KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen. Ho. 2825. Woensdag 14 Maart 1900. 28ste Jaargang. Bureau Znidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoons0. 59. IJlt het Buitenland. Volgens mcdedoeling uit Zuid-Afrika, hield President Steyn, van den Oranje-Vrijstaat, toen hy zich onlangs in het hoofdlaager by generaal Joubert bevond, een toespraak tot de burgers, waarin hy o.a. zeide, dat de strijd niet was de zaak afzonderlyk van Transvalers of van Vrystaters, maar van alle Afrikaners. Men moet geen onderscheid raakon, daar, voor de vrijheid cn onafhankelijkheid het bloed door- eengemengd, op volc plekken gevloeid heeft als van één volk. Voorts moest men, volgens don President, denken aan het woord, door President Krüger in herinnering gebracht: ii Wie zyn leven lief heeft, zal het verliezen, maar wie bereid is, het ten offer te brengen voor de groote, algemcene zaak, zal het be- op houden". Daarom dus ging de heer Steyn voort laat niet een enkel man zyne positie in oon hachelyk oogenblik verlaten, want hij, die dat doet, brengt niet alleen zijn eigen leven jn gevaar, maar ook dat van zijne broeders. En laat ons niet strijden als do Engelschen en de barbaarsche volken, met roof en plun dering, maar laat ons stryden als Christenen, opdat do Heer ons Zyne hulp en Zyn bijstand zal blijven schenken De dagbladpers in frankrijk heeft zich den laatsten tyd op merkwaardige wijze bezig ge houden met de bespreking der mogelijkheid van ernstige verwikkelingen tusschen Engeland ''en Frankrijk. Nu moge men aan dat kranten* geschrijf al niet het grootste gewicht hechten, doch het volhouden van het eens opgevatte denkbeeld is in Frankryk wèl in staat, om in vele kringen een merkbaren invloed uitte- oefenen. Een der bedoelde Fransche bladen liet zich dezer dagsn over het bswuste ver- mosden aldus uitOp grond van zeer bepaalde mcdedeolingen, die ons uit Londen worden toegezonden, moeten wy bij onze buren «ene gemoedstemming onderstellen, die de geheele opmerkzaamheid eischt van onze Regeerings, van de Franschs Kamers en van het Fransche publiek". De redactie van het blad zet dan uiteen, dat de onderwerping van Transvaal niet voldoende is voor de wraaksueht der verhitte Engelschen; zy willen thans de wereld, die gejubeld heeft bij de door Engeland geleden nederlagen in Zuid-Afrika, toonen, dat hun macht ter zee nog ongebroken is. Daarom zoeken zij een stryd met een Ier groote Europeesche mogend heden, en dal kan niet anders dan Frankryk zyn. Want de heftige Engelschen meenen, dat Frar^rijk het minst voorbereid is op een oorlog, die »yn zou een worsteling met Enge land. Nu acht het Fransche blad het te liggen op den weg der Fransche Regeering, om alle maatregelen te nemen, ten einde wél voorbe reid te zyn. Moge de vrees van het be doelde dagblad wel wat overdreven zyn, zeker is het toch, dat de uiting daarvan in een land als Frankryk, met een spoedig ontvlam bare bevolking, heel gevaarlijk kan worden. 't Is zeer opvallend, hoe zich soms wie Weet uit welke oorzaken F de opinie'svan mensphen en van Regeeringen, in enkele jaren Zelfs, zich wyzigen, en nu en dan zelfs tot uitersten overslaan. Men zal zich wellicht herinneren, dat do Duitsche Keizer en de Duitsche Regeering ten jare 1896 zich vurige bewonderaars betoonden van de dappere Boe ren van Transvaal, die toen den aanval van Jameson en zyne handlangers zoo manmoedig hadden afgeslagen. Keizer Wilhelm had in die dagen zelfs zoo'n haast met het betuigen van zyne bewondering aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek, dat hy, zonder zyne ministers te raadplegen, langs telegra- phischen weg aan Presid. Krüger zijne geluk- wenscben met den voortreffelijken uitslag openbaarde. In navolging van Keizer en Re geering kwam toendertyd het dagblad