KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen^ Het Spookhuis. No. 2818 Zaterdag 17 Februari 1900. 28ste Jaargaag. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. KALENDER DER WEEK. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagen. Opkomst der Zon 7 n. 13 m. Onderg. 5 u. 16 m. Zondag 18 Maandag 19 Dinsdag 20 Woensdag 21 Donderdag 22 Laatste Kwartier. Vrijdag 23 Zaterdag 24 lüt het lliiileitiand. Jl. Zondag word in de Engelsche kerk de eerste der uitgeschreven biddagen gehouden. Het doel dier bidstonden is, gebeden tot God Almachtig op te zenden ten behoeve van Hr. Mb. vloot en leger in Zuid-Afrika. Zot) zullen er achtereenvolgens v jj f bidstonden zjjn. Hooge kerkelijke autoriteiten hebben den dienst voor die dagen met de noodige zorg vastgesteld. De verzameling gebeden, litaniën, psalmen en bijbelplaatsen, waaruit de geestelijken op die dageu hunne keuze hebben te doen, is publiek gemaakt. Als proe ven van den inhond kan het volgende dienen ,Wü zenden ons nederig gebed tot Uwe Goddelijke Majesteit, opdat Gjj onze zaak in Uw eigen hand moge nemen en richten tus- schen ons en onze vijanden. Wij gelooven, dat onze zaak rechtvaardig is. Kom Gjj ons te hnlp! O, laat geen zonde in het verleden tegen ons roepen om kastjjding, maar luister naar ons, Uwe dienaren1' Eene andere proeve: Allerbarmhartigste Vader, wjjsmee- ken U nederig, laat Uwe beschermende zorg zijn over hen, die opgegaan zjjn, om den 8trjjd van hun land te strijden tot verlossing van den verdrukten en voor de handhaving van de gerechtigheid en do gelijkheid onder de men8chen.' Nog een proeve: .Wees den gewonden genadig, zoowel onze eigene, als die van den vjjandEindelijk een gebed, dat niet overbodig mag heeten >Moge het U behagen, de inlandscho stammen van het land (de Kaffers) te gedenken, en te geven, dat deze oorlog onder hen niet de openbaring van hunne liefde in de menschen hindert.' In eene litanie treft men deze smeekbeden aan«Moge al wie onder de Koningin gezag uitoefonen wjjsheid ontvangen van boven inogen wjj waarachtig en recht vaardig zjjn in ons verkeer met andere volken geef Gjj den aanvoerders der troepen in Zuid-Afrika bekwaamheid, moed en gedold en een vast vertrouwen op U.' 't Is zeker niet onbelangrijk, om van deze voorgeschreven uitingen van de godsdienstige gemoederen in Engeland kennis te nemenze geven een merkwaardig kjjkje op de stemming daar te lande omtij|nt den oorlog van Afrika's zuid punt. De Engelsche regeering heeft plannen tot legerhervorming opgemaakt, welke plannen eerlang aan het oordeel der wetgevende macht zullen worden onderworpen. Nu ze openbaar gemaakt zijn, ondervinden die plannen al aanstonds geen gunstig onthaal. Do beoor deeling is voorshands zeer in het nadeel der regeering, die ze ontwierp- Men zou bjjna kunnen verzekeren, dat van alle zijden bljj- ken van afkeuring worden vernomen. Ze vol doen schier niemand. De bekende staatsman Campbell Bannermann heeft zich, uit naam der oppositie in 't Lagerhuis, beslist verklaard tegen de voorgestelde, aanzienlijke en per manente vermeerdering van 's lands strijd kracht. En sir Charles Dilke, eveneens be kend uit het debat over het antwoord op de Troonrede, keurt do legerplannen zeer sterk af, omdat ze z. i. strekken tot vervanging van een klein, krachtig beroepsleger, dat Enge land noodig heeft, door een groot aantal vrij willigers, en omdat door die plannen grooten nadruk wordt gelegd op de noodzakelijke uit breiding der infanterie voor de verdediging van het grondgebied, en de plannen alzoo het denkbeeld zouden doen rijzen, dat Engeland in de eerste plaats een leger en niet eene krachtige vloot voor de verdediging zijner kusten noodig heeft. Zelfs de regeerings-partij verklaart zich tegen de openbaar gemaakte legerplannen. Geen enkele stem ook van die zjjdo laat zich hooren, om de bewuste plan nen te verdedigen. Een der leden van die part\j liet zich zelfs uit: «Wjj moeten een goed geordend leger hebben en geen ben