KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen Het Spookhuis. No. 2828 Zaterdag 21 Maart 1900. 28»te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59; Mi- Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, le kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of' in postzegels, «óór 5 zullende anders daar over met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 27a Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS. KALENDER DER WEEK. MAART, Lentemaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 54 m. Onderg. 6 u. 19 m. Zondag 25 Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrijdag 30 Nieuwe Maan. Zaterdag 31 Uit het Hanenland. De vraag wordt thans van vele kanten met allen ernst gedaanwat staat er nu verder in Znid-Afrika te wachten Een blik op den hnidigen toestand, die niet gemakkelijk met 'de noodige juistheid is te overzien, geeft maar heel weinig kijk op de dingen, die er waar schijnlijk zullen komen, op de gebeurtenissen dio er nu verder to wachten zijn. Bilangstel- lend vraagt menigeen, of er dan niets, heele- maal niets te hopen valt van de mogendheden, tot wie de Presidenten der beide Republieken zich met het verzoek om bemiddeling hebben gewend. Bekend is het, dat de Regcering van Duitschland gezind is, om bemiddelend opte- treden, doch eerst dhn, wanneer do hoofd voorwaarde daartoe aanwezig is, d. i., dat beide oorlogvoerende partijen zulk een ver zoenend optreden wenschen. Daarvan is dus heel niets to hopen. Evenmin is er iets te wachten van 't vriendelijk aanbod van den President der Voreenigde Staten van Noord- Amerika, die, lettende op de gezindheid van •en groot deel der bevolking, in 't belang der Boeren, wól geneigd zou zjjn, tot beëindiging van den oorlog mede te werken, doch geen aanleiding meent te vinden, om met Engeland overhoop te geraken. Ook Rusland wenscht zich aan geen onvriendschappelijke daad tegen over Engeland schuldig te maken, vooral niet nu het bekend is, dat h t Britsche Bewind •lka poging tot intervonti- als een vijandige daad wil beschouwen. Berekening en eigen belang bekleeden het voorzitterschap in de kabinetten der vorsten en verdere regeerders, zoowel to Berlijn, te Washington, te Peters- burg als te Parjjs. Do leidende mannen der diplomatie houden geen rekening met de wen schen en verlangens der massa, doeh met voorbijzien dier gevoelens zetten zjj rustig hun politiek schaak partijtje voort, er op be dacht, zoo weinig mogeljjk gevaar te loopen bjj do grootst mogelyke winstkans. In Engeland wordt, na de gebeurtenissen van den jongsten tijd, het einde van den oorlog met bljjde vooruitzichten spoedig lege- moet gezien, ofschoon de opperbevelhebber van het Engelsche leger Lord Wilseley dezer dagen zijne verwachting te kennen gaf, dat niet vóór de maand Mei de Britsche vlag van Pretoria zal waaien. Er staat dus wnar- schijnlijk nog heel wat to wachtenIntusschen is men in Engeland al begonnen met de be antwoording der vraagwat staat or te ge beuren nadat de veroveringskrjjg is ten einde gebracht? Mon sluit het oog niet voor de moeilijkheden, die het Vercenigd Koninkrijk bedreigen. In de eerste plaats denkt uien aan het gevaar, dat van den kant van het zwarte ras dreigt. Do inboorlingen toch zjjn getuigen er van geweest, dat de Engelschen het keer op keer moesten afleggen tegen de Boeren, en zien aan 't slot, boe deze verpletterd wer den door eeno enorme numerieke overmacht. Zullen zjj steeds lydelyke toeschouwers blij ven, en niet op een gegeven oogenblik tot de gevolgtrekking komen, dat de macht van hunne meesters toch ook haar grenzen heeftdat de blanken, ondanks hunne beschaving en ont wikkeling, toch ook al niet anders doen, dan zy, nl. het recht van den sterkste in toepas sing brengen, den zwakkere opofferen aan de gewin- en hebzucht van den sterkere, tegen alle recht en billijkheid in Engelschen of Boeren wat maakt dat voor een verschil voor dio zwarten? Allen zyn