de „Kölnischo Zeitung* met grooten nadruk op voor de belangen der dappere Boeren, en ging het blad mee met de strooming aan het Hof en aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlyn. Op krachtige wyze werd de zaak der Trans valere door de .Kölnische" verdedigd, «n wel dra werd zy nagevolgd door vele andere Duitsche nieuwsbladen. Nü echter is de zaak geheel anders. De Boeren van Zuid- Afrika zyn sedert Jameson's inval in 1896 niet veranderd, de Eagelschen zyn even min veranderd, doch wel wat onbeschaamder geworden. De Duitsche regeering is echter totaal omgedraaid. Thans is zy zeer vrien delijk voor de Engelschen, en als getrouwe echo van de regeering schreef dezer dagen de ,Kölnische' ,Het is thans nietnoodigtc bewijzen, aan welke zijde het recht is, doch men kan trachten aantctoonen, dat men, zon der een huichelaar te zyn, en zonder in tegen spraak te komen, met de werkelyke verhou dingen, toch de zaken in Zuid Afrika zóó kan opvatten «als de Engelsshe regeering en het Engelsche volk het doen'. Hier aan behoeft zeker g«en woerd te worden toe gevoegd, om in het licht te stellen een ver regaand blyk van ontrouw aan vroeger ge openbaarde overtuiging en beginselen. Te Parys heeft men dezer dagen proeven genomen met een automatische telephoon, waardoor het den aanvrager van een gesprek mogelyk wordt gemaakt, zonder tusschen- persoon het gewensohte nummer optebellen. Het afbellen wordt met dit toestel voorkomen men hangt de gehoorbuis slechts op, en het gesprek is afgeloopen. De proeven moeten in tegenwoordigheid van den directeur van het Parysche telephoon wezen gedaan, ea bij zonder goed geslaagd zyn. De toepassing van deze nieuwe vinding zou stellig een ge voelig* slag zyn voor do vele juffrouwen, dio thans in de meeste plaatson met den tele- phoondienst zyn belast. Er loopt een gerucht, 't welk spreekt van vredesonderhandelingen tusschen Engeland en de Z.-Afrikaansche Republieken. De ver melding hiervan vereischt echter bevestiging, daar dit nieuws op 't oogenblik nog wordt medegedeeld achtervolgd door een vraagteeken. heette bij de opening der vergadering allen welkom en betuigde zyn leedwezen, dat er wegens windstilte vele leden met hunne schuiten niet binnen konden komen en daardoor niet aanwezig konden zyn. Nadat de notulen gelezen en goedgekeurd waren, bracht de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar. Aau dit jaarverslag ont- leenen we het volgendeDe vereeniging leed in 1899 een gevoelig verlies door het overlijden van den ijverigen Secretaris, den hr. C. v. d. Leek, die tot een der oprich ters van het fonds behoorde. Het Bestuur heeft dan ook bij zijne begrafenis als als bewys van hulde een prachtige krans lIEliUKTIJÜllOKK. HELDER, 13 Maart 1900. Heldersche Visschsrsvireeniging. Jl. Zaterdagavond hield de Heldersche Visachersvereeniging onder presidium van den heer C. S. de Wit in »'t Centrum" een algemeene* vergadering. De Voorzitter zijn graf gelegd. In 't afgeloo pen jaar ontviel door den dood 1 aan de vereeniging, achterlatende een we duwe met 3 kinderen, die uit het fonds ondersteund worden. In den loop van 1899 lieten zich 7 personen als nieuwe leden inschrijven, terwijl er 28 bedankten of geroieerd werden, zoodat op 1 Januari 1900 het ledental 173 bedroeg. De ontvangsten hadden bedragen f 1809,52' waaronder voorkomen aan contributien f 930,75, aan bijdragen van donateurs f 42,50, aan reute f270,506 en het overige aan schenkingen en opbrengst der bussen. De uitgaven waren f 111-1,58, waarvan aan ziekengelden uitbetaald zijn f 413,30 en aan ondersteuningen van weduwen f541,20. Het batig saldo, ten bedrage van f 697,94', werd by het kapitaal van 't fonds gevoegd, hetwelk thans f7274,73 bedraagt en rente- gevend is belegd. De betrekking van Secre taris werd, na den