Kastelein. Zetkastelein. Iemand, Colporteurs (DAGJIË1D,) een zilveren BRIL, Fox-Terrier Een Winkelhuis JACOBSDAL, 17 Febr. Uit nadere bij zonderheden over het terugtrekken der Boeren blijkt, dat zij een knap achterhoede gevecht leveren, achtereenvolgens rijen kopjes bezettende ten einde het convooi gelegenheid te geven voort te gaan. Dit kan wegens de uitputting der dieren slechts langzaam vorderen. Uit de laatste berichten blijkt dat de Boeren in de nabuurschap van Klipkraals- drift zijn. Zjj zijn ongetwijfeld ontmoedigd. Van de Westgrens. LONDEN, 19 Febr. Van gisteren wordt uit Jacobsdal aan de »Evening News" geseind dat generaal French het Boerenlaager te Dronfield ten Noorden van Kimberley heeft omsingeld en het beschiet. PRETORIA, 17 Febr. - Het schijnt dat onder den buit, die gisteren door de Boeren in de nabijheid van Koffiefontein is veroverd, drie tot vierduizend stukB vee zjjn, benevens een aantal wagens, waar onder achttien geladen met levensmiddelen voor Kimberley bestemd. De Boeren moe ten een aantal gevangenen hebben gemaakt. Het gerucht gaat dat zich heden een zwaar gevecht ontspon in de nabgheid van Kimberley. Volgens de laatste berichten behouden de verbondenen onder Gronjé hun stelling. In Natal. BOERENHOOFDLAAGER BIJ LADY- SMITH, 16 Febr. Gisteren trachtten de Engelschen onze strijdmacht om te trekken door te pogen door te dringen bjj de samen vloeiing van de Blauvvkransrivior met de Toegela en Boschkop bjj Colenso in te ne men, zjj werden teruggeslagen en onze troepen behielden al hunne stellingen daar. Aan onze zijde werden drie man licht ge kwetst, de verliezen van den vijand zgn niet bekend. Om Ladysmith is alles rustig. Het weder is onafgebroken heet, regen is zeer noodig. LONDEN, 19 Febr. Eeu telegram van generaal Buller uit Chieveley van 19 dezer meldt, dat lig den vijand aan de andere zijde van de Toegela heeft veijaagd uit de sterke stellingen die hij bezette. Buller viel deze stellingen gelijktjjdig in front, op de flank en van achteren aan. De Engel schen namen vele kampen en vele «agens met munitie en levensmiddelen, benevens eenige. krijgsgevangenen. Er heerscht groote hitte, het terrein is uiterst moeilijk, de troepen streden met veel vuur. Algemeene berichten. MASERU, 17 Febr. - Onder het Vrij- staatsche leger heerscht de typhus epide misch. Vooral bij Kimberley en bjj Co- lesberg komen vele sterfgevallen voor. De Transvaalsche Regeering zendt groote mas sa's troepen naar den Vrijstaat. De toestand. Achteraf gezien, was reeds eenige dagen geleden uit de Engelsche berichten op te maken, welke tactiek generaal Gronjé zou volgen, als Lord Roberts het hem te be nauwd maakte bjj Modderrivier en Kimber ley. Zoo meldde een telegram uit het Britsche kamp van den lOden (dus vóór dat French zjjn omtrekkende beweging begon)»De scheepskanonnen beschoten van morgen vroeg de stellingen van de Boeren, maar de kanonnen op den berg rug van Magersfontein hieiden zich zon derling stil. De Engelschen denken dat de kanonnen zgn weggehaald. De Boeren houden hun verschansingen bezet, maar in verminderd aantal" Maar aangezien men nooit vooruit weet, wat voor waarde aan zulke berichten uit Engelsche bron gehecht moet worden, hadden wij er geen bjjzondere aandacht aan geschonken. Wordt het bevestigd, dat de Boereu hun stellingen tusschen