KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Extra Nommer. Het Spookhuis. Ho. 2830 Zaterdag 31 Maart 1900. 28»te_Jaargaag. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. HELDER, 31 Maart 1900. Mej. J. H. Spigt alhier heeft Woensdag LI. te 's üravenhage na voldoend examen de acte voor nattige handwerken verkregen. De damea H. J. M. Wegens en C. Sonstral, alhier, hebben gisteren te 's Hage acte bekomen voor nuttige handwerken, LEERPLICHT. gin het grootste deel van ons no. van gisteren konden we den uitslag mededeelen van de stemming over het wetsontwerp op den Leerplicht, dat met 50 tegen 49 stemmen werd aangenomen. Was graaf Schimmelpenninck, die door een ongeval verhinderd was, tegenwoordig geweest, dan hadden de stemmen gestaakt en ware de wet verworpen geweest en een kamer ontbinding of het aftreden van het mi nisterie zou er het gevolg van zjjn geweest. De commissie tot examineeren van stuurlieden ter koopvaardij hield van 13 tot 29 Maart zitting te Rotterdam. De volgende diploma's werden uitgereikt Groote zeilvaart A. Tweede stuurman aan de heeren G. H. Sissingh, P. Fries, J. Teensma. Derde stuurman aan de heeren C. Bruin, A. van der Made, D. A. Forma, T. Koster, J. J. Buising, J. Bakker. Groote stoomvaart A. Eerste stuurman aan ds heeren K. J. Westerhof, L. C. La- gaajj, P. J. Kempers. Tweede Btuurman aan de heeren K. Ree, J. van Dobbenburgh. Derde stuurman aan de heeren C. Bruin, A. van der Made. J. Teensma, D. A. Forma, T. Koster, J. J. Buising, J. Bakker, J. Verkommen. Amsterdamschi dokwerkers. Uit Amsterdam meldt men In de staking der dokwerkers is heden geen verandering gekomen. Ds stakers hiel den Donderdagmiddag eene huishoudelijke vergadering. Woensdagavond zjjn gedele geerden van de verschillende bij het wa tertransport. betrokken werkliedengroepen, bootwerkers, machinisten, stokers, schui tenvoerders en dokwerkers samen geko men om de stichting van een bond van al deze werkliedengroepen voor te bereiden. Donderdagmorgen kwamen de stakende schildersgezellen weer te zamen in Plan- eius, alwaar medegedeeld werd, dat 51 patroons hadden toegegeven, waardoor 230 schilders weer aan het werk konden gaan. Tot de Amsterdamsche burgerij zal een manifest gericht worden, waarin de houding der patroons en de toestand van het schil dersvak zal uiteengezet worden. Hospitaal hyena's I Dr. L. J. Eilerts de Haan schrjjft aan de >Java Bode" o. a. Gistermorgen vroeg ik een door den vjj and gewond Inlander, die in ellendigen toestand verkeert, of bij ontbeten had. De atumperd antwoordde»ik heb twee eie ren gegeten." En waarom niet alle vier. Alle vier, mjjnheer ik krgg er maar twee. Krggt gjj geregeld niet meer dan twee eieren per dag? Neen, mgnheer. Welnu geachte redacteur, aan dezen man waren vier eieren daags voorgeschre ven, door mjjn voorganger op de zaal zoo wel als door mg. De Europeesche ziekenoppasser, de man op wiens hulp zoo'n arme machtelooze is aangewezen, wilde mg nog aan het ver stand trachten te brengen, dat de man loog I Bjj eea door mg ingesteld onderzoek bleek dat op de gewondenzaal van het hospitaal te Kottaradja dagelijks tegen woordig wordt gestolen 28 eieren (zegge aebt-en-twintig), en 16 fiesschen melk, (zegge zestien), waar de fl.40 plus 15.60 is gelijk f7 daags, f7 maal 30 is gelijk f210 's maande. En op die zaal liggen plm. 40 lijders. Het geheele hospitaal bevat 300800 lij ders. Men spreekt van hyena's van het slag veld In onze zieken-inrichtingen houden wij er hospitaal-hyena's op na. Wat melk en eieren betreft, zgn offi cieren van gezondheid nog eenigszins tot controle in staat. Maar wat de samengestelde spijzen aan gaat mogen zjj alleen.... proeven! Of en hoeveel dus op die samengestelde spijzen wordt gestolen weten op dit oogenblik de hospitaal-hyena's alleen. De Oorlog in Zuid-Afrika. Cronjé's aftocht. Ten blijke, dat er eenige dagen voor de overgave van Cronjé nog hevig ge vochten is en de Engelschen gevoelige slagen zgn toegebracht en waarvan de En- gelsche berichten bijna geen melding ma ken, laten we hier volgen eenige tele grammen door de Transvaalsche Regeering gepubliceerd. 