KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen, No. 2826 Zaterdag 17 Maart 1900.28»te Jaargang, Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. KALENDER DER WEEK. MAART, Lentemaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 11 m. Onderg. 6 u. 7 m. Zondag 18 Maandag 18 Dinsdag 20 Woensdag 21 Donderdag 22 r Vrijdag 23 Zaterdag 24 Laatste Kwartier. ii( hel tliiitriilund. In eeno correspondentie ter zake van de Londensckc geldmarkt kon men dezer dagen de volgende belangwekkende bijzonderheden lezen,Op een gegeven oogenblik werd hier dezer dagen de uitgeschreven oorlogsbelasting bekend gemaakt, ofschoon de geruchten daar van al eenige dagen vóór de afkondiging waren verspreid. In eene bijeenkomst van de voornaamste handelaars is door een der meest invloedrijke hee. Sn een toespraak ter toelichting gehouden, waarin de aanwezigen werden uitgenoodigd, uit vaderlandsliefde be hulpzaam te zyn, in einde het succès der leening te verzekert-1 Deze bombast werd later in de dagbladen 'etrouw nagepraat en wel met dezelfde opgeblazenheid, waarmede de couranten den lof van hun land bezongen hebben, toen na vier maanden van schande lijke nederlagen eindeljjk een Engelsch gene raal er in geslaagd is, met eene enorme over macht nog geen 4000 Boeren tot capitulatie te noodzaken. Nü wordt de lof uitgebazuind van 't Engelsche crediet, de Engelsche offer vaardigheid op het altaar des vaderlands, en vooral van de voortr.flelykbeid der Engelsche instellingen. Ik de correspondent kan niet zeggen, dat die Engelsche lof aangenaam aandoet, en vooral niet, wanneer daarbjj, zooals in enkele gevallen geschiedt, geschimpt wordt op andere landen, vooral op Frankrijk. Is men hier dan al vergeten, hoe in Frank rijk, nk den oorlog van 1870, de vjjf milli- arden-leening ontvangen is En toen had de oorlog een groot deel van Frankrijk verwoest, was de hoofdstad des lande gesteisterd door een maandenlang beleg, en de daarop gevolgde verwoestingen der Commune. Hoe kan men hier verblind genoeg zjjn, om het voetstoots inschreven op do tegenwoordige oorlogsleening, slechts in de verte te vergelijken bjj de be wonderenswaardige kapitaalskracht en offer vaardigheid, waarmede de Fransche natie in 1871 een zevenmaal grootere leening voltee- kende, ten einde het grondgebied des lands des te eerder van den w\jai.<l te verlossen 't Gerucht wordt verspreid, dat Keizer Ni- colaas van Rusland een bevel heeft doen uit vaardigen tot spoedige mobilisatie der Rus sische leger- en vlootreserve. Deze mobili satie zou gericht zyn tegen Brisch-Indië en het noorden van Klein-Azië. De zeelieden van een aantal Russische schepen in de Zwarte Zee zouden volgens dit gerucht, alreeds voor de reserve opgeroepen zyn. En de Russische schepen, gestationeerd voor Konstantinopel, moeten reeds bevel heb ben gekregen, zich voor den dienst gereed te houden. Wanneer dit gerucht zich bevestigt, is het te wachten, dat dit in Engeland ecu zeer diepen indruk zal maken. Iedere bewe ging toch door de Russische macht in de richting der Engelsche bezittingen in Zuid- Azië wordt door Engeland steeds met zeer veel wantrouwen gadegeslagen. En thans, nu de oorlog in Zuid-Afrika van het Vereenigd Koninkrijk schier alle krachten vordert, is eene mobilisatie, als waarvan het gerucht spreekt, voor Engeland schrikwekkend. Rus land zou dan een voorwendsel is er wel te vinden gebruik maken van de schoone gelegenheid dat Engeland's handen geheel en al gebonden zyn. Op 't geen sr in Zuid- Afrika staat te gebeuren zou zulk een op.