KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Het Spookhuis. Ho. 2819. Woemdag 21 Februari 1900. 28«to Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. lilt het Buitenland. De geschiedenis van vervlogene jaren is menigmaal werd dit door wijze menschen opgemerkt of erkend de groote leerschool der menschheid. Wel jammer, dat er voor het onderwijs, 't welk door die leerschool wordt verschaft, geen wet bestaat, die den leerplicht voorschrijftVolgens enkele Engelsche nieuws bladen zou er in deze dagen, zoowel voor het volk als voor de staatslieden van het Ver- eenigd Koninkrijk, heel wat te leeren zjjn uit hetgeen de geschiedenis van 't geen vroe ger plaats vond, ter onderrichting van het nu levende geslacht mededeelt. De oorlog, welke thans door Engeland wordt gevoerd, en die zooveel ramp en droefheid in tal van familiën verwekt, brengt o. a. weêr levendig den Krimoorlog van het midden dezer eenw in herinnering. Worden nü stemmen ver nomen, die wjjzen op het onrechtmatige van den Zuid-Afrikaanschen kryg ook toen ontbrak 't niet aan waarschuwingen en op- pue^kjngen, uiet het oog op de verschrikke lijke rampen pn op het leed, in zoo menigen huiselijken krjng geleden. De indrukwekkende woorden van den groóten staatsman van voor heen John Bright te dier dagp jn het Britsche Parlement gesproken, worden nu nog eens in herinnering gebracht, omdat zjj ffiir pjepasrelyk zjjn op den hnidigen toe stand. jZjilk PP3 taal mocht ook thans wel ja da vergaderzaal der fl/efgpvende macht in gngelaod weerklinken. De genpeq»de staats man sprak o. a,«Ik onderstel niet, dat onze troepen verslagen zullen worden in bot sing met den vjjand, of dat ze in de Zwarte Zee zullen worden gedreven, maar ik ben Asker, it yele familiekringen in Engeland waar nu de hoop leeft, dat de verre gelief den zullen terugkeeren dat vele zulke gezinnen beroofd en geslagen zjjlfen worden, wanneer de mail met nieuwe berichten van bet ooriogstooneel zal zijn aangekomen. De engel des doods beeft door bet land ge waard; men kon haast den slag zijner vleu gels hooren. Er is nn niemand, als toen weleer de eerstgeborenen gedood werden, die den bovendorpel en de zijposten van onze deur met bloed bestrijken zal, opdat de engel yoorbjj moge gaan, en de verderrer ons spare. (rijpt zjjne slachtoffers uit portaal van don jedale fo dfl heerenhuizinge en uit de hut van den kleine ,*f} arme, en het is ter gunste van al die standen, dat ik myn plech tig beroep doe op het herkrygen van den vrede I" Het ware te wenschen, zegt een der Engelsche bladen, dat de Engelsche staats lieden van thans, die in hun hart den tegen- woordigen oorlog veroordeelen, ook als wylen Bright op den man af den kryg niet Rechts afkeurden, maar beslist aandrongen op heaatol van den vrede, ten einde de ram pen voor land oa folk VQ°F 't vervolg te be zweren. In de vorige eeuw dus wordt roede her innerd trad in het Parlement van Enger land een staatsman op Burke genaamd die mét ernst en nadruk er op aandrong om den toenmaals heerschenden oorlog met do vroegere Engelsche koloniën in Noord-Amerika te ptaken, en aan de bevolking daar aan de /xyeyzüdo v»n den Oceaan vryheid en onaf- bankriijkheid te vcrleeoen, fiet oordeel der geschiedenis is, dat Engeland zeep wijs ge handeld zou bebbeD, door naar die raadgeving van Bnrke te. luisteren en ze optevolgen. Een oorlog wekt de hartstochten op en strijd lust benevelt in groote mate 's menschen Oordeel. Er is zeer veel moed voor noodig, om ip het openbaar een beroep te doen op het gezond vppst^nd der natie, wanneer de noodige kalmte niet moep aanwezig is. Zjj, die gelooven, dat de tegenwoordjgo