KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. Lan.eittraai Het Spookhuis. Albums, Sinaasappelen en Citroenen. A. LAAN, Zuidstraat 61. Wie nu profitesren wil Schoonmaak, Tvi?WT' StroomaUto«fen in ver schillende soorten, per 6 stuks 7 50 Stoelen met netgaatmatten p. 6 st »11 00 Gegoten Fornuizen S. M. Manhelm. _j. 2830 Zateidag 31 Maart 1900. 28«te Jaargang. Bureau Jnidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Den lezera Geïllustreerd Zon dagsblad deelt medet dat wegens de enorme verhoc der papierprjjzen een gevolg vanjgemeen erkende stij ging van de der grondstoffen den prijs van dij voortaan, dus met ingang van het wartaal 1900, cenigs- zins moet wordeiloogd> Ofschoon de Il^ie uitermate goed koop is en de prfet in verhouding tot het vele dat 7.9 bzuiien wjj vooreen geheel kwartaal ta 71/, cent meer rekenen. Wjj houden onstuigd, dat niemand onzer lezers, die he'lnstreerd Zondags blad ontvangen en 9]fde hebben leeren waardeeren om zjihat van keurige gravuren en belangende verhalen in den laatsten tjjd om devele en kostbare platen betrek den oorlog zulk een klein versch r zal vallen en daarom zich den ei0m van eene zoo fraaie Illustratie zulleiien ontzeggen. De prjjs is dus tgjnoen met het 2de kwartaal 1900 fit 0f franco per post f 0.45. djjtgevers. Aan onzenné'8 buiten de gemeente \t beleefd ver zocht t verstdigde abonne mentsgeld Vliegend l/ae en Zondags blad, le kwartaal 19)0,3 willen over- raatatn per Postwisse (jn postzegels, VOOI* 3 April, zileij anders daar over met 5 cents viering per post worden beschikt. 1 yoo<atdoel behoeven slechts met een zegel n ;i/ Ct. beplakt te worden. duitgevers. KALENDER Dl WEEK APRIL, dlg<,„_ 1 Opkomst der Zon l 00 Onderg. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag Zaterdag 1 Paveie Zond» Eerste Kwartie l il hel Uiiitenhid. Stilstand !b achteruitgang, sogt spreek woord, dat in vele gevallen waarin schjjnt te behelsen, en thans ook van Passing bljjkt op de positie der Engelsche legroepen in Zuid-Afrika. Na de voordeelen, on,gS be haald, 0. a. door de capitulatie van neraal Cronjé, scheen de weg naar Pretoriq>or <ie Britten zoo goed als opentestaan thans volgens hunne mededeelingen en 'c]eek er naar, dat de tyd zeer naderbjj wG"m met immer bluffende taal der wereld te »ichten, dat er weêr nicnwe lauweren op dt^^n waren bevochten. Het uitbleven der emVs- bericbten van verblijdenden aard moet arom het publiek in Engeland zeer onaangaam stemmen, en zelfs onrust teweeg brenjj jn de gemoederen, die nu juist volkomen ^ust begonnen te worden ton aanzien vat]en verderen loop van zaken. Ware het nu0g maar volkomen stil omtrent den huidigen,e. Stand de Engelschen konden zich dan q. licht nog troosten met de gedachte, dat in opperbevelhebber jn alle rust en kalmte be^ is met de voorbereiding der slotaote, die een gegeven oogenblik aanleiding tot groo blijdschap zon wezen. Men kon dan uitzie, naar het oogenblik, dat de opperbevelhebbel verwezenlijking verwijderdDo generaals blijken zich nu en dan te hebben laten mis leiden, en het gastmaal te Pretoria, door den vooruitzicnden bevelhebber in uitzicht gesteld, kan op de lijst der voorspellingen vermeld worden, onder het aanheffen der onvervuld blijvende toekomstzangen. Hoe feitelijk