Thee Thee STÜUT EIWITSTAAL GEEN RHEUMATIEX MEER', In Oost of West, Hellebrekers Oude Jenever E.Br^ndsm^ - Amsterdam. Van VofJonhoven's D. DIJKSHOORN, I. F. STOEL 4 Specialiteit in Natnurwollen Ondergoederen, Systeem Prof. Dr. G. JAEGER, van JANSEN TILANUS, Friezenyeen. is het beste middel tegen bloedarmoede. r Ui Lijnbrood Theehandel. AlcÈlmje TriÈBDffien. f Verkrijgbaar bij den Agent: M. C. KOCH, Spoorstraat 28, Helder, KLOOSTERBALSEM, smaakt altijd 't best. KAART i Co., Helder. Almsler dam-iflord recht. P. PUINBROEK, Bloemist, 49 Gruote 49 voorraad 49 49 1 ttFJL O Fotografie. Mej.A.C. Leijer, en Purtretlijsten. Verhuisd H. B. Lenghaüs, Logement „DE HOOP", Fabriek van Landbouwkalk MEJ. BEIMFER, P. Pniubroek, UZtlEN GRAFKRANSEN, S°*^ϣϫIS?JSS?*U Tilanos, Friezenveen. VI. BI F RFNBROO DSPOT, Spoorstraat NT. Voorraad in alla couranta modellen, «oor Heeren, Dames en Kinderen, in verschillende kwaliteiten. Bedarende 18 Jaren met succes verkocht door i J. J". SMIT, ELanaalwes. Speciaal goedkoopst adres voor Mey's Stoffwasche. van J. W. FLORIJN, Apotheker, H.IAHLEM, Lilerfleteh I SO. verpakt met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar te den BELOER bij den Heer T. -A-AS Azn., HOofderaobt. To liOOD Pakhooi en Pakstroo en Slukstroo. Concurreerende prijzen. BijD. VAN STEENBERGEN, Binnen haven 17. van de fijnste en puikste kwali teit, zijn verkrijgbaar voor f 2.25 per half mud. ÊdT Bestellingen worden aangenomen bij: C. YAN FEL, lsti Moleistraat 3! HET GOEDKOOPSTE ADRES is bij de Wed. v. d. WEERD-HARMSEN, Kuiperstraat No. 10. JAPONNEN van aff 1.75 BLOUSES0.60 MORGEN- en DIENSTBODEN JAPONNEN 1.00 IW Alles wordt netjes en op maat ge maakt. 9 cent per stuk. Adres: K. ROSSEN, Walvischstraat 22. „ZWAAN'S OCHTENDMEEL VOOR HOENDERS." Gewaarborgd gehalte 32.8 eiwit en vet en 47.4 zetmeel. Wie 's morgens „ZWAAN'S Ochtendmeel" voedert, voedert goedkoop, en raapt veel Eieren. De Kippen beslissen steeds dat het onovertroffen ia. Uit de edelste grondstoffen wetenschappelijk samengesteld, is het een krachtvoeder dat tot Eierleggen prikkelt, het leggen van Windeieren en veeren pik ken tegen gaat en den ruityd snel doet pasaeeren. In gebruik goedkoop omdat het driemaal zooveel eiwit en vet bevat dan het puikst gemengd graan Koopt geen ander Ochtendvoeder voor gg het bovenstaand hebt beproefd. De uitkomst zal u voor het vervolg niet doen twijfelen welk Ochtendvoeder gy uw Kippen hebt te geven. De prys is per 5 kilo f 0.7510 kilo f 1.40 25 kilo f3.— 50 kilo f5.75; 100 kilo f 11.25 kilo en daarboven franco naaste station. Verzuim niet onze Brochure hierover aan te vragen. Aanbevelend, A. ZWAAN Jr„ - Enkhuizen. Voor den Helder en Omstreken verkrijgbaar bgJ. BAAS Az., Hoofd gracht 66voor Alkmaar, W. C. DE BRUIJN, hoek Molenstraat. Door de voortdurende stijging der markt zyn de koffieprijzen met 2'/j ct. per 5 ons verhoogd. De noteering is thans p. 5 Ons. KOFFIE No. 1 65 No. 2 55 No. 3 45 No. 4 37'/. No. 5 327, Bijzonder lekker M EN A DO-KOFFIE 80 Cent F0CK.E S. KLEIN, Kruisweg 174. fwwwwwm Aardbei. Citroen, Framboos. Mandarijn en Sinaasappel, uit de Chemische Fabriek ..El'EEYI V' te Breda. Directeuren I Dr HERMAN VIERDAG (Arte), uireeteurenJ R H ARNTZENIUS (Technoloog). ad 0,00 per 7i nesoü. Wederverkoopera per mand (24 Flesschen) tegen fabrieksprijs. Kefling slCf Balsems, recept der Zeerlerw. Heeren Kloo aterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eeaig gaaesen/, "midd«T RHEUMATIEK. Het is ook heilaaam tegen brand en snijwoiden, spisrverrekkin- verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen0, lendepijn, gen, enz. Prys per pot 35 ct., 75 ct., fl.20, f2.50. L. J. AKKER, Alkemadestraat II, Vtattcrdam. Verkrijgbaar te Helder: bij L. ROOG en W. V. BRUINVIS; te Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVELte EwykslnisK. Dl GRAATF te WieringenJ. P. WIGBOUT. ge 1de pakjes, voorzien van i ark, vérkrjjgbaar te VAN TRANSVAAL, NATAL, de VRIJ STAAT en KAAPKOLONIE. Prijs 65 Cent. ~WI BIJ toezending van het bedrag franco. Alleen in ver ze gedeponeerd handelsmerk HELDER: Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 »Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v. W.C.v. BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed.C.ZUNDERDOItP. 