Kimberley en Modder rivier geheel ontruimd hebben en het bericht, dat French zich met Kelly-Kenny vereenigt om de naar Bloemfontein terug trekkende Boeren te achtervolgen wjjst er ook op dan moet men aannemen, dat Gronjé zijn plannen reeds vastgesteld had, vermoedelijk zjjn kanonnen bjjljjds in vei ligheid gebracht heeft, en het verlies van wagens enzdoor de Boeren geleden, hieraan te wijten is, dat de Boeren de richting eu de snelheid van French' om trekkende beweging niet juist voorzien hebben. De vrouwen der Boeren. De heer H. M. Rabie, redacteur van de •Express", schrijft uit Bloemfontein, dd. 17 December, aan de »Standaard": Bewondering verdienen in dezen don keren tjjd de dochters van ons land. Op menige plaats (hoeve) is de moeder alleen, met een min of meer talrjjk kroost, ach tergebleven. Elk oogenblik mag de tijding haar bereiken dat haar echtgenoot of zoon gevallen is in den strijd voor Vaderland en vrgheid, maar geen klacht wordt van haar lippen vernomen. Stil en kalm be hartigt zjj het werk, dat door het sterker geslacht placht verricht te worden. Zij oogst met de kinderen en het volk de gekleurde bedienden de landerijen af, ploegt en zaait weder, telt het vee, enz. Zoo is zjj niet groot gebraehtde onhan digheid der zwarte bedienden is oorzaak, dat zjj in een gewonen loop vau zaken al haar tjjd binnenshuis doorbrengt, zor gende dat de maaltijden behoorlijk bereid worden en het huis aan kant bljjfl. Thans heeft zij zich te schikken naar buitenge wone omstandigheden, en zjj doet dit met wonderlijke vaardigheid. Op het slagveld hebben onze vrouwen zich nog niet ver toond, maar wanneer de nood aan den man komt, zal niets verhiudereu dat ook zjj het wapen opnemen. Er zijn er die ruim zoo goed kunnen schieten en ruim zoo onverschrokken zgn als de mannen. De berekening van één Boer tegen tien Britten is óók al niet juist meer. Het moet één Boer tegen vjjf-en-dertig Britten zgn Tot dat resultaat komt »'1 Indépendance" bjj het nagaan der offi- cieele opgaven omtrent de verliezen dor Boeren. Die opgaven, zegt het blad, schg - nen wel vertrouwen te verdienenwant de Boeren hebben ons nooit bedrogen. In den slag bjj Stormberg stonden 3U00 Engelschen tegenover 1000 Boeren. De Engelschen verloren 65 dooden en gewon den, 672 gevangenen, 3 kanonnen met ammunitie. De Boeren hadden daar 5 dooden en 10 gewoudeoÖ*- Bjj Magersfontein waren de Boeren tus schen de 5 en 6000 man sterk en de Britten 13 a 15000. Van de Britten vie len daar 8 a 4000 dooden en gewonden, van de Boeren 219. Bij Colenso stonden 23,000 Britten tegenover 5000 Boeren. De Britten ver loren daar tusschen 3000 eu 5000 man, 10 kanonnen, enz. De Boeren verloren 8 man, van wie een bij het overtrekken van de rivier verdronk. De verhouding van die cijfers, zegt het blad, is zoozeer ten gunste van de verde digers van Transvaal en den Oranje-Vrjj- staat, dat er in de geschiedenis der oor logen van den nieuweren tijd niets is wat eenigszins daarnaar gelijkt. De totale Terliezen der Boeren zjjn 20.7 per mille en die van de Engelschen 21 percentdat is ruim tienmaal zooveel eu daarbij komt, dat de strijdkrachten der Britten 3'/s maal zoo sterk zijn als die der Boeren. Zoo zou op hetislagveld 1 Boer opwe gen tegen 35 Britten. Als de Boeren dus 100.000 man in het veld hebben, zouden de Britten daar 3,5000,000 