do toe stand op en om het oorlogstooneol is, valt moeilijk met juistheid te zeggen, doch dat er van de zijde der Boeren een goweldig verzet, ten koste van alles en allen te wachten is, eer de Engelschen hun vlag op Pretoria zullen kunnen hijschen, dit is wel met vrij groote zekerheid te voorspellen. Het vermeesteren van Transvaal inet zijne hoofdstad in geval het zooverro komt zal don Engelschen on getwijfeld op zware, zeer zware offers komen te staan. Nu maken de Engelsche dagbladen zich woedend over het bericht uit Washington, dat de Vereenigde Staten lieel veel lust be- toonen naar het bezit eener haven op de oostkust van Zuid-Afrika en dat zij begcerig zijn om de Dolagoabaai in bezit te nemen. Deze zaak zou echter, als het recht meening werd, aanleiding geven tot een strijd tuscchen de Engelschen en Amorikaanschcn invloed in dit gebied, te meer, daar de Vereenigde Staten blijk geven, overal hun gezag te willen doen gelden. Engeland acht echter het bezit van Uelngoa-baai eene levens-quuostie, vooral nu het inoont nii den oorlog eene geheel gowij- zigden toestand in Zuid-Afrika te kunnen invoeren. Vandaar der Engelsche woede bjj de gedachte, dat door het streven der Ver- 1 eenigdc Staten Al het knoeien en kuipen, om de baai machtig te worden, te vergeefs zal zyn geweest. Een der Belgische bladen meent, dat Portugal zich in do laatste plaats tot Engeland zal wenden, en acht het niet on waarschijnlijk, dat Frankrijk bereid zal zijn tot een hulp, die de sonvereine rechten van Portugal op het bezit der havenplaats Lorenijo- Marquez en de kust van Mozambique onaan getast te laten. 't Liefst en zeer gaarne zou Engeland de genoomde baai en havenplaats zelve annexee- ren. Herhaaldelijk is hiervan reeds sprake geweest, on in ons overzicht der gebeurte nissen uit 't buitenland hebben we daarvan ook reeds meermalen gewag gemaakt. Gedurig weer komt deze zaak om haar groot belang in de tegenwoordige verwikkelingen opnieuw op't tapijt. De omstandigheden zyn er dan ook in het geheel niet naar, dat Engeluud dit denkbeeld nü zou loslaten. De aanhechting van dit ge bied zou voor Engeland van zeer groot en onberekenbaar belang zyn, daar do baai de voor de Zuid-Afrikaansche Republieken bij uitstek gunstige plek is, om wapenen, munitie en mannen aantcvoeren. Do Engelsche dag bladen bevatten dezer dagen het volgende nieuwsbericht, afkomstig uit Delagoa-baai .De Transvaalsche Regeering werft klaar blijkelijk zeer sterk in Europa, on liet aantal Europeanen, die door Loron<;o-Marquez trok ken, ten einde zich bjj de Boerontroepen aan- tesluiten, is niet minder dan 400 of 500 per maand. Fransche en Duitsche booten zetten wekelijks troepjes vrijwilligers voor do Boeren aan land. De Fransche boot .Gironde"' voer de er een groot aantal aan het waren meest Franschcn en Hollanders met o< kclo Belgen en een paar ra» andere nationaliteit. Ver dacht was hef, dut op de buitenzyde der twee koffers het woord .Creuzot" was gedrukt; gezegd werd, dat zjj sportbenoodigdheden be vatten. Iedere boot brengt ammunitie aan iu cemeiitvaten, olietanks of andere verpakking. De verzending naar Pretoria heeft openlyk plaats. De Portugeesche autoriteiten zyn ver bazend onverschillig, en ouderzoeken de goe deren voor Pretoria bestemd zeer oppervlak kig. In de haven is herhaaldelijk geen Engelsch oorlogsschip aanwezig. Deze week was er dagenlang geen kanonneerboot to zien". 