17 Februari. Generaal De Wet bericht, dat gisteren in de richting van Rondavelsdrift 58 krijgs gevangenen werden genomen, waaronder drie luitenants, een sergeant-majoor, vier sergeants en vier korporaals. Deze waren in een kraal verscholen en hadden vijftig paarden bg zich, alsmede een aantal Lee Metford geweren. Bg deze gelegenheid werden door com mandant Fourie 39 krijgsgevangenen ge maakt en door de andere officieren 19. Nadat de vjjand in den nacht was ge vlucht, bleven op het slagveld 9 dooden en 6 gewonden liggen. Een Kaffer heeft gerapporteerd, dat dien nacht nog 17 wa gens met gewonden waren vertrokken ia de richting van Belmont. De dapperheid van korporaal Van Jaars veld, van het Transvaalsche korps, wordt speciaal door generaal De Wet vermeld. Van onze zes gewonden zgn drie over leden. 18 Februari. Generaal Cronjé telegrapheert via Pe trusburg Gisterochtend omstreeks 6 uur, in het trekken vau het lager, werden wij door den vijand aangevallen. Het gevecht duurde voort, terwijl wij nog bezig waren om het lager op een veilige plaats te brengen. Het gevecht werd vervolgens tot halfacht des avonds voortgezet. Het vond plaats op verschillende plekken, maar de vijand werd telkens en overal teruggeslagen. Het verlies van den vijand moet aan zienlijk zgn. Aan onze zijde is nog niet bekend hoeveel dooden gevallen zgn. Ik meen echter dat 8 dooden zijn gevallen en 12 meest lieht gewonden. Wjj hebben besloten, omdat het veld uiterst slecht is en het lager niet in orde getrokken kon worden, om gisteravond ver der met de Modderrivier op te trekken. Wjj trokken vanaf Paardeberg voorbij om trent een uur hoogsr op. Hedenochtend, terwijl het lager aan het trekken was, werden wjj opnieuw aange vallen. Echter werd alleen met grof ge schut gebombardeerd. Het is nu 20 minu ten voor zeven en de bommen vallen nog steeds in de nabjjheid van het lager. Zoover bekend, hebben wjj heden geen verliezen, als alleen een burger gewond en esn wsiiaig schade aangericht aan een paar wagens. Laneiers werden in groote getallen op drit verschillende plekken gezien. Bljjkbaar om, indien wjj hedennacht weer willsn trekken, ons aan te vallen. Wjj hebben echter besloten om niet ver der te trekken, voordat wjj behoorljjke communicatie met generaal De Wet en hoofdcommandant Ferreira hebben. 10 uur n.m. Door generaal Cronjé werd van Petrus burg hedenmorgen bericht als volgt: Gistermorgen omstreeks zes uur in het trekken van het lager werden wjj door den vjjand aangevallenhet gevecht duurde voort terwijl wjj nog anderhalf uur bezig waren met het op eeu veilige plaats bren gen van het lager. Verder werd tot half acht gisteravond gevochten op verschillende plaatsen, doch overal werd de vijand te ruggeslagen en telkens wanneer hij aan viel. Het verlies van den vijand moet aan zienlijk zgn ons verlies, voor zoover be kend, is acht dooden en twaalf gewonden, meest allen licht gekwetst. Hedenmorgen schoot de vijand met ka nonnen op onzs menschen. Zal later verder rapporteeren. 