KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen Het Spookhuis. Ho. 2824 Zaterdag 10 Maart 1900. 28ste Jaargang. .Bureau Znidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. MAART, Lentemaand, 31 dagen. Opkomst der Zon C u. 27 m. Onderg. 5 u. 55 m. Zondag 11 Maandag 12 Dinsdag 13 Woensdag 14 Donderdag 15 Vrijdag 10 Voile Maan. Zaterdag 17 dit liet Buitenland. De capitulatie van generaal Cronjé heeft dit is thans het algemeen oordeel nog geenszins het einde van den kampstrijd in Zuid-Airika in 't zicht gebracht. De oorlog, die nu verder op het grondgebeid der beide Republieken zal worden overgebracht, dreigt dan nog ernstiger, heviger te worden dan in de verloopen maanden, toen de krjjg buiten de grenzen van dit gebied werd gevoerd, 't Heeft allen schyn, dat de opperbevelhebber der Britsche troepen op het oorlogstooneel, en door zjjne tusschenkomst ook de Regee ring te Londen, in 't geheel niet gerust zijn over 't geen nu te wachten staat. Er wordt, volgens berichten nit Engeland, gemeld, dat bjj hot Departement van Koloniën daarom trent zper onrustbarende tijdingen zjjn inge komen. De bevolking van Natal en van de Kaapkolonie, in zooverre die uit Hollandsche Afrikaners beslaat, heeft zich in zyn geheel nog niet bjj do stamverwanten in Transvaal en Oranje-Vrystaat aangesloten, dooh nu thans de stryd rechtstreeks zal gevoerd worden over de onafhankelijkheid der beide Staten, schynt het, dat dio onthouding zal plaats maken voor algomeene sympathie, voor een zeer tal- ryk uittrekken naar de Boeren-commando's. Verontrustend moet dit zelfs werken op den opperbevelhebber der Eagelsche troepen, die zich thans daardoor in zijne plannen voor het vervolgen van den veldtocht gedwarsboomd ziet. Mocht zich bevestigen, wat heden daar omtrent wordt vermoed, dan zouden de Boe ren in grooto mate hulp en bijstand ontvan gen, waardoor de Engelschen, hoe talryk ook, in ernstig gevaar konden komen. Men vraagt zich af, of President Krüger al niet vooral met dszen loop van zaken rekening heeft ge maakt. Indertyd werd de voorspelling geuit, dat, wanneer eenmaal de HoUandsch-Afri- kaansche bevolking als één man opstaat, er sprake van zou kunnen zijn, om de Eugelschen, die zich in Zuid-Afrika bevinden, in zee te dryven. Dese voorspelling wordt thans door de bewegingen en door de niet onduidelijk uitgedrukte denkbeelden, welke zich in de Kaapkolonie en in Natal openbaren, op kracht dadige wyze in herinnering gebracht. De Boeren van Transvaal en Oranje-Vry- staat gelyken dezo opmerking is al meer malen gemaakt zoo waarr geboren krjjgs- kundigen. Heeft men, toen de huidige oorlog uitbrak, weieens getwijfeld aan het stand honden der Boeren-lcgerscharen tegenover de geregelde en geoefende Engelsche troepen de totnogtoe verkregen uitkomsten hebben glashelder aangetoond, dat die «ongeoefende" Boeren in 't geheel niet verlegen staan tegen over de gedisciplineerde troepen van den vyand. Een Duitsche hoofdofficier, die den slag by Colenso met klaarblykelyke verbazing heeft gevolgd, heeft na dien slag o. a. het volgende verklaard.Nadat ik dezen veld slag heb gezien, ben ik tot de slotsom geko men, dat Al mjjne studiën van krijgskunst vergeefsch zyn geweest. Ik kan mijne weten schap gerust over boord worpen. Wat Euro- peesche officieren zich in lange jaren van studie moeten eigen maken, schynt eiken Boer by instinct te worden ingegeven, want elke Boer hier in Zuid-Airika is een geboren krijgskundige." Een Engelschman, die echter blijkbaar den Boeren een goed hart toedraagt, heeft zich dezer dagen over den tegenwoordigen oorlog in Zuid-Airika volgenderwijze uitgelaten Wèl is de geheele strydmacht, die de ver- eenigde Boeren tegenover de Engelsche troe pen kunnen stellen, in ieder gsval klein, en met het oog op de gedurige, sterke aanvul lingen van het Britsche leger, ligt het voor de hand, dat er veel kans bestaat, dat de Engelschen Transvaal zullen intrekken. Dooh daarmede zou de stryd nog in 't geheel niet