KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en WIerIngen. Het Spookhuis. Ho. 2820. Zaterdag 24 Febrnari 1900. 28»te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telafoonn". 59. KALENDER DER WEEK. FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagen. Opkomst der Zon G n. 59 m. Onderg. 5 u. 29 m. Zondag 25 Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 MAART, Lentemaand, 31 dagen. Donderdag 1 Nieuwe Maan. Vrjjdag 2 Zaterdag 3 Uit het Buitenland. In het Engelsche Lagerhuis heeft dezer dagen eene disoussio plaats gehad, waarvan de kennisneming, ook voor het buitenland, zeer belangrijk is, en een aardig kijkje geeft op het karakter en op de handelingen van den veelbesproken Minister Chamberlain. Door een der leden was eene motie voorgesteld, waarin de wenschelijkhoid werd uitgesproken van een nieuw en dan grondig en volledig, onderzoek naar den oorsprong en de omstan digheden van de beruchte samenzwering en van den gewapenden inval in de Transvaal sche Republiek door dr. Jameson en zijne mannen in 't laatst van 1895. Door den voorsteller der motie werd er op gewezen, dat het rapport omtrent het indertijd te dezer sake gehouden onderzoek, door heel het land met groote teleurstelling was ontvangen, en dat thans het land vervuld is met diepe ver ontwaardiging over de onthullingen, die sedert zjjn geschied, en waardoor een smet wordt geworden op de eer van het Lagerhuis, dat indertyd tot het onderzpek van deie zaak last had gegeven. De voorsteller der motie oor deelde, dat het in het belang der natie, van het L&gerhuis en van Chamberlain zelf was, dat een volledig en grondig onderzoek zou geschieden door eene onpartijdige rechtbank, die op de een of andere wjj o ee einde zou maken aan de verdachtmakingen on de be schuldigingen tegen het Britsche Departement van Koloniën. Een groot deel van het En gelsche volk gelooft dus verzekerde de spreker dat de bedoelde inval voor een zeer groot deel oorzaak is geweest van, en aanleid:ng gegeven heeft tot den tegenwoor- digen oo. g, en dat Minister Chamberlain ernstig betrokken was in deze ellendige, af keurenswaardige zaak. De ingediende motie werd door andere leden van het Lagerhuis krachtig gesteund, o. a. door den heer Evans die de beschuldiging beslist volhield, dat de Minister Chamberlain alth nis vooraf eenige kennis droeg van de gch-nrlciiissan in het laatst van 1895, die aan de Ix wii.-tcn schan delijken inval voorafgingen. Deze spreker herhaalde, dat het indertijd ingestelde onder zoek is geweest onvolledig en dus onvoldoende. Hjj zeide vorder, dat, daar de naam van den Minister Chamberlain was aangetast, het z\;n plicht zou zijn geweest, aan de Commissie van onderzoek alle inlichtingen te verschaffen, die hy kon geven, en dat 's Ministers gedrag op die wjjze aanleiding heeft gegeven tot zeer ernstige bedenking. Het achterhouden van telegrammen, die voorzeker compromitteerend zijn, wees op medeplichtigheid van het ministerie van Ko loniën. Het zou, zei spreker onder luide toejuichingen der oppositie, een kwade tijd van Groot-Brittannië zijn, als minister Cham berlain aangewezen werd voor het beslissen in zake van staatkundige zedeleerHet land vraagt dus eindigde do hoer Evans een onderzoek, ten einde aan de wereld, het bewjjs te leveren, dat Engeland, hoewel in een oorlog gewikkeld, zijn gevoel voor recht en rechtvaardigheid nog niet heeft ver loren. Op zulke ernstige beschuldigingen kon de .brave' Chamberlain toch wel niet zwygen. Tot zelfverdediging was hy genood zaakt uit den hoek te komen. Hy merkte op, dat de tegen hem ingebrachte beschuldi gingen geene werkelyke beschuldigingen, maar insinuatiën waren, die berustten op vermoe dens en geheimzinnige belichtigingen. Zij, die ze herhalen, zeide hij, durven niet ver zekeren, dat zjj zelf er geloof aan slaan. Er werd gezegd dus merkte hy op dat een verder onderzoek