19 Februari. Comdt. Steijn bericht heden van nabij Koedoesrand Bij onze aankomst alhier bevochten wjj den vjjand van oosterkant, waar deze gen. Cronjé's lager trachtte te omsingelen, en hadden wjj het geluk met Gods hulp hem aan te vallen en te verslaan. Wij vochten tot laat Zondagavond. Aan onze zjjde 1 gedood en 1 licht ge wond. Wij maakten 19 paarden met zadels en 4 muilen buit. Vechtgeneraal De Wet bericht, dat hjj gistermiddag met vechtgeneraal Botha aan kwam tusschen Paardeberg en Koedoesrand in welke richting hg sedert gisteravond hevig hoorde vechten. Hij bestormde dade- ljjk eenige kopjes, welke de vjjand ver liet met achterlating van eenige dooden en gewonden. Ongeveer 40 Engelschen werden ge vangen genomen. Toen de vechtgeneraal de kopjes in bezit had duurde het gerecht tot laat in den avond. Ons verlies was twee dooden en vier gewonden. 21 Februari. Van Petrusburg zes" uur vanmorgen ka nonvuur begonnen, zoodat aldaar heden een hard gevecht kan verwacht worden. Generaal De Wet seinde gisteren van Petrusburg alles rustig dien dag, behalve eenige kanonschoten en kleine schermutse lingen. Gisteravond bestormde de vjjand ons tot aan de schansen, doch bij werd teruggeslagen, Van generaal Cronjé een heliographisch bericht ontvangen, dat zgn verlies gisteren 14 aan dooden en gewonden was, terwjjl De Wet's verlies, niettegenstaande een hevig vuur met kanon, maxim en klein geweer, nihil was. Vechtgeneraal Proneman zegt nog d.d. gisterenWij waren sedert 15 dezer bijna geheel omsingeld door den vijand aaD Modderrivier tot gisteren, toen ik met een klein aantal manschappen de rivier door brak. Zondag was een hevig gevecht #n de vijand dacht vast ons lager te bemachti gen. Ik met den vechtgeneraal waren om singeld met 250 man op een afstand van ongeveer 50 minuten van het hoofdlager, maar 's avouds sloeg ik een weg door met verlies van 7 dooden en 16 gewonden. Het varlies van den vjjand was verschrik kelijk. Gisteren moest ik weer een weg slaau door den vjjand om generaal De Wet te bereiken, die in de nabgheid was, wat met Gods hulp gelukte zonder verlies. Hedenmorgen werden 53 1» i "jgsgevan- genen opgezonden, den vorigen dag door ons genomen. Ook van anders zjjde werd bericht, dat de vijand bij Koedoesrand gisteren telkens aanvallen maakte met voetvolk en laneiers, doch telkens werd teruggedreven. 10 uur n.m. Van het gevecht bjj Modderrivier en Koedoesrand zgn nog geen berishtsn inge komen gemeld werd, dat hevig gevochten werd aan de oostzjjde van generaal Cronjé's lager, waarmee thans weer communicatie wordt gehouden. 23 Februari. Hedenmorgen werd bericht, dat generaal De Wet bjj Modderrivier met zgn menschen zgn oude posities bestormde en hevig met klein geweer en kanonnen geschoten werd. Nadere berichten ontbreken nog. Wjj hebben reeds gelezen van den kop aan de Boven-Toegela, dien de Engelschen bg hun derde poging om door de Boeren- stellingen heen te breken (Doornkloof- Vaalkrans) op een klein hoopje Boeren veroverd hebben, en dat deze zoo manmoe dig stand hielden, dat een groot gedeelte van hen gedood en gewond werden. Deze Boeren behooren tot het Johannes- burgsche commando onder Ben Viljoen. Zjj hebben hun twijfelachtige hou ding te Èlandslaagte aldus goedgemaakt. In de >Rand Post" wordt voorgesteld dien kop Viljoens- of Johannesburgkop te noe men. Met dit troepje is ook het schandaal gebeurd, waarvan wjj reeds vernomen heb ben. De correspondent van de Telegraaf in generaal Burger's hoofdlager schrijft er van Op den Oen Febr. werd door onze men schen een treurige vondst gedaan op het terrein, dat tot den vorigen dag nog eigen lijk in het bezit der Engelschen was of tenminste nog door hunne nabjjheid on veilig was. Eenige onzer