Café Alhambra. S. J. MANHEIM, Dansen, m CAFÉ „DILICENTIA". Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. 1>. A. P. in GOUDEN- en ZILVEREN WEBKEN, Café-Logement Bassingracht. Wat komt niet? Maar wat komt wel? Zondagavond. een MODISTE, niet op hun overwinningen en kunnen daardoor wellicht ook hun nederlagen ge- mukkeljjk dragen. Cronjé was lid van den Uitvoerenden Raad. Hjj woonde bij Potchefstroom op zjjn boerdery, die 6000 morgen besloeg en waar zyn eenvoudige, slechts één ver dieping hooge woning staat. >A1 zjjn meubels", zoo lezen wij in het verhaal van den heer Penning szouden bij ver- koopiug nog geen duizend gulden opbren gen BOERENHOOFDLAAGER BIJ LADY- SMITH, 24 Febr. Gewonden hebben aan de Toegela het bericht gebracht, dat een hevige slag is geleverd, die aanhield tot laat in den vorigcn avond De Eugelschen deden vier pogingen om de positie van het Krilgersdorp-commando te bestormen, maar werden met zware verliezen teruggeslagen. Ooggetuigen noemen de verliezen des Engelschen ontzaglijk zjj werden doodgt schoten op niet minder dan zeventig yards van de Moernnstellingen en eenvoudig weg gemaaid. De Eugelschen hadden 30 kanonnen aan deze zijde van de rivier, maar die waren zóó dicht bij dat het niet mogelijk was oui ze met veel voordeel te gebruiken. Tot dusver zjjn er aan Boerenzjjde negen dooden en veertien gewonden. De Boeren vochten zeer dapper en zjjn vol vertrouwen op den goeden uitslag. De Boeren aan de Kliprivier werden gisteren van den Platrand van Ladysmith gebombardeerd, zonder dat het hun echter eenig letsel deed. Hedenmorgen was alles rustig. 20 Febr. Gisteren vroegen en verkregen de Engelschen een wapenstilstand om de dooden te begraven. De gevechten van Vrijdag en Zaterdag waren zeer bloedigde Inniskillings, het Dublin, het Dorset en het Connaught regi ment leden aanzienlijke verliezen. In den Vrijstaat. PAARDEBERG, 28 Febr. De Boeren zijn, naar gemeld wordt, in groot aantal saamgetrokken in Zuidwestelijke richting. LONDEN, 1 Maart. Volgens de Daily News" hebben dc Boeren de spoor lijn van Harrysmith naar Kroonstad in den Vrijstaat voltooid. Daar langs kun nen de belegeraars van Ladysmith mede terugtrekken. Een gerucht is in omloop, dat French Bloemfontein heeft bereikt. LONDEN, 1 Maart. Verscheidene correspondenten te Paardeberg hebben een bezoek gebracht aan Cronjé's kamp. Zjj beschrijven den verschrikkeljjken toestand van Cronjé's mannen. Zjj hadden haast geen voedsel meer. Wat er van den leef tocht over was, was meerendeels verrot en oneetbaar. Honderden paardenljjken dreven de Modderrivier af. Overal lagen onvérzorgde gewonden naast de verkool de ossenwagens en het vernielde geschut. j Ladysmith ontzet. LONDEN, 1 Maart Bulier seint uit het hoofdkwartier van Lyttelton hedenmor gen 9.5 uur >Generaal Dundonald is met de karabi- niers van Natal en een gemengd regiment gisterenavond Ladysmith binnengerukt. »Men zegt, dat het land tusschen onze stellingen en Ladysmith door de Boeren verlaten is. »Ik begeef mij naar Nelthorpe." Het ontzet van Ladysmith. LONDEN, 1 Maart Generaal Bulier seindu van Nethorpe Donderdagmiddag om 5 uur »Ik ben juist uit Ladysmith terugge keerd. Met uitzondering van een kleine achterhoede aan de Noordzijde op Surprise heuvel zjjn alle belegeraars in groote haast afgetrokken en het land ten Zuiden van de stad is geheel vrjj