KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en WIerIngen,. Ons Zondagsblad. Het Spookhuis. Ho. 2823. Woensdag 28 Maart 1900. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Deo lezers van het Geïllustreerd Zon dagsblad deelen wij mede, dat wegens de enorme verhooging der papierprijzen een gevolg van de algemeen erkende stij ging van de waarde der grondstoffen den prijs vau dat blad voortaan, das met ingang van het 2de kwartaal 1900, eenigs- zins moet worden verhoogd. Ofechoor. de Illustratie uitermate goed koop is en de prijs niet in verhouding tot het vele dat zjj biedt, zullen wij voor een geheel kwartaal sleehts 71/» ceQt meer rekenen. Wg houden ons overtuigd, dat niemand onzer lezers, die het Geïllustreerd Zondags blad ontvangen en hetzelfde hebben leeren waardeeren om- zjjn schat van keurige gravuren 'en belangwekkende verhalen in den laataten tijd ook om de vele en kostbare platen betrekkelijk den oorlog znllK een klein verschil te zwaar zal vallen en daarom zich den eigendom van eene zoo fraaie Illustratie zullen willen ontzeggen. De prjjs is dus te beginnen met het 2de kwartaal 1900 f 0.376 of franco per post f 0.45. DE UITGEVERS. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, le kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels, vóór 5 April, zullende anders daar over met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2'/j Ct. beplakt U worden. DE UITGEVERS. lil het Bui( 'tt9aud. Dagelijks wendt zich de aandacht van alle belangstellenden naar de bronnen, waaruit hun nieuws van het oorlogslooneel in Zuid-Afrika kan toevloeien. Groot is het verlangen naar het oorlognieuws, dat zich in de l&atstver- loopen dagen hoofdzakelijk tot enkele ont moetingen van minderen omvang bljjft be palen. 't Is evenwel te voorzien, dat daar ginds weldra weder gewichtige gebeurtenissen zullen plaats vinden, en dan zullen de tijdin gen, die van het voor- of nadeel der Boeren gewagen, wel niet lang uitbljjven. Zooveel schijnt nu reeds voldoende zeker, dat de Presidenten der beide Republieken den moed nog in het geheel niet hebben opgegeven en dat de EngsLche opperbevelhebber tegen den voorgenomen tocht naar het noorden opziet, is wel zonder twijfel, al noodt hij ook al gasten aan de tafel, die hjj te Pretoria zal doen aanrichten. Zoover is het nog lang niet, en als de Engelschen er zullen komen, zal er eerst nog wel een heete strijd moeten ge streden worden. Indien den Engelschen alles meêloopt, en indien de Boeren niets probeeron, om een spaak in het zoo mooi omdraaiende wiel te steken, kan het met het verzet der beide Republieken op het grondgebied van Trans vaal geen maanden meer duren. Dan zou het slechts een quaestie van enkele weken zjjn. De laatste berichten echter uit de gelederen der Boeren en de mededeelingen en beschou wingen van deskundigen, met land en volk vertrouwden, maken niet den indruk, alsof de Boeren nu verder de Engelsohen maar sullen laten huishouden naar eigen goedvin den en oordeel. Integendeel zjjn de beide Presidenten vaster dan ooit besloten tot voort setting Tan den krjjg voor het behoud der onafhankelijkheid en der vrijheid tot het aller uiterste, in spjjt van allerlei lasterlijke praat jes en hoopvolle voorstellingen van Engelsche sjjde. De Britsche opperbevelhebber in den Oranje- Vrijstaat gaf dezer dagen te Bloemfontein een diner aan do buitenlandsche militaire attaché's. Toen hjj deze heeren toesprak en verwel komde, drukte hjj de hoop uit, dat hij ze weldra te Pretoria aan zijne tafel zon mogen zien. Of de Boeren in het volgend deel van de te wachten veldtocht daar niet een schotje voor zullen schieten, is zeer ernstig do vraag. Zoo heel rooskleurig ziet het er iu den Vrij staat voor de Engelschen nog niet uit. Zclfi wordt in Engelscho bladen gemeld, dat men niet te veel