tegenover moeten stellen. En daartoe kunnen zij niet komen met de mooie hervormingsplannen van Lord Landsdowne en den heer Wyndham Wat zou Engeland veel verstandiger handelen als het, inplant* van te volhar den in de onrechtvaardigheid en het stre ven naar het onmogeljjke, gehoor gaf aan den raad der Iersche afgevaardigden en diegenen onzer Engelsche vrienden, die voortdurend hunne stem verhieven tegen dezen oorlog. Wat zou Engeland veel grooter wezen, als het besloot, te erkennen dat het ge dwaald heeft, dat eenige zijner staats lieden misdadig hebben gehandeld en ah het de vrijheid liet aan de twee republie ken, die zoo waardiglijk hebben gestreden voor hunne onafhankelijkheid. Marine en Leger. Bjj Kon. Bosl. is, mot ingang vau 1 Maart de kapt. ter zee K. J. Bal, op zjjn verzoek, op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f8150 'sjaars; bevor derd tot kapt. ter zee, de kapt.-luit. ter zee J. H. M. Jansen tot kapU-luit. ter zee, de lnit. ter zee lste klasse J. J. Hissing tot luit ter zee iBte klasse, de lnit ter zee 2de klasse jhr. F. M. L. van Geen, en tot luit. ter zee 2de klasse, de adelborst lste klasse H. W. Buys. Hr. Ms. fregat Koningin Emma der Ne derlanden", onder bevel van den kapt.-luit. t. z. Bolluan uit Oost-Indië naar Nederland vertrokken, zal na binnenkomst te Willems oord buiten dienst gesteld worden. Aan boord van Hr. Ms. pantserdekschip Noord-Brabant", dat 1 Maart onder bevel van den kapt. t. z. A. W. F. C. van Woerden in dienst wordt gesteld, zullen medio April een officier-instructeur van het Kon. Instituut en de adelborsten 2e kl. der lste afdeeling embarkeeren. Ook de adelborsten dier afdee ling van het korps mariniers zullen worden ingescheept en wel half Augustus. Na be ëindiging der oefeningen met de geëmbar keerde adelborsten zal de „Noord-Brabant" naar Oost-Indië vertrekken. De bodem zou heden het marinedok te Vlissingen verlaten met bestemming naar Den Helder, maar ton gevolge van ongunstig weer is liet vertrek uitgesteld. Met 1 Maart a. s. wordt Hr. Ms. pantser dekschip Noord-Brabantonder bevel van den kapitein ter zee A. W. F. C. van Woer den te Willemsoord in dienst'gesteld. Aan boord van dien bodem worden ge plaatst kapitein-luit. tor zoo J. J. Hissing, lo officier, luitenants t. z. Ie kl. H. J. Pak en G. W. do Leur,' luitenants t. z. 2e kl. W. Moens, B. Schrcuders, C. N. de KrujjfT en E. II. Fredericks, le luit. der mariniers J. O. J. Romswinckol, officier van gezondh. le kl. R. Numans, officier van udmin. le kl. O. W. J. Immink, officier-mach. 2e kl. W. J. Snaauw, hoofd-mach. le kl. G. P. W. van der Klugt, machinisten le kl. W. A. d'Arnaud, B. Verheg, A. Stenger en II. J. P. ten Bruggen Cate, machinisten 2e kl. C. P. Kaptcijn, N. Weeda, G. Verschuure, F. D. Hartman en C. Wape naar, sergt.-stokers A. F. F. Jansen, J. J. Stoops en M. Bonting, opper-schipper J. N. van Wissen, bootslieden 1). Schouten, J. Hil- len, P. A. Vos cn A. Stevens, konst.-majoor D. W. Spangenberg, sorgt.-konstabels D. M. J. Ras en J. Kooremans, sergt.-timmerman J. H. Mctz, sergt.-bottelier H. Arema, sergt.- ziekenverpleeger P. J. Bos, sergU-schryvers J. P. Giltay, B. de Jong en F. A. de Ruyter, sergt.-stuurman J Th. W. Smit, smid-majoor L. Addink ou tor;«<f m.-raajoor J. van de Poll. Met 1 Maart worden overgeplaatst sergt.