oorlog onrechtvaardig is door de treurige staatkunde, prelke er toe leidde, en dat hjj gevoerd wordt om een voor Engelands belang hoogst scha delik doel, zi'n zoo merkt het Engelsche blad op misdadigers, zoo ze niet voor hun geloof en voor hunne overtuiging uitkomen. Het bedoelde blad eindigt zijne herinneringen uit de geschiedenis met de daaraan vastge knoopte beschouwingen en opmerkingen met de uitdrukking van den wensch.Mocht de geest van Bnrke en Bright vaardig worden over ons, en de ouderwetsche liberale partij in het Britsche Parlement herleven In tegenstelling van de neerslachtigheid, die er te Londen vaak heerschte bij het ver nemen van nederlagen op het oorlogsveld in Znid-Afrika, was het er in vorige week een pn al vroolykheid, toen het bericht werd ver- jSpreid, dat Kimberley was ontzet. Het einde- fooze gewoel d,er dpukke wereldstad werd over- stemd door het nengteromjg gepoeg^Kimberley^ ontzet Men juichte het elkaar toede passagiers boven op do omnibussen stonden overpind en wuifden met hoedon en zakdoeken, 't Was, zegt een berichtgever, of het pleit van den oorlog nu reeds was beslist. En dat is nog niet zoo Ijzingwekkend zyn de mededeelingen, die er van tjjd tot tjjd geleverd worden, omtrent de slachtoffers, door een oorlog geëisoht, Een der Spaanscho dagbladen gaf dezer dagen een statistiek van de in den Spaansch-Amerikaan- scheu krijg gevallen soldaten. De volgende, ten hemel schreiende cijfers komen daarin voor gesneuveld 2355, aan wonden overleden 1391, aan koortsen overleden 20629, aan an dere ziekten (ook van honger gestorven) 30120, vermist 74, totaal 54567- Van die ongeluk- kigen, meest jonge mannen in do kracht van het leven, stierven niet minder dan 7 pet. den soldatendood op het z.g. veld van eer, terwjjl 93 ten honderd aan koortsen, honger en ont beringen van allerlei aard ten gronde gingen. Deze statistiek is alléén van Spaansohe zijde openbaar gemaakt, de verliezen der Ame rikanen zijn daarin niet opgenomen. Welk een aanzienlijk cjjfer zou het worden, als do regeering te Washington het verlies aan men- schenlevens, aan Amerikaansche zijde onder vonden, daarqap eens wilde toevoegen Bij de kennismaking met bovenstaande Opgaaf, zal menigeen weieens denken aan den tegenwoor- digen kryg in Zuid-Afrika, en aan het groot aantal Engelschen, die daar aan den grimmigen oorlogsgod zyn opgeofferd. Gelukkig is in dezen oqrlog l»et aantal «vermisten" veel grooter, en dfe vermisten" worden meejjt teruggevon den te Pretoria, waar zy als krijgsgevangenen uitstekend worden behandeld. Maar hoe ont zaggelijk groot zal wel het getal zyn der meerendeels jeugdige Engelsche soldaten, die sterven aan typhus, de slachtoffers zyn van het ongewone klimaat, zy die omkoiqen ten gevolge van dorst, wondkoortsen en qntberjngen van allerlei aard Allen zijn hef menschen, die grooten deels hunne familiebetrekkingen in Engeland hebben achtergelaten, en die zonder dezen afgriigelijken, onrechfvaardigen oorlog in hup vaderland jp vrede PP rust hadden kunnen leven I Verleend wegens langdurigen dienst een jaar verlof naar Europaaan den baas- scheepmaker, tevens kuiper en mastunma- ker bij het marine-etablissement te Soera- baja, J. L. Koena en aan den ingenieur voor het vak van scheepsbouw, bij het marine-etablissement te Soerabaja, J. H. de Heer. Texel, 19 Febr. Enkele schuiten van hier waren bij den sneeuwstorm van de vorige week in de Noordzee. Ze zijn alle IJmniden binnen- geloopen. Eéne dier schuiten kwam bin nen met gebroken giek, terwijl eene an dere te IJmniden averij aan het casco beliep. In de vorige week had men te doen met uiterst lage ebbeu, terwyl ook met