1E IJ WST1J 1>1 <>i E j% HELDER, 30 Maart 1900. Aanstaanden Woensdag zal in »Tivoli" de hofmechanicus David Tobias Bainberg een middag- en avondvoorstelling geven. De naam van dezen kunstenaar is wereld beroemd en wij twjjfelen dan ook niet, of ieder, die >den koning der goochelaars" nog nimmer heeft zien werken'en het eenigszins missen kan, brengt dien dag een 0 naar op prettig, wijze in een tooverwereH worden verplaatst. Verdere aanbeveling is zeker overbodig en nadere inlichtingen vindt men in een hier achterstaande adver tentie. Maatregelen tegen eene eventueels landing op de Noordzeekust tusscben Helder en Hoek van Holland is de titel eener voordracht, die op a s. Maandag zal worden gehouden door den kapitein der infanterie P. W. Weber, in eene te Breda te houden vergadering der Vereeniging ter beoefening der Krijgs wetenschap. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand Februari 1900 zijn gelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagen3,079,003.38 Terugbetalingen (waar onder 11,98ü.407s we gens aankoop van in schrijvingen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van inschrij ving) 2,721,547.64'/, Meer ingelegd dan te rugbetaald 357,455.73 lj% Aau het einde der maand Jan. 1900 was ten name van de verschillen de inleggers ingeschre ven 77,147,947.42 Aan .rente over 1899 bijgeschreven1,845,722.22 Zoodat het tegoed op uit0. Febr. 1900 bedroeg 79,351,125.37'/» In den loop der maand zyn 9059 nieuwe spaarbankboekjes afgegeven, 3071 geheel afbetaald, zoodat aan bet einde der maani nog 779.465 boekjes in omloop waren! Tot ultimo Februari is voor een bedrag van /568,196.941/a aan inschrijvingen in een Grootboek der Nationale Schuld, obli gatiën ten loste van den Staat oi certifi caten van eene inschrijving ten behoeve van 726 inleggers aangekocht. Nederlandsche Koopvaardijvloot. Blijkens een opgave in de »St -Ct." van heden, telde de Nederlandsche koopvaardij vloot op 31 December 1899: Aantal. Tonnen. Fregatten Barken Brikken Schoenerbrikken Schoeners Galjoten Koffen6 Tjalken284 Alle andere soorten van zeilschepen35 13,199,79 36,997,31 943,30 1.447.22 8.261.23 901,62 414,17 19,686,33 2,417,31 192 235,840,05 8 39 4 8 41 7 urm 62) „Weet u reeds, miss, wat er voor nieuws is in de buurt?* zei Pitapat op een toon van iemand, die iets gewichtigs weet. „Wat?* vroeg Capitola nieuwsgierig en 't overige kwam van zelf, want twee minuten later wist onze heldin alles, wat haar be zorgde oom zoo streDg voor haar wilde geheim houden. „Ja, miss Capitola,* besloot Pitapat hare mededeeling, „het moet oen wonderschoon meisjo zyn met hemelsblauwe oogen en goud gele lokken. Ze gaat zwart gekleed on Bcbjjnt veel kommer te hebbenzooals men zegt, weent ze den heclcn dag. Maar dat is geen wonder," voegde de kleine praatkous er by, „zoo levendig begraven to zyn in een somber onheimelyk huis, dat middej) in een boBch ligt en waarin booze menschen wonen en waar het zelfs spookt." •Is het werkelyk, zooals jo mjj vertelt?" riep Capitola en woont daar werkelyk eene jonge dame „Zoo waar als ik hier voor u sta, miss bevestigde Pitapat. •O, dat is een hecrlyk nieuws. Ik ver heug my, gezelschap in de buurt te hebben. Het spreekt van zelf, dat ik haar zal be zoeken.