den En een ander,'k Weet niet of ik moet lachen of huilen bjj de kennisneming van de nieuwe legerplannen." De dagblad pers in Engeland oordeelt volstrekt niet gun stiger. Sommige bladen noemen do voorstij len eenvoudig een lapmiddel, dat geen enkele radicale verbetering brengt. De voorgestelde maatregelen, zeggen zjj, voldoen niet, zelfs om in de behoefte van hot oogenblik te voor zien, laat staan dan in de toekomst. Als grondslag voor latere, werkelijke hervormin gen, worden de legerplannen geheel en al afgekeurd. De loting voor den krijgsdienst, waarvan reeds nu en dan sprake is geweeBt, om die ook in Engeland intcvoeren, wordt door de regeering alsnog niet voorgesteld. Vrjj algemeen is men in 't land daartegen, en dat de regeering geen voorstel tot invoe ring er van doet, verschaft haar ten minste nog eenigen bijval. Men vergeet echter der regeering den weg aantewjjzen, waarop zjj, zonder de loting intevoeron, do noodige man netjes voor de landsverdediging bjj elkaar zal krjjgen. De Times", het blad steeds be slist op de zijde der regeering, stemt nü met de overige persorganen in, en noemt de nieuw ontdekte legerplannen zeer onvoldoende voor do zeer gewonschte hervorming der armee. In onze dagen, nu het woning- vraagstuk meer en meer aan de orde komt, wekt het opzien en maakt het een aangenamen indruk, dat ook eene vorstelijke dame in Europa zich het lot aantrekt der misdeelden, die in oude, ellendige krotten vcrbljjf houden. Het is de groothertogin van Hessen, schoonzuster van de Keizerin van Rusland, Uit groote be langstelling in de bewuste zaak, heeft zij aan tal van mannen van invloed en ervaring een schrijven gericht, waarin zij uitnoodigt tot de vorming van een comité tot verbetering der woningtoestanden zoowel in steden als op het platteland. In haar circulaire zegt do vorstin, overtuigd te zjjndat eene goede, gezellige woning voor de armen het beste middel is, om hen gelukkiger te maken. Eene goede, gezonde woning vermeerdert het lichamelijk welzjjn, de liefde voor don huise- ljjken haard en voor het gezin, en ongetwij feld ligt daarin het geluk des lerens. De vorstin wil echter geone kazerne-woningen. Bij den bouw der bedoelde woningen zal niet alleen rekening wordon gehouden met de practische waarde der woningen, maar ook met den schoonheidszin, mot den volks aard, en met de afzonderlijke behoeften der landstreek- UlEUWSTIJIM&GE.l. HELDER, 16 Februari 1899. De heer W-. Molenaar, klerk der posterijen en telegrafie is verplaatst van Werkendam naar hier. De heer S. F. Kleinbentink, leeraar aan de H. B. School te Batavia, is benoemd tot leeraar in de Ned. Taal en Letter kunde aan de Normaalschool aldaar. Nachtspoortrein. Voor de eerste maal zal Zondag a. s. eene nachttrein van Amsterdam naar den Helder vertrekken, 's avonds 1155 uur, dus te 12.15 uur stadstijd, stoppenden alleen aan de stations Alkmaar, Heer-Hugowaard, Noord-Scharwoude, Schagen en Anna- Paulowna. Deze trein geeft gelegenheid aan reizigers uit het Noorden, langer in de hoofdstad te kunnen vertoeven en een voorstelling in de Amsterdarasche Schouwburgen of bij Carré bij te wonen. Het uur der afreis uit Amsterdam is zoo gesteld, dat deze trein ook aansluiting heeft op die van Rotterdam komende. Van groot belang is het dan ook voor deze reizigers, dat ze dan nog hun woon plaats kunnen bereiken. Wij vernemen uit goede bron, dat het voornemen bestaat, maandelijks eene nacht trein te laten loopen van Amsterdam,, rechtstreeks zonder ophouden, naar Helder, als het resultaat eenigszins aan de ver wachting beantwoordt. LANDBOUW. De afdoeling Helder van de Holl. Maat schappij van Landbouw hield Woensdagavond in de Nieuwe zaal van «Tivoli* een verga dering, die ook voor niet-leden toegankelijk was. De vergadering was niet ruim bezocht, hetwelk zeker voor een groot deel aan de minder gunstige weersgesteldheid was te wjj- ten. Nadat de Voorzitter, de heer C. Maal- steed, de vergadering had geopend, verkreeg de heer P. van Balen