dood van den heer v. d. Leek, waargenomen door den heer Fred. van Twisk. Met woorden van dank aan degenen, die zich voor het fonds verdienstelijk hebben gemaakt en met de beste wenschen voor den bloei der Ver eeniging wordt het verslag besloten. Hierna deelt de Voorzitter mede, dat op de bestuursvergadering van 20 Febr. 1.1. door de commissarissen en de heeren Byl, Frankfort, de Jong en Kooij de re kening en verantwoording van den Pen ningmeester nagezien en in orde is bevon den en hy mitsdien gedechargeerd is. Alsnu werd aan de orde gesteld de verkiezing van bestuursleden. Aan de beurt van aftreding waren de heeren P. Kramer, J. Bakker en K. Harder, terwijl tevens voorzien moest worden in de vaca ture ontstaan door 't overlijden van C. v. d. Leek. By overgroote meerderheid wer- herkozen de h.h. J. Bakker en K. Harder en gekozen de h.h. P. de Jong en H. Wezelraan. De heer Kramer had ver zocht niet weder in aanmerking t« ko men. Nadat nog een der aanwezigen er op aangedrongen had, dat de leden by ziekte geneeskundige hulp zou worden verleend, desnoods met vermindering der wekelyk- sche uitkeering, maar waartegen zooals aangemerkt werd vele bezwaren bestaan en de hr. K. Harder onder toejuiching eenige hartelijke woorden van hulde en dank ge sproken had tegen den heer de Wit voor diens belangelooze werkzaamheid in 't be lang der visschers, verkreeg de heer J. Zwier Visser uit Alkmaar het woord. Deze hield een boeiende rede, die met aandacht gevolgd werd en waarin hij als verre van rooskleurig den handel in visch schetste en aantoonde, dat deze op verschillende plaatsen van ons land slecht geregeld is, zoodat vele voordeelen in de zakken van tusschenpersonen vloeien, die eigenlijk den handelaar en den visscher ten goede moesten komen. De toestand van het vissehersbedrijf is in ons land meer dan treurigen het ontvangt zoo goed als geen steun van de regeering, terwijl andere takken van ons volksbestaan, zooals de landbouw op verschillende wijzen beschermd worden. In andere landen, zoo als Duitschland, Engeland, Noorwegen en Denemarken worden groote sommen van r«geeringswege ten behoeve der visschery besteed, hetwelk door verschillende cyfers aangetoond werd. Om in dezen toestand verbetering te brengen moet men als één man v«reenigd, krachtig aaneengesloten, zyn belangen by de regeering voordragen. Daarom is de Ned. Visschery-Vereeniging opgericht. Spr. dringt er ten sterkste op dat het Held. Visachersfonds zich daarby aansluit. Door deze groote vereeni- ing, die over het geheele land afdeelingen eeft, kan met kracht gewerkt worden om de visschery tot bloei te brengen. Tevens wil de Vereeniging zich het lot van den ouden visscherman en van zijn weduwen en weezen aantrekken, door vorming van een pen sioen en een wednwenfonds, Na deze rede had eenige gedachtenwisseling plaats en lichtte spreker nog verschillende ten nader toe. Aangezien de Heldersche vereeniging ten opzichte van weduwen, weezen en zieke visschers gunstig werkt en men reeds over •enige fondsen kan beschikken, kon men er niet dadelijk toe overgaan zich aan te sluiten, maar bepaalde men op een spoe dig te beleggen vergadering een beslissing te nemen. Daarna sloot de Voorzitter onder dankzegging aan den heer Zwier Visser voor zijne lezing en voor de belangstelling, die hij toont te bezitten voor de Nederl, Visschery. N.B. Zy, die iets meer wenschen te weten over het streven van den heer Zwier Visser en van de Ned. Visschery Vereeniging raden wy aan de Brochure te lezen, »Neerlands Goudbron" die uit gegeven is bjj M. L. C. Pool te Alkmaar. De prys van dit geschrift bedraagt 15 ct. Leerplicht. Nadat in de eerste week, waariu het leerplicht-ontwerp in de Tweede Kamer in behandeling was, door onderscheidene leden zoowel vóór- als tegenstanders van het