KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen, Het Spookhuis. Ho. 2823 Woensdag 7 Maart 1900. 28«te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Vit het Buitenland. Oorlogvoeren kost geld, veel, zeer veel geld, en de belastingschuldigen zijn de aangewezenen om te betalen. Dat ondervinden de Engel- schen en zy zullen 't mettertijd nog meer bemer ken, wanneer alle oorlogsuitgaven verrekend en verantwoord moeten worden. Do Regeering van het vereenigd Koninkrijk schjjnt er voor alsnog moeielijk toe te kunnen komen, om het geheele bedrag der oorlogskosten aan de vertegenwoordigers des volks op te geven. De voorgewende raming ïs stellig verre boneden het te wachten eindcijfer. Do begrooting voor Oorlog, thans bjj hot Parlement ingediend, raamt do uitgaven in rondo cijfers op 61% millioen ponden sterling (d. i. 738 millioen gnlden). Die uitgaven waren ten vorigen jaro (zonder oorlog natuurlijk) begroot op 20% millioen ponden aterling, zoodat nu 41% millioen pond sterling meer wordt aangevraagd. Een der Engelschc dagbladen becijfert, dat na aftrek van de uitgaven voor dc verdediging van het land zelf, voor den Zuid- Afri kaan - schon oorlog dus gerekend wordt op een uit gaaf van 31% millioen p. st. Zulks geeft bedoeld blad aanleiding tot do volgende op merking.Dit schijnt ons toe een goede tyding te zijn. O f de Regeering acht een spoedig einde van den oorlog nabij, o f zij verwacht weldra door een ander Kabinet ver vangen te worden. Eeno andere verklaring is beslist onmogelijk, met het oog op het geringe crediet, dat door haar wordt aangevraagd. Want, hoewel do begrooting sluit met het ontzettend bedrag van 61% millioen p. st., en daarvan 40 millioen bestemd zyn voor den oorlog moeten daarvan afgetrokken worden de millioenen, die reeds bij suppletoire be grooting zijn aangevraagd en dan komt men tot de ervaring, dat de regeering thans 8 millioen pond sterling voldoende acht voor het verder voeren van den oorlog na 31 Maart e. k. Dat bedrag is nauwelijks toe reikend voor het terugbrengen der troepen uit Zuid-Afrika naar Engeland. Zeker kan daarmee niet bekostigd worden 't geen noodig is voor de belegering van Bloemfontein en van Pretoria en voor den te voeren volks oorlog in Transvaal." 't Blad vreest, dat de Regeering alweer niet op de hnogte is van den fcitclyken toestand, of dat zy dien tracht te verbergen voor de belastingbetalenden. Zy durft dc rekening, die ten slotte toch zal moeten betaald worden, nog niet te over leggen. Zoo ging het ook in October van het vorige jaar, toen zy mededeelde, dat 10 millioen p.st. genoeg zouden zyn, om dc Boeren in Zuid-Afrika te verpletteren, 't Was even zoo toen, een week of vier geledon, er een armzalige 13 millioen bij g- vraagd werd. Wellicht gaat het verder nog meer zoo. 't Zal op den duur blyken, dat do onderwerping der Boeren niet maar voor een koopje kan geschieden. De eersto bezuiniging, die, naar het blad hoopt, door het land zal geëischt worden, als het met deze begrooting kennis maakt, moet het aftreden van Cham- berlain zyn. Wat zouden zegt n. b. een Engelsch dagblad deze 40 millioen p. st. heel wat nuttiger besteed hebben kun nen worden voor het bouwen van geschikte arbeiders-woningen en hot verleonen van pensioen aan oude en invalide werklieden Te Montreal, eeno stad in de Britsche kolonie Canada (Noord-Amerika), die voor een groot deel door Franschen van afkomst is bevolkt, heeft het ontzet van Ladysmith tot geweldige opstootjes aanleiding gegeven. De Engelsche studenten daar ter plaatse vielen de Laval-universitcit, den hoofdzetel van het Fransche onderwys in Canada, aan, met het doel, cr de Engelsche