noodig is, om de cri- tiek van het buitenland te ontwapenen. Hjj is echter niet overtuigd, dat buitenlandsche beoordeelaars tot zwygen zouden worden ge bracht door wat het Lagerhuis ook deed. Hy merkte op, dat er in den laatsten tijd niets nieuws omtrent de bedoelde zaak is bekend geworden, en omtrent de onthul lingen van een Belgische blad beweerde hy, dat zo voor geld (f1200) door een be kende vriend der Boeren aan dr. Leyds zijn verkocht. De tegenstanders dus voerde Chamberlain ten slotte aan willen mjj, die zy onrechtvaardiglijk beschuldigen, als verantwoordelijk voor den oorlog in een slecht daglicht stellen. Laat ze doen, wat ze niet kunnen laten I Deze aanvallen treden 't meest die ze gedaan hebben (toejuiching der regeeringspartij). Nog werd door enkele leden, o. a. door den heer Campbell Banner- raann, het woord gevoerd, en het toestaan van het gevraagde onderzoek aanbevolen, 't Mocht niet baten. De motie werd ten slotte met 286 tegen 152 stemmen verworpen. In de Engelsche koloniën van Australië worden in den laatstea tjjd verschijnselen waargenomen, die er op heenwjjzen, dat de bevolking aldaar al heel weinig ingenomen is met het tegenwoordig Britsch bestuur in het Moederland. Onder de werklieden vooral be staan ernstige grieven, en tegen het toestaan van nieuwe credieten ten gunste der Engel- schen wordt heftig opgekomen. Doordehooge geestelijkheid wordt dus verzekert men deze beweging goedgekenrd. Toen de geeste lijkheid in Engeland besloot, om openbare bidstonden te houden voor den zegepraal der Engelsche wapenen in Zuid-Afrika, vond zulks in de Australische koloniën volstrekt geen by- val't verzoek daartoe, tot kardinaal Meran gericht, werd van de hand gewozen. Deze kardinaal heeft, van het begin van den oor log af, reeds den moed betoond, om den vrij willigers voor Zuid-Afrika den dringenden raad te geven, thnis te blijven, omdat Australië zelf zjjne zonen noodig zou kunnen hebben ingeval van verwikkelingen. Bovendien ver klaarde hij, dat deze oorlog een zniver En gelsche zaak en tevens hoogst onrechtvaardig was. In verband mot deze mededeelingen, wordt verder herinnerd, dat de Australische lanciers, die te Londen zeer toegejuicht zjjn, bij aankomst in de Kaapkolonie naar Australië zijn teruggekeerd, in plaats van naar 't oorlogs- tooneel te trekken. Toen zij te Sidney weder keerden, werd hun geen rekenschap van die handelwyze gevraagd. Men hield zich daar ten volle overtuigd, dat het volk eenstemmig dacht met de militairen, die niet verkozen met de Engelschen tegen de Boeren te vechten. Nu is het nog niet lang geledon, dat de En gelsche Minister Balfour, erkennende dat de bevolkingen der Europeesche Staten zonder uitzondering op do hand der Boeren zyn, op merkte, dat Engeland in è.1 zjjno koloniën, die over de geheele wereld zijn verspreid, zonder uitzondering, volkomen sympathie vindt, en dat de regeering daardoor dus in groote mate steun vindt. Op deze verzekering van den Minister is, als men acht geeft op de stem in de Australische koloniën wel heel veel aftedingen \IELWSTIJDI16G!I. HELDER, 23 Februari 1899. Met den trein van 8.14 m. van Rotter dam naar Vlissiugen zal 16 Maart e.k. eene verzending van brieven en andere stukken plaats vinden aan 't oorlogsschip Koningin Emma der Nederlanden", te St. Heleua. De brieven en andere stukken, welke men in die rechtstreeksche zending wensebt te zien opgenomen^ behooren voorzien te zijn van twee zich kruisende strepen over het geheele adres, loopende van den eenen hoek naar den anderen. Woensdag jl. is door den architect, den heer S. Krijnen, in 'tCafé >Central" openbaar aanbesteedHet bouwen van twee Woonhuizen, aan de Veldstraat alhier. Ingekomen waren 13 biljetten, als van de heeren Gebrs. van Os f 3388, A. Nobbes f 3145, J. Spruit f 3140, N. Schoeffelen- berger f 3110, P. de Waard f 3075, N. Klein f 2947, S. Meijers f 2917, J. Duin- ker