ontwerp het woord was ge voerd, hield in de eerste zitting der daar aanvolgende week de Minister van Binnen- landsche Zaken eene uitvoerige, zaakrijke rede, om zijne wetsvoordracht tegen de geopperde bezwaren te verdedigen. Inden aanvaug wees Z. Exc. op het vreemde verschijnsel, dat sommige leden, die zich nü onder de tegenstanders scharen, voor heen zich voorstanders van leerplicht be toonden. Inzonderheid richtte de Minister zich hierbij tot den heer Kuyper, wien op zyne vraag daarnaar, de pagina's van de Handelingen der Kamer noemde, waar te lezen staat, hoe die thans zoo heftige bestrijder van leerplicht zich vroe- *er als een ijverig voorstander van het jeginsel openbaarde. De Minister wees er verder op, hoe wenschelyk, hoe noodig het is, dat, na zooveel spreken en schrijven over leerplicht, eene wet als deze in 't leven wordt geroepen, die zeker in groote mate zal bijdragen tot bevordering van volksontwikkeling en daardoor ook van volkswelvaart. Hij wees op d« schade, die het onderwijs lydt door het veelvuldig schoolverzuim, en verzekerde, dat bij de samenstelling van dit ontwerp zooveel mo gelyk er naar is gestreefd, om aan de be zwaren, die door de ouders tegen leerplicht konden worden opgeworpen, tegemoet te komendat het bijzonder onderwijs finan cieel zou worden geholpen, ingeval de toe passing der wet oorzaak zou zijn van groo- tere uitgaven en dat de Minister bij de behandeling van de onderdeelen der wets voordracht niet ongeneigd xou worden ge vonden, om in nuttige wijzigingen, die zon worden voorgesteld, te bewilligen. Na d«ze rede volgden by de algeraeene beraadsla gingen nog weer onderscheidene sprekers, of met het doel, om eigen standpunt te erdedigen, öf om de reeds geopperde be zwaren te verduidelyken. 't Ontbrak ook niet aan ondersteuning van het in art. 1 neergelegde beginsel, totdat eindelijk dit artikel met 52 tegen 37 stemmen werd aangenomen. Zonder storende omstandigheden, die 't gevolg kunnen zijn van de beslissing over reeds voorgestelde of nog intedienen amen dementen, is de aanneming van het ont werp, waaraan aanvankelijk zeer werd ge twijfeld, zeer waarschijnlijk geworden door de voor de ïtegeering zeer gunstige be slissing over art. 1. Vóór het artikel stem den alle liberale leden (één enkele uitge zonderd), alsmede de heeren Schaepman eu Kolkman van de R. Kath. party. Onder scheidene leden waren op 't oogenblik, waarop deze stemming^laats vond, niet in de vergaderzaal aanwezig. Na deze be slissing werd tot jl. Vrijdag namiddag met de behandeling der volgende artikelen voort gegaan, om die behandeling in de zitting van heden voorttezetten. Omtrent het door de socialistische leden opgeworpen vraag stuk, betreffende het verstrekken van klee ding en voedsel aan schoolgaande kinderen van behoeftige ouders, heeft de Minister medegedeeld, dat zulks door tusschenkomst van de gemeentebesturen, hetzij rechtstreeks of door het verleenen van subsidie aan de pogingen van particulieren daartoe, kan geschieden. Een fonds voor de Urker visschers. Te Urk werd gisteren de 17du jaarver gadering gehouden van de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige weduwen en kinderen van in zee verongelukte vis schers der gemeente Urk", opgericht in ten gevolge van de op 6 Maart van dat jaar plaats gehad hebbende zeeramp, waardoor 17 weduwen met 52 kinderen broodeloos geraakten. Voor deze ramp en een op te richten fonds werd door de offervaardigheid van het Nederlandsche volk aau liefdegaven ontvangen ongeveer f 58.000, welk kapitaal, vastgesteld op het Grootboek, door twee volgende conversies aanmerkelyk in waarde steeg, zoodat thans nog ongeveer f 50.000 aanwezig is, hoewel de uitgaven tot 1900 waren voor ondersteuning aan weduwen en kinderen van in zee verdronken vissehers, niet minder