HOEDEN. Hoofdelijke Omslag. Teor f2800, wij ep naan Naar Parijs Hoofdgracht 54. F. L. X. NEIJTS. ssd Kamer iel Pension. Leger des tieils. bijzondere Afscheids- samenkomst. van J.NÖRD,Arts voor Oor-, Keus-, Keelziekten Huishoudster een flinke LOOPJONKEN, Iemand, een Yk PI. ieete LuÉ-Molor, Executoriale Verkooping Meubelen en Huisraad, Openbare Verkioping. Schuurlinnen 2 cent per blad. Willigen de nieuwste modellen Mantelmagazijn „De Lelie". Opruiming Theehandel. Muller's Accoord Cithers Nuchter Kalfsvleesch, Wed. J. ie Beurs - De Wit. Lage prijzen bij H. RIESSELMANN, Spoorstraat. Lijnbrood Logement „DE HOOP", Deze Bond stelt zich ten doel de zedelijke- en stoffelijke belangen van zijn leden te behartigen. Door te strjjden tegen de prostitutie en tegen bet misbruik maken van sterken drank tracht men het zedelijk gehalte van den militair te verbeteren,- door op ordelijke wjjze aan t« dringen op verbetering van positie de stoffelijke be langen te behartigen, terwijl men door beoefening van tooneelspel, zang gym nastiek en schermen het aangename met bet nuttige wil vereenigen. Om de ontworpen statuten is de Koninklijke goedkeuring aangevraagd. Zij, die zich als donateur der Vereeniging willen laten inschrijven, kunnen zich aanmelden bij den Korporaal J. Smit, Voorz. Hoogstraat 81. Uit Hellevoetsluis wordt gemeld, dat er zal worden gevolg gegeven aan de toe zegging, door den Minister van Marine gedaan, door op 's Rijks werf aldaar een school opterichten voor pas beginnende, jeugdige werklieden, die aan de werf werk zaam zijn. Het doel is, onderwijs te geven in de gewone vakken van het lager onder wijs. In Den Haag zjjn 14.000 vrouwen meer dan mannen, in Amsterdam zelfs 25.000. Noodlottig» brand te Amsterdam. Vrijdagavond ontstond in een perceel in de Ridderstraat te Amsterdam door het omvallen eener petroleumlamp een binnen brand, waarbij de moeder en haar twee kinderen ernstige brandwonden bekwamen. Alle drie werden in het gasthuis opge nomen, waar het 8-jarig dochtertje weldra onder smartelijk lijden overleed. De moeder verkeert in zorgvollen toe stand. Zaak-Troelstra. De Hooge Raad verwierp gisteren het cassatieberoep van mr. Troelstra, die we gens smaad van den off. van justitie te Leeuwarden is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De heer Troelstra zal dus de uitgespro ken straf hebben te ondergaan, tenzij hij zich naar het buitenland begeeft en daar blijft totdat de straf is veijaard (in dit geval na 8 jaren) óf gratie vraagt en erlangt. Zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer verliest de veroordeelde niet. Ontzetting van rechten, waaronder ook van het be- kleeden van ambten en de verkiesbaarheid, kan door den rechter in bepaalde door da strafwet aangegeven gevallen werden uit gesproken, maar is niet meer als voorheen, toen men nog »onteerende straffen" kende, een vanzelf sprekend gevolg van een ver oordeeling wegens sommige misdrijven. Bij het misdrijf Tan »stnaad" waaraan de heer Troelstra is schuldig verklaard, is aan den rechter de genoemde bevoegdheid niet ge geven wèl bij dat van laster. Vergiftigingszaak te Rotterdam. Cath. Sörensen, door het gerechtshof te Rotterdam tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld, heeft gisteren hooger beroep aangeteekend en zal deze zaak dus op