vertrouwen moot stellen in de -goede"' stemming der Vrjjstatera, waarvan in de berichten uit Zuid-Afrika wordt gespro- kon. In de eerste verwarring gaven de bur gers zich gewillig over, doch naar men meende was in de meeste gevallen hunne houding zeer geveinsd. Dit schijnt ook te blijken uit de inlevering van minderwaardige wapens, ter- wjjl men den indruk heeft, dat de mcnschen hunne betere wapens achterhouden en ver bergen. Dit schjjnt in Zuid-Afrika gewoonte te zijn. De bekendheid daarmede is voor de Engelschen voorzeker niet troostrijk. Reeds sinds eenige dagen is het gerucht verspreid, dat hjj de Engelsche Regeering het voornemen bestaat, om in den loop van dezen zomer het Lagerhuis voor ontbonden te ver klaren. Officiéél is hiervan echter nog niets bekend, doch naar het schjjnt zal het afhan gen van de oppositie in het Huis, of werke lijk tot ontbinding zal worden overgegaan. Indien de oppositie zich bij de hoofddenk beelden, die de Regeering in 't vervolg om trent den oorlog en de daarop te volgen ge dragslijn ontvouwt, neerlegt, zal er donkelijk fan ontbinding wel niets komen. Er zal bljjft verdeeldheid in de buitenlandsche en koloniale aangelegenheden buitengesloten wel niets van zulk een maatregel gebeuren. De oppositie moet den Regeering de vrjje hand laten, dan blijft een algemeene verkie zing achterwege. Dit zal eerst uitgemaakt worden, wanneer de beslissende veldtocht in Zuid-Afrika achter den rug is. En warneer zal dat zjjn Transvaal, waarheen de verlangens der Engelschen heenreiken, moet nog onderworpen worden, en wie weet wat dat zou moeten kosten En dan de liberale partij in Engeland, die thans de oppositie uitmaakt, is wel uit zoodanige bestanddeelen samengesteld, dat menigeen harer leden vol strekt niet opziet tegen eene te wachten ver kiezing. 't Zal de Regeering op den duur zwaar vallen, om bjj haar tegenp&rtjj den moed te amoren. Evenals in vele steden van het buitenland, wordt ook in Nederland van tjjd tot tjjd uiting gegeven aan de bjj het volk algemeene sympathie voor de Boeren van Znid-Afrika. Zoo werd dezer dagen eene zeer talrijke ver gadering gehouden te Rotterdam, 't Verslag daarvan zal zeer zeker ook buiten onze gren zen wel bekend worden en bljjk geven, dat men hier te lande met groot verlangen uit ziet naar pogingen van de diplomatie, om aan den moordenden krjjg een einde te maken. De navolgende motie werd onder grooten, algemeenon bjjval aangenomen«De ver gadering spreekt als hare overtuiging uit, dat het de taak is van ons, Nederlanders in Europa, een volksbeweging te wekken, met het doel, de regeering te nopen, de annexatie door Engeland van do Zuid-Afrikaansche Republieken met alle middelen te verhinderen. Zjj wekt de kienvereenigingen op, tot bevor dering van deze taak medetewerken. Zjj nnodigt de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal uit, tot de Regeering de vraag te richten, wal haar antwoord >s geweest op het ver roek der beide Presidenten om interventie». Onder den indruk van het bericht omtrent de mobilisatie der Russische vloot in de Zwarte Zee, heeft de Turksche Regeering aan de Russische Regeering toestemming verleend, om spoorwegen aanteleggen in het noord oosten van Klein-Azië. Deze mededeeling wordt van verschillende zjjden bevestigd, en daaraan wordt toegevoegd, dat door de Porto ook aan Duiischland toezegging tot het aan leggen van een spoorlijn is gegeven. Voor beide deze Staten ontstaat op die wjjze uitbreiding van betrekkingen in het buitenland en eene uitmuntende gelegenheid, om, in geval van nood, troepen te vervoeren. Engeland heeft het door den oorlog thans veel te druk, om zich mede eenige voordcelen eigen te rpaken. HELDER, 27 Maart 1900. Opleiding tot leerling-machinist. De minister van Marine brengt in de »St.