dan f 48.000, hetgeen natuur lijk niet van de f8000 vermindering van het kapitaal en de rente alleen kon ge schieden. Thans wordt alleen onderstand verstrekt van de rente van het kapitaalaan iedere weduwe per week f2.75, benevens in de maand October f20 roor winterprovisie, aan ieder kind wekelyks f 0.75 en voor winter provisie f 5, en een gift ineens aan weduwen en kinderen van latere zeerampen. Wanneer Urk metterwoon verlaten wordt, houdt de ondersteuning op, zoo ook Toor de weduwen die hertrouwen, en voor de jongens op 15- en de meisjes op 17-jarigen leeftyd, en ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Van de nagelaten betrekkingen der ramp van 1883 ontvangen thans nog 5 weduwen en 2 kinderen hulp uit het fonds, terwyl 12 weduwen en 19 vaderlooze kinderen van zeerampen na '83 een gratificatie krijgen, aan wie niet meer kan worden verstrekt dan van de rente van het kapitaal over is, na aftrek van het benoodigde voor de we duwen van 1883. Voorzitter der vereeniging iajhr. A.van Suchtelen van de Haere, burgemeester te Urk. Rijkspostspaarbank. De bloei van onze Rijkspostspaarbank, welke in 't eind van het vorig jaar 77 millioen gulden van ruim 750,000 inleg gers in bewaring had, trekt ook in het buitenland de aandacht. Daartoe heeft zeker 't meest bijgedragen dat de directeur de heer Arm Sassen weder een zakelijk overzicht van zijn laatste jaarverslag in de Fransche taal heeft opgesteld en ver spreid. In de »Allgem. Zeiting" van Woens dag jl wordt van dit uittreksel op zeer waardeerende wijze gesproken en herin nerd dat de iurichting van onz« Rijks postspaarbank reeds een jaar na hare op richting door do Oostenryksche regeering als een uitstekend model werd geprezen. Weinig bekend is het zeker, dat ook Bismarck haar groote waarde teekende en indertijd den toenmaligen staatssecretaris Von Stephan met een zijner hoofdambte naren naar onze stad heeft gezonden om de inrichting in bijzonderheden na te gaan. Tot een rijksinstelling in Duitschland is het echter om verschillende redenen tot dusver niet gekomen. Vrydag 6 April wordt te Alkmaar op het Doelenveld de jaarlijksche Paasch- tentoonstelling gehouden van rystieren, melkvee, vet rundvee, wolvee en varkens, vanwege de afdeeling Alkmaar der Hol- landsche Maatschappij van Landbouw. Blijkens het daarvan verschenen pro gramma moeten de aanmeldingen voor inzending uiterlijk Zaterdag 31 Maart ingekomen zyn by den secreteris der afdee ling, den heer H. Siebert Coster aldaar. Nu gaat alles naar boven In verband met de hooge prijzen der steenkolen beeft de Vlaardingsche stoom bootmaatschappij de tarieven voor passagiers verhoogd. Vergoeding spoorweg-ongeluk Door de administratie der Staatsspoor is f 10.000 uitgekeerd aan zekeren Hitz, te Wijk-Maastricht, die by een spoorweg ongeluk ten vorigen jare een beenbreuk heeft bekomen, waardoor hij voor zyn ge heele leven verminkt is geraakt. Men schrijft uit Den Haag Naar wy vernemen hebben mevr. van Loon en gravin van Limburg Stirum het voornemen de voor de gevangen Boeren bestemde boeken, kleedingstukken enz. (die, evenzeer als geldelijke bydragen, in onver wacht groote hoeveelheden van alle zijden toestroomen), niet door tusschenkomst van Engelsche comité» te verzenden, doch rechtstreeks van hier naar Kaapstad aan het Nederlandsch consulaat-generaal. De noodige stappen worden thans gedaan om van de Britsche regeoring te verkrijgen, dat zij onzen consul-generaal te Kaapstad machtigt, de bedoelde zaken aan de krijgs gevangenen uit te reiken. De uitslag dezer pogingen, alsmede de juiste datum van verzending en de gekozen scheepsweg, zul len nader worden bekend gemaakt. Men meldt uit Arnhem Vrijdagochtend is jhr. inr. B. v. H., al hier, die een rytoertje maakte, door zijn paard afgeworpen, op den eenzamen