f Café. een Kamer iel Pension. Artillerie Schutterij. Ebd Jinlt. nette DAGMEID serail een Dag-meid. een Ui lelie DIENSTBODE, o! NOODHULP. een netten LOOPJONGEN. perceel No. 43 a. d. Westgracht, een BreimachiBe met toebchooren. 60 70 Hfliiend pond mi HOOI, een Zaak in Meoierswaren. Het jongste succes der Boeren. LONDEN. 2 April. Een telegram Tan Roberts, betrekking hebbende op het nemen van een convooi de^ Engelschen door de Boeren, zegt, dat kolonel Broad- wood zeven kanonnen verloor en zjjn ge- heele convooi. Hjj schat zjjn verliezen op ongeveer 350 man, waaronder 200 vermist. Lord Roberts ia genoodzaakt geworden het bericht van de overwinning bij Karree- Siding waarin een geheele infanterie divisie, met de cavalerie van French en de Australiërs onder Le Gallais streden tegen 2000 Boeren al spoedig te doen volgen door het bericht van een nederlaag. Om den terugtochtsweg van Olivier en Qrobler af te snjjden waren uit Bloemfon tein in Oosteljjke richting gezonden de cavalerie-divisie van French, een infanterie- macht onder kolonel Broadwood en de bereden infanterie onder kolonel Pilcher. Na den terugkeer van French naar Bloem fontein was Pilcher met zijn troepen te Taba Nehu in garnizoen achtergebleven. Een aanzienlijke Boerenetrjjdmacht, zoo meldt het Engelsche telegram noodzaakte deze Engelsche troepen tot den terugtocht. Zij rukten uit Taba Nehu op naar Bloem fontein en marcheerden in de richting van de Modderrivier, waar zjj een kamp moesten betrekken. Bjj het aanbreken van den dag werden zjj gistermorgen beschoten door de Boeren, waarop kolonel Broadwood het Slan opvatte, om een convooi onder be- ekking van artillerie vooruit te zenden n&ar Bloemfontein, en met de bereden troepen de achterhoede te vormen, teneinde den vjjand op te houden. Dit convooi ech ter werd door een Boerenafdceling, die zich in een diepe spruit in hinderlaag had gelegd, bjjna zonder strjjd buitgemaakt, waarbjj niet alleen alle voorraden en de geheele Engelsche troepenmacht in der Boeren handen vielen, doch dezen tevens zes stukken geschut prjjsmaakten. Uit dit bericht bljjkt tevens, dat de Boeren de macht van kolonel Broadwood moeten afgesneden hebben, zoodat ook diens troe pen gevaar loopen. Teneinde dit gevaar te keeren heeft Lord Roberts de garde-divisie, onder bevel van generaal Colville afge zonden, om kolonel Broadwood uit diens benarde positie te verlossen. De Broadwood's kanonnen. LONDEN, 2 April. De tweede edi tie der Daily Chronicle" publiseert een telegram uit Bloemfontein van heden, waar in gezegd wordt, dat de Engelschen de kanonnen van Broadwood weder den Boe ren ontnamen. De waterleiding naar Bloemfontein is afgesneden. LONDEN, 2 April. Een telegram van Roberts uit Bloemfontein van 1 April bevestigt Reutere" telegram betreffende het nemen van een convooi en zegt Broadwood rapporteerde mij, dat de Boeren Thabanchu naderden in twee groote com mando's van het Noorden en het Oosten. Broadwood verklaarde, dat hjj voorne mens was, naar de waterwerken, zeventien mijl dichter bjj Bloemfontein, terug te trekken. Roberts antwoordde, dat de Ode divisie gedurende den dag zou oprukken om hem te steunen. Broadwood trok 's nachts naar de waterwerken en ging daar in laager. Bjj het aanbreken van den dag werd lig Zaterdag aan drie zjjden aange vallen. Hjj zond zijn batterijen en con vooi naar Bloemfontein onder cavalerie- bedekking. De weg loopt twee mjjl van de water werken door een diepe spruit, waarin de Boeren zich gedurende den nacht zoo goed verscholen hadden, dat de Engelsche ver kenners hun voorbijtrokken zonder hen te ontdekken. De Boeren openden het vuur toen de wagens en de kanonnen door de drift, gin gen vele drjjvers en paarden werden h bout portaut doodgeschoten zeven kanon nen werden genomen, de overbljjvende troepen galoppserden weg. Verspieders be vonden, dut de passage over de