den vloed niet veel water opkwam. De haven lag hier dikwijls gedeeltelijk droog. De laagste waterstand was 1,63 M. A. P. Het stoomschip Lombok", van Am sterdam naar Batavia, is volgens een door de directie der Stoomvaart-Mij. Nederland ontvangen telegram op den 15den dezer met storm te Ferrol binnengeloopen. Twee sloepen zyn verbrijzeld en de stuurinrich ting is beschadigd. Ook vreest men, dat water in de ruimen is NIEUWSTIJDIAGE*. HELDER, 20 Februari 1899. Onbekende Brieven. Postkantoor Helder. Ie helft Februari Mej. R. Gerrats, Amsterdam. Mej Wed. Weena tra, id. Mej. J. C. v. d. Kolk, id. Mej. A. Roest, Haag. Mevr. Blom, Ooster- wyk. Mej. G. Haezer, Rotterdam. Briefkaarten. Mej. Jacobs, Arasterdam. A. K. de Groot, ij. Th. Blaes, id. Wed. Schouten, Leiden. Wed. J. Lichtenberg, Utrecht y. Uit het Buitenland terug ontvangen. P, H. van 't Hof, Oleb-leh. Mej.C. Ko- lyn, Molkënstrpase Duitscbland. W richt, Londen. De >Titan" vertrok Zondagavond naar Vlissingen om het nieuwe pantser schip >Noord-Brabant" naar hier te slee- pep. Hr. Ms. »Neptunus" is gisteren van Rykswerf naar de buitenhaven gesleept en zal den 23en in dienst worden gesteld. Zaterdagavond 1.1. gaf Helders Ge mengd Koor" voor zyn leden en invité's in »Tivoli" een soiree, 't Was een zeer gezellige avond. Twee zangstukken wer den dóqr het koor gezongen, n.1. sMarsch" van J. de Vries èn »De Starrenhemel" van P. Üurbanus. Vooral het laatste num- in.er werd zeer schoon weergegeven en de solisten kweten zich uitmuntend van hun tpak, Het overige van den pvqnd vyerd gevuld met het ten gehoore brengen van chansonnette's en andere muzikale voor drachten van komischen aard, terwyl tot slot het blijspel met zang Daar is Me vrouw opgevoerd werd, dat veel vroo lykheid veroorzaakte. Na afloop vermaak te men zich, zooals gewoonlijk, met een prettig bal. TRANSVAAL en ORANJE-VRIJSTAAT. Het totaal van het by de Ned. Zuid- Afr. Vereeniging ingekomen bedrag is thans f 995,37S.09l/j- die hen naar New-York voert en vandaar kunnen zy met een andere boot der lijn naar Europa terugkeeren. De Victoria Louise" maakt iu omgekeerde richting de terugreis. (Zeepost.) De Oorlog in Zuid-Afrika. Uit Amsterdam meldt men Twee stukadoors, vader en zoon, zullen een onvoorzichtig woord misschien bezuren met de opoffering van de voor hen belang rijke som gelds van f40, en dit terwyl het onvoorzichtige woord reeds het gevolg was van de teleurstelling, dat zij geld, waarop zij meenden recht te hebben, niet uitbe taald kregen. Zij hadden stukadoorswerk verricht voor een eigen-bouwermaar toen zy Zaterdagsavonds de bedongen som wilden beuren, werd de betaling geweigerd, althans tot later uitgesteld, omdat volgens den eigen-bouwer het werk niet naar eisch was afgeleverd. De vader liet zich in zijn kwaadheid de woorden toplichter" en tfles- schentrekker" ontvallen, en later heeft de zoon op straat den eigen-houwer eenige malen de woorden >dief van myn huishou den" toegevoegd. De eigenbouwer liep naar de politie en hoorde jl. Vrijdag als getuige tegen den vader een" .boete vau_f 2f tegen den zoon een boete van f 10 eischen, beide boeten te vervangen door 10 dugen hechtenis. Men meldt on» uit Zutphen, dat de veehandelaar Fliedorf, te Bocholt, een wed denschap aanging, om van Bocholt naar Rhede, een afstand van 3 kwartier, in 7 minuten te rijden. Hy wop de weddingschap, maar overreed eerst een vrouw, die gevaar lijk gewond iu het Ziekenhuis werd opge nomen en viel zelf, te Bocholt aangekomen, van het karretje en bleef op de plaats dood, (P. G. C.) Bij bet treurig drama te Stiens, nu eenige weken geleden, toen J. Plantinga werd vermoord door