van hen. Het garnizoen van Ladysmith zal een weinig verpleging moeten hebben, voordat de soldaten voor den velddienst geschikt zullqn zyn." Opgewondenheid te Londen. LONDEN, 1 Maart. De Londenaare zijn gewoon dol van vreugd. Bji het Man sion House verschopte de menigte het plein en riep om een redevoering van den lord-muyor. Hoeden, zakdoeken werden gewuifd, en in de lucht geworpen. De koetsiers der omnibussen, voerlieden van karren en >cabbies" dragen vlaggeneven zoo verschillende gebouwen. De klokken van St. Paul-kathedraal zullen hedenavond geluid worden. De scho len geven vueantie. Mij werd verteld, dat op de >Baltie" (Handelsbeurs op de Oost zee. Red. H.) de kooplieden zoo opge wonden waren van vreugd, dat zjj de elec- trische lampen, de klok en alles wat in het gebouw wat breekbaar was, stuk wier pen. Dezelfde dingen worden vermeld uit de provincie steden. De Press Association" deelt het gerucht mede, dat da Engelsche cavalerie Bloem fontein binnentrok, doch het Dep. van Oorlog weet er niéts van. De ontmoeting tusschen lord Roberts en generaal Cronjé had plaats voor den eenvoudige» wagen, die Roberts als slaap- {tlaats dient. Na de capitulatie van Cronjé's eger, liep Roberts voor dien wagen op en neder. Toen om 7 uur in den morgen een kleine troep ruiters in het gezicht kwam, die onder bevel van generaal Pretymau op het Engelsche hoofdkwartier aanreden, liet generaal Roberts een detachement Hooglanders opstellen. Toen de ruiters naderbij kwamen, bemerkte men onder bevel van generaal Pretyman op een ouden heer, gekleed in een korte jas van grove stof, een puntalon van gewoon ser ge, met geellederen schoenen aan en een vilten hoed met breeden rand op. Het was de gevreesde Cronjé. Zijn gelaat verried niet de minste ontroering. Roberts en de leden van zjjn generalen stuf ontvingen den aankomende staande. G- i. i il Pretyman stelde Cronjé voor met de woorden: Hoeren, commandant Cronjé! Cronjé bracht het militair saluut, dat door generaal Roberts beantwoord werd. Daarna ging de opperbevelhebber, nadat Cronjé afgestegen was, naar deze toe, reikte hem de hand en zeide Mjjnheer, gij hebt u dapper verde- digd- En de Engelsche generaal verzocht zjjn gevangeuen eenig voedsel tot zich te nemen. Gisteravond is de »Cymric" van Liver- pool naar Z.-Afrika vertrokken met 71 of ficieren, 1133 onderofficieren en minderen, 427 paarden cn 4 snelvuurkanonnen aan boord. De »Achanti", de Monarch" en de »Montenegro" zijn gecharterd voor de overbrenging van muildieren van New Or- leans naar de Kaap. Marine en Leger. Ilr. Ms. pantaerdekschip .Noordbrabant" en de scbooner .Argus* zjjn gisteren in dienst gesteld. Bljjkons bjj het Depart. van Marine ont vangen bericht, is Hr. Ms. pantserdekscbip Zeeland", onder bevel van den kapt. ter zee H. F. Konwenberg. 1 dezer van St. Lucia vertrokken, ter opvolging van de bestemming naar Cura?ao. (,St.