C. TROOST, i^-UITVERKOOP OUDKERK PRAAG, HOEDEN. De Blauwe Druif. Manufacturen - Spoorstraat 53. Hoofdgracht S4. F. L K. NEIJTS. een Kamer iet Pension. MODEL 1900. Voorradig een prachtige collectie Spoorstraat hoek Koningstraat ten Hnisje van alle mntten voorzien, zoo goed als nieuwe Blazerschuit Executoriale Verkooping Openbare Verkooping Notaris STUART Zaadhandel Th.Adriaanse Bloem- en Tuinzaden, Keizerstraat 37. Groote Afslag puik beste ZEEÜWSCHE JAMMEN, GELBERSCHE BLAUWE AARDAPPELEN, A. POSTMA, XaartleEter, Breeitraat 22, Heiier. P X Allemansgading. Allemansgading, Tafel-Serviezen. Aanbevelend, p VEEN. Kanaalweg. DE ZON. Binnenhaven. c o DE ZON. I. CRUNWALD. DE ZON. „KLEINE BAZAR", te Hippolytushoef. - Wieringen. Opening van bovengenoemden Winkel Nieuwe goedkoope Gentraal-Magazijn. De BELANGRIJKE is begonnen bij Kanaalweg. Spoorgracht. - Spoorstraat Let s. v. pl. op de fabelachtig lage prijzen en zie de Uitstallingen. Levensverzekering-Maatschappij „Haarlem". Mantel magazijn „DE LELIE", Spoorstraat 97a. LAATSTE WEEK DER OPRUIMING. SLUITING ZATERDAG a. s. ZOMER- zoowel als nog restee- rende WINTER-GOEDEREN worden tot spotprijzen verkocht. TE HUUR Achter-Spuistraat, fl.00 per week. Adres: 00ST8L00TSTRAAT 57. TE HUUR een WINKELHUIS in fle Moerstraat. Te bevragen WEEZENSTRAAT 30. TE HUUR 2 WOONHUIZEN, voorzien van water leiding, staande Kroonstraat, a f 1.60 per week, 2 dito a f 1.40, ook in de Kroon straat een net ingericht BURGER WOONHUIS, Hoogstraat, a f 1.80 per week. Adres H. BAKKER Jr., Oostslootstraat la. Tegen 15 Maart gevraagd voor een Dame een gemeubileerde Kamer met alcoof of zit- en slaapkamer. Brieven met prijsopgaaf, onder lett. M., aan het Bureau van dit Blad. TE HUUR een HEE2IXHUI8, in de Stationstraat, a f400. thans nog in hnnr bij den Heer R. W. HARTMAN. Benevens te hnurof te koop een HEERENHUIS met groot PAKHUIS, aan de Binnenhaven. Huurprijs f300. Adres: J. R. BUIJS, Binnenhaven 40. AaDgeMen voor oen Onderwijzeres Adres met oriev. onder motto A., BERKHOUT Co. Een wasch aan huis gevraagd, billijken prijs, goed werk. Adreslate VROONSTRAAT No. 0. TE KOOP wegens plaatsruimte: 7 WITTE ITALIAANSCHE KIPPEN, Br. '99, tegen de leg. Adrea: SCHAGENSTRAAT 58. TE KOOP AANGEBODEN EEN van 45 voet, met compleeteri Inventaris bestaande in: Oesterkorrsn, Krukelkorren, Garnalen- kuile" en Noordzeekorren. Adres: x.ieuwstraat 35, Nieuwediep. Te koop gevraagd Een goede doch gebruikte Handwagen Op veeren, geschikt voor groenten. Met opgaaf van prijs en franco brieven Bureau dezer Courant, onder No. 2819. om eontant geld, zonder opgeld, op VRIJDAG 23 FEBRUARI 1900, voormiddags 10 uur, aan de LANGESTRAAT 40 te HELDER, MEUBELEN* HUISRAAD, WINKELWAREN en WINKEL-INVENTARIS, bestaande in: Mahon. Linnenkast, dito Tafel, Stoelen, Spie- 'gel#, Schilderpen, Koper-, IJeer-, Glas- en Aardewerk, Keuken- en Waschgereedschap, voorts Diveree Kruideniers- en Grutterswaren, Biscuit, Chocolade- en Suikerwerken, verder Groote en kleine Bossen, Doozen, Compöte's, Toonbankbascule, Schalen, Kisten, Stop- flesschen