vlag te hyschen, daar de autoriteiten zulks nagelaten hadden. Na een gevecht, werd de universiteit-brand spuit op do Engelsche studenten gericht. De glasruiten der hoogeschool moesten het toen ontgelden. Verscheidene personen werden gearresteerd. Vroeger in den avond hadden de Fransche studenten, die volstrekt niet in genomen zijn met den stryd tegen de Boeren, de vlag neérgehaald, die door de Engelschen ter eere van 't ontzet van Ladysmith was geheschen. Dit was het sein geweest tot de hevige vechtparty. Te Parys schijnt men zeer bevreesd te zijn voor de pokziekte, zoodat de geneeskundigen druk werk hebben met inenten en herinenten. Zoo heeft de directeur van de Figaro" dezer dagen een kalf van het entstofpark doen ko men, en het geheele personeel van zijne ad ministratie, alsmede het werkvolk van de zettery en de drukkery laten vaccineeren. Hoe heilzaam deze voorzorg is, blykt uit het schrijven eener bejaarde dame uit Havre die herinnert, dat in het eind van 1870 ongeveer 40.000 soldaten, om aan de Duitechers te ontkomen, naar genoemde stad do wyk namen, waar kort te voren een pokken-opidemie was uitgebroken. Zy heeft toen als ziekenver pleegster dienst gedaan, en kon toen waar nemen, dat alleen degenen, die gerevaccincerd waren onder de 6000 aangetasten, spoedig herstelden, maar alle overigen bezweken, en dat waron verreweg de meesten. IE l*V*TI J l> B U KV HELDER, 6 Maart 1900. Bij Kon. besluit is, inet ingang van 1 April, benoemd tot adjunct-commissaris der loodsen ter standplaats Rotterdam G. Adriani, thans eerste lichtwacbter-stnurman aan boord 's Rijks lichtschip Haaks". Texel, 5 Maart. Alhier is opgericht eene afdeeling van den Bond van Nederlandsclie Onderwijzers, aanvankelijk met 9 leden. Tot Bestuursleden zijn gekozen de heeren W. R. van Douwen, J. A. Frederiks, T. Roeper en P. Ooykaas. Van hier vertrokken in de vorige week een aantal arbeiders met het doel om als bootwerkers te Amsterdam dienst te doen. Alvorens op de bestemming gearriveerd te zijn, werd bericht ontvangen, dat hunne diensten niet meer noodig waren, zoodat ze onverrichter zake konden huiswaarts gaan. Aan het postkantoor alhier is in de maand Februari ingelegd f 3253,54 en terugbetaald f 8633,10. De Tweede Kamer heeft in hare in de vorige week gehouden zittingen beraadslaagd over het wetsont werp tot invoering van den leerplicht. Het ontwerp werd door eenige sprekers de heeren Tijdeman, Ketelaar, Kerdijk en Heldt, als ook door den heer dr. Schaep- man in bescherming genomen, en be streden o. a. door de heeren Vermeulen, Bastert, Pijnappel, Travaglino, dr. Knijper en Savornin Lohman, die zich als tegen standers van schooldwang deden kennen. Onderscheidene bestrijders openbaarden de meening, dat, terwijl het schoolverzuim hier te lande van lieverlede afneemt, leer plicht niet noodig is. De heer Troelstra was wèl voorstander van de invoering van leerplicht, doch stelde daarbij, evenals de heer Ketelaar, de eischen van 't verstrek ken van kleeding en voedsel aan de kin deren der armen. Bij veel verschil van ge voelen over een zoo gewichtig onderwerp, is de beëindiging dezer beraadslaging nog in de verte niet te voorzien. Men meldt uit IJmuiden Tengevolge van de werkstaking te Am sterdam zal het stoomschip Aarvak", ko mende van Goole, hier gelost worden. Men meldt uit Amsterdam Bij de Pakketvaart-Mij. is Zaterdag morgen telegrafisch bericht ontvangen, dat het gouvernementsstoomschip >Serdang" 16 Febr. op nieuw van Soerabaya naar Nieuw Guinea is vertrokken, om pogingen in het werk te stellen tot bevrijding van de gevangenen te Sileraka. Haar nagedachtenis in eere gehouden. Mevr. J. E. S. Knoll, weduwe