-Ct."j Door hel personeol der zeemacht werd ge durende het tijdvak van 1 Oct. 1898 tot 1 Oct. 1899 op de voor hen bestemde spaar bankboekjes ingeschreven f 154,781.57, ter- wjjl een bedrag van f 140.927.68 werd terug gevraagd. Op 1 Oct. 1898 was belegd in 1102 spaar bankboekjes f 108,350.40. Op 1 Oct. 1899 was belegd in 1098 spaarbankboekjes f 123,204.29. Hr. Ms. pantserschip .Gelderland., gesleept door de .Titan», is hier gisteren van Rotter dam aangekomen en zal op 'a Rijkswerf alhier in conservatie komen. De schout-by-nacht P. Zegers Vceckens, directenr en commandant der Marine te Hel- levoetsluis, wordt 1 Mei a. s. overgeplaatst naar Amsterdam, evenals zyn adjudant, de luit. ter zee 1ste kl. W. Houwing, dio 16 Maart zyn functiën aanvaardt. Tot directeur on commandant der Marine te Hellevoetsluis wordt 1 Mei aangewezen do kapt. ter zee VV. J. P. van Waning en tot diens adjudant do luit. ter zee 2de kl. W. B. K. Boom. Uit Indiö. Overgeplaatst van ,Emma* op .Holland" majoor-konstabel C. van Leeuwen van .Hol land* op .Sumatra' bootsman J. P. de Bruin van .Holland" op «Edi« scrgt.-zickenvcrpl. A. Duinker; van .Holland' op .Sumatra' scrgt.-konst. H. Schoonebergvan .Holland' op wSumutra' sergt. scbry ver J. H. Korten van Koning* op .Sumatra* maj.-timmerman M. Tevenier; van «Koning* op .Sumatra* sergt. der mariniers H. Toeter; van .Emma" op .Sumatra* opperschipper W. Tamsraa van .Smmatra" op Emma* maj.-konstabel J. v. d. Lip; van .Sumatra. op .Koning' sergt.- schryver B. A. A. Vergouwen van «Suma tra" op .Holland' sergt.-ziekenverpl. J. W. den Buitelaar; van Florea* op .Holland' sergt.-bottelier J. P. Malie; van .Koning op Holland* Bergt.-smid J. W. de Vos; van ,Edi' op .Holland* bootsman J. Jansen van Java* op «Piet Hein" bootsman C. Sieben van .Piet Hein" op .Florcs» bootsman C. Dienaar; van «Snmbawa* op .Sumatra' sergt.- ziekenverpl. T. U. Kielman van .Sumatra' op .Java' sergt.-kok J. P. Reynhart. Geplaatst op Hr. Ms. «Holland" sergt.-pro- voost J. Vrolyk en bootsman J. Hempenius op Hr. Ms. «Koning* schipper C. J. P. Den- kor en maj.-konstabel P. A. de Jong. Gedetacheerd op bet marine-etablissement majoor-smid K. C. Miolee en majoor-zeilma ker K. Bakker. Pensioen aangevraagd opperschipper J. G. Hannena. Vergunning verleend naar Nederland terug te keeren opperschipper T. W. KirchbofT en sergt.-schrijver B. A. A. Vergouwen van de .Koning' en eergL-konstabcl M. Kelder, we gens ziekte. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Snmatra", van Amsterdam, pas*. 28 Febr. Tarifs. Het Btoomschip «Mcrapi" vertrok 28 Febr. van Batavia naar Rotterdam. Het stoomschip .Bromo', van Rotterdam, vertrok 28 Febr. van Southampton. Het stoomschip .Prinses Amalia', van Am sterdam, vertrok 27 Febr. van Perim. Het stoomschip «Koning Willem I', van Amsterdam, arriv. 28 Febr. te Genua. Het stoomschip .Soebawa', van Amsterdam, arriv. 27 Febr. te Padang. Het stoomschip Ardjoeno", van Rotterdam, pass. 28 Febr. Sucz. Hot stoomschip .Lawoe', naar Rotterdam, vertrok 1 Maart van Perim. Hot stoomschip .Solo», arriv. 1 Maart van Batavia te Rotterdam. Het stoomschip .Teucer*, arriv. 1 Maart van Batavia te Amsterdam. Het stoomschip .Lombok', van Amsterdam, pass. 28 Febr. Kaap Carvoeiro. Het stoomschip «Malaog*, naar Rotterdam, arriv. 1 Maart te Suez- Het stoomschip «Ocngaran*, naar Rotter dam, pass. 1 Maart Kaap Carvoeiro. Marktberichten. Pormerend, 27 Febr. Aangevoerd 374 vette runderen f 0.50 a 0.64 p. p., 7 stieren, vette en gelde lager prjjs, beiden stug, melkkoeien pryshoudend, matig, 105 vette kalveren f 0.75 a 0.95 p. p., 838 nuclit. idem f5 a 19, beiden matig, 15 paarden, 986 schapen en lammeren, prijshoudend matig, 264 vette varkens 34 a 42 ct. p.p., matig, 58 magere idem f 12 a 18, 285 biggen f 6 a 9, beiden matig. Kleine kaas f 30.50. Aangevoerd 52 stapels. 