zyn ten einde gebracht. De Engelschen zullen, wanneer zjj al eenmaal het grondgebied der Republiek betreden, dat niet kunnen doen, dun over de lykon van de beste en waardigste burgers dor Republiek. Enke len, die bedorven zyn door den prys der gouddelvers en door een gemakkelijk leven, zullen misschien in het land blijven met een klasse van behoeftige bewoners, die niet in staat zijn om wegtetrckken, al zouden zy het wen- schen, maar de pit en de kracht der natie zal hoogst waarschynlyk hare hofsteden en dorpen verbrand hebben en uitgeweken zijn naar Duitsch en Portugeesch gebied in het Westen of Oosten, om daar den onvergankelyken haat te bljj ven koesteren tegen Engeland. En onder- tusschen zal geheel de beschaafde wereld er schande van spreken, dat de Britsche regeering het volk van deze twee kleine Staten tot fctilk een heiligen tegenstand heeft geprikkeld, 'tls mogelijk, zeer mogelyk, dat de Engelschen het land der Boeren binnentreden, maar het volk bedwingen dat kunnen zy stellig niet En verder zegt de bedoelde Engelschman .Onlaugs sprak men in een der bladen, dat er een tyd zal aanbreken, waarin Boer en Engelschman aan éóne tafel zullen zitten en tot overeenstemming zullen komen, zoodat de beide rassen onder Britsch bestuur tevreden sullen leven". Die tijd zal nooit komen, zegt de heer Thcal, dien wjj hier sprekende invoerden. \lELtt STlJDl.MillSV HELDER, 9 Maart 1900. Bij Kon. besluit is benoemd tot 2de luitenant bij de d.d. artillerie-Schutterij alhier, de heer P. W. van der Ploeg. W oensdag morgen geraakten de twee vi88ckersvaartuigen H.D. 262 M. Zegelen W.R. 8 S. Somerdijk in aanvaring, waar door laatst genoemd vaartuig een lek bekwam en vol water liep. Zulks werd bemerkt door schipper C. Zegel Texel no. 82, die het vaartuig aan kettingen drijvende hield, naar de haven stevende en de schuit daar op 't droge zette om zinken te voorkomen. Bet vaartuig zal naar Wieringen worden gebracht, om de averij te herstellen Visscherij-MaatschappiJ „Helder". Onder voorzitterschap van den heer J. Bethlehem hield de Visscherij-Maatachappjj »Helder" Dinsdagavond hare jaarlijksche vergadering. De directeur, de heer Fred. van Twisk bracht verslag uit over het afgeloopen jaar, waaraan wij het volgende ontleenen De 7 schuiten der Maatschappij beaom- den in 1899 f 19467,98. Voegt men bierbij de intrest der reserve-kapitalen, enz. dan verkrijgt men een ontvangst van f19948,62 De uitgaven bedroegen f 18861,75, zoodat er een winst overblijft van f 1586,87'. Neemt men in aanmerking, dat de beug- visscherij bijna niets meer opbrengt, dan kan de visscherij niet slecht genoemd wor den, maar geeft zjj reden tot tevredenheid. In den loop van het jaar werd een inven tarislijst der verschillende botters opge maakt en het plan gevormd in den ver volge, als 't kan, minstens eens per maand deze lijsten te controleeren en met de schippers verschillende zaken te bespreken. De botters werden in het afgeloopen jaar goed onderhouden en van het noodige voorzien, zoodat in 1900 de kosten van onderhoud waarschijnlijk geringer zullen zyn en men dus kan vertrouwen, dat bij een middelmatige vangst dit jaar meer winst gevend zal zyn dan vorige jaren. De schipper van botter >H. D. 6", A. van Pel, werd vervangen door den knecht van >H. D. 5", M. van Veen. Alle schip pers gaven reden tot tevredenheid, terwijl de walschipper, de beer C. Krijneo, een woord van dank verdient voor zijn ijver om de belangen der maatschappij te be hartigen. Ook de commissaris, de heer J. Bethlehem, werd lof toegezwaaid voor zijné vele bemoeiingen. De vaartuigen, die in goeden staat verkeeren, zijn door deskundigen geschat op een waarde van f 11200,de reservekassen bedragen f 3208,62 en de behaalde winst over 1899 is f 1586,87'. Wordt het voorstel van b.h. commissarissen aangenomen, om 2!