KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen Ho. 2822 Zaterdag 3 Maart 1900. 28ate Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spooritraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. MAART, Lentemaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 6 n. 43 m. Onderg. - 5 u. 42 m. Zondag 4 Maandag 3 Dinsdag 6 Woeasdag 7 Donderdag 8 Eerste Kwartier. Vrjjdag 9 Zaterdag 10 tilt het Buitenland. 27 Februari was voor de Transvalere de gedenkdag van het roemrijk gevecht op den Majoeba-heuvel. De ernstige aanval der En- gelachen op de onafhankelijkheid der Zuid- Afrikaansche Republiek werd, 19 jaar gele den, op dien dag door een schitterende zege praal der Boeren afgeslagen. Sedert heeft men dien dag van Sprokkelmaand gevierd als een nationalen dankdag, en ook nü werden op dien stond in alle kerken des lands dank-en bid stonden gehouden. Helaas, niet langer zal men voortaan den genoemden datum als een dankdag voor eene behaalde overwinning die nen te beschouwen, nu op dien dag van dit jaar bet feit heeft plaats gegrepen der over gave van, generaal Cronjé en zjjne troepen aan de Engelschen. 't Gebeurde heeft alom dit is te begrijpen een diepe indrnk teweeg gebracht. In Engeland is de tijding met ge juich ontvangen, maar bijna overal elders werd het bericht met deelneming en mede lijden begroet. Generaal Cronjé heeft moeten zwichten, en zich met zjjne dappere strijders moeten over geven, wilde hij niet zijn geheele strijdmacht zien verloren gaan. De vraag doet zich nn voor, welke gevolgen deze gewichtige neder laag der Boeren zal hebben, 't Zal zeker den Engelschen nog heel wat inspanning en groote verliezen kosten, om de behaalde zegepraal voorttezetten. De verbondene republikeinen zullen dit is te verwachten den in dringers elke schrede voorwaarts heftig blijven betwisten. Van eene tusschenkomst der mogend heden bemerkt men tot op heden nog niets zjj wordt nog altijd sterk in twijfel getrokken. Eerder wordt de verwachting uitgesproken, dat, bjj verder voortschrijden der Engelsche troepen, een langdurige guerilla een volks oorlog volgen zal. lIËlfWSTlJULlGËl. HELDER, 2 Maart 1900. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren. Woensdagavond hield de afd. Den Helder van den Nederlandschen Bond van Oud-Onder officieren in 't Café »'t Centrum* haar jaar vergadering. Nadat de Voorzitter, de heer H. C. Omans, op de gebruikelijke wjjze de vergadering had geopend, de waarnemende Secretaris, de heer C. Wijn, de notnlen der vorige bijeenkomst had gelezen en medege deeld was welke personen als leden, of als donateurs tot den bond waren toegetreden, kwam het 7de jaarverslag aan d orde. Dit verslag, samengesteld door den secretaris, den heer J. Boersma, die wegens ongesteldheid afwezig was, werd door den heer C. Wp voorgelezen. Hieraan ontleenen we het vol gende De afdeeling telde op 1 Januari 1899 51 leden, 116 militaire donateurs en 36 burgerdonateure, op 1 Jan. 1900 bedroeg het aantal leden 49, dat der militaire dona teurs 79 en dat der burgerdonateurs 21. In den loop van het jaar zijn 3 kameraden door den dood aan de afdeeling ontvallen, die ep plechtige wjjze grafwaarts zjjn gebracht. Aan de weduwen der overledenen werd, omdat zij leden van 't dubbeljesfonds waren, elk f 82 uitgekeerd. De aftredende bestuursleden wer den herkozen, zoodat het bestuur geene ver andering ondergingalleen werd in plaats van het overleden lid F. N. Winter de heer J. M. MitlendorfT benoemd. De banier van den Bond, die bjj den brand van 't café «Central* verloren ging, werd door een nieuwe ver vangen en op de feesteljjke vergadering van 30 Augustus onthuld. Aan den stichter der Vereeniging, den hr. A. C. Kok, thans te Haarlem woonachtig, werd het eere-lidmaat schap aangeboden. De heer H. C. Omans vertegenwoordigde als afgevaardigde de afdee ling op de algemeene vergadering, die 29 Juli te Njjmegen is gehouden. Het mannenkoor fSta Pal!