van den heer H. Luessen (in leven predikant te Wijk a/Zee, vroeger weduwe van den heer A. F. Otten, heeft haar geheele fortuin, dat op meer dan twee millioen gulden wordt geschat, bij uiterste beschikking bestemd voor twee in het leven te roepen stichtin gen, een tot verpleging vau oude zeelieden en een tot opneming van onbemiddelde, bejaarde dames. Zaak-Hogerhuis. De couclusie waarbij advocaat-generaal mr. Patijn requireert, dat dc Hooge Raad het verzoek tot revisie van de zaak-Hogerhuis zal afwijzen, is gegrond op de stukken van het door jhr. mr. Laman Trip ingestelde onder zoek en berust op de volgende overwegingen. Overwegende, dat uit dit onderzoek i3 ge bleken, dat het lantaarntje in den nacht der inbraak, waarvoor verzoeker» zyn veroordeeld, moet zijn geweest in het bezit van Wiebren Hogerhuis en dat daarentegen de opgaven van die twee eenige personen, die verklaren het vroeger in het bezit van Paulus van Dijk te hebben gezien, vergezeld zijn van bijzon derheden, waarvan dc onjuist is gebleken; dat, nog geheel daargelaten de vraag in hoever al de personen, die omtrent de zoo genaamde buitengerechtelijke bekentenissen Terklaringen licbbei) afgelegd geloofwaardig zyn, in ieder geval do omstandigheden waar onder on do wijze waarop die nitlatingen zijn gedaan niet van dien aard zyn, dat zy doen twyfelcn aan do waarheid en de juistheid van de verklaringen der personen, die zich in den nacht dor inbraak in en by de wo ning van G. Haitsma hebben bevonden; dat ook de bewering, dat Allard Dykstra aan J. Middelkoop te Leeuwarden zou hebben ver klaard voordat de inbraak werd gepleegd te hobben geweten, dat ze zon worden gepleegd blijkens het onderzoek .onaannemelijk" is voorgekomen. Overwegende, dat mistdien de aanvrage tot herziening van het ten laste van verzoekers gewezen arrest niet voldoende gerechtvaar digd is, enz. Te Vlachtwedde is een dienstbode van de gebroeders Bruining sedert 3 weken lijdende aan nona. Tot dusver is zij slechts één keer voor enkele oogenblikken ontwaakt. Huwelijk in de gevangenis. Aan mej. Blanche Vilain, prefentief in hechtenis in het Huis van Bewaring te 's Hertogenbosch, is thans op het daartoe aan H. M. de Koningin ingediende ver zoekschrift vergunning verleend om haar jhr. Yerheijen voorgenomen huwelijk, vol gens art. 134 B. W., bij gevolmachtigde te voltrekken. Men schrijft nader aan het >Hbld." uit Appeltern dd. 2 Maart: Na het vertrek der marechaussees is de katholieke bevolking weer onrustig gewor den. Woensdag bezochten een broer en zuster van Scherft uit Batenburg in een open tilbury hun schoonzuster aan de Blauwe Sluis. Onderweg ontmoetten zij den burgemeester, die hun ried, terug te keeren. Hieraan voldeden zjj niet. Aan de Blauwe Sluis gekomen, werden zij door een opgewonden menigte ontvangen, die een hagel van steenen over hen deed regenen. Het moisje kreeg een bloedende wonde aan de wang. De politie ter plaatse aanwezig, stond er onmachtig tegenover. Ook had men met hout den weg versperd, om het rijtuig te doen kantelen. Deze toe leg mislukte. Er bestaat gevaar, dat lang zamerhand het katholieke volk zieh kant tegen al wat protestant is. Ten minste gisterenavond heeft men ook bij het hoofd der bijz. prot. school de ruiten ingegooid, hoewel deze met den moord totaal niets te maken heeft. Het is zeer te hopen, dat de politie deze baldadigheden bijtijds weet te keeren, opdat zij niet tot geloofshaat over slaan. Een sollicitant. Onder de sollicitatie brieven voor de vacante betrekking van veerkcecht te Tiel komt het volgende schrijven voor Weledelachtbare Heeren. Gelezen Uwe advertente in het Nieuws, heb ik de eer u bij dezen mijn diensten aan te bieden. Mijne tegenwoordige betrek king als veerman aan de Toegela wordt mij te druk en te warm. zoodat ik gaarne van baantje wil veranderen. Bewijzen van bekwaamheid, zoowel in het besiuren van pontons als andere vaartuigen, kunt u in de bladen der gansche wereld lezen. In formaties worden verstrekt door Victoria en Chamberlain. Voor eventueele overkomst zal ik gaarne een vrijgeleide hebben. Hoogachtend, UEd. Achtb. dw. dr., RIDVERS BÜLLER. Op weg naar Pretoria, 26 Februari. IFIE] XJXXjXJSTOU". 