/3 te keeren, dan is de werkelijke waarde der botters f 14595,49°, zijnde ruim 26 °/0 van het eenmaal gestorte kapitaal. Met den wensch, dat de visscherij in deze gemeente in bloei moge toenemen, eindigt hut jaar verslag. Daarna bracht de heer W. Bakker rap port uit over de rekening en verantwoor ding. Hij had deze met de commissarissen nagezien en in volkomen orde bevonden. Alsnu kwam ter tafel een stuat van de gemaakte besommingen, waarnit bleek, dat de gezamelijke besommingen door de 7 botters gemaakt f 19467,98 had bedragen, waarvan na aftrek aan salarissen, ys, enz. van f 11883,42°, aan de maatschappij f 7584,55° werd afgedragen. De gezamen lijke onderhoudskosten waren f5434,886, zoodat de winst f 2149,60 bedroeg. Vervolgens werd het voorstel van com missarissen, om 2'/a °/0 dividend uit te keeren, met algemeene stemmen aange nomen. Tot commissaris werd in plaats van den beer P. Schagen Sr., die naar elders is vertrokken, met groote meerderheid van stemmen gekozen de heer W. Bakker. Bierna werd de vergadering na de ge wone plichtplegingen gesloten. Het eerste recht van den arbeider. Dinsdagavond 1.1. hiold do ufdeeling Helder van de sociaal-democratische arbeiderspartij in ,'fivoli" een openbare vergadering, die matig bezocht was. Als spreekster trad op mevrouw Cornélie Hujjgens van 's Gravenhage, die het onderwerp behandolde «Het eerste recht van den arbeider", waarmede het Algemeen Kiesrecht werd bedoeld. Spreekster wekte allen op de volksagitatie, dio voor Al gemeen Kiesrecht op touw gezet wordt, «e steunen, opdat aan de arbeiders het allereerste measch- en burgerrecht toegekend wordt. Dit zal hun evenwel niet gegeven worden, als de volkswil zich niet krachtig doet gelden, want de Staat is steeds de getrouwe afspiegeling van den volkswil, de regeering de echo, de spreekbuis van de natie. Daarom zal de ver tegenwoordiging dit kiesrecht nimmer vry willig geven, er moet met kracht geagiteerd worden. Wanneer dit ia verkregen, is zeker niet alles gewonnen, maar het zal een eerste stap zijn op den weg, die naar sociale rechtvaardigheid leidt. Do tegenwoordige samenleving bestaat uit heerschers en onderdrukten. Dat komt, omdat enkeion allen grond en alle arbeidsmiddelen bezitten en daardoor de anderen kunnen dwin gen van den morgen tot den avond te werken. Zy, die zich afsloven, komen weinig vooruif en kunnen voor vrouw en kinderen nauwelyks liet hoog noodige bekomen, terwjjl zy, die niets doen, hunne brandkasten vullen en van al het goede en schoone dezer wereld genieten. Boven dien hebban deze luatsten oog politieke voor rechten, daarom kunnen zy steeds do schatkist aanspreken en zjj hebben dan ook wel gezorgd, dat aan hen hooge traktementen en hooge pen sioenen uitgekeerd worden. Doch voor de ar beiders is de schatkist steeds ledig en voor hen wordt wainig gedaan. Daarom is het van zooveol gewicht, dat de arbeiders zelf hun belangen in den Staat behartigen en vertegen woordigers naar de regeeriugs-licbameu zenden. Tegenwoordig worden die belangen behartigd door tegenstanders en vjjanden. Wat daarvan de gevolgen zijn. bewyat duideljjk de onderwijs- begrooting. Voor elk student aan de Hooge- school betaalt hst Rijk jaarlyks f600 af 700, aan ieder leerling der gymuasia f260.voor ieder kind der volksschool wordt f22.be taald, d. i. 27 maal minder dan aan een stu dent en voor het ambachtsonderwys wordt in 't geheele Rjjk slechts f200.000 uitgegeven. In overeenstemming daarmede zyn de jaar wedden der onderwyzera zij worden met een hongerloon afgescheept. En toch zal een vol bloed liberaal de openb. school pryzen, ja Mr. Levy noemde haar zelfs een fonkelend juweel van Neêrl. kroon. Maar nieuegeiiM.uinde dezen lof zend men zyn kinderen niet na^r die hoog geroemde school, waar 60 kinderen zjjn ouder leiding van 1 onderwijzer. Goed onderwijs is ook voor het arbeiderskind van veel gewicht, want het kind van heden is de man van morgen. Daarom is het goed, dat leerplicht ingevoerd wordt, opdat niemand geheel onweland de maatschappij intreedt. Het leerplicht-ontwerp, dat thans een punt van beraadslaging in de 2e Kamer uitmaakt, is wel niet volmaakt