- treden van Rusland van ontoerekenbaren in vloed zijn. Wellicht hebbsn Chamberlain en Rhodes by het uitlokken van den Zuid-Afri- kaanscheu oorlog op zulke lastige dingen volstrekt niet gerekend In liet Britsche Hoogerhuis is door den President-Minister Lord Salisbury dezor dagen voorgelezen het telegram van de Presi denten Steyn en Kruger, gezonden uit Bloem fontein, en gedateerd 5 Maart 11. Daarin wordt gewezen op de aanleiding, die er bestaat tot het stellen der vraag: Waarom wordt er in Zuid-Afrika gevochten De Presidenten ver klaren, dat het niet hun doel is geweest, om Hr. Ms. gezag in Zuid-Afrika te ondermynen, doch dat het doel eenig en alleen is geweest de bedreigde onafhankelijkheid der Zuid-Afri- kaansche Republiek als souvereine en inter nationale Staat te verzekeren, en om de ver klaring te verkrygen, dat Hr. Ma. onderdanen, die aan den oorlog habben deelgenomen, d' .rvan hoegenaamd geen nadeel zouden ondervinden. Op deze voorwaarden wenschen zy den vrede hersteld te zien, terwjjl, indien de Britsche Regeering besloten is, de onaf hankelijkheid der beide Republieken te ver nietigen, er niets overblyft dan te volharden op den ingeslagen weg, in het vertrouwen op Gods hulp. Presidenten deelen daarop mede, waar om zy niet eerder met deze verklaring tot de Britsche Regeering zyn gekomen zij meenen, dat, nu het prestige van hel Britsche Rijk mag beschouwd worden verzekerd te zyn door de gevangenneming van een der Republikein- sche strijdmachten, en de Boeren genoodzaakt zyn, andere stellingen in te nemen dat nü de meeilykheid voorbjj is. Zy meenen, dat thans het oogenblik is aangebroken, om te zeggen, waarvoor zjj vechten, en op welke voorwaarde zjj bereid zijn vrede te sluiten. Lord Salisbury las daarna het ntwoord voor der Britsche Regeering, 't welk den 11 dezer is verzonden. De ontvangst van het telegram der beide Presidenten wordt daarin erkend, den inhoud er van aangehuald, en de reden ontvouwd, die bjj Hr. Ms. Regeering ten vorige jare aanleiding gaf tot zeer ernstige grieven. Als zoodanig wordt gewezen op de in het geheim uitgevoerde wapening der Trans valere te midden der toen gevoerde onderhan delingen, terwijl door Engeland iu dien tjjd geen enkele inbreuk werd gemaakt op de toen alsnog bestaande verhouding. Door die grooto toebereidselen tot den oorlog, in diep geheim gemaakt, is Engeland genoodzaakt geweest, een inval in zijn gebied te wederetaan, die het llyk op een kostbaren oorlog en op het verlies van duizenden menschenlevcns is te staan gekomen. Deze ramp is Groot-Brit- tannic overkomen, omdat hel heeft toegestemd in hot voortbestaan der beide Republieken. Met het oog op dit gebruik, 't welk die Re publieken daarvan hebben gemaakt, en van de daaruit ontstane rampen, kan de Britsche Regecring het haar gezonden telegram niet anders beantwoorden dan met de verklaring, dat zjj niet bereid is toete stemmen in de onafhankelijkheid der Repu blieken.Deze verklaring werd met luide bijvalsbetuigingen begroet. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 13 Maart 1900. Voorzitter de heer Van Steyn, Burgemeester. Tegenwoordig zijn 18 ledenafwezig is de heer Staalman. Nadat de vergadering is geopend en de notulen der zitting van 11 December 1.1. zjjn gelezen en goedgekeurd, wordt aan do orde gesteld de installatie van de heeren P. van Twisk en J. Sevenhuijsen. Genoemde raadsleden leggen in de handen des Voorzitters de by de wet gevorderde eeden af, worden geluk- gewenscht en nemen zitting. Hierna geschiedt mededeeling van do vol gende Ingekomen stukken: Kennisgeving, waarin gemeld wordt de aanneming van de door den Raad in de vorige zitting gedanen benoemingen en wel van den heer J. Albarda, als lid der com missie van toezicht op 't lager onderwjjs van de heeren W. H. Burgers, J. do Vries en G. Koppen, als leden van 't Burgerlijk Armbestuur; van mevrouw de Wed. P. TkomaszIloolwerff en den heer A. J. de Jongh, als regentes en regent van 't Alge meen Weeshuis. De heer A. W. Drijver berichtte, dat hjj voor do benoeming als liddor mm. v. toez. op 't lager onderwijs bedankte. Procesverbaal van de op 20 Dec. 1.1. gehouden kasverificatie bjj den gemeente ontvanger, waaruit blijkt, dat er 26889,09 in kas was en de boeken en bescheiden in volkomen orde zijn bevonden. Een adres van mej. de Wed. P. Uur- banusIbnrg, verzoekende evenals vorige jaren in 't genot eener gratificatie te wordeu gesteld. B. W. stellen voor de gratifi catie van f 800.weder te verleenen. De heer Frowein zal tegen het voorstel stem men en wil de uitkeering doen geschieden in een anderen vorm, volgens z. i. heeft de we duwe, volgens de verordening, recht op pen sioen. De heer Over de Linden betwist dat recht, want er is niets voor 't pensioen bijgedragen. De heer