f 2877, K. L. Winder f2829, C. Quack en A. v. Pelt f 2790, W. de Jong f 2780, T. van der Ster f 2675, A. Krijnen f 2641; allen alhier. Door de Directie der Marine alhier werd Woensdag openbaar aanbesteedde levering van 12.000.000 K.G. Engelsche steenkolen (Cardiff). Ingekomen waren 5 inschrijvingen, van de heerenA. Zelle- kens, te 's Gravenbage, ad f 19.30; F. H. Z. Marcella, Rotterdam, f 18.15; F. J. Bergeudahl, Amsterdam, f 16.538/10 Ruys Co., Amsterdam (2 inschrijvingen) f 16.19»/,o en fl6.14»/10 per 1000 KG. Jl. Woensdagavond hield de Gym nastiek- en Exercitie-Vereeniging »Pro Patria" hare 2de feestelijke vergadering in dit seizoen. Dank zij het tamelijk gun stig weder en een aantrekkelijk programma was de zaal van »Musis Sacrum" goed bezet. In de 1ste afdeeling toonden de adspi- ranten dat het hun gegeven gymnastiek onderwijs goede vruchten draagt. De vrije oefeningen der jongste, de staafoefeningen der oudste leerlingen werden kranig af gewerkt en ook bij het gelijktijdig werken aan bok en paard muntten vele der jonge gymnasten uit door ferme houding en nauwkeurige uitvoering der opgegeven oefeningen. In de 3de afdeeling gaven de werkende leden bewijzen van vlugheid en kracht, zoowel in eene serie oefeningen aan den rekstok, als door eenige keuroefeningen aan de ringen. Groot succes hadden de fraaie ladderstanden, die trouwens, hoewel vrij moeielijk, met flinkheid en zonder weifelen werden uitgevoerd. Het niet gymnastisch gedeelte bestond uit een 5-tal voordrachten, terwjjl de avond besloten werd met de opvoering van een kluchtspel, waarbij vooral de turner, die de titelrol vervulde, zich uitstekend van zyne taak kweet. Het bal was, als altijd, zeer gezellig. Tijdens de uitvoering geschiedde voor lezing van een telegram, ontvangen door de uitgevers van dit blad. De gunstige tijding, die het bevatte (voor de Boeren namelijk) deed een krachtig hoeraop gaan voor de Verbondenen. De Minister van Justitie heeft gun stig beschikt op het verzoek van mr. P. Troelstra, om het ondergaan van zyn ge vangenisstraf te verschuiven tot Juli, wan neer de werkzaamheden van de Tweede Kamer geëindigd zijn. Men schrijft van Urk Met de haring vangst, om dit eiland ganf. het tot heden niet naar wensch. Vele Noordzeevisschers, die om het onstuimig weder niet naar de Noordzee vertrokken, hadden het kuilnet aan boord gebracht om op haring te visschen, doch de vangat was, zelfs na 2 a 3 streken, luttel: 20, 30 stuks en zeer weinig spiering. Aan wind, bij het kuilen zoo noodig. ontbrak het niet. Veel haring schynt dus in de Zuiderzee nog niet te zijn. Steenkolen. De steenkolennood doet zich ook in Rus land, met name te Moskou gevoelen, zoodat daar thans veel residu van petroleum voor verwarming worden gebruikt en de prijzen daarvan zeer zyn gestegen. Daarom heeft prof Mendeljew aan een Staatscommissie, die met een onderzoek is belast, voorgesteld aan de kolenmijnen, die op ongeveer 220 kilometer van de stad verwijderd zijn, uit de kolen gas te bereiden en dit door buizen naar Moskou te leiden,.wat ongeveer 18 tnillioen roebel zal kosten. Dit plan is thans in onderzoek bjj een sub-commissie. Te Hamburg is een lading anthraciet uit Amerika aangekomen, welke voorscheeps- gebruik geschikt schijnt te zyn en vermoe delijk. als de vracht-n niet st -rk rijzen, door meer ladingen gevolgd zal worden. Een oplichter? Een hoofd-arabtenaar van het Dep. van Marine te Parijs, die sedert eenigen tyd op non-activeteit was gesteld, omdat hij vele roekelooze speculaties had op touw gezet, is nu aangeklaagd van oplichting. Volgens de bladen heeft hy aan den En gelschen gezant aangaboden, tegen beta ling van 25,000 francs aan Engeland in lichtingen te verschaffen over bestellingen door de Boeren in Europa gedaan en waar van hij door bekendheid met dr. Leyds en door zyn betrekkingen met het Dep. op de hoogte was. Of Engeland