-Ct." No. 70 ter kennis van belang hebbenden, dat in dit jaar bij de opleiding van leerlingen-macbinist te Hellevoetaluis, na vergelijkend examen, vier-en-twintig jongelingen kunnen worden geplaatst als leerling-machinist. Tot bedoeld examen kunnen alleen wor den toegelaten jongelingen, die geboren zijn tnasdion 1 Juli 1883 en 1 Juli 1886. Voor driejarige opleiding bjj bovenge melde inrichting wordt betaald vierhon derd-en-tachtig galden. Niets hoegenaamd meer voor kleeding voeding, zakgeld, ge neeskundige hulp of behoeften van onder wijs wordt gedurende den bepaalden cur sus, ten laste dar ouders of voogden ge bracht. Van het betalen der bedoelde som kan door de Koningin in sommige gevallen, vrijstelling worden verleend. Jongelingen, voor wie da aanvragen den 21 Mei a. s. niet hij het Dep. van Marine zijn ingekomen, kunnen tot het examen niet worden toegelaten. Voor verdere inlichtingen worden be langhebbenden verwezen naar het regle ment voor de opleiding, dat tegen beta ling van 15 cents verkrijgbaar is bij het Dep. van Marina en bjj directiën der Marine alhier, Amsterdam en Hellevoet- sluis. Texel, 26 Maart 1900. Alhier is op 81jarigen leeftijd overleden de heer J. R. G. Coninck Westenberg, Notaris. 27 jaren lang heeft hjj de ge meente Texel als lid van den Raad gediend, waarvan 26 jaar als wethouder. In het vorige jaar meenden de kiezers ham met het oog op zjjn hoogen leeftjjd en minder goeden lichaamstoestand, eene welverdiende rust te moeten geven. Tal van jaren was de heer Westenberg voorzitter der Texelsche Commissie van de Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maat- schappjj, terwijl hij bjj strandingen als vice-consul van Engeland, België en Zwe den belangrjjke diensten heeft bewezen, waarvoor hjj door den Koning van Zweden en Noorwegen begiftigd werd met de orde van Gustaaf Wasa. Verder voerde de overledene nog dan titel van Oud-Rentmeester van wijlen Zj]ne Koninklijke Hoogheid Prina Hendrik der Nederlanden. De werkzame man heeft in het leven met vele moeiljjke familieomstan digheden te kampen gehad. Thans is definitief opgericht een Boe renbond, aanvankelijk met 38 leden. De heeren J. N. Kikkert, A. A. Lap, 8. Bak ker, D. Bruin .Jz., T Bakker Cz. en D. Lap Bz. zjjn als leden van het Bestuur gekozen, die de functiën onderling zullen verdeelen. De heer M. Kikkert, geboren alhier, is No. 1 op de voordracht voor Hoofd der School te Bleiswijk. Leerplicht. In de zittingen dar Tweede Kamer, de vorige week gehouden, zijn de beraadslagin gen over het Leerplicht-ontwerp voortgezet en ten einde gebracht. Meer bepaald werd nu de aandacht gewjjd aan de beide door de Regeering aan dit ontwerp toegevoegde artikelen, betreffende het Her halingsonderwgs De thans vigeerende wet op het Lager Onderwjjs bevat in art. 17 de bepaling«Voor zooveel doen lijk wordt aan hen, die het gewoon scbool- onderwjjs genoten hebben, gelegenheid ge geven tot het genieten van b- halingson- derwijs". In het Leerphcht-ontw rp was nu het voorschrift opgenomen, dat de gemeente besturen verplicht zouden zjjn, herha- lingsonderwjjs interichten. Het voorstel hiertoe werd met 49 tegen 48 stemmen aangenomen. Het volgend artikel, dat het herhalingsonderwgs *oor de jongelieden verplichtend zou stellen, werd daarop echter met 49 tegen 48 stemmen ver worpen. Eene breedvoerige en zaakrijke discussie ging aan deze stemmingen vooraf, waarbjj o. a. gewezen werd op de onvol doende omlijsting van hetgeen men bjj de uitvoering onder herhalingsonderwgs zou hebben te verstaan, eu op het vele, 't welk er tegen is, om ook dit onderwijs ver plichtend te stellen. Er is nu dus ten minste één stap in voorwaartsche richting gedaan, daar totnogtoe slechts de bepaling bestond, dat door de gemeente-besturen zooveel mogeljjk voor de inrichting van het herhalingsonderwgs moest worden zorg gedragen. Toen