zyn kostganger W. H., die daarop zelfmoord pleegde, werd ook, zoo men zich zal herinneren, de vrouw van eerstgenoemde deerlijk aan hals, rug en handen gewond. Dagen lang heeft men voor haar leven gevreesd, gelukkig is zjj thans herstellende. Dubhel treurig is echter de toestand der arme vrouw, nu ze niet alleen haar echtgenoot, doch in deze ook haar kostwinner heeft verloren. De <ftrectie der Hamburg—Amerika- lyu laat een reuzenboot bonwvn, besterad voor liefhebbers die ecu reis om de wereld wenschen te makeu. De boot wordt naar bet eenige dochtertje van den Duitscheu Keizer, prinses Victoria Louise, genoemd, zal geheel van staal worden gebouwd en 140 meter lang en 15 meter breed zyn. De inrichting zal zeer prachtig worden. In 't eind van het jaar onderneemt zjj de eerste reis naar Italië, Syrië, Egypte, door het Suezkanaal naar Indië, China en Japan, om de reis te San Francisco te eindigen, waar de passagiers een luxe-trein vinden, Dê terugtocht in de Kaapkolonie. LONDEN, 19 Febr. De Daily Mail" verneemt uit Nauwpoort van 14 dezer De Engelschen ontruimden Rensburg in den afgeloopen nacht, oen groote hoeveel heid levensmiddelen en voorraden achter latend. Zij hebben zich te Arundel gecon centreerd. Twee compagnieën van het Wiltshire- regiment zijn, bij den terugtocht uit Kloof- katnp den weg kwyt geraakt en worden vermist. Hun lot echter is bekend waar schijnlijk zullen zjj heden worden ontzet. Een telegram uit Nauwpoort aan de >Daily Telegraph" van 13 dezer meldt Een zeer ernstig gevecht had plaats in de nabijheid van Rensburg op onze beide flanken. De vijand was veel sterker dan de Engelschen, die ongeveer 4000 man telden. Een patrouille van de Imiiskilling dra gonders werd omsingeld door ongeveer 500 Boeren, en sloeg zich er dapper doorheen, zonder een man te verliezen. Doch een compagnie van de bereden New-South- Wales infanterie werd ongelukkigerwijs geheel vernietigd. De bajonetten der meeste manschappen droegen echter de sporen van een bloedig conflict met den vijand. Van de vijf kolo niale officieren keerde er slechts een naar het kamp terug. Besloten werd toen tot een strategi- schen terugtocht naar Arundel. De ka nonnen van den Coleskop werden medege nomen; een Maxim werd vernield om te beletten, dat die in de handen der Boeren viel. Negen gewande officieren en 35 man zyn in het veldhospitaal te Naauwpoort opgenomen. Het aantal dooden is nog on bekend. PRETORIA, 16 Febr. Met betrekking tot bet gevecht van gisteren (Donderdag) Jacobsdal, blykt uit verdere rapporten, 2090 Engelsohen door de stelling der burgera bij de Modderrivier drongen en Kimberley binnentrokken, terwyl een deel der Boeren duar aan het vechten was. Naar gemeld wordt, is de achterhoede der En gelschen afgesneden door de Boeren. Deze maakten veel ossen buit en maakten een aantal Engelschen krygsgevangen. Nadere bijzonderheden worden afgewacht- Ult Kimberley. LONDEN, 17 Febr. De Standard" ontving van 15 dezer uit Wegdraai het telegram Een officieel bericht meldt, dat generaal French te Kimberley is aan gekomen en heden in de club dineerde. LONDEN, 17 Febr. Een telegram van Lord Roberts uit Jacobsdal van heden meldtKelly Kenny maakte gister 78 wagens met voorraad buit, waaronder twee met Mausergeweren, verder acht kisten granaten, en tien vaten met ontplofbare stollen, alles behoorende tot het laager van Granjé. Dit werd nog door de artillerie der Boe ren beschoten toen lord Kitchener het bo venstaande bericht afzond. In den Vrijstaat. JACOBSDAL, 16 Febr. Generaal Gronjé is met tienduizend man, in vollen terug tocht in de richting van Bloeinfonteiu. Hij wordt achtervolgd door