KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringenm Het Spookhuis. mgpn Ho. 2831 Woensdag 4 April 1900. 28ste Jaargang. Bureau Znidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 69 Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, le kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels, VÓÓP 5 April, zullende anders daar over met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2'/» Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS. Vit het Buitenland. Er zjjn weldra weêr berichten van het oorlogstooneel in Zuid-Afrika te wachten, want, naar de nieuwstijdingen vandaar mel den, zyn de oorlogsbedrijven in den Oranje- Vrijstaat weder aangevangen. Lord Roberta maakt zich te Bloemfontein gereed voor den in den Zuid-Afrikaanschen winter nittevoeren veldtocht, en neemt de noodige voorzorgen zoowel voor de paarden als voor de man schappen, en de Boeren hebben zich ter ge schikter plaatse geconcentreerd. Dank zjj het flinke optreden van den Boeren-commandan- ten in het noorden der Kaapkolonie, zyn de Boeren-afdoelingen, die daar gevaar liepen afgesneden te worden, zonder groot nadeel ten noorden der door de Engelsche ingenomen stellingen aangekomen. Volgens ingekomen berichten, was een der aangekomen comman do's 6000 man sterk, en verkeerde het in seer voldoenden toestand. De vrees voor de aankomst van zolke versterkingen van het ▼jjandeljjke leger gaf den Engelschen opper bevelhebber gereede aanleiding tot het nemen van maatregelen, om Bloemfontein van de noordzijde tegen eventnëelen overval te dek ken. Ook bjj kleine schermutselingen, dip in da laalsrerloopen dagen zijn voorge- TaUen, bljjkt het telkens opnienw, dat de Boeren eeno eigenaardige manier hebben, om, wanneer bet noodig is, terug te trekken, zoodat het der Engelsche cavalerie niet mo geljjk is, hen te achtervolgen. Dit maakt, dat het resultaat yan de Engelsche overwin ningen zoo ontzettend gering ia. De Boeren verliezen een stolling, die zy onhoudbaar ach ten, en nemen iets verder een nieuwe positie in, waar zy de Engelschen opnieuw tot een gt echt dwingen. Uit een der Engelsche b]aden bljjkt, dat Lord Roberts weer drin gend om uitzending van paarden gevraagd beofl. Zoowel voor de cavalerie als voor de artillerie hoeft hjj een voortdurenden aanvoer van paarden dringend noodig. Volgons 't bedoel de blad, is 't verlies van paarden door ziekte en door het vuren der Boeren ontzettend groot. Toen generaal French oprukte, om Kimberley te ontzetten, had hy by zich 8000 paarden toen hy zich by Lord Roberts ver voegde voor de vervolging van Cronjë, had hy er nog maar 5000 over. Nu waren wel niet alle 3000 paarden, die hy miste, voor goed verloren, maar hel grootste deel was gedood of niet meer voor zyn taak in staat. Dit licht gedeeltelyk aan het klimaat, gedeeltelyk aan de vermoeienis van den zeer geforceerden marsch, en gedeel telyk aan het gebrek van voldoende fourages. Gedurende de drie dagen, dat de Engelschen otp Cronjé's laager gelegerd waren, was er feitelijk geep voedsel voor de paarden. Door de regens kwam er wat gras, maar groen voer is eene sleohte voorbereiding voor hard werk. Er is heel wat gevergd van de cava lerie en de bereden artillerie, ook na de over gave van Cronje'. Frankryk is tegenwoordig in het noorden van Afrika aan het strydvoeren aan de zuidelijke grens van Algerië nl. en een berichtgever uit Parys vreest daardoor weinig suocès voor de petitionarissen in t belang van den vrede in Zuid-Afrika. Onder ver- wyzing naar de bepalingen der Haagsche Conventie van hot vorig jaar, betreffende de bemiddeling, spreken deze petitionarissen den wensch uit, dat do Fransche Regeering, in overleg met de andere mogendheden, die deze Conventie onderteekenden, het initiatief zal nemen, om aan de regeeringen van Engeland, van den Vrystaat en van