Vlechtdraad Magazjjn „De Bazar", Binnenhaven. oPKCimss. Groote voorraad Lappen. c. de mmm, molenplein. OPENING HALF MAART zwarte Stoffen omtvawgei: Gedurende 14 dagen „Allemansgading". „DE LELIE" Zie de groote keuze CEBRs. NAS. Dienstbode. een Colporteurs, Depóthouder, een GOUDEN RING (massief). een zilveren ARMBAND. Een Voorkamer. ten ptei enderlmden Kimtaiapi iet tiee Irnilen, een Trapaaaimacbiiie, Een MMeerenfiets. Oproeping. Notaris STAMMES, Notaris STUART W.J. Oosten brug, Wed. J.E A.y. d.Heuvel, Afslag Beschuit. JAI KAKELAAR. f 50,000. 1 25,000, ROOMBOTER, Melk- Inrichting J. KATER. KERKBOEKJES P.SPRUIT Nuchter Kalfsvleesch, K I PHOKKEN KRAMMEN, §POTPltlJZ£I. Zie de Uitstalling-eii Een groote en voordeelige keuze Alleen soliede artikelen, tegen uiterst lage maar vaste prijsen. SPOORSTRAAT 97a. Heerenkleeding-." Mantelmagazijn voor Dames Aanneem-Gostumes, in den „LAKENWINKEL" van H. 11J EN HU IJS voorheen J. Schiger. anaalweg 53-54. Dain - Aardappelen c. VAN3PEL, 'm deNatuur-yfoOen Ondergoederen m: IMZ IK. Luxe- en Huishoudelijke artikelen Bij C. de Beurs, Meiier éf MMabermann. KANAALWEG 97. GEVltAAGD een flinke DIENSTBODE. Adres SPOORSTRAAT 134. Wordt gevraagd HOOFDGRACHT No. 38. gevraagd een flinke A G M EI D Bij J. HELDER, Oostslootslraat No 20. Gevraagd (e IIA.AKI.Eill. In een stil gezin wordt verlangd een eenvoudige R.-K. DIENSTBODE, die goed kan koken en zindeljjk werken. Brieven letter Z. aan KÜPPER's Boek handel te Haarlem Eene groote fabriek in Cacao-, Chocolade- en Suikerwerken vraagt een Agent, vooral zij, die goed bij de Cliëntelle zijn ingevoerd, komen in aanmerking. Br. fr. onder lett. A. H., Bureau >Zaan- landsche Courant", Zaandam. Oavraaad tegen hooge provisie. Djjkweg No. 82, H. A. DE NATRIS. Een Verffabriek zoekt een voor den verkoop van aangemaakte verf in bussen. Aanvragen ingewacht onder letters W. S. M., Alg. Advertentie-Bureau Nijgh van Ditmar, Rotterdam. Verloren Teriig te bezorgen tegen belooning, WESTSTRAAT 36. Verloren Die deze terug bezorgt, zal beloond worden. AdresJAN IN T VELTWEG No. 2. i e HUUR een net BURGERWOONHUIS, f 1.70 per weekstaande KUIPER DWARSSTRAAT. Te bevragen SPOORSTRAAT 33. tëIhüïïr •en HUIS in de Rozenstraat, voorzien van Waterleiding, a f 1.80 per per week. AdresLAAN 42. TE H UUR een net BURGÏRWQONHUIS, voorzien van WATERLEIDING, af 1.70per Te bevragen bij de W>*d. S. ZWAAN, verlengde SPOORSTRAAT No. 12. te HUUR: Een flinke Voorkamer. in de Oranjestraat a f 1.per week. Adres: WEEZENSTRAAT 43. Te Huur een ruime Bovenwoning met dito Zolder, voorzien van Waterleiding met Gootsteen, staande Oostslootstraat. Huurprjjs f 1.40 per week. Te bevragen bjj W. A. DE MIN, Vroonstraat No. 57. TE HUUR een HEEB&NHUIS, in de Stationstraat, a f400. thans nog in huur bjj den Heer R. W. HARTMAN. Een HEERENHUIS in de Rozenstraat, met Tuin, 5 Kamers. Huur f14.