* werd opgeheven; deschietver- eeniging onderging een verandering, zoodat nu eiken Zondag gelegenheid bestaat zich te oefeneneen leesbibliotheek werd opge richt, die reeds bestaat uit 146 boeken, die dageljjlu gratis ter lezing zjjn te bekomen bij den bibliothecaris den heer W. Vogt het postzegelfonds voldeed, vooral door de toewijding van den heer De Hosson, verre aan de verwachtingdoor de buitengewone vergaderingen werd de kameraadschap zeer aangekweekt, terwijl het gehouden Sint- Nicolaasfeest aan 240 kinderen groot genot verschafte. Met de beste wenschcn voor de leden en de afdeeling werd het verslag be sloten. Hierna geeft de penningmeester, de heer J. P. vaa Exter, een overzicht van de finan. ciën. De ontvangsten bedroegen f 826,98 en de uitgaven f 755,89, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 71,09. Een commissie, bestaande nit de heeren De Hosson en Werneker, had de rekening nagezien, in orde bevonden en adviseerde tot goed keuring, waartoe besloten werd. Daarna werden over de verschillende onder afdelingen verslagen uitgebracht. De commis sie ter behartiging van de stoffeljjke belangen rapporteerde bjj monde van den heer C. Wijn, dat aan zieke en behoeftige kameraden en weduwen uit de kas van 't Hoofdbestuur f607 was verleend, waaronder f545 aan rentelooze voorschotten en uit de kas der afdeeling was aan kleine voorschotten en ondersteuningen f 110,73 uitgekeerd. De heer F. Prass gaf een overzicht over het dubbeltjesfonds, waaruit bleek, dat som van f1394 was uitgekeerd, n.1. aan 17 weduwen elk f82.waaronder 3 hier ter plaatse. De gunstige stand der kas maakt bet raogeljjk, dat thans f 87,50 kan gegeven worden, wanneer nog meerdere leden toetreden, wordt het nog gunstiger. De heer J. G. van Boxcel deed Terslag omtrent de schiet- rereenifing. Hjj zeide, dat in 1899 niets aan liet schieten is gedaan en daarom de ge weren model '71 ingeleverd zjjn, maar 2 geweren voor kamer-schietoefening zijn aangevraagd en verkregen, waarmede nu Zondags geschoten wordt. 34 personen zjjn als nieuwe leden der vereeniging toegetreden. Aanstaanden zomer sullen hoogstwaarschijnlijk oefeningen met het geweer model '95 plaats hebben. Deze ge weren zijn bij den Minister van Oorlog reeds aangevraagd. Ook ligt het in het plan als dan een concours te hohden. De heer de Hosson deelde een en ander mede, omtrent het postzegelfonds en wees er op dat in het afgeloopen jaar 28000 postzegels verzameld waren. Na het uitbrengen dezer verslagen brengt de Voorzitter aan den Penningmeester en aan de verschillende per sonen, die zich in de een of andere commissie onderscheiden hebben en hun tijd en moeite daarvoor beschikbaar stelden een woord van hartelijken dank, waarmede de vergadering door luid applaus instemt. Hjj stelt bovendien voor den heer D. C. Boenna, die zich buitengewoon gcintressccrd heeft voor de werkzaamheden van de Com missie voor stoffeljjke belangen te benoemen tot lid van verdienste. Met daverend applaus wordt dit voorstel aangenomen, waarna de heer Boerma met eenige gepaste woorden voor deze onderscheiding dankt zegt. Alsnu is is aan de orde de verkiezing van 4 bestuurs leden. De aftredende leden, zjjnde de heeren J. P. van Exter, Penningm., F. Prass, Com missaris, J. G. van Boxcel en C. Wjjn, mili taire adviseurs, worden met groote meerder heid herkozen. Vervolgens wordt een voorstel van het Be stuur, om aan de Schietvereeniging jaarlijks een subsidie van f 40.te verleenen bjj acclamatie aangenomen. Verder bepaalt men, dat in den loop van Maart een huishoudelijk feest met dames ge houden zal worden. Nog wordt besloten de achiet-commissie met