Transvaal hare goede diensten of bemiddeling aan te bieden. Reeds zyn 8000 onderteekeningen onder dit verzoekschrift aan het ministerie van Buitenl. Zaken opgezonden. Wat betreft Transvaal, hoeft de dood van generaal Joubcrt der Fran sche pers ruimschoots gelegenheid gegeven, te wjjien op de Fransche afkomst van den burger-generaal, en met zeer veel lof te spre ken van zijn moed, beleid en trouw. Toch is het opvallend, dat nagenoeg eenstemmig de Fransche dagbladen van oordeel zyn, dat de dood van den grooten generaal weinig af zal doen tot den einduitslag van den oorlog, en dat generaal Joubert, ondanks zijne groote verdiensten, door een der andere krijgshoofden der Afrikaanders wel zal kunnen vervangen worden. In Duitscliland, en vooral in Oosten rijk, schynt men dit bezwaarlijker te vinden. De Transvaalsche Republiek zal op de aan staande wereldtentoonstelling le Parys een schitterend blijk van energie geven. Onlangs werd bezorgdheid geopenbaard, dat de gebou wen der Transvaalsche afdeeling, die reeds geheel in gereedheid zijn gebracht, behalve de inzending der goudmaatschappjjon, weinig zouden bevatten. Die vrees ia nu weggenomen, en ondanks den zwaren stryd om het volks bestaan, ondanks de belemmerde communicatie met de buitenwereld, zal do met veel zorg te Pretoria bijeengebrachte tentoonstelling dezen zomer op het Trocadero te Parys prjjken. Het eenige gevolg van den oorlog is, dat de inzen dingen waarschijnlijk wat laat sullen komen, doch voor deze vertraging bestaat wel een zeer geldig excuus. Ofschoon in den laatateu tijd in don regel orer de vroeger zoozeer geruchtmakende Drey- fus-zaak wordt gezwegen, worden we toch too'n enkele maal er nog woleens aan her innerd. Het Fransche blad de .Aurore" bevatte dezer dagen een artikel, waarin werd medegedeeld, dat door den beruchton Ester- hazy, die in Engeland verblyf hondt, voor den Franschcn consul te Londen onthullingen zyn gedaan o.a. ook betreffende de Dreyfus-zaak. Hij moet beweerd hebben, dat de heeren ge neraals eenig en alleen de schuldigen zyn. Esterhazy zou dus wordt verhaald het bewijs kunnen leveren, dat de generaals Bois- deffre, Billot, Gonse en Saussier alles geleid en in elka&r gezet hadden, dat kolonel Dn Paty slechts een tussohenpersoon is geweest, en dat hjjzelf een werktuig was, dat niets deed zonder formeel bevel van zyne meerderen. HELDER, 3 April 1900. Industrieschool. Zooals gewoonlijk werd tofc sluiting van den halijaarlykachen cursus der Industrie school Zaterdagavond in >Tivoli" een ten toonstelling gehouden van het teekenwerk door de leerlingen in het afgeloopen tijd vak vervaardigd en had de uitdeeling van prjjzen en getuigschriften plaats. Velen hadden van de gelegenheid gebrnik gemaakt om het geleverde werk in oogenschouw te nemen en door hun tegenwoordigheid een blijk van belangstelling te geven. Zoo waren behalve de leerlingen, leeraars en het bestuur dier inrichting tegenwoordig de commissie van toezicht op 't middelbaar onderwijs, vele ouders en onderscheidene belangstel lenden. Met aandacht werden de teekenin- gen, zoowel van 't handteeken, als die van 't lijn- en bouwkundig teekenen bezichtigd, waaronder er een menigte waren, die door smaak en nauwkeurigheid uitmuntten en getuigden van den ijver der leerlingen en van de goede leiding en toewijding der leeraars. Nadat alles bezien was, nam het lid van 't Bestuur der Industrieschool, de heer J. Smit, het woord tot het houden eener toepasselijke rede. Spreker begon met zyn ingenomenheid uit te spreken over de talrjjke opkomst, die getuigde van be langstelling in de Industrieschool, een in richting van onderwjjs door het Nutsde- partement in 't leven geroepen en die nu reeds meer dan 30 jaren aan vele jonge menschen de gelegenheid had geschonken zich verder te ontwikkelen. Met de beperkts middelen, waarover