* Ach, doe dat niet!" riep de jonge negerin verschrikt. .Om Godswil de oude heer zou my ombrengen, als hjj hoorde, dat ik de schuld daarvan was. Hy heelt ons allen Stoomschepen Totaal 624 320,108,41 Totaal in 1898605 302,476,27 In het jaar 1899 zjjn voor de eerste maal Nederlandsche zeebrieven uitgereikt aan binnenlands gebouwd5 schoeners. 1 kof, 22 tjalken, 5 andere soorten van zeilsche pen, 7 stoomschepen, totaal 40, netto in houd 10,034,96 ton buitenlands gebouwd2 barken, 1 brik, 1 scboenerbrik, 2 schoeners, 3 tjalken, 19 stoomschepen, totaal 28, netto inhoud 28,479,17 ton. Uit Medemblik meldt men De patiënt W., die, naar men dacht, uit het krankzinnigengesticht ontvlucht was, is teruggevondenhij had zich vi in eene kast in het gesticht. Het hooger beroep van de weduwe Sdrensen te Rotterdam, veroordeeld wegens vergiftiging van haren echtgenoot en hare dochter tot levenslange gevangenisstraf, zal Donderdag 17 Mei voor het gerechts hof in den Haag in behandeling komen. Vanwege het Openbaar Ministerie worden geene getuigen gedagvaard. Als raadsman is aan beklaagde toegevoegd mr. J. Wol- terheek Muller, advocaat in den Haag. Het gerechtshof te Amsterdam heeft het vonnis der rechtbank aldaar, waarbjj de valsche munter Smitshuizen veroordeeld werd tot gevangenisstraf voor den tjjd van 12 jaren, bekrachtigd. Bouffantes voor de Boeren. De dames te Brummen, die zich belast hebben met de ontvangst en verzending van bouffantes en polsmoffen voor de strij dende burgers in Zuid-Afrika, betuigen haar hartelyken dank voor de sympathie en bjjzonder krachtige medewerking in deze zaak ondervonden. Tevens maken zjj bekend dat 11a 5 April a.s. geen goederen meer door haar kunnen worden aangerïomen. Brutale inbraak. Dinsdagnacht is weder een brutale dief stal te Amsterdam gepleegd bij den hor logemaker en goud- en zilverkashouder Anth. Janssen, Gerard Doustraat bjj de Jacob van Campenstraat. Ongeveer 2 uur werd de familie, die op de kamer boven den winkel slaapt, wakker door het hevig blaffen van den hond, een groote Ulmer dog. Aangezien echter een paar huizen verder een café is en het uitgaan daarvan, omstreeks datzelfde uur de nachteljjke stilte wel meer verbreekt, dacht men, dat dit thans weer het geval was en de hond daardoor opgeschrikt was. temeer daar op hetzelfde oogenblik een rjjtuig voorbijreed en het geblaf al spoedig ophield. Hoe ontstelde de familie Janssen echter toen omstreeks 4 nar gescheld werd en eenige voorbijgangers haar opmerkzaam maakten, dat inbiaak gepleegd was. 't Bleek dat een der twee zware luiken van de winkelkast met geweld was afge rukt en dat toen een glasruit was inge drukt, den dieven een opening verschaf fen^ groot genoeg om twee met fluweel bekleOTe bakken met gouden en zilveren voorwerpen te stelen. Vermist werden 300 gouden ringen, waarvan vele met diaman ten steenen, een twaalftal gouden- en twin tig stuks zilveren horloges. Het luik was op de vensterbank van het aangrenzende huis neergezet. Een groot breekijzer, benevens de uitgerukte ijzeren roe van het luik lagen in de nabjj- heid. Een dertigtal ringen, van afstand tot afstand over de