Plak- delschenweg bij de heide, en is onopgemerkt blyven liggen van half elf tot half twee. De familie, die ongerust begon te worden, heeft nasporingen laten doen. De mare chaussee ontmoette den heer v. H. toen hy in zijn treurigen toestand reeds door een boerenwagen opgemerkt en opgenomen was. Te Leeuwarden is de le-luitenaut G. J. D. van het 8e regiment infanterie te Deventer, beschuldigd van desertie, by trommelslag ingedaagd (opgeroepen), om over zes weken voor den krijgsraad te Leeuwarden te verschijnen. Men meldt uit 's-Gravenhage Een nieuwe oplichterstruc Een winkelier hier ter stede, die echter toch ook blijk heeft gegeven niet al te nauwkeurig toe te zien op het door hem ontvangen geld, kreeg in betaling een oogenschynlyk iu vieren gevouwen muntbiljet van f 10, dat hem eerst later bleek te zyn de helft van zulk een biljet. De politie is met het feit in kennis gesteld en doet pogingen om zooveel mogelyk te beletten dat andere winkeliers de dupe worden van een soort gelijke vergissing De secte van «Zwarte Jannetje". Naar aaleiding van het onlangs door de >Gron. Kerkb." medegedeelde omtrent «Zwarte Jannetje" van Venendaal en baar aanhang, schrijft de >Holl." o. m. het volgende In en om Schoonhoven wonen ook eeni ge volgelingen van «Zwarte Jannetje" er wel te Polsbroek, Molenaarsgraaf en Schoon hoven. De personen, die tot die secte be- hooren, zyn meest welgestelde boeren. Een hunner was voorganger en kreeg dan ook telkens «de geest". Na verloop van eenige jaren kwam de secte in aanraking met Jannetje van Venendaal en die werd de profetes, de Bruid van Christus, zooals haar volgelingen zeggen. Doordien zy de van Gods wege over hen gestelde machten niet erkennen, ko men zy telkens in conflict met de over heid. Toen het mond- en klauwzeer onder het vee heerschte en de regeering maat regelen nam tot beteugeling dier ziekte, weigerden zy zich aan de bepalingen te onderwerpen. Boete en gevangenisstraf volgden hierop, wat door ben werd ge dragen. Zoo sterk gaat bun fanatisme, dat zy weigerden het geld van het ver beurd verklaarde vee in ontvangst te nemen. Ter terochtzetting weigerden zy dan ook hun pet of hoed af te zetten wordt dat hoofddeksel dan door een politie-beambte afgezet, dan weigeren zij het by bet heen gaan in ontvangst te nemen zoodat te Schoonhoven op het raadhuis eenigen tyd geleden een geheele verzameling petten aanwezig was. Dikwijls worden hun eigendommen door de bevolking beschadigd, wanneer zij b v. op Oranjefeesten de vlag niet uit willen steken, enz. Hun beschadigd goed laten zij echter niet herstellen, doch spijkeren planken voor hun ramen, zooals dit onder meer een paar jaren geleden te Molenaars graaf geschied is. Hun kinderen blyven verstoken van het onderwijs, dat komt er niet op aan. Wanneer de profetes bij een der leden is, maakt men zoo'n schrikkelijk lawaai, door te dansen en te gillen, dat men het huizen ver hoort. Vorderingen maakt de secte echter niet momenteel behooien er in de drie ge noemde plaatsen nog een l0-tal gezinnen toe. De Oorlog in Zuid-Afrika. Mafeking. Een »Reuter" bericht uit Mafeking van Vrydag meldt dat reeds 14 dagen geleden begonnen wa» met «gesneuvelde" paarden te eten en eenige dagen geleden was men begonnen de paarden van het Protecto- rate regiment te slachten. Het rautsoen was op dien dag 4 droge beschuiten en een stuk paardenvleesch. Zo'oal» reeds werd gemeld, heerscht er zeer veel ziekte in het kamp. Maar de toestand onder de gekleurde bevolking moet verschrikkkelyk zijn. Aan hen wor den geen ranteoenen verstrekt, slechts een handvol meel wordt aan eiken honger lijder uitgereikt en alleen als er werk is, krijgen zy extra voedsel. Maar er is zel den werk en dan zyn de menschen nog te zwak om het uit te voeren. Het ministerie van oorlog heeft uit Kaap