men in deze gemeente heeft te beschikken, heeft zy veel nut gesticht, zeer veel gedaan en aan velen die kennis verschaft, welke in 't latere leven noodig is in den strijd om het bestaan. Dit doel was alleen te be reiken doordat van verschillende zijden steun werd ontvangen. Het gemeentebe stuur schonk zyn stoffelyken-, de commissie van toezicht op 'tmiddelb. onierwys zijn zedelyken steun, waarvoor hartelijken dank wordt betuigd. Ook aan de leeraren en adsistenten, die hun onderwijs zoo vrucht baar mogelijk trachten te maken, komen woorden van hulde toe. Vervolgens richtte spreker zich tot de leerlingen en zegt, dat 't Bestuur over hun getrouw schoolbezoek, hun ij ver en vlijt zeer tevreden is, hopende dat, wanneer zij de school hebben verlaten, hun best zullen blijven doen. De prijzen, die sommigen ontvangen, moet hun een aansporing zijn op den ingeslagen weg voort te gaan op dat anderen hen niet voorbijstreven. Verder wenscht spreker, dat zij aan die vlyt orde zullen paren en zich later zullen onderscheiden als orde lijke en ordelievende menschen, opdat zy eenmaal in de maatschappij als nuttige leden een plaats iunemen. Na het uitspreken dier rede werden de prijzen uitgedeeld, die bestonden in plaat werken, boeken, passerdoos, verfdoos, micro meter, enz.; daarna werd vermeld, wie zich loffelijk onderscheiden had, waarmede de plechtigheid geëindigd was. De lijst der prijzen, getuigschriften en eervolle vermel dingen volgt hieronder PRIJZEN en GETUIGSCHRIFTEN. A. Bethlehem, le prijs en getuigschrift voor alle vakken. R. H. Rijkers, 2e idem. H. v. Hejjst, 3e idem. J. v. Bendegom, 4e idem. J. J. Feijen. 5e idem. A. Quast, 6e prijs en getuigschrift voor lijn- en handt, en letterk. vakken. F. J. Meerens, getuig schrift voor lijnt, en letterk. vakken. J. Krul, idem voor letterk. vakken. C. G. Schram, idem voor lynt. H. Lak, idem voor lijn- en handt. LOFFELIJKE VERMELDINGEN. Voor natuur- en werktuigkunde, 3e jaar: A. Bels, S. Trap, P. de Waard, M. Boon, J. G. Polling, O. Pronk. Voor wiskunde, 3e jaar J. G. Polling, C. Pronk, M. Boon, A. Bels, S. Trap, P. de Waard, S. M. Boom. 2e jaar: J. Ran, M. Hillenius, P. Schraa, C. J. Rykers, P. C. v. Heyst, J. H. Geurts. Voor rekenen, le jaar: J. A. Zijp, A. T. Zijp, A. Polling, A. Pronk, A Lurz, J. v. HoolwerfF, C. P. Morssink, W. Klik, L. Rasch, C. de Haan. Voor lijn- en bouwk. teekenen, 3e jaar: P. de Waard, S. M. Bouma, A. Sterk, A. S. Trap, A. Bels, J. Smits, L. J. Jansen, 2e jaar: P. Schraa, J. M. S Saunders, J. M. Ran, C. J. Rykers, J. M. Macpher- son, B. Garsteveld, T C. Govors, P. Kos- sen, P. C. v. Heyst. le jaarA. Lurz, P. Daalder, P. A. Klopper, C. de Haan, W. Klik. Voqr handteekenen, 3e jaar A. van Raam, P. de Waard, J. G. J. Polling, A. Sterk, L. J. Jansen. 2e jaarJ. M. Ran, C. J.1 Rijkers, C. F. de Boer, P. Schraa, N. Labree, J. M. S. Saunders, J. v. Dok, J. M. Macpherson, le jaarA. Lurz, J. A. Zyp, J. G. Veen, A. T. Zyp, P. Daalder, W. Klik, C. P. Morssink, G. de Haan, J. Ham. Voor letterkundige vakken, 3e jaar A. Bels, J. G. J. Polling, C. Pronk, S. Trap, P. Geervliet J. Smit, S. Boom, M. Boon, P. de Waard, A. van Raam. 2e jaarJ. Ran, C. J. Rykers, P. C. v. Heyst, P. H. Koelemey, P. Koasen, J. Smit, J. H. Macpherson, D. Govers, J. Baljan, P. Schraa, M. Hillenins, J. H. Geurts, A. Dekker, A. Klop, J. M. L. Saunders. le jaarJ. Ham, A. Pronk, J. A. Zyp, A. T. Zyp, W. Klik, A. v. Bcrkurn, A. H. M. Polling, L. Dekkers, C. de Haan, C. P. Morssink, J. Romkes, G. Egner. Huisvlijtschool. Zondagnamiddag brachten wij een be zoek aan het gebouw van de Nutsspaar- bank. Aldaar waren ter bezichtiging ge steld de voorwerpen, die door de leerlin gen van de Huisvlijtschool in den nu ge- eindigden cursus, onder leiding van den onderwijzer, den heer D. Van Zoon en, waren vervaardigd. Met genoegen