Korver meent, dat de weduwe jaarlyks f 200 uit het onder wijzersfonds ontvangt en ook een middel van bestaan heeft gezocht, daarom wil hij wel aan de dochter van den heer Uurbanus die hulp noodig heeft, die gelden uitkeeren en dan op zoodanige wijze, dat niet elk jaar een nieuwe aanvraag noodig is De heer Over Linden acht het wensclieljjk in elk geval het verzoek in te willigen. De Voor zitter zegt bereid te zjjn de weduwe de geuite meening mede te deelen, opdat zij het vol gende jaar haar verzoek op zoodanige wijze kan doen. Hierop wordt besloten met 13 tegen 5 stemmen de gevraagde gratificatie te verleenen. Tegen stemden de heeren Van Ede, Kramer, Viejou, Verfaille en Frowein. Een missive van de commissie van toezicht op 't middelbaar onderwijs, waarin geadviseord wordt om met 1 Sept. a.s. over tc gaan tot de oprichting van een burgeravond school. De commissie geeft in hare toelichting te kennen, dat een bijzondere omtandigheid haar tot het doen van dit voorstel aanleiding heeft gegeven. Van wege het departement van Marine zal in den vervolg min de jon gelieden van 's rjjks-werf onderwjjs versterkt worden en wel in die vakken, welke voor een burgeravondschool hoofdvakken zijn. Men heeft met den hoofdingenieur van de werf en met deu inspecteur van middelbaar onderwijs besprekingen dienaangaande gehouden, waar uit bleek, dat het plan hnnne goedkeuring wegdroeg. De commissie meent met eenige zekerheid te weten, dat do beschikbare gel den door de regeering voor 't onderwjjs der jongelui van de werf uitgetrokken, alsdan aangewend zullen worden tot snbsidcering der gemeentelijke burgeravondschool, zoodat de gemeente door het oprichten eener zoodanige inrichting waarschijnlijk geen meerdere kosten heeft dan de thans verleende subsidiën aan particuliere instellingen bedraagt. Het getal leerlingen wordt geschat op 180. De Voor zitter stelt voor dit schrjjven in handen te stellen van B. W. om advies. De heer Korver vreest, dat !iet Rjjk de subsidie niet zal verleenen, omdat een bur geravondschool oen verplichting is voor een gemeente als de onze. Do Voorz. zegt, dat hem uit onderhandelingen met den Mi nister van Marine en Binnenl. Zaken het tegendeel is gebleken. De heer Frowein voegt er bjj, dat de wensch is uitgegaan van 't Departement van Marioe. De Voorz. brengt ook nog in 't midden, dat volgens den inspecteur van 't middelb. onderwijs het on derwijs aan de industrieschool onvoldoende is en er geen twjjfel behoeft te bestaan van medewerking van de kant der regeering. Om evenwel na te gaan, hoeveel de kosten zul len bedragen, acht hjj het wenscheljjk het voorstel in handen van B. W. te stellen. Met algemeene stemmen besluit men aldus. Dankbetuiging van den heer Smit, plaataverv. hoofd aan school 8, voor de hem toegekende salarisverhoogingvan de ver- eeniging tot oprichting van een cursus voor de hooidactc voor do gunstige beschikking door den Raad genomenen van de schil- dersvereeoiging .Oefening kweekt Kennis" voor de verleende subsidie. Missives van Ged. Staten, be helzende a. mcdedeelingen dat de gemoento gerech tigd is plaatselijke accjjnscn te heffen op 't gedistilleerd b. goedkeuring van het besluit tot heffing van hoofdclyken omslag tot het bepaalde bedrag c. mededeeling, dat over 1900 ten behoeve der Zeevaartschool subsidie is toegekend d. goedkeuring der gemeeuterekening over 1898; e. goedkeuring der bcgrooting over 1900; f. goedkeuring van 't 2de suppletoir kohier van don hoofdelyken omslag dienst 1899; g. goedkeuring der wijziging in de veror dening, regelende de onderwjjzers-jaai wedden; h. beslissingen op de bezwaarschriften tegen den aanslag in den hoofdelijkcn omslag, zoo dat die van W. L. Bakker is behouden, die van J. Schreuder, H. Wossel en J. W. Keu rt ed ie vervallen, die van C. Pluijlaar terug is gebracht in do 2de klasse, die van A. G. Luters in de lstc klassedie van J. P. van Os in de 2do klasse en die van J. Tiessen in de 4de klasse is behouden. V e r s 1 a g van de commissie vun toezicht op 't lager onderwjjs. Dit wordt voor de leden ter lezing gelegd en zal in het jaar verslag der gemeente worden opgenomen. Praeadvies van B. W. omtrent