daarop is ingegaan weet men niet maar dr. Leyds heeft verklaard dien persoon niet te ken nen en ook niet bevreesd te zyn voor diens >inlicbiingen". De ambtenaar heeft zich intusschen verwijderd en is niet ver schenen voor den raad van directeuren van marine, waar hy enkel liet weten dat hij in Amerika is en afwacht wat men tegen hem zal aanvoeren. Hij is nu op nieuw voor dezen raad gedagvaard. De Oorlog in Zuid-Afrika. De Daily Mail" verneemt, dat de Boe ren enorme hoeveelheden wol en andere voortbrengselen van hun land naar Dela- goabaai hebben verzonden, ter verscheping naar Europeesche havens. Daar het den Engelschen thans verboden is met de Boeren handel te drijven, komt deze bijna geheel in Duitsche handen. Ook worden te Lou- ren90 Marquez groote hoeveelheden meel en suiker gekocht voor de Boeren, onder voorwendsel, dat alles bestemd is voor de krijgsgevangen Engelschen. Een officier van gezondheid in het Brit sche leger, die een nacht ouder de Boeren nabij Rensburg heeft doorgebracht, terwjjl hij de gewonden Engelschen zocht, brengt hulde aan het bewonderenswaardig gedrag der Boeren te zijnen opzichte en jegens de gewonden Engelschen. De Boeren gaven hun matrassen en alle eieren, welke zy hadden. Na de terugtrekking der Engelschen uit Rensburg hielden de Boeren een bidstond, om God te danken. Een groot aantal aanzienlijke Engelsche dames, wier echtgenooteu, broeders of an dere bloedverwanten in Zuid-Afrika strijden, zullen binnenkort scheep gaan naar de 'Kaap. Onder haar zyn de hertogin Adolf Von Teek, lady Scarborough, lady Castle- town, e. a. Natuurlijk gaan deze groote dames niet, zooals de vrouwen der Boeren voornemens schijnen, als amazonen deel nemen aan den stryd. Zy zullen de veld slagen als toeschouwsters bij wonen, op veiligen afstand en achter haar face-a-main. De vraag, of de vervolging van Cronjé's terugtrekkende krijgsmacht- voor de Engel schen nog een belangrijk resultaat kan opleveren, hangt voor een goed deel samen met den staat waarin de paarden van Fretfch' cavaleriedivisie verkeeren. De moeilijkheden der verpleging van 8 of 10.000 paarden nemen natuurlijk schrikbarend toe naar mate deze cavalerie verder in den Vrijstaat doordringt, vooral indien de Boeren de achterhoede of de flauken der Eugelschen blyven bedreigen. En van belang ook is daarom het bericht dat wij een paar dagen geleden vondendat er veel ziekte was onder de paarden van French. Op de lyst der verliezen, heden door het Engelsche ministerie van oorlog openbaar gemaakt, vinden wy de namen van 2 ge sneuvelde en 5 gewonde officieren. 5 ge- sneuveldeen 27 gewonde minderen, benevens 4 vermisten, tydens den marsch van French naar Kimberley (bijna allen lanciers en dragonders)voorts 17 dooden en 40 ge wonden, bij Rensburg den 12en dezer. Men herinnert zich het geval met den trein met proviand voor French. die, naar het heette door, een verrader in de richting van de stellingen van de Boeren was ge zonden. De correspondent van de »Rand Post" seint over het gebeurde met dezen trein uit ColesbergDen 2en Januari bemerkte luitenant Baay van de staatsartillerie 22 wagens die des nachts door het breken van den koppelketting afgezakt waren en onder het bereik van zijn geschut kwamen Verscheidene burgers begaven er zich heen en haalden er levensmiddelen, paarden, voer en drank uit. Omstreeks 4 uur kwam een locomotief met drie wagens en 300 voet gangers met lanciers om den trein weer op te halen. Luit. Baay liet ze tot 4000 meter naderen en nam den vyand toen onder vuur. De lanciers retireerden onmiddellijk. De voetgangers vluchtten achter den spoor dijk. Er was geen mogelijkheid voor ons om den trein in handen te krijgen en werd deze op last van commdt. Havermann met springgranaten in brand gestoken. CRADOCK, 20 Februari. Er zyn hier bijzonderheden ontvangen van het buitmaken van Engelsche wagens aan do Rietrivier. De