van Bodegraven het woord. Deze hield een populaire lezing over .Veevoeding* en .Bemestingleer*. In de eerste plaats ging hij na aan welke eigen schappen goede voedingsmiddelen moeten voldoen en welke stoffen noodig zijn. Voor de voeding is noodzakelijk eiwit, vet en zet meel. Het eiwit is noodig voor de vorming van vleesch, van bloed en van de kaasslof in do melk. Het vet vormt do vetdeelen bjj het dier en vervult een belangrijke rol bjj de ademhaling. Het zetmeel is dienstig om het; dier voldoende warmte te geven, waardoor het groeien kan. Al deze stoffen moeten elk in voldoende hoeveelheid het dier gegeven worden. Bovendien is langvoer, zooals hooi en stroo, noodig tot buikvulling om tc zorgen dat de maag, de pens en de ingewanden be- hoorljjk hun werking kunnen verrichten. Ver volgens ging spreker de meest gebruikte voe dingsmiddelen na en maakte door graphische voorstellingen duidelijk hoeveel deelen van de genoemde stoften elk bevat. Zoo had mon' bevonden, dat b.v. lijnkoek 25 verteerbaaar eiwit, 10 vet, 25 zetmeel bevat, ter- wjjl het overige, zjjnde 15 water en 20 onverteerbare stoffen, verloren gaat. Op voe dergebied wordt evenwel veel geknoeid, de leverancier zoekt dikwjjls zjjn voordeel door bjj Ijjnkoeken het watergehalte grooter te maken, terwjjl niet zelden cacao- en koffie- scbillen er in vermengd worden. De grond- notenkoeken zijn voor veevoeder ook zeer aan te bevelen, deze bevatten 1% maal zooveel eiwit als Ijjnkoeken, maar 't vetgehalte is min der. Om het eiwit is het evenwel te doen en daar ljjnkoekeD en grondnotenkoeken even- hoog in prijs zijn verdienen de laatste de voorkeur. Maïs bevat 75°/o zetmeel en is een voedsel bij uitnemendheid, want het is bijzonder geschikt voor de ademhaling en de vetvorming. Varkens worden dan ook spoe dig met dit voedsel vet. Voor koeien is maïs minder geschikt, omdat het te weinig eiwit bevat, daardoor niet genoeg vleesch vormt cn weinig melk oplevert. Voert men maïs met Ijjnkoeken dan is er niets tegen. Rjjste- meel bevat veel zetmeel, maar heeft een laag eiwit gehalte. Best hooi bevat 10% eiwit en 30 zetmeelgoed hooi 6 eiwit en 25 zetmeel. Aardappelen bestaan uil •75 water en 20 zetmeel. Pnlp is bijna heelemaal water, n.1. 88 Wie, dit veel voedert, doet zijn vee vermageren en kr jjgt mest van weinig beteekenis. Toch is dit der niet geheel af te keuren, want het is licht verteerbaar, maar moet dan als toegift ge geven worden. Daarna ging spreker na, wat' een flinke melkkoe dagelijks noodig heeft en- kwam ten slotte tot de conclusie, dat 10 K.G. goed hooi en 1% lijnkoek of 1 grondno- tenkoek daarvoor noodzakelijk was. Na de pauze werd de bemesting behandeld en de spreker begon met de mededeeling, dat de planten voor don groei noodig hebben stikstof, kali (potasch) phosphorzuur en kalk. Deze stoffen moeten in den grond opgelost worden en wel zoodanig, dat de wortels der planten deze kunnen opslorpen en de planten kunnen voeden. Daarom is de bemesting voor alle planten noodig. Wederom ging spreker de verschillende meststoffen na en liet wederom door grafische teekeningen zien, dat bjj runder- mest van de 1000 deelen 4 stikstof, 1% phos phorzuur, 4 kali en 4 kalk bevatten paarden- mest is meer vruchtbaarmakend, emdat dit van 1000 KG. 7 KG. stikstof bevatgier bevat wel stikstof en kali, maar geen phosphorzuur, daarom moet men hierbij kunstmeststof ge bruiken. Van deze kunstmeststolTen (beter gezegd hulpmeststof) komt in aanmerking su- perphosphaat, dit bevat veel kalk en wordt direct door water opgelostThomasphosphaat bevat phosphorzuurkalk en wordt veel lang zamer opgelost, daarom is bjj 't telen van granen superphosphaat, en bjj 't telen van grassen Thomasphosphaat aan te bevelen. Dit laatste is ook goedkooper. Kalk is als bemesting ook zeer i»'>ed, omdat dit de zuurachtige gewassen en mossen in den groei belemmerd en den grond los maakt. Kainiet brengt kali in 't land. Plantan moeten steeds drie stoffen hebben om te kunnen groeien, daarom