nieuw voor het gerechtshof te 'a G raven hage be handeld worden. Moord te Appeltern. Vrijdag heeft de inspecteur van het Btaatstoszicht op krankzinnigen, dr. Ruysch, vergezeld van de rijkspolitie, wederom een bezoek gebracht aan eenige der aan gods dienstwaanzin lijdende families te Baten burg. Er is besloten tot de opzending van vier personen naar het rjjkskrankzinnigen- gesticht te Medemblik. Zooals men weet is Scherf daar reeds aangekomen, Spiering zal vermoedelijk Maandag derwaarts opge zonden worden, waarna nog eenige leden der sekte zullen volgen. Men hoopt door deze personen te verwijderen het uitbreiden der sekte tegen te kunnen gaan en de personen thans nog aangetast tot rust te brengen. De woningen der lijders en van hunne familiën worden voortdurend door mare- chausse's en rijkspolitie tegen de veront waardigde bevolking beschermd. Men noemt nog namen van enkele personen die door de familie Scherf tot offeren zouden zjjn aangewezen. Maandagmorgen te 4 uur zjjn onder geleide van twee rijksveldwachters de beide zusters Levoir, die bjj den moord tegen woordig zijn geweest, als krankzinnig naar Tiel gebracht om verder naar Medemblik te worden vervoerd. Waarschjjnljjk wordt te geljjk Spiering uit Tiel daarheen ge bracht. Ook verwacht men dat verschillende leden van het gezin van de wed. Scherft uit Batenburg in den loop van deze week derwaarts gaan. De Mail uit Transvaal loopende tot 24 December 1899, kwam heden morgen hier aan. Gaarne hadden we nog eenige bijzonderheden uit de bladen medegedeeld, maar de tijd was te kort. In ons volgende No. zullen wij de voornaamste berichten opnemen. ADVERTENTIE N. Zondag, 18 Februari 1900, hopen onze geliefde Kinderen, P. BOON, IJinuiden, en G. KINDT, Texel, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Huisduinen, 13 Febr. 1900. 1 Uit naam hunner geliefde Ouders, K. KINDT en Echtgenoote. Geboren THEODORUS HERMANUS. Zoon van P. H W. BOSSCHERT en J. C. BOSSCHERTRlchsteiner. Helder, 11 Februari 1900. Bevallen van een Meisje, T. HEEREMA—SPRUIT. Rotterdam, 9 Februari 1900. Zondag, 18 Februari 1900, hopen mijn geachte Neef en en Nicht, P. BOON, IJmuiden, en G. KINDT, Texel, hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. Huisduinen, 13 Febr. 1900. Uit naam van hunnen Neef. 1 J. DRONKERS. Voor de vele en hartelijke bewjjzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overljjden van mjjnen geliefden Echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen, mijn welgemeenden dank. Helder, 12 Februari 1900. Wed. J. DE BEURS- DE WIT. Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bjj het overigden van onze ge liefde Moeder-, Behuwd- en Grootmoeder Wed. Jb. MUNTER geb. MARS, betui gen wij onzen welgemeenden dank, in zonderheid aan de hevren Aannemers, die haar grafwaarts hebben gebracht. Helder, 13 Februari 1900. L MUNTER, S. MUNTER—Zeilmaker en Kinderen. Heden overleed na een langdurige ziekte, in het gesticht Meerenberg, onze geliefde Zoon en Broeder, JOHANNES HENDRIKUS MENS, in den ouderdom van 41 jaar. Helder, 9 Februari 1900. Namens Ouders, Broeder en Zusters J. H. MENS. Algemeene kennisgeving. Bjj ons vertrek uit deze gemeente, groe ten wjj onze vrienden en hekenden. J. METTUS, en Echtgenoote. Het Kohier DER KERKELIJKE LASTEN van de Ned. Herv. Gem. te Huisduinen, ligt