- timmerman P. Goudswaard van Hr. Ms. Wachtschip op Hr. Ms. .Marnix', sergt.- konstabel J. do Roos van Hr. Ms. «Bellona* op „Bulgia*, stuurman-majoor M. A. W. Gree- vink van llr. Ms. Wachtschip to Amsterdam op (Admiraal van Wassenaer'. Met 1 Maart gedetacheerd aan boord Hr. Ms. schoëner Argus* bootsman W. F. Ragut. De kleine gouden medaille voor 36jarigen dienst uitgereikt aan den ziekenverpleger- majoor F. J. N. Garnier. De zilveren medaille voor 24jarigon dienst aan de bootslieden J. B. Carlee en K. J. Lindstrüm en de korporaal- stoker B. Hendrikse. f 10 a 14,1 bokken cn geiten f 5.a 0.243 biggen f 5,a 8,boter per 1'. 10.65 a0.70, aangevoerd 2522 pond, kipeieren f 0.87* a 1.p. 25, eendon dito f 0.per 100, 0 lammeren f a 0 klein bokje f 0.— Hoorn, 17 Febr. Aangevoerd tarwe f 6.25 a f6.50, Rogge f 4.75 a 5.25, Gerst f 4.75 a 5.25, Haver f3.50 a 4.witte erwten f 10,50 al 1.groene dito f 10.50 a 12.grauwe dito f 11.50 a 14.vale dito f 8.a I 12. bruine *boonen f 8.25 a f 9.karweizaad f 14.62', a 0.mosterdzaad f 17.a 0 paarden f 0a 014 koeien f 100 a 180, 4 schapen f21 a 26, lammeren f a—127 kalveren f 6 a 17, 41 varkens f 10 20, 120 biggen f 1 a 9.kipeieren f 8.50 3,75, eenden dito fper 100. 1300 kop boter a 0,65 a 0,675 per P., 0 zeugen f a Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Prinses öopbie*, arriv. 16 Febr. van Batavia te Amsterdam. liet stoomschip .Lawoe*, naar Rotterdam, vertrok 16 Febr. van Padaug. Het stoomschip „Gedé* arriv. 18 Febr. te Rotterdam. Het stoomschip iBogor', van Rotterdam, arriv. 17 Febr. te Padarig. Het stoomschip •Prinses Amalia*, van Am sterdam, vertrok 17 Febr. van Genua. Het stoomschip .Prins Hendrik*, naar Am sterdam, vertrok 16 Febr. van Gonua. Het stoomschip .Smeroo*, naar Rotterdam, vertrok 18 Febr. van Lissabon. Het stoomschip .Telamon*, van Amster dam, arriveerde 17 Febr. te Port-Said. Het stoomschip Oengaran", naar Rotterdam, arriv. 18 Febr. te Suet. Het stoomschip .Ardjoeno', van Rotterdam, pus. 18 Febr. Kaap Carvoeiru. Het stoomschip «Salak*, van Rotterdam, arriv. 18 Febr. te Palang. Het stoomschip «Koning Willem I*, van Amsterdam, arriv. 18 Febr. te Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 17 Febr. Aangevoerd 1 paarden f a 400, 12 koeien en ossen f 90 a 190, 192 nuckt. kalv. f 6,— a 18,85 magere schapen f 10, a 20,55 magere varkens Visscherijberichten. Nieuwediep, 16 Febr. Aangebracht door 1 Scheven, bom 125, schipper C. de Jager, met 68 stnks groote, middelm. en kleine tongen, groote, middelm. en kleine schol en lyp, be somming f 77. 3 korders te zamen met 2 mand kleine schol p. m. f 4. 17 Febr. 1 kotter H.D. 65, schipper Kl. de Vries, met 30 stuks groote, middelm. en kleine tongen, middelm. en kleine schol, schar en roggen, besomming f 68. 19 Febr. 1 kotter H.D. 46, schipper J. Scholder, met 88 stuks groote, middelm. en kleine tongen, 2 tarbotten, middelm. en kleine schol, roggen, kabelj., botjes, scharren en weiting, besomming f 259. 20 Febr. v.m. 8 uur. Niets binnen. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 16 tot 19 Febr. BEVALLEN J. Ras geb. Post, d. A. M. Doornink geb. Narold, z. T. Vader geb. lly- kers, d. J. H. G. Zaalberg geb. Hulst, z. A. Veldhuizen geb. Bink, d. D. van Dok geb. Beunder, d. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 10 tot 16 Febr. 1900. ONDERTROUWD: l P GETROUWD: j ^eonr" GEBOREN Simon, zoon ran'Reyer*'Jo- hannes Daalder en Maartje M as (den Burg). Neeltje, dochter van Lammert Cornelis Mets en Styntje Brouwer (Oudesc ild). OVERLEDENDirkje Salm, 52 j., geh. met Kors Saris (Oosterend). Neeltje Backer, 73 j., weduwe van Cornelis de Wyn (Oude- schUd). KINDERVOEDING. 7de week uitgegeven 2272 boterhammen. Totaal met de vorige opgaaf 12.968. In dank ontvangen van den Heer W. 8. B. 12 br., den heer K. 8 br. DE COMMISSIE. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië: - Naar wg vernemen heeft de muziekver" eeniging >Crescendo" in studie de operette in 4 bedrijven «Marijke van Scheveningen", muziek van J. A. Coldewejj, woorden van Mr. H. ter Haar Bz. In vele plaatsen van ons land is genoemde operette met succes opgevoerd en wg twij felen dan ook niet of de kunstlievende leden van Crescendo" wacht een genot vollen avond. Door mej. G. Willemsen, weduwe van den heer N. J. Franket, de vorige week alhier overleden, is, vrij van succes sierecht, gelegateerd aan de Yereeniging Liefdadigheid naar Vermogen" alhier f2000; aan de Diaconie der Ned. Herv. gemeente alhier, voor de verpleging der personen in het Diaconiehuis f2000 en aan de Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee f 1000. Uit de door den Directeur der Levens verzekering-Maatschappij Haarlem" over 1899 opgemaakte rekening, welke door Commissarissen is goedgekeurd, blgkt, dat die Maatschappij in bloeienden toestand verkeert. Aan contributie werd in 1899 ontvangen f53061,68® en aan renten f 11203,72, de uitkeeringen wegens over igden beliepen f 24370,65® terwijl het ka pitaal der Maatschappij met f 24367,10® toenam en alzoo klom tot f 275081,03. Onder verschijnselen, die vergiftiging schijnen te vermoeden, overleed te Har der wgk plotseling Dinsdag mej. de V., onderwijzeres voor nuttige en fraaie hand werken aan de openbare school. Op last der justitie had een gerechtelijke lijkschou wing plaats, waarvan de uitslag nog niet bekend is. Men schrijft van Wieringen Als een bijzonderheid zij vermeld, dat jl. Vrijdag het water rondom ons eiland zoo laag was, als het sinds menschen- heugenis niet was geweest. Dé haven aan de Haukes lag zoo droo^ dat men er nauwelijks met een roeibootje kon varen, bn op plaatsen, die anders nooit droog komen, kon men thans gemakkelijk loopen. Het kind gered ten koste van de moeder Een dochtertje van K. P., te Ureterp, was sukkelend. De moeder zou het drank geven, doch de kleine weigerde dezen nu te nemen, waarna de moeder zelf eerst eens proefde. Wat was nu het geval Het fleschje, met drank stond naast een gelijk fleschje, dat echter vergift bevatte, en nu had de moeder bjj vergissing bet verkeerde fleschje genomen. Spoedig werd er geneeskundige hulp ontboden en de vrouw een braakmiddel toegediend, doch het baatte nietde vrouw is overleden. VerMndinpweg- Dttum darter Tij dit d U»t pott-bexorg. buil.zhPotkt. 6 en SU Mrt. 28 Febr. 2 eu 16 Mrt. 'blken Vrijdag 6 eu 10 Mrt. p. xeepoit via Amsterdam f. xeepett via Ketterdam p. Holl. mail via Oeaua. p Holl. mail via Marscille. p. Kranieka mail via Maraeille p. fiagelacke mail via Briudiii (naar I'aUmbung, Riouw, Baiika, Billitoa eo Z. W. Af deeling vaa Bornao). Naar Aljah eu da Oostkuit van Sumatra J p. Duittcha mail via Napeli. Naar Guyana (Surinama) p. xeepoal via Amsterdam 28 Febr.l 7.