burgers, da ge weren op het slagveld bij elkaar zoekende, kwamen af op de plek, waar de 50 man in den avond van den 5en waren over rompeld, van welke menschen men meende dat allen door den vjjand waren wegge voerd. Daar vonden zjj de lijken van twee- en-twintig der onzen reeds zwart. Dit be- wjjst, dat de Engelschen zich om onze arme gewonden in het minst niet hebben be kommerd, hoewel zjj nog dagen lang in die buurt hebben rondgedraaid. Onze arme gewonden hebben dus in de brandende zonnehitte moeten liggen sterven. Gruwe lijk, niet waar, en dat te meer nadat wy enkele dagen te voren hunnne dooden voor hen hadden bezorgd, zooals het Christenen betaamt. De jongste Transvaalsche generaal is Louis Botha van Vrjjheid, die het bevel voerde over de Boeren, die in December den overtocht over de Tugela bjj Colenso met succes aan het leger van generaal Red- vers Buller betwistten. Louis Botha is pas 36 jaar oud en hjj is geboren te Greytown in Natal, waar zjjn vader een hoeve bezat. Met Lucas Meyer en anderen hielp de jonge Botha de nieuwe republiek Vrijheid in Zoe- loeland stichten en vestigde er zich als farmer, waarna hg spoedig als vertegen woordiger voor de republiek Vrijheid zitting kreeg in den Transvaalschen Volksraad. Louis Botha heeft geen eigenlijke militaire opleiding gehadde practjjk vau het oor logvoeren heeft hg echter uitstekend ge leerd in de gevechten met de Kaffers. Krijgen is de kunst 1 De burgemeester van Ladysmith heeft generaal Buller verzocht om aan de stad twee Long Toms van de Boeren ten ge schenke te geven, opdat die vóór het stad huis zouden kunnen worden opgesteld ter herinnering aan het beleg. Generaal Buller heeft geantwoord dat hjj het graag zou doenzoodra hjj de kanonnen eens kreeg. Intervieuw met President Kruger. NEW YORK, 29 Maart De World" publiceert eeu interview, dat de correspon dent van dat blad den 7en Maart met President Kruger had. Kruger verklaarde, dat, zoo waar er een God der Gerechtig heid is, zoo waar zal de Transvaalsche vierkleur overwinnen. Hat kón maanden, het kon drie jaar duren, doch een andere uitslag is niet mogeljjk. Hjj zou geen eigen dommen verwoesten, de mjjnen zouden in zgn handen even veilig zgn als in die der eigenaren. Indien de maan bewoonbaar ware, zou het hem niet verwonderen, dat John Buil ook deze ging annexeeren. Aan een Engelschen brief van dr. Hen drik Muller, consul-generaal van den Oranje- Vrijstaat, ontleenen wij het volgende: »Ofschoon de gebeurtenissen van laatste weken tegen ons zgn geweest, is er toch geen reden om te wanhopen, en ik ben integendeel rol hoop, dat wjj met Gods hulp in staat zullen zjjn, onze onaf hankelijkheid te behouden, het eenige doel waarvoor wij in dezen oorlog strjjden. »Onze vrienden moeten zich niet laten misleiden door de Engelsche berichten, aangaande de houding van enkele bewoners van onze steden, want dezen zjjn bjjna zonder uitzondering Uitiandera en vroegere Engelsche onderdanen. De Boeren wonen niet gaarne in steden of dorpen dienten gevolge bestaat de bevolking daar over het algemeen uit vreemdelingen, en wordt daar veel Engelsch gesproken. Maar zoodra men het land inkomt, hoort men nieta dan Hol- landach. Ik ken zelfs leden van onzen Volksraad met Engelsche namen, die geen woord Engelsch verstaan. Deze landeljjke bevolking, de groote meerderheid van onzen staat, zal haar uiterste best doen om onze onafhankelijkheid te bewaren en onzen be- wonderenswaardigen Staatspresident te volgen, die vier jaren geleden gekozen is op de leuze van aaneensluiting bij onze zusterrepubliek, met 17000 stemmen tegen 1800 ten gunste van den heer