blanken, besliste vijanden en onderdrukkers, wier verdryving de inboorlingen als hun ideaal beschouwen. Ook de verhouding tegenover het zwarto ras zal Engeland voldoende aanleiding geven, om gedurende de eerstvolgende jaren een aun- zienlïjko troepenmacht in Zuid-Afrika beschik baar te houden, ten einde voorbereid te zyn op allo gebeurlykheden en niet plotseling verrast te worden door zeer mogelijke aan- valleu. Eveneens mag in de toekomst worden gedacht aan de macht en hot aanzien van den intrigant Cecil Rhodes. dio meer dan eens reeds heeft blijk gegevon van zijne min achting tegenover het leger, van zijn eerzucht, die geen macht, honger dan de zijne erkent. Deze Napoleon van Zuid-Afrika heeft al meer dan eens doen spreken van zijn zon derlinge houding tegenover de militaire auto riteiten, onlangs nog over generaal Bulier en over de geheele houding der Engelsclio troe pen vóór en na do bevrijding van Kimberley. Men moet niet vergeten, dat met dc macht, het aanzien en de invloed van Rhodes in, Zuid-Afrika degelijk moot worden rekening gehouden door de Britsche Regeering. Is er nu echter waar het door innige belangstelling in het lot der Boeren gedreven, zeer vele om te doen is in 't geheel geen hoop, dat voor deze dapperen nog een goedo toekomst is weggelegd Geen uiteicht ziende, om met hunne tegenpartjj tot een vredelie vende oplossing te komen, zullen zij strijden zoo fel zij kunnen. Wie weet, wat het tal rijke Engelsche leger daar ginds nog boven het hoofd hangtEn dan interventie van de mogondheden is uitgesloten, doch niet uitgesloten is de kans, dat Rusland voldoende aauleiding vindt, om in Azië het den Engel schen lastig, heel lastig te nmken, en 'tis ook niet uitgesloten, dat in Egypte weldra een verzet togen de Engelschen ontstaat, 't welk ernstige gevolgen zou hebben. Beide genoemde eventualiteiten zyn niot zoo heel onwaarschynlykmin of meer laten zij zich al aankondigen, 't Is ook daarom hoogst moei lijk te" voorspellen, wat de naaste toekomst te zien zal geven. HELDER, 23 Maart 1900. Onbekende Brieven. Postk. Helder. Ie helft Maart. Mej. D. v. d. Oven, Amsterdam. M. Janzen, id. Mej. C. W. Blok, Gouda. A. v. Heerlen, Haarlem. J. Harskamp, Hogendijk, Rotter dam. Wed. I'. Heineman, Utrecht. G. v. Leen, Vlaardingen. P. Breed, Voorburg. A. Walz, Wijde Wormor. In de jl. Woensdag gehouden be stuursvergadering van de Afdeeliug Helder van de Hollandsche Maatschapdij van Land bouw is besloten ora aan de leden op de algemeene vergadering voor te stellen op 2 Augustus a. a. in plaats van één, twee wedloopen te houden en wel een daarvan met paarden uitsluitend uit deze gemeente. Dit plan zal, naar wij vertrouwen, bij de leden ongetwijfeld instemming vinden en zal bet aantrekkelijke van de bard dra verg voor de ingezetenen daardoor in niet geringe mate worden verhoogd. De firma Lissone Zoon zullen ge durende de tentoonstelling eiken Maandag, te beginnen met 7 Mei, een gezelschaps- reis naar Parijs ondernemen, telkens voor 8 dagen, 't Programma ziet er zeer aan lokkend uit. De officieren van de „Generaal Pel". Van betrouwbare zijde meldt men aan de »Oprechte Haarl. Ct." »Ik kan u mededeelen, dat ik inzage heb gehad van een particulier schrijven, waarin bevestigd wordt, betgeen velen reeds ge vreesd hebben, dat n.1. de officieren van «de Pel" die op Nieuw-Guinea aan land waren gaan passagieren en gevangen ge houden in banden van kanuibalen zijn gevallen en opgegeten." Men meldt uit Amsterdam In eene Dinsdagavond in d'Geelvinck" gehouden druk bezochte vergadering van de Vereeniging van dok- en bootwerkers eRecht en Plicht", waarin Van Erkel weder aanspoorde om bij de gestelde eiscben te volharden en toch vooral eendrachtig te blijven optreden, is besloten dc pnf roons alsnog tot 2(3 Maart tijd van beraad te laten. Is op dien datum geen gunstig antwoord ontvangen, dan zouden allen het werk weder .moeten staken. Zaak-Hogerhuis. Voor do Hnogen Raad kwam heden aan do orde