56) .Neen, neen, Traverse,» hernam de grysaard. »Gy moet voor uwe goede moeder en uwe toekomstige echtgenoote behouden blijven. Wat God doet i» welgedaan. Het is beter dat do rijpe vrucht van den boom valt, dan de ontluikende bloem. Ik ben aan 't einddoel mynor reis en gy begint die eerst. Mijn reis door de wereld was gelukkig en lag 't aan mij, ik had ze nog verder voortgezet, ofschoon ik den dood niet vrees. Smartelijk valt 't afscheid van myn kind on van u, indien ik hare toekomst niet vorzokerd wist. Ik heb haar goluk aan een braven, wakkeren man toevertrouwd en ge zult dit vertrouwen niet beschamen.* .O, myn vader riep do jonge man, //alles wat in myn vermogen is, zal ik doen, om uwe dochter gelukkig te maken!' ,Ja, ik geloof n, myn zoon on daarom ga ik getroost ter ruste. En hoor nu myn laatste wonschen aan. Blijf nog eenige weken hier in huis, doch voer dan onze plannen uit, ga naar het Westen, want ik wonsch, dat ge eerst binnen drie jaren met myne dochter huwt. Clara is pas zeventien jaar; beloof my, Traverse, dat ge u niet voor haar twin tigste jaar met haar znlt verbinden.' »Ik zweer het u papaMyn liefde is te rein en te groot, om my niet naar uwe wen- schen te schikken.' »Ik verwachtte geon ander antwoord van uwe oprechtheid, Traverse. Al myne vorige beschikkingen zyn in mijn testament vervat,' ging dokter Day voort. .Mijn vermogen be draagt tweemaal honderdduizend dollars. Ge moet dit woten, Traverse, want uls aanstaande echtgenoot van Clara wordt ge ho»r en meester van dit vermogen, daar ik in dit opzicht niets ten gunste van Clara bepaald heb. Hem, dien ik waardig acht den hand myner dochter te geven, kan ik ook myn vermogen toever trouwen.» .Liove papa, ik verheug my voor Clara, wanneer zy ryk is,* hernam Traverse, ,voor mijn eigen persoon ware het mij liever, dat ze arm was, want ik zou met vreugde voor haar werken en alle krachten inspannen, om haar eon goed bestaan te verschaffen.' .Dat weet ik, Traverse, doch uw vermogen stelt u in staat by de armen kosteloos te practizeeren, zooals ik zelf deed en hierin ligt de schoonste vervulling van uwe taak de leidende menschhoid te heipon zonder eigen baatzucht. Je gelooft niet, Traverse, hoe ge lukkig men zich daarbij voelt. Kolonel Lenoir heb ik daarbij tot voogd benoemd, totdat Clara meerderjarig is. Do kolonel en ik zyn door onze vrouwen verwant, hy is de oom van Clara en daarom heb ik hom gekozen ik ken hem wel persoonlijk niet, doch hij heeft een goeden naam. Zeidon ontmoetten we elkaar en Clara is hem heelemaal vreemd, want hij zag haar slechts eenmaal, toen ze een jaar oud was. Hy zal binnen weinige dagen hier zyn, want ik verzocht gisteren dokter YVilliams hem myn naderend einde te berichten. Wan neer hij komt, Traverse, zeg hem dan, dal het mijn laatste wil is, dat Clara hier by nwe moeder bljjft. Mistress Rocke is eon brave, voortreffelijke vrouw, zij is overigens Clara's aanstaande schoonmoeder, ik kon geene betere moeder voor myne dochter wenschen. Ook hiervan zyn Williams en James onderricht. Gisteren sprak ik hierover met hen, toen je de kamer verlaten had. Daar deze heeren met myn laatsten wil in kenn>s zijn, zal hij wel niet door kolonel Lenoir in twijfel ge trokken worden.