STOUT In Oost of West, Hellebrekers Oude Jenever GEEN RHEUMATIEX MEER! MARINE. E.Br^ndsm^ - Amsterdam. Verhuisd H. B. Lenghaüs, Fotografie. Mej.A.C. Leijer, Specialiteit in Natiiurwollen Ondergoederen, Systeem Prof. Dr. G. JAEGER, yan JANSEN TILANÜS, Friezenveen. EIWITSTAAL j.f het beste middel legen bloedarmoede. r C. Til PIL, 1ste Igleutrait 32. IJzeren Mestwagens W. F. Stoel Zn., ALKMAAR. Iffl AlcoMïïija Monitoren. smaakt altijd 't best. Verkrijgbaar liij den AgentC. OCH, Spoorstraat 28, Helder, Je Hewititer Mn 53 54. 4» 4» Groote voorraad D. DIJKSHOORN, 49 Köóftaslraat. 49 Van Wolienboven's Am.nl er dam- Dordrecht. Spiegels en Purtretlijsten. D. ZÜ1DSTB. 73 Afslag vetROOKSPEK, van J. TiSRMAAT, Spoorgracbt 20. GËLD B randstoffen, Anthracietkolen. P. PUINBROEK, IJzeren Grafkransen, INagaziju van Manufacturen. Specialiteit in iïley'm papierlinnen Knor den, iKauelietten en Vnorlieindjes, ook in «umuii. A7atuurwollen Onder goederen van Jansen Tilanus, Friezenveen. 91. BIËREIBttOODëPOT, Spoorstraat 87. Het Spookhuis. Openbare Aanbesteding bjj de Directie der Marine te Willemsoord op Woensdag den 21 Februari 1900, des voormiddags te II uur van 12000.000 KG Engslschs Steenkolen (Cardilf). Het bestek ligt ter lezing bij het Depar tement van Marine te 's-Qravenhageen bjj de Directiën der Marine te Willemsoord Amsterdam en Hellevoelsluis, alsmede bjj de provinciale bestoren en ter secretarieën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, is het bestek te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord ad ƒ0.20. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 derAlgemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. van Goversstraat 55 naar 1088TKAAT 3, die zich voortdurend voor het maken en leveren der kleeding blijft aanbevelen. Aannemelingen en trouwlustigen let vooral op dit adres. 'i „ZWAAN'S OCHTENDKEEL ie. VOOR HOENDERS." li Gewaarborgd gehalte 32.8 eiwit en vet orasitm 47.4 zetmeel. Wie *8 morgens „ZWAAN'S Ochtendmeel" 1 voedert, voedert goedkoop, en raapt veel n Eieren. De Kippen beslissen steeds dat het onovertroffen is. Uit de edelste grondstoffen d wetenschappelijk samengesteld, is het een t krachtvoeder dat tot Eierleggen prikkelt, t het leggen van Windeieren en veeren pik ken tegen gaat en den ruitjjd snel doet passeert-n. In gebruik goedkoop omdat het driemaal zooveel eiwit en vet bevat dan het puikst gemengd graan. Koopt geen ander Ochtendvoeder voor gjj het bovenstaand hebt beproefd. De uitkomst zal u voor hot vervolg niet doen twijfelen wolk Ochtendvoeder gij uw Kippen hebt te geven. De prjjs is per 5 kilo f 0.7510 kilo f 1.4025 kilo f3.-; 50 kilo f5 75; 100 kilo f 11.25 kilo en daarboven franco naaste station. Verzuim niet onze Brochure hierover aan te vragen, f, Aanbevelend, A- ZWAAN Jr. - Enkhuizsn. Voor den Helder en Omstreken verkrijgbaar bjjJ. BAAS Ar., Hoofd gracht 66voor Alkmaar, W. C. DE BRUIJN, hoek Molenstraat. HET GOEDKOOPSTE ADRES ie bij de Wed. v. d. WEERD-HARMSEN, Kuiperstraat No. 10. JAPONNEN van aff 1.75 BLOUSES0.60 MORGEN- en DIENSTBODEN JAPONNEN 1.00 IW Alles wordt netjes en op maat ge maakt. Kerkgraclit 20, bevoelt zith aan tot het fotografeeren van Familie- en Gezelschapsgroepen, Gebouwen, Intérieurs, Grafmonumenten, enz. Reproduceeren en vergrooten vaa ousi* portretten in platina- en onveranderlgken kooldruk. Fraaie zee- en stadsgezichten zjjn aan hetzelfde adres te verkrjjgen, alsmede bjj alle