do voortzetting der openbare behan deling van het verzoek tot revisie der zaak van do gebroeders Hogerhuis. Advocaat-generaal mr .Patjjn deelde omtrent deze zaak mede, dat na het nieuwe onderzoek en na de beteekening van het requisitoir van Z.E H.A. aan de verzoekers van do zijde van dozen geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid tot het indienen van een memorie. Daarom bepaalde advocaat-generaal zich voor- loopig er toe zich te referecren aan zyn re quisitoir tot afwijzing van hot verzoek. De 'gemachtigde van dc verzoekers mr. Z. Van den Bergh trachtte daarna aan te toonen dat na het nader oaderzoek het bewjjs voor zijne meening dut er rivieie moet volgen, niet is verzwakt, doch integendeel. Zjjns inziens de revisie onafwijsbaar is ge bleken. Do Hoogo Raad zeide pleiter heeft voor zich een dossier van een hoogst éónzjjdig onderzoek. En pleiter trachtte dit nader aan te toonen door to wjjzen op verschillende omstandighe den en op de vragen aan dc getuigen gedaan. Advocaat-generaal Mr. Patijn wees opnieuw er op dat, werd in deze op de door den ge machtigde der verzoekers aangevoerde gron den de revirie toegestaan, men van het mid del van revisie eeno nieuwe instantie in het proces zou maken, iets wat dc wetgever niet heeft gewild. Wel degelijk heeft volgons adv.-gen. Hooge Raad thnns de betrouwbaar heid van de getuigenverklaringen to beoor- deelen. Voorts bestreed adv.-gen. do bewering als zoude het onderzoek eenzijdig zijn geweest: al de verzoeken van den gemachtigde omtrent aan de getuigen te stellen vragen zyn inge willigd. De verdediging heeft zich dus niet to beklagen over eenzjjdigheid. Voorts herinnerde spreker dat dc discussie thans alleen kun loopen over het nader on derzoek en dat dit uit den aard der zaak beperkt moet zjjn tot de beide punten waar omtrent de Hooge Raad een nader onderzoek heeft bevolen. De verklaringen der getuigen nu nagaande, meende pleiter dat het duidc- gobleken is dat het lantaarntje door Wibreu Hogerhuis op de plaats des misdryfs is ge bracht. Al moge het lantaarntje misschien vroeger zjjn geweest in het bezit van anderen, h-t bewijs dat het niet in het bezit van W. Ho gerhuis kan geweest zijn, is niet te leveren. De verklaring van Donwe Swart, die o. a. zeide het lantaarntje in liet bezit van Van Djjk gezien te hebben, beschouwde adr.-gen. als een leugen. Voortsde heer Middelkoop moge alleszins betrouwbaar zijn, maar zjjnc memorie heelt hom bljjkbaar parten gespeeld. Aan de nitdrukkingon in brievon hechtte adv.-gen. niet veel waarde. De bekentenis sen van Van Djjk, Dijkstra en Alberda acht spr. op zich zelf reeds onaannemelijk. Waar om kwamen die zoo laat Ze berusten op getuigenissen van personen dio weinig gelooi vediencn. De bedoelde bekentenissen zijn volgens spr. to beschouwen als lichtvaardige uitlatingen. Wjjzende op de onpartjjdigheid van dc Ne dcrlandsclic rechter zeide pi. ook daarom zoo veel waarde te hechten aan lfl oordeel van het Hof te Leeuwarden. 'Ijp slotte persi steerde Z. E. H. A. bij zjjn ger-ïpien rcquiBitor. De uitspraak in deze raak is bcpuald op 18 April. Brieven voor den Oranje-Vrijstaat. Tot nadere aankondiging worden de brieven en overige poststukken, bestemd voor den Oranje-Vrijstaat, verzonden via Pretoria. Afzenders, die verzen.iing hunner stukken over Kaapstad wenschen. zullen dit met duidelijk schrift op de adreszijde moe ten aangeven, in welk geval daaraan gevolg zal worden gegeven. Tentoonstelling te Parijs. In de afdeeling voor juweelwerk zal een enorme diamant geëxposeerd worden, die nabij Kimberley, de bekende diamantstad in Zuid-Afrika, gevonden is kort voor het uitbreken van den Engelsch-Transvaalschen oorlog. De steen is verzekerd voor een bedrag van 400 000 pd. ster!. (4.S00.000 gulden; en zal tentoongesteld worden in een etalagekast, die door vier agenten van politie wordt bewaakt, 's Nachts zal de etalagekast in den grond zinken en aldus tegen berooving beveiligd