en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Een en ander door mjj deurwaarder in Executoriaal beslag genomen den 13 dezer uitkrachte van een vonnis v. h. Kanton, no. 1. te Rotterdam d.d. 3 Januari 1900. Alles te bezichtigen een uur voor den aanvang der verkooping. Deurw. KWANT. OP Woensdag 28 Februari 1900, morgens ten 10 uur, in de Kooi van den Heer A. BALVERS a. d. Boschweg nabjj 'tZand gem. Zjjpe, van 60 70 parken zwaar Ypsn en Essehsn HAKHOUT. Betaaldag der kooppenningen 1 Sep tember 1900. J. v. d. Maaten, Deurwaarder. zal, op Maandag 5 Maart a s., '8 avonds 8 uur, in het lokaal „Tivoli", te Helder, PUBLIEK VERKOOPEN, de navolgende perceelen te Helder, als: 1. Het nieuw gebouwd WOON- en WIN KELHUIS, waarin BehangeriJ, Stoffeer- derij en zaak in Meubelen, aan den Kanaalweg no. 71, met daarachter ge legen WERKPLAATS, ruim ERF en SCHUUR, uitkomende aan den Dijk weg, samen groot 2 aren 7 6 centiaren. 2. Het WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Weezenstraat no. 46, groot 1 are 29 centiaren. 3. Het WOONHUIS met ERF aan de 2de Vroonstraat no 44, groot 80 centiaren. 4. Het WOONHUIS met ERF aan de Kui perdwarsstraat no. 6, groot 72 centi aren. 5. Het WOONHUIS met ERF aan de Prin senstraat no. 7, groot 1 are 8 centi aren. 6. Het WOONHUIS met ERF aan de lste Wilhelmina-Dwarsstraat no. 2, met WERKPLAATS en ERF daarnaast, groot 1 are 60 centiaren. Verhuurd het Huis voor f 1.90 en de Werkplaat# met Erf voor f 0.60 per week. 7. Het WOONHUIS met ERF aan de Spui straat no. 4, groot 60 centiaren. 8. Het WOONHUIS met ERF daarnaaat no. 6, groot 58 centiaren. 9. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 8, groot 58 centiaren. 10. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 10, groot 58 centiaren. 11. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 12, groot 58 centiaren. Combinatie perc. 7—11. 12. Het WOON- en WINKELHUIS met ERF aan de Dgkstraat, hoek Middenstraat, groot 1 are 23 centiaren. Verhuurd aan den Heer J. MANTEL tot 1 Mei 1906 voor f20.per maand. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde Notaris STUART. Te koop versche bosjes ingelegde SELDERIE 5 cent per bos, ook VROEGE POOT-AAROAPPELEN, MUISJES en andere soorten. Bü F, BARTEN, Schipper. Bimkam van Levert uitsluitend eerste kwaliteit tegen billijke prijzen. van 18 Cent de S kop. 9 Cent de groote maat. 1.10 per half mud. Spoorstraat. W, HE.tl.WERR. 10 Cent. 10 6 16 Waschknjjpers 45 stuks Schoensmeer 12 doozen Dweilen per stuk Straatbezems goedsoort Houten Waschborden - Geëmaill 3-vlams Petroleumstel f2.00 Witte Poetspomade 2 Cent. Volslagen 2-persoons Ledikanten f 5.25 Een-persoons Ledikanten f 3.30 Goedkoopst adres van TAFELS, STOELEN en GLASWERK. Zie de prijzen. IKIESLAXDEH. Dit veebrood ie een uitste kend Krachtvoeder voer ieder Vee. Bevordert het melkgeven. Onderzocht aan het Rijksproefstation te Hoorn. Te WIERINGEN verkrijgbaar bij W DE JONG Cz Porcelein, Kristal, Glas- en Aardewerk. Opruiming" van een groote party van He nieuwste Ver beneden fabieksprijs. 