namen wij kennis van het tentoongestelde en menig voorwerp trok onze bijzondere aan dacht, 't zij door zijn sierlijken vorm, 't zy door zijne nauwkeurige afwerking. Men stond menigmaal verbaasd otar de handigheid en kunstvaardigheid van kna pen van 8 tot 12 jaar, die deze voorwer pen hadden bewerkt en wij bejammerden het, dat deze inrichting niet in ruimeren kring bekend is. Vooral in dezen tijd, nu er zooveel hersenarbeid van de jongens gevergd wordt, kan die nuttige handen- denarbeid een aangename ontspanning bezorgen. Daarom vestigen wij de bijzon dere attentie op deze school. De Huis vlijtschool is opgericht door het De partement Helder der Maatschappij tot nut van 't algemeen en wordt gehouden in het spaarbankgebouw. Er wordt onder wijs gegeven in de houtsnijkunst, het figuurzagen, eenvoudig timmerwerk, het vlechten, kartonwerk, enz. De cursus duurt een halfjaar, van 1 October tot 1 April en het schoolgeld is zeer gering, slechts 10 ets. per maand. Wanneer de volgende cursus wederom aanvangt, wen3chen wij, dat zich meerdere leerlingen aanmelden dan tot dusverre het geval was, want waarlijk de jongens leeren daar heel aar dig zich in hunne vrije uren met iets nuttigs bezig te houden. Gepasseerden Vrijdag werd in de Gymnastiek- en Exercitievcreeniging »Pro Patria" o. m. besloten, dat: de derde feeste lijke vergadering ip dit seizoen zal ge houden worden op 28 April a. s.; op 11 Mei onderlinge wedstrijd der Jongste- adspiranten afdeeling: op 19 Mei wed strijd der Oudste-adspirantenatdeeling; op 24 Mei turnmarsch der Hoofdafdeeling; op 27 Mei de jaarlijksche schietwed strijden en op 10 Jnni turnmarsch der oudste adspiranten. Vrijdagavond 1.1. hield de afd. Helder van den Ned. Bond van Oud-Onderofficie ren in 't Lokaal >'t Centrum" een feeste lijke vergadering met dames. De Voor zitter, de heer H. C. Omans, opende de vergadering met een hartelijk welkom en mnakte van deze gelegenheid tevens gebruik aan het in de laatste algemeene vergadering benoemde lid van verdienste, den heer D. C. Boerma, een sierlyk door den hear Ruigh vervaardigd diploma uit te reiken "De heer Boerma drukte in en kele is jrden zyn dank uit voor de ver leende ~—\dfirscbeiding. Daarna werd een zeer varieërand programma uitgevoerd. Tal van vroolijke voordrachten werden gehou den, die den aanwezigen voordurend stof tot vroolijkheid gaveu, een paar zang stukjes werden door het dochtertje van den president zeer lief gezongen, hoogst verdienstelijk het schoone tooneelstukje van Rosier Faassen De koopman in oud heden" opgeroerd en alles besloten met een gezellig bal. Deze feestelijke verga dering, die bij wijze Tan proef gehouden werd in 't lokaal, waar de leden hun ge wone vergaderingen en hun schietoefe ningen honden, heeft ontegenzeggelijk ui stekend voldaan en zal zeker wel door meerdere gevolgd worden. Ingevolge machtiging van H. M. de Koningin is aan het pap' schip, waarvan de bouw is opgedragen «in de Maatschappy voor scheeps- en werktuigbouw Fijenooril te Rotterdam, den naam gegeven van »De Ruyter". (Stct.) Vlootrevue. Aan de burgemeesters van de {Aatsen waar Zuiderzeevisschers wonen is een cir culaire verzonden, onderteekend door de burgemeesters van Wieringen en Edam, de heeren L C. Kolf! en H. J. Calkoen, waarin hun gevraagd wordt meda te werken tot de uitvoering van het plan om dit jaar einde Juli of begin Augustus op de Zuider zee in de buurt van het fort Pampus eene revue te houden van de Zuiderzeevisschers- vloot. Dit plan heeft in hoofdzaak ten doel om een overzicht te krijgen van deu wer- kelijken toestand en sterkte dezer vloot, alsook van de wijze, waarop de Zuiderzee visschers hun dagelijkse!» brood moeten verdienen. H et is de bedoeling om bij genoeg zame deelneming H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Moeder nameus de Zui