hot adres van eenige bewoners der Sluisdijkstraat om het buizennet der Waterleiding uit to breiden. Uit ingewonnen informatiën van den deskundige, den heer Halbertsma, blijkt, dat de bestaande leiding met buizen van 3 dm. wijdte tot een lengte van 250 M. langs de Sluisdijkstraat tot de Keizerstraat doorgo- trokk n, een uitgaaf zal vorderen van f 600. Er wordt echter in overweging gegeven do beschikking over nog in to komen adressen, die uitbreiding vau 't buizennet ten doel hebben, uit te stellon tot de overdracht der waterleiding aan de gemeente heeft plaats gehad. De directie der duinwaterleiding heeft te kennen gegoven, dat zij bereid is de ge- wenschte buizen aan te leggen op do wijze en tegen het bedrag als door den deskundige der gemeente is aangegeven. B. W. meenen, dat de aansluiting gering zal zjjn, waarom zjj adviBeeren het nemen eoner beslissing, omtrent den aanleg dier buizen, te verdagen tot het beheer der waterleiding aan de ge meente is overgegaan. Do hoer Korver geeft zjjne teleurstelling te kennen over dit advies. De gemeentenaren, die daar nieuwe woningen hebben gebouwd, moeten zoo lang wachten en zjjn dus genoodzaakt regenbakken te maken. Dit is in 't nadeel der gemeente, terwjjl zjj later toch de onkosten moet maken. Hjj wenachto daarom het verzoek toe te staan. Do heer Krjjnen sluit zich hierbjj aan en betoogt, dat mot den aanleg in geon geval een overtollig werk wordt gedaan. Do wethouders Van Neck en Over de Linden verdedigen het advies, omdat elke uitbreiding van hot buizennet bjj de overname van do waterleiding een wanverhouding in 't leven roept. De Voorzitter stelt zich in deze geen partjj, maar gaat af op 't advies van den deskundige. De heer De Wit wilde vooraf wel weteu, hoe groot het aantul aansluitingen zou zjjn en een beslissing verdagon tot dit onderzocht is. In dien geest doet hjj een voorstel, dat aangenomen wordt. Een adres van den heer J. Tissing, ver zoekende een stukje grond ter grootte van 11,50 Ms, «gelegen in de Kloksteeg, aan hom te verkoopen, torwjjl hij daarentegen een ander stukje van 5 M*. kosteloos aan de ge meente wil afstaan, met het doel de richiing der straat te verbeteren B. W. hebben tegen het toestaan van het verzoek geen be denkingen, zij stellen daarom voor het ver zoek in te willigen en den prjjs van do strook grond op f 10.vast te stellen. Met algemeene stemmen wordt dienovereen komstig besloten. Een voorstel van B. W. om aan de manschappen van 5 marine-spuiten, dio bjj de laatste branden hunne diensten ver leenden, elk f25.gratificatie to verleenen. De heeren Korver en Krijnen kunnen zich hiermede niet vereenigon, omdat het be drag voor de verleende diensten liooger is dan dat van de gemeente-spuiten. Nadat de Voorzitter eene nadere regeling heeft toege zegd, wordt het voorstel met 14 tegen t stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Van Breda, Verfaille, Korver en Krjjnen. Een adres van don heer B. T. Heiting, onderwjjzer aan school 7b, verzo kende een salaris-verhooging van f 50.o.ndat hij, evenals de onderwijzers aan school 8, correctie werk heeft te verrichten. Met algemeene stemmen wordt het verzoek in handen gesteld van de Commissie, belust met de regeling der onderwjjzers-jaarweddon. Een adres van de afdeeling Helder der Vereeniging ter bevordering der Nederl. Vis- scberij. verzoekende in do verordening op den vischafslag de bepaling op te nemen, dat de visch, zooals schol, bot, enz., die ter verkoop wordt aangeboden, zich in maathoudende manden moet bevinden en zooveel mogeljjk gelijksoortige visch van dezelfde afmeting. Dit verzoek wordt om advies gesteld in handen van B. W. Een adres van den heer J. Hoogerwerf, verzoekende nogmaals schadeloosstelling voor het nadeel, dat zijn aardappelenveld heeft geleden bij den brand van den houtzaagmolen der firma Janzen Co., er op wjjzende, dat de vergoeding, die hjj ontvangen heeft, te gering is. Aangezien men in de vorige zitting op goede gronden ten deze opzichte een beslissing heeft genomen, wordt het adres voor kennisgeving aangenomen. Alsnu gaat men over tot het benoemen de Voorzitters en Leden van de versohillende