zjjn. Dertien messen ingeslikt. Sedert eenigen tjjd bevindt zich in bet stedelijk Ziekenhuis te Bamberg de acrobaat Grodfried Rössner uit Miincben. Deze trad op als utessenslikker en had dertien messen ingeslikt. Drie daarvan hadden een natuur lijken uitweg, terwjjl vjjf eerst na een maagoperatie kunnen verwjjderd worden. Vjjf steken nog in zjjn darmen en, daar een nieuwe operatie niet wenscheljjk wordt geacht, moet de kunstenaar afwachten, of de natuur hem zal helpen. Dinsdag wilden 25 boeren uit Kalocsa naar Palts terugkeeren. Het stormde hevig en de Donau was onstuimig. Toch tracht ten zjj de rivier over te steken. Midden op den stroom sloeg hun vaartuig om, en allen, op één na verdronken. Tegen het einde van de vorige maand werd het zuid-westen van Rusland bezocht door een sneeuwstorm, die drie dagen aan hield. Nu de sneeuw wegdooit, blijkt dat er in dien storm veel menschen en dieren om 't leven zijn gekomen Alleen in het district Kief zjjn twintig bevroren men- schenlijken gevonden, en elders vindt men ook nog telkens lijken van uienschen en paarden. Woensdagochtend kwam een wagen van de Fransche Bank met een belangrijke geldzending aan de Gare du Nord. Lr lagen zakken 20-francs-stukken en ander goud op de banken, benevens een porte feuille met 400.000 frs in biljetten. Op het oogenblik, dat de controleur uit den wagen stapte, vroeg iemand hem den weg naar het tentoonstellingsterrein, terwjjl een andere persoon den koetsier aansprak. Het duurde slechts een oogenblik, maar dit was voldoende voor een derden persoon om in den wagen te springen en zich van de portefeuille met 400.000 frs. meester te maken. Weg waren de drie! De groote muur. Het zal niet lang meer duren of men- schenhanden zullen doen -verdwijnen wat de natuur nog heeft willen overlaten van den Chineeschen grooten muur. Deze muur was oorspronkeljjk 2500 kilometers lang, 25 voet breed aan den voet en 15 aan den top. Op sommige plaatsen was de hoogte 30 voet. Tweeduizend jaar geleden werd de muur door twee millioen werklieden gebouwd, om de invallen der Turtaren te keeren, welke er echter niet door geweerd konden worden. Na zoo langen tijd nutteloos als grens- uiuur te hebben gediend, zal al het rnute- riaal, waaruit hjj bestaat, aangewend wor den voor het bouwen van djjken, kaden, gebouwen, enz. Li-Hu g Chang's invloed moet niet ge heel vreemd zjjn aan deze"spoedige verdwij n ng van het achtste wereldwonder. De Oorlog in Zuid-Afrika. Overgenomen uit de t« Pretoria verschij nende .Volksstem* De Spionkop-slag. Colenso, 29 Januari. Eenige merkwaardige bijzonderheden om trent den laatslcn slag op de hooge platte kop deelde one do heer Daniël Opperman mede, die als waarnemend commandant de leiding tan hot gevecht had. Vijf minuten voor drieën 's nachts was de Engelschman op de kop. Onze betrekkelijke zwakke burgermacht vluchtte de kop af, ter wjjl sommigen der vjjanden in het vuur hun ner overwinning begonnen te roepen van Ama- juba gewroken. Tegen het aanbreken van den dag begon een kleine macht der onzen weder de kop te beklimmen. Van de koppen links en rechts ■chotcn de onzen daarop, zoo vinnig, dat de •jjand zjjn hoofd niet buiten do verschansing durfde te steken, zoodat de onzen aan de rand konden opklimmen. Ondcrwjjl had de 'jjand reeds dwars over de kop een lange sloot gegraven en hier en daar lbrtjes ge bouwd, voor de bevelvoerende officier een bjjzondere hoog. De onsen stormen daarop met ongcörenaarden moed en heftigheid voor- en hernemen hunne uiterste schansen.. Wel kostte hun dit betrekkeljjk veel men- schenlc-rens, maar thans luidden zjj vasten voet en do 2000 vjjanden, die dicht bij elkaar boren op de kop achter hun schansen lagen, waren niet in staat hen to verdrijven. Het is inderdaad wonderljjk to noemen, dit die sterke macht, de 60 of 70 der nnz-n niet als het ware van de kop kon afdringen ja, wat sterker nog is, al spoedig kwam de wit te vlag. Ongelukkig kon die door do min of meer