volgde eene discussie over het vraagstuk van het verstrekken van voedsel aan de leerlingen, kinderen van behoeftige oudera. De een wilde de verplichting tot het verstrekken van voedsel rechtstreeks aan de gemeente-besturen opleggen, een ander de machtiging dier besturen, om daartoe te kunnen overgaan. In laatstbe- doelden zin werd met 49 tegen 48 stemmen besloten. De eindstemming over de Leer plicht-wét zal op Vrgdag 30 dezer des namiddags plaats hebben. De uitslag wordt door velen met belangstelling tegemoet gezien. Afkoop van tiendtn. Volgens een mededeeling in den «Noord- brabanter" is een wetsontwerp nagenoeg gereed tot afkoop van tienden. Door de wet van 1872 is de afkoop baarheid uitgestrekt tot de tienden vóór 1838 gevestigd, en hiervan is reeds tot een bedrag van ongeveer 9 millioen gulden gebruik gemaakt. De bedoeling zou nu zgn, als wij de mededeeling juist begrijpen, dat de Staat aa de tiendheffers den afkoopprgs zal betalen, die in 1872 is bepaald (het 20- voud en dat de tiendplichtigen daarvoor een aflosbare grondrente van ten hoogste f 8 per hectare aan den Staat zullen ver goeden. Bjj deze mededeeling wordt door de leenbanken en boerenbonden, die werk maken van het afkoopen van tienden, de raad gevoegd, thans geen tienden te koopen, tenzij beneden den genoemden prijs, en de re^ds gekochte niet te haastig in rente te veranderendoch ze liever zoo hoog mo gelijk te verpachten in afwachting van de nieuwe wet. Het gebeurde te Silerakal Uit Indië wordt aan de «Telegraaf" ge schreven Het bericht van den moord op de offi cieren van de «Generaal Pel" heeft zoo als begrjjpeljjk, een hoogst pijnlijken in druk gemaaktvooral te Soerabaja, waar die heeren tal van verwanten en vrienden telden, veroorzaakte de tjjding ofschoon men, ronduit gezegd, niet veel hoop koes terde algemeene verslagenheid. Groote ergernis en verontwaardiging heerscht in den ganschen archipel over de laksheid en onverantwoordelijke traagheid der regeering, die weken en weken liet voorbijgaan, zonder een poging tot red ding te beproeven. Waren het vreemdelin gen geweest, voorzeker zoude een conflict niet zjjn uitgebleven Het zo ile een oneer voor Nederland zjjnindien aan die geweldenarijen niet voorgoed een einde werd gemaakt. Voor eens en altoos dienen die barbaren door een ferme tuchtroede tot reden gebracht te worden. Het is niet voldoende, dat de Regeering bjj besluit van den zooveelsten, een grondgebied tot Nederlandsch grond gebied heeft geproclameerd, zjj moet ook toonen, haar gezag en prestige te kunnen handhaven. Ingezonden. De commissie, in zake de weduwo en 8 kinderen van wjjlen een gepens. opperscliip- per der K. N. M., geeft bij dezen beleefd kennis van de ontvangst der navolgende garen uit do directie Willemsoord en Omstreken Luit. ter zee N. N. f I.— A. W., Wie- ringen, f 1. Door bemiddeling van den oppertorpedist Burgers f 19.85, gespecifiteerd als volgt De officieren van Hr. Ms. Marnix» f 10.50 H. J. J. f 1.— J. A. G. en B. B. elk f 0.50 W. B. f 0.30; J. M. S., Mcj. v. d. K., P. K., M. O., W. v. d. P., J. L., J. G. v. B., W. v. d. 1»., F. B., J. II. B., C. H. M., V. L., H. Z., G. W. B., K. en S. elk f 0,25; K. W., J. T. M. elk 1 0,20; Ph. f 0.15 en E. B., C. B., A. W. A. W., A. J. J.. P. K.. J. M. v. W., L. R., E. K., P. C. R., A. J. A., J. B. S., W. W., C. R., L. J. K., JL d. B., Z. B.. J. H. G., M. H., J. W„ J. C. R.. F. A. L,, J. v. D., J. A. V., B. on M. elk f 0.10. Amsterdam, 23 Maart 1900. De Commissie P. SCHOLTEN, Luit. ter zee der le kl. A. K ARELSE, gep. onderoff. d. mariniers. J. W. ZUIJDERHOUT, torp.-msjoor. N. NOORDELOOS, gep. schipper. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 22 Maart 1900. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig do heer J. Tyson. De Voorzitter opent do vergadering, de notulen worden na voorlezing vastgesteld. Het besluit der voorgaande vergadering, waarbjj aan den godsdienstonderwijzer Bakker vergunning is verleend, om in de school le Westerland, op Zondag godsdienaionderwijs te geven, wordt gewjjzigd en alsnu bepaald dat dit onderwjjs zal gegeven worden op Dins dag van 11 tot 12 uren. Aan A. Veerdig wordt op zijn verzoek afschrjjving verleend van zjjn hondenbelasting. Een dergeljjk verzoek van J. W. Kuub wordt afgewezen. Van Heeren Gedeputeerde Staten ia goed gekeurd terugontvangen bet kohier van den Hoofdeljjken Omslag ten bedrage van f5000. Het verslag van den Burgemeester, in sake de Kieswet wordt goedgekeurd en de Kiezers lijst vastgesteld met 488 kiozers. Aan de heeren P. Poel en W. Bruul wordt ieder f 10.gratificatie toegekend voor het in orde brengen der nieuwe bevolkingsregisters. Daarna wordt het vernieuwen van de be strating van een gedeelte van de Dorpstraat besproken, zoomode de verbouwing van bet Raadhuis. Eindelijk leest de Voorzitter het gemeente verslag voor, dat alzoo wordt goedgekeurd. Na de gewone rondvraag sluit de Voor zitter de vergadering. De Oorlog in Zuid-Afrika. Te Kaapstad zgn de transportschepen «Oriënt" en «City of Cambridge" aange komen met onderscheidenlijk 1130 Vrjj- staatsche en 800 Transvaalsche krijgsge vangenen aanboord. Onder de gevangenen zgn- kinderen van 13 jaar en zwakke grijsaards van 70. Zjj zagen er haveloos uitvelen waren onverschillig. Men zegt dat de «City of Cambridge" de Transvalere naar St. Helena zal bren gen. De Vrystaters gaan naar de wieler baan van Greenpoint. e Een Engelsch bericht uit Louren^ Marquez meldt dat de Boeren te Pretoria maatregelen nemen om een beleg van twee jaar uit te houden. By firma's te Lou- ren£0 Marquez zjjn groote orders voor munitie en levensmiddelen geplaatst en ook te Hamburg, Lissabon eu Marseille zou den bestellingen zijn gedaan. Men heeft al verschillende verbalen ge hoord van de wjjze, waarop het Engelsche legerbestuur in het tekort van officieren voor den oorlog voorziet. Kadetten worden ua een schijuexamen aanstonds tot officier bevorderd en, dadelijk naar Zuid-Afrika gezonden, met een commando belast. Stu denten van Oxford en Cambridge worden zoo maar luitenant. Er is nu een nieuw raiddel bedacht, ofschoon we niet durven zeggen, dat het al dadelijk in werking zal treden. Maar in elk geval kan het voordeelig werken voor de reorganisatie van het En gelsche leger, waarin er vooreerst wel een groote onvolledigheid aan officieren zal be staan. Het plan van de regeeriug is jaar- ljjks een aantal officiersplaatsen in het ge regelde leger voor de koloniën open te stellen. Om te beginnen zal Australië er 114 mogen leveren. De eiscbeu vau toelating, mag men in billijkheid verwachten, zullen niet te zwaar zgn. En zoo wordt het En gelsche leger gebaat en de koloniën verplicht men aldus weer aan het moederland. In derdaad een wijze maatregel. Aan de Vaalrivier. Bjj Veertienstroomen gaat het schermut selen steeds door, doch gevechten van be- teekenis worden niet geleverd. Klipdam en Windsorten zjjn nu beide bjjkans geheel verlaten en alle huizen Tan Hollanders staan leeg. De ponten van Riverton en Windsor- tou zjjn vernield en de Vaalrivier kan na slechts zwemmende worden overgestoken. De Boerenmacht bjj Veertienstroomen moet in het bezit van minstens 4 kanonnen zgn, waarvan twee met cordiet vuren. Ar tillerie-duels noemen de Engelsche bericht gevers het wisselen van geschutvuur tusschen beide machten en daarbjj gaat het zooals tot nu toe steeds volgens die Engelsche berichtgeversde boeren schoten slecht, raakten niets en werden weldra tot zwjjgen gebracht, de Engelschen daarentegen scho ten uitstekend en richtten groote verwoes ting aan. De »Times"-correapoident te Springfon tein zegt dat men niet te veel vertrouwen moet