Boekhandelaren. I>e Wed. L. I. ft KOK V Kuidstraat MO, koopt tegen de hoogste waarde oud Goud, Zilver, Galon, Meubelen, Kleederen en alle voorkomende artikelenheeft weder een prachtige Naaimachine te koop. Laat zich ook aan huis ontbieden. Voorraad in allo courante modellen, voor Hoeren, Dames en Kinderen, in veraohillende kwaliteiten. Qedurende 10 jaren met tucoea verkocht door i J. J". SMIT, Kanaalweg. Speciaal goedkoopst adres voor Mey's Stoffwdsche. van J. W. FLORIJN, Apotheker. IIAAHLEüt, LUerflesch f M.SO. verpakt met gebruiksaanwijzing. Verktr\jgbaar te den HELDER bij den Heer «T. BAAS Azn., HOofdsraont. an da fijnste en puikste kwali teit, sijn verkrijgbaar voor f 2.25 per half mud. W Bestellingen worden aangenomen bij: zjjn onverslijtbaar, goedkoop in onderbond en doelmatig voor hst gebruik. Inhoud 1 H.L. Worden vervaardigd in de Fabriek SPIEGELS li**— -*31 SCHILDERIJEN. 6R00TE UITVERKOOP gedurende deze maand. 33 ZUIDKTKAAT 33 J. van Willigen. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, uit dc Chemische Fabrhk ..EUftEWIA" ie Hreda. Directeuren Dr. HERMAN VIERDA6 (Arte). R. H. ARNTZENIUS (Technoloog). »d f o,0O por 7i fleson. Wederverkoopers per mand (24 Fleeschen) tegen fabrieksprijs. Proefleechjes gratis. NatuurwoUen Ondergoederen van Janten Tilrinus, Friezenveen. OPRD CMIIVO van lappen Ja/pon stoffen, Dames- en Kinderwinterman'els, eenige Regen mantels, tegen, spotprijzen. Opruiming van Henrcn- nn Kindarconfectie. H. IVIJET%HUIS (voorheen J. Schager). in v e r z e Alleen gedeponeerd handelsmert HELDER: rk, verkrjjgbaar te pakjes, voorzie» van naam, adres m boveastaand VERSCHE GROENTEN, GEZOUTEN GROENTEN en BUSGROENTEN. ZOETE en ZURE APPELEN. Tevens het beste adres voor alle soorten puike AARDAPPELEN. Ovartuigft U van da waarheid I Molenstraat 68 J. LUIDENGA. '2e Meienstraat 128 H. LASTDRAG1R. Molengrasht Wed. ZWIJNDItlGT 12 Mej. M. KLA ASSEN. Oostslootetraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Stationsstraat 25 A. E. KARST. Schagenstr. Wed. C. NOOT-STOOKER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. 47 H SMIT. Spoorgr. Wed. BOTENGA-RINGNALDA. Ie Vroonstr. 33 Wed. J. J. A. PUTTERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JÜRJAANS. Op TEXEL: Den Burg 0. A. KUITER. W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Te KOEGRAS, bjj: D. MAREES. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de S0UCH0N-THEE a f1,30 p. 5 ons. Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Hoofdgracht 40 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 >Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v.W.C.v.BREDA. 69 Wed. J. v. DIE8T. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed.C.2UNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 28 P. v. d. OORDT. 18 J. HOFSTEE. LaBgestraat 32 Mej.A. JELLEMAGeus. 51 W. HILLENIUS. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. KLOOSTERBALSEM, Kening den Balsems, recept der ZeerEerw. Ileeren Kloosterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend middel tegen RHEUMATIEK. Het is ook heilzaam tegen brand- en snijwonden, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, r idepijn, spierverrskkin- gen, enz. Prjjs per pot 35 ct., 75 et., f 1.20, f2 50. L. J. AKKER, Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrjjgbaar te Helder bij L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVELte EwyksluisK. DE GRAAFF te