gebogen oppervlakte van de heuveltop niet overal gezien wo den. Veldkornet Opperman roept na een oogenblik van stilte twee ge wonde Engelschen tot zich en zegt: ga naar je maats en zeg hun, dat ze slechts de wa penen moeten afleggen, dan is alles recht. Een partjj burgers apringen met beide sol daten naar den vjjand en vriend en vjjand raken voor een oogenblik door elkaar ver ward. De Veldkornet zendt toen Jan Col liers van Pretoria, die op een klip springt en schreeuwt: .mannen, waarvoor laat jullie je voor niet doodschieten, gooit die wapens weg en haarloopt naar ons." Verscheidenen gooien de wapens neer, maar eensklaps springt een officier naar voren en roept: //ik geef mjj niet over en comman deert:" valt ze aan met de bajonet, schiet ze neer dc Boeren. Toen volgt een algemeene verwarring, een menigte gooien hun geweren weg en hollen den berg af, 179 loopen hard onze men schen na, de anderen schieten en vallen aan met de bajonet. Het mocht ze niet baten, de govangenen worden fluks den berg afge bracht, de Engelsche officieren keeren de afvluchtende». Ken paniek echter had de troepen bevangen. Van een verhaalt men, dal hjj weigerde zjjn hoofd boven de ver schansing uit te steken en te schieten, gelijk dat vrjjwel gelijk stond, met een onmiddel- ljjkcn dood. Een officier komt van achter naar den man toe en schiet hem door het hoofd met zjjn revolver. Door dergeljjke krachtige middelen hield de vjjand zjjn troe pen op de kop. Vreeseijjk werkten onze beide kanonnen cn de groote maxitn onder hen. Ia den nacht vluchtten allen of liever, zoovelcn er »og leefden of niot gewond wa ren, de kop af. Verschrikkelijk is het to zien, hoe de and met zjjn dooden werkt. Een honderdtal liet hjj onbegraven liggen. De 18 dooden, die laatst tegenover Ermclo's positie by Co lenso vielen, werden door de aasvogels op gevreten, terwijl hun Engelsche strijdmak- keas eenige mijlen verder bezig waren «poli te spelen.* De «Standard" heelt van zjjn correspon dent de volgende officieele opgaven in ver band niet het beleg van Ladysmifch ont vangen Het beleg duurde van 2 November tot 1 Maart. In November bestond het gar nizoen uit 572 officieren en 17.924 man in Maart was bet teruggebracht tot 403 officiereu en 9761 man. lu bet hospitaal werden behandeld 10,668 pereouen, waaronder 1766 ijjders aan typhus en 1807 gevallen van dysenterie. Het aantal sterfgevallen bedroeg 600, o a 393 aan typhus en 117 aan dysenterie. Op 1 Maart waren nog 1996 zieken in de hospitalen in behandeling. Van dezen leden 708 aan typbus, 341 aan dysenterie en waren 189 in den strjjd gekwetst. Aan bekomen wonden stierven 59 man, in gevechten werden gedood 35 officieren en 353 man, door het bombardement 2 officieren en 33 man. In November waren in de stad 5309 paarden en 4539 muilezels. Bjj bet eind van bet beleg waren er nog 2900 paarden, waaronder 500 valide, 3713 muilezels. De ammunitie bedroeg vóór het beleg voor het 4.7 cM. scheepsgeschut 506 rounds, voor de marine 12-pouders 1036 rounds, voor de houwitsers 887 rounds eu voor bet veldgeschut 11.437 roundsna het beleg onderscheidenlijk 42,252,102 en 7200. BLOEMFONTEIN, 19 Maart. De Boe ren hebben gisterennacht de spoorwegbrug over de Modderrivier, ongeveer veertien mijlen noordwaarts, tusschen Brandfort en hier, in de lucht laten vliegen. LONDEN, 20 Maart. In het Lagerhuis vroeg Henniker Heaton of de Boeren ge dreigd hebben Johaunesburg in brand t« steken en of ter hunner keonis gebracht was, dat brooddronken vernieling van Engel sche eigendommen gedurende den oorlog ten hunnen laste zou gebracht worden en het bedrag daarvan geheven van huu boer derijen en bezittingen. Wyndham ant woordde, dat deze zaak buiten de bemoei ingen van het departement van oorlog lag. Chamberlain is voornemens te dezer zake een proclamatie uit te vaardigen. BERLIJN, 20 Maart, In de bestuurs vergadering van bet Duitsche Roode Kruis werd bet dwaze verzuim geconstateerd, dat men vergeten