en bevat vele gebreken, maar deze regeering kon geen beter ontwerp indienen. Eerst dan, wanneer algemeen kiesrecht is verkregen en do arbei dersstand beter is vertegenwoordigd, kan mon verwachten dat de wet aangevuld wordt met school voeding cn -kleeding. Ook in andere opzichten is het noodzakelyk,dat de arbeiders in regeeringszaken een woord kunnen mede spreken, zoo is pensionneering van den ouden werkman een eisoh van billijkheid en recht vaardigheid het vaststellen van wettelyke bepalingen op de inrichting van fabrieken en werkplaatsen een noodzakelijke behoefte. Spr. solietst ter opheldering eenigo toestanden van loodwitfabrieken, waar vrouwen arbeid ver richten. Deze veranderingen in de maat schappy zyn moeielyk te verkrygon, want er staau 2 scherp gescheiden klassen tegenover elkander, wier belangen niet kunnen samen gaan. Die klassesti yd is een natuurlijk gevolg vau de ontwikkeliug der maatschappy on dag- teckent van 'toogenblik, dat bet privaatbezit zich vestigde. In 'toude Home had men de patriciërs en plebeërs, in de middeleeuwen de ridders en de lijfeigenen, lator de adel, geeste lijkheid en bourgeois, cn thans de bourgeois en de arbeiders. De stryd van tegenwoordig moet evenwel met de wapenen van den geest gestreden worden, dan zal da maatschappij vooruitgaan en een nieuwe, hoogore vorm van samenleving ontstaan. Daarvoor is noodig, dat de arbeiders hel woord van Karl Marx op volgen en zich vereenigen. Zy moeten zich by een vakvereeniging aansluiten, die voreeni- ging tot bloei brengen, weerstandskassen vor men, tot eigen bevrjjding medewerken, toonen dat zy gevoel vau eigenwaarde bezitten en zich zelf kunnen besturen. Het voorbeeld dor Denen, die verleden jaar zooveel mood en zelfopoffering in den stryd tegen het kapitalisme toonden, moet hen tot voorbeeld strekken. Deze hebben veel gelsden, zich ontbering ge troost, maar zij streden om de toekomst van een volgend geslacht en werden daarin gesteund door de liefde voor een hoog ideaal. Met zulke wapenen moet den stryd gestreden en het groot kapitalisme bevochten worden. Waat dat groot kapitalisme heeft het socialisme doen geboren worden. In Frankryk, Engeland en Duitsch- land is het socialisme meer doorgedrongen dan in ons land, omdat daar meer indnstrie is, maar toch neemt hst hier ook toe en dit kun niet andors, want de historische ontwikkeling heeft haar natuurlijke verloop. Het socialisme is dan ook geen hersenschimde bevryding van den arbeid van 't kapitalisme is een doel, dat bereikt zal worden door opoffering en toewyding. Men most svenwsl nimmer verge ten, dat het geen stryd tegen personen, maar tegen een systeem is. Om de vervulling van dat schoone doel te verhaasten, moet het al gemeen kiesrecht, zoowel voor vrouwen als mannen, mede helpen en de arbeidors mogen niet ruston voor en aleer zy dit verkregen hebben. Nu het eindigen dezer rede, dio flink geap- plaudisecrd word, was or gelegenheid tot debat. Niemand maakte echter hiervan gebruik, zoodat de lieer Neve de vergadering sloot, na de spreekster dank te hebben gezegd en na een collecte voor de uitgesloten sigarenmakers ts Groningen te hebben aanbevolen. Die collecte bracht de som op van f5,01'. Ten noorden van Texel is dryvende gevonden en alhier aangebracht een redding boei, wit geschilderd, waarop met zwarte lettere Lücie Murie, Havre. Nalatenschap van een bedeelde Te Haarlem overleed onlangs het zooge naamde uppelenvronwtje", een bejaarde, arme stumpsrd, naar men meende. Thans is echter gebleken, dat zjj een som vau f 3000 in contanten bezat, hetwelk de ambts halve aangestelde curator inde onbeheerde nalatenschap in haar huisje op het Nieuw Heiligland vond, onder linnengoed, turfmolm, in een emmertje, enz. Vrouw Visser genoot nog een onderstand van f 2.50 's weeks van de Doopsgezinde gemeente, en heeft haar »vermogen", bljj- kens een gevonden testament, niet vermaakt aan de familie van haar overleden echt genoot", doch uitsluitend aan hare familie. (Nws.) Zaak