WieringenJ. P. WIGBOUT. onderschiadt zich door aangenamen «maak, RIJKDOM AAN EXTRACT, d. i. VOEDZAME BESTANDDEELEN TEGENOVER GERING GEHALTE AAN ALCOHOL. Wardt door tal van geneeskundigen aanbevolen. Drinkt geen Engelach fabriekaat "NM Bierbrouwerij „DE GEKROONDE VALK." Bezichtig slechts de extra rijke sorteering. LAAGSTE PRIJZEN. MEJ. BENFER, Planeetlezeres, is dagelijks te spreken van s'morgens 10 tot 's avonds 10 uur. AdresACHTERGRACHT-Zuidzyde No. 0, tegenover de Gasfabriek. van eigen geslacht 5 pond voor r l.lt'/i. RUND- en VARKENSSLACHTERIJ te verdienen voor allen, die in SIGAREN handelen. Goede SIGAREN, van af f 0,80, f 0,90 en f 1.— 2-Cents Sigaren f 1,10 en f 1,20; 27i-C8nti Sigaren 1,30 en hooger. Alles eigen fabrikaat. Monsters staan op frc. aanvraag gaarne ten dienste. Adres1ste VROONSTRAAT 46. Bestellingen van 500 Sigaren franco overal heen. Handel in alle soorten van: zoomede II. BIËEMAN. Achtergracht Z.-Zijde No. 32. Molengracht Ko. 6. Ontvangen een schoone collectie Fransche en Duitsche Mo dellen, van af f 2.00 per stuk. Aanbevelend. Vorlirlj «Daar 13IJ muXXJXJ ETO 3ST. 51) «Er is wel niet veel tijd om te vertellen,» hornam Mac Donald, «doch in 't kort wil ik jo zeggen, hoe dc vork in den stoel zit.' Met weinige woorden verhaalde do roovor- hoofdm&n 't gebeurde cn hoe hjj er achter gekomen was. «Nou kan je wel denken, zoo besloot lijj het verhaal, „dat ik meer dan ooit besloten ben, Capitola te rooven. Zy is een satan in do gedaante van een toer meisje en werkeljjk, naast mij, aan de spits mjjner wakkere broe ders, was ze juist op hare plaats.' ,lk bewonder die kleine duivelachtige deerne,* riep een der bandieten. ,Ze bevalt mjj door haren moed en hare mauncljjke vast beradenheid." tlnlusschen,* ging Mac Donald weer voort, .kunnen we een tydlang niet moer in de heksenkeuken samenkomen. We wonen hier boren een vulkaan.' .Dat is waar, kapitoin,' bevestigden de anderen. .Laat ons dan geene minuut ver liezen, maar dudeljjk handelen. Do arme drommels, die nu in de gevangenis zitten, zjjn braaf cn zullen niets verraden doch ze ijju gewond, misschien zwaar gewond. Toch kun nen we dc zaak niet te veel vertrouwen. We moeten dus ecne andere verzamelplaats kiezen en dnartoe leent zich 't beste do Heksengrot. Bon jo 't daarmee cons?' .Ja, ja," riepen de roovers. .Good, laat ons oogenblikkeljjk oprukken. Pakt onze wapens cn munitie mee, vergoot ook onze verklecdingen niet, laat niets achter, wat ons verblijf alhier zou kunnen verraden. Dit moeten we voor «ie oude Hat doon, dan zal ze ons later weer gaarne opnemen." .Maar wat zal er van Bill, Steven ou Dick worden vroeg een dor bandieten. Dat is mjjne zaak,' hernam Mac Donald. „Een tyd lang moeten we rustig bljjven, om de waakzaamheid der politie weer te sussen. Ondertusschen kunnen onze kameraden van hunne wonden genezen indien ze zich dan flink gedragen en niets verraden hebben, zoo als 't echte bandieten betaamt, zal ik voor hunne bevrjjding zorgen. En nu geen woord meur daarover. Binnen tien miuuton moeten we allen uit doze hut verdwenen zjjn.' De bevelen van den hoofdman werden stipt nageleefdna weinigo minuten was de hut der oude Hat volmaakt van elk spoor der bandieten gezuiverd, zoodat de scherpzinnigste sheriff er niets verdaoiita in zou gevonden hebben. TWEE-EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Week op week verliep en Mac Donald had nog niets tot bevrjjding der gevangen kame raden kunnen