straat verspreid, we zen tot aan het urinoir op de Stadhou derskade tegenover de Nicolaas Berchem- straat. het spoor van de dieven. In die inrichting vond de politie de ledige bak ken, waarin echter, in de haast waarmede de inbrekers werken moesten, nog een paar ringen waren achtergelaten. Verder kon men tot op dat oogenblik hun spoor niet volgen. Later op den dag zijn, naar liet »N. v. d. D." weet mede te deelen, in een bank van leeniug een paar van de gestolen hor loges teruggevonden, die naar de opgaaf van den bankhouder aldaar door een on geveer 18jarigen jongen beleend waren. Dat de hond de inbreker moet hebben opgemerkt en dat hij, hoewel onmachtig om ze te genaken, locii dicht in hun na bijheid is geweest, bleek uit een hoeveel heid schuim, dat het trouwe beest, in zijn verwoed geblaf, tegen den glazen wand van de kast, juisl daar waar de bakken gestaan hadden, heeft achtergelaten. De waarde van het vermiste bedraagt tusschen de f2000 en f2500. De heer Janssen was tegeu inbraak verzekerd. Omtrent een poging tot vergiftiging op 't Loo deelt de >Aruh. Ct." nog volgende mede De echtelieden H. K. in de buurtschap Het Loo leefden sinds eenigen tijd in grooten onmin. Dezer dagen zouden ze als gewoonlijk samen als ontbjjt een pan- nekoek gebruiken. De vrouw had ditmaal echter geen lust. De man die naar zyn werk moet, begint dus alleen te eten, doch ontdekt terstond dat de pannekoek door- saaid is met muizentarwe. Hij staakt na tuurlijk dadelijk dit onsmakelijk maal en vraagt zijn vrouw opheldering. Deze ge belgd over zijn opmerkingen ontrukt hem den pannekoek en werpt dezen in het pri vaat. De maréchaussees met de zaak in ken nis gesteld, ontruimden den put en vonden een gedeelte van den koek bereid met mui zentarwe, hetgeen in beslag werd geno men. De vrouw heeft haar man intusschen ver laten, doch de zaak is in handen der justitie. De Oorlog in Zuid-Afrika. PRETORIA, 23 Maart. Volgens een telegram van het front in Natal gaat men daar voort met het vernielen van kolen mijnen, die de Engelschen van nut kun nen zyn. Alle drie schachten van de myn te Dundee zyn gesprongen en de machi nes vernield. De toebereidselen tot ont wrichting van de overige mynen zyn gereed. LORENQO MARQUEZ, 24 Maart. In verband met het aanhouden van een heliografreer toestel en andere oor logs be- noodigheden, aan een firma geconsigneerd, waarvan de heer Pott, de Hollnndsche consul, lid is, heeft de rechtbank een boete van 210 opgelegd en de goederen aan boord van het stoomschip in beslag ge nomen. Pott is in hooger beroep gegaan. Daar inboorlingen uit de mynen wor den gebruikt om verschansingen te maken op de kopjes, die Johannesburg omgeven, zijn dientengevolge de Crown Reefmijnen gesloten en wordt van de andere hetzelf de verwacht. LORENQO MARQUEZ. 