Hogerhuis! Het »Vad". zegt van het nieuwe verhoor in de Hogerhuis-zaak het een en ander vernomen te hebben, dat de zaak voor de veroordeelden niet beter maakt. Zoo moet bijv. de hoofdgetuige, Haitsma, thuns stel liger dan te voren zyn geweest in zijn her kenning van de daders en zeer beslist in zyn verklaring, dat de daders niet kunnen geweest zyn Ailard Dykstra c. s. Rijm lesjes. Zich zelf verbetren zjj een daad, Dio boven elke andre gaat. Niets te doen dan goede dingen, Zul ons 't meest met vreugd omringen. Waardeer bjj vijand en bjj vrind. Als ge in zjjn doen iet* edels vindt. Geen arbeidsveld geeft hoogcr vreugd, Dan mee te werken aan de deugd. Wat ook ontmoedige bjj 't streven, Aau 't edelst wijde mon maar 't leven De kloekste mensch is nog altjjd, Die d' eigen zwakheén 't meest bestrijdt. Het goede voorbeeld spore elk aan, Om altoos recht door zes to gaan. Wie met iets goeds den dag begint, Vangt aan met iets dat meestal wint. Heeft men vandaag iets goeds volbracht, Dan 't betre morgen weer betracht. Men zij steeds reed'ljjk voor de menschen, Wanneer zij niets onreed'ljjks wenschen. W. M. Tc. Marine en Leger. Wegens het groote belang, vooral voor oorlogsschepen, verbonden aan het zooveel mogelyk beperken van het brandstofverbruik, zal bij de Marine een proef worden genomen met een inrichting aan het ketelfront beves tigd, welke de steenkool tot regelmatige kleine stukjes maakt, alvorens deze brandstof op bet rooster komt. De sterkte onzer ceemacht bedroeg op 1 Oct. jL aan boord van de wacht- en kost- schepen 1554, aan boord der instructie- co logementschepen 1297, aan boord van het del'ensie-materieel 1001, bjj den torpedodienst 262, bjj de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden 237, aan boord der schepen, belast met politie-toezicht 158 en aan boord der opnemingsvaartuigen 55 koppen aan boord der schepen voor buitenlandschen dienst be droeg dese 1133, aan boord der schepen in Oost-Indië 8398, waarvan 958 inlandsche schepelingen en a. b. van die in Wesl-lndië 94 koppen. Totaal 9189 koppen. Met 1 Mei zal de kapt. ter zee tit. C. H. de Goeje, directeur van de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden, op pensioen gesteld worden. De Oorlog in Zuid-Afrika Officieus wordt te Weenen het bericht tegengesproken, dat Keizer Franz Joseph een felicitatie-telegram heeft gezonden aan Koningin Victoria, na hat bekend worden van de capitulatie van generaal Cronjé bjj Paardeberg. Ook het bericht, dat Keizer Wilhelm een dergeljjk telegram zou hebben gestuurd, wordt te Berljjn geloochend. Wel heeft de Keizer van Japan zyn ge- lukwenschen aan Koningin Victoria doen toekomen. LONDEN, 6 Maart. De correspondent van de »Standard" te Ladysmith seint, dat de terugtocht van de Boeren ongetwijfeld meesterlyk is volbrachtgeen enkelen ossenwagen zelfs hebben ze verloren. Het garnizoen was door zyn zwakte feitelijk niet in staat den aftocht ernstig te belem meren en Dundonald's ruiterij deed geen poging om de Boeren te achtervolgen. Het geheele Engelsche transport moet gereor ganiseerd worden, vooraleer voortrukken denkbaar is Tot de voorwerpen* die de terugtrekkende Boeren achterlieten, be hoorde een dagbotk van het beleg, waaruit bljjkt, dat de Boeren 15,000 projectielen in Ladysmith hebben geworpen. De opstand in de Kaapkolonie. KAAPSTAD, 6 Maart. De diadric- ten Prieska en Kenhardt zyn tot Vrjj- staatsch gebied geproclameerd; bjjna de gansche Hollandsche bevolking is in op stand. De beweging breidt zich uit naar Victoria West, Frasersburg en andere di stricten. Het aantal opstandelingen wordt op 3000 geschat. Een troep opstande lingen trekt, naar luid van berichten, op Caruarvon af. CARNARVON IN DE KAAPKOLO NIE, 6 Maart. De opstand van Hol landsche Kolonisten breidt zich uit ten zuiden van Gripualand-West. Naar luid van berichten hebben zich vele Hollanders uit de districten in de buurt van Prieska en Kenhart bjj den opstand aangesloten. Piet Moolinan, een invloedryke