stad officieel bevestiging ontvangen, dat 4 officieren en 71 manschappen van het eskadron E van Kitchener's Horse, die den 13den Februari achter waren gelaten om een put te bewaken tusschen de Riet- en Modderrivier, vermist worden. Men gelooft dat zy gevangen gemaakt zyn. Drie Engelsche officieren, die ongeschikt zyn geworden voor den militairen dienst, majoor Adye en de luitenants Carbery en Capel-Cure, zijn dcyf de Transvaalsche regeering in vryheijjr gesteld, overeenkom stig artikel 2 van de conventie van Genève. Zy zyn den 5den te Loren^o Marquez aan- Spionkop. Omtrent de gevechten aan de Boven- Tugela, die den 23»ten en 26steu Januari op den Spionkop eindigden, vinden wij in de Transvaalsche bladen nog de volgende be richten Het hoofd van het telegraaf-departement te Pretoria seint: 23 Jan. Heden zijn de volgende twee telegrammen gepasseerd, die vertraagd werden wegens storing van de telegraaflijn 1. Assistent-generaal Burger seinde op den 21sten dezer om 6.35 n.m., dat de vijand toegelaten werd zyn dooden weg te voeren. Zy deden dit onder het vuren van hun artillerie, waartoe het terrein een gun stige gelegenheid bood. Er was toen nog geen mogelykheid om meester van het slagveld te worden. De macht van den vijand werd geschat op 10.000 tot 12.000 man voetvolk eu omtrent 5000 paarde- ruiters met 30 kanonnen. Wy waren in den aanvang 1800 man sterk. Het verlies van den vyand is nog onbekend, maar het moet zwaar zyn. Het vechten is zooeven weer begonnen, doch is nu weer minder hevig. 2. Generaal Botha meldt den 21 sten te 9 uur n.m.Ik ben juist teruggekeerd. Het was een zware dag. De burgers moesten den ganschen dag door vechten. Eerst trachtte de vyand door te breken op het zelfde punt van gister, maar door de ge nade des Allsrhoogsten slaagden wy erin hen terug te dryven met 12 kanonnen. Toen rukten zij opnieuw op tegen mijn meest westelyken vleugel. Ik bemerkte dit echter en versterkte toen deze posities. Daarop volgde een geweldig gevecht, dat den geheelen dag voortduurde tot schemer donker. Ook hier werden zy teruggeslagen, zoodat wy al onze posities behielden. Het verlies vau den vijand moet groot zyn, want de ambulance was doorloopeud bezig en hoopjes zyn vun hier uit zichtbaar. Ook in het gevecht van gister (Zaterdag) was hun verlies groot, want hun dooden werden gedurende den nacht weggereden en hun ambulance-wagens waren onophou delijk in de weer. Jammer, dat er ook van onze zoo moedige burgers zyn gesneu veld en gewondmaar als gy de bommen boven en rondom ons badt zien barsten, zoudt gy met mjj erkend hebben, dat de beschermende hand Gods steeds boven ons was. De burgers zyn braaf en gehoorzaam en het sneuvelen hunner bloedverwanten en vrienden zal tot gevolg hebben, dat zy nog beslister zullen stryden tot den dood toe. Een myner braafste officieren, veld kornet Ernst, van Ermelo, is ook gesneu veld. De macht van den vyand is groot, doch 36 uur lang hebben de burgers deze overmacht prachtig weerataud geboden en teruggeslagen. Uit een hoofdartikel van de «Express", van Bloemfontein, van 26 Januari Wederom hebben de oevers van de Tugela een slachting gezien, zooals Zuid-Afrika ze voor dezen oorlog nog nooit gezien heeft (slag van den Spionkop). Geen Afrikaner zal juichen over de vreoseljjke verwoesting, r die hij en zyn broeders hebben aangericht. Nergens in de republieken is er een juich kreet opgegaan, toen het bekend werd, dat de Engelschen hun poging om de Tugela over te trekken en Ladysinith te ontzetten met het bloed en den dood van vele dap peren moesten betalen, zonder nochthans in het minst hun doel te bereiken. Niet het schouwspel, dat zoovele schul- dslooze mannen in den bloei van bun leven moeten sterven voor eene zaak, die hun niet in het minste aangaat, niet hnn dood strekt ons