eenige personen uit te breiden en onderscheidene leden stellen zich beschikbaar als onderwijzers of als adsistenten. Na nog eenige zaken van ondergeschikt be lang besproken te hebben en nadat de Be schermheer der afd., de heer C. J. J. H. van Kempen, in eenige gloedvolle, vaderlandsliefde woorden de leden aangespoord heeft zich te oefenen in het schieten, wordt de vergadering gesloten. Ds. C. B. Hijlkema, die Dinsdag te Amsterdam tot doctor in de godgeleerd heid promoveerde, verkreeg het predikaat cum laude. In het >Bat. Nbld." leest men De >Eoningin Emma", thans te Atjeh, kan hare reis naar Nederland nog niet aanvaarden, daar de ra's welke uit Europa verwacht worden, nog niet zijn aangekomen. Eerst in de eerste dagen van Februari kunnen ra's te Atjeh verwacht worden en dan kan die bodem de reis rond de Kaap aanvaarden. Men schrjjft ons uit Batavia, 30 Ja nuari 1900: 't Is een mal gezicht tegenwoordig voor de Priokkera nu de haven ontbloot is van een wachtschip. Den 24n dezer is het laatste wachtschip opgedoekt en doorgestoomd naar Soerabajja, om daar spoedig onder de hamer te worden gebracht. De hoofdplaats van Ned. Indië zonder een enkel schip van de Marine ziet, daar zjjn de heeren Priokkers nog niet aan gewend. In den loop van Januari heeft de influ enza te Batavia en omstreken goed huis gehouden. Daar zjjn in een gezin bij de fomilie v. d. R. van 8 personen slechts één, zegge 1, van die ziekte verschoond gebleven. Een hospitaal geljjk om daar die 7 zieken te hooren kreunen. Dr. Papelard heeft ze allen weer op dreef gebracht en velen, bjjna grootendeels de helft van 't Ba- taviaasch publiek zijn aan dezen geneesheer veel dank verschuldigd. Hij is ook een gezocht doctor voor kleinen en grooten. Vele ludische jongelui weten hier niet hoe zij bij de Marine kunnen komener zouden anders vele flinke Jantjes van ge bakken kunnen worden. Vele ouders zien er ook smachtend uit naar de komst van een Zeevaartschool jammer dat zoo iets hier niet bestaat en een Landbouw- of een Gou vernements- Ambachtschool. Vele krachtige jongelui worden gedoemd voor de eer klerk te spelen, om vervolgens in lander te worden en in een kampong met een meid te gaan wonen, want niet ieder is geschapen om soldaat te worden en niet ieder vader of moeder kan zjjn kinderen de opvoeding in Holland laten genieten. Men meldt uit Harlingen van 27 Februari Gisterenochtend heeft tijdens mist circa 8 mijlen benoorden Terschelling het Fran- sche stoomschip Lucie et Marie", bestemd van Havre naar Hamburg, een zeilvaar- tuig overstoomd. Daar van de opvarenden van het ge zonken vaartuig niemand gered is gewor den zal naam, nationaliteit of grootte van het schip dat vermoedeljjk een visschers- vaartuig is geweest, wel nimmer bekend worden. Na het ongeval werd door de >Lucie et Marie" onmiddelljjk een boot uitgezet, bemand met den 2de stuurman en 2 ma trozen, teneinde te trachten, indien moge- ljjk nog van de opvarenden te redden. Wel zag men van uit do boot nog een persoon worstelen tegen de golven, doch door te veel te vergen van de riemen brak een van de twee en moest men dezen man zien verdrinken. Door den mist kon echter de boot de Lucie et Marie" niet terugvinden en hebben deze 3 man circa 10 uren in de boot moeten doorbrengen zonder voedsel of drinken. Na dien tjjd helderde de lucht eenigs- zins op en zag men 'tvuur van het licht schip »Terschelling", waarheen koers werd gezet en alwaar men liefderijk werd op genomen. Door het Noorsche stoomschip »Sif' dat van Goole naar hier was bestemd werden de 3 mannen overgenomen en alhier geland. Zondag werd te Appeltern voor de eerste maal na de droevige gebeurteuissen wederom godsdienstoefening gehouden in de protestantsche kerk. In drie Zondagen was aldaar geen dienst geweest. Deze werd geleid door den predikant van Wamel, ds. A. A. Schouten, en de kerk was flink bezet. Te Breda hebben bij gelegenheid van hel Carnaval een achttal gemaskerden twee korporaals der infanterie zoodanig mishandeld en gestoken, dat beiden be wusteloos naar het hospitaal werden ver voerd. Een hunner verkeert in levens gevaar. De daders zijn onbekend gebleven. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur Ondergeteekenden, verzoeken beleefd voor het onderstaande een bescheiden plaatsje in uw veelgelezen blad, bjj voorbaat onzen op rechten dank. Liefdadige Nederlanders Ondergeteekenden uitmakende het bestuur der Afdeeling .Amsterdam" van het .Marine fonds", in hunne pogingen om armoede van oud-kameraden van de Koninkljjke Neder- landsche Marine, doch vooral van hnnne we duwen en weezen zooveel mogelijk te voor komen, voor een vraagstuk geplaatst zijnde, waarvan de oplossing de krachten van het Marinefonds te boven gaant, wenden zich als een commissie buiten het Marinefonds staande met aandrang tot U met een bede om hulp. Een gepensionneerd opperechipper der Kon. Ned. Marine, gepensionneerd wegens eene leveraandoening toen hjj zjjn vaderland, U allen in tropische gewesten diende, overleed eenige dagen geleden, zjjne vrouw met 8 kin deren, van 14 jaar tot 4 maanden, in de hart- verscheurendste omstandigheden achterlatende. Een gelukkig en tevreden huisgezin is hier vernietigd. U informeert eens bjj uwe Marine- kennissen wat er voor noodig is om tot de positie van opperschipper bjj uw Marine op te klimmen, welk een nagenoeg rusteloos en altjjd werkzaam bestaan dat is, en u znlt kunnen beseffen, hoe die trouwe en jjverige landsdienaar op 's landsvloot gewerkt heeft voor zjjn dierbaren, tot ziekte hem ongeschikt maakte voor zjjn zwaren dienst en hjj ge pensionneerd werd met f 480 'sjaars. Toen trachtte de man er in de burger-maat- Bchappjj voor zijn groot huisgezin nog wat bjj te verdienen, maar moest ook dit opgeven ton gevolge van zjjn toestand. Langzamerhand verdween nu alles, wat dit huishouden zoo gelukkig en tevreden gemaakt had alles moest tot geld worden omgezet, om den patiënt zooveel als het kon voor zjjn huisgezin te bewaren, want mot hem verdween ook zjjn pensioen, doch het heeft niet mogen baten, en thans nu alles en alles opgeteerd is, laat hjj zjjn weduwe met haar achttal kinderen achter met niets dan het gegeven voorbeeld van onvermoeide werkzaamheid. Zjjn|weduwe geniet helaasgeen pensioen, alles, alles ontbreekt hiermet het voorbeeld haar door haren diepbetreurden man gegeven voor oogen, wil ook de weduwe evenwel niet voortdurend afhangen van liefdadigheid. Ook zjj wil werken. Ook zjj wil, gesteund door hare innige moederliefde, strjjden voor het bestaan van haar lievelingen. Och, helpt ons daarom. Met een paar hon derd gulden zal het ons mogen gelukken, die flinke moeder met haar kroost een toekomst te geven, zoodat zjj zonder bitterheid in het hart, haar kinderen steeds kan voorhouden hoe hun vader niet alb en zjjn maar ons aller vaderland heeft gediend. Elke gift, hoe klein ook, zal door ieder van ons in dank worden aanvaard. Amsterdam, Februari 1900. De Eere-Commissaris v. h. Afd.-Bestuur, P. SCHOLTEN, Marinewerf No. 2. Luit. ter zee lekl. Het Bestuur der Afd. .Amsterdam" van het .Marinefonds", A. KARELSE, Voorzitter, N. Achtergracht 138. J. W. ZUIJDERHOUT, Secretaris, Torp.