is stalmest, thomas phosphaat en kaïniet gezamenlijk een goede bemesting, wanneer men evenwel zorgt, dat de planten ze opnemen kunnen. Nog werden ceni- ge wenken gegeven over den tjjd van bemesting, over de te maken kosten en over het aanleggen van proefvelden, met de opmerking dat niemand zich de moeite en de kosten zou beklagen, maar later met genoegen de opbrengst van zjjn land zou zien vermeerderen. Na afloop der lezing sloot de Voorzitter onder dankzegging voor de prettige en leer zame rede de vergadering. Men schrijft uit Koegras: 11 Februari jl. gaf, zooals vermeld was, de Tooneelvereeniging »Ous Doel", onder directie van den heer Kramer, van den Helder, hare aangekondigde voorstel ling, in de zaal van den heer Marees te Koegras. Opgevoerd werd het blijspel met zang «De Jager, de Huzaar en het Oestermeisje of de verpande krijgslieden", gevolgd door »Naar de Vredesconferentie", »De Rijke Ferdinand" en «Wullem en Siene van Krabbedieke". Al hoewel het weer niet zoo geheel gunstig was, waren toch nog een tamelijk aantal personen opgekomen om te kunnen genieten. Ja, werkelijk er is genoten dezen avond. De verwachtingen zijn nog ver overtroffen. Zoowel zang als voordracht kwamen zeer goed tot hun recht. Wij wenschen dan ook den ondernemers van harte geluk met hun succes. Dit was de eerste maal dat de/e club hier optrad, maar wij hopen allen, dat het niet de laatste keer is, dat zij ons op iets moois en schoons komen vergasten. Wij kunnen dan ook niet anders doen, dan deze club ten zeerste aanbevelen. Roode Kruis. Het hoofdcomité van het Roode Kruis ontving door bemiddeling van den consul voor Nederland te Chicago f 10,000, door de Zuid-Afrikaansche Vereeniging aldaar afgestaan voor de gewonde Boeren, met de schriftelijke verzekering dat minstens 80 pCt. der Amerikaansche bevolking vol sympathie is voor de stamverwanten in Zuid-Afrika. Ingekomen is f5118 85 van de Saint Nicholas Society of New-York voor de zieke, gewonde en strijdende Boeren. De „Koningin Regentes". De directie der Stoomvaartmaatschappij Nederland" heeft bericht ontvangen van den gezagvoerder van het s.s. Koningin Regentes" dier maatschappij, dat het schip op zijn laatste uitreis naar Indië, stoo- mende in het zuiden der Roode Zee, in zicht van het eiland Perim, een sein ont ving van het EngeTSche oorlogsschip Ma rathon", bevelende vlag, plaats van af vaart en bestemming terug te seinen, waaraan voldaan werd. De «Koningin Regentes" liep daarop de haven van Perim binnen om kolen in te nemen het oorlogsschip volgde en zond, in de haven gekomen, een officier aan boord. Deze maakte namens den comman dant der «Marathon" zijne excuses voor den veroorzaakten last, noteerde vervol gens verdere bijzonderheden en verliet daarop de «Koningin Regentes", welk schip verder geene moeilijkheid ondervond. Te Amsterdam is gearresteerd een klerk van de marinewerf, die, door het bedrag op den loonatraat van f1008 tot f1018 te verhoogen, zich f10 wist toe te eigenen. De man ontkent de fraude gepleegd te hebben eu het slachtoffer te zijn van een wraakneming. Uit Düsseldorf wordt gemeld, dat aldaar de parapluiehandelaar Kersten, uit Holland, Vrjjdagavond met zjjn woon wagen was aangekomen, toen hij twee collega's, bloedverwanten nog wel, ont moette, mat welke hij tot 's avonds 11 urn- uitging. Op dat uur gingen de beide col- lega's hunsweegs, om toen Kersten en zjjn moeder reeds waren ingeslapen, tsrug te keeren, en het stut onder den tweewieli- gen wagen vacdaan te halen. Het gevolg was, dat de, in den wageu, brandende kachel omviel, en de bedden in brand ge raakten. Kersten kwam in de vlammen om, zjjn lijk werd in den wagen verkoold teruggevonden zijn moeder, moest zwaar gewond, naar het ziekenhuis worden ver voerd. De Oorlog in Zuid-Afrika. De «Volksstem" van 20 December bevat de namen van de gevangen Engel sche officieren, die te Pretoria zijn «opge borgen". Alhoewel er na dien datum nog beelwat bijgekomen zijn, zoo is het toch reeds een