boer, is voornemens ora de opstandelingen zuid waarts te leiden naar Brandvlei [in het district Calvinia, ten zuiden van Kenhardt en ten westen van het district Frasers- burg, nagenoeg op de grens van dit laat- «te district. H.cd De Boeren vertoonen zich in patrouilles op de grenzen van Prieska en Kenhardt en vele inwoners zjjn reeds gevangen. Het algemeene gevoelen is dat een sterke Britsche troepenmacht noodig is daar een nederlaag de opstand zeker zou doen uit breiden. In Natal. LONDEN, 7 Maart. Aan de avond bladen wordt van 6 dezer uit Ladysmith geseindBulier heeft de gecombineerde strijdmacht nu vooruitgeschoven langs den spoorweg Ladysmith— Harrismith, in de richting van den Van Reenenspas. Joubert'8 terugtocht. UIT HET BOEREN LAGER BIJ CLEN- COE, 7 Maart. Donderdag werden twee aanvalleu van troepen, behoorende tot het garnizoen van Ladysmith, afge slagen. Tegelijkertijd hield de terugtocht der Boeren aan. Van de 2000 wagens gingen enkele per spoor. Slechts de zware kanonnen, de infanterie en de gewonden gingen per trein. Toen de laatste trein met werkvolk, dat er voor zorgde elke brug en elke tunnel tusschen Ladysmith en Clencoe »op te blazen", nadat het de koleuuijjnen vau Elaudslaagte in de lucht had laten vliegen. De definitieve cijfers van de verliezen gedurende de afgeloopen week kannen niet opgegeven worden door de verwarring in het ambulance-wezen en da omstandig heden, waaronder de terugtocht plaats had. Er wordt gezegd dat 13 burgers sneu velden en 25 gewond werden, waaronder een luitenant der artillerie aan het hoofd. President Kroger keerde naar Pretoria te rug. Zyn toespraak tot de burgers vnurde hen opnieuw aan den strjjd voor de onaf hankelijkheid voort to zetten. Uit den Vrijstaat. LONDEN, 8 Maart. Een telegram van Roberts uit Osfontein van gisteren zegt, dat de dag zeer succesvol was voor de Engelschen. De Boeren werden geheel uiteen gejaagd en zyn nu in vollen aftocht. Hunne stelling was buitengewoon sterk en zeer handig versterkt met een tweede ry schansen. Een frontaanval zou zware ver liezen gekost hebben. De omtrekkende beweging was noodzakelyk een zeer lange, wegens de gesteldheid vau den bodem. De strjjd is ieitelijk uitgevochten door de cavalerie, die zich kranig gedroeg. De paarden der cavalerie en artillerie zyn zeer uitgeput. Generaal French rappor teert, dat de veldartillerie met succes werkte. Onze verliezen bedragen ongeveer vjjftig De generaals De Wet en De la Rey voerden de Boeren aan. OSFONTEIN, 7 Maart 's avonds. De Boeren lieten bjj hun terugtocht een kanon en enorme hoeveelheden mondvoor raad en tenten achter. Generaal French vervolgt hen. De Boeren op den noor- deljjkeu oever trekken weg. ZFJ3 UILL.ÏÏT03NT. 57, Den dag na de begrafenis bleef Clara op hare kamer. Ze had te veel geweend en te veel geleden, zoodat ze nu op de sofa lagen sluimerde. Mistress Rockc waakte bjj haar. Om den slaap van Clara niet te storen, wenkte Tra verse zjjne moeder in het aangrenzende ver trek, om haar te zeggen, dat hjj naar Stuunton moest, om eeaige formaliteiten te vervullen, die de wet bjj sterfgevallen voorschrjjft. Ik zal van avond weer terugwezen," zei hjj, ondertustchen kunt ge er n op voorberei den Clara's voogd te outvangen, die zonder tw|jfel heden nog komen zal." «En wie is deze voogd vroeg mistress Rocke. .Een bloedverwant, een oom van Clara, zooals mjj dokter Day zei, hernam Traverse. «Maar, goede hemel, hoe is 't mogelyk!" riep hjj, .door de aandoening en het leed heb ik den naam hoelemaal vergeten Om 't even... daar onze edele vriend hem koos, zal hjj een man van eer zjjn en trouwens hij heeft zich alleen met het vermogen van Clara te be moeien. Volgens den uitersten wil van haar vader bljjft ze bjj u in Willow-Heights en dat zal mjj een troost zjjn, indien ik weg ben.' .Het arme, goede kind!' zuchtte mistress Rocke, ,ten minste sal sjj in mjj eene tweede moeder vinden, die het goed met haar meent." «En in mjj een echtgenoot, die haar op de