KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. lo. 2821. Woensdag 28 Februari 1900. 28ete Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. a vmnnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., met Zondagabl. 80 Ct. id. franco per post 75 fl.12 /- id. voor het Buitenland f 1.25, id. id. f 1-12 f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat ew Zuidstraat. Advertontlên van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBlJDAGSMOKGEISiS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. llil hel Buitenland. De correspondent uit Kaapstad van het Engelsche dagblad de .Times* schrift o. a. eenige beschouwingen over den toeleg van bet Britsche legerbestuur in Zuid-Afrika, en geeft ook eenige opmerkingen ton beste om trent de toekomst, wanneer Engeland den oorlog eeus zegeviorend hoeft beëindigd. En deze opmerkingen zullen ongetwijfeld in En geland wel indruk maken. In de eerste plaats dringt hy er op aan, dat de oorlog snel ten einde wordt gebracht, wyl nu reeds in Natal en in de Kaapkolonie de bittere gevolgen er ram merkbaar zijn. En is de oorlog geëindigd, dan zal Engeland in Zuid-Afrika moeten on derhouden een groot en goed gewapend leger dat de meest gewichtige punten van het wyd- uitgestrekt gebied voortdurend moet bezet houden. Want men kan in Afrika de blanke bevolking niet berooven van haar gewereD, en daarom moet men steeds rekening blyven hou den met den geest van verzet en de neiging tot opstand van de Boeren. Sterke stellingen met groote garnizoenen, ruim voorzien van geschut en ammunitie, acht de correspondent noodig, om Zuid-Afrika in bedwang t® houden. Waarlyk een goed vooruitricht voor Engeland als het er ten minste in slaagt de Boeren te onderwerpen, wat, zelfs ook nit de jongste gebeurtenissen op het oorlogstooneel, nog lang niet zeker is. De correspondent van de .Standard*, mede uit Kaapstad, geeft enkele opmerkingen over de stemming onder de Kaapsche Hollanders. Hy zet uiteen, dat de neutraliteit der Hollandscbe kolonisten niet vaB harte komt, integendeel gedwongen en onwillig is. Zij rekenen er op, dat de Engel- schen op een goeden dag in zee zullen wor den gedreven. By iedere gelegenheid blykt de verbittering tegen do Engelschon. Deze verbittering wordt aangewakkerd door de geestelijkheid. Hollandscbe predikanten zegt de correspondent gaan van buis tot huis en maken propaganda voor den alge- meeaen opstand. In ieder Hollandsch huis wordt 's morgens om 5 uur een gemeenschap pelijke bidstond gehouden, waar gesmeekt wordt»God moge de handen der Trans- vaalscbe broeders sterken, opdat de Engel schen eindelyk uit Zuid-Afrika mogen worden verdrevenDeze stemming in do Kaapkolonie doet niet veel goeds verwachten, wanneer werkelyk de verbondene republikeinsche legers een ernstige nederlaag zouden lyden. Dan zou naar de Holluiidauhe Afrikaners meencn voor do Kaapsche kolonisten het oogenblik aanbreken om naar de wapens te grypen, en de republikeisscbe broeders ook metterdaad te steunen. Onlangs bad do eerste Minister van de En gelsche kolonie in Noord-Amerikavan Ca nada den treurigen moed, om de Katholieke bewoners daar te lande in het harnas te jagen tegen de Boeren in Zuid-Afrika, door te be weren, dat de onverdraagzaamheid der Boereu en hun vervolging van Katholieken algemeen bekend zyD, en dat dit ook geen wonder is, daar hunne voorvaderen, de Nederlanders van de XVIIde eeuw, om hunne onverdraagzaam heid berucht waren. Wanneer er nog bewijzen noodig waren, dat een leugen zoo grof en door zichtig Diet kan zyn of zij wordt soms toch nog geloofd en als waarheid opgedischt en verspreid, zou dat staaltje van leugenachtig heid als bewys kunnen dienen. Gelukkig heeft een der Engelsche dagbladen de West- minster Gazette op 's Ministers beweren een zeer gepast en afdoend antwoord geleverd. Het blad deelt de volgende gebeurtenis mede, die een heel ander licht op