gedurende 8 dagen van af 12 Febr. tot en met 19 Febr., ter inzage bij den Kerkvoogd D. DE GRAAF te Koegraa en bjj den President-Kerkvoogd T. TROOST te Huisduinen. Ter voorkoming van vervolgingskosten, worden achterstallingen in de betaling van Hoofdeljjken Omslag over het dienstjaar 1899, uitgenoodigd het verschuldigde bin nen acht dagen na heden te voldoen. Het Kantoor is geopend dageljjks van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 uur, uit gezonderd den Zaterdag, den laatsten Donderdag der maand en Zon- en Feest dagen. Helder, 13 Februari 1900. De Gemeente-Ontvanger A. J. DE JONGH. Spoorgraeht. MOKGEN~(ivoensdar), 's avonds 8 uur, van Kapitein MASTE en Luitenant KRAY, Openingsofficieren van hst niauwe gebouw. Mis deze gelegenheid niet Namens het korps A. GEUS, Sergeant. Afdteling HELDER. Algemeene Vergadering op Woensdag 14 Februari a.s., des avonds 8 uur, in de Nieuwe Zaal „Tivoli". Lezing door den heer P. VAN BALEN te Bodegraven, over BEMESTINGLEER, VEEV0EDERING en WEIDEB0UW. Ook niet-leden hebben vrjjtn toegang tot deze vergadering. Namens het Bestuur H. BAKKER Dzn., Secretaris. Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Café „SUISSE" te Helder. Vergadering op Woensdag 14 Februari 1900, 's avonds 7 uur preciesin Café „SUISSE", Kanaalweg alhier. Opkomst dringend verzocht. Punten van behandeling: 1. Oprichting. 2. Vaststelling statuten. 3. Verkiezing definitief Bestuur De voorloopige Commissie. Attsntis s v. p BELLO en GREMASTI verzoeken wjj beleefd, maar dringend op den bekenden avond in >Musis" te komen. •Safusst v, g, c. S. D. A. P., Afd. Helder. CURSUS-VERGADERING op Donder dag 15 Februari, 's avonds 8 uur, in 't lokaal Weststraat 3 3. Inleiden J. J. JANZEN. OiderwerpHET EINDE DER ÏEÜW. Wederom te consulteeren. GEVRAAGD een eeDvuöfliïe zindellite DIENSTBODE, liefst van buiten, van goede getuigen doorzien. Loon f 80 en f 24 waschgeld. Fr. br. lett. N., aan den Boekhandelaar A. J. MAAS, Helder. Een BURGERVROUW vraagt een of twee wasschen aan huis, nette bthandeling, billijken prijs. Brieven onder lett J. B. Bureau dezer Courant. GEVRAAGD een nette DIENSTBOD!. Te bevragen DUINKER'S Advertentie- Bnreau, Spoorstraat. Mevrouw VAN DEN BERG, Hoofd gracht 28, vraagt terstond een Noodhulp - Hinder meisje. Gevraagd om dadeljjk in dienst te treden een flink DAGMEISJE, dat goed met de wasch kan omgaan. Adres: SPOORSTRAAT 21. Een DAGMEISJE fevraaid, die met de Wasch kan omgaan. Adres BERKHOUT Co. GEVRAAGD een heldere Wase.hwrouw, tevens Werkster voor 's Zaterdags, in een klein gezin. AdresBreewaterstraat 36a. Gevraagd als Meid-alleen een netto DIENSTBODE, van goede getnigen voorzien. Adres Station Holl. Spoor. Een Hitte zMeljjle DIENSTBODE neiraatd. Wasch buitenshuis. Aanmelding na 7 uur 'savonds. Informatiën bureau van dit blad. gevraagd, van de P. G., in een klein gezin. Adres met briev. onder lett G., aan het Bureau van dit Blad. Wordt gevraagd een net DAGMEISJE, dat goed met de wasah kan omgaan. Adres KANAALWEG 45. Ees DIENSTBODE tevraatd P 6, in een burgergezin, die met de wasch kan omgaan. Adres: BERKHOUT Co. 1) I ACO\ I K II l I Di. Wirflt leratissi DIENSTBODE ïP.G. die goed met de wasch kan omgaan, niet heneden de 20 jaar oud. Adres: DIACONIEHUIS. Wordt gevi-iiasrd een nette R.K. DIENSTBODE, in een