tot vreugde. Met weemoed her denken wij die Britsche dapperen, die met hun bloed betaalden voor een onrechtvaar dige zaak, die niet hun zaak was, maar de zaak van een eergierigen, Britschen politicus en een bende van vaderlandloos* speculanten. En zoo wy roemen in de heldhaftigheid onzer burgers, die ook met verlies van bloed en leven hebben gestreden, maarzy voor een gerechte zaak en een zaak, die hun allen gelykelyk aangaat, dan roemen wij met het oog op Hem, dio hun arm heeft gesterkt eu hun oog verscherpt en die aan onze aanvoerders het verstand heeft gegeven om hun manschappen te leiden, zóó, dat het verbaasde Europa met Ter- wondering staart naar ons kleine klompie dapperen, dat een geweldig leger van de best gediciplineerde en moedigste soldaten met ontzetting en schrik doet afdeinzen. Onder een troep van 97 krijgsgevangenen, door de Boeren gemaakt, zag men ook een jongen van elf jaar. Dit veelbelovend jongmensch was telegrafist en bezocht dikwyls de laagers der Boeren, waar men, omdat hij nog zoo jong was, weinig notitie van hem nam. Na alles afgeloerd te heb ben, zond hy uit Colesberg per heliograaf de noodige berichten aan den vijand, totdat hy op zekeren dag op heeterdaad betrapt en gevangen genomen werd. Den 25sten Januari arriveerden te Pre toria de heeren kapt. jbr. Ram, van het 3de reg. infanterie, en luit. Thomson, van het 5de reg. infauterie, beiden van de hoo- gere krijgsschool van het Nederl. leger. De heeren, die de gasten van onze Regee ring zijn, hebben voorloopig gebruik ge maakt van de gastvryheid van den heer Kret8cbmar, directeur der N Z.A.S. Consul- generaal Domela Nieuwenhuys was aan het station aanwezig om de heeren te ontvangen. Den 27sten stelde de consul generaal der Nederlanden luitenant Thomson, militair attaché, aau staatspresident Krüger en aau staatspresident Steyn en de leden vun den Uitvoerenden Raad der beide republieken voorkapitein Ram, de eerste militaire attaché, was door ongesteldheid verhin derd. V. e Vredes-onderhandelingen. BRUSSEL, 11 Maart. De «Pet» Bleu" ontving een telegram uit Londen, van 3 uur 's morgens, waarin op volstrekt zekere wyze het gerucht wordt bevestigd, dat de presidenten Krüger en Steyn aan bet Britsche Kabinet hebben getelegra feerd om op den grondslag van do in standhouding der onafhankelijkheid der beide republieken tot den vrede te geraken. Deze voorstellen zijn in den nacht van Dinsdag op Woensdag gedaan. Woensdag is het antwoord der Britsche regeering aan de beide presidenten geseind. Het antwoord heeft een onverzoenlijk karakter en luidt, dat de eenige voor waarde, waarop Engeland vrede wil slui ten isonvoorwaardelijke overgaaf. Gevecht bij Driefontein. LONDEN, 11 Maart. Generaal Ro berts seint heden uit Driefontein de Boe ren trachtten ons gisteren den geheelen dag in onzen marsch tegen te houden en veroorzaakten ons door hun kennis van het terrein aanmerkelyken last. Dank zy ech ter het bewonderenswaardige gedrag on zer troepen, waren zy niet ia staat, ons te beletten onze bestemming te bereiken. Kelly-Kenny's divisie droeg het grootste deel van het gerecht. Twee bataillons verdreven de Boeren uit twee sterke stel lingen. De Boeren leden zware verlie zen en lieten 102 gesneuvelden achter en 20 gevangenen. Onder onze verliezen zyn twee officieren gedood en negen gewond, waaronder twee kolonels. DRIEFONTEIN, 11 Maart. - De bri gade cavalerie Broadwood stiet by haar opmarsch naar Bloemfontein op een co lonne Boeren die een sterke stelling in namen op de kopjes hier in den omtrek. De divisie Kelly-Kcnny werd in een leven dig gevecht gewikkeld. De Boeren wer den ondanks hardnekkigen tegenstand, uit hun centrale stelling verdreven, achter latende verscheidene gesneuvelden en 40 gewonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1