* Dit was de eerste keer, dat Traverse den naam Lenoir hoorde noemen hy kon dus niet den stervenden grysaard bewyzen, die een zoo groot vertrouwen in zyn bloedverwant stelde, aan wolk een lagen huichelachtigen schurk hy het welzyn zyner dochter had toe vertrouwd. Was dokter Day niet door zyne vrienden YVilliams en James gewaarschuwd, dan was het omdat dezen kolonel Lenoir ook een fatsoenlijk man achtten. Traverse beloofde dus den voogd van Clara met de laatste wilsbepalingen van den ster vende in kennis te stellen, waarop dokter Day hem verzocht, zyne dochter on mistress Rocke te roepen. Clara kwam, vergezeld van hare moeder lijke vriendin. Ze was doodsbleek, maar bedaard. Klaarblijkelijk achtte ze het gevaar, waarin haar vader verkeerde, niet voor zeer ernstig. Ze vermoedde niet, welk een zware slag haar treffon zou. ,Kom by my, myne lieve Clara,» zei de dokter, die op dit oogenblik zoo wel was als een gezond raensch. En ook u, mistress Rocke,» voegde de grijsaard er by, .ook u wil ik bij my hebben, om u te bedanken voor de goede leiding van myn huishouden. Clara,* zei hy tot zyne dochter, ,wees sterk en heb moed, want denk, dat slechts ecne korte scheiding ons wacht en dat daarop het blydo wederzien voor immer zal volgon.» .O, papa... papa, hoe spreekt ge zoo zon derling!* riep Clara, .gevoelt ge u dan niet beter, dat ge my zooiets verschrikkelijks voorstelt.» m Verschrikkelijk, Clara herhaalde de grys- De afkomst van generaal Joubert. De abt van Tonney-Charente zegt het volgende omtrent den geslachtsboom van generaal Joubert: De Jouberts, calvinistische edellieden, waren oudtijds heeren van Jarriges en Siraye, in Puy-du-Lac. In 1652 huwde Levy Joubert, de districtsrechter van de baronie van Tonnaye-Boutonne. met Do- rothea Van Beaucorps, uit welk huwelijk geboren werden Hendrik en Pieter Joubert. Henri, heer van Siraye, volgde zjjn vader in diens ambt op en ontving van Lode- wyk XIV, niettegenstaande hjj een voor stander der hervorming was, het teeken van de orde van St. Michel. Zijn broeder Pieter volgde de calvinisti sche landverhuizers, welke vertrokken onder geleidde van Abraham Du Quesne. De bannelingen vestigden zich eerst in Holland en vertrokken daarna naar de Kaap om later, na den inval der Engel schen, in Transvaal te gaan wonen, waar hun nakomelingschap thans een heldenmoed aan den dag legt, welke de geheele wereld verstomd doet staan. De Oorlog in Zuid-Afrika. Een bericht uit Colenso van 28 Februari meldt, dat na de verovering van dien Pie tersheuvel, die door de Boeren met de grootste hardnekkigheid werd verdedigd, omstreeks 100 man werden gevangen ge maakt, onder welke een groot gedeelte Nederlanders. Zy weigerden geloof te slaan aan het bericht der overgave van Cronjé. De vrouwen der Boeren bleven in de loop graven met de mannen tot omstreeks drie uren vóór de Britsche bestorming. In die loopgraven werden naderhand twee vrouwen gevonden, de eene dood, de andere jong nog, met eene wond in de hart streek, die later ook stierf. Onder de ge vangenen waren wéér vele knapen. LONDEN, 2 Maart. (Part.) De ver woedheid van den strijd in de heuvelen boven Colenso blykt ook uit een telegram van de »Daily News" uit Colenso, dd. 25 Februari. De Inniskillings verloren bij hun bestorming vierhonderd van hun zeshonderd man. De andere Engelsche bataljons die hen steunen moesten, kwamen telaat, daarom mislukte de aanval. De correspondent hul digt ten volle de doodsverachting der Boe ren, die telkens doodkalm onder den kogel regen te voorschijn kwamen, hun patronen afschoten en dan weer achter hun .