burgergezin. Adres Bureau dezer Courant. DAGT1E18JË sevraacd.. Een net DAGMEISJE gevraagd, niet beneden 15 jaar. .dresBERKHOUT CO. Wordt gevraagd een fliile DAGMEID af WERKSTHt. Adres: Bureau van dit blad. gevraagd voor 2 gulden per week. Adres: MEUBELMAGAZUN Loodsgracht gevraagd een flinke Jon ten «f Hak- kertleerlinr. H. wn'SENBÜRG, Hoofdgracht 0) de BliesislerijWilhluiia", lai een Jongen, geniaalst worden. over veel vrijen tijd kunnende beachikken, zag zich gaarne belast met schrijfwerk of iets dergeljjks. Adres brie van letter B, Bureau Vliegend Blaadje". TE HUUR EEN FLINKE VOORKAMER in d> Oranjestraat, f]per weeft. Adree: WEEZENSTRAAT 48. TE Hl UK Te berragen 8LUISDIJK8TRAAT 42. Wirdi le toep aaitebtdeo een zoo goed als nieuw en net ingericht BURGER-W00HUIS, alsmede zeven kleine WONINGEN met groote Erven, geregelde huuropbrengst f8,00 per week. f2000 kau als hypotheek gevestigd blijven. Brieven onder motto »Huizen", Bureau dezer Courant. TE H UUR: eCH flink BOVENHUIS, a fl.75 per week. een ruim HAK HUIS. a f 1.25 per week. Te bevragen bjj K. GOUDSWAARD, Ach tergracht-Westzjjde No. 43. TE HUUR een II U I 8, In de PIET HEINSTRAAT. Adres A. J. v. ZWEDEN, Kanaalweg. te HUUR: ecu W I NK K L II UI Cl. Achterhoofdgracht, per week f 2.10. Een WOONHUI*. Californiestraat, a f 1.60 per week. Te bevragen bij de Wed. J. BULJS, Kerkgracht 26. Te huur of' te koop Een flink WINKELHUIS, geschikt voor alle affaires, Weetstraat 89-90, huurprijs f160. per jaar. AdrssWAAGSTEEG No. 9. TE HUUR een GERESTAUREERD HEERENRUIS, bevattende 3 ruime Kamers en Slaapkamer, Logeerkamer, ruime geriefeljjke Keuken met Bjjkeuken, Kelder en vrjj Erf. Huurprijs f250 per jaar. Voorzien van Waterleiding. Adres BINNENHAVEN 74. TE HUUR •en H EERENHUIS, In de Stationstraat, a f 400. ■s nog in kuur bij den Heer R. W. HARTMAN. Benevens te huur of te koop HEERENHUIS met groot PAKHUIS, a de Binnenhaven. Huurprijs f300. Adres: J. R. BUIJS, Binnenhaven 40. AïBiËkidei Yoir een Oiieiiiiiero Adres met briev. onder motto A., BERKHOUT ft Co. T© Koop Kleeren koffers, Trapjes, Vuilnisbakken, Waschetellings, enz., In verschillende afmeting. C. VAN DER PLAS, Achtergr. W. Z. No. 25. Te» Rood Pakhooi en Pakstroo en Slukstroo. Concurreerende prijzen. BIJ D. VAN STEENBERGEN, Binnen haven 17. T© liOOp s in zeer goeden staata TACHTIG GULDEN, Te bezichtigen C. B. SCH ÜLMAIJER, SPOORSTRAAT, Helder. op WOENSDAG 14 FEBRUARI 1900, des voormiddags ÏO1/, uur, aan de Hoogstraat S te Helder, van bestaande in: Mahonieh. Chiffonnière. Tafels, Steelen» Spiegel, geëm. Kachel, Fornuis, Nickel-, Koper-, Glas- en wit ea gekleurd Aarde werk, Lampen, Keuken- en Waechgereed- schap en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Esn en ander in beslaggenomen uit krachte van een vonnis van het Kanton- Ïerecht te Helder, dd. 13 April 1890, oor den ondergeteekende Deurwaarder. Voorsehreven goederen zjjn te bezich tigen een uur voor den aanvang der ver- kooping. H. KWANT, Deurwaarder worden den 20»ten Februari a.s. de VEER EN ter wassching gezonden. De endergeteekende verzoekt daarom beleefd toezending vóór dien datum. DE B0ER-J0NGKEES, Kanaalweg 65. Deurwaarder W. BIERSTEKER, zal op WOENSDAG 14 FEBRUARI 1900, publiek verkoopen: namiddags 1 uur, in den Tuin achter het Postkantoor: 3 Lessenaars, 4 Tafels, 8 