— per maand. Benevens te huur of te koop een HEERENHUIS met groot PAKHUIS, aan de Binnenhaven. Huurprijs f300. Adres: J. R. BUIJS, Binnenhaven 40. TE HUUR VLAMINGSTRAAT No. 60. Adres: BUITENHAVEN No. 18. Een mooie KAMER te huur van alle gemakken voorzien, en dito KAMER met KEUKEN, voorzien van REGENBAK, ruim ERF en BLEEK, fl.25 en een gulden per week, Verlengde Gasstraat. Adresj. j. MENS, Spoorgracht 11. Petroleum-Wagentjes te» Huur, •p billijke voorwaarden. Adres: M. A. GRÜNWALD ZOON, Kanaalweg. Kost en imoiini tasscïim iet hniselijtverteer, in een net min zonder Kinderen, f 5. p. weet. AdresBureau van dit Blad. Wegens vertrek naar elders te koop KamerKacbeltje iet toebebooren en een KoeünesbsK Te bevragen aan het Bureau v. d. Blad. Yoor een billen prijs te koop IS zoo goed als nieuwe Rognetten. Te bevragen bij C. KOORN, Oudeschild, Texel. Te koop aangeboden: Een nog in goeden oftaat zijnde Adres Bureau van dit Blad. Wie te vorderen heeft van, verschuldigd is aan, goederen bezit of borgtochten ge- teekend door Mejuffrouw GRIETJE WILLEMSEN, Weduwe van den Heer N, J. FRANKET, gewoond hebbende en overleden te Helder, gelieve daarvan vóór 10 MAART a.8. opgaaf of betaling te doen ten Kantore van Notaris STAMMES. zal op Woensdag M Maart 1900, 'a avonds 7'/ï uur 'n stivoli"', publiek verkoopen i de volgende perceelen te Helder 1. Het HUIS, waarin Slagerij, met BOETEN en ERF aan de Spoorstraat no. 94, groot 2 aren II centiaren. Verhuurd tot 1 Juli 1900 voor f 21.65 per maand. 2. Het HUIS met overdekte STEEG en ERF aan de Spoorstraat no. 92, naast het vorige perceel, groot 2 aren 25 centiaren. 3. Het HUIS met overdekte STEEG, BOET en ERF aan de Spoorstraat no. 96 naast perceel 1, groot 1 are 20 centiaren. 4. Het HUIS met BOET en ERF aan de Spoorstraat no. 98, naast het vo rige perceel, groot 1 are 2 centiaren. 5. Het HUIS, waarin Schildersaffaire, met BOET en ERF aan de Spoor straat hoek Kapperstraat no. 106, groot 99 centiaren. 6. Het PAKHUIS aan de Kapperstraat no. 2, achter het vorige perceel, groot 59 centiaren. 7. Het WINKELHUIS en ERF aan de Kapperstraat no. 4 naast het vorige perceel, groot 60 centiaren. 8. Het HUIS en ERF aan de Kapper straat no. 6 naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. 9. Het HUIS, waarin VERGUNNING aan de Binnenhaven no. 26 hoek Broodsteeg, groot 38 centiaren. 10. Het WINKELHUIS en ERF aan de Binnenhaven no. 25 naast het vorige perceel, groot 64 centiaren. 11. Het HUIS met KELDER daaronder, en ERF aan de Broodsteeg no. 5, achter perceel 9, groot 38 centiaren. 12. Het HUIS met KELDER daaronder en ERF aan de Broodsteeg no. 3 naast het vorige perceel, groot 40 centiaren. 13. Het PAKHUIS met GANG uitko mende in de Broodsteeg achter de vorige perceelen, groot 78 centiaren. 14. Het HUI8 en ERF aan de Brood steeg no. 1hoek Achterbinnenhaven naast perceel 12, groot 37 centiaren. 15. Het HUIS aan de Achterbinnenhaven no. 27 naast het vorige perceel, groot 15 centiaren. 16. Het HUIS aan de Achter binnenhaven no. 26 naast het vorige perceel, groot 16 centiaren. 17. Het HUIS aan de Achterbinnenhaven no. 25 aaast het vorige perceel, groot 22 centiaren. 18. Het WINKELHUIS en ERF aan de Znidstraat no. 77, groot 84 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1901 voor f3.— per week. 19. Het HUIS en ERF aan de Achter gracht Zuidzijde no. 77, achter het vorige perceel, groot 60 centiaren. 20. Het HUIS en ERF aan de West straat no. 78, groot 1 are 17 centiaren. 21. Het HUIS en ERF aan de Achter gracht Westzjjde no. 50 achter het vorige perceel, groot 45 centiaren. Het WINKELHUIS en ERF aan de Keizerstraat no 26, groot 90 centiaren. 23. Het HUIS en ERF aan de Keizer straat no. 55, groot 81 centiaren. 24. Het HUIS en ERF aan de Keizer straat no. 57, naast het vorige per ceel, groot 80 centiaren. 