Nullan niet door de Boeren bezet was, maar door de rest van Broadwoods cavalerie, die zich met groote vastberadenheid hersteld had. Toen Roberts hoorde, dat Broadwood ii den knel zat, beval hjj aan generaal French, om mat twee achtergebleven ca- valerie-brigades ter ondersteuning te vol gen. De negende divisie verscheen later om twee uur 's middags op het tooneel van den strjjd. De macht van deu vjjand werd op 8000 h 10000 man gerekend. Zjjn aantal ka nonnen werd niet opgegeven. LONDEN, 31 Maart. Lord Roberts zond gisterenavond uit Bloemfontein het volgende telegram Er zjjn berichten ontvangen, waaruit volgt dat de vijand Brandfort ontruimt en in noordelijke richting wegtrekt. Onze verlie zen bjj het gevecht van gisteren waren tal rijker dan eerst opgegeven werd2 officieren zjjn gesneuveld, 8 gewond, 10 (19?) min deren gesneuveld, 159 gewond. 3 vermist. BOESMANSKOP, 1 April (R. O.) De vjjand hield het tooneel van het gevecht van gisteren t"t hedenmorgen bezet. Hjj trok terug, toen hjj onze verspieders bemerkte. Wjj bevonden dat alle Britsche gewonden goed verzorgd waren. De Boeren lieten twee Ifollandsche militaire attachë'sin onze handen achter. Een dezer, luitenant Nix, (van het Ned.-Ind. leger) was gevaarljjk gewond. Om Kimberley. KIMBERLEY, 1 April. Vier honderd Boe ren zjjn gelagerd bjj Boetsap, zeven honderd bjj Witrand ten noorden van Klipdam en on geveer zes duizend langs de Vaalrivier van Veertienstroomen tot Christiaaa. Mafeking. PRETORIA, 1 April. Er wgrdt gemeld dat Zaterdag nm Mafeking ia gevochten. De ont- ■etting.-collonnc van kolonel Plnmer werd ge noodzaakt met verlies terug te trekken. SIMONSSTAD, 81 Maart. - Het ver trek der transportschepen met gevangenen naar St. Helena is uitgesteld wegens de toenemende ziekte. Heden zjjn drie lgders gestorven, waardoor het totaal der sterf gevallen gedurende deze week op twaalf is gebracht. v In een telegram uit Brussel aan de >Mag- deburgische Zeitung" wordt geruchtsgewjjs ?;emeld dat president Kruger de verdere eiding van de krjjgsverrichtingen heeft opgedragen aan een oppersten raad van oorlog, waarvan generaal Louis Botha voorzitter is en de generaals Schalk Burger, Erasmus en kolonel Villebois-Ma- reuil leden zijn. Marine en Leger. Door de machinisten le kl. C. Hune en B. B. Naning is voldoende examen afgelegd voor hoofdmachinist 2o kl. door de idem le kl. C. v. Gooi en J. H. Blekkingh is zeer voldoende examen afgelegd voor hoofdmachinist 2e kl. door de idem le kl. A. Strenger is uitmun tend examen voor honfdmach. 2e kl. door do honfdmach. 2e kl. M. Haak is zeer voldoende examen afgelegd voor lioofdmacli. lo kl. -Deze zjjn allen te Amsterdam geëxa mineerd. Te Willemsoord zjjn geslaagd mach. 2e kl. N. J. Veen zeer voldoende voor mach. le kl. en idem 2e kl. N. Weeda, voldoende voor id. le kL Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Solo', van Rotterdam, puss. 29 Maart Sa gres. Het stoomschip «Koningin Wilhelmina*, naai Amsterdam, vertr. 30 Maart vud Genua. Het stoomschip .Prins Hendrik', van Am sterdam, vertr. 29 Maart van Genua. Het stoomschip .Madura", naar Amsterdam, pass. 30 Maart Pantellaria. Het stoomschip .Sumatra', van Amsterdam, arriv. 80 Maart te Padang. Het stoomschip .Soeinbing', n. Rotterdam, vertrok 30 Maart van Padang. Het stoomschip .Bali', naar Amsterdam, vertrok 81 Maart van Perim. Het stoomschip ,Teucei-<, van Amsterdam, arriv. 80 Maart te Londen. Het stoomschip «Koningin Regentes', van Amsterdam, arriv. 1 April te Southampton. Het stoomschip .Saluk', naar Rotterdam, arriv. 1 April te Suez. Het stoomschip Bromo*, van Rotterdam, arriv. 1 April te Padang. Marktberichten. Alkmaar, 31 Maart. Aangevoerd 8 paarden ('80 a 200, 22 koeien en ossen f 110 a 160, 248 nucht. kalv. f 6,a 14,278 magere schapen f 12, a 24,115 magere varkens f 18 a 15,8 bokken en geiten f 2.a 6.279 biggen f7.a 10.75, boter per P. f 0.45 a 0.50, aangevoerd 4108 pond, kipeieren f 0.62* a 0.75 p. 25, eenden dito f 0.per 100, 4 lammeren f6.a 8.2 kl. bokjes f 0.25, a 0.30. Hoorn, 81 Maurt. Aangevoerd tarwe f 6.50 a f 6.75, Rogge f 5.25 a 5.50, Gerst f 5. 