handen sal dragen," voegde Traverse er bjj, terwijl hjj zijne moeder kuste en zich ver wijderde. De laatste ging weer naar Clara terug. De jonge arts was nog geen twee uur weg, toen mistress Rocke door het rollen van eeu wagen aan de komst van den voogd herin nerd word. Ze haastte zich om den nieuwen voogd te ontvangen. Een neger opende de deur. Mistress Rocke zag op, doch sloeg weldra met vrouweljjke bedeesdheid de oogeu neer. Hij wus eon man van hooge gestalte cn bleeke trekken, mst zwarte haren en een baard van dezelfde kleur. De deur werd achter den vreemdeling ge sloten en deze ging met vaste schreden op mistress Rocke toe, tot in het midden van het vertrek. Hjj maakte eene buiging voor haar en was op 't punt haar aan te spreken, als de uil- roep: .Kolonel Leuoirl... Mart ha Rocke!' het pjjnljjke van het onverwachte wederzien te kennen gaf. Mistress liocke week, als ware zij met afschuw vervuld, tot in don versten hoek der kamer terug. Kolonel Lenoir bleef staan. Zelfs hjj, de koele vastberaden man, had eenigo seconden noodig, om van zijne verba zing te bekomen. Hij herstelde ziek echter spoedig, begreep snel de rol, dio hjj hier te spelen bad eu verbrak het eerst 't stilzwijgen. ,Martha Rocke... hier; in liet huis zei hjj. .Goede hemel, aau deze ontmoeting had ik nooit geloofd En gjj, Martha," ging hij op zachteren toon voort, gjj zolf schjjnt'rajjn bezoek niet verwacht te hebben. Uwe bleek heid en uw teragwjjken bewijzen dit.* .O, mjjn God, mjjn God!' zuchtte mistress Rocke in stdte, «dit is de man, dien dokter Day tot voogd van Clara benoemde Eene hand hield se op haar kloppend hart en de andere stak ze afwerend naar de kolo nel uit. Toch trad hij nog nader, ja, hjj ging zoo ver, dat hjj hare hand wilde vatten. «Kolonel Lenoirriep de ongelukkige vrouw, «waag het niet, mjj ook in dit huis to beschimpen .Hoe, Martha,* hernam do kolonel met be daarde stem, waaraan hjj eeu bjjna smart volle uitdrukking wist te geren. .Wjjst gij de band af, die ik u ter verzoening reik? Kunt gij eene beleediging, die ik u twintig jaren geleden door raijn hartstocht verblind aandeed, nog altijd niet vergeven. Wat in jeugdige onbezonnenbeid gebeurde, moet den rjjpen man niet meer ten kwade worden geduid." In plaats van te antwoorden, wierp mistress Rocke een verachteljjken blik op den kolonel, dien zjj maar al te zeer als voieerd huiche laar kende, om aan zijn berouw geloof te hechten. «O, Martha," ging deze voort, .wees niet zoo hard en wreed jegens mjjuw schoon heid verblindde mij destjjds. Zonder de ge volgen te berekenen waagde ik die onbe zonnen daad, die mij reeds monigen slapeloozen nacht bezorgde. Mjjn geheele loven weid er door verwoest." Mistress Rocke wilde het vertrek verlaten, om niet langer deze taal aan to hooren, doch kolonel Lenoir trad huar in de weg. «Neen, Martba!" riep hjj met do harts tochtelijkheid van een twintigjarig jongeling. Bljjf, bljjf toch en spreek het woord van 'verzoeningZeg mjj, dat ge mjj niet meer haat. Wees edelmoedig, Martha, en wees niet boos op mij, voor iets, waaraan gjj voor de helft schuldig zjjt!' «Kolonel Lenoir,' hernam oindeljjk mistress Rocke met moeite, .voor alles moet ik u er aan herinneren, dat ik gewoon ben mistrau Rocke genoemd te worden, Gjj betuigt mjj uw leedwezen en voert eene taal, die mjjn oor opnieuw beleedigt. Vergeet gjj aogeens, dat ik do echtgenoot van majoor Warfield on do moeder ben van zjjn zoon, die mjj door uw laaghartigen streek verstooten heeft. Gjj vindt mjj alB bediende, terwjjl ik op War- fieldshoute als meesteres moest wonen. Ik ben vermagerd door kommer on verdriet dat alles is uw werk, kolonel Lenoir, en nu we elkaar toevallig ontmoeten, wilt ge deze gelegenheid te baat nemen, om mjj uw berouw te betuigen. Deukt ge dat dit genoeg is om alles te vergeven?" «Marthao, sta mjj too, dat ik n zoo noem," riep de kolonel, .dit ia de naam, die rnij twintig jaren geleden dag cn nacht op de lippen zweefde, de naam, die zoo diep in