-maj. aan boord Hr. Ms. «Vulkaan". N. NOORDELOOS, Penningmeester, H. Kadijk 34. Beleefd vragen wjj voor deze hede ook een plaatsje in de vele andere Couranten van ons Vaderland. De Oorlog in Zuid-Afrika. In ons vorig nummer konden wjj nog het telegrafisch bericht opnemen van de overgave van Cronjé. Sedert zjjn de be richten verder aangevuld en per bulletin bekend gemaakt. Volledigheidshalve nemen wjj ze hieronder nog eens op. Cronjé capituleerde. LONDEN, 27 Febr. Officieel. Lord Roberts seint uit Paardenberg van heden morgen 7.45 Cronjé heeft met al zjjn troepen heden morgen met het aanbreken van den dag gecapituleerd en zich onvoorwaardelijk over gegeven. Cronjé is thans krjjgsgevangene in mjjn kamp. De capitulatie van Cronjé. LONDEN, 27 Febr. Een telegram van Lord Roberts uit Paardenberg van hedenmorgen elf uur meldtUit berichten, van den spionnendienst was het gebleken dat Cronjé's macht zeer ter neer geslagen was, en dat de ontevredenheid der troepen en de oneenigheid der leiders snel toena- Deze gevoelens werden ongetwjjfeld aan gewakkerd door de teleurstelling over de nederlaag der Boeren-versterkingen. Den 23en besloot Lord Roberts daarom des vjjands stellingen harder te bestoken. In den nacht werd vooruit gedrongen naar des vjjands lager, zoodat men geleidelijk voeling kreeg met zjjn stellingen. Tege- ljjkertjjd beschoot de artillerie van Lord Roberts deze heftigzijn geschut werd gisteren krachtig versterkt door de aan komst van de 4.6 cM houwitsers, die uit De Aar waren ontboden. De ballon-captif was van groot nut voor het inwinnen van inlichtingen betreffende de stellingen des vjjands en zjjne bewe gingen. Het heldhaftig vooruitrukken van de Canadeezen en de Engelschen, heden morgen om 3 uur, had ten gevolge, dat de Engelschen een punt bezetten, 600 yards dichter bij de vjjandelijke stelling en 80 yards van zjjn ingravingen gelegen. Daar versterkten de Engelschen zichzjj behielden hunne stellingen tot den morgen. Dit werd bereikt met betrekkeljjk geringe verliezen. Bij het aanbreken van den dag werd heden, onder de witte vlag, een brief van Cronjé gebracht, waarin hij verklaarde zich onvoorwaardelijk over te geven. Lord Roberts antwoordde, dat Cronjé verzocht werd zich aan te melden in het Engelsche kamp, en dat zjjn troepenmacht uit het laager moest komen, na de wapens te hebben neergelegd. Cronjé kwam te 7 uur in den morgen in het Engelsche kamp, en vroeg een goede behandelingtevens verzocht hjj, dat zjjn vrouw, zjjn kleinzoon, zjjn particuliere secretaris, zjjn adjudant en zjjn bedienden hem zullen mogen vergezellen, waarheen hjj ook moge gezonden worden. Lord Roberts stelde hem gerust en zeide, dat zjjn verzoeken zouden worden toege staan. Een generaal zal met hem naar Kaapstad vertrekken, om een hoffeljjke behandeling te verzekeren. Cronjé vertrok hedennamiddag naar Kaapstad. De gevangenen, ongeveer drie duizend in getal, zullen worden ingedeeld in commando's onder bevel van hunne officieren. Zjj zullen heden naar Modder- rivier worden gebracht, vanwaar zjj in afdeelingen per spoor naar Kaapstad zullen worden vervoerd. LONDEN, 27 Febr. Een nader telegram van Lord Roberts meldtHet aantal krijgsgevangenen bedraagt ongeveer 4000, waaronder ongeveer 1150 Yrjjstatersde overigen zjjn Transvalere. Van de officie ren zijn er 29 Transvalere en 18 Vrjjsta- ters. Het aantal kanonnen bedraagtdrie 7,5 cM. Kruppkanonnen, negen 1-pondere en een raaxim van Transvaal, en een Krupp kanon en een maxim van den Vrij staat. Het departement van oorlog heeft een lijst uitgegeven van gewonden bg Paarde- berghun aantal bedraagt 740. De vervolgljjst der gewonde officieren bevat zes namen. De officieren, die gevangen genomen zjjn, behalve Cronjé, zjjn de hoofdcommandant Wolmarans; de commandanten Roos, Maar- tens, Woest, Versier en Joostede veld- kornetten Alberts, Bosman, Lemmer, B. J. de Lange Badenhorst, de Scandinaviër Frits Haltings, Venter, Terblanche, De Villiers, Du Plessis, Snjjman, Arnoldi, Jooste, Ens- lin. Wolmarens, Joeverans, Uys, Maré, Botha en Grobler. Onder de Vrijstatere zijn de officieren Wordaan, Kok, De Villiers, Snjjman, Mein- tjes, J. Cronjé, Oosthuizen, Van Ljjl, Nieu- wenhal, M. Kriek, J. Kriek