26 Maart. De >Digger8 News" meldt, dat de regee ring te Pretoria den 21 Maart bericht ontving dat de generaals Grobler en Oli- vier, die uit Norvalspont en Stormherg in de nabijheid van Taba Nehn waren aan gekomen, voldoende noordwaarts waren om de vrees voor de mogelijkheid om af gesneden te wordsn, te ontgaan. De troepen, die nu allen het zuidelyk deel van den Vrijstaat verlaten hebben, worden binnen enkele dagen te Winburg verwacht. Grobler en Olivier zullen zish met ge neraal De Wet vereenigen. De Republi keinen zyn dan in staat Roberts eea ont zettende tegenstand te bieden. Joubert overleden. PRETORIA, 28 Maart. Generaal Joubert is gisterenavond te halftwaalf overleden. Hy was lijdende aan een maagkwaal. De geheele stad iB in rouw gedompeld wegens het verlies van een man, die een trouw patriot, een dapper generaal en op en top een gentleman was. President Krijgen aan het hoofd der strijdmacht PARIJS, 28 Maart. »Havas" deelt mede, dat volgens een particulier telegram, president Kruger zelf het opperbevelheb- berschup der Transvaalsche troepen op zich zal nemen. Geueraal Macdonald schrijft in een brief van Paarden berg, dat de Hooglanders-bri gade slechts 24 officieren en 1600 man had, die tot den dienst geschikt waren, terwijl de oorspronkelijke sterkte der bri gade 39 officieren en 3000 man was Zware inarschen, het kampleven, enz., hadden zyn brigade tot de helft verminderd. De 6000 man, die van het garnizoen van Ladjsmith zyn overgebleven, gaan slechts zeer langzaam in krachten vooruit en het zal nog weken duren, eer zy weer in dienst kannen treden. Uit brieven, die nu in Engeland aankomen, bljjkt eerst welk een ellende deze troepen hebben door gemaakt. Slechts 1000 man waren nog in staat een krachtigen tegenstand te bie den, toen Lord Dundonald de stad binnen rukte. itreig verboden, met u over de vreemde miss te s (reken.' ,Zm, zooJa, hy wil zeker niet, dat ik my ii ile nabijheid van het „Spookhuis* waag. Waarjm weet ik zelf niet. Dat zal mij echter niet weerhouden by de eerste gelegenheid do schoon» ongelukkige te bezoeken want ik zal bly sjp, dat ik weer een ander gezicht te zien krjg als hot zwarte van jou.* Do dior Capitola vorig verlangde gelegen heid lici niet lang op zioli wachten. Eenige dagen ni het gesprek, reed majoor Warlield met Wod naar Tip-Top; Capitola was nu alleen en besloot een uitstapje naar bet „Spookhuis" te maken. Ze liet door Pitapat bevel geven haren ponny te zadelen en trok juist haar rijkleed aan, toen mistress Codiment by haar biuneu- kwam. Hoe, mia!" riep de bange huishoudster, wil u weer geheel alleen een rytoer maken U weet toch, lieve miss, dat oom dit niet gaarne ziek* „Ujj ziet het in 't geheel niet,* hernam Capitola lachend. »Hjj moest weleengocdon verrokyker hebben, indien hy van Tip-Top tot hier kon zien. Overigens weet ge, dat ik my geen dwang laat opleggen.* „Maar bljjf dan ten minste niet lang weg en ga niet te ver van het kasteel, miss, want er is een zwaar onweer op til.» „Een onweer? En dat by znlk een heldere, blauwe lucht? Ik geloof, dat ge droomt, beste mistress. Noen, neen, geloof my, ik kon veel van het weer. Er beweegt zich goen blaadje cn de lucht is zoo drukkend. Daar in 't Westen vertoont zich een wolkje, dat een hevigen storm voorspelt* ■Ga toch h^en," mistress Codiment, „ge wilt alles probeeren om my van myue wun- deling terug te houden, maar 't baat u niets. Ik ben niet bang voor een onweer; misschien vond ik het wel aangenaam, als ik door een storm verrast w.-rd. Ik ben toch niet van suiker, zoodat ik niet bang behoef te wezen, dat ik smelt, ook geen vlieger, die door den wind wordt meegevoerd. Neen, neen, ik ga, beste mistress. Vaarwel!