820) kg. boter f 1.20 a 1.80. Kipeieren f3.25 a 4, eend-dito f8.50 Schagen, 1 Maart. Aangevoerd 8 paarden f75 a 160, 0 veulens faf0 stieren f 0 a 20 geldekoeien f 100 a 140, 40 vette koeien f 160 a 285,58 kalf koeien f 110 a 200,0 vaarzen f af0 graskalven 1 a 160 nncht. kalveren f 6.a 18, magere schapen f a 0 vette id. f—a f—460 overb. f 15, a f 21.50, 20 magere varkens f 8 a f 11, 55 vette var kens f 0.35 a 0.88 p. P. 20 biggen f 4.a 7.800 kop boter per P. 55 a 60 ct., 9000 kipeieren f 2.50 a 3.50, 800 eenden dito f 3.50 a 0.per honderd. Visscherijberichten. Nieuvsilicp, Febr. Aangebracht door 5 kordera ramen met 10 mand kleine ecbol p. m. 5,61', 4 and «char p. m. f 8. 1 Maart 1 kotter H.D. 47, tcbipper P. Zwart, met 81 tongen, 80 klein* tongen, kislos tchol, ar har en lijp, braomming f 161. 1 kotter HJ). 49, schipper W. Zwasa, mat 16 ton gen. IS kleine toogas, kleine scbol, achar en Ijjp be- lommiag f 166. 10 kordfra met 6 tot 15 tongen p. at. f 1,80 af 1,50, 5 tot 10 middilm. tongen p. at. 85 a 90 cent, 5 tot 10 kleine longen p. at. 40 a 50 ceut, 2 tol 12 mand kleine ichol p. m f 4 a f 6,50, 1 tot 2 mand schar p tn. I 8,50 a f 8,60, 1 tarbot f 9- Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 27 Kebr. tot 1 Maart. ONDERTROUWDP. J. Standaar ei A. A. Jongstra. GETROUWD: A. Bakker en A. Krijnen. C. Out en II. Roinijn. K W. van Nimmegea en N. Kooru. BEVALLENG. de Rooi geb. Mangel, x. J. Spoor geb Verliuge, X. J. Vader geb. Quaat, x A. C Hum geb. v. d. Hoek, x. O. Mol geb. t. d Botch, d. A. F. Rnnncnbure geb. Snel, x. E Wit geb. Baia, s. OVERLEDEN W. M. Beringer geb. Schraver, 40 j. N Vader geb. WeaterholT. 82 j. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndlé: Verxeudingsweg. p. Holl. mail via Genus. f Holl. mail via Merseille p. Kransche mail via Maraeille p. Engelsche mail via Brindiai (naar Palembang, Rionw, Banka, Billiton eu Z. W. Af- deeling vau Borueo) Naar Atjeh en da Oostkuit van Sumatra J p. Dniuche mail via Napels. Datumdarter Tijdat d laat poat-bexorg. biul.ahPoekt. eiken Vrijdag 9. 119 Mrt. 9.— Naar Quyans (Suriname) p. xeepoat via Amsterdam 114 en 1 Mrt. I 7.'s sv. t mail over Engeland i a eu 19 7.'sav. p mail vis St. Naxaire 7 7.— 's sv. Naar Cure$eo, Bonaire en Aruba p. xeepoat via Amiterd&m 114 es 81 Mrt. I 7.'tav. p. mail via Southampton 'eiken Dinsdag 8.80 'a nam. p. mail via Qucenatown |clken Vrydagl 8.80 nam. Naar St Martin, St Eustatius en Saba: p. mail over Engeland 5 en 19 Mrt. 7-'a av Naar H. M. «Zeeland" te C u r a 9 a o met elke gelegenheid, hierboven vermeld. Naar H. M. .Koningin Emma der Nederlanden" te St Helena: 15 Maart 7 uur 'sav. Naar Transvaal en Oranje-Vry- staat: via Napels: 12 en 26 Maart 9 uur 's morg., via Marseillo 23 Maart 3.30 's nam Postkantoor HELDER. Onbekende brieven. 2de helft Februari. T. J. Klein, Amsterdam F. R. Huissdens, Dordrecht; H. Hillemar. Rotterdam; W. van Willigonburg, Rotterdam. Briefkaarten. Cornelis Rab, PSaphier, Amsterdamwed. Dykman, Amsterdam. Uit hot Buitenland terugontvangen B. Jochems, DüsseldorfG. B. Lista de Correos, Sevilla. Briefkaarten. Ella Ibsen, CopenhagenJulie Salling, Copenhagen. Aanbestedingen in Noord-Holland. 