het karakter der Hollandscbe Afrikaners werpt; .Op het zee schip, waarin ik naar de Kaap do Goede Hoop ging, waren twee broeders, beiden R. Katholieke geestelyken. Een van hen was in het laatste stadium van tering. Bij aankomst te Kaapstad zonden de dokters liem naar een klein Hol landsch dorp, waarheen ik ook ging, en tien dagen later overleed de zieke. Zyn broeder vroeg den Engelschen geestelijke, of hy het lyk op de Engelsche begraafplaats mocht doen begraven, doch het antwoord was, dat dit alleen mocht geschieden, indien er geen gods dienstplechtigheid by de begrafenis werd ge bonden. De omstandigheden waren zóó droevig, dat men stellig eene andere gedragslyn had mogen verwachten, waar wy allen toch één God dienen. De arme priester was zeer treurig ca in de war by de gedachte, dat zyn broeder zonder eenige godsdienstige ceremonie zou moeten worden ter aarde besteld. Voor den meest onverschillige Katholiek heeft die plechtigheid waarde, hoeveel te meer voor een priester I Er scheen echter niets aan te doen, tot één der bewoners van het dorp voorstelde, den Hollandschen predi kant hetzelfde te vragen. Deze stond oogen- blikkelyk het gevraagde toe, en verzekerde, dat het hem genoegen zou doeD, van eenigen dienst te kunnen zyn. Dat niet alleen, maar oenigea der aanzienlijkste Hollanders woon den de begrafenis-plechtigheid by als een toeken van sympathie en eerbied voor den doodo*. Men moet verder niet vergeten, j°°It 1° 8chrÜTer van het bovenstaande, dat de Hollanders (Afrikaners) van geheel Zuid- rai *ÜnE'J huwen zoo on- iT ,r"ar' ^at er ondersoheid is tns- schen Kapenaars en Transvalers. Meermalen werd er door ons op gewezen, hoezeer de berichten van het oorlogstooneel in Znid-Afrika een overwegenden invloed oefenen op de Londensche fondsenmarkt. 't Verdient wèl opmerking, dat de stryd met twee zeer kleine S aten van zooveel gewicht wordt geacht op de effecten-beurs der wereld stad. En toch is dit zoo, en nog in 't laatst der vorige week hechtte de markt groote waarde aan de berichten uit de couranten, ten opzichte der oorlogskansen. Het uitblij ven van berichten van den opperbevelhebber rï*r.. Engelsche troepen meende men aanvan- kelgk te moeten toeschrijven aan de omstan digheid, dat lord Roberts eerst dim zou rap- porteerea, wanneer hy beslissende resultaten .*n. me^en> Later, gal het uitblyven van tydingen toch evenwel aanleiding tot onge rustheid, en de koersen liepen zeer merkbaar terug. De publicatie van de lange lyst der bij een van de laatste gevechten gesneuvelde Engelsche manschappen werkte bovendien mede, om de koersen te drukken, en de han del was dientengevolge verre van levendig. UtEUHlTIJDIlOKV HELDER, 27 Februari 1899. De Nederl. Nationale W e r k 1 i e - den-Vereeniging onder de zin spreuk »Door Orde en Spaarzaamheid tot Welvaart" herdacht in de vorige week op feestelijke wijze haar 28-jarig bestaan. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 11. kwam telkens een gedeelte der leden met hunne familie's in »Tivoli" bijeen en eiken avond was de zaal vol, ja Zaterdag zelfs meer dan stampvol De feestcommissie, die tot regeling van dit jaarfeest was benoemd, heeft eer van haar werk, want het pro gramma door haar samengesteld was zeer afwisselend en viel buitengewoon in den geest der bezoekers. Ook de verschillende personen, die hun medewerking verleenden hebben voldoening van hnn streven, omdat zij aan velen een prettigen, recht feeste- ljjken avond hebben bezorgd. Bij de opening der vergadering riep de Voorzitter, de heer W. Hillenius, allen een hartelijk welkom toe, sloeg een blik in 't verleden, drukte zyn tevredenheid uit over den voor- ui tgaanden bloei der Vereeniging, wees er op hoe 't ledental steeds klimmende is, maar dat 't gebruik, hetwelk van de handelszaak gemaakt wordt, daarmede geen gelijken tred houdt, ja, dat zelfs het verbruik achter uitgaande is en er jaren