derzeevisschers uit te noodigen, deze revue met Hare tegenwoordigheid te willen ver eeren. De vaartuigen, die aan deze revue weuschen deel te nemen, worden niet ver sierd, doch komen zooals zij dagelijks op zee varen, teu einde Hare Majesteiten een overzicht te kunnen geven van den wer- kelijkan toestand waarin de vloot verkeert. Texel, 2 April. De afdeeling »Texel" van Volksweer baarheid is thans geconstitueerd. Het be stuur is definitief gekozen eu samengesteld als volgtH. W. de Joncheere, Burge meester, eeie-Toorz. en verder de volgen de heeren als leden A. Wagemaker, Sturms I). Mentz, J. N. Kikkert, P. J. Kuiper, J. W. Roeloffs, R. Visser, J. de Jongh en P. Lap. Het eerste gevolg dezer stichting zal zijn de oprichting eener schietvereeniging. De heer C. J. Keijser Az., Arts, ge boren alhier, is te Gent gepromoveerd tot Doctor. Wederom zijn van Oudeschild eenige personen naar Amsterdam vertrokken om als bootwerkers dienst te doen. Door deze plotselinge verplaatsingen moeten verschei dene blazerschuiten werkeloos bljjven liggen. In de nabijheid van het eiland zyn eenige Zeeuwsche schuiten bezig met het vangen van mosselzaad voor de Zeeuw sche baukeu. Stormwaarschuwingsdienst. De aandacht van belanghebbenden wordt in de Stct. no. 76 opnieuw gevestigd op de beteekenis der seinen waarmede langs de kust waarschuwingen worden gedaan omtrent stormen, die verwacht worden. In Haarlems omstreken beginnen de crocussen te bloeien, wat een schoon ge zicht oplevert. Bij gunstig weder kan men verwachten, dat omstreeks Paschen de hyacinten in bloei zullen zijn. De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft bepaald dat D. P. v. L. te Wijk, beschuldigd van zijn ouden vader te hebben doodgestoken, voor den tijd van een jaar in het krankzinnigengesticht te Medemblik zal worden verpleegd. De Oorlog in Zuid-Afrika. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. By de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging is tot heden ingekomen en ge- teekend tot een bedrag van f 1,133,700,32. Bij den voorzitter-penningmeester van het Nederlandsche Roode Kruis, K. J. G. baron van Hardenbroek van Bergambacht, is tot heden aan gifWi ontvangen een be drag van f 204,216,8tl/8. Men schryft uit Brnssel Het hoofdcomité voor onderstand aan de weduwen en tveszen der Boeren, slacht offers van den oorlog, blyft hier vol ijver werkzaam. Zoo is heden weder eene nieuwe circulaire verspreid, waarin met het oog op de laatste gebeurtenissennogmaals giften worden gevraagd. Het comité mocht in België reeds ongeveer 30.000 franken bijeenbrengen, doch de laatste smartelijke verliezen, door de beide republieken ge leden, dwingen tot grooten en spoedigen steun. Het zangfeest ten voordeele van den ambulancedienst in Transvaal en Oranje- Vrystaat, op Zondag l April, des namid dags te 3 uur. door de Melomanen van Gent in den Vlaamschen Schouwburg te geven, belooft een goede uitkomst te heb- goede ben, daar bjjna alle plaatsen al besproken zyn en men verzekerd ïb van de opkomst van de keur der Brusselsche burgerij, o.a. hebben prins Victor Napoleon.de gezanten van Nederland, Zweden en Rusland, be nevens de geheele Transvaalsche legatie dr. Leyds komt er bepaaldelijk voor uit Parijs terug hun tegenwoordigheid toegezegd Niet alleen het goede doel, maar ook de bekende waarde van het Gentsche zangkoor verzekeren een talryke opkomst. Volgens den correspondent van de Daily Chronicle" te Bloemfontein hebben de En gelschen weer ren ambulance van de Booren aangehouden. Ze kwam ran Colesberg, en bestond uit tien man. Men tracht die schandelijke daad goed to praten door de bewering dat er vermoedelijk spionnen by Uit Ladysroith wordt gemeld dat liet hospitaalkamp te Itorabi nu geheel ver laten is. De typhus breidt zich nog uit, maar in minder gevaarlijken vorm. De artillerie-paarden