stembureaux. Aan de orde wordt gesteld de behandeling vau een door B. W. ingediende Verorde ning regelende het getal en de jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie. In een bege leidende memorie geven B. W. de wen- schelijkheid te kennen, dat de jaarwedden van de secretarie-ambtenaren geregeld worden en maken een vergcljjking omtrent de uit te keeren salarissen op andere plaatsen van nagenoeg deselfde grootte als Helder. Hier ter plaatse keert men thans aan 7 personen jaarlijks f 4900 uit, in Breda aan 8 ambte naren f 8200 en te Schiedam aan 13 per sonen f 11500. Do tractcmenten zjjn hier niet geregeld vooruitgegaan, want in 1877 werd reeds f 4400 aan die functionarissen uitbe taald. De heer Korver heeft bezwaar tegen de ingediende verordening. De verhooging, die voorgedragen wordt is z. i. niet gerechtvaar digd de uit te keeren salarissen zullen na eenige jaren gestegen zjjn van f 4900 tot f7200. Men diende rekening te houden met den fi- nanciëelen toestand der gemeente, want wel- dra zal men ook genoodzaakt zjjn voor den bouw van scholen, verbetering van straton, riolëering, enz. een leenirig te sluiten van 2 ton, zoodat men alsdan genoodzaakt zal z'jn den hoofd, omslag mol of '/j te verhoogen. Ook z jjn de bronnon van iukomsten niet aan gegeven, waar deze vermeerderde uitgaaf uit gevonden moet worden. Bij de regeling dor onderwijzers-jaarwedden wordt daar steeds naar gevraagd. Hjj wil deze voordracht liever aanhouden en die behandelen in verband met do te sluiten loening en dan geljjktjjdig met de herziening van de tractementen der onder- wjjzera en andere ambtenaren. Do heer üver de Linden bepleit de noodzakeljjk dor verbetering van de jaarwedden der secretarie- ambtenaren, wegens de drukke bezigheden dier personen en hun geschiktheid. De heer Van Neck zegt, dat deze voordracht een gevolg is van den aandrang vun den Raad en spreekt eenige woorden vun waardoering over bedoelde personen. De heer Korver doet in waardeering voor genoemde ambte naren niet onder, maar wijst op de onge lijkheid, die men schept tussehen 2 cata- goriën i ambtenaren. Een onderwjjzer met hoofdacts na vele diensljareu geniet slechts f 350.Ook vraagt hjj nogmaals, waaruit de meerdere uitgaven bekostigd moeten wor den De heer Over de Linden zegt. dat men dit niet aanwijzen kan, maar de**? uit gaven uit de gewone middelen bestrede" moe ten worden. Do heer Krijnen, die meent, dat bjj aanneming dezer verordening de secre tarie-ambtenaren voldoende gesalarieerd wor den, wenscht dan de bepaling gemaakt, dat hun niet geoorloofd zal zjjn andere betrekkin gen waar te nemen, zooals agentschappen van assurantiën en dergelijke. De heer Ver faille acht het nuttig dat zoodanige bepalin gen ook voor hoofdambtenaren worden vast gesteld, want zjj concnrreeren tegen de be lasting betalende burgers. De heer Kor ver wjjst nog op een ongelijkheid, die voor gesteld wordt, in het toekennen van verhoo- ging tussehen do beim adjunct-commiezen. Na deze bespreking wil de Voorzitter de verordening in stemming brengen, doch op verlangen van den heer Frowein wordt zjj artikels gewjjze behandeld. A r t. 1 be- pualtAan de secretarie kunnen aangesteld worden dón hoofdcommies, drie commiezen, twee adjunct-commiezen en twee klerken. Dit geeft geen aanleiding tot bespreking. A r t. 2 luidtDe bezoldiging voor de ambte naren bedraagt van den hoofdcommies f1200 f 1500, van de commiezen f 900—f 1200, van de adjunct-commiezen f900f 1200, van den len klerk f 200—f 500 en van den 2en klerk f 100f 200. De heer de Wit vindt het maximum-salaris van den 2en klerk te laag en stelt daarom veor dit te bepalen op f 500. Na bestrijding van den heer Van Neck wordt het amendement verworpen. Al leen de heeren Krijnen en de Wit stemden er voor. Art. 3 bepaalt, dat om de 2 jaren de tractementen met 1" 100 worden ver hoogd. l)e beer Frowein acht deze be paling in vergcljjking mot de verhoogingen, die de onderwijzers genieten, onbilljjk. Deze toch genieten slechts 2 driejaarl. verhoogingen van f 50. Um deze wanverhouding minder te doen zijn, stelt hij voor, da salarissen om de 2 jaar telkens met f 50 te verhoogen. De