zijn geweest, dat de omzet f 30.000 grooter was dan nu. Spreker wekt daarom vooral de vrouwen op van den winkel te profiteeren, hetwelk haar een groot voordeel en winst kan op leveren. Ten slotte wenscht de Voorzitter allen een genoegelijken avond. Na deze toespraak werd door de verga dering een feestlied aangeheven, vervolgens door mej. Mem, omgeven door de vierkleur, zeer verdienstelijk het Transvaalsche Volks lied gezongen, daarna luimige voordrachten gehouden en 2 tooneelstukjea opgevoerd, welke werkzaamheden afgewisseld werden door muziekuitvoeringen van de Held. Har moniekapel. Alle nummers vielen zeer in den smaak eu verwekten een algemetne vroo- lijkheid. De heer Wenneker droeg voor »Het getob met onze jongens", de heer Van Loo >Drieske de Schaerenslieper" en de heer Heddes »De verliefde minnaar achter de Heldersche paardentram" en »Het sterfgeval van Lotje". De blijspelen, die aardig en los werden opgevoerd, hadden tot titels >Een kandidaat voor de 2de Kamer" en »Een pleizierritje". Het laatste num mer van 't programma >Een tableau vivanfc" in twee standen verwekte algemeenen geest drift en buitengewone opgewondenheid. Dit stelde voor Koningin Wilhelmina op haar troon gezeten, gehuldigd door de kinderen van leden der Werklieden-Vereeniging. By de eerste groep speelde de kapel het Wilhelmus" en bij de tweede zong de gan- sche vergadering staande het »Wien Ne%r- landsch Bloed". Aan de familie's en invite's van de leden van onderscheidene muziekvereeni- gingen en zangkoren hier ter plaatse, werd Zondagavond 11. een zeldzaam kunstgenot verschaft. Door het Symphonie-orchest van 't Stafmuziekkorps der Kon. Nederl. Marine werd hnn een concert aangaboden, als be wys van erkentelijkheid voor de vele blijken van sympathie, die de kapelmeester, de heer Jac. Koning, op 26 Jan. 11. bij zijn 30-jarig jubilé had ondervonden. De groote zaal van >Tivoli" was geheel gevuld, geen zit-, zelfs geen staanplaats was meer te verkrijgen, en deze groote schare van men- schen heeft langer dan twee uren met de grootste aandacht en onder doodsche stilte geluisterd naar de keurig uitgevoerde mu zieknummers, doch niet alleen geluisterd, ook genoten. Wat werd het gehoor aan genaam gestreeld, wat werd het gevoel weldadig aangedaan door de tonen aan de instrumenten ontloktWy willen in geen détails vermelden, hoe liefelijk het eene stuk, hoe harmonisch het andere, hoe krach tig een derde werd weergegeven. Alle aanwezigen werden er zeker opnieuw van overtuigd, dat het Stafmuziekkorps een keurkorps is en onder leiding staat van een hoogst bekwaam dirigent Na de uitvoe ring van Gounod's Ave Maria", dat door den heer Koning geïnstrumenteerd is, bood de heer G. B. H. Filbri met een toespraak den Kapelmeester, als bewys van hoog achting en waardeering, namens de muziek- vereeniging >Crescendo", een lauwerkrans aan, hetwelk door fanfares van het orchest gevolgd werd. De heer Koning dankte in eenige gepaste woorden voor deze hulde. Texel, 26 Febr. De heer C. H. Hille, geboren alhier, officier van gezondheid lste klasse O. I. L die geruimen tijd met verlof wegens on gesteldheid in het Vaderland verbljjf hield, wordt tegen 1 Maart a. s. gedetacheerd by de reconvalescenten-afdeeling der kol. reserve te Zutphen. De waterstand in onze polders is door de menigvuldige regens thans zeldzaam hoog. Verschillende landerijen en tuin gronden, vooral in den polder Eierland, staan geheel of gedeeltelijk onder water. Alhier worden krachtige pogingen ge daan tot oprichting eener afdeeling van Volksweerbaarheid. Reeds meer dan 50 personen hebben zich bereids voor het lidmaatschap dier vereeniging laten inschrij ven. Heden zal een vergadering worden gehouden tot benoeming van een voor- loopig Comité. Door influenza verhinderd, bon de heer Brantsuia van Arnhem in de vorige week niet optreden voor de afd. Texel" der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen. Ook de heer W. Bax van Zaandam heeft te kennen gegeven, dat hij om de zelfde reden in Maart a.s. niet zal kunnen spreken. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is heden in openbare zitting aangevangen met de behandeling van het in den laatsten tijd druk bespro ken wetsontwerp, houdende wettelijke be palingen tot regeling van den leerplicht. Het ontwerp beoogt de bescherming van kinderen tegen verwaarloozing. Dit wordt reeds uitgedrukt in den aanhef van het ontwerp door de woorden»dat het wen- schelyk is door wettelijke bepalingen tot beteugeling van het school- en leerverzuim te bevorderen, dat de kinderen behoorlijk lager onderwijs genieten." Het eerste arti kel van het ontwerp legt den ouders en den door wet of overeenkomst met de ver zorging belaste personen de verplichting op, te zorgen, dat aan de kinderen, onder hun beheer, gedurende den tijd en over eenkomstig de regeling, in deze wet gesteld, voldoende lager onderwijs wordt verstrekt. En dan voegt het artikel er by, dat deze verplichting wordt nageleefd 1. óf door zorg te dragen, dat het kind als leerling op eene lagere school wordt geplaatst, en dat het die school bezoekt2. of door aan het kind huisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken. Als lagere scholen rekent artikel 2 alle scholen, openbare en bijzondere waar ouderwijs wordt gege ven in de vakken ah der wet op het lager onderwijs (dat zijn: lezen, schrijven, rekenen, beginselen' der Nederl. taal, die der vaderl. geschiedenis, die der aardrijks kunde, die van de kennis der natuur, en het zingen). Het huisonderwijs moet de vakken a g omvatten (dus zonder zin gen) in verhand met een goeden leergang. Geregeld schoolbezoek heeft volgens de wet plaats, als gedurende twee achtereen volgende maanden niet meer dan twee schooltijden zonder geldige redenen zyn verzuimd. Het wegblijven gedurende één geheelen dag (twee schooltijden) elke twee maanden wordt dus door de vingers ge zien. Een Hollandsch jacht naar Kiel. De »Ned. Sport" bevat het volgende be langrijke bericht Voor den specialen prijs van den Duit- schen Keizer is bij A. Vink te Gonwsluis een jacht in aanbouw voor rekening van de luitenants ter zee le klasse C. W. de Visser en jhr. C. Hooft Graafland, terwjjl in de wedstrijden zal medegezeild worden door den luitenant ter zee 2e klasse C. J. Canters. Désteekening is gemaakt door den ingenieur der marine jhr. II. Rappard en de leverantie van liet tuig is opgedra gen aan de firma Schouten te Gouwsluis. Het jacht zal de vlag der Marine Yacht- cluh voeren. Op grond van verschillende overwegin gen gelooft het blad, dat de heer Rappard een jacht geconstrueerd zal hebben met het oog op groote snelheid by achterlijke winden, zonder de gegevens voor goede resultaten bjj het laveeren prijs te geven, terwijl de grootste snelheid zal behaald kunnen worden bij middelmatige winden, zonder dat het by fllauwe of krachtige bries te veel in het nadeel komt. Brand aan boord stoomschip „Smeroe". Omtrent de wederwaardigheden van het 8.s. Smeroe*, der Rotterdamsche Lloyd, dat ditmaal by de thuisreis, van Batavia naar Rotterdam, zooveel tegenspoed ondervond, vernemen wij het volgende Een paar dagen na liet vertrok van Padang, op Zondag 7 Jan., omstreeks 7 uur, sprong mot een hevigei slag een der hoofdstoorabuizen, »1. een der buizen die den stoom van de ketels naar de cylinders voert. Dank zij der oplettendheid van den 5den machinist, die het dreigend gevaar zag, kon het machinekamer-personeel zich intyds bergen en de vuren uithalen, daar door het plotseling afsluiten van do stoom- kraan de ketels dreigden te epriDgen. De breuk zat boven in de machinekamer onder de yzeren trap en was vry gemakkclyk te bereiken, om do buis plat te slaan, waarop op een stoomketel de machine met halve kracht kon stoornen. Naar de bemanning ons mede deelde was de bnis te Soerabaja