doen. lieeds was men in Augustus, de zaak zou weldra voor de rechtbank dienon en nog zuchtten de bandieten in don kerker. Aan elk hunner was eene afzonderlijke cel aange wezen. Met bange zorg zagen ze hun lot to gemout en in stilto verwunschten zo den kapi tein, die hen in dun steek liet, juist nu ze sjjne hulp 't meest behoefden. Indien se hem niet verrieden, was dit, omdat zo dan hun toestand beduidend verergerden. Dit was de wam reden van hun zwjjgen, ofschoon geene kraai de andere de oogen uitpikt. Behalve die geruchtmakende rechtzaak, was er nog iets anders, dat du gemoederen in be weging bracht; er zou nameljjk een groote missie gegeven worden. Dit was in Virginië iets zeldzaams. Wegens de kleine ruimte in de kerk zouden do oefeningen en preeken in het open veld gehouden worden. Van heinde en verre kwamen menBchen aan van allerlei slag en staud. Wie het maar eenigszins doen kon, had eene tent, wijl de missie wel veertien dagen zou doren. Ook op Warfieldshouse liad men die voor zorg genomen. Dank zjj de lange militaire loopbaan van den majoor, was zyn tent de beste en de grootste vuu 't heele kamp. Zy bestond uit twee afdoolingen, eene voor den majoor en zyne factotum Wool, en de andere voor Capitola, mistress Codimont en Pitapat. Zy bood alle gemakken, die met het loven in 't kamp vercenigbaar zjjn. Voor Capitola was dit iets heel nieuws. Overal waren groepjes van mannon, vrouwen en kinderen bezig, om hunne lonten naar be- hooren in te richten. Kindelyk zouden de oefeningen beginnen. Onder de vreemdelingen, die van heinde en verre waren toegestroomd, bevond zich ook een kluizenaar. Hy was een man van hoogen leeftijd, wiens dagen geteld schenen. Hij ging gebukt onder den last der jaren en zjjn gang en zjjns be wegingen waren als die van een afgelcefden grijsaard. Met zjjn vermagerd, vleoseh- en kleurloos gelaat, zjja langen witten baard maakte liy een eerbiedwaardigen indruk en wekte tevens medeljjden op. Het zwarte kleed, dat hij droeg, verhoogde nog het magere zjjner gestalte; bij leek meer op een wande lenden kapstok dan op een levend msnscli. Dese ziekoljjke grijsaard 'met zjjne zwakke stem was echter zeer vroom, en zoodoende kwam het, dat Mr. Gray, zoo noemde hjj zich, in de schare weldra een menigte vrien den telde, die gaarne met hem verkeerden, en onder dezen was mistress Codiment eene der eersten. Daar zy over de beste tent en over de beste tafel beschikte, noodigde zy den eerbiedwaardigen grjjsaard vaak uit, om te rusten en van de tafel van den majoor gebruik te maken. In den beginne scheen hjj □iet genegen, die uitnoodiging aan te nemen, doch ten slotte voldeed hjj aan de dringende verzoeken van mistress Codiment en hjj was bjjtia dageljjks haar gast. Op zekeren dag liep hot gesprek over de drio gevangen roovers, die binnen weinige dagen tot deu strop zouden veroordeeld wor den en van geuite bokeoring of berouw iets wilden weten. Ach, dat is vreeseljjk,' zuchtte de vrome man. „Ja, vreeseljjk, dat is 't woord,» hernam de huishoudster. „Toch is er misschien nog hoop, indien gjj uw welsprekend woord wildet gebruiken om hen lot inkeer le brengen.' „Beste mistress, gaarne wilde ik dat doen, doch ik wilde u eene zwakheid van mjj be kennen. Ik heb een ouoverwinlyken afkeer of, beter gezegd, vrees voor zulke bloedmen- schen. Doch indien gjj een bezoek van mjj heilzaam acht, wil ik toch mjjne vrees over winnen.