MEUBELEN, El WITST AAL MEYS STOFFWASCHE Het Zeemanshuis, De Blauwe Druif. Wed. C. Over, Spourstraat49. Manufacturen - Spoorstraat 53. e E WIT's THEE Haarlemmerolie GREDIET. iira en MM, Spoorstraat 28. L. Paardenhooi, Hl I fl.30 p.p., STROO fl.- p.p. 5 ct. p. b. ftTlfB'llillililiMriili BRANDEWIJN Logement „DE HOOP", Croote Afslag AARDAPPELEN. A. POSTMA, Uitverkoop tan alle voorradiie A. BARNEVELD. Prijs-Courant. Mdersck en Nieuwedieper Melk-Inrichling, nagfazijn van Manufacturen. Specialiteit in ffley'i papierlinnen Moor den, Manchetten en Voorheindjes, ook in Gummi. Yatmirwollen Onder goederen van Jansen A Tilanns, Friezenveen. vorhrq^aarm. M. B1E BEHBROOPSPOT, Spoorstraat 88. is het beste middel tegen bloedarmoede, ëALOA Sinaasappelen en Citroenen. I. LAAN, Fourage-handel DE TIJM, Butterine-Maatschappij 165 Molenplein. - Helder. ATLAS KOFFIE. PMUI J1IYG. LUXE- HUISHOUDELIJKE- ARTIKELEN. P. PUIUBROEK, Bloemist, 'i Ruim 200 jaar Oprechte Haarlemmer-Olie, fl. BIERSTEKER, Ruiste, Spoorstraat 68, den Helder H J. COfllJfl, Wintelier. Ecmood aan Zee J A PON8TOFF£N, Opsieoi ontvangen WOLLEN, GESTIKTE en MOLTON DEKENS. Aanbevelend, p YEEN e 3 R 9 DB Fabriek van Kamerglansverven, derNed. Bronwaterfabriek I in Koppen' HelUe Macbiiale Brei-Iaricktine Spoorgraolit 4.3. Meest gezocht V.n LUKL W f. Km KUIT, rCiime conversatiezaal, zindelijke kamers. Liie: van af 35 ceai per nacht. gaf Consumptie uiterst billijk. a f 1.60 per pak van 50 K.G., franco Helder. Ft. JOH. KEI JSER, Texel. TE KOOP Ajlres: H. WIJKER. cf» MIJ M. Te hoop GOUWENBERG, Bassingr. 17. Jthterj «A/ liidltif vNr<t« rag Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent Bij Abonnement minder, "c. J. VAX l)UK POT. 18 Cent de 8 kop. 9 Cent de groote maat. f 1.10 per half mud. Spoorstraat. tep verminderde prijzen GERSTB LAGER per 7, fl. 0.05 LAGER (le kwaUteit) 0.06 PILSENER 0.07 DORTMUNDER 0.07 OUD HOLLANDSCH kr. 0.07 EXPORT fl. 0.08 STOUT (Extra) 0.12 Aanbevelend, Speciaal adres voor KWAST (zuiver Citroen- sapr geconserveerd met suiker). Binnen li. 47. Dagelijks versch verkrijgbaar: in flesschen gepasteuri seerde bacteriën vrije Fffefvfa, 8 cent per flesoh. van j. W. FLORIJN, Apotheker. HAARLEM, Liter/'tesch f i.SO, verpakt met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar te den HELDER bij den Heer •r. baas Azn., HOoMurnoHt. voor 8cheren en Haarsnijden van H. VAN DER MADEN, MOLENPLEIN 15 7. - HELDER, {vroeger Hoofdgracht 80.) Wederom groote aanvoer Omdat de aanvoer groot is, verkoop ik mooie Sinaasappelen 10 a 10 cents. Citroenen 7 a 10 cents. N. B. NOG 8TEED8 GROOTE VOOR- RAAD HAVERDOPPEN. Aanbevelend, SPECIALITEIT IN ECHTE TYR0LER GLACÉ HANDSCHOENEN, h 87'/. ct, f 1,10 en f 1,40 per paar, in aile mogelijke kleuren, ge garandeerde kwaliteit en elegante coupemogen steeds gepast worden. Magazijn DE MAGNEET. Molengracht hoek Biersteeg. in 't groot en klein. Ochtendvoeder voor hoenders bij de 5 pond 25 cent. Gemengd voeder, als Gerst, Maïs, Haver, Tarwe, Rogge, Paddie en Hennepzaad, bjj de 5 kop 25 cent. Maïsmeel Gerstemeel Groote Maïs Kleine Gebroken Maïs Dikke Haver Hennepzaad Blanke Gerst Murwe Lijnkoeken bjj de 5 pond 171/* cent. 20 bjj de 5 kop 20 26 22 20 40 25 100 KG. f 11.50. 