5.25, Haver f3.75 a 4.witte erwten f9,50 a 10.50, groene dito f 10 a 11.grauwe dito f 12.a 14.vale dito f 10.a f 18 bruine boonen f 9.25 a f 10.karwei zaad f 14.50, a 0.mosterdzaad f 16.50 a .- 10 paarden f 65 a 200, 46 koeien f 100 200, 866 schapen f 18 a 25,lammeren f- a 153 kalveren f 5 a 16, 41 varkens f 10 a 17,155 biggen f 5.a 9. kipeieren f 2.50 a 2,60, eenden dito f per 100. 2450 kop boter a 0,47' 0,50 per P., 0 zeugen f a Visscherijberichten. Nieawcdicp, S0 Maart. Aangebracht 1610 tal karing par tal I 0.45 f 0.75 a f 1. 6 korJcr» te zamen niet 20 tongen p. it. f 1,85. 20 muidelra. tongrn p. at. 60 cent, 20 klrine lonpen p at. 40 cent. 80 mand kleine achol p. m. 1 8,50 n 4, 6 mand schar p ra. f 2,50. 81 Maart. 1510 tal baring per tal 60 a 76 a 95 rent. 100 kurdrrt «et 5 tot 30 tongen p. at. f 1.10 f 1.20. 5 tot 20 mlddcbo. tongen p at. 15 e 75 ren 10 tot 80 kleine tougen p. at 80 a 40 rent, 4 tar botten p. et. f 0 a f 18, 1 tot 10 roggen p »t. f 1,20 a f 1,30, 2 tot 15 mand kleine arkol p. m. f 2,50 f 8. 1 tot 4 inand «bar p. m f 1,50 a f 2. 2 April. 5 kurdera le tarnen met 60 mnnd kleine achol p. ni. f 2,50 a I 8, 10 tongen p. at. I 1,26, 15 kleine tongen p. at. 40 ecat, 1600 tal haring per tal f 0.80 a f 1.25. 363ste Staats-Loterij. Trekking van Maandag 2 April. No. 20009 f 5000. No. 14860 f 2000. No. 5418 f 1500. No. 17599 f 1000. No. 1427 4201 7851 en 18199 elk f 400. No. 6040 etf 10468 elk f 200. Nu. 6732 8120 10667 er. 15223 elk f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 80 Maart tot 2 April. BBVAT.T.EN: B. Malgo «eb T.nijt, d. J. T.ondon «eb. de Vlnrt, M. Sinrk «eb. Jonker d. M Noota- hoora grb. Brnia, i. J. Smeding geb. Bakker, d. J. H. MreV «eb Sehonewolff. d. OVRRr.r.nKN MC Kooiman. 2 m. S. Talrea. 77 i Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 24 tot 80 Maart 1900. ONDERTROUWDGeene. GETROUWD: Gerrit Jan Garritsen Karolina Maria Vermeer (Eierland). GEBOREN Nan Dirk, zoon van Lodawjjk Varmeulen en ADtje Boon (de Nes). Jan Heodrikus, zoon van Jacobus Rijk en Antje Graaf (den Burg). Cornelia Maria, dochter van Pieter Cornelis Koorn en Murretje Kejj- ser (den Bnrg). Theodorns Reinardus, zoon van Arie Hin en Anna Cornelia Boom (Hoo- geaberc). OVERLEDEN Antje Kees, 41 jaar, onge huwd (den Bnrg). Nog in dank ontvangen voor de hulpbe hoevende weduwe met acht kinderen van een gepensionneerden opperschippcr der K. N. Ma rine, te Amsterdam, van G. v. A., comm. opl. schip R/dam f 5. Wed. W. L. en K. S. te Ilolder respectieve lijk f 0.25 en f 0.50, makende met vurige opgave f 13.25, welk bedrag heden aan de betrokken commissie to Amsterdam zal wor den overgemaakt. Helder, 2 April 1900. T. BIEGEL, Penningmeester v/d Afd. W/oord, van het «Marinefonds". Vervolg der berichten. De beroepeu predikant bjj de Doops gezinde gemeente alhier, de beer l)s J. Keulen run Hindeloopen, aanvaardde Zon dagmorgen zjjn betrekking met een leer rede naar aanleiding van de tekst Rom. I vers 11«. De gemeente zong den nieuwen leer&ar een welkomstlied toe. - In den afgeloopen nacht ontstond braud in hut huis No. 85 aan de Kanaal- weg. bewoond door een bejaarde dame. Op baar angstig hulpgeroep snelden de heer F. Th. de Haas en anderen toe, die met medehulp van twee agenten van politie het vuur, dat zich reeds ernstig in een kamer had uitgebreid, te blusschen. Door hun gemeenschappelijk en krachtig optre den werd een grooter onheil verhoed. De brand werd veroorzaakt door bet omvallen van een lamp. waarmede de juffrouw was gestruikeld. Haar toestand is nuur omstan digheden niet onbevredigend. Namens het ministerie in aan zjjn schtgenoote