wagens stonden aan de drift en werden daar aangevallen door 1800 Boeren met 4 kanon nen. Het geschutvuur duurde heel den dag 180 wagens met leeftocht en voer werden buitgemaakt. De helft van de dryvers en be geleiders zijn gedood ot worden vermist. LONDEN, 21 Februari. In een telegram aan de .Sandard" nit Moddorrivier 18 dezer, houdende een bescliryving van de vervolging van Cronjé, wordt gezegd: Vrijdagavond be gon de 13de brigade den aanval op'svijands achterhoede, maar ongeveer 2000 Boeren had den eenige kopjes noordoostelijk van Klipdriit bezet, vanwaar zy den aftocht van het hoofd leger dekteD. Twee kopjes werden bestormd, maar de Boeren verdedigden het derde met de uiterste hardnekkigheid, een verschrikke lijk vuur openend als er eenige poging werd gedaan om dien heuvel te bestormen. De troe pen hielden zich schitterend, maar de Boeren bleven hun post behouden tot het duister werd, waarna zy er door de 81ste batterij met gr - naatvunr uit verdreven werden. Inmiddels was de hoofdmacht der Boeren erin geslaagd Klip- kraaldrift te bereiken, waar zy de rivier over staken naar het Zuiden. Eenige bereden in fanterie en een buttery was bij Klipdrift af gezonden om insgelijks de rivier over te ste ken en langs den zuidelyken oever voort te trekken om den Boeren den overtocht over de rivier te beletten, maar toen die ds plaats bereikte, was een voldoend aantal Boeren do rivier al overgekomen om de posite te ver dedigen. Onze kanonnen gingen door met vuren tot de duisternis inviel. Gisterenochtend waren de Boeren onder Cronjé in vollen af tocht ten zuiden van de Modderrivier, mot Kitchener en Kelly-Kenny dicht qp hun hie len. In den afgeloopen nacht volbracht Mac- donald met do brigades Hooglanders een ge- forceerden marech van twintig tnijlea, in do hoop Koedoesranddrift ijjdig te bereiken om den vyand op te vangen. LONDEN, 21 Februari. Van mcening ver anderd, verklaart thans de militaire deskun dige van de .Westminster Gazette" het mo gelijk dat Cronjé erin geslaagd is zyn zware kanonnen van voor Kimberley in veiligheid te brengen en eveneens zyn eigen Boeren- inaclit te onttrekken aan de vervolging der Engelschen. Het is onmogelijk, schrjjft die deskundige, dc prachtige hoedanigheden van Cronjé en zijn soldaten niet te bewonderen, gebleken doordien Cronjé er in slaagde zijn kleine krygsmacht veilig weg te brengen on danks de overstelpende meerderheid der En gelschen ondanks zyn eigen hindernissen. Dc expert raadt thans aan Cronjé niet verder naar het binnenl nd te vervolgen, maar dat Roberts rechtstreeks op Bloemfontein zal aan houden, na de noodigstc reorganisatie van zyn transportmiddelen. Roberts zou Bloem fontein vennoedeljjk|Manndag kunnen binnen rukken. De Boeren zullen waarschjjnljjk be proeven hem tegen te houden bij de reeks verschanste kopjes op 16 mjjl bewesten Bloera- fontein, maar deze Bocrenstellingen kunnen noordwaarts omgetrokken worden, wat een dadelijke ontruiming van de kopjes ten ge volge zon hebben. In den Vrijstaat. PRETORIA, 20 Febr. (via Loren^o Mar quez). President Steijn meldt, dat hy Maandag en Dinsdag in den omtrek van Koedoesrand tegen de Engelschen heeft gestreden, die trachtten het laager van generaal Cronjé te omsingelen. De Engel schen werden teruggeslagen. Generaal de Wet meldt, dat in gevech ten tusschen Paardeberg en Koedoesrand de Boeren vele kopjes op de Engelschen veroverden. Do verliezen der Engelschen zijn vele gesneuvelden en gekwetsten, be nevens 40 krijgsgevangenen. De Boeren verloren twee gesneuvelden en vier ge wonden. PRETORIA, 20 Febr. Uit Lorer^o Marquez wordt gemeldfc, dat commandant Ferreira, van de Vrijstaatsche troepen gis teren gedood is, naar men gelooft tenge volge van een ongeluk. PRETORIA, 20 Febr. Een groot aantal burgers zyn opgeroepen voor den dieiibt aan de grenzen. Bovendien zyn vrijwilli gers opgeroepen vcor den werkelyken