mooie sorteering. Er zijn daar onder 3 Luitenant Kolonels, 12 Majoors, 11 Kapiteins, 55 Luitenants. Totaal 81 officieren, op 20 December 1899! Als de becjjfering van de «Daily Chro- nicle" juist is, (en ze zal wel niet zeer veel verschillen van de officieels opgaven, die zeker niet te hoog zijn) dan had het verlies van het Engelsche leger in dezen oorlog den lsten dezer reeds de tiendui zend overschreden. Men moet echter in aanmerking nemen dat de gewonden die beter geworden zijn, niet van de lijst af gevoerd zjjn kunnen wordendaarentegen zijn op het hier volgende lijstje mee op geteld 269 gewonden die overleden en 486 man (dit aantal schijnt ts laag) die aan ziekte gestorven zijn. Nog niet opgeno- zgn de jongste verliezen, op den Vaal- krans, bjj Colesherg enz. geleden. Gesneuveld 129 officieren en 1205 man, totaal 1334gewond 375 officieren en 5040 man, totaal 5415; vermist 2817 man gestorven aan ziekte 486 man alles te zamen 10,052. Aan de .Volksstem* ontleenen wjj de vol gende berichten De slag bjj Colenso. Generaal Botha bericht omtrent den uitslag van den slag bjj Colenso onder anderen nog het volgende van 19 Dec. Slagveld werd door onto menschen behoorljjk opgenomen en verzameld, wat achtergebleven was. Van de artillerie van den vjjand werden door ons 180 gevangen genomen en minstens 200 gedood. De vijand reed gedurende den slag steeds met ambulance-wagens heen en weer. Gisteren waren zjj op het slagveld bezig tot laat in den namiddag mol hel begraven hunner doo- den en heden sjjn er nog onbegravenen op het slagveld. Het juiste getal dooden en ge wonden van den vjjand kau ik niet opgeven, doch zeker is het getal van 2000, door mij eerst opgegeven, niet overdreven. Hun Roode Kruis vertelde mjj, dat op hel eene slagveld alleen 760 gewonden waren en dat gister ochtend op hot gehouden appèl 3000 niet op hun namen antwoordden. Daarna werd dan ook door den vjjand stilstand van wapenen gevraagd, om zjjn dooden ie kunnen begraven, zooals door ons onder zekere voorwaarden dan ook werd toegestaan voor 24 uur, van af Zaterdagmorgen 7 uur. Bjj den kop liggen nn nog 21 lijken onbegraven. Ik heb order gegeven aan onze menschen, die te gaan be graven. Roode Kruis zegt ook, dat vele offi cieren sneuvelden, waardoor de moed der soldaten werd gebroken. De dooden te doen tellen, vond ik te oumenecheljjk, doch hun verlies was groot, zooals hun terugvluchten in wanorde, het verlies der kanouneD, het opge ven van hnn posities en het verplaatsen van hun kamp meer dan genoeg aantoonen, als mede het vragen van een wapenstilstand voor 24 uur. De tien kanonnen met voorwagens en 12 volgeladen wugeDS met bommen, zjjn alle in perfecte orde. De vijand heelt al zijn tenten plat getrokken. Twee van zjjn spion nen en drie paarden werden door een pa trouille gedood, die hen bekropen hadden. Volgens schriftelijke instrnctie, gevonden in de zakken van officieren, blijkt, dat op liet slagveld 23,0U0 troepen van den vjjand waren. Later. Gisteravond. Do scheepskanonncn zijn teruggetrokken tot op den eersten heuvel bjj Colenso, vanwaar zjj ons heden bombar deeren. Onze patrouilles hebben heden op twee plaatsen op den vjjand geschoten. Behalve de tien kanonnen werden nog 12 ammunitiewagens genomen, elk met 120 bom men beladen. Zes der genomen kanonnen waren nog geladen, doch geen hunner had een schot kunnen lossen, zoo hevig was ons geweervuur geweest- Als een enkel bowjjs boe volkomen ontmoe digd dc Britschc troepen na don slag te Mod- derrivier waren, moge worden aangehaald, dat een jonge kerel aan het eind van den slag op een drietal Gordon Hooglanders schoot, die onmiddellijk hun wapens neer wierpen, zich overgaven en zich door dien eonen man naar het luger lieten brengen, terwjjl hjj hun wit- wapenen droeg en zjj een heel eind moesten gaan voor zjj bij onzs menschen waren. Ook de Goorkha's moeten geheel uil elkaar ge schoten zjjn. Zjj moeten zeer dapper doch ala duivels gevochten hebben. Men vertelt dat zjj met twee