88 P. B. MANNI. Laan 28 P. v. d. OORDT. 18 J. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMAGeus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracht 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. adres en bovenstaand Molenstraat 66 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 II. LASTDRAGER. Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. 12 Mej. M. KLAASSEN. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Piet Heinstraat 2 C. A. DRIESSEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat >De Rockende Amerikaan." J. BAKKER. Stationsstraat 25 A. E. KARST. Schagenstr. Wed. C. NOOT—STOOKER. Sluisdijk straat 78 D. MURKS. 47 H SMIT. Spoorf jr. Wed. BOTENGA-RINGNALDA. Ie Vr oonstr. 33 Wed. J. J. A. PUTTERS. 2e V roonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuid straat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS. Op T E X E L en Burg C. A. KUITER. W. P. SMIT. T)p VLIELAND: F. DEKKER. Te K O E G R A S, byD. MAREES. In het bijzonder wordt de aandacht gev estii jd op de SOUCHON-THEE a fl,30p.5ons* onderschiedt zicb door ,angp namen suaak. RIJKDOM AAN EXTRACT, d. i. VOEDZAME 8EF.TANDDEELEN TEGENOVER GERING GEHALTE AAN ALCOHOL. Wordt door Ja', van geneeskundigen aanbevolen. Drinkt gi,en Enjelsch fabriekaat Bierbrouwerij „DE GEK.IIOONDE VALK." Hofleverancier, Bekroond met eerste prijzen Molengracht N' Eere-diploma's |rachtN°.6. y oma's enz. enz. 1? SPECIALITEIT in het vervaardigen van Bruids-, Verluvings- en Bal-Bouquetten, Lauwer- en Nporikraii§eii. voor het plaatsen van versieringen en tafeldecoratiën, levert alle soorten afgesneden Bloemen en Groen. Daar ik er in geslaagd ben het nieuwste voor 1900 te kunnen leveren, hoop ik met vele orders vereerd te worden. Voor het ver zenden van alle voorkomende Bloemwerken, tot zelfs naar het Buitenland, ben ik geheel ingericht en zeer goed op de hoogte. Verder een schoone collectie bloeiende en groen blijvende Kamer- planten. Aanbevelend, P. PUIMBROEK. Verloofd en Ondertrouwd De Kaarten voor dit doel zyn in ruime sorteering en tot alle prgzen voorhanden. Helder, Februari 1900. Handelsdrukkerij C. de Boer Jr. VERSCHE GROENTEN, (SEZOUTEN GROENTEN en BUSGROENTEN. ZOETE en ZURE APPELEN. Teven s het beste adres voor alle soorten puike AARDAPPELEN. Overtuig t U van de waarheid I li li SPIEGELS 4 1*^-— SCHILDERIJEN. GROOTE UITVERKOOP gedurende deze maand. 33 ZI'IDSTHAAT 33 J. van wllligzn. te verdie.zen voor allen, die in SIGAREN handelen. Goede SIGAREN, van af f 0,80, f 0,90 en f 1.—2-Cent8 Sigaren f 1,10 en f 1,20; 2'/°-Cents Sigaren 1,30 en hooger. Alles ei gen fabrikaat. Monster staan op frc. aanvraag gaarne ten dienste.. Adres l.ete VROONSTRAAT 46. Beatellin; $en ViV» 500 Sigaren franc overal heen- Te LLOOP Kleer ankoffe^». Trapje», Vuilnisbakken, We schstellin enz., In vorschlllende afmeting. C. VAN DE.1 PLAS, AchtergiW. Z. No. 2o. Agtnluur bij Mej. G. BERKHOUT, Magazijn „Da Witte Rooa", Zatftrtraat 71, 4en Helder. Eerkgracht 20, bevMlt zich aan tot het fotografeeren van Familie- en Gezelschapsgroepen, Gebouwen, Intérieurs, Grafmonumenten, enz. Reproduceeren en vergrooten ran eude portretten in platina- en •■veranderlijken kooldruk. Frtaie zee- en stadsgezichten zgn aan hetzelfde adres te verkrggen, alsmede bg alle Boekhandelaren. Bezichtig slecht» de extra rijke serteering. LAAGSTE PRIJZEN. ZUIBSTB. 73. van Goversstraat 55 naar VOSSTR.4AT 3. die zich voortdurend voor het maken en leveren der kleeding blijft aanbevelen. Aannemelingen en trouwlustigen let vooral op dit adres. Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. C. J. VAS DER POT. enz. ALKMAAR. Planeetlezer©», is dagelyks te spreken van '8 morgens 10 tot 's avonds 10 uur. AdresACHTERGRACHT-Zuidzgde No. 0, tegenover de Gasfabriek. Be Wed. L. I. «ROEX, Zuidstraat NO, koopt tegen de hoogste waarde oud Goud, Zilver, Galon, Meubelen, Kleederen en alle voorkomende artikelenheeft weder een prachtige Naaimachine te koop. Laat zich ook aan huis ontbieden. Molengraehl No. 6. Ontvangen «eii schoone colleeJie Fran'tche en Duitsche Modellen, Vi>n af f2.00 per stuk. A anbevelei sId..'J«nwltocturep. Specialiteit in Mey's papin-linnen Boor- ffocirrrn van djes, ook in Gummi. XatII urwollen Onder-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4