gaan er beter uitzien, met de cavalerie-paarden moet het echter nog treurig gesteld zyn. BLOEMFONTEIN, 30 Maart Lonl Roberts heeft een telegram van deelne ming in het overlijden van generaal Jou bert aan president Kroger gezonden. Hjj prijst daarin den gestorven Boerenaanvoer der om zijn ridderlijk gedrag en zijn per soonlijke dapperheid. BLOEMFONTEIN, 30 Maart. Een tele- gramrjjder uit Kimberley meldt dat een Boerenstrijdmacht een lager heeft betrok ken in de nabijheid van Cronjé's oude la ger bij Paardeberg. Stroopende afdeelingen loopen de hoeven in den omtrek af en trachten de Britsche paarden te vangen die wegens hun zwakken toestand op bet veld zyn achtergelaten. PRETORIA, 31 Maart. Aan de vreemde consuls is officieel medegedeeld dat de re geering niet voornemens is de goudmijnen te vernielen noch een daartoe strekkend besluit had genomen. PARIJS, 31 Maart. De Temps verneemt uit Londen dat de Vrijstaatsche Volksraad tegen 1 April te Kroonstad bijeen is ge roepen. Er worden zeshonderd man naarSt. He- lena gezonden om Cronjé en de gevangenen van Paardeberg te bewaken. Een Engelsche batterij en manschappen in de val. BLOEMFONTEIN. 1 April (R.O.) Uit Bushmankop wordt dd. 31 Maart geseind, dat een troepenmacht onder bevel van kolo nel Broadwood, bt..taande uit cavalerie, twee batterijen artiljr ..i bereden infan terie, onder bevel van kolonel Pilcher van het garnizoen te Thabantchu, gisteravond gedwongen werd terug te trekken voor de nadering eener groote Boerenmacht. De Engelschen gingen terug naar de waterwerken naby Bloemfontein, ten Zuiden van de Modderrivier, waar zy een kamp betrokken tegen vier uur in den morgen. Tegen het aanbreken van den dag werd het kamp van naby door granaten bescho ten. Kolonel Broadwood zond het oonvooi en de batterijen terug, terwyl de troepen macht bleef als achterhoede. Het convooi kwam terecht in een diepe spruit waar de Boeren waren verborgen. Het geheele detachement liep in de val en werd gevangen genomen. Zes kanonnen vielen hierbij in de handen der Boeren. Het verlies aan menschenlevens is niet groot, daar de manschappen in de hinder laag vielen, vóór dat een schot was gevallen. De divisie van generaal Colville, welke dezen morgen vroeg uit Bloemfontein ver trok, arriveerde om 12 uur ter plaatse en is thans bezig den vijand te bombardeereu. IFIE] TTILLETOM'. 64) Hat ring bat geldstuk op, dat Capitola haar toewierp en ging de moedige amazone voor langs een smal pad, dat door 't dichte woud kronkelde. »U weet toch, wiea het .Spookhuis* toe behoort?» vroeg de oude, nadat se eon poos gezwegen had. •Ja,» hernam Capitola. .Een aekeren kapi tein Lenoir, die, naar men mjj verteld heeft, mjj niet onder zjjn vrienden telt. Weet ge misschien, waarom mjj de maa, dien ik nooit in mjjn leren z*g, haat toedraagt?' ,Dt weet het wel, doch laat ons daarover zwjjgen. U zult het later door anderen er varen nu behoeft ge het niet te weten.» «Gjj wekt myno nieuwsgierigheid op, spreek, wat heeft de kapitein tegen mjj ,Hjj haat 't licht uwer oogen. Wacht u voor hem.' Weet je, beste Hat, waarvoor ik mjj wach ten wil?» riep Capitola lachend. .Voor uw aotte praat, opdat ik den moed niot verlies. Doch 't is uw gewoonte op de zenuwen van nw klanten te werken 'en dat xal je bjj mjj niet gelukken, want ik laat mjj zoo gauw niet bang maken.' »En toch waarschuw ik u nogmaals ernstig voor het Spookhuis'. •Go praat not als mjjn oom. Ook hjj waarschuwt mjj er voor. Dus ge kunt licht begrjjpen, dat ik nieU geef voor je orakeltaal, daar ik zelfs sjjuo waarschuwingen in den jrind sla.' •Moge het u nooit rouwen?» hernam Hat, die weder in gepeins verzonk. Een kwartier lator bereikten Hat en Capi tola een krnispunt van twee wegen. liet oude wijf bleof hier staan. .Ik behoef niet verder mee te gaan,» zei ze tot Capitola, .want deze