3.60 4.35 Haver per mud, 50 KG., Maïsmeel per mud, 75 KG., e n z., e'n z. Aanbevelend, GOVERS, Klaas Duitstraat 24. - Helder. Mooie blanke bjj: K. BREGMAN, Westgrackt 77. IS - Scliagenstraat - 18. Ontvangen een fraaie collectie zwarte, effen en gewerkte Japonstoffen, zoowel aan 't stuk als op staaL Zeer voordeelig in prys. Ruim gesorteerd in alle andere soorten Manufacturen, Garen, Band, Sajet, Lint, Kant, Festons, enz. enz. Eenig adres voor IJzersterke School- koueen en Cheviot Jongensbroeken, alsmede alle andere soorten gemaakte Goederen voor Dames, Heeren en Kinderen. Voor den Werkman, Engelschieeren en Pilow Broeken en Kielen, Mouwvesten, blauwe keper Jassen en Broeken, in alle maten voorradig. Opruiming van een partijtje BUKSKING BROEKEN, van f3.75 voor f2.50. Aanbevelend, G. NI. SNI1T8. VERKOOPHUIZEN i Kmoterdam (8), Groningen (2), Almelo, Leeuwarden, Helder, Hengeloo, Nijmegen, Kampen, Hilversum, Harlingen, Zaandam, Zwolle, Woesp. Atlas KoffieAtlas KoffieAtlas Koffie Van af heden stellen wij in al onze Verkoophuizen ATLAS- KOFFIE verkrijgbaar. Wat is ATLAS KOFFIE Het antwoord zult U in de volgende regels vinden. >Ti «o i/nrric wor<^ door ons uitsluitend geïmporteerd van de ATLAS KOFFIE beste Koffieplantages. i/ncric word' flflbrand door de nieuwste Amerikaansche AlLAo KUrrlt machines, waardoor van den smaak en de geur niets verloren gaat. ATLAS KOFFIE is vee' voordeeligor in het gebruik dan alle andere soorten Koffie. ATLAS KOFFIE W0J[dt j,Jegen •nUr08_Pr,Jzen aan d® ▼«bruikers ATLAS KOFFIE i* de beste Koffie. ATLAS KOFFIE smaakt overheerlijk. ATLAS KOFFIE heeft e#n fijnB aromawie eenmaal ATLAS KOFFIE heeft geproefd, wil geen andere Koffie meer gebruiken. Probeert en gebruikt uitsluitend Atlas-Koffie. ONZE PRIJZEN ZIJN: Atlas Koffie, Np; 130 Cent per 5 ons. Atlao Koffie, Java prima 377, per 5 ons. Atlas Koffie, Java extra 427 per 5 ons. Atlas Koffie, prima Preanger 55 per 5 ons. BUTTERINE-MAATSCHAPPIJ. Prima kwaliteit Koffieatroop 3 Cents per ons. 0 Hofleverancier, Bekroond met eerste prijzen Molengracht N°.6. Eere-diploma'a enz. enz. SPECIALITEIT in het vervaardigen van ■truids-. Verlovlnfs- en Bal-Bouquetten, Lauwer- en Nporflkransen. voor bet plaatsen van versieringen en tafeldecoratiën, levert alle soorten afgesneden Bloemen en Groen. Daar ik er in geslaagd ben bet nieuwste voor 1900 te kunnen leveren, hoop ik met vele orders vereerd te worden. Voor het ver zenden van alle voorkomende Bloemwerken, tot zelfs naar het Buitenland, ben ik geheel ingericht en zeer goed op de hoogte. Verder een schoone collectie bloeiende en groen blijvende Kamer- plantan. Aanbevelend, P. PUINBROEK. heeft de oprechte HAARLEMMER OLIE het beste succes der wereld. Dit medicijn wordt aanbevolen als uitstekend voorbehoed- en geneesmiddel voor allerlei ziekten door gevatte koude ontstaanhet enorme verbruik van dit medicijn over de geheele wereld, waarborgt reeds voldoend succès. HH. Winkeliers en gebruikers vraagt alom deze wettig gedeponeerde alle andere is namaak en schadelijk voor de gezondheid men eische altjjd den naam van Gebrs. H A4II1G TTLLY, Eeniget* Fabrikanten van de oprechte Haarlemmer-olie te Haarlem. ünre fabriek heeft ruim 15000 verkoophuizen en verzending over de geheele weveld. Alleen verkrijgbaar A 20 cent pal* fleschje, bjj