generaal Kelly- Keuny De Boeren hebben een groot convooi buitgemaakt bij de Rietrivier. JACOBSDAL, 17 Febr. Tengevolgt der vermoeienis van ziju ossen is Cronjé genoodzaakt geworden met de hem over gebleven wagens een laager te vormen, hetwelk door Kelly-Kenuy's geschut hevig beschoten werd. In de Kaapkolonie. LONDEN, 17 Februari. De avondbla den hebben een bericht van heden uit Sterkstroom, meldende dat de Boeren heden morgen tegen de Britsche stellingen te Molteno begonnen op te rukken. Zy had den eenige kanonnen bij zich en openden het vuur op de voorposten. LONDEN, 17 Febr. sLloyds Weekly News" heeft het volgende telegram uit het katup aan de Vagelrivier, van 16 dezer Heden kwam Brabant's ruiterij in con tact met de Boeren bij Dordrecht en ge durende acht uren woedt er een hevig ge vecht, dat tot dusver onbeslist bleef. PARIJS, 17 Febr. Uit Londen wordt aan de »Temps" geseind Het vooruitdringen der Boeren in de Kaapkolonie vermeerdert de ongerustheid omtrent de verbindingen van Roberts. De ljjn De Aar—Kimberley schijnt ernstig bedreigd te worden. De postadministratie maakt bekend, dat de gemeenschap met Kimberley nog niet of niet meer geopend is. In militaire kringen is de algemeene indruk, dat Roberts door de Boeren is om getrokken en afgesneden. In Natal. DURBAN. 17 Febr. Er komt bericht, dat er heden een gevecht plaats had aan het front, op Buller's uitersten rechtervleu gel. De uitslag is nog niet bekend. LONDEN, 17 Febr. De >Evening News" verneemt uit Lourenco Marquez Telegrammen van Boerenzijde melden, dat Bulier opnieuw een aanval doet op Vaalkrana. Een hevig gevecht is aan den gangby het afzenden van het bericht hielden de Boeren hun stellingen. LONDON, 17 Febr. De militaire me dewerker der Westm. Gaz. oordeelt den toestand in den omtrek van Kimberley raadselachtiger dan ooit. Hij neemt aan, dat de Engelschen inderdaad Kimberley zyn binnengerukt, maar vindt het bericht dat Cronjé met tienduizend boeren terug trekt op Bloemfontein, vervolgd door ge neraal Kenny Kelling, onvereenigbaar met de telegrammen, volgens welke de Boeren aan Rietrivier 400 wagens van een En- gelsch convooi vermeesterden. De eenig denkbare verklaring van laatstgemeld feit zou zijn, dat de la Rey's burgers uit Co- lesberg door Cronjé ontboden, ijlings noord waarts gerukt en de Engelschen aan de Rietrivier overrompeld hebben en het con vooi bnitmaakten. LONDEN, 17 Febr. Ondanks de her haalde overwinningsberichten van Lord Roberts schijnen de militaire medewerkers van sommige bladen laug niet gerust over Kimberley. Zjj wijzen op de omstandig heid, dat nog niets gebleken ia van een ernstig gevecht aldaar, waarbij de vjjand kanonnen en gevangenen verloren zou heb ben, en toch zon alleen daaruit bljjken, dat de Boeren een feitelijke nederlaag hadden geleden. Iedereen vraagt zich al, waar het leger van Cronjé toch is. PORT ELISABETH, 17 Febr. - De kanonneerboot »Thrush" heeft bet stoom schip >Sabine" van New-York opgebracht naar Delagoabaai op vermoeden dat er oorlogscontrabande aan boord zou zyn. In en om Kimberley. JACOBSDAL, 17 Febr. Generaal Kelly- Kenny zet de vervolging van Cronjé voort en heeft thans meer dan honderd wagens genomen. Hy is versterkt door de Hoog- laudersbrigade. De garde brigade kampeerde in de vroe gere stelling der Boeren te Magers fontein. Generaal French is uit Kimberley ver trokken om aan de vervolging deel te nemen. ZET:E] uillhtok". 