8 Maart. W e s t z a a n. 9.30 ure.lDykgraaf en heemraden van den polder Westzaan, in het gemeentehuish e t bouwen eener machi nistwoning met kolenbergplaats te Zaandam, aan den lloogendyk; bestekken k f0.50 ver krijgbaar bjj den secretaris des polders te Zaandjjk; tcekening van het gebouw ter in zage van 28 Febr. tot 7 Maart in het café Neuf te Zaandam. 8 Maart. IJ m n i d e n. 4 nre. De bouw kundige W. R.iman namens de heer J. A. Koningstent in het café Willem Barendz Het bouwen van een burgerwoonhuis met bovenwoningen, op een terrein gelegen aan de Kanaalstraat aldaar; bestek en teek. ad f 1.25 verkrijgbaar bjj den bouwk. voorn, al waar inlicht, zjjn te bekomen. Dames-Comité Transvaal. Sedert vorige opgave is nog ingekomen vaneen collecte gehouden Liefd.-Voorst, van aenige Onderofficieren der K. N. Marine, f 7,58, waarvoor bovengenoemd Comité zijnen hartelijken dank betuigt. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering tsu 26 Februari 1900. "Voorzitter de Burgemeester. De Voorzitter opent do Vergadering, dc notulen wor den na voorlezing goedgekeurd De Voorzitter doet mededeeling van het navolgende Van den Rijksontvanger ia bericht ingekomen dat aan den gemeenteontvanger ia betaald I 21.86), Van den Rijksbetaalmeester id. f 850. De opbrengst der gebonden jaarljjksche verhoring van gemeenie-cigendommen is f 130.90, Door Gedeputeerde Siaten is bericht, dat wagena de Rijksbijdrage voor het onderwijs in 1898 te veel is uit gekeerd f 245.88), welk bedrsg over 1899 wordt gekort. De verordening op de begrafeniareebten is goedgekeurd de benoemde ontvanger vau die rechtea heeft bericht dit hij zijne benoeming aanneemt, terwijl de doodiberen in kleedre door de Gemeente van da karkbesturen xija overg.nomen voor f 27 50. Het beslnit tot af-«n overschrijvingen is door Gedepu teerde Staten goedgekeurd en op hst >dr«s ven J. Wit te Wesrd-Nieuwland over xjjn schoolgeld is door Gede puteerde Staten afwijzend beschikt. De eommiuie voor de aanlegpluta aan den Oever beeft haren dank betuigd voor dan ateun, ven het Ge- meentrbeatuur in die zaak ouderronden. Ingekomen is een verzoek van den heer H. W. Bakker, god.dienit onder wijzer te Wieringen. om das Zondags van 8 tot 4 nre, ven de school te Westerland gebruik te mogen maken tot het geven van godsdienstonderwga, hetgeen wordt toegestaan. En eea verzoek van de afdecling Wieringen vin den Bond van Onderwijzen, om bij verordening het honden ven sehoo1 vergaderingen van het onderwijzend personeel tc willen bevorderen Dit verzoek zsl worden gesteld lo banden van hearen Hoofden van Scholan en van den hear Arrondisaemeat- schoolopziener tot advies. Bij de gewone rondvraag wordt nog besproken de toe stand van den Zandkuil te Westerlsud en besloten om het weghalen van zand aldaar, voor het vervolg te ver bieden. Hierna wordt de oponb vergadering door den Voorzitter gealoten en gaat de Raad in geheime zitting over tot behandeling van den Hooglijken Omslag. Correspondentie. Door do vele berichten van het oorlogsveld in Zuid-Afrika kannen we one Feuilleton heden niet vervolgen. Vervolg der berichten. - lieden worden in »Tivoli" alhier de miliciens der lichting van 1900 uit Hol lands Noorderkwartier bjj de verschillende corpsen iDgedeeld. Vereeniging ter bevordering der Ned. VisscheriJ. Woensdagavond jl. hield de afdaaling Helder van bovenstaande vereeniging in de sociëteit «Harmonie" een algemecne vergaderiag. Nadat de Voorzitter, de heer W. J. C. ten Harmsen, de vergadering had geopend on de notulen gelezen