J. G.Fraser, denzelfde, die nu Lord Roberts ontvangen heeft. •Alle pogingen zullen gedaan worden en zjjn tot dusver gedaan (in tegenstelling met wat onze vjjand deed) om het parti culier eigendom van elke natie, binnen de grenzen van de republieken, te beschermen. Maar ik weet niet of ouze menschen wel de Johannesburgsche schatten den vjjand wel in handen zullen laten vallen, zoodat wjj met ons eigen goud bestreden zouden worden, evenals de veldtocht om dezen oorlog uit te lokken, betaald en mogelijk is gemaakt door onze diamanten en het goud van Transvaal. Echter is niets verder van ons dan vandalismt, en wjj zullen voortgaan met te handelen overeenkomstig het verlangen van onzen president in zgn proclamatie in het begin van den oorlogdat geen daad worde verricht, die een burger van den Oranje-Vrjjstaat onwaardig is. Op het eind van deze week gaan de transportschepen van Cronjé en zgn burgers naar St. Helena. De eerste minister der Kaapkolonie beeft vergeefs getracht, het vertrek te beletten. Het zal er dus toe komen. Die schepen zjjn, naar men ver neemt, met de kiemen van mazelen en andere epidemische ziekten besmet, en een groot aantal gevangenen is er al door aan getast. Onder wsg zullen er dus nog heel wat Boeren om koud gaan. Die zijn dan voor de haaien, hetgeen een goedkoope begrafenis ia en de Engelsche regeeriug de kosten van hun verpleging en voeding op St. Helena bespaart. Dat helpt alvast. Mevrouw Alice Bron, verpleegster bjj de Belgische ambulance, schrgft van 14 Febr., den dag voor de bezetting van Jacobsdal en het ontzet van Kimberley doof de Engelschen, aan de Brusselsche Petit Bleu" uit de stad, dat zjj dagelgks het sterven van dappere, jonge en knappe Boeren bjjwoonde, die door typhus waren aangstast env die zjj -hielp verplegen in het hospitaal te Jacobsdal, dat in een kerk was gevestigd De typhus, schrjjft mevr. Bron die ontstaat uit de afschuwelijke hygiëui- sche toestanden, welke het gevolg zjjn van den oorlog, richt grooter verwoestingen on der de Boeren aan dan de kogels der En gelschen. De geesel heerscht overal en de Engelschen sterven eraan als vliegen. Er zjjr. 2000 Boeren door typhus aangetast. Zal Europa toelaten, dat deze gruwelen voortduren ten believe van eenige boos doeners uit de politieke wereld Verscheidene doktoren zgn aan typhus overleden. Onder de Boeren te Colesberg brak in het begin van Februari een hevige mala ria-epidemie uit." Toen zij haar brief schreef, wist mevr. Bron nog niets van den terugtocht van Cronjé naar den Vrjjstaat en van den in tocht van generaal French in Kimberley. Zjj eindigt: Galoppeeren van paarden wordt hoor baar. Mensehen komen toegesneld en schreeuwen, dat de Engelschen slechts op twee uren van hier zgn. Onze zieken heb ben van de nadering der Engelschen ge hoord. Zjj verheugeu zich, het kanonvuur van dichterbjj te zullen hooren, want het zal een nieuwe overwinning voor de Boe ren zgn. Die bjjna hersteld zgn, staan op: zjj willen hun paarden, hun geweren 1 Arme dapperen 1" e De dood van generaal ioubert, PARIJS, 30 Maart. De >Tempi" verneemt uit Londen De »Manck Guardian" meldt, dat Ko ningin Victoria aan maarschalk Lord Ro berts heeft opgedragen haar deelneming te betuigen aan de weduwe van generaal Joubert, »die door het Britsche volk werd geacht als een moedig soldaat en een eer- lgken vjjand." PRETORIA, 29 Maart. De begrafe nis van generaal Joubert heeft heden middag plaats gehad. Alle klassen der be volking woonden de plechtigheid bg. De buitenlandsche militaire etachés in uni form waren mede aanwezig. De krijgsge vangen Britsche officieren hadden kransen