dienst. LONDEN, 21 Febr. Een telegram van lord Roberts uit Paardeberg van gisteren meldt, dat de generaals Knox en Macdo- nald in de gevechten tusschen Vrjjdag en Zondag zyn gekwetst. Het departement van oorlog heeft geen bijzonderheden ontvangen. Later. Volgens .de nog onvolledige lijst van verliezen van Paardeberg zjjn 9 officieren gesneuveld, 39 officieren gekwetst en wordt 1 officier vermist. HOOFDLAGER VOOR LADYSMITH, 19 Febr. over Lourenzo Marquez Er wordt hevig gestreden. In de ge vechten om Boachkop bij Colenso vielen aan onze zijde slechts enkele gewonden de verliezen der Engelschen zijn aanzienlijk. Men gelooft dat het garnizoen gebrek heeft aan schietvoorraad. LONDEN, 21 Febr. Een telegram van generaal Bulier van heden uit het kamp bij ('hieveley meldt De vyfde divisie irok heden over een pontonbrug de Toegela over en dreef deu vijand terug. Het seherpgeschut bracht de kanonnen der Boeren tot zwygen. LONDEN, 21 Febr. (R. O.) Het depar tement van oorlog verklaart het ontzet van Ladysmith riet te kunnen bevestigen. Het departement slaat aan dat bericht geen geloof. PARIJS, 21 Febr. (R. O.) Uit de »Temps"De New-Yorksche correspon dent van de »St James's Gazette" seint dat liet Britsche stoomschip »Estournel" met drie duizend ton graan voor Zuid- Afrika aan boord in de Delaware-rivier is gezonken. De Engelschen schryven dit on geluk toe aan opzet van een agent der Boeren. PARIJS, 21 Febr. Uit Londen aan de »Temps" Men verneemt uit goede bron dat gene raal Bul Ier aan het departement van oorlog meldde dat de troepen der verbondenen uit Natal in grooten getale naar den Vrij staat trekken. Iti militaire kringen beschouwt men het dubbele doel van lord Roberts, de vernie- tiging van Cronjé's strijdmacht en den tocht naar Bloemfontein als mislukt. BERLIJN, 21 Febr. Ann h*t >Berl* Tageblattwordt uit Brussel geseind In Boerenkringen wordt gezegd dat ten gevolge van den veranderden oorlogstoe stand alle tot dusver ingenomen stellingen in Natal onhoudbaar zyn geworden. Daar om heeft generaal Joubert bevel gogeven tot een algemeene achterwaartsche concen- tratic vau alle strijdkrachten. Natal wordt dus ontruimd. Het beleg van Ladysmith wordt o geheven om de troepen ter beschikking, <e hebben voor de verdediging van de Transvaalsche grens. Men gelooft dat Bulier nog in den loop van deze week Ladvsinith zal binnentrekken. :F:EI U"HJXJBTOIT. 54) De teederste woorden werden gewisBeld, want beider hart stroomde over van geluk en saligheid. Hoe verwonderd was miss Rocke als ze in het salon komende, naast Clara baar ■oon zag zitten. Toen hy zyne moeder be merkte, viel hij haar om den hals en ver- kondigdo haar onder tranen van vreugde zyn onuitsprekelijk gelnk. Mistress Rocke hoorde hem zwygend aan, daarna sloeg ze de oogen hemelwaarts en vouwde de handen tot oen stil gebed. Myn God,* zei ze, .is dit geluk niet te groot^ om er aan te gelooven. Nauwelijks durf ik er mij over verheugen.' „Lieve moeder,' hernam Traverso, .ik weet, dat ge veel te Ijjden hadt en dat de vele rampspoeden u 't geluk deden wantrouwen, doch nu zullen we gelukkig zjjn en een bljjde toekomst te gemoet gaan.' Uwe moeder,* zei Clara een beetje ondeu gend, .kan nog niet recht vrooljjk zyn, om dat zjj mjj misschien niet tot schoondochter hebben wil.' De gelukkige vrouw drukte haar met beide armen aan hare borat en kaste haar. «Lief kind,* sprak ze, .go weet wel, .dat ik u zoo teeder bemin als eene moeder en dat het de schoonste dag mijns levens zal zjjn, *1* fi* u werkeljjk mjjne dochter noemen kan. Hoe vurig keb ik God gebeden, dat bjj mij dit geluk zou laten beleven, toen ik wist, dat gjj mjjn aooa bemindet. Herinnert gjj unog, lieve Clara, dat ge aan mjjne borst weendet, toen Traverse voor de eerste maal vertrok Toen geloofde ik niet, dat deze tranen ooit in vreugdetranen zonden veranderen.