en goedgekeurd weren, deed do Secre taris-Penningmeester, de heer M. A. Kolster, rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar. Deze rekening, door de heerea L. A. Hartsinck ea C. S. Jaring nagezien, was in orde bevonden, waarna de Penningmeester, oader dankzegging voor sijn gehouden beheer, gedechargeerd werd. Daarna bracht de heer Kolster verslag uit over de door hem als afgevaardigde bijgewoonde algem. vergadering der Vereeniging, die 18 Mei 1899 te Amster dam is gehouden. Onder meer deelde dc af gevaardigde mede, dat het voorstel der afdee- ling, om zich tot de regeering te wenden met het verzoek het vangen en verkoopen van te kleine vischsoorteu to verbieden, werd aan genomen en dat bovendien besloten ie dit punt op het congres te Parjje in 1900 te sprake te brongen, om zoodoende tot een internati onale regeling te komen. Het andere voorstel der afdeeling, betreffende de vischmarkt te Amsterdam, werd door de afd. Amsterdam overgenomen, die thans een adres aan den gemeenteraad heeft gericht met verzoek die markt beter te regelen. Vervolgens bracht de heer C. S. Jaring een klacht van verschillende haringvisschers ter sprake. Deze bekomen aan hun netten veel schade door het wrak van de Btoomboot Niger", die nabjj Dirkoomsduin gezonken is. Na eecige bespreking werd besloten het Hoofdbestuur op te dragen, den Minister van Waterstaat te verzoeken bedoeld wrak te doen wegruimen. Verder werd door den heer P. Gomes ge wezen op de ongeljjke manden, die bjj den verkoop van visch aan den afslag alhier ge bruikt worden. Hjj betoogde, dat liet in 't algemeen belang zou zjjn, indien alleen maat houdende manden werden gebruikt. Ook achtte hjj een betere sorteering van de ten verkoop aangeboden visch hoogst wenscheljjk. Langdurig werd hierover van gedachten ge wisseld en ten slotte een commissie, bestaande uit de heeren P. Gomes, M. A. Kolster en C. S. Jaring, benoemd, die opgedragen werd te onderzoeken op welke wjjze het mogeljjk is hierin verbetering te brengen. Nadat nog de heer Kolster met meerderheid van stemmen tot afgevaardigde naar de a.s. algemecne vergadering te Amsterdam was geko zen, werd de vergadering gesloten. Een commissie, bestaande uit de heeren H. M. Dito, Dr. P. C. F Frowein, A. de Koe, W. H Künig, P. F. Neve, A. J. Paehlig, C. Stadig en W. J. Wisse link, heelt zich alhier gevormd tot het inzamelen van gelden tot ondersteuning van de werkelooze diamantbewerkers te Amsterdam. De commissie stelt zich voor in den loop der volgende week een col lecte langs de huizen te doen houden. Van bet gesloopte fregatschip »Friso" in de Binnenhaven, is het nog overgebleven gedeelte van de kiel naar het bassin gesleept, om daar op een helling verder gesloopt te worden. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor te Helder en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Februari 1900 ingelegd f 10851;767«, terugbetaald f 24411,13'/,. Het laatste, door het kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9485. In de maand Januari werd in het gan- eche Rijk ingelegd f 3648538,401/„ terug betaald f2998250,87. Het gezamenlijk tegoed der verschil lende inleggers bedroeg aan het einde dier maand f77147947,42. Gedurende die maand werden 12296 nieuwe boekjes uitgegeven, en 3020 boekjes geheel afbetaald. Ultimo Januari waren er in omloop 773477. -T- Texel, 1 