onvoldoende gerepareerd. Zoo dreef de .Smeroe' ruim 4^ dag door den Indischen Oceaan, totdat zy de //Koningin-Regentes*, der Maatschappij Nederland, praaide, aan welke het ongeval overgeseind werd, met verzoek, by aankomst in Indië, naar Rotterdam te seinen en te melden dat de Smeroe" Colombo zon aan doen ter reparatie, alwaar zy 15 Jun. arriv. Do reparatie vorderde 7 dagen, gedurende welken tyd men gelegenheid vond hy prachtig natuirschooa rond Colombo te bewonderen en de beroemde thee-plantages van Lipton te bezichtigen. De reis had verder tot Marseille zonder stoornis plaats. Alleen zag men een paar dagen na liet vertrek van Marseille onverwachte aan dek verschynon eon 17jarige zooman, Jos. v. d. Linden, die te Marseille gedeserteerd was van het Belgische schip Prins Boude- wijn*, komende van Algiers, Hy was n ar den Belgischen consul te Marseille gegaan, die hem aanraadde naar Antwerpen teloopen en hem daarvoor een vryen pas gaf om on gehinderd do douanen tc passceren. Dezo wandeling was Janmaat eveawel te lang en daarom vond hy het beter zich tus- schen de lading van de .Sineroo* te verber gen. Toen de hongor hem begon te plagen, kwam hy to voorsthijn. Hij werd ter beschik king van den bootsman gesteld en de passa giers voorzagen hem rijkelyk van kleederen. In den nacht van 13 Febr. werd onver wachts ruim 12 uur alarm geslagen en was in een oogwenk alle hens aan dek, matrozen, kolonialen en marineschepelingen. Het schip bevond zich toeu ter hoogte tnsschen Gibral tar en Su Vincent. De wachthebbende officier had rook zien komen uit den tusschendeks- luchtkokcr, en dadclyk werd de temperatuur opgenomen, die evenwel geen verhoogden warmtegraad aanwees. Met vereende krachten word de kapoklading, liggende in het tusschendvk, van het groot- ruim in het achterruim geworpen, waaruit te Marseille de lading gelost was. Een ieder beyverdo zich in het grootruim ruimte te verkrygon om den brand zoo dicht mogelijk te naderen, terwyl reeds een tweetal slangen Op de stoompomp water gaven. Wy waren inmiddels Sagres genaderd toen na eenige uren arbeid geweldige vlammen aan bakboordzijde uitsloegen. De luiken wer den toen dicht geworpen en de stoombuizen op het grootruim gekoppeld (cn einde met stoom en water den brand te bedwingen De gezagvoerder kapitein Guthrie belegde te vier uur in den ochtend scheeparaad met de stuurlieden, machinisten, den bootsman, den timmerman cn den donkeyman. Besloten werd nuar Rotterdam te seinen dat getracht zou worden met eigen middelen dea brand te blusschen en dat als men daarin niet slaagde Lissabon zou worden aangedaan. Eenige uren later werd do scheepsraad an dermaal bijeengeroepen daar de braad in hevigheid toenam en gevaar bestond voorge- heele vernieling van schip en lading, terwyl ook de passagiers angstig begonnen te worden. Den 15 Febr. s'morgens werd de Taag op- gestoomd, terwyl de brand inmiddels steeds voort woedde. Spoedig waren de dok-autori teiten ter plaatse terwyl een tweetal gou- vernements stoombrandspuiten in vollen ren kwamen uangesneld om hulp te bicden. Daar de .Smeroe* den wal niet kon naderen wer den de stoomspuiten op twee pontons geplaatst en kwamen zoo langs zij aan bak- en stuur boord. Met zes branslangen werd water ge geven totdat na twee volle dagen spuiten circa 20 voet water in het ruim stond waurby de Portugeesohe brandweermannen zich als rappe gasieD deden kennen. Op telegrafisch bericht uit Rotterdam werd te Lissabon niets van de rijke lading Indische producten als tabak (ca. 4000 pakken) specerijen, drogeryen, huiden enz. gelost, daar hieraan zeer kost bare en lastige douaneformaliteiten zouden zyn verbonden geweest. Door don brand was de lading in het voor-, ruim voorts zoodanig gaan zwellen dat een groot aantal buien koffie opengesneden moest worden, daar de dwarsbalken van de luiken 3 voeten verbogen waren door den aandrang van het water. Toen