lift overlijden gemeld van den machinist le kl. 11. F. Jansen, Ran boord van de Friesland" in Delagoabaai. Onder vele bewjjzen van kameraad schap en hoogachting, zich openbarende in de tegenwoordigheid van tal van ge- pension neerde vlag- en hoofdofficieren der zeemacht en een deputatie der oudstrjjders- vereeniging Het Eereteeken" met banier, werd Zaterdagmiddag in het familiegraf op de algemeene begraafplaats te 's Hage bjjgezet het stoffelijk overschot van den oud-schout bij-nacht Vandevelde. Deonder- scheidingsteeken van zjjn rang waren aan het lijkkleed bevestigd. De Minister van Marine, vergezeld door zjjn adjudant, wjjdde aan den ontslapene een woord van dankbare hulde als aan zijn oud-leermeester, die hij schetste als een kundig, wetenschappelijk ontwikkeld en dapper zee-officier, zoowel aan de militaire ucademie als op bet slagveld en op het schip Voorts huldigde hjj in hem den inleider van het torpedowezen en den schrij ver over verschillende marinebelaugen. Men schrijft uit Wageningen: Bg de familie hier is de treurige tijding ontvangen van het sneuvelen van den heer A. van Leeraum op 12 Februari ten zui den van Keerom bij C'olcsberg. De heer van Leersuin was in het begin van Januari uitgetrokken en stond onder bevel van generaal de la Rey. Het was de eerste maal dat hjj in het vuur kwam en was ook de eerste der acht menschen die in bet gerecht sneuvelden. Vóór hjj werd opgecommandeerd was de overledene onderwijzer te Johanneaburg hjj stond op hei P«nt hoofd eener school aldaar te worden, welke benoeming wegens den oorlog werd uitgesteld, daar de scholsn gesloten werden. Hjj was zeer bemind bg zg commandode veldcornet heeft hem een eigen graf bezorgd, waarop een een voudig gedenkteeken werd geplaatst. De heer van Leersum is vroeger onder wijzer te wageningen geweest. Hjj was eerst 28 jaar oud. Werkstaking. Men meldt uit Amsterdam De stakingen der dok- en veenarbeiders, der bootwerkers en der schilders duren onveranderd voort. De federatie van alle werkliedengroepen bjj het watertransport heeft kans van slagen. Zaterdagavond heeft te Zandvoort een moordaanslag plaats gehad. Een dienst bode was ruim 6 jaren verloofd geweest. In de vorige week had zji haar vrijer ge schreven, dat zg de verloving verbrak. Zaterdagavond vervoegde deze zich ten huize van de familie waar het meisje woont. Na eenigen tjjd te zamen gesproken te hebben, wilde zg naar binnen gaan. Plot seling haalde de man een revolver te voor schijn en schoot op haar, zonder echter doel te treffen. Daarna loste hjj twee schoten op zichzelven De verwonde werd onder geleide van de politie, die terstond ter plaatse aanwezig was, per brancard naar de ziekenkamer van het Diaconiehuis overgebracht. De wonde is waarschijnlijk niet doodeljjk. Dezer dagen werd door de No-dd. Lloyd aan de scheepbouw mjj. »Vulcan" te Breslowing Stetiin de bouw opgedragen van een reusachtig stoomschip dat in grootte en snelheid ieder ander koopvaardijschip te wereld zal overtreffen. Het stoomschip wordt 700 voet lang en krijgt machines van 44000 I.P.K- waarmede volgens con tract een 2'/s mglsvaart moet kuunen wor den gestoomd. Postkantoor HELDER. Onbekende brieven. 2de helft Maart. Wed. Maat, AlblaseerdamH. Groene wond, Amsterdammej. A. Papo, Haarlem mej. A. de Haan, Halvermaan C. Ham, Harlin- gen Huisma, Laar; G. v.d. Brink, Leiden; -I. de Ly, Rotterdam. Briefkaarten. C. Smidt, Gouda. 2 briefkaarten zonder adres. Uit hot Bn itenland terug ontvangen J. W. Plnto, Padang. Gemeenteraad van Texel. Vergadering van Muandag 2 April 1900. De Raad dezer gemeente nam heden de volgende besluiten Het tjjdstip der opheffing van de Bank van Leening werd verdaagd tot 1 Mei &.s. De aangeboden rekening voor het onderhoud van den Waalderweg werd goedgekeurd, als mede eenige af- en over6chrjjvingea der be- grooting en de aanbieding der rekening van hot