* Het koppige meisje bekommordo zich niet over de tegenwerpingen der oude dame en sneldo naar buiten, waar Gyp gezadeld stond. Vlug sprong ze op do ponny, wierp mistress Codiment een laatsten groet toe en reed wel gemoed weg. Na een uurtje gereden te hebben, scheen de voorstelling van mistress Codimeut in ver vulling te gaan, want do lucht betrok en een sterke wind, die plotseling opstak, zweepte zware donkero wolken voort, die zich boven het •Onweersnost' en zijne omgeving dreigden te ontlasten. Majoor Warfleld en Wool kwamen in allerijl van Tip-Top terug men kon aan boiden zien, dat zy zich gehaast hadden, zoodra mogeljjk onder dak te komen. De majoor blies en hijgde eu scheen meer dan gewoonlijk zich aan een glas wyn te hebben verkwikt. Hjj gat de paarden aan oen stalknecht over, wien hjj toowenschte, dat alle bliksemstralen hem zouden treffen, indien hij de verhitte, dampende dieren niet flink afwreef. Bij uitzondering zorgde majoor Warfield ditmaal niet het eerst voor zjjn eigen persoon, zooals hjj anders deed, wanneer hy na een vermoeienden rit huiswaarts koorde, doch gaf zijne bevelen, om het kasteel „stormvrij" te maken, zooals by zich op militaire wjjze uit drukte. „Voor alles, Wool,* zei hjj, „overtnig n of alle deuren on ramen goed gesloten zjjn, opdat er geen tocht is. Voor iedere ruit, die door nalatigheid breekt, trek ik jo een tand uit. Zorg ook, dat de negers binnenkomen, want jjj, zwarten, bent zoo bang als de bazen.* Mistress Codiment kwam nu ook nader en de majoor herhaalde haar het bevel, terwjjl hjj er bjj voegde, dat ze ook miss Capitola verzoeken moest beneden te komen. Wel, mistress Codiment, waarom ga je niet?* riep hjj, toen hjj zag, dat de huis houdster niet van hare plaats week. ■Omdatde hm, hm hoestte de arme vrouw verlegen. Wat: omdat... de... hm, hm?* riep de oude wat loider, „wat bedoelt ge daarmee „Ik bon ontroostbaar, mjjnheer,' stamelde mistress Codiment, >maar miss Capitola is nog niet terug.' „Niet terug? Ho, bowat bazel je daar? Je wilt mjj toch zeker niet voor don gok hou den? Nog niet terug? Wat beteekent dat?* Dat miss Capitola, ondanks mjjiie waar schuwing en myn smeeken, een half uur ge leden is uitgereden en nog niet naar huis is teruggekeerd,* ging de oude vrouw voort, toen ze inzag, dat haar niets anders overbleef dan de waarheid to zeggen. De orkaan, die op dit oogenblik buiten het slot begon to woeden, bet kraken der takken, die vaD de boomen gerukt werden, het rammelen der blinden en venstors, de ratelende donderslagen, die de bliksemstralen volgden, zoodat dc hcele atmosfeer in een vuurzee herschapen scheen, de strjjd der woedendo elementen, die do aarde dreigden to vernielen, dat alles was slechts eene zwakke begeleiding van den storm, die binnen losbrak, toen miatreps Codiment den majoor de afwezigheid zjjner nicht meldde. Toen tjjne woede het toppunt bereikt had en het onweer begon af te nemen, ging het ADVERTENTIËN. II,ïiidï.i.«clicnCily-bap. Beisiiéce-salres. Pluidriemen, WanqrMokken, In groote verscheidenheid. 