stellen in de goede stemming van de Vrystaatsche burgers, die zich overgeven op het terrein van Oranje-Vrjjstaat dat reeds door de Engelschen bezet is. Zjj zgn verrast en verbaasd geworden door de snelheid van den inval, maar er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat hun houding geveinsd is. Met het oog op de groots hoeveelheden minderwaardige wapens, die ingeleverd worden, krijgt men den indruk dat de bur gers de tactiek van de Afridi's volgen en de goede wapens verbergen. Hstfeitisvan te meer beteekenis, daar het bskend was hoe volledig de Boerentroepen van Mausers voorzien waren. De volledige inhoud van kolonel Plumers telegram uit Lobatsi van 14 Maart luidt: «De Boeren rukten uit het Zuiden op in grooten getale in den ochtend van den 14den; het eerst naderden zjj van Good Siding. Na een kort, scherp gevecht werd de vooruitgeschoven post van luitenant kolonel Bodle genoodzaakt terug te trekken. De terugtocht naar onze hoofdstelling werd uitstekend uitgevoerd. We hadden drie gewonden en verloren twee gevangenen en twee vermisten. Het paard van luitenant Chopmau werd neergeschoten en dadelyk was bjj door den vjjand omringd, die hem gevangen nam. Het juiste getal verliezen van de Boeren is niet bekend, doch ver- scheidenen warden op korten afstand neer geschoten. In den middag rukten de Boeren weder noordeljjk op en beschoten onze stelling van een rug op onzen linkervleugel. Onze 12'/s-ponder antwoordde en het artil- lerieduel duurde tot zonsondergang voort. Onze verliezen waren één man dood en luitenant Tyler zwaar gewond, doch later gesneuveld." De gemelde nederlaag van kolonel Plu nier moet daarop gevolgd zgn. LONDEN, 24 Maart. Lord Roberts seint heden uit Bloemfontein Gisteren reden twee kolonels, een kapi tein en een luitenant van de garde op acht mglen van het kamp aan de Modderrivier, zonder eskorte, toen zjj beschoten werden door een klompje Boeren. De luitenant werd gedood, de anderen ernstig gewond. Een der gewonde officiereu wenkte met zjjn zakdoek, waarop de Boeren hem te hulp kwamen en hen naar een boerderg droegen. Aan de Westgrens. BARKLEY-WEST, 24 Maart. Don derdag werd van gezaghebbende zijde ver nomen dat Griquatown opnieuw door 400 Transvaalsche Boeren is bezet. Om 12 nur gistermiddag is uit Kimberley een iFJa xjixjXJET03ST. 61) Dan volgenden morgen om acht uur liet kolonel Lenoir aan zjjne pupil zeggen, dat het rjjtuig gareed was. Ook zjj was klaar, luidde Clara's antwoord. Na een pjjnljjk afscheid van mistress Rocke, uit wier armon zjj zich ternauwernood kon losrukken, nam Clara naast haren voogd in diens rytuig plaats. Eenige minuten later was aa uit de oogen van mistress Rocke en der bedienden verdwenen. »Zal zij terugkeeren vroegen zich allen af, en de meesten dachten, zooals mistress RockeNeen 1 Traverse sprong te paard en volgde het rytuig. Nog eer se Staunton bereikten, werd het rytuig aangekouden door een gerechtsdienaar. «Ik heb bevel,* sprak de agent, ,u geen anderen weg te laten nemen dan dien naar de rechtbank. Gjj zult mjj dus wel veroor loven naast den koetsier op den bok plaats ta nemen.» .Wat beteekent zulke plagerjj riep kolo nel Lenoir misnoegd, .een oponthoud van een half uur, verder niets,* voegde hy er met een verachteiyk schouderophalen bjj. .Uwe vrien den zjjn zeer vermoeid, lieve Clara, om mjj mjjne rechten le betwisten ze tullen echter zien, dat het hun niets zal baten se mjj een triomf zullen bezorgen.' Eenige minuten later kwamen zjj bjj den rechtbank aan. Helaas! de woorden van Lenoir werden bewaarheid eu tegen aller verwachting besliste de rechter Malot ten gunste van den kolonel. Clara zonk half bewusteloos op een stoel, terwjjl hare vrienden Williams, James en Traverse verbluft om haar stonden zulk eene rechtspraak hadden ze niet verwacht. Kolonel Lenoir