mjjn hart staat gegrift, dat «Kolonel Lenoir!" viel mistress Koekeden geslepen huichelaar in do rede, braak hier iu dit sterfhuis zulk een taal niet uit, ver geet niet, waar ge hier zijt, en wacht u wel, mij als hulpeloozc vrouw andermaal te be- lcedigcn. Ilet is genoeg, kolonel! Indien ge niet wilt, dat ik oogenblikkeljjk de zaal ver laat, zwjjg dan over het verleden met uwe betuigingen van beronw, die ge niet gevoelt. Gjj zjjt immers de voogd van Clara, en als zoodanig hebt gjj te spreken over de saken, de voogdjj betreffende." .Welaan, het zjj zoo, mistress Rocke!" hernam de kolonel. Ik zal nederig uwe kwet- sendo woorden als welverdiendo struf verdra gen weldra z .1 ik door myne opoffering u tot mildere gedachten brengen." rik wil van uwe opoffering niets weten hernam mistress Rocke met trotsche verach ting. «Van de ure, dat ge mjj zoo grof be- Jeedigdct, zjjn Warfield eu Lenoir vjjanden gewordenherinner u, dat ik ook eene War field ben. Veroorloof mjj nn, kolonel Lenoir, dat ik u naar uwe kaaser laat geleiden, onder- tusschen zal ik miss Clara van uwe aankomst verwittigen." Dit zeggende belde mistress Rocke en gaf den neger, die dadeljjk verscheen, bevel den vreemden gast naar zjjne kamer te brengen. Zjj vorwjjderde zich met een buiging, terwjjl de kolonel haar een woedenden blik nazond. .Vervloekte bedelares!" bromde hjj. .Hoe waag je het, soo trotsch tegen mjj te zjjn. Ze is nog sven fier als vroeger, doch ze zal ondervinden, hoe kolonel Lenoir ziek weet te wreken Hjj ging nog een paar keer de zaal rond, als dacht hjj nieuwe booze plannen uit. Ein- deljjk beval hjj den neger, die nog altjjd aan de dcor wachtte, op barschen toon hem sjjne kamer te wjjzen en zorg te dragen, dat zjjn koffer boven kwam. Ondertnsschen had zich mistress Rocke naar hare kamer begeven, waar se uitgeput op een stoel neerzonk en haar gelaat met beide handen bodekte. Do kracht, waarmee zo tegen kolonel Lenoir opgetreden was, scheen haar verlaten te kobben. Mistress Rocke was nn meer de zachte ljjderes, die zich sedert twintig jaar aan de hemeltergende on gerechtigheid, aan haar begaan, gewend had. .Welk een lot, welk een ongeluk!" dacht ze, .dat Clara's rader zjjne dochter juist aan zulk een ellendeling moest toevertrouwen Hoe is het mogeljjk 1* ging ze bjj haar zelf voort, .dat ik ook maar een nur met hem onder één dak vertoef? Ik moet dit hnis verlaten. Zjjne aanwezigheid is mjj ondraag lijk. Doch mag ik van Clara wjjken Is het geen heilige plicht van mjj, de dnif tegen dezen gier te beschermen Te beschermen Ik, de arme verlatene, ik, die zelf bescher ming noodig heb, wat vormag ik tegen zulk een man, dio nog liet recht van eon vador over zjju pupil heeft? Om 't eren, mjjn post is bjj Clara, ik zal, ik mag haar niet verlaten. Zou ik van mjjn zoon hulp verlangen, voor mjj en Clara tegen dien afschuwoljjken man Dan zou hjj de wraak van dien booswicht op zich laden en ik wil ook niet, dat rojja zoon iets van dien nachteljjktn aanval ver neemt. Doch ook Clara mag ik voor het schandeljjk karakter van haren voogd niet waarschuwen, want ze zou hem mot de ver achting behandelen, die hem toekomt, waar door zjj echter onverzoenlijke vjjanden zouden worden. Wat bljjft mjj anders over dan te zwjjgen Iloe echter zal majoor Warfield dit zwjjgen opnemen, ala hij verneemt, dat zjjn gezworen vyand in dit buis vertoeft?... Zooals hij wil!« beantwoordde mistress Rocks zelf de vraag. .Ik moet mjjn plicht jegens Clara vervallen, 't overige is bjjzaak. Mag er voor mjj nit volgen wat wil, mag de majoor denken, wat hy goed vindt mjjn geweten, het bewustzijn mjjner onschuld, zal mjj troosten in het ljjden En nu moed gevat, Martha! Wees koel en afgemeten jegens kolonel Lenoir; hierdoor alleen kunt ge uwe waar digheid bewaren.* Na dit vast besluit genomen te hebben, stond mistress Rocke op en begaf zich naar Clara, om baar van de aankomst van harsn voogd in kennis te stellen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1