het gcheele ruim vol gepompt was kou de brandweer inrukken en werd met eigen kracht het leegpompen be gonnen en de reis naar Rotterdam Zondag ochtend voortgezet. Tydens het binnenstoomen van de Taag had nog een ongeval plaats. Een tweetal muirozen die in liet kabelgat moesten wezen werden door den rook bevangen en vielen bewusteloos neer. Dudelyk liet de muiroos Piet Liuge zich met ecu touw om het lijf omlaag zakken en bond, den scherpen rook trotseerende do beido bewnsteloozen touwen om het lijf zoodut zy opgeheschen konden worden. Uok de moedige redder werd be wusteloos uit het kabelgat aun dek gehaald eu de Duitscho scheepsdokter was twee uur bezig om de levensgeesten op te wekken. By de verdere thuisreis had men nog in het Engelsch kanaal met hevig stormweer te kampen, waardoor schade veroorzaakt werd aan de stoombuizen op dek die door den golfslag krom geslagen werden. Thans ligt de .Smeroe» in het Entrepot dok te Rotterdam en wordt do nog steeds broeiende lading gelost. Een stoomspuit en 6 man houden de wacht. Hoewel de schade nog niet onder cyfers is te brengen, bedraagt zy ongetwijfeld enkele tOBnen gouds, Heden wordt door den kantonrechter te Rotterdam het getuigenverhoor geogond. Het Staphorster boertje. Dezer dagen hoorde de heer Siegeman het Staphorster hoertje voor het kantongerecht te Amersfoort 2 boeten van f 300 tegen zich eischen, wegens het on bevoegd uitoefenen der geneeskunst, De »Zw. Ct." bevat thans een uitvoerig overzicht der rede van den verdediger, oir. J. v. Setten. Deze wees er op, dat slechts een enkele maal proces-verbaal tegen het boertje wordt opgemaakthet is dus licht te begrypen, dat bekl. het feit zoo erg niet vindt, dat hij pleegt. PL kan mede- deelen, dat een procurenr-generaal, een minister, rechters en officieren, gravinnen en baronessen bekl 's hulp inriepen. Er is niemand ter wereld, die aan groo ter verleiding bloot staat dan het Stap horster boertje, want een ieder vraagt hem geneeskundige hulp. PI. leest een telegram uit Meram in Zwitserland, waarin voor gravin Bentinck, die een bezetting op de borst heeft, middelen gevraagd worden. Deze dame gaat de bekwame Duitschen dokteren voorbij en zegt: >Boertje, help me." In dat woord boortje" ziet pleiter een vereerend dimunitief van Boerhave. Nog kan pl. mededeelen, dat ook mevr. Ondermeulen onlangs zijn hulp inriep. Pl. zal de rechtbank een lystje overleggen van de bekende personen, die bekl.'s hulp hebben ingeroepen. Een lid in de Amsterdamsche balie behield een ongeluk van een fiets- ongeval. Vele doctoren hadden hera be handeld. Ten slotte gaat hij naar Zwolle en hij gaat vooruit bij het Staphorster boertje. De Oorlog in Zuid-Afrika. De slag bij Colenso. Kort geleden hebben wy melding gomaakt van een brief van een Fransoh officier aan iMatin" over het eerste goveebt bij Co lenso (15 December). Wy kenden dien brief toen slechts nit een uittreksel, thans hebben wy hem in zyn geheel golezen en daarin een zoo boeiende beschrijving gevoudon van Bul- lers eerste nederlaag, dat wy dien brief hier voor het grootste deel v» riaald laten volgen ....Was ik te Ladysmilh een oogenblik ongerust geweest, ik was weldra geheel ge rustgesteld, toen ik do verdodigingslinieën der Boeren had bezichtigd. De gehoele land streek was vroeger door de Engelschen bezet en verdedigd zy hadden er tul van ver dedigingswerken aangelegd. Daarvan was geen steen aangeraakt, maar geen enkele van deze stellingen, die by den vyand al te bekeud waren, was door de Boeren bezet. Zij hadden zich stevig genesteld meer naar voren op de eerste hoogten, dis de Toegela bestrijken. Vijf dagen lang doorzochten de Britsche granaten dit gordijn van bergen om de Boo- renkanounen to vindon. Er was strikt bevel gegeven om niet te antwoorden, maar alles was gereed om den aanval af te slaan en achter alle heuveltjes die te laag waren om het vuur van den vijand te