hr, v. Neck meent, dat deze vergeljjzing niet opgaat en het er vreemd in de maatschappij zou uitzien, als alles geljjk was. Het voorstel van den heer Frowein in stem ming gebracht, wordt met 14 tegen 4 stemyien verworpen. Vóór stemden de heeren Frowein, Korver, Ti-rra en do Wit. Art. 4, rege lende de voordracht tot liet doon ingaan der verhoogingen, bevat de slotalineaGeen der ambtenaren kan bevorderd worden zonder door B. W. to zijn voorgedragen. De heer Frowein stelt voor deze alinea te doen verval len, omdat zjj niet in wettigen vorm is en den macht van den Raad beperkt. Dit voorstel wordt mot 11 tegen 7 stommen aangenomen. Vóór stemden de heeren Dito, do Wit, Over de Linden, Viejou, Verfaille, Sevenluijjsen, Krjjnen, Van Breda, Van Ede, Korver en Frowein. Bjj art. 5 doet de heer Krijnen het voorstel het volgendo er bjj te voegen .Het doen van werk of het verrichten van werkzaamheden voor particulieren, anders dan uit den aard hunner betrekking voortvloeionde, is niet geoorloofd". De heer Frowein acht het wenscheljjk, dat in deze verordening een geljjkluidende bepaling komt als in de instructie van den Secretaris en hoewel hjj niet tegen het voorgestelde v»n den heer Krijnen is, wil hjj een beslissing daaromtrent liever tot een volgendo vergadering uit stellen en het voor stel revoieeren aan B. W. om advies. Aldus besluit men, zoodat da verdere behan deling der verordening verdaagd wordt tot de volgende vergadering. Daarna wordt het kohier van den Hoofd, omslag, dienst 1900 met 16 stommen vastge steld tot een bedrag van f 38197.92. Do heeren Korver en Frowein hielden zich buiten stemming. Zonder bespreking wordt het suppl. kohier van de Hondenbelasting, dienst 1899, met alge meene stemmon tot eeu bedrag van f 460. vastgesteld. Naar aanleiding van een schrjjven vaa de commissie van toezicht op 't ra i d.d elb. onderw|s, waarin wegens meerdere werkzaamheden het wenscheljjk wordt geacht, de commissie met 2 te vermeer deren en uit te breiden tot 7 personen, doon B. W. het voorstel om te besluiten, dat bedoelde commissio uit 7 leden bestaat. Met algemeene stommen wordt dit voorstel aan genomen. Vervolgens gaat men over tot het doen van oenige benoemingen. Tot onderwjjzer aan school 7b wordt met algemeene stemmen gekozen de heer F J. Rijkers, volontuir-onderwijzer aldaar. Herbenoemd wordt met 15 stemmen als lid van de commissie voor toozicht op 't middelb. onderw ij s de heer J. Nord en als nienwe leden dier zelfde op" missie de heeren D. du Cellióe Muller en Mr. J. A. Schaaft', respectievelijk met 13 en 14 stemmen. Als leden van de commissio voor toezicht op 't lager onderwjjs worden herkozen de altredende leden, de heeren J. G. Sineets mot 13-, W. Bakker Hz. met 14- en I. Korver met 14 stemmen, terwjjl voor de vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van don heer Ilylkcma, met 12 stemmen gekozen wordt de heer A. F. Timmors. Als commissaris van 't Zieken huis wordt met 15 stemmen dc heer K. Spoon herkozen. Hiermede is de agenda afgehandeld en heeft de rondvraag plaats. De heer Korver doet aan den Voorzitter twee vragende eene heeft betrekking op een uitlegging van een artikel uit de veror dening op de begrafenisrechten, dc andere heeft ten doel te informeeren of de inschrjj- vingen voor staanplaatsen van carousels, enz. op de jaarmarkt met de vcrordering overeen is te brengen. Dc Voorzitter zal in een volgende vergadering hierop antwoordeu hjj is niet voldoende voorbereid. De heer Verfaille vraagt of er nog geen bericht is ontvangen van den heer Van l'csch ton opzichte der pensioenregeling en ontvangt oen ontkennend unlwoord. De heer Frowein geef: zjjue goedkeuring te kennen over de toezending van liet ge drukte stuk, dat de verbouwing dor scholen bevat, maar betreurt het, dat er geen bepaalde voorstellen ingedaan worden, want de be staande toestand is onhoudbaar. Nog berekent hjj, dat de som voor rente en aflossing voor de leening, die daar voor gesloten moet wor den, te hoog is berekend. De Voorzitter dient den heer Frowein van repliek en zegt, dat het voorstel voor den verbouwing der scholen nog niet gereed is en dat hjj zjjue overige