had aan de laatstvertrokken ambulance naar Transvaal de noodige uit rusting, als draagbaren, verband- en genees middelen, enz., mede te geven, zoodat het personeel te Loren^o Marquez moet bljjven zitten en de volgende stoomboot met de uitrusting afwachten. e e e Volgens telegram uit Pretoria meldt een officieel bericht, dat de Boeren in bet ge vecht bij Abrahamskraal (Driefontein) op 10 Maart, 90 man aan dooden en vermisten hebben verloren. Driemaal werden de En gelschen teruggeslagen voor zjj het wonnen. De terugtocht van de Boeren benoorden Bloemfontein, zoo heet het verder, is in volmaakte orde geschied. De kanonnen en munitie zjju in veiligheid. e De stemming onder de Boeren. LONDEN, 21 Maart. Uit Kroonstad wordt van 18 Maart aan de avondbladen geseind De verbonden commando's hier wachten vol goeden moed het oprukken van de Engelschen af. President Kruger richtte een bezielenden oproep tot de Burgers om den strjjd voor vrijheid rol te houden. Hjj verklaarde dat hjj er zeker van was, dat de strjjd ten slotte zou leiden tot het be houd der onafhankelijkheid, ondanks de tijdelijke bezetting van Bloemfontein door de Engelschen. In een dergelijkeu oproep waarschuwde president Steyn de burgers niet te geloo- ven in de proclamatie van lord Roberta betreffende het neerleggen der wapens. De oproep verwekte onder de burgen een waarachtige geestdrift. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Near Oost-lndië: Yenendin^swe/. Datunderter jTydst d.laat. poat-keserg. |binl.ehPwkt 9. p. H«po»t ï'u Amsterdam 80 Mrl. 7-'ter. |i. leepoit via Rotterdam 28 I 7.'sar. p Hoil. mail via Genua. 27 7.'tav. p Hall. mail via Mar-eiUa. Jtol7 April S SO 'anom. Krsnsclic mail vU Marseillr 23 Mr:. 7.—'.av. p. Engelse he mail via Brindisi 30 9. uanr Palembang, liiouw. Bank», BUlHou en Z. W. Af- dceUo* vaa Born.o) Naar Atjchen da Ooitkoat van SumatraJ eiken Vrydag p. Duftacke mail via Napel». 2 en 16 April 9.'i Naar Guyana (Surinama) p. zeepost via Amsterdam 31 Mrt. I 7.'»av. p. mail over Engeland 2 en IC April. 7.'eav. p. mail via St. Nozaire 7 7.— av. Naar Curayao, Bonaire en Aruba: f. zeepost via Amsterdam 31 Mrt. 7.— av. p. mail via Southimpton lalken Dinsdag' 8.80'saam. p. mail via Qnreostown [eiken Vrijdag 8.80 nam. Naar Si. Martin, St. Euatatlua en Saba: p. mail over Engeland 2 ea 18 April.! 7.'»av. Naar Tra n e v aal en O r a n j e - V r jj- staat: via Napels: 26 Maart9uur'sraorg. IFEl aiLLETOET. 60) «Hierover, mijne hecren,* zei Lenoir, «ben ik precies van een andere meeDing. liet testament geeft mjj eene onbepaalde macht over mijne pupil, het onderwerpt haar aan mijne leiding cn ik acht de verplaatsing naar mjjn hnis dringend noodzakeljjk, om mij dade lijk van hare gehoorzaamhc d to overtuigen.* »Gjj misbruikt uwe macht,riep dokter James, »en dit is nog des te erger, wjjl gjj juist tegen den wil van den overledene han delt. Miss Day zal gedwongen zjjn, hulp te zoeken by het gorecht, dan moge dit bosliasen, wie gelijk heeft.» .Laat mij hopen, kolonel Lenoir," voegde dokter Williams er bjj, ,dat het ons op min zame wijze gelukken moge u tot andere in zichten te breDgen.* «Neen,* riep Lenoir, .denk er niot aan, mjjno hoeren, mjj van besluit to doen veran deren. Ik heb mjjne redenen om zoo te han delen en daarom verzoek ik u, lieve Clara, om met mistress Rocke naar uwe kamer te gaan, ora u reisklaar te maken, want wij verlaten morgen Willow-Heighta. Om acht uur is de wagen gereed.' •O, mjjn God, mjjn Godjammerde mrs. Rocke, .hoe kant gjj zooiets toelaten?» «Ik stel mjj onder de bescherming van de vrienden mjjna vaders,* riep Clara. «Dokter Williams, dokter JamesIk smoek U bjj het aandenken mjjns vaders, duldt niet dit mis bruik van geweld en beschermt mjj! Bedaar, lieve miss,* vermaande dokter Williams hot arme meisje. .Alles zal ten beste keeren. Schik u in den wil van uw voogd en ga naar uwe kamer. Ik zal daar bjj u komen, als wij hier klaar zijn.