J. Gorter, 70 j. J. C Hoep, 6 j. N. Klein, 4 j. W. C. Stork, 1 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 3 Febr. tot 9 febr. 1900. ONDERTROUWD: Cornelis van Heer- waarde en Necltje Graaf' (don Burg). GETROUWD: Geene. GEBOREN Ide, zoon van Nicolaas Min en Trjjntje Blankendaal (de We»ten). Hen drik, zoon van Jan Kiljan en Adriaantje Gieles (den Hoorn). OVERLEDEN: Cornelis Dirk Ja-i Lap, 2 maanden, zoon van Biem Gornelis Lap en Clazina Wilhelmina Frederika Leifef (Eier- land). KINDERVOEDING. Uitgegeven met vorige opgaaf 10696 boterhammen. In harteljjken dank ontvangen van Gez. W. 10 br., den heer C. S. de J. 10 br., een vriendin der armen 13 br., mej. v. d. H. 12 br., mej. K. 11 br., mevr. H. 1 pond koffieboonen, den heer E voor de 2de maal 25 pond taai-taai. DE COMMISSIE. Aanbestedingen in Noord-Holland. 1 Maart. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterstaat, handel en njjverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuurbet verbeteren van den weg op do kruin van den zcedjjk bjj het Oude Schild op Texel, behoo- rendo tot de rjjkszoewerkon in Noord-Holland begr. f 3900 bestek no. 60, na 16 Febr. ter lezing aan gen. minist., aan de lokalen der prov. besturen en is te bekomen bjj de firma gebr. van Cleef te 's Gravenhage aanw. 22 Febr. van 111 ure inlichtingen te Bekomen bjj den hoofding. Kemper te Haarlem en den ingenieur Caland te Alkmaar, alsmede bjj den opz. A. Kooreman te den Helder. 1 Maart. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterataat, handel en njjverheid, aan bet gebouw van het provinc. bestuurhet maken van eene gedeelteljjke verdediging van den onderzeesclien oever véér de Heldersehe zeewering tnsscben het Noorder-en Kjjkduins- lioofd, behoorende tot de Ryksceewerken in Noord-Hollandbestek no. 59, na 15 Febr. ter lezing aan het gebouw van gen. ministerie, oun de lokalen der proviac. besturen en is verkrijgb. bjj Gebr. van Claef te den Haag; aanw. 22 Febr. nam. 1.80 ure, aanvangende bij bet Noorderhoofdinlicht, te bekomen bjj den hoofdingenieur Kemper te Haarlem, dea ingenieur Caland te Alkmaar, alsmede bjj den opzichter A. Kooreman to den Helder. 1 Maart. Haarlem, 11 uur. Het mi nisterie van waterstaat, handel en njjverheid, san het gebouw van het prov. best.het uitvoeren van leveringen en bet verrichten van werkzaamheden tot versterking van den duinvoct langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noordholland, begr. f 3500 bestek no. 61, ligt na 15 Febr. ter lezing aan het gebouw van gen. ministerie en aan do lokalen der prov. best. en is verkrjjgbaar bjj do Gebr. van Cleef, te 's Gravenhage aanw. 22 Febr. inlichtingen te bekomen bjj don hoofdingen. Kemper te Haarlem, bjj don ingénieur Wjj- tenborst te Hoorn en bjj den opz. Mus te Vlieland. Vervolg der berichten. Dezer dagen is liet aantal vereeni- gingen kier ter plaatse wederom met één vermeerderd. Er is nameljjk opgericht een «Bond van Korporaals en Mariniers".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2