optnerkingeu aan 't college van B. zal overbrengen. De heer de Wit wenscht to vernemen of eerlang een voorstel tot aanleg van nieuwe struten kan verwacht worden. De Voorz. untwoordt, dat dit in verband staat met de binnenkort to sluiten leening. Hierna niemand meer het woord verlangende, wordt de openbare vergadering gesloton en gaat de Raad over in geheime zitting tot on derzoek van eenige reclames tegen den aanslag in den hoofdeljjken omslag. IELJ1VSTIJI I u i:\ HELDER, 16 Maart 1900. Woensdag is door de Directie der Marine alhier aanbesteed, de levering van 144000 KG. zachte (witte) tarwe en 96000 KG. harde (roode) tarwe. Zachte witte tarwe. 3 inschrijvingen, vau de heeren U. H. van Waveren, Ilillcgora, ad f 10.84; M. Witsenburg, alhier, I 10.87, en II. de Gier, Gorkum, f 10.92 per 100 K.G. Ilarde roode tarwe. 2 inschrijvingen, vao de heeren H. de Gier, Gorkum, ad f 11.91, en II. H. v. Waveren, Hillegom, 1 11.69 per 100 K.G. Men schrijft van Texel: Door schipper M. Boon Mz., van De Cocksdorp zijn den lOden, op de Vliehors, 17 soldateuuiutaen gevonden van Engelsch model, die daar aangespoeld waren. Zoowel vau voren als achter waren zij voorzien van kleppen, terwijl zich op de kruin een beweegbaar deel van koper bevond. Men verdiept zich in allerlei gissingen omtrent de herkomst dier voorwerpen. Sommige zeelieden zyn van meening, dat ze afkom stig zyn van troepen, die voor Zuid-Afrika bestemd waren. De Generaal Pel". Bjj het Departement van Koloniën is ontvangeu het volgende, van 14 dezerge- dagteekende, telegram van den Gouverneur- generaal van Nederlaudsch-lndië, betreöeude de te Sileraka (Nieuw-Guinea) gevangen genomen scheepsofficieren der Koninklyke Paketvaart-maatschappy Controleur Kroesen van de afdeeling West- en Zuid-Nieuw-Guinea bericht offi cieren van de Generaal Pel" vermoord zes daders gevangen. (St.-Ct.) De adsp. machinisten F. H. Ileukel- raau en M. Ouwehand, thans op De Schelde"' te Vlissingen en W. J. M. Lamers, thans op de fabriek te Feyenoord, zijn te Helle- voetsluis geslaagd voor het examen van machinist 2de kT. Maandag herdacht de wed. Abrahams te Kampen haar lOlen verjaardag. De oude vrouw geuiet nog een vry goede gezondheid. Te Heemstede is Zaterdagnacht uit de Hervormde kerk al het geld gestolen, dat daar in een kastje onder eensrkbank geborgen werd. De daders hadden zich blijkbaar over het dak van de consistorie kamer toegang weten te verschaffen. Zekere J. P., die verdacht wordt van dezen diefstal, is gevankelijk naar Haarlem overgebracht. Uit Appeltern Verleden week werd in de Herv. Kerk te Maasbommel vergadering gehouden, waar aan ook eenige personen uit Appeltern, die tot de volgelingen van Spiering behoorden, deelnamen. Een oproerige geest heerschte er buiten onder de menigte gedurende de vergadering en toen deze dan ook was afgeloopen, wer den de deelnemers door een talrijke menigte afgewacht en gevolgd ouder een oorverdoo- vend ketelmuziek. Vooral had men het gemunt op Dibbits, uit Appeltern, die verdacht wordt van Ijjk- schenuis na den onlangs gepleegden moord, die door 2 veldwachters tegen de woedende menigte moest beschermd worden en op Visscher uit Altforst, die hoewel minder, toch aan vervolging heeft blootgestaan. Toen het hoofd der bijzondere school te Appeltern (de heer Roest geen volgeling van Spiering en geenszins een dweper) te zeer in 't nauw geraakte, besloot hjj over de veeren naar Megen te vluchten. Toen dit plan bekend werd, volgde de menigte hem tot het Maasbommelsche Veerhuis, waar hij zelfs bedreigd werd Volgens geruchten moet voor een aanzien- ljjk bedrag aan tractatie de vervolging zjjn afgekocht, hetgeen evenwel niet belette, dat het hoofd der school geslagen is en twee wonden aan het hoofd heeft bekomen. Ook in het naburige Batenburg zyn de gemoederen wederom oproerig, zoodat ver sterking van lljjks-politie is aangevraagd en verkregen. Naar men zegt, zjjn door de familieleden te Appeltern berichten van Scherf ontvan gen, waaruit blijkt, dat hjj reeds grooten- deels van zjjn dwaalbegrippen is bekomen. De vrouw van Scherf is gehsel normaal en beweent voortdurend berouwvol het ge beurde. Te Zaudvoort