en bloemen gezonden. LONDEN, 30 Maart. De «Daily Mail" verneemt uit Pretoria, dat de staats- mjjningenieur de maatregelen tot vernie ling van de Randmijnen zonder opdracht van de regeering genomen heeft. De Uit voerende Raad moet ze nog goedkeuren. LONDEN, -30 Maart. Decorrespon dent van de Timeste Parjjs seint, dat het Bóeren-driemanschap, die naar Europa onderweg is, in opdracht heeft, dr. Leyds als gezant af te zetten. Vermoedeljjk zal dus (volgens de >Blowitz") dr. Leyds aan het feestmaal van Delcassé voor het laatst in functie zgn. Een treffen bij Brandfort. BLOEMFONTEIN, 30 Maart. Lord Ro berts seint, dat, tengevolge van het actief optreden van den vijand in de buurt van het front der Engelschen, en hun vjjandige houding tegenover de burgers, welke zich overgaven, bg bet noodig vond, hen van de kopjes te drjjven, die zjj in de buurt van Karoe Siding station, drie injjl ten Zuiden van Brandfort, bezet hielden. De operatie werd met succes uitgevoerd door de zevende divisie infanterie en twee brigades cavalerie. De Boeren trokken op Brandfort terug. Onze troepen houden nu de kopjes bezet. De verliezen der Engelschen bedroegen een kapitein gedood, vjjf kapiteins en twee lui tenants gewond en ongeveer honderd sol daten gedood en gewond. Marine en Leger. De hoofdmachinist le kl. M. J. A. Hart man en de machinist 2de kl. W. J. vaa Tusschenbroek, per Rotte rd. Lloyd te Helle- voetsluis uit Oost-Indië aangekomen, sjja respectievelijk met 7 en 22 Mei op non-acti viteit gesteld. Met 1 April is bevorderd tot machinist le kl. bjj de Marine de id. 2e kl. K. A. F. Zuiderhoek. 3TIEI TTIXjLJBTOIN". 68) «Wool!» riep de oude, toen hjj den neger xag. Wool, leeljjke, zwarte hond, waarom ben je niet met mjjne nicht gereden, hoe durfdet ge mjj vergezellen, in plaats van haar Met opengespalkten oogen en geopenden mond staarde de neger zjjn heer en meeater aan. De arme stumper wist aiet wat te aatwoorden en door ondervinding wist h|j, dat tegenspreken den brombeer nog meer zou doen losbreken. .Wool,* ging deze voort, .ondanks storm en onweer ga je dadeljjk in den stal, om je •en paard te zadelen en dan r|j je in alle richtingen de omatreken af, tot je m|jne nicht gevonden hebt. Luister wel; waag het niet alleen terug te kumen, want ik laat je levend braden, indien je miss Capitola niet vindt." Wool's verbazing ging over in angst bjj het hooren dezer bedreiging. «Ja, ja,* riep de oude, «kjjk mjj maar aan, maak oogen zoo groot als je wilt en een gezicht zoo onnoozel als je kunt, het bljjft zoo. Dadeljjk rjj je mjjne nicht na en kom je zonder haar terug, dan laat ik je levend braden.' Men kan zieh gemakkelijk vooretellen, hoe de arme Wool zich gevoelde. De storm, die zjjn beer over hem liet uitbreken, scheen hem nog bedenkeljjker toe dan de orkaan, die buiten woedde, en hij maakte zich enel uit de voeten, vooral toeo hjj den ouden driftkop dreigend den stok xagfopheflea. Tot geruststelling onzer lezers, vooral van hen, die medeljjden gevoelen met den armen Wool, willen we hier bjjvoegen, dat de neger, inplaats van het bevel van zjjn meester op te volgen, zich in den kelder van het slot ver borg, waar hjj niet alleen veilig was, maar ook met een lekkere fleach wijn den sohrik verdreef. Onderwjjl rende de onde heer als een be zetene door de kamer. «Ik begTjjp u niet,* schreeuwde hjj, voor raistress Codiment staan bljjvend, .neen, ik begrijp "iet, hoe gjj zoo koud en onverschillig daar kunt staan, als wist ge, dat mjjne nicht in haar bed lag, in plaats van daar buiten in storm en regen. O, je bent eene onverschil lige ziel 1 't Is u genoeg, dat ge hier