58) •N»ar het Westen Zon ik myn moeder verlaten en van u scheiden...' riep Traverse verschrikt. En van Clara,' voegde dokter Day er lachend by. .Ja, myn zoon, je moet naar't Westen, moet van je moeder, yan mij en van Clara scheiden, om daar uw geluk te zoeken. We zyn reeds eenmaal gescheiden geweest, waarom zouden we dat nogmaals niet knnnen; 't is immers voor uw welzijn »Toen wisten we allen, dat ik na verloop van een bepaalden tyd zou terugkeeren, ter wyl dit nu niet het geval is.' ,Toch niet," hernam dokter Day. .Indien je u in een dier welvarende steden een drnkke practyk hebt verworven, kun je altjjd terug keeren om diegenen te halen, die je dierbaar sjjn, om ze mee naar je nieuwe woonplaats te voeren. Ik meen nameljjk, dat we elkaar goed begrjjpen," voegde hjj er lachend by... »je goede moeder...' Traverse begreep wat dokter Day wilde en dit was genoeg om zyn afkeer van het Westen te overwinnen. Stuur mjj aan 't einde der wereld,* riep hjj met vuur, «ik zal er heen gaanGe kunt het niet anders dan goed met mjj meunen. Ik vertrouw u dus en ga naar het Westen, wjjl gjj mjj voorspelt, dat ik daar geluk zal ▼inden.' Flink zoo, beste Traverse. Had ik een joon, ik zou ham denzelfden raad geven. Je gaat 't ceret naar St. Louis, waarvoor ik q brieyen v^n qanbeveling gjal geven. Vandaar kunt ge informeeren, in welke streek gij de meeste kans vac slagen zult hebben,* Traverse was het geheel met zijn weldoe ner eens, dankte hom voor den welgemeenden raad on begai zich toen naar zijne moeder om haar het plan mee te deelen. Hjj vreesde, dat zo erg bedroefd zou wezen, doch tot zjjne verrassing hoorde ze zijne mededeeling heel kalm aan. Dokter Day had haar reeds lang hierop voorbereid, zei «e, en in haar de over tuiging gevestigd, dat een jong arts niet vooruit ben1 °P plaatsen als Staunton, Rich- mond of Washington, waar zooveel aan kwak- zalverjj gedaan wordt. ,Je moet eene standplaats zoeken, waar men kennis waardeert en omdat onze verstan dige en ervaren vriend je aanraadt naar het Westen te gaan, zou 't ondankbaar van ons zjjn, dien raad niet op te volgen. Je kupt ons elke raaaqd schrjjveu en je' weet ook, dat ik dadeljjk bereid ben te komen, wanneer ge eene vaste plaats hebt.' Traverse omarmde zjjne moeder, die hem zulk een schoon voorbeeld van vastberaden heid gaf. Het ware eene schande," sprak hjj tot zich zelf, indien ik mjj als man zwakker toonde dan zjj. Weg dus met de tranen, die mjj nn reeds in de oogen willen komen, als ik aan 't afscheid denk. Aan 't afscheid van wie?» fluisterde zachtjes eene stom in zyn hart, Hjj moest erkennen, dat zjjue moeder 't niet was, van wien hem 't scheiden hel hardst zou vallen, Ilaar verlaten,* riep hjj, toen hjj nog laat in zjjne kamer heen en weer wandelde, «van haar scheiden, zonder haar te mogen zoggen, dat ik haar bemin... hoe vreeseljjk hard zal mjj dat vallen Den volgeqden dag werden de eerste toe bereidselen voor het vertrek van den jongen dokter gemaakt, dat binnen veertien dagen zou plaats hebben. Welk een hevige strijd had Traverse te voeren. Hoe gaarne had hjj zich aan hare voeten geworpen en zjjn van liefde blakend hart voor haar uitgestort. Hoe snel vlogen die dagen voort, die hem nog van het afscheid scheidden. Maar ook Clara leed. jn weerwil van de moeite, die zjj $ick gaf, om minstens haar uiterljjkeu schijn van opgeruimdheid te be waren, werd haar harteleed voortdurend dui delijker, zoodat papa haar plaagde met die droefgeestigheid. Den derden «lag voor het vertrek verzocht dokter Day dun jongen arte op zjjne kamer; hjj had nog iels met hem te bespreken. Ga zitten, beste Traverse,* zei hjj, .neem vooreerst deze portefeuille, want denk niet, dat ik je in de wereld zend, zonder je de noodige middelen te geven.' Dit zeggende, reikte hjj hem eene porte feuille met banknoten. Traverse niet, of hjj zoo'n geschenk aannemen