-erschan- singen verdwenen. LONDEN, 2 Maart. Buller seint de volgende opgaaf van verliezen op 27 Fe bruari 6 officieren gesneuveld, 26 officieren gekwetst; onder de laatsten is generaal Barton. Het Eng. ministerie van oorlog heeft de lijst gepubliceerd van de verliezen bij Buller's laatsten aanval voor het ontzet van Ladysmith. Luit.-kolonel Oleary, majoor Lewis, kapitein Sykes, luitenants Simpson, Mourilyau en Daly sneuvelden 25 officieren werden gekwetst, onder wie generaal Bar ton, luit.-kolonel Carr, de majoors Lanib en Hill en ettelijke kapiteins en luitenants. Aan de Times" werd uit Ladysmith ge seind, dat men het nog zes weken had kunnen volhouden, doch dat men er wel ellendig aan toe was geweest. Bij den aan vang van het beleg had men 12,000 man troepen, 2000 burgers-inwoners, 4000 na turellen, Indiërs enz. Door verliezen bij den stryd en door ziekten verminderde het garnizoen tot 8000 man, in de gasthuizen opgenomen, en by wie tot half Januari de sterfgevallen betrekkelijk weinig bleven. Daarna steeg het cijfer van de sterfgevallen door gebrek aan medicijnen 200 zieken bezweken sedert half Januari 24 officieren aard, .waarom noemt ge dat verschrikkelijk, als de ziel, die van God is, haar aardsch omkleedsel aflegt en tot haar hemelschen Vader torugkeert Ja, ik gevoel my op 't oogenblik wel, doch ik beschonwd» dit al» een genade van den Heer, die my eeaige rustige oogenblikken gunt, eer Hy my roept. Denk er aan, myn kind, dat 't lichaam slecht» het kleed der onsterfelijke ziel is, dat wy dit kleed moeten teruggeven aan de aarde, waar uit het gekomen is Daarom, lieve Clara, schrik niet voor het graf en beschouw hen al» gelukkig, die aan den eindpaal van hun leven zyn. Indien gy aan mijn graf staat, ween dan niet om my, maar zie omhoog en denk, dat ik myne hand zegenend over u uitstrek en my verheug over het gelnk, dat u op aarde nog wacht.' Clara'» oogen hadden zich met tranen gevuld. YYreen niet, myn kind... maak my het afscheid niet hard,» smeekte do dervende. «Zoek kracht in het gebed... «tel uw vertrou wen ia God en onderhoud zyne geboden en indien ge eens in myne plaats zult wezen, zult ge zeggendo reis wa» aangenaam, maar gezegend zy het uur, waarop ik myn doel bereik.» Dokter Day had Clara's hand gevat en hield ze in de zyne geklemd. Hy zweeg nu en vergonoegdo zich het kind met teedero blikken aan te zien. Het spreken had hem vermoeid en hy viel in een rustigen slaap, die Clara als de ongel des vredes scheen te bewaken. Het opflikkeren der levenskrachten duurde nog tot den avond. Als eindelyk de zon hare laatste stralen door de kamer wierp, legde dokter Day de band op het hoofd zyner dochter en zegende haardaarna sloot hy weer de oogen en sprak met nauwelijks hoor- en 235 manschappen stierven aan hunne wonden sinds den aanvang van het beleg, 6 officieren en 340 manschappen bezweken aan ziekten. Het ontzet van Ladysmith is het Engel sche leger op de volgende verliezen komen te staan officieren88 gedood, 267 gewond, manschappen 958 gedood, 3518 gewond, vermisten1568. te zamen 6912, waarbij niet geteld is de reeds door ons geplaatste opgave van dooden, gewonden en zieken onder het gar nizoen van Ladysmith zelf. De correspontent van de Standard" te Ladysmith geeft een overzicht van wat men zou kunnen noemen den prijs van het beleg. Het garnizoen, seint hij, is nog slechts de schaduw van de strijdkracht die voor de Boeren terugtrekken moest na den grooten uitval op 30 October (Nicholson's nek en Lombardskop). Er is geen man die niet de sporen draagt vryi lichamelijk lijden en geesteskwelling. Se dert de insluiting zyn in gevechten 16' officieren