onder het droge zit. Ik heb grooten lost u Wool na to zonden, dan kondt ge loeren inzien, dat men in zulk eeu weer geen jong meisje laat uitrijden. O, injjn Capitola, mjjn goed, lief kind! Waar zult ge nu zjjn Hoe kunt ge heelhuids hier komen, door zulk een storm, die honderdjarige eiken neersraakt en trotschc ceders uit den grond ruktMaar ik zeg u, mistres» Codiment, indien mjjne nicht een ongeluk krijgt, klaag ik u bjj het gerecht aan .Majoor,' hernam mistr. Codiment, .ikgeloof, dat ge in uwe vrees overdrijft. Niemand zal zoo dom zjju in zulk eene weer geen onderkomen te zoeken, allerminst uwe verstandige, moe dige nicht. Zonder twjjfel bevindt zjj tich in een huis, waar z<: zoo droog zit als wij.' .In eou huis herhaalde de msyoor. Waur zjjn dan hier in de nabjjheid huizen. Mis schien in de heksenkeuken van de oude Hat ol in het .Spookhuis* van dien vervloekten Lenoir. Houd toch je moud, iodisn je niets andere weet te vertellen. Buiten de gevaren van den storm is miss Capitola nog aan duizend anderen blootgesteld, waarvan je geen begrip hebt. Indien de ongelukkige bjjvoor- beeld in het .Spookhuis' gevlucht was, ware ze honderdmaal beter in het vrjje veld.' Wat Warfield's schrik en angst nog ver meerderde, was, dat de nacht aanbrak en Capitola nog niet terugkeerde. De grjjsaard wist niet wat to beginnen. Zou hjj al de negers van fakkels voorzion en den omtrek doen afzoeken Dat zou ook groot opzien verwekken. Ten slotte kwam hjj zelf op de gedachte, dat ajjne kloeke nicht wel ergens onder dak zou wezen en schikte zich in de noodzakelijk heid, den volgenden dag at te wachten, die hom, naar hjj hoopte, Capitola zou terug brengen. Volgen^ wjj ook onze vriendin op haar avontuurlijk uilstapje. ACHT-E N-T W1NTIGSTE HOOFDSTUK. Bjj een meisjo met een excentriek karakter als onze ondernemende Capitola, moest het zoogenaamde .Spookhuis" wel eea onweer staanbaar verlangen wekken, het door eigen aanschouwing te loeren kennen. Zolfs in den naam lag iets betoovorends, want wie voelt zich niet aangetrokken door 't verborgene, wie zoekt het niet uit te vorechen, bjjzonder wanneer, zooals hier, de belangstelling nog wordt verhoogd door wonderbare spookge schiedenissen en verhalen van nachtelijke ver schijningen Daarbij kwam nog, dat het huis eeneu man toebehoordo, van wien Capi tola door hooren zeggen wist, dat hij niet alleen de aartsvjjand was van baar oom, maar ook van haar eigen persoon, zonder dat ze de oorzaak van die vjjandschap bevroedde. De majoor waarschuwde haar voortdurend, zich toch nooit iu de nabjjheid van het dra- kenhol zoo noemde hjj de woning van kapitein Lenoir to wagen, en juist omdat de majoor onze heldin dit zoo vauk op het hart drukte, gevoelde ze hare nieuwsgierig heid geprikkeld en had Capitola reeds lang besloten het «Spookhuis* eens te bezichtigen. Gevaren en avonturen te zoeken, indien ze zich van zelf niet aanboden, lag eenmaal in Capitola's natuur. Nadat zjj van Pitapat vernomen had, dat het «Spookhuis* eene nieuwe bewoonster en wel een jong meisje had gekregen, dat in rouw was en aanhou dend weende, kon zij zich niet meer bedwin gen. Om niet lang meer naar het .Spook huis' behoeven te zoeken, had ze reeds bjj voorbaat inlichtingen ingewonnen bjj mistrest Codiment en andere personen. Wat ze hier over vernam, was niet zeer aanmoedigend, want men verzekerde haar, dat het huis zeer verstoken en dat niemand het zonder gids zou kunnen vinden. Mistress Codiment had haar reeds als gids de oude Ilat genoemd, die in zekeren zin de Cerberus was, die het drakenhol of het .Spookhuis* bewaakte. Ook Hat was een persoon, die Capitola