— av. p. mail over Engeland 5 en 10 Mrt. 7-'a av. p. mail via St. Naxaire 7 7.'aar. Naar Cura^ao, Bonalra en Aruba f. xeapoat via Amsterdam I 28 Febr., 7.—'tav. p mail via Sonthampton alken Dinsdag 8 80 nam. p. mail via (jaeamtowu jelken Vrydag| 8.80 nam. Naar St. Martin, St. Euatatius en Saba: p. mail over Engeland 5 en 10 Mrt. 7.av. Naar II. M. „Zeeland" te C u r a 9 a o met elke gelegenheid, hierboven vermeld. Naar Transvaal en Oranje-Vry- staat: viaMarseille 23Febr.3.30 'snam., via Napels 26 Febr. 9 uur 's morg. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 19 Febr. Het ministerie van oorlog bericht dat Buller uit Chiveley meldde, dat de vijand slechts geringeu te genstand bood en uit bun sterks positie aan de Tugela werden 'verdreven. Verscheidene vijanden werden gevangen genomen door de tweede brigade onder Hildyard. Aan het kamp werden verschil lende wagens met levensmiddelen en amu- nutie veroverd. De verliezen der Britten waren gering. LONDEN, 19 Febr. Volgens een offi cieel telegram van generaal Roberts heeft generaal Brabant bg zjjn welgeslaagde aanval op de Boeren te Dordrecht een laager met levensmiddelen vermeesterd. In«ezond.en. Geachte Redactie! Gaarne zag ik onderstaande in Uw geëerd blad als ingezonden stuk opgenomen. Met dank. Uw dstw. VASTENOU. Sterks dranken zijn voor gezonden onnoodig. Wanneer er door wetenschap en ervaring iets proefondervindelijk bewezen is, dan is het ditdat noch bier, noch wyn, noch andere alcoholische dranken voor de instandhouding van bet leven of de gezoudheid eenige waarde hebben. Met andere woorden G y allen kunt minstens even goed leven zonder alcoholische dranken. Dr. NORMAN KERR. Verdrinken. O diepe zee, o wjjde plas Wat ligt er in Uw golven Al menigeen bedolven Maar toch hoe groot het aantal was Van hen, die in Uw afgroud zonken, Toch zyn er vry wat meer verdronken, In 't klein jeneverglas. Vervolg der berichten. Op de liefdadigheidsvoorstelling, ge houden in Mudls Sacrum" op Zaterdag jl., is ten behoeve der nagelaten betrekkingen van gesneuvelde Boeren in Z.-Afrika ge collecteerd, welke collecte de som van f 7.58 opbracht. Het bedrag is aan het Dames- Comité hier ter plaatse afgedragen. ADVERTENTIËN. Getrouwd CHRISTIAAN ROOVERS BETSIJ FLORIJN, die namens de wederzgdsche Familie hun dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bg hun huweljjk ondervonden. Rotterdam. Delft, 20 Februari 1900. Geboren FRITS DINZENIS MURKS, Zoon van D. MURKS, W. C. MURKS—DOESBURG. Helder, 19 Febr. 1900. De ondergeteekende bedankt hierbij voor de bewijzen van deelneming bg het smar telijk verlies door hem ondervonden. Helder, 28 Febr. 1900. Dr. C. ALERS. De Heer en Mevrouw C. J. P. ZAALBERG HULST, geven kennis van de geboorte van een Zoon. Helder, 16 Februari 1900. Zaterdag op de uitvoering verkeerd medegenomen een EN-TOUT-CAS. Ver zoeke s. v. p. in te ruilen Kuiperdwarsstraat No. 9. Visscherij Maatschappij «Helder". Algemeene jaarlgksche vergadering op DINSDAG 6 MAART 1900, in het Grand Café »CENTRAL" te Helder, '8 avonds 8 uur. Punten van behandeling: Rekening en verantwoording. Dividend. Verkiezing Commissaris. Helder, 19 Februari 1900. De Directeur, FRED. VAN TWISK. In de betrekking' van Kas telein der Marine-Club ls voorzien De Secretaris, DE BRU1JN. De Naamlooze Vennootschap