trekken, stonden de stukken ingespannen, gereed om te vuren. Op 5 December opende het scheepsgeschut van generaal Bulier het vunr op onzo stel lingen. Do paarden werden gezadeld en wy kozen als observatiepost een oude Britsche stelling, vanwaar hot gehcele terrein was to overzien. Aan onze voeten lag de eerste linie der Boeren, twee duizend geweren sterk. Rechts van den heuvel, waar wy stonden was een vallei waarlangs do weg van Colenso naar Ladysmith loopt. I)e verdedigende stelling aan den toegang tot deze val™ was niet be zet, hetgeen ons bevreemdde en beangstigde. De zon rees schitterend aai den hemel en voor den witten rook dor Britsche artillerie ontplooiden zich de donkere mussa's infante rie, cavalerie cn artillerie, die hun plaats gaan innemen op het slagveld. Wie nooit een dergelijk toonvel heeft aan schouwd, kan zich geen denkbeeld vormen van de ijzingwekkende pracht. De Britacho battoryen werdei aan de lin ker- en de rechterflank opgesteld om de ont plooiing van do eersto aanraislinie te dekken. Een belangryk punt, wuurop een iegelijk den hoofdaanval verwacht, (was een berg (Hlangwane Red. H.) aan den zuidelyken oever vau de Toegela cn slechts bezet door 800 Boeren, dio evenwel uit de beste schut ters waren gekozen. Als de Engelschen zich van deze hoogte meester maakten, beheorschten zy van dat punt alle BoerensteÜingen uit do flank, een paar Britsche kanonnen danr, bc- tcckencn voor ons den terugtocht en voor hen de overwinning. Daar zy dit zwakke punt uitstekend kennen, volgden wij do bewegingen der verschillende colonnes met pynlyke be zorgdheid. De heuvel, waarop wij stonden, die door do Engelschen indertijd in uitstekenden staat van verdediging was gebracht, was hot doel wit van hun gschut. Het regende om ons heen granaten... cn er stonden iu 't geheel slechts drie man, kolonel de Villebois Mareuil, een advocaat uit Pretoria en ik. De drommen infanterie rukten nog steeds voorwaarts, maar do Boerengeweren zwegen. Onze artillerie heeft het vuur geopend op een regiment cavalerie, dat zich links van de aanvalslinie hooft geplaatst, dicht by den berg, waar wij een bestorming vrcozon. Onze stuk ken schoten negen grunntcn, alle negen vie len te midden van het regiment, alsof ze er werden neergelogd. Dat gaf een verwarring, een vlocht in alle richtingen van paarden zonder ruiters, het regiment bestond niet meer, wat ervan overgebleven was, ronde weg. Maar de frontaanval toekende zich steeds scherper af. Hoe generaal Buller, do oorlogsgod, in wien geheel Engeland zyn vertrouwen heeft gesteld, de generaal, wiens brieven reeds te Pretoria aankomen, zal de enorme fout begaan zijn bala\jons te zenden over een vlakte, zoo plat als een schol, onder een moordend vuur, met in zijn front een onoverkomelyken hinderpaal, de Toegela Tot dusver hadden wy geloofd aan een demonstratie op eerbiedigen afstand van de Boerengeweren om een beslissenden aanval op ons zwakke punt te verbergen, op don berg waar niets hem belet dien te nemen Ja toch wel, 800 Boeren Maar de Engel schen tellen twaalfduizend man 1 Neen, in hot front zullun de Engelschen aanvallen. Op duizend meter openen de Boeren het vuur: een vrceselyk vuur, waarby elke kogel zijn man treft. Twee uren lang is hot een onafgebroken geroffel. Rondom de drommen infanterio, die langzamer oprukken, naarmate zy naderen, stjjgen kleine stofwolkjes op, alsof er een hagelbui neerkwam en gcleidelyk worden de rangen gedund, de élan vermindert, houdt geheel op en wat van do eerste aanvalslinie overblyft, vlucht naar den spoorweg die eenige dekking aanbiedt. Een tweede linie nikt voorwaarts. Het zware scheepsgeschut blijft onze observatie post hardnekkig beschieten, maar wy willen niet weggaan, zoo belangwekkend wordt de Btrijd. Twee batterijen, dio langs don spoorwe- waren voortgenikt, renden in helschen gabp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1