kastjes, 2 Ban ken, 1 Kantoorkruk en 2 Loketkasten. Te bezichtigen vanaf morgsns 11 uur eu daarna namiddags l1/, uur, in het Volksbler- huie aan de Sluisdijkstraat hoek Schagenstraat Huishoudelijke Artikelen. restant der goederen afkomstig uit het magazjjn van den heer G J. DE JONG, waaronder Melkbussen, Waschteilen, Geëmailleerde Pannen, Koffiemolens, Suiker-, Koffie- en Theebussen, eenig Nikkelwerk, enz., enz. Voorts esn belangrijke partij Behangsslpapier, in diverse patronen. Te bezichtigen op den verkoopdag van af 's morgens 10 uur. 87 Weststraat 8! ONTV A\Gi:\ Aanbevelend, e Nog slechts 2 weken totale opruiming. Voorraad in Jacquettes, Capes, Stof mantels, Avondmantels in lengte 110,130 en ISO cM. Van Donderdag a. s. tot en met 24 Febru ari verkoop van nog resteerende - - ZOMERMANTELS - - KINDERMANTELS in groote keuze. van t Hofman» fttyfrel per heele doos 12 ct., per halve doos 6 ct., per kwart doos 3 ct., per achtste doos 3 a 5 ct. Max dubbel Btyfsel 10 ct. per doos. d olman» Siyfccl per heele doos 20 ct., per halve doos 10 ct. IVY-ZEEP 10 ct. per dubbel stuk. ANKER-WASCHZEEP 8 ct. p. dubb.stuk. WILHELMINA-TOILETZEEP, in doosjes van 3 stuks, 8 ct. per does. POETSPOMADE, 5-cents doosjes voor 21/, ct. KACHELPOMADE, 6-cents doozen voor 4 cent, en nog meer dezer artikelen bjj H. RIESSELMANN, Spoorstr. 132. Door de voortdurende stjjging der markt zjjn de koffieprijzen met 2'/j ot. per 5 ons verhoogd. De noteering is thans p. 5 Ons. KOFFIE No. 1 65 No 2 55 No. 3 45 No. 4 37'/. No 5 327, Bijzonder lekker M EN AÜO-KOFFIE 80 Cent. F0CKE S. KLEIN, Kruisweg 174» fwwwwwWm van af f 5.00 compleet, voor elk te leeren. De Sionsharp it f 12.50, die lezen kan, kan spelen ook i Vraag l>r{jscaurant b\j BAAS' ORGEL- EN PIANO- HANDEL, Helder. - Dijkstraat 42. Verkrijgbaar bij S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10 De 'e Qravenhaageche Hypotheekbank verstrekt GELDEN TER LEEN legen MA TIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOOR WAARDENop Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder bij den Heer A. j. DE JONGH. Door deze bericht ik onzen gaachten clientèle, dat de zaak van wjjlen mijn Echtgenoot JAN DE BEURS, Varkens- elachter alhier. door mjj op denzelfden voet zal worden voortgezet. Mg in Uw gunst aanbevelende, blgf ik hoogachtend, UEd. dw. dn*., Helder, 12 Februari 1900. IAAI C. BAAS, Orgel- en Pianohandel. Rechtstreeks van de Fabriek. Groote voorraad. Zaer iaga prijzen. Volledige guarantie. Vraag Prijscourant I Verhuren en stemmen. Een gebruikt Orgel voor slechts f 70.—. Een gebruikte Pianino voor slechts f 140.—. Helder. Dütstraat 42 Verloofd en Ondertrouwd. DE KAARTEN voor DIT DOEL zijn in ruime sorteering en tot alle prijzen voorhanden. Helder, Februari 1900. Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr. Bruine Boonen 8 ct. - witte Boonen 8ct. Citroenboonen 8 ct. - vale Erwten 8 ct. KL groene Erwten 8ct. Havermout 9 Groote groene Erwten 11 Grauwe Erwten 10 Grove Rjjst 5'/, Tarwemeel 5 ct. - 5 pond voor 20 Kropmeel 6 Krenten 10 Gedr. Appelen 16 Peren 20 Margarine L 0 Gerookt Spek 20 Goede Koffie 26 Groote Vjjgen 10 9 cent per «luk. Adres: K. KOSSEN, Wilvbdntraat 22. Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. c. J. VA* UEH POT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3