* .En ge weendet met mjj, lieve moeder,' hervatte Clara, „en gaaft mjj toen reeds be- wjjzen uwer moederljjke liefde.' Op dit ooogenblik weerklonk in de voor kamer de opgewekte stem van dokter Day. .Wel,* riep hjj, binnentredende, ,wilt ge nn als echte egoïsten uw geluk alleen ge nieten. Zou ik ook daarvan mjjn deel niet mogen hebben?* Clara en Traverse sprongen op en terwijl de eerste zich in de armen haars vaders wierp, greep Traverse zjjne hand en bedekte haar met kussen. Mistress Rocke naderde ook den braven grjjsaard, die zich nu uit de armen zijner dochter losmaakte en op de van vrengde bevende vrouw toetrad. .Lieve mistress Rocke,* zei hjj, .gjj zijt toch zeker met mjjne bandelwjjze tevreden Laten we hen dan eens golnkkig maken, opdat ze van onzen kant niet in hun geluk verstoord worden.' We laten dit benijdenswaardig huisgezin den schooiicn avond alleen, die het onder vroolijken en vertrouwelijkcn kont gezellig doorbracht. Helaas, het zou de laatste zjjn, welke in ongestoorde zaligheid onder dit vreed zaam dak werd doorgebracht Zonder dat de gelukkigen het vermoedden, was de onheil volle onweerewolk verschenen, die zich over hen zou ontlasten. VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Den volgonden morgen liet doktor Day vroegtijdig zjjn paard zadelen, om alleen naar Staunton tc rijden. Toon Clara hem bjj 't ontbijt vroeg, waarom hij van haar en Tra verse geen gezelschap wilde hebben, ant woordde bjj, dat hjj voor gewichtige zaken naar de stad moest, waarbjj hjj zjjne dochter een teeken met de oogen gaf, dat zij niet verder vragen mocht, want zjjn gewichtige zaken bestonden in niets anders dan dat hjj voor zijn jongen vriend een reisnécessaire wilde koopen en hem daarmee verrassen voor zjjn vertrek. De goede grjjsaard, steeds er op bedacht anderen vreugde te verschaffen, reed dus alleen weg, terwijl Clara en Traverse ditmaal hunnen gewonen wandelrit achterwege lieten, omdat er nog veel te doen was voor het vertrek van den jongen arts. Traverse ging naar dc bibliotheek, om de boeken uit te zoeken, die hy wilde meenomen Toen hjj daar ongeveer een uur bozig was, kwam eensklaps een der stalknechts zonder kloppen binnenstormen. „Óm Gods wil, John, wat is er gaande?' riep hij den knecht toe, wiens gelaat duidelijk bewees, dat hij zich hevig verschrikt had. .O, mjjn God,* stamelde John ademloos, .u weet, mjjnhct-r Traverse, dat dc oude heer een uur geleden alleen wegreed. Zoo pas is zijn paard alleen teruggekeerd, ik ben bang, dat er een ongeluk gebeurd is.' Traverse sprong van zjjn stool op. „Goede Hemel!' riep hjj, .hjj zal gevallen zijn. Vlug, John, zadel een paard voor mjj en voor n.... we moeten dadelijk op weg. God geve, dat we hem nog levend vinden. Weet er in het huis niemand iets van.* .Neen, alleen in de stal, want allen zagen het paard. Ik ben dadeljjk tot n gekomen en heb nog niemand ontmoet, zoodat mjj ook niemand iets gevraagd beeft.' .Goed, John Ga non do paarden halen, dan rjjden we stil weg. Ik zou niet willen, dat miss Day er iets van hoorde, voordat wy zelf weten, hoe het met mijnheer staat. Dus gezwegen De knecht ging heen en Traverse volgde hem. Het volgende oogenblik waren beiden in het zadel. Ze verlieten het huis over de achterplaats eu reden in volle draf den weg naar Stannton op. Weldra vonden zo den armen grijsaard op ongeveer een uur afstand van Willow-Heights. Daar!... daar ligt hjj!' riep Traverse, die zjjn weldoener reeds op een paar honderd passen ontdekt had. Hjj gaf het paard de sporen en weldra was hjj bjj hem. De oude dokter lag aan den voet van een boom, naar 't scheen, bewusteloos op den rug. Traverso gaf een kreet van schrik en sprong van 't paard. Wanhopig beschouwde hjj de bleeke verwrongen gelaatstrekken van zjjn tweeden vader, die met gesloten oogen voor hem lag. .Mijn God, sta mij bjj,' riep Traverso... •dokter Day... mjjn Triend... mjjn vader! kunt ge niet meer spreken Op 't hooren der hem welbekende stem opende de half bowustelooze de matte oogen. Met een blik van weemoed, een smartvollen glimlach op do bleeke lippen, zag hjj den jongen man aan, die voor hen knielde en wien de tranen langs de wagen rolden. .Ween niet, Traverse,' fluisterde dokter Day met groote inspanning, „laat mjj naar huis brengen, opdat ik Clara nog zie oer ik sterf.» •O, mjjn vriend, mijn bcBte vriend, mjjn vader!