wierp hun een blik vol leedvermaak toe en wendde zich toen tot den rechter, wien hjj in hofifeljjke woorden dankte, de zaak zoo spoedig afgemaakt te hebben. En nu,« voegde hjj er bjj, zich tot Clara's vrienden keerende, .nu zult ge wel inzieo, dat het beter.is, mjjne pupil niet langer in haar verzet te stjjveu, zooals ge tot nu toe gedaan hebt. Als mannen, die weten, dat men achting voor de wet moet hebben, zult ge miss Clara nu wsl uitnoodigen, mjj willig te volgen." «Dese uitnoodiging ie niet noodig,' hernam Clara, terwjjl zjj zich geweld aandeed, .de rechter heeft gesproken, ik onderwerp mjj aan zjjn uitspraak.' Clara's vrienden, alsook de kolonel, waren verrast, het meisje soo te hoorsn spreken ze hadden weerstand verwacht. Spoedig had ze haar besluit genomen, ze begreep, dat weigeren hier niet meer baten kon, dat nie mand meer in staat was haar te helpen en daarom wilde zjj met waardigkeid haar lot ondergaan, in plaats van door nutteloos klagen eene kinderljjke zwakheid te verraden. «Nog een woord wil ik tot de aanwezigen hier richten, eer ik vertrek," voegde Clara er bjj,een woord tot opheldering. Mjjn voogd gaf als reden op, waarom hjj mjj wil meenemen, het gevaar, waarin ik tegenover dokter Rocke ben blootgesteld. Dit gevaar bestaat niet, want dokter Rocke vraagt niet meer om mjjne band hjj bezit haar reeds, tenmiusie als een gegeven woord vandaag nog geldt. Wjj zjjn verloofd met toestemming, ik kan zelfs seggeu op verlangen van mijn overleden papa. Ik verklaar dit kier openlijk, opdat alle aanwezigen weten, dat geene macht ter wereld in staat ie, mij van Tra verse Rocke te scheiden. Mjjn voogd behoeft dus niet te beproeven onzo verbinding te verbreken." Genoeg mot die praatjes!' riep kolonel Lenoir, terwjjl Traverse voor zjjne heldhaftige bruid op de knieën zonk en hare hand kuste; .ik vind dat alles eene gekke geschie denis, want miss Day is pas zeventien jaar en bljjft dus nog drie volle jaren onder mjjn# leiding.» Ook deze drie juren, mjjnhcer, zullen voorbijgaan en dan ben ik mjjne eigen meeste res,' hernam Clara, die haren voogd den rug toekeerde om van hare vrienden afscheid te nemen. «Om den wensch van mjjn papa te volgen, gaat gjj naar hot westen,» sprak ze tot Tra verse. .Ik zal mjj door niemand het recht laten ontnemen, n dikwijls... zeer dikwjjls te schrjjven. En nu vaarwel, Traverse; wees standvastig. De overwinning zal toch ten slotte aan onzo zjjde wezen!» Kolonel Lenoir drong den jongen arts van zjjne nicht weg en reikte deze zjjn arm. Doch laten we Clara met haren voogd ver trekken en k es ren we met Traverse naar Willow-Heights terug. Mistress Rocke bad op hare kamer voor een gelukkigen uitslag. «Heer, Uw wil ge schiede 1» zuchtte se, toen ze van haren zoon den slechten afloop vernam. Daar zij het huis, waarin ze zulke geluk kige dagen gesleten had, verlaten moest, maakte zjj hare zuken in orde, zoodat zo reisklaar was. toen den volgenden dag een opzichter de sleutels kwam opeischen. Nog denzelfden avond bevond zich [nistrees Rocke en haar zoon weder in hun vroegere woning. Door een gelukkig toeval was ze juist ledig, zoodat mistress Rocke dadelyk besloten was haar te betrekken. .Veel treurige, maar ook aangename her inneringen zjjn aan dit huisje verbonden,» zeide ze. .Ben je hier niet groot geworden en groeide Herbert Greyson hier niet op Ik wist niet, waar ik beter kon wonen dan hier, wanneer gjj vertrokken sjjt.» En acht dagen later was Traverse werke lijk weg. Om aan het verlangen van zjjn overleden weldoener te voldoen, had hjj zich naar St. Louis ingescheept, om in het verre Westen zjjn geluk te soekon. ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Nadat onze vrieadeljjke lezers reed* genoeg zaam met hot opbruisend k&raktor van majoor Warfield hebben kennis gemaakt, zullen zjj het ons ten goede houden, dat wjj hun niet het ernstig tooncel schilderen tusschen den ouden heer en mistress Codiment, toea na de ontsnapping der drie bandietea uit de gsvan- genis bewezen wsrd, dat de vrome kluizenaar Gray niemand anders was, dan Mae Donald iu persoon. De oude majoor was woedend, stelde alle schuld op mistress Codiment, die hij met de bitterste verwijten overlaadde en zelfs zeide naar eene andere betrekking om te zien. Doch daar ze zulke bedreigingen reeds meermalen had gehoord, die vier-en-twintig aren luter weer heelemaal vergeten waren, maakte ze op mistress Codiment ook nn niet veel indruk. Weldra was dus ia het .Onweersnest» weer alles op don oudeu vost en zag onze vriendin Capitola weer verlangond uit uaar uicuwe avonturen. Weldra zou aan haar verlangen voldaan worden. Op zekeren dag hield de oude heer, zooals hjj moandeljjks placht te doen, groots inspectie in de stallingen, om naar den toestand zjjner paarden en bondon om te zien. Bjj deze ge legenheid trok het gesprek van twee stal knechten zjjn aandacht, die elkaar van eene nieuwe bewoonster van het .Spookhuis" ver telden, eene onbekende, die, naar het heette, een wonder vaa schoonheid moest zjjn. De majoor luisterde; alles, wat op het «Spookhuis» buirekking had, was voor hem van bslang cn daarom kon hjj niet nalaten te vragen of ze niets naders omtrent de vreemde wisten. .Neen,» antwoordde zjjo koetsier John, .men vertelt, dat hut een engel vau eene miss moet zjjn ze is diep ia do rouw.» «Hm, hm bromde de oude driftkop, .weer een nieuw offer... ja, ja, een nieuw slachtoffer ik zet tien tegen een En wie heeft je dat gezegd, Johnr» vroeg hjj weor aan den koetsier. «Ik vernam het van Tem, mjjnheer, den koetsier van pastoor Goodwin,» antwoordde de knecht. .Hjj staat met Davis, den koet sier vnn generaal Lenoir op goeden voet,dese had hem verteld, dat bjj op 't eind der vorige maand met zjjn heer naar een landgoed nabjj Staunton gereden was, waar alles in diepen rouw was voor een ouden heer. Hiervan had de kolonel een jong meisje, waarschjjn- ljjk de dochter van den overledene, meege nomen •O, 't is zooals ik zeg,» bromde majoor Warfield in zjjn baard, .weer een nieuw slachtofferDie ongelukkige, se is te beklagen, wie zich in dc macht van dien ellendeling bevindt, is reddeloos verloren." De majoor zette ijjne inspectie voort, prees hier en keurde daar af; en ten slotte ver zamelde hjj al het dienstpcrsonoel om hun te ^ggen, dat hjj hen naar den dnivel zou jagen, indien ze geen jjver in den dienst aaa den dag legden. •En wat dt jonge miss, ds vreemde in het «Spookhuis* betreft,» voegde hjj er bjj, .seo verbied ik u bjj uw gezonde knoken die ik u allen stuk sla, indien ge mjjn verbod overtreedt nog eeus over haar te spreken. Ik wil aiet, dat mjjne nicht hier er ists van verneemt en dit kan alleen gebeuren, wan neer niemand er over spreekt. Past dus op, of ik laat u levend de huid korven!» De zwarten staken de hoofden bjjoen als de oude wegging en xoodra hjj ver genoeg weg was, begonnen ze eerst zachtjes en daarna luidop over de vreemde te spreken en te gissen naar de beweegredenen van den ouden heer, om hun kei zwjjgen op te leggen over eene persoon, waarin hjj toch scheen belang te stellen. De beweegreden was geen andere, alsdat »ii niet sonder grond vreesde, dat Capitola in 't hoofd sou krjjgen, de vreemde in het .Spook huis* te bezoeken. 's Avonds aan de thee sprak hjj daarom geen enkel woordje over du vreemde. Doch 't stond geschreven, dat Capitola niet naar bed zou gaan, zonder van alles op de hoogte te zjjn. 1'itapat kon niet van zich verkrjjgen, om te swjjgsn, ofschoon ze zich reeds meermalen op de praatzieke tong had gebeten. Het moest cr uit, 't lag haar op 't hart eu daarom begon zjj een gesprek. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1