van het Café „de Pool", te Helder, vraagt een Zetkastelein, tegen een salaris van f 300 a f 400 's jaars, met vrjje woning, vuur. licht en personeele belasting. Zich schriftelijk te vervoegen tot den Directeur, den Heer J R. BUIJS, Binnen haven No. 40. het BESTUUR. Winkeljuffrouw. Terstond gevraagd een WEDUWE om een Winkel in Consumptie-artikelen waar te nemen. Goede getuigen vereischteenige borgtocht gewenscht. Fr. briev. onder letter A Z., aan het Bureau van dit Blad over veel vrjjen tjjd kunnende beschikken, zag zich gaarne belast met schrijfwerk of iets dergeljjks. Adres brieven letter B, Bureau Vliegend Blaadje". Gtevraagd 1 fatsoen! haodig DAGMEISJE, niet onder de 15 jaar en eenigszins met 3' wasch kunnende omgaan. AdresWESTSTRAAT 57. GEVRAAGD een loappo fatsopelp LOOPJONGEN. Adres J. WEIJENS, Breèwateretraat. Gevraagd,, een flink DAGMEISJE P.G., niet beneden 16 jaar. Zich aan te melden 6 uur 's av. ANKERPARK 17. Gevraagd als Meid-alleen: een nette DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Adres Station Holl. Spoor. Een fliole zinöele DIENSTBODE pevraaii Wasch buitenshuis. Aanmelding na 1 uur 'savonds. Informatiën bureau van dit blad. Mevrouw T IJ L, Binnenhaven 31, vraagt met 1 Mei een fatsoenlijke DIENSTBODE als MEID-ALLEEN. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. In persoon zich te vervoegen 's avonds vau 7-9 uur. Een WascO aan Peis tevraapi, Adres: D. RIDDERHOF, Middenstr. 20. Een flinke DAGMEID imaail „DE ZON", (Bovenhuis), Kanaalweg. Een flinke Dapmcii gevraagd. Adres: Boekh. A. J. MAAS, Dijkstraat. gevraagd. AdresBureau van dit Blad. Een Loopjonj Adres BEI tje gevraagd, )UT Co. Wordt gevraagd een SLAGERSKNECHT, bij N. J. STIKKEL, Wilhelminastraat. 01ensfbod.e. Wordt gevraagd tegen goed loon een nette DIENSTBODE. Zich aan te melden na 7 uur. AdresMARMELSTEIN, Spoorstraat. GEVRAAGD een flinke nette DAGMEID, die met de wasch kan omgaan. AdresSPOORSTRAAT No. 89. Een fatsoenlijke nette DIENSTBODE wordt gevraagd, die met de wasch kan omgaan, in een klein gezin. Adres Bureau dezer Cou rant. Mevrouw BETHE, Kanaalweg 114, vraagt een IET I» AC» *1 E1SJE, eenigszins met koken bekend. Zich aan te melden Woensdagavond, tusschen 8 en 9 uur. En zMelijte ftnstaÈ gevraagd.. AdresBREEWATERSTRAAT No. 10. DAGMEISJE oevraagd Een net DAGMEISJE gevraagd, niet beneden 15 jaar. Adres: BERKHOUT CO. Mej. VAN WINGERDEN, Verlengde Spoorstraat 24, vraagt met 1 Maart een flinke Dienstbode. Verloren Gelieve terug te bezorgen tegen belooning bg J. AKKERMAN, Breewaterstraat 38. te koop tegen billijken prijs, (reu) echt ras. Adres Bureau dezer Courant. te> Huur, Sluisdijkstraat, hoek Gravenstraat, a f2.— per week. Adres :W DE JONG, Koningdwarsstraat. Te koop gevraagd een nette HMKiELPIl, om direct of later te leveren; 2 flinke RAMEN zonder Deur, kunnen ook dienen. Brieven, met opgaaf van prijs, maat en verdere omschrijvingonder letter W, Bureau van dit blad. Te KOOP i joiige Bol. set of zwier loig. Adres: BREESTRAAT 37. Petroleum-Wagontjes te> üuur, op billijke voorwaarden. AdresM. A. GRÜNWALD ZOON, Kanaalweg TE HUUR: een flink B O V EK HU IS, a f 1.75 per week. Een ruim I" A K II l IS. a f 1.25 per week. Beide staande BINNENHAVEN. Te bevragen bg K. GOUDSWAARDT, Achtergracht-Westzgde No. 43.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2