25. Het WINKELHUIS met BOET en ERF aan de Westgracht no. 73, uit komende aan de 2e Molenstraat, groot 1 are. 26. Het HUIS met WERKPLAATS en ERF aan de Westgracht no. 74, naast het vorige perceel, groot 52 centiaren. 27. Het HUIS en ERF aan de 2e Mo lenstraat no. 119, achter het vorige perceel, groot 48 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en óp den verkoopdag van 104 uur. Verdere inlichtingen geeft Notaris STAMMES. Te Koop Wegens plaatsgebrek voor spotprjjs, drie groote Volière-kooien en twee groote Lijster-kooien, ook geschikt voor Tortel duiven. Bij J. KUIPER, Binnenhaven 99, in Kanarievogels en Goud- visschen. Te KOOP een AMERIKAANSCH ORGEL, flink van toon, 8 registers, 2 kniezwellen en dubbele koppeling, voor billijken prijs. Adres: Bureau van 't Vliegend Blaadje. zal, op Maandag 5 Maart a s., 's avonds 8 uur, in het lokaal „Tivoli", te Helder, PUBLIEK VERKOOPEN, de navolgende perceelen le Helder, als: 1. Het nieuw gebouwd WOON- en WIN KELHUIS, waarin Behangerij, Stoffeer- derij en zaak in Meubelen, aan den Kanaalweg no. 71, met daarachter ge legen WERKPLAATS, ruim ERF en SCHUUR, uitkomende aan den Djjk weg, samen groot 2 aren 76 centiaren. 2. Het WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Weezenstraat no. 46, groot 1 are 29 centiaren. 3. Het WOONHUIS met ERF aan de 2de Vroonatraat no 44, groot 80 centiaren. 4. Het WOONHUIS met ERF aan de Kui perdwarsstraat no. 6, groot 72 centi aren. 5. Het WOONHUIS met ERF aan de Prin senstraat no. 7, groot 1 are 3 centi aren. 6. Het WOONHUIS met ERF aan de lste Wilhelmina-Dwarsstraat no. 2, met WERKPLAATS en ERF daarnaast, groot 1 are 60 centiaren. Verhuurd het Huis voor f 1.90 en de Werkplaats met Erf voor f 0.60 per week. 7. Het WOONHUIS met ERF aan de Spui straat no. 4, groot 60 centiaren. 8. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 6, groot 58 centiaren. 9. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 8, groot 58 centiaren. 10. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 10, groot 58 centiaren. 11. Het WOONHUIS met ERF daarnaast no. 12, groot 58 centiaren. Combinatie perc. 7 11. 12. Het WOON- en WINKELHUIS met ERF aan de Dykstraat, hoek Middenstraat, groot 1 are 23 centiaren. Verhuurd aan den Heer J. MANTEL tot 1 Mei 1906 voor f20.per maand. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde Notaris STUART. In de Rund- en Varkensslachterij TAM Vlamingstraat 43. Lappen, Gehakt en Soepvleesch 3$ cent Rollade, Klompetuk, Ribstuk en Boeuf 37» Biefetuk ea Haas 50 Allee per 5 one. Varkensvleeech eoncurreerende prjjzen. Af«lag van Spek en Rundvet, 25 cent per 5 ene bij de 5 pond MOLENPLEIN 160. Ontvangen de Zomer-Artikelen. Extra sorteering AANNEEMHOEDEN, TROUW- en ROUW-ARTIKELEN. Zie de uitstallingen I WWW* wwwwwl stuks voor io cent. Aanbevelend, J. SELMAN, Spourstr. 33. VERKADE Comp. Bij wien haal ik het FIJNSTE OSSENVLEESCH7 2e Vroonetraat 55 bij de Koningdw.atr. Levert uitsluitend eerste kwaliteit van jonge beeeten. PROBEER HET1 Ossenlappen en Gehakt 37V, Ct. Rib stuk 40 Ct. Rollade 40 Ct. Klopstuk 40 Ct. Haas 50 Ct. Biefstuk 50 Ct. OSSENVET bij de 5 pond 25 Cent. MtiDï oveiwien (MaaDflai) Loten Stad Parijs, met Hoofdprjjzen van benevens een groot aantal prijzen van f5000, f2500 en f1500. De ondergeteekeude bericht, dat bjj den Sigarenhandelaar J. KLEIN, Weststraat 