nog niet kende. Ze had wel veel lust zioh eens van de beruchte heks te laten waarzeggen, □atuurljjk om het oude wjjf eens duchtig te kunnen uitlachen. Zoo gebeurde het, dat we onze jonge vriendin van Warfieldshouse zagen wegrjj- den, om een uitstapje te maken naar het ,Spookhuis". Capitola sloeg inderdaad den weg in naar de heksenkeukon, die ze binnen een half uur bereikte. Onze moedige heldin gaf bjjna e«o kreet van schrik, toen ze het oude wjjl bemerkte, dat in de deur stond. Ze zag er afschuweljjk uit en 't paard scheen zelfs bang voor de tooverkol te wezen, want bet spitste de ooren en wilde bjjna niet meer vooruit. Ook Capi tola was niet weiuig vervaard, toon ze het mismaakte schepsel zag, dat met haar grjjn- zend gezicht en zwarte huidskleur 't midden hield tusschen menach en dier. Doolt Capitola talmde niet lang. .Bah,' zei ze «'t is de heks van de heksenkeuken, de beruchte oude Hat. Kan een tooverkol er wel andere uitzien Vooruit, GypWe geven niets om de kunstjes van die oude.» Dit zeggende gaf ze Gyp weer de sporen, doch 't arme dier ging slechts aarzelend vooruit. Zoo naderde Capitola langzaam de oude, die met verbazing hare loerende oogen op de vermetele amazone gevestigd hield. „Ha, ha schaterde het wjjl, ,ik moet be kennen, dat ge niet baug zjjt, want lot nu toe beeft gcene vrouw een voet ih dezo wil- dornis gezet." „Ook de mjjne zet ik er niet,' hernam Capitola lachende, ,ziet ge niet, dat ik dit aan Gyp overlaat Trouwens, ik begrjjp, dat er een buitengewone moed noodig is, om ti eventjes te bezoekon. Go zjjt immers Hat uit do Heksenkeuken, beroemd door uwe kunst van waarzeggen? Wel ik wil uwe kunst op de proef stellen en u nog een klein vorzook doen.' .Ge zjjt wel aardig,* bromde de oude. .Zeg maar eens op, wat moet ik voor u doeu. Moet u een liefdedrank hebben of oen elixer om uwe schoonheid te bewaren .Noch 't een, noch 't ander,' lachte Capitola. .Wat ik noodig heb is een flinke gids, die mij zoodra mogeljjk naar het .Spookhuis' brengt. Wil je dat doen? Je zult er goed voor beloond worden.' ,Gjj... naar het «Spookhuis* herhaalde Hat hoofdschuddend. «En waarom niet?' Wjjl gc u evengoed in den muil van een leeuw of in den afgrond van de hel werpen kondt. Capitola Black, ge kont zeker do gevaren niet, die u in dat kuis dreigen ,Ge noemt me bjj mjjn naam, dan weet ge ook zeker, dat ik van govaren houd,* hernam 't jonge meisje. ,Ik ben verzot op avonturen eu tot nog toe ben ik gelukkig geweest. «Ja, ja,» zei Hat, ,gjj zjjt onder een ge lukkig gesternte geboren. Reeds als kind dreigde u de dood, doch ge ontkwaamt uwe v (jonden. Doch waag niet to veel, uwe vjjan- den zjjn machtig en gewetenloos. Wee u, indien ge in hunne handen valt »Ho, ho... welke vreeeelijke woorden riep Capitola. .Doch ik ben niet hier gekomen om waarechuwingen aan te hooren. Indien ge uw profetisch talent aan mjj beproeven wilt, voorspel mjj dan goede dingen, dan is 't der moeite waard, u te golooven.' .Indion ge de waarheid hooren wilt, moet ge ook bereid zjjn het tegendeel te vernemeu.* .Van do waarheid?' spotte Capitola. .Neen; doch ge begrijpt mjj wcL Het tegendeel van het goede meen ik.' „Meen je? O, dan willen we het liever achterwege laten,' antwoordde Capitola. .Wilt ge mjj voor een dollar naar het .Spookhuis* brengen .Indien ge er op staat, ja,« hervatte Ha». .Doch maak mjj geen verwjjt, indien ge slecht van de reis komt. Ik wasoh mijne handen in onschuld.* «Het waaschen kan u zeker niet schaden,' zei Capitola, .al zou het u ook weinig batea. Hier, neem den dollar en wjjt mjj den weg.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1