mocht, doch zjjn weldoener liet hem niet spreken. Dit geld zet ik bjj jou op interestzei hjj. .Wolkeuinterest?... daarover later. Laten we nu alleen over de toekomst spreken, van plannen, die ik voor jon ontworpen heb en die je wel zeker zult goedkeuren.' Traverse bloosde. In zjjne verlegenheid wist bjj niet wat te antwoorden, want hjj raadde hetgeen zjjn vadcrlijko vriend be doelde, Mjjn lieve TraTerae," ging hjj voort, #jo weet, dat ik je hoogsobat als eun jongen man van talent en karukter en reeds vaak heb ik gewenscht, zulk een bravon oprechten zoon te bezitten. Ik weet nu niet precies, wat ik het best tot de vervulling vau mijn wensch zal doen. Traverse bloosde meer en meer. Weet gjj er misschien een middel op?* vroeg dokter Day glimlachend. «Denk eens na... Of wilt ge in 't geheel niet mjjD zoon worden «Mijnheer!' stamelde Traverse. «Welken zin moet ik in uwe woorden leggen .Geen anderen dan dien,' hervatte dokter Day, «dat ik reeds lang uwe liefde voor mijne dochter geraden heb, dat ik die goedkeur en omdat ik n vcreenigen wil, omdat ik weet, dat ik liet geluk mjjner dochter aan geen betere handen toevertrouwon kan. Ik heb u sedert twee jaren loeren kennen. Traverse ik ken uw hart, uwe ziel cn ik herhaal het, ik kan mjj geen beteren schoonzoon wenschen dan jou. Ga nu gemat naar St. Lonis, mijn zoon. Het zal slechte een korte proeftjjd wezen. Nog drie jaar, Traverse, dan zult ge Cl&ra's echtgenoot worden, ondersteld,* voegde hjj er bjj, .dat ajj er niets op tegen heeft.' In de overmaat van zjjn gelnk vond Tra verse geen woorden, om zjjne vreugde en dankbaarheid nit te drukken. Eerst nadat een vloed van tranen aan zyn oogen ont weid was, kon hjj stamelend zjjne gevoelens uitdrukken. .Mijnheer! Vader! Mjjn tweede vader!» riep hjj, «ik zal uw vertrouwen rechtvaar digen en mjj uw zoon waardig toonen. Al mjjn werken en streven zal er op gericht «jjn om Clara gelukkig te maken.' Ik heb geen verzekering noodig,' hernam dokter Day. .Ik ken immers uw hart en dit is voldoende. Vooruit nn, jonge man! Ga naar mjjn dochter, je kunt haar alles mede- deelen, wat hier gesproken is. Het is uwe zaak, de toestemming van Clara te krijgen.' Traverse sprong ophjj vond Clara in het salon bezig met borduren. Zooals het scheen, was het meisje diep in gedachten verzonken, want zjj bemerkte in 't geheel niet, dat de jonge arts bij baar binnentrad. Eerst toen hij vlak bjj haar was, keek ze op, doch sloeg ook dadeljjk de oogen weer neer, als wilde ze de tranen voor haar vriend verbergen. Doch te laat. Traverse had de schitterende parels in haar oogen bemerkthjj wist zeer goed wien deze tranen golden, daarom vatte hjj Clara's hand en drukte ze zacht aan zjjne lippen. Miss Clara,' sprak hjj met zjjne wellui dende stem en bjjna fluisterend, .ik wil niet vragen, waarom ge weent. Ja, Clara, ik weet wat er in uw hart omgaat, hoe pjjnljjk n de gedachte aan hst scheiden is. Daarom geloof ik, dat ik slechte één woord behoef te zeggen, om deze tranen van smart in tranen van vreugde te veranderen. Dit woord is een toestemmend ,ja* voor onze verbinding, dat uw papa zooeven uit sprak en dat ik u mocht mededeclen.' Clara had reeds bjj de eerste woorden, die Traverse tot haar richtte, het borduurwerk uit de hand gelegd en met klimmende aau- dacht geluisterd. Nu echter, als te de ver rassende mededeeling vernam van haars vaders toestemming tot eene verbinding, waarvan 't geluk van haar jeugdig leven afhing, nu liet ze haar hoofd op den schouder des jongen mans zinken en lispelde blozend: .Dus wist papa hoezeer ik je bemin (Wordt vcrrogldj. —L.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1