en Van der Walt. Voorts zjjn onder de gevangenen de commandant der artillerie Albrecht, en de Duitsche officieren luitenants Von Heister, Von Dewitz en Von Angerstein. Generaal Cronjé. LONDEN, 28 Febr. Een officieel telegram van Roberts uit Paardeberg van heden luidt Cronjé is met zjjn familie gisteren, onder geleide van generaal Pretyman en een mili tair escorte, vertrokken, later gevolgd door andere gevangeoen onder een escorte. De vrouwen en kinderen zjjn naar hun huizen teruggezonden. Ik verneem, dat er onder de Boeren groote ontevredenheid heerscht over Cronjé's weigering van Roberts' aanbod om de gewonden, vrouwen en kinderen een vrijgeleide te geven. Van deze laatsten blijven er 170 in het hospitaal. Een groot getal hunner verkeeren in een verschrikkelijken toestand. Ik heb gisteren het laager bezocht en ben getroffen door de bekwaamheid en de energie, waar door de stelling bgna onneembaar is ge maakt voor een bestorming. Rensburg is gisteren weder door generaal Clements bezet. Verliezen van Roberts. PARIJS, 28 Febr. Volgens een tele gram uit Londen aan de >Temps", maakt het Departement van Oorlog bekend, dat generaal Roberts van den 14den tot den 19den verloor 1262 man, verdeeld als volgt 16 officieren gesneuveld, 58 gewond, 5 vermist. Gesneuveld 179 minderen, gewond 955, vermist 51. De Londensche correspondent der Man chester Guardian" verneemt dat in militaire kringen weinig waarde wordt gehecht aan de overwinning van Roberts, daar de Boeren nog over 50.000 man beschikken. Het gros van Cronjé's artillerie en van zjjn troepen is ontsnapt. COLENSO, 25 Febr. De brigade van generaal Hart viel de verschansingen van de Boeren bg Pietersheuvel tegen zons ondergang (vermoedeljjk Vrjjdag) aan. De Inniskilling fusiliers stormden de steile berghelling op tot eenige honderden me ters van de stelling van de Boeren, maar moesten afdeinzen wegens den regen van kogels. Het vuur van de Boeren was zoo vreeseljjk, dat, toen de infanterie de door de boomen verschafte dekking verliet, bjjna alle manschappen in de vooropgaande halve compagnie gekwetst neervielen. De in fanterie verschanste zich halverwege tegen een heuvel op, en deed (den volgenden ochtend.) een hernieuwde, maar vergeefsche poging om de stelling te veroveren. LONDEN, 28 Febr. Butler seint uit zijn hoofdkwartier in Hlangwane-laagte, dd. 28 Febr.Bartou's brigade bestor inde en nam gisterenavond den top van den Pietersheuvel, daarmede tot zekeren graad den linkervleugel van den vijand omtrek- kenden. De 4de en 11de brigade, met Warren als opperbevelhebber, vielen de hoofdstelling der Boeren aan en nam haar prachtig tegen zononder. Er werden 60 gevangenen gemaakt. De vjjand verstrooi de zich in alle richtingen. Er schjjnt nog een aanzienljjk aantal vijanden op den Boelwana overgebleven. Ik hoop, dat onze verliezen niet zwaar zjjn. Tot de officieren van Buller's legermacht, op den 22en en 23en gesneuveld bjj de bestorming van de stellingen der Boeren op den noordelijken oever van de Toegela, behooren de luitenant-kolonels Thackeray, Thorold en SitwelL Overste Sitwell, vau het 2e regiment jagers uit Dublin, had deelgenomen aan den Afgaanschen oorlog van 1879—80 en aan den Egyptischen oorlog van 1882. Hjj heeft ook het bevel gevoerd over een ex peditie tegen Mwanga (Oeganda, Midden- Afrika), in 1897-98, en verwierf toen zjjn brevet van luitenant-kolonel. Het regiment jagers uit Dublin, dat een groot aandeel heeft gehad in de bestorming van Grobler's Kloof, telt volgeuseen bericht gever thans nog geen 200 van de 850 man waaruit het oorspronkeljjk bestond. De Russische pers over de capitulatie van Cronjé. ST. PETERSBURG, 28 Febr. Het Russische Telegrafen-Agentur" zegt, dat het bericht van de capitulatie van generaal Cronjé in alle