* zuchtte de jonge dokter handen wringend, „waarom kan ik niet in nwe plaats sterven Traverse zag in, dat hjj zjjne smart be teugelen en maatregelen treffen moest, om den verongelukte naar huis te doen brengen. Hjj zond den knecht, die ondertusclicn na derbij gekomen was, terug met het bevel, dadeljjk een rjjtuig met oen bed te halen, om zóó dokter Day gemakkeljjk te transpor teeren. Traverse zei hem alles zoo in tc richten, dut miss Clara er niets van merkte, want zulk een treffend ongeluk mocht do dochter slechts op zeer omzichtige wjjze mee gedeeld worden, wilde men hare gezondheid niet op 't spel zetten. De arme patiënt hoorde do bevelen aan en beloonde den jongen man met een dankbaren blik. .Ja," lispeldo hij, nauwljjks hoorbaar, .het is, zooals ge zegt. Traversedie arme Clara do schrik zon haar kunnen dooden Maar beste dokter,' wendde zich de jonge Rocke tot zjjn vriend, nadat Johr. weggereden was, hoe gevoelt gij u Hebt gjj iets gebro ken Waar zjjt gij gekwetst?' Dokter Day legde langzaam zjjne hand op de borst. „Ik ben inwendig gekwetst,' fluis terde hjj. .Ik voel hier en in den rug hevige pjjn." Traverse opende de jas en het vest van zijn weldoener en onderzocht de borst. Gecne ribbe was cr gebroken, doch op het borstbeen vertoonde zich een blauwachtig roode vlek, zoo groot als een hand. Hjj doopte zjjn zak doek in eene nabijzijndc beek en legde den natten doek op de borst van den ljjder. Aldus trachtte Traverse de pjjn van den grjjsaard te verzachten, totdat cindeljjk John inet het rijtuig cn twee negers kwam, die bun onge- lnkkigen meceter voorzichtig op 't bed legden, ofschoon dit uiel geschieden kon, zonder hem groote pijn te veroorzaken. Men zag het aan zjjne gelaatstrekken, hoe jjseljjk dokter Day leedsomwjjleu verried hjj dit door een zacht gekreun, als door de oneffenheid der straat het rjjtuig schokte. De treurige stoet kwam te Willow-Heights aan dokter Day deed zich naar de tuinkamer brengen, want indien hjj naar zjjne kamer word vervoerd, zou Clara het zeker bemerkt hebben. John was onderwjjl naar Staunton gestuurd, om do twee geneesheeren, doktor Williams on dokter James, twee oude aca demievrienden van dokter Day, zoo spoedig mogeljjk te halen. Daar ze echter binnen een uur niet aanwezig konden zjjn, verzocht Traverso zjjnen vriend zich door hem te laten onderzoekon, hetgeen deze echter weigerde. ,Ge zouilt mjj slechts pjjn veroorzaken cn my toch niet kunnen helpen,' zei hjj met zwakke stem, want niemand kan mjj meer helpen. Ge kunt mjj alleen een verfrisschen- den drank bereiden en dan ga jc mjjuo dochter zeggen, hoo gc mij gevonden hebt. Maar voor zichtig, Traverse, voor mjjn lief kind,* smeekte de liefdevolle vader, wicn eene traan in de oogon kwam, als hjj zich de aandoening van Clara voorstelde. Traverso vervulde de wcnscben van zjjn weldoener en na hem eene limonade bereid te hebbon, ging hjj met beklemd hurt naar zyne verloofde. lljj ontmoette Clara op de binnenplaats; ze was op 'l plint den tnin door te loopen. On getwijfeld vermoedde zo reeds, dat er iets vrecseljjks moest gebeurd zjjn, want op baar gelaat las hjj dnidelyk angst on ontsteltenis. •Travorso!' riep zo bezorgd, „wat is er gebeurd. Om 's Hemels wil, spreek toch Hot hecle huis is in rep cn roer, do negers loopen heen en weer.... andoren steken de hoofden bjjeen... er moet een ongeluk gebonrd zjjn... Papa... waar is papa?' (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1