* voegde hij er troostend bjj, waarna Clara met mistress Rocke do bibliotheek verliet. .Ik verzocht miss Day zich te verwjjderen,* zei dokter Williams nu tot den kolonel, «om u ronduit de waarheid te kunnen zeggen. Uwe handelwijze, mijnheer, is mjj onbegrijpe- ljjk. Drie getuigen, aan wier geloofwaardig heid gjj niet kunt twjjfelen, bevestigen u, dat het dokter Day's laatste wenscli was, dat zjjnc dochter hier bleef vronen en gjj wilt dit ver hinderen Maar gjj spraakt van redenen, die gjj daartoe hadt, mag men weten, welke die zijn?* .Mijne hoeren, ofschoon ik niet inzie in hoeverre ik n rekenschap vau mjjne daden verschuldigd ben, wil ik aan uw verlangen voldoen en u mjjne "redenen blootleggen. Gjj xnlt ze zeker als grondig inocten erkennen. De oorzaak, dat ik mjjne nicht niet hier laat, is deze jonge heer hier, die zich dokter laat noemen, ofschoon hjj nauwelijks de school banken verlaten heeft. Hedenmorgen bekende hjj onder ongehoorde vrijpostigheid, dat hjj reeds haar bruidegom was. Stel u voor, mjjne heeren, hij... een mensch. dien dokter Day, mjjn zwager, uit barmhartigheid opnam, wiens moeder hier in dienst is, maakt aan spraak op de hand mijner nicht en beroept zich op de reeds verkregen toestemming mjjns zwagers. Het is onmogelijk, dat gjj niet inziet hoo noodzakeljjk het is, Clara met mjj te nemen, om haar niet aan do verleiding van een mensch bloot te stellen, die gewetenloos genoeg is, tot loon der vele weldaden, die bjj hier ontving, het hoofd der dochter zijns wel doener* op hol te brengen.* Traverse werd doodsbleek, toen hjj zich weder *oo beleedigd zag, in tegenwoordigheid van twee getuigen. Bevend van woede sprong hjj op en zon zich zeker op den lasteraar geworpen hebben, indien de dokters Wil liams en James dit niet met geweld vorhin- derd hadden. «Laat ons dien heer antwoorden,' zei dokter James. .Ja, wees bedaard, beste Traverse,* voegde Williams er bij. ,Do grove beleediging, een man van eer zooals u aangedaan, valt op hem terug, van wien ze uitgaat. Ja, kolonel Le noir," riep hjj, met verheffing van stem. het kwetst ieder fatsoenlijk man, zoo smadeljjk van een jongeling te spreken, die wegens zjjne voortreffelijke hm-danigheden door iedereen geacht wordt. Wjj kunnen u ook verklaren, dat dokter Day hom als zjjn aanstaanden schoonzoon beschouwde, dut Clara met dokter Rocke verloofd is en hjj door uw overleden zwager gemachtigd werd, na drie jaar te huwen. Dit weten wjj uit den mond van den doode, die zeer goed wist, dat hjj voor zijno dochter geen beteren echtgenoot kon vinden dan dezen jongen man." .Jammer,* hernam Lenoir met aijn bitse ironie, .dat deze voortreffelyke, uitmuntende, brave en edelmoedige jonge man het ongeluk heeft mjj te mishagen. Ik, mjjne heeren, ik ben de voogd van Clara on niet gjjvan mjj bangt dus de beslissing af en niet run u of do heer Rocke do echtgenoot van mijn nicht zal wordon, ja of neen. En daar ik dit niet van plan bon, mag de lieer Rocke naar eene andere partjj uitzien, want mjjne nicht krijgt hjj nooit!" De kolonel stond op en nam zijn hoed. .Gij zult nu wel inzien, mjjne heeren, dat het volkomen nutteloos is, dezen woordenstrjjd langer voort ic zotten. Ik houd streng rast aan het recht, dat do wet mjj geeft, en handel als een man, bjj wien do eer alleen tot richt snoer geldt. Zonder dat Clara bij mjj is, kan ik over haar geen vaderlijk toezicht uit- oefenen.* Dit zeggende boog Gabriël Lonoir voor de beide heeren, tot teeken van afscheid. .Nog een woord,' riep dokter Williams, als deze zag, dat hjj wilde heengaan. .Ikzietnjj genoodzaakt tegea u eene aanklacht bjj het gerecht in te dienen, om a de voogdjj te ont nemen, indien gij den laatsten wil de» over ledenen niet eerbiedigt.* Zooals gjj verkiest, dokter Williams,' her vatte de koloeel trotsch. «Steunende op mjjn goed recht, vrees ik uwe aanklacht niet.