en 162 man gesneuveld, het bombardement doodde 35 officieren en manschappen en kwetste 20 der eerstge- noemden »n 168 man, 47 officieren en 360 man werden in gevechten gewond94 van dezen zyn gestorven door ziekte wer den nog 476 naar het graf gesleept. Ty- phus en dysenterie hebben de gelederen gedund, 8424 man werden in de hospi talen verpleegd en dagelijks waren 1500 tot 2000 ouder dokters handen. Er wa ren 1710 gevallen van typhns alleen. Na den mislukten aanval op Colenso werden de rantsoenen verminderd, na Spi onkop werd»n zij nog kleiner. Drie kwart pond ossenvleesch werd veranderd in een half pond paardenvleesch. Vele regimen ten hebben nog slechts een vierde van de oorspronkelijke sterkte, de eens zoo kra nige cavalerie-brigade bestaat niet langer. In het begin van Februari waren er nog veertig »rounds" ammunitie voor elk scheepskanon, terwyl de voorraad van het veldgeschut in een paar gevechten van minder belangrijken aard opgebruikt zou zyn. Gelukkig voegt de correspondent erbij, waren de Boeren onbekend met den waren staat van zaken, anders zouden zy ongetwijfeld krachtiger zyn opgetreden en Ladysmith ware aan hen geweest. Generaal Cronjé is Vrydag te Kaapstad aangekomen en in gezelschap van generaal Forestier Walker naarSimonstown gebracht. Men heeft kajuiten voor hem in gereedheid gebracht aan boord van de »Doris". LONDEN, 3 Maart. De tweede editie van de Times" bevat een telegram uit Loren90 Marquez van gisteren, waarin ge meld wordt, dat volgens Transvaalse li e berichten president Kruger Pretoria verliet, men veronderstelt om met president Stejjn te confereeren. De plaats van bestemming van den president is niet bekend. Zij die den tegenwoordigen gemoedstoe stand der Boeren kennen, zien in dezen stap, die echter niet officieel bevestigd wordt, de voorbereiding van het openen der vredes onderhandelingen De verjaardag van Majoeba is te Pretoria, zooals dat gewoonte is, op plechtige wijze herdacht. President Kroger leidde zelfden dienst in de Dopper kerk en zeide ♦Duis tere wolken overdekken nog steeds het land, doch vertrouwen in den Almachtige en in de rechtvaardigheid onzer zaak zullen de vereenigde legers tot een goed eind leiden". bare stemHeer, in uwe houden beveel ik mynen geest.* De onsterfelyke xiel had hare aardsche boeien afgelegd, Clara's vuder wa» niet meer, doch zyn gelaat had nog dien vreedxamen glimlach, die in zyn leven aller harten ge wonnen had. VIJF-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Clara beschouwde eenige oogenblikken het dierbare gelaat haar» vader». ,Hy slaapt weer,» fluisterde ze, terwyl zo dezen vermeenden slaap al» een goed teeken beschouwd». .Myn kind,* «y mistres» Rocke, .uw vader is in den hemelLaat ons voor hem bidden." Eene rilling beving de weeze. Dood Zou hy dood zyn?* riep se. En met open gespalkte oogen wierp zo een blik' op het lijk, waarna ze bewusteloos neerzonk. Mistress Rocke en do andere vrouwen, die nog tegenwoordig waren, droegen de bewuste- looze weg; Traverse bleef by den overledene, om de lualste plichten aan hem te vervullen. Toen Clara ontwaakte, gaf ze zich geheel en al man hare wanhoop over. Nog altijd had sy gehoopt, dat haar papa gered kon worden. Dat by haar ontrukt was, scheen haar onmogelyk on des te grooter was nu hare droefheid. Dokter Day werd in het familiegraf bijge zet, waar ondor ceders on cypreasen ook zyne echtgenoote nutte. Op zyn grafsteen liet Traverse de woorden zetten ,Zio hornel- waarts, daar woont zijne ziel .Wanneer myne lieve Clara hier komt,* dacht hy, .zuUen deze woorden haar moed geven en haar troosten.» (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1