klassen der bevolking met diepe smart is ontvangen. Voor zoover door de bladen over de ge beurtenis is geschreven nemen alle met hartstocht partjj tegenover Engeland. Voor- nameljjk de groote couranten spreken de meening uit, dat Europa niet langer toe mag blijven zien, dat verdere onderdrukking plaats heeft. Hetoogenblik van interventie is gekomen. Die mogendheid, die het initiatief neemt, zal zich een onvergankelgken roem ver werven. Eenstemmig wordt aan den onvergeljjke- ljjken heldenmoed der Boereu vol geestdrift en zonder eenige reserve hulde gebracht, terwjjl ten slotte in de overwinning van een overmacht geen heldendaad is te zien. Een blad is van meening dat den Boeren de onschatbare verdienste toekomt de her senschim van de onoverwinneljjkheid der Engelschen te hebben verdreven. Overigens wordt de meening uitgesproken, dat de capitulatie van Cronjé niet beslis send is. PARIJS, 27 Febr. (Part.) Enkel de •Temps" wjjdt, buiten de beschouwingen onder haar oorlogsnieuws, een afzonderlijk- artikel aan de capitulatie van Cronjé, Hulde aan beide strjjdere" betiteld Het blad stelt zich voor de ontmoeting van Roberts en Cronjé, de aandoening en waar digheid waarmede zjj elkander begroet zullen hebben. Moeten de beide landen na de vreeselijke worsteling niet wederkeerig de zelfde gevoelens koesteren vraagt het blad. De »Temps" besluit: Het kan En geland niet verwonderen, dat in den zoo ongelijken strijd de sympathie der denkende wereld instinctmatig gegaan is tot den zwakke tegen den sterke, tot hen die ten slotte hunne onafhankeljjkheid verdedigen maar waar Engeland, eenmaal ongelukkig op dien weg geraakt, niet kon terugkeeren met vernedering en nederlaag, schynt het wel dat het spoedig alles zou doen vergeten en terstond de sympathie der vo'ken terug zou winnen, wanneer het na het bewijs te hebben gegeven van zjjne overmacht, zou weten tot staan te komen, en doen ophouden de tooneelen van vernieling en slachting in Zuid-Afrika. BERLIJN, 27 Febr. (Part.) Men is hier algemeen zeer bewogen met het lot van Cronjé en zjjne dapperen. Toen omstreeks het middaguur de eerste extrabladen ver schenen, kon men overal du luide betui gingen van het diepste leedwezen hooren, en de vanavond uitgekomen bladen van alle richtingen spreken hunne deelneming uit. De als deskundige zeer bekende militaire medewerker vau het >Tageblatt", Fritz Honig. schrjjftHet is op 't oogenblik nog niet ïnogeljjk de bcteekenis uit politiek en militair oogpunt volkomen vast te stellen. Maar het is belangrjjk, dat de voornaamste militaire persoon uiet de kern van de Vrjj- I staatsche troepen niet meer aan den oorlog kan deelnemen, en iedereen weet hoeveel er in dien oorlog van zoo'n persoon, als generaal Cronjé is, afhangt. Wij moeten bedenken dat zijne troepen slechts lang zamerhand bijeen zijn gebracht en onder zjjne leiding de heldendaden op de geschied- bladen hebben geschreven, waar de namen prijken van Belmont, Graspan, Modder- rivier, Magersfontein, met Cronjé's onver schrokken uiarsch van Kimberley, tusschen de Engelsche colonnes, door, naar Paarde berg met den bloedigen slag aldaar op den I8en Februari, en met zjjn standhouden tot de overgaat'. Het is nog niet bekend, welke verliezen generaal Cronjé met zjjn kleine heldenschaar den Engelschen heeft toegebrachten misschien zal Engeland reden hebben den daarover liggenden sluier 'it echter is nooit geheel op te lichten, wel zeker, dat de krijgsgeschiedenis geen voorbeeld oplevert hetwelk naast dat van Cronjé kan worden gesteld, en daarom zal, hoe tragisch zjjn ondergang moge wezen, zjjn naam, met dien van zjjne dappere Boeren in do geschiedenis altjjd eene eere- p laats innemen". De >Berliner Zeitung" zegtCronjé viel met eere, zoodat hjj als soldaat het hoofd omhoog kan