* lljj keerde den geneesheeren den rug toé cn verliet met een verachtelijken blik op Traverse de bibliotheek. Volgens zjjne belofte begaf zich Williams naar Clara, terwijl dochter James met Tra verse in den tuin wandelde, om den opge wonden jongen man tot bedaren te brengen. Dokter Williams vond mios Day ia tranen op hare kamer bjj mistress Rocke. Toen kot jonge meisje den arts zag binnen treden, sprong zjj op en riep«Gjj, de vriend mjjns vaders, gjj zult mjj niet verlaten Holp mjj en verlos injj uit do baDden van dezen hateljjken mensch, die het op mjjn on geluk gemunt heeft!' Met groote moeite gelukte het dr. Williams haar tot bedaren to brengen. «Troost n, lieve Clara, ik zal alles doen ora den kolonel tot toegevendheid te dwin gen. Ik behoef u niet te vragen, of ge er mee ingenomen zjjt, dat ik mjj tot do rechtbank wend .Zeker ben ik dat!* riep Clara. .God geve, dat uwe pogingen met een goeden uitslag bekroond wordon." Ik iwjjfel er niet aan,' verzekerde de dokter, .intusacheu moeten we ons ook op het tegendeel voorbereiden. Het ware niet onmogcljjk, dat de rechter zich streng aan den inhoud van het testament hieldin dit geval bleef u niets anders over dan u in het onvermijdelijke to schikken en met waardig heid uw lot te dragen, hoe rerachrikkeljjk het ti ook toeachjjnen moge.' Denk eens aan, dokter,' zuchtte ze, ,wat een ljjden het voor mjj zou wezen, indien ik mijn voogd volgen en dit vriendeljjk hui» verwisselen moest mot die onheimeljjke woning, die niet voor niet» het .Spookhui*' genoemd wordt. Het sombere gezicht van den kolonel, zjjn trotschen toon, zjjn heersckzuchtig karak ter mjjn God, mjjn God, welke eigenscliu[>- pen voor een voogdO, mjjn lieve beste papa, hoe kon lijj, die het toch -zoo goed met tnij meende, mjj zulk een man tot voogd geven, van wien ik zeker weet, dat bij mjj vijandig gezind is?' «Juist ter wille van uw papa moet ge trachten uw lot te dragen. Indien ik u een goeden raad kan geven, volg dan morgen zonder tegenspreken uw voogd. De weg naar zjjne woning leidt door Staunton, daar zal Lenoir zich moeten onderwerpen aan den uit spraak van den rechter, die te beslissen hoeft of gjj uw voogd moet volgen of weer naar Willow-Heighta kunt terugkeeren.' .En dunkt n, dokter, dat deze beslissing ten mijnen gunste zal uitvallen vroeg Clara angstig. «Ik hoop het tenminste,* hernam de dok ter, .andere zou ik dezen stap niet doen. Dus den moed niet verloren, lieve miss,* voegde hjj er bjj, .tot weerziens, morgen in Staunton Mistress Rocke vergezelde den geneesheer tot in den tuin, waar hjj dokter James vond, wien hjj uitnoodigde met hem te rjjden. Terwjjl de twee geneesheeren van Traverse afscheid namen en hem dringend vermaanden, zich niet door drift te laten vervoeren, zagen zjj den kolonel te paard stjjgen en ook de richting naar Staunton inslaan. .Hm," fluisterde dokter Williams, .ik ben blij, dat hjj weggaat, dan kan Traverse niet met hem in botsing komen. In Staunton gaat hjj zeker naar den rechter Malot, dio niet geheel onomkoopbaar is.' «Bah," hernam dokter James, .indien het moet, bieden wjj moer dan de kolonel dat ia ons gezegend Amerika de justitie toch zoo laag gezonken is.' De geneesheeren wisselden met Traverse een laatsten groet en stapten in den wagen. Kolonel Lenoir reed nog geen duizend passen yoor hen. IIjj kwam eerst laat in den nacht U-rug, waardoor hjj onze vrienden het genoe gen bereidde, hen bjj de thee niot te sloren door zjjne tegenwoordigheid, liet was voor langen tjjd de laatste keer, dat ze ongestoord konden spreken over bun lief en leed. ,In elk geval,» zei Traverse tot Clara, wier hand hjj in de zjjne hield, .zal ik u morgen naar Staunton vergezellen en naast uw rjjtnig rjjden, al is uw voogd nog zoo woedend. In Staunton ga ik met u naar den rechter, ik hoop, dat 't mjj vergund zal wezou, u weer in triomf hier terug te brengen.' .Ook ik hoop het, beste Traverse,* hernam Clara, in wier oogen de tranen pareldon, als ze in stilte nadacht, hoe weinig hoop haar hiervoor gegeven was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1