man op een paard komen aan stormen cn zoodra zjj onder vuur zjjn, springt er een af en vormen zjj een klomp voetvolk en een klomp paurdonruiters. Onder een ver vaarlijk geschreeuw stormden zjj tegen de posities der Boeren op en het hevigste ge weervuur kon bon niet in hun vaart stuiten. Engelsche spion gefusilleerd. De correspondent van de >Temp9" schrijft uit Durban een bijzonderheid aan zjjn blad, waarvan iu Engelsche bladen wel nooit een spoor gevonden zon zjjn geworden. Men heeft daar de hand gelegd op een spion, een geboren Engelsclinian,die van het begin van den oorlog de Boeren precies op de hoogte hield van alle ontschepingen van Engelsche troepen en oorlogsmaterieel in Durban. De Engelschtnan was aangesteld aan de kusttelegraaf. Men ontdekte, dat van zjjn post seinen werden gewisseld met achter de stad liggeude bergen. Toen men de zaak onderzocht, bleek het, dat de man aldus alles overbracht wat den Boeren vun nut kon zjjn. Zijn telegrammen werden door andere spionnen van heuvel tot heuvel ge seind, eu zoo wisten de Boeren na een of twee dagen met nauwkeurigheid wat te Durban, do plaats waar alle oorlogsmaterieel voor Natal ontscheept werd, geschiedde. De man beeft bekend 8000 gulden handgeld te hebben gekregen en bovendien 60 pd. st. per telegram. Het agen! schap van de nati onale bank van Transvaal te Durban zorgde voor de verrekening en op deze wijze heeft men kunnen nagaan, dat in de afgeloopen drie maanden 75,000 gulden aan den man werden uitbetaald. Aan boord vau een oorlogsschip op de reede gebracht, werd de spion met den kogel gestraft. Algemeene berichten. BRUSSEL, 13 Febr. (R. O.) In een brief uit Pretoria aan de «Petit Bleu" wordt verzekerd, dat in de laatste dagen van December aan de ocvors van de Mo- poeta-rivier aan de grens van Swaziland en het Portugeesche gebied zjjn aange komen 2000 Engelsche soldaten, die bjj den terugtocht uit Dundee waren afge dwaald en weken lang door Zoeloeland hadden gedwaald Zjj zjjn zonder schoenen en in lotupen gekleed, stervende van hon ger op Porttigeesch gebied aangekomen, waar zij ontwapend werden. Daar zjjn nu weer 2000 Britsche soldaten die buiten gevecht zijn gesteld en die men met generaal White in Ladysmith opgesloten waaude. In de Kaapkolonie. LONDEN, 13 Febr. (R. O). Een tele gram uit Rensburg aan de «Daily Mail" meldt «De terugtocht der Engelschen is ern stiger dan men dacht. Er heeft een ern stig gevecht plaats gehad, waarbij aan beide zijden zware verliezen werden ge leden. «Het is twijfelachtig of de Engelsehen Rensburg bezet kunnen houden". RENSBURG, 13 Febr. (R. O.) Het terugtrekken uit de Britsche stellingen, met inbegrip van Coleskop naar het Wes- y JD TJXLLBTOM". 5!) Cipier,' fluisterde mistress Codiment, die beefde onder den blik van Dick, ,zjjt ge er waarlijk zeker van, dat dio gevaarlijke men schen niet kunnen los komenIndien geen gevaar is, laten we liever rar. Gray met de gevangenen alleen.' •O, neen, neen riep de grjjsaard vol angst, terwijl hjj zich aan den gevangenbewaarder vastklemde. fik Terzeker u, vrome man,' hernam de opzichter, d&t ge in 't gehrel niets te vreezen hebt, de ijzers zjjn stevig genoog. Bljjf zonder vrees bjj hen. De kerels zjjn alleen maar zoo brutaal, omdat ik bier ben.* fikik ben wel geen bloodaard, maar stamelde mr. Gray, die zich bevend naar het midden der cel begaf. fik begrjjp u al,* hernam de gevangenbe waarder, gij zjjt eigenlijk niet bang, maar zwak van gestel en van zenuwen." ,Ja, ja, de zenuwen,' bevestigde de grijs aard. rlndicn ge mjj belooft in de nabijheid te bljjven, opdat ge mjj dadelijk ter hulp kunt komen, indien 't noodig is, zal ik alleen hier bljjven.' ,Dat beloof ik u,* hervatte de oipier. ,Kom mee, mistress Codiment, boiten op de gang staat een bank, ik zal mjjne vrouw gaan halen, dan kunnen wjj ondertusschcn wat praten.' Zoodra de deur uchter mistress Codiment en den bewaarder gesloten was, keek tot groote verbazing der drie bandieten de vrome man in 't zwarte