Maart. Bjj nader onderzoek is gebleken dat bet alhier aangebrachte ljjk niet is van den visschersknecbt J. Mangel, doch van den sedert April des vorigen jaars vermieten Koenraad Zwaai van den Helder. In een der vestzakken werd een billard-nummer- bal gevonden. Met eene toepasselijke toespraak door den luitenant J. F. F. van Woerden wer den Maandag jl. diploma's uitgereikt aan de jongelieden, die deelgenomen hebben aan de oefeningen in den wapenhandel. Voor het 2de jaar werden getuigschriften gegeven aan H. Kuip, L). Peereboom, L. Roos en S. Vlessing, terwjjl aan 25 jongelieden een bewijs van deelname aan de oefeningen van het le jaar werd uit gereikt. Bet voorloopig Bestuur eener afdeeling van Volksweerbaarheid is eamengeeteld als volgt: de heeren H. W. de Joncheere, Eere-Voorzitter, J. de Jongh, J. Kikkert Nz., P. Kuiper, D. Mentz. J. W. Roeloffs, Sturm8, R. Vieaer en A. Wagemaker. Voor de Boeren. Ten bewjjze dat in Indie de roepstem om steun voor de Boeren in Zuid-Afrika niet tevergeefs is geweest, kan dienen, dat bij den penningmeester der Ned. Zuidafr. Vereeniging uit Batavia is ontvangen een bijdragen van f 75,000. Onder Wassenaar is Woensdagavond gevonden het lijk van den zeeofficier v. H., eerst onlangs uit Indië gerepatrieerd Sedert eenigen tjjd was deze o f f i c i e r ljjdende aan eene ziekte, die hem waarschjjnljjk den dood deed zoeken ADVERTENT1ËN gelieve men des mor gens vóór 10 uur in te zenden. ADVERTENTIËN. Ondertrouwd TEÜNIS LOURENS TEENSMA rn CATHARINA MARIA KOLK. Rotterdam, Fegenoordstraat 35. IJmuiden, Loodsensocieteit, 28 Februari 1900. Geboren: REINDERT, Zoon van A. VADER en J. VADER-QUAST. Helder, 28 Febr. 1900. Algemeene kennisgeving. Geboren HENRICUS ADRIAAN CORNELIS, Zoon van D. H. HO RN en A. C. HORNv. d. Hoek. Helder, 26 Febr. 1900. Gebot en SIMON. Zoon van P. WIT en B. WIT-B AIS. Helder, 2 Maart 1900 Dinsdag 27 Febr. jl. overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Dochter WILHELMINA MARIA, in den ouderdom van 40 jaar. Helder, 1 Maart 1900. C. SCHRAVER en Echtgenoot®. Eben Haezer. Heden ontsliep zacht en kalm, injjn innig geliefde Echtgenoot® en der Kinderen liefdevolle Moeder NEELTJE VADER, geb. WESTERH0FF, in den gezegenden ouderdom van 82 jaren en zes maanden, na een ge- gelukkige Echtvereeuiging van bjjna 57 jaren. Haar assche ruste in vrede. Helder, 1 Maart 1900. Namens Ëchtgenoote, Kinderen, Kleinkinderen en Achter-Kleinkinderen, A. VADER. S. J. TIETS-VADER. G. TIETS. J. VADER. A. VADER-DE VOS. H. VADER. M. VADER-IJF. H. S. 'T HART. S. 't HART. W. CONIJN. M. CONIJN—FOOY, en eenige Zuster H. WESTERHOFF. Heden overleed te Wieringerwaard, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Zoon en Broeder, de Heer J. BOON, in leven gep. Machinist K. N. Marine, Echtgenoot van Mejuffrouw ANNA DRIJVER, in den ouderdom van 53 jaren. Helder, 27 Februari 1900. F. BOON Sr., en Familie. Heden overleed, na een smarteljjk lijden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer J. BOON, in den ouderdom van ruim 53 jaar. Wieringerwaard, 27 Febr 1900. A. BOON—Drijvbb. Mede uit naam mijner Kinderen. Heden ontvingen wjj de treurige tjjding uit Vlaardingen van 't plot seling overljjden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder HELENA ELIZABET 0LDENH0VEN, geb. HUURMAN, eerder Weduwe van Jb. Tegelaar, in den ouderdom van 58 jaar en 6 maanden. Helder, 1 Maart 1900. J. W. TEGEL AAR en Ëchtgenoote, en verdere Familie. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Ëchtgenoote en Moeder, WILHELMINA MARIA SCHRAVER, in den onderdom van 40 jaar. Helder, 27 Febr. 1900. J. BERINGER. Heden overleed te 'b Gravenhage, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Zoon en Broeder J0HANNES JAC0BUS C0RNIELJE, in den onderdom van ruim 23 jaar. Helder, 28 Febr. 1900. Namens Vader, Broeders en Zusters. N. CORNIELJE. Algemeene kennisgeving. Dankbetuigin g. Onzen harteljjken dank aan Familie en Buren, voor de betoonde deelneming, bij de ziekte en het overljjden van onzen ge liefden Zoon en Broeder IJSBRAND on dervonden inzonderheid aan den Heer BEENAERTS en de HH. Dragers, voor de laatste eer, aan den overledene bewezen. Helder, 2 Maart 1900. IJ. KLAASSEN en Ëchtgenoote. ManKbetuiginsr. Ondergeteekende betuigt bjj deze mede namens Familie, zjjnen oprechten dank aan den WelEd. ZeerGel. Heer Dr. H. BITTER Jr., den WelEd. Heer J. KLUIN, Directeur van het Gemeente-Ziekenhuis, en aan het personeel, voor hunne liefde rijke zorg en toewjjding bjj de ziekte en het overljjden van mjjn geliefde Ëchtge noote aan den dag gelegd. Helder, 1 Maart 1900. J. BERINGER. Voor de vele bewijzen van deelneming, bjj het verlies onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ondervonden, betuigen wjj onzen welgemeenden dank. Oudeschild, 28 Febr. 1900. Namens de Familie O. DE WIJN Cz. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 4 MAART, voorin. 10 uur: ft>*. J. WIKYEX, Predikant te Amsterdam. Doopsgezinde Gemeente. ZONDAG 4 MAART: Ds. HOEKEXOOCIEX. van Krommenie. Vereeniging voor Algemeen Kiesrecht Vergadering op ZATERDAG 3 MAART '8 av. 8 uur, in de Tuinzaal „TIV0LI". Entree voor ieder vrij 1 HET BESTUUR. Afd. HELDER. Openbare Vergadering op Dinsdag 6 Klaart, 's avonds 8 uur, in „TIV 0 LI". Spreekster G0RNÉLIE HUIJGENS, van Den Haag. Onderwerp De eerste rechten van den arbeider. Entrée 10 Cent. Debat vrij. Zaalopening half-acht. Kaarten verkrijgbaar bjj NEVE, Middenstraat 16 VERSTEGEN, Hoofd gracht 87 VERSTEEG, Weststraat 33 en aan het Bureau. Zie strooibiljetten. HET BESTUUR. bericht zjjn geachten begunstigers, dat hjj te sprekeu is op Dinsdag en Woensdag (6 en 7 Maart a. 8.) ten huize van den Heer D. SCHRIJVER, Mr. Vleeschhouwer, Koningstraat. de Wed. JOH ZIJM. 156 MOLENPLEIN 156. Zondagavondi gelegenheid tot DAXSËX. Bilj arl-concours. Goede consumptie. Billijke prjjzen. Nette bediening. Onder aanbeveling, Wed. JOH. ZIJM. CAFÉ-CONCERT. OPEXISG DER ZAAL. ZATERDAG 3 MAART. keus?. il. De Ondernemer HOLLEN BERG. Terstond gevraagd een DIENSTBODE. Adres: Wed. J. DAARNHÜUWER Dijk- straat 37 Helder. Gevraagd tegon half APRIL een nette DIËINTBODE, van goede getuigschriften voorzien. Zich aan te melden Maandagavond van 8-10 bjj Mevrouw W1LLEMSEN, Hoofd gracht 63. Gevraagd in een Burgergezin een fatsoenlijk Dagmeisje, die zelfstandig kan werken en met de wasch kan omgaan, liefst uit een Christeljjk gezin. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Te spreken 's avonds na 7 uur. AdresBoekhandel MAAS, Djjkstraat. Gevraagd een zindelijke DAG MEID, wasch buitenshuis. Adres Bureau >V1. Blaadje". GEVKAAGD bekend met het opmaken van Dames- en Kinderhoeden. AdresBureau van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2