87 - WESTSTRAAT - 88. van Willigen. Wederom groote aanvoer Omdat de aanvoer groot is, verkoop ik mooie Sinaasappelen 10 a 10 centt. Citroenen 7 10 cents. N. B. NOG STEEDS GROOTE VOOR RAAD HAVERDOPPEN. Aanbevelend, razen, schelden en tieren van den majoor allengs over in een weemoodig klagen, zooals alleen eene teedore moeder doet, die haar ge liefd kind in govaar ziet. In smartvolle angst jammerde hjj om zjjne Capitola, als ware ze altjjd voor hem verloren en bad luide .God, myn God bescherm het meisje en red haar nit 't gevaar Een bliksemstraal, dio het heole kasteel in vuur en vlam schoen te setten en waarop onmiddclljjk een donderslag als een kanonschot volgde, deed den majoor opnieuw losbreken. Mistress Codiment,* riep hjj, „ik wist van vroeger, dat gjj eene nalatige plichtvergeten vrouw sjjt, doch dat ge de onbeschoftheid zoover zoudt drjjven van mjj eenvoudig iu mjjn gezicht te zeggen .Uwe nicht is uitge reden,* in plaats van dat te beletten, dat gaat mijn verstand te boven Mjjnheer!' stamelde de arme vrouw, „uw verwjjt is onrechtvaardig en kwetsend. U weet zeer goed, dat u, evenmin als ik, miss Capitola zoa hebben kannen terughouden.' Ik Wie spreekt van mjj hervatte de majoor. Met mjj is dit wat anders, ik kan tegeu Capitola niet den tyran spelen, maar gij-..* Weder kraakto een donderslag *00 hevig, dat het oude gebouw op zjjn grondvesten schudde. De oude driftkop zuchtte aanhou dend voor zjjue arme, zeker doornatte Capi tola. Wellicht was ze door den bliksem go- troffen of door den orkaan in een afgrond geslingerd 1 Ondertusschon kwam Wool met de andere bedienden in de zaal. De ongelukkigeHjj vermoedde niet, dat de majoor zjjn geheelen toorn over hem zon uitstorten. (Wordt vervolgd.) gedurende de <3iiat iu cao s. M. MAilHEIM. Eroote Uitverkoop A Contant, wegens verplaatsing der Zaak van alle voorradige 60E0EREN, ver beneden fa brieksprijs, als: Ledikanten, blauw en grijs geemailleerd Keukengereedschap, Vloer- kleeden, Vloerzeil, Tafelzeil, Deurkleedjes, en ü'otmatstoelen, Vier- nZ*ïi.l h d e" Salon,af«la. Mahonie en Sï'i.!"a!1- e" Linnenkasten, een partij Vlechtdraad voor kippenhokken en nog verscheidene artikelen tl, veel om m te noemen. r Slechts eenige prijzen volgen Deurmatten Groote ovale Deurmatten 10 otroomatjes Cocosmatten j Groote zware Cocosmatten 40 Japanmatten 25 6-el» gebloemde Kleeden 90 J-e!s V 12-el, 6 ele wollen Vloerkleeden 1 r.'i) .2.:,: Wollen Loopers Wn'Ji Beter wortLooper, 18, 25, 8J T", 1 rachtige sajetten Loopers 70 Looperzeil j g Looperzeil met roode rug 17» Vloerzeil 90 cM. breed 35 schoorsteenrand 7»# Gutapercha .Schoorsteenrand of Kastzeil io Tafelzeil 2 el breed 35 Go°°,te. Tafelzeilen 2elbreö1 6», Zie de guote eorteering cn echt ffilTRrsDBsch Kleeienioed vanaf 35 cent per el. 6roote sorteering, prachtige patronen. afgepaile TAPISTRY KLEIDEN 20-els T.pietr, Kleeden f 9.00 Gebloemde Deurkloedjee of met Dieren er op Geschoren wollen Kleedje. Axminsterkleedjes Mahonie Penanttafeltje. Mahonie Ronde Tafels Geschilderde Tafels Mahonie Salontafels Spiegels met ronde hoeken Rieten Kinderstoeltjea .Rieten Heerenstoelen Een groote sorteering nieuwste modellen Kinderwagens en Sportkarren. Spotgoedkoop. Pannekoekpannen Geëmailleerde Emmer. ?o Een-pita Petroleuiwitellen 5g Geëmailleerde Ketels voor dezelv. 45 Dne-pit. geemaiU. Petroleumstellen f 2.00 Komt, ziet en owertL-igt UI Alaehccie Uitverkoop i,U 11.75 35 cent 70 85 f 8 25 7.00 1.80 9.50 2.25 0.70 1.30

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1