gewaad, door 't sleutelgat, om zich te overtuigen, dat ze ver genoeg verwjjderd waren, dat ze hem niet meer kon den hooren spreken. Daarna richtte hjj zich uit zijne gebogen houding op en ging met vaste schreden op de bandieten toe. ,Is het werkeljjk mogeljjk, dat je mjj niet kendet?» vroeg hjj den ruwen kerels, die sprakeloos stonden van verwondering. .Goed, dat verbazing uw tong verlamde, anders zou je nog door een vreugdekreet het spel bedor ven hebben. Stil!' ging Mac Donald voort, want hij was het, die voor zjjne kameraden stond, «stil en hoort wat ik voor je gedaan heb. Om u te kunnen helpen, was 't noodig, mij onkenbaar te maken, en wezenljjk onken baar, niet alleen door een valscben baard of baren, maar door een vermagerd, bleek en ziekelijk gelaat. Om dit te verkrijgen, deed ik, wat nog geen kapitein voor zjjne lieden, geen vriond voor zjjno vrienden, geen broeder voor zjjn broeder gedaan heeftik vastte een heele maand, zoodat ik een geraamte werd en een huid kreeg als perkament. Mjjne mooie zwarte haren en mjjn vollen baard schoor ik af, ik verschroeide mjjne wimpers met een gloeienden kool om niets meer in mjjn ge zicht to laten, wat aan den beroemden Mac Donald kon herinneren. Ja, kerels, voor u offerde ik mjjn manneljjke schoonheid op en veranderde mij in een grjjsaard, die echter binnen weinige weken,' voegde hjj er lachend bjj, .eene verjongenskuur zal ondergaan. De missie scheen rajj de beste gelegenheid om bjj u te komen. In do laatste dagen was ik de gast der domme huishoudster van majoor Warlield. Op het herhaald verzoek dezer vrouw kwam ik hierheen om u eene beken tenis af te dwingen, en hier... hier zjjn de middelen, die ik u daarvoor meebreng.' Onder zjjn lang kleed haalde hjj een puur vijlen, eenige valsche sleutels en drie revol vers ts voorschjjn. .Hier,* ging hjj voort, ,zjjn vjjlen om uwe boeien te verbreken, sleutels om de deuren te openen en deze drie revolvers, die goed geladen zjjn, voor de wachters, die u de vlucht zouden willen be letten 1 Wat ik voor je doen kon, heb ik ge daan, de rest is nwe zaak. Morgen is de missie gedaan, ik vertrek vandaag nog. Dezen nacht moet ge vrjj zjjn en naar de Heksen- grot komen. De hut der oude Hat hebben wjj verlaten, want ze scheen ons niet meer veilig. Bedanken kan jullie mjj laterzwjjgt nu en verlies ge6n nuttelooze woorden. Ik moet maken, dat ik weg komdoet alsof je mij overvallen wilt, dan zal ik om hulp schreeuwen.' ,Nog een woord, kapitein, eer je gaat Geef ons de hand, opdat wjj ze kussen,* zei Steven, die door do edelmoedigheid van den kapitein tot tranen toe geroerd was. .Neen, de hand wil ik niet kussen,* zei Dick, «doch ik zal mjj in jou plaats laten ophangen, kapitein, als 't noodig is." .En ik,' voegde Bill er bij, ,ik laat mij levend op een rooster braden. Indien ge verlangt, dat ik mij de oogen uitruk, zal ik het doen.» Goed zoo,* glimlachte de kapitein tevre den. .Overvalt mjj nu, dat is alles, wat ik van je verlang.* De bandieten volgden zjjn bevel, voorzoo- ver de boeien dit toelieten, terwjjl de oude stramme grijsaard tegen den muur leunde en luid om hulp schreeuwde. De bewaarder en mistress Codiment snelden dadeljjk de cel binnen. .Weg met dien kerel,* bruldo Dick, .of we rukken ons los en worgen hem .Die bloedhonden!" zuchtte mistress Co diment. O, laat mjj gaan,' smeekte de grijsaard bevende. .Mijn God, wat ben ik geschrikt. Die rampzaligen Hoe groot was aller verbazing, als men 's anderen daags vernam, dat de drie bandie ten uitgebroken waren en mr. Gray de vrome kluizenaar, niemand anders geweest was dan Mac Donald, de beruchte rooverhoofdinun. Iu den beginne 'wilde men het niet geloo ven, doch Mac Donald had een brief achter- geluten, waarin hjj dc aluw overlegde daad zelf bekend maakte. DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. In Willow-Heights, ten huize van dokter Day, hcerschte groote vreugde, want Traverso Rocko was na gelukkig voltooide studiën met het dokters-diploma in dea zak