87. WESTSTRAAT 88. T.R V lliUI6E,V. Ondergeteekende bericht hiermede de ontvanget van eene geheel nieuwe collectie effen, gewerkte, zwarte en gekleurde •IAPOIITOFPEJST, van af 35 cents tot f2.00. Tevens ontvangen de nieuwste patronen VITRAGE, van af de goedkoopste tot de beste soorten, MARSEILLES, KEPER, GRASLINNEN, WIT KATOEN, BAZAINS, ZWAANDONS, INDIA-TWILL. WITTE ZAKDOEKEN, OVER HEMDEN, FRONTS. BOORDEN, MANCHETTEN, DASSEN en STRIKKEN. Optieov oiiranee WOLLEN. GESTIKTE ee MOLTON DEKENS 3 a H 8 W OM S SOLIDE OLAL1TE1TEV - LADE PR1JZEV Ontvangen en uitgestald de nieuwste soorten In effen en a Bewerkte zwarte STOFFEN. c o e Im O O Zie de Uitstallingen t op Z ATERDAG 124 FEBR.. 19 O O. Geschikt adres voor Manufacturen, Garen, Band en Sajetten. Bedden, Dekens, Vloerkleeden, Matten, enz. enz. Galanteriën en alle mogelijke huishoudelijke Artikelen, tegen sterk concurreerende prijzen. KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U Aanbevelend, Gebr. VELLEMAN. De ondergeteekende maakt het geëerde publiek bekend, dat bij een Winkel heeft geopend in de SPOORSTRAAT No. 17, hoek SPUISTRAAT, in Huishoudelijke Artikelen, als: Glas- en Aardewerk, Geëmailleerde Goederen, Teeken- en Schrijfbehoeften, Borstelwerk, Sponsen en Zeemleer, Odeurs en Eau de Cologne, Spiegels en Schilde rijen, Blikwerk en Ijzerwerk, Drooglijnen en Paktouw, en nog vele andere Artikelen. Door buitengewoon lage prijzen, groote keuze, soliede Artikelen en nette bediening zal ik trachten mij het vertrouwen van het geachte publiek waardig te maken. Mij in de gunst van het geëerde publiek aanbevelende, Hoogachtend, ENAMiËL OIJDKERK. N.B. Getrouwde Dames en Dames van buiten geschikte bepalingen. (C Z ©-0 ui e Hs s2-°i - ut J«°"»ii «54 S 5Ef 2 8| 5x 0*5 1 §S£ .£-* «al! E e J e •Se i!s ia e E a gewerkte zwarte STOFFEN, •NT W0T van af 30 Cent tet 3 Gulden. "Ni STUKKEN of STALEN worden desverlangd ter keuze gezonden, 3 terwijl alle soorten aan het atuk voorradig zijn in groote keuze. O Wederverkoopers en naaisters genieten ruime korting. Groote voorraad en sorteering; in WITTE 5" GOEDEREN van af de goedkoopste tot in de beste soorten. (VQ Opgericht in 1873. Koninklijk goedgekeurd. Directeur J. STOEL. Kantoor: WILSONSPLEIN 11 te HAARLEM. COMMISSARISSEN berichten, dat de door den Directeur opgemaakte Rekening en Verantwoording over 1899 door hen is goedgekeurd en dat uit die rekening opnieuw bljjkt, dat de Maatschappij in bloeienden toestand verkeert. Het getal leden is in 1899 vermeerderd met 1610 en bedroeg op 31 December jl. 28342. De waarde van de bezittingen der Maatschappij ia toegenomen met f24367,101 en bedroeg op 31 December jl. f275081,03. COMMISSARISSEN veroorloven zich tevens, de deelneming bij deze zeer gunstig werkende Maatschappij in alle opzichten aan te bevelen. Inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantor# der Maatschappij en bjj de Agenten. Haaulkh, 16 Februari 1900. Jhr. P. QUARLES VAN UFFORD. Mr. A. KIST. OITI AflfCiEiI de nieuwste modellen Aanbevelend, •IU^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3