blijven dragen, al moet hjj als patriot de diepste smart Ijjden. Het ergste van zjjne nederlaag is, dat er voor de Boeren geen kans bestaat wat zjj aan menschen verloren hebben, weder aan te vullen." De politieke, de moreele, de militaire beteekenis van het feit behoeft waarljjk niet geloochend te worden het zon immers nergens toe dienen om aldus struis vogeltactiek te volgen en de Boeren zeiven zullen de eersten zjjn om de groote betee kenis van de capitulatie te erkennen, doch een eervol wapenfeit, een daad van onge- woneu moed, van bewonderenswaardig be leid hebben de Boeren er zich door toe te schrijven... generaal Roberts heeft een be langrjjk voordeel behaald, doch de eigen lijke moreele overwinnaar moet men niet zoeken aan den kant der Engelschen, doch bjj de Boeren. Men moge de oorlogsgeschiedenis van alls tijden napluizen, men moge de namen noemen en daden nagaan van de leger aanvoerders van de oudheid en van den nieuweren tjjd men zal geen geljjke, geen voorbeeld vinden van zoo groote op offeringsgezindheid, van zoo geringe vrees voor den dood Daar zjjn enkele duizendtallen burgers (herders en landbouwers voor 't meerendeel) en die houden gedurende een tiental dagen in het open veld zoo ongeveer stand tegen een verpletterende overmacht geoefende en beproefde soldaten, onder de beste aan voerders van het machtige Engelsche rjjk een week en langer nog hebben zjj den dood en de verminking voor gansch hun leven verkozen boven de overgavetn dan hebben zjj toch nog niet het loon ge vonden, dat hun van rechtswege toekwam en dat hun door de gansche beschaafds wereld (uitgezonderd Engeland natuurljjk) zoo van harte gegund werd. Dat is diep tragisch, dat stemt tot hoo- gen ernst, tot diepe droefheid, doch veel minder nog dau er reden is tot wanhoop, tot radeloosheid, iB er reden tot schaamte voor de Boeren. Als helden hebben de mannen van Cronjé zich geweerd tien dagen lang en waren de versterkingen uit Natal en uit het noor den van Kaapkolonie tjjdig en in genoeg zame getalsterkte ter plaatse geweest, zeker zou het zjjn uitgeloopen op de opheffing der insluiting, terwjjl de omstandigheid, dat Cronjé zich heeft laten vinden voor »een onvoorwaardeljjke overgave", leidt tot de gevolgtrekking, dat het er voor hem en de zgnun bes 1 i st hope1oos bijstond, zonder een schijntje van kansaan een algeheel* vernietiging te ontkomen! (Rott. Nbl.) Commandant Cronjé. Pieter Andries Cronjé, die thans zoo ongelukkig voor de geweldige overmacht heeft moeten bukken, was na generaal Joubert wel de voornaamste •vechtgene raal" der Transvalere. Hg was een jager en etn buitenman in zjjn hart. Nooit heeft hij in een stad kunnen wonen en vandaar dan ook dat hg nooit candidaat is geweest voor het presidentschap, hoewel menigeen hem daarvoor uitstekend geschikt achtte. Maar Piet Cronjé voelde zich thuis in de wildernis of op zijn hoeve. Vroeg joeg hg op leeuwen en later op Engelschen. In December 1880 was hg het die met een kleinen troep, Bezuidenhout nit de handen der Engelsche beambten bevrjjdde, die den man reeds hadden gegrepen daar hg zjjn belasting niet wilde voldoen. Daarna, in den oorlog, voerde hg het be vel over de belegeraars van Potchefstroom en gelukkiger dan nu voor Kimberley, wist hg het Engelsche fort tot overgave te dwingen. Wat hjj in de Kaffer-oorlogen heeft ge daan, is minder schitterend wellicht, maar niet minder verdiensteljjk. Doch vooral heeft bg daarna naam ge maakt als de bedwinger van JameBon. Hoe deze door de schrandere beschikkingen van Cronjé in de val liep, licht nog verech in 't geheugen. En toch, toen daags na die zegepraal Cronjé door de straten van Pretoria reed, ging er geen enkele juich kreet pp. De Boeren snoeven nu eenmaal i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1