* Ik zelf zal mét u gaan, indien mjjne aan wezigheid u kan aanmoedigen,* hernam de dame. Mistress Codiment, die het heil der drie misdadigers seer ter harte scheen te gaan, aam dun grjjsaard dadeljjk hy zjjn woord en kwam met hem overeen, 's anderen daags naar Tip-Top te gaan. Na het ontbjjt wandelden zij, hoe moeieljjk het den ouden maa ook viel, naar de gevan genis in Tip-Top, waar de drie bandieten Dick, Bill en Steven in hun cellen zaten. De gevangenis lag midden in de plaats en de gevangenbewaarder met zjjn gelitele familie woonde er in. Bjj hem moest verlof gevraagd worden, om de bandieten te zien en dit werd gewillig toegestaan. „Ik heb reeds van mr. Gray hooren spre ken,* zei de cipier met eene buiging. „Het zjjn alle drie verstokte booswichten. Men heeft hun selfs de vrjjheid beloofd, indien ze de verbljjfplaats van hun aanvoerder, den be rechten Mac Donald wilden zeggen, doch ze volharden in hun hardnekkig zwijgen.' „Werkeljjk? Dan vrees ik, dat alles ver- goefsch zal zjjn,' luidde het bescheiden ant woord van den grjjsaard. De opzichter leidde nu den heer Gray en mistress Codiment zelf boren in de gevange- uis, waar zich de cellen bevonden. „Indien ik het wel heb,' zei de grjjsaard oaderweg, .dan zitten de gevangenen alleen »Nu niet meer,* hervatte de gevraagde «sedert eenige dagen hebben we nieuwo kost gangers gekregen, we hadden te weinig plaats eu nu liggen ze daarom bjj elkaar.' Hm... ik ben bang... ik...' fluisterde mr. Gray aarzelend, toen hjj dit hoo.de, ,ik moet bekennen, dat mij dit niet zeer aange naam is.' „Mr. Gray,* verklaarde mistress Codiment aan den bewaarder, .is ietwat zwak van zenuwen. Ik hoop, dat hij zich aan geen gevaar blootstelt, wanneer hjj evenals Daniël naar de leeuwenkuil gaat .Niet t minst,* hernam de man met de sleutels. .Ze liggen alle drie met ketenen aan den muur,* voegde hjj er bjj, terwjjl hjj de met jjser beslagen deur cener cel opende eu hjj den kluizenaar en zijne begeleidster liet binnengaan. Hst was eenigszins donker en in 't eerste oogenblik kon men de drie bewoners van dit hok niet duideljjk genoeg onderscheiden. Eerst nadat het oog aan de duisternis gewend was, sug men, dat Steven op den grond lag te slapen, terwjjl Dick rechtop stond en Bill op dun stroozak sat die hen tot gemeenschappe- lijk bed diende. „Vrede zjj met u, arme broeders,' sprak de kluizenaar bjj 't binnentreden. „Loop naar den duivel!' hernam Dick, ter wjjl hjj een boosaardigen blik op den ouden man wierp. .Alweor een beul 1" bromde Bill. .Drie komen er regelmatig, dit is dus de vierde. Geneer je niet, oude kaalkop, we zjjn al aan die praatjes gowooD. «Ie gelykt wel een ge raamte met leer overtrokken, doch als men niets anders heeft om er zich mee te amu seeren, moet men 't wel voor lief nemen. Dus, wat zegt de wijze Salomon?' Mjjn zoon, indien ge mjj wilt bespotten, kan ik niet hier blijven, ik kom hier voor uw heil.' Een onbeschoft lachen was 't antwoord, dat hjj van de twee bandieten kreeg, waardoor de derde, die tot nu toe geslapen had, ook wakker werd. Geeuwend richtte Steven zich op, wreef ziel» de oogen en betrachtte mr. Gray. .Wat is dat voor een kameel riep hij. .Ik droomde juist dat de kapitein hier was om ons te bo- vrjjdon en nu staat die vogelverschrikker daar Dat is ook de moeito waard om mjj wakker te maken I» voegde hjj er brommend bjj, ter wjjl lijj weer ging liggen en de oogen sloot. (Wordt vervogld.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4