51, te den HELDER, verkrggbaar zijn: Geheele Aandeelen a f3,00 voor bovenstaande trekking, en waarbjj men de buitengewoon groote kans heeft om op overmorgen (Maandag) de volle bovenstaande prjjzen te trekken, die door mij worden uitbe taald, met terstond na de trekking franco en gratis toezending der officia esle trekkingslijst. D. E. COftMAN, Amsterdam. in Effecten. lste kwaliteit heerlijk van smaak, 35, 371/, en 40 Cent per pond, ij de 5 pond 2*/s cent minder per pond. VLAMINGSTRAAT 41. voor ds Ned. Herv. Gom. in groote keuze voorhanden bij KANAALWEG 161. Bij A. BLIKKENH0RST is verkrijgbaar Gehakt 25, Karbonade 15 cent. Langestraat. - Helder. voor en ln a.iie maten, liet coedkoopat in da VRIESLANDER. asn» Ten kantore van M. A. GRUN- WALD Zn.. Kanaalweg 67-68, VK! naast de Israëlitische ksrk, zjjn in de 362ete Staatsloterij alweer getrokken op No. 17162 f 1000, 18466 f 400, 18468 f 400, 18480 f 200 en zijn voor de 363ete Staatsloterij, zoolang de voorraad strekt, heele en gedeelten van Loten te bekomea. Trekking lste klasse 19 Maart. in Zwrte en gekleurde Japonstoffen en Lusters. Waschechte Calicots eti Drils. Ruim gesorteerd in Witte Goederen. Graslinnens, Wigans, Half- en lieellinnens, Oogjes-, Blokjes- en Servetgoederen, Bazijns, Tafellakens, Handdoeken en Servetten, Kepers en Marseilles. Witte- en Jaeger-Flanellen. - Ongebleekte Kepers. m liet Speciaal adres voor het maken van IIteren-, Dames- en Kinder kleeding HAAR MAAT. Aanbevelend, JAN BAKKER. Centraal Kleeder- en Mantel-Magazijn van A. A. HEB, Kanaalweg 107. Heeft steeds de grootste keuze Hsersn-, Jongsheersn- en Kinder-Klesding, Jaeger-Ondergoederen. Verwacht binnen 14 dagen de nieuwe MANTELS en HEERENKLEEDING voor het a. s. Seizoen. Reeds ontvangen de. groote sorteering EFFEN en FANTASIE.STOFFEN en STALEN voor Goederen naar amaat. Matige doch vasta prijzen. Netta Coupa. Voor directe betaling wordt 5 pCt. korting toegestaan. EGMOXRER van de fljnate en puikste kwaliteit, die den geheelen winter f 2.25 par half mud gakost hebben, zijn van af heden zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar a fL75 per half mud. Bestellingen worden aangenomen, bij 1. MOLENSTRAAT. 32 - HELDER. VEHHRIJIiBAAB Nuchter KALFSVLEESCH. CARBONADE 15, LAPJES en GEHAKT 25 CL par 5 ons. Bij 8. MAKELAAR VISCHMARKT No. 10. bjj P. LMGIBS, •Smidstraat 81, is verkrjjgburs 088ENVLEESCH: Lappsuj .Gehakt 25 et., Rollade, stukjes, 80 st., Biefstuk (Haas) 35 «t. par 5 ons» P2 VARKENSVLEESCH: Carbonade an Lappen S21/, par 5 ons. Spak S0 Mafcworst 277s Lavsrworst 15 Hoofdgracht SS. MasazUn ▼AM «i HMüKRNPEELflOED, contant 3 pCt. korting. Aan beveland, W. V. BRUINVIS. In de BREESTRAAT over de TUINSTRAAT, le alle dagen verkrijgbaar: HEST HOEI LEESCMM: Lapjes MO, Stukjes 35, Biefstuk 40 et., en lAHHEXStLEE9CH Lapjes 35, Schijfjes 35, Karbonade 35 ef, Alles per 5 ons. VERSCH SRIEH *5 cl. eene groote en voordeelige keuze in ZWARTE, EFFEN SS GEWERKTE JAPONSTOFFEN, in de nieuw.te dessins. GEKLEURDE JAPONSTOFFEN volgens de nieuwste Fransche en Duitsche mode. LAKEN, CHEVIOT en BUKSKING in uitgebreide sorteering, waarvan Costumes op maat ten spoedigste worden afgeleverd naar de nieuwste Coupe, accurate afwerking en billijke prijsen. Aannemelingen worden in 'tbUzonder hierop attent gemaakt. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3