van Washing ton teruggekeerd, zoodat de verwachtingen, die zjjn vaderlijken vriend en weldoener, dokter Day, van hem gekoesterd had, niet beschaamd werden. Bü zijne aankomst schudde deze hem krachtig de hand en wenschte hem geluk met zjjn behaald succes. Niet minder hartsljjk waren Clara's gelukwenschen. Een onuit- sprekeljjke vreugde, een stille, innerlijke zalig heid sprak uit hare oogen en verrieden dui delijk, dat zjj gedurende zjjne ufwezigheid aan Traverse Kocke gedacht had met meer dan zusterljjke genegenheid. En Clara was zoo oprecht niet alleen jegens haar zelve, maar ook jegens hare moederljjke vriendin, waaraan zjj zich, sedert het vertrek van den jongen studont, nog inniger gehecht bad. Voor de weduwe was de liofde van 't jonge meisje geen geheim meer, al kon Clara we gens maagdeljjko schuchterheid er niet toe besluiten, rood voor hare gevoelens uit te komen. Dat ware ook niet noodig geweest, wast verliep er wel een dag, dat Clura mei hare vriendin niet over Traverse sprak1? De toon, waarop ze den naam Traverse uitsprak, verried duideljjk wat cr in hare ziel omging. Eiken brief, die van hem kwam, las zjj twee tot driemaal met vochtige oogen. Hoe mistress Rocke haren zoon bjj zjjn terugkeer ontving, behoeven wjj niet te zeggen. Zjj was immers zjjn moeder, dit zegt genoeg. Zekor, Traverse kon over zjjno ontvangst in Willow-Heights tevreden zjjn. Allen wed- jjverden om hem attenties te bewjjzen. Alleu waren vol van lof voor hem, zelfs op 't gelaat van den minsten neger las :ncn genoegen over do terugkomst van den praclitigen jongen, die door zjjne oprechtheid en bescheidenheid aller sympathie genoot. Na eenige dagen in jubel en vreugde door gebracht, keerde de vroegere rust weer terug, die het leven kenmerkt van menschen, welke hun genoegens niet zoeken in wercldsche ver- naken, maar in den huiseljjken kring. In 't vroege ochtenduur oon wandelrit met Clara door de gezegende landstreek, waarin Willow-Heights lag, daarna de voortzetting der studiën met dokter Day, of eenige zieken bezoeken, waarbjj Traverse zjjn ervaren vriend vergezelde, cn eiudeljjk na een eenvoudig, doch gezond maal, eene gemeenschappelijke wandeling in den tuin. Dit was hunne dage- ljjksche bezigheid, dio 's avonds met het Iszeu van degeljjko werken besloten werd. Traverse bezat, niettegenstaande zjjee jeugd, de wilskracht van ecu bejaard man eu hield stroug de belofte, die bjj eens aan zjjne moe der gedaan had, zich zelf met zorg te bewa ken en nooit aan Clara een woord te richten, dat haar zjjne liefde zou kunnen verraden. Met schaamte onderdrukte bjj de gevoelens van zjjn hart cn legde zich hot cwjjgen op, wanneer het hart hom tot spreken wou dwingen. Clara had reeds lang gezien, wolke gevoe lens haar vriond voor haar koesterde, en achtte hem om zjjn terughouding nog hooger. Met vertrouwen zag ze de toekomst in en vergenoegde zich met hot zalige bewustzjjn, bemind te worden. Op zekeren dag kwam Traverso in het kantoor van dokter Day. Tra verso wilde zich in Staunton vestigen, zoodoende was hjj niet ver van Willow-Heights en kon hjj zjjn lodige uren in den familiekring doorbrengen. Dokter Day hoorde den jongen man aan, zonder hem iu de rede te vallen, terwjjl zjjn welwillenden blik op hem rustte, tocu Traverse geëindigd hud. .Beste vriend,* zei hjj daarna, .je ver trouwt mjj, nietwaar. Je wilt mijn inzichten vernemen on daarom kan ik openhartig totu spreken. Ik zou je ten zeersto afraden je in Staunton to vestigen.' #En waarom dan, beste doktor?* .Wjjl nog niemand profeet in zjjn eigen land geworden is.' ,Ik begrjjp u,' hernam Traverso blozend; «de menschen hier kennen mjj nog als kleine jongen en zoodoende zullen zo geen vertrou wen in mjj hebben.* Zoo is liet, mijn zoon, on ik bljjf u borg, dst gc in Staunton geen geluk zult hebben.* •Maar waar moet ik dan heen .Dat zal ik je zeggen, mjjn lieve vriend. Ge moet n naar het Westen wenden.* (Wordt verrogld.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1