de firma HMEHSTEtiER, Spoorstraat 88, Helder. Aanbeveling en bestellingen van H.H. Doctoren aan ia kantoer ter inzage. Pastoor tvt BSCK's BREUKZALF en MAAGDROPPELS hebben door honderden attesten bewezen, betrouwbare genees middelen te zijn. In zeer korten tijd zijn 15.000 dankbetuigingen ingekomen, welke bewijs genoeg vormen. Men vrage brochure met honderden attesten, welke op aanvrage gratis wordt toegezonden door de Generaal-Agentuur M. REIIWANNS, Badhuisetraat 12, HAARLEM. Mede verkrijgbaar bij de Agenten Ondergeteekende bericht hiermede de ontvangst van eene geheel nieuwe collectie effen, gewerkte, zwarte en gekleurde van af 35 cents tot f2.00. Tevens ontvangen de nieuwste patronen VITRAGE, van af de goedkoopste tot de beste soorten, MARSEILLES, KEPER, GRASLINNEN, WIT KATOEN, BAZAINS, ZWAANDONS, INDIA-TWILL, WITTE ZAKDOEKEN, OVER HEMDEN, FR0NTS, BOORDEN, MANCHETTEN, DASSEN en STRIKKEN. e o ■5 uit één stuk vervaardigd, van ECHT Linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Helder bjj M BIERENBROODSPOT, Spoorstraat No. 87 en J J. SMIT, Kanaalweg 137-138. in elke kleun, alsmede voor BUITENWERKEN, voor Vaartuigen, Molens, Boe renhofsteden en Melkgereedschappen, enz. enz,, voor kleine huishoudelijke artikelen, in klein fust verkrijgbaar van 25 cent per busje. Onovertrefbare kwaliteit tot uiterst billijke prijzen. Geregeld komen nabestel lingen en nieuwe orders. Verkoopers genieten rabat. Export door geheel Nederland, Zuid-Afrika en elders. Filiaal A. KORFF Azn., Kanaalweg, Helder. Filiaal D. C. KAAN, te IJmuiden. Filiaal B. C. WELTEVREDEN, te Maassluis. Orders voor Texel: Jn. Pz- DEKKER, te Oude-Schild en Mej. de Wed. J. BROUWER te Oosterend, alsmede bij den Heer J. H. DE HOOGH, Lienden (Gelderland). II. DL WIT, gevestigd 1876. Fabriek en Magazijn BIl'IEIHAVEI 74. llKLDEIt (Yoord-llolland). Orders van f10.en daarboven franco hoofdplaats onder rembours. Attesten van verbruikers ter inzage. Monsters en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. Afnemers gevraagd, flink rabat. Plaatsen niet vertegenwoordigd, levering direct aan particulieren. Raadpleeg Uwen Geneesheer Mi O SCH 4* Co., Amsterdam. Vertegenwoordiger ft. C. Mi O CU, Spoorstraat 28, Holder. DE ZOO GUNSTIG BEKENDE van M. RAVENSWAAY ZONEN, te G0RINCHEM, in verzegelde pakjes van 7„ lU ®n 7e kilo, ie verkrijgbaar te Helder bij GEBRs. DE GEUS, te Nieuwediep bij K. METZELAAR Az. *r# iu. Cognac fin |Bois f 1,50 de Liter. f 1,60 tgjèr Mtarine-CXub. V. HUVERS. Helder. DE ECHTE van de Erve Tilly. Slijters fabrieksprijs. ZIJ die zich alle gewenschte Artikelen zooaleMeubelen, Badder, Con fectie, enz., enz., willen aanschaffen ep zeer gemakkelijke conditiën, kunnen zieh vervoegen met brieven onder letters A. B., aan het Bureau dezer Courant. Dieeretie vereehtrd. 122. Spoorstraat. 122. Sterkeecht van kleur blijvende SCHOOLKOUSEN. Eigen fabrikaat. Bij ondergetekende is steeds ver krijgbaar la kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Rjjksveeartaen gekeurd wordt. Prjjzen zijn als volgt Biefstuk 35 Rookvleeseh 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 eent. Allee per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dar. K. SLIKKER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4