verkeeren twee huisge zinnen in grooten angst Twee huisvaders zijn voor eenigen tijd met een stoomtrawler naar zee vertrokken en tot heden niet te- iggekeerd. Men vermoedt dat het vaartuig vergaan is. Een der beide mannen was on langs gehuwd de audero is vader van een groot gezin. Bjj een brand te Newark, in den Amerikaanschen Staat New-Jersey, in een groot, door vele Italiaansche gezinnen be woond huis zjjn 15 personen, meest kinderen, omgekomen. Men schrijft den braud aan kwaadwil ligheid toe. De Oorlog in Zuid-Afrika. Johannesburg ontruimd. Uit Durban wordt aan de Daily News" gemeld, dat op last van de regeering te Pretoria de veldkornet te Johannesburg alles in gereedheid moet brengen, om de stad zoo spoedig mogeljjk te doen ontrui men door vrouwen en kinderen. De veld kornet moet een opgave inzenden van het aantal vrouwen en kinderen in elk district, met vermelding van transportmiddelen, die dienen kunnen by een plotseling bevel tot ontruiming. Mauser, de eigenaar van de bekende ge- weerfabriek, heeft beslist tegengesproken dat aan de Boeren Mauserkogsls tuet een holls of zachte punt zouden zjjn geleverd. Alle Mauser-patronen, die aan de Trans- raalsche Regeering zijn geleverd, hadden een volledigen stalen mantel. Het gevecht bij Driefontein. De DoerenUzing. PRETORIA, 13 Maart. Over het ge vecht bjj Abrahamskraat op 1.1. Zaterda^ rapporteert commandant De la Key bet volgende De Engelsche strijdmacht, geschat op 40-000 man, naderde onze stellingen uit twee richtingen. Eerst beschoten zjj met granaten de stellingen, welke bezet waren door de artillerie van generaal Celliers. Deze aanval werd gevolgd door een ge vecht met klein geweer, waarbjj twee van onze menschen werden gewond. Toen de Engelschen bemerkt hadden dat een po ging om op dit punt door te breken, hopeloos zou zjjn, deden zy een tweeden aanval op onzen linkervleugel, die uitge spreid was in stellingen, welke het hoogste punt vau den weg beheerschten, waar ik met 300 man bad post gevat. Het was voor de Engelschen van groot strategisch belang, deze heuvels te nemen. De federalen begrepen dit, en er volgde een hevig gevecht, dat van 9 uur 's mor gens tot zonsondergang duurde. De bur gers vochten als helden en sloegen drie maal de massa's Engelschen af. Do vjjaud loste voortdurend zjjn manschappen als zjj vermoeid waren »t'. Elke poging om de positie stormenderhand te nemen werd afgeslagen, en bjj zonsondergang waren de Engelschen geen vjjftig yards van ons verwijderd. De Engelschen leden zware verliezen van onze verliezen heb ik nog geen nauw keurige opgave ontvaugen. LONDEN, 14 Maart. Het departement van oorlog publiceert het volgende tele gram van lord Roberts, gedateerd Bloem fontein 13 Maart, 8 uur 's avonds »Met Gods hulp en door de dapperheid van Uwer Mujesteits soldaten, hebben de troepen onder mijn bevel Bloemfontein bezet. »De Britsche vlag wappert nu boven de presidentswoning, welke gisteravond door Steyn, den voormaligen president van den Oranje-Vrijstaat, is ontruimd. »Fraser, lid der voormalige Regeering, de burgemeester, de regeerings secretaris, de landdrost en andere ambtenaren kwamen my twee mjjlen buiten de stad tegemoet en overhandigden mij de sleutels van de regeeringsdepartementen. >De vijand heeft zich uit de buurt terug getrokken en alles schijnt rustig. De be woners van Bloemfontein bereidden aan de troepen een hartelijke ontvangst." De eere-degen voor Cronjé. De vervaardiging van den eere-degen voor generaal Cronjé, waarvoor aan het bureau van de >Intransigeant" omstreeks 15.000 francs aan inschrijvingen zyn inge komen, is opgedragen aan den beeldhouwer en graveur Julien Paliez. Het ontwerp voor het kunstwerk is al gereed. Het ge vest wordt gevormd door eeu Boer, die aen hals van den Engelschen luipaard met zyn gespierde vuisten omklemt; zjjn klauwen zyn verward in de vouwen van de Trans- vaalsche vlag, waaruit de korf Tan den dogen bestaat. De kleuren van de Trans- vaalsche vlag worden nauwkeurig weerge geven door email- en edelgesteenten robijnen vormen het rood, diamanten het wit en safieren het blauw der vlag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1