weg hier links voert u rechtsstreeks naar het .Spookhuis». U zult het niet eerder ziea, dan wanneer u er vlak voor staat. Bedenk u dan nog twee maal, miss, eer ge binnengaat en indien ge verstandig zjjt, blijf dan buiten, rjjd xoodra mogeljjk terug en dank God, indien 't u ge lukt te ontkomen.' Capitola beantwoordde deze laatste waar schuwing met een spottenden glimlach en reed in de aangeduide richting voort, terwjjl Hat haar met welgevallen nakeek. Die vermetele,» fluisterde zjj. .Zjj tart het noodlot. Gelukkig is kapitein Lenoir tegen woordig in Washington, want woe haar, indien hjj haar zag!» NEGEN - EN - TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Het zou te veel beweerd zjjn, als we zeiden, dat Capitola heelemaal onbevreesd 't «Spook huis» naderde. De waarschuwing der oude, die zoo haarfijn met die van haar oom over eenstemde, had hare uitwerking niet gemist en Capitola zag in, dat kapitein Lenoir wel gegronde redenen moest hebben haar te haten. En hoe zon het met haar afloopen, indien hjj haar ontmoette Doch haar aangeboren trots overwon elke bedenking. .Foeil* riep zo, .schaam je Cap, nu nog aan omkeeren te denken, nn te willen vluch ten voor gevaren, die zeker slechte ingebeeld zjjnik zon mjj nooit zulk eene zwakheid vergeven. Ondersteld, dat kapitein Lenoir mijn persoonlijke vijand was, wat zou hij mjj doen Mjj wellicht gevangen houden als de andere Dan vond ik toch nog gezelschap in die arme blondine, die zeker bljj zou zijn oene vriendin te hebben. Doch zoover is 't nog nietik ben nog niet in Lenoir's klau wen 't lukt hem zoo licht niet mjj vaat te houden.» Capitola zette die gedachte tot aan het .Spookhuis» door zo dacht er over na, dat ze misschien de ongelukkige met raad en daad helpen kon en achtte zich geroepen, het arme meisje tegen den boosaardigen kolonel te beschermen en misschien zjjn plannen te verijdelen. Zelfs de plicht der christeljjke naasten liefde,' ging ze bij haar zelf voort, .gobiedt mij hot avontuur te wagen. Een arme weeze in de macht van een man, voor wien mjj allen waarschuwen en zou ik terugdeinzen, wanneer hot geldt haar te helpen?... Datge- beure niet!» riep xe met de wilskracht van oen man. .Hjj zal ondervinden, dat er ook onder ons geslacht sterke naturen zjjn, die hem weten te weerstaan.» Ze zette haar paard in een vluggeren draf, waut ze bemerkte, dat mistress Codiment haar de waarheid gezegd had, als ze een zwaar onwoder voorspelde. Reeds in de verte rolde de donder en zware, zwarte wolken pakten zich boven haar hoofd samen, toen Capitola eensklaps haar paard inhield, daar ze zich onverwachte voor een gebouw bevond, dat volgens zjjn niterljjk geen ander dan het .Spookhuis» kon zjjn. Als 't ware gehuld in een mantel van klimop en omgeven door hoogstemmige olmen, die het dak overwelfden, geleek het «Spook huis» meer een steilon heuvel dan een men- scheljjke woning. Slechts weinige vensters, waaraan men nergens gordijnen bemerkte, vertoonden zich in 't groene klimop, dat nauwelijks genoog was weggesneden, om 't daglicht door te laten. Do deur in 't midden van 't vierkante ge bouw was opzettelijk groen geschilderd, zoo dat men op den eersten oogopslag den ingang niet zag, te meer daar or nog ranken als een sluier voorhingen. Nergens zag men sporon, die verieden, dat 't gebouw bewoond werd. Do stilte van 't graf heerschte rondom, als waro het de wo ning van spoken en geesten, zooals in do streek verhaald werd. Capitola hield een oogenblik haar paard in, om 't merkwaardig huis met zjjno groene, weelderigo klimplanten te beschouwen. Bjjzondor trokken do ramen hare aandacht. Eindeljjk bemerkten zij boven in den spitsen gevel eeno opening, dio ze in 't begin nog niet gezien had. .Daar,» zei ze, .moest, indien mistress Codiment goed onder richt is, de witte gcstalto zich vertoonen. Vertelde ze mjj niot, dat het spook in do bovenste verdieping gezien was Tk wil toch eens kijken, of het zich nu ook niet ver toont.» Met een eenigszins uitdagenden blik keek ze naar boven, als wildo r- zeggenvcrscbjjn maar, indien ge bestaat Doch op 't zelfde oogenblik schrok Capi tola hevig, want wat zo voor onraogeljjk hield, was er toch Aan het bovenste raam... neen, zjj vergiste zich niet... bemerkte zij een blceko vrouwengestalte in een blauwachtig licht. Plotseling verdween de witte gedaante, zoodat alleen de zwarte opening van het raam zichtbaar bleef. Capitola stond als een steenon beeld. «.Groote God,» dacht ze, ,'t is dus geen leugen Zouden er werkeljjk spoken bestaan Zag ik niet met mjjn eigen oogen het blauwe licht en in dien glans, die bleekc. witte ge daante met lange, zwarte haren, juist zooals mistress Codiment ze me beschreef Onbogrij- peljjk Doch de zaak zal wel duideljjk wor den,' zoo besloot Capitola haar gedaehtengang, want een bliksemstraal, gevolgd door een feilen donderslag en hevigen plasregen, deed haar opschrikken. Zonder lang te aarzelen vatto Capitola een besluit Zij leidde haar paard tot vlak voor den ingang, vatte don jjzeroo klopper en klopte aan. Eerst nadat ze drie- tot viermaal toe ge klopt had, kon zo in 't inwendige van 't huis eenige beweging bespeuren. Eon oud wjjf, niet minder leeljjk en terugstootend als Hat aan de Hcksengrot, vertoonde zich aan de half geopende poort. Capitola onderstelde, dat 't Dorkey was. De beschrijving, die mistress Codiment haar van deze perivooa gogeven had, paste juist op de oude kol, dio op misnoegden toon naar Capitolu's naam en verlangen vraagde. Wat ik verlang,» hernam de jonge miss, die weer haar volle tegenwoordigheid van geest herkregen had, .mij dunkt, dat go dit wel raden kunt, wanneer 't regent, dat het giet," voegde sjj er bjj. «Sedert wanueer is 't bjj ons gowoonte, naar den naam van een gast te vragen «Een gaat herhaalde de brommende Dorkey. .Ik wist niet, dat men hier gasten verwachtte.» .Moet je ook alles weten?» hervatte Capi tola. .Genoeg, dat ik hier ben, .maak de poort maar verder open, opdat ik binnen kan.' Een felle rukwind scheen onze jeugdige heldin ter hulp l« komen, want meer aan zjjne kraebt, dan aan den goeden wil van het wjjf, dankte Capitola, dat de poort open sloeg en zjj met Gyp kon binnengaan. Capitola sprong uit het zadel en hielp do oude deur weer sluiten in weerwil van deze voorkomendheid beschouwde de oude Dorkey toch Capitola als eene indringster. ,Gij hebt eene eigenaardige manier van in do huizen te dringen," zonder eerst te vrugen of ran u binnen laten wil,' bromde ze. „Ind. 'p u nog eens .een schuilplaats moet zockon, zou ik in do toekomst wat vriende lijker wezen.' Wil Dorkey mjj soms den les lezen hernam Capitola trotsch. rVerwisscl de rol niet, oude vrouw,» voegde zjj er bjj. ,Gjj zjjt bier in 't huis slechts ondergeschikt en niot de meesteres, die hior to bovelon heeft, wie bier mag binnenkomen of niet. Indien ik toestemming van den kapitein noodig heb, breng mjj dan bjj hem, dan kan Capitola Black van Wartleldshouse hom die vragen.» ,Hoe,« riep Dorkey ten zoorste verbaasd. .Gjj zjjt Capitola Black... do nicht van don Ja, is dal zoo iets bjjzonders?' .Cap, Capitola!» herhaalde Dorkey in ge dachten verzonken en 't meisjo van top tot teen opnemend. .Zou 't mogeljjk zjjn f Och jajuist hare ongelukkige moederdie oogen dat haarzeker, zjj is het. Maar indien gij Capitola Black zjjt,» riep ze eens klaps, als ontwaakte ze uit een droom, .dan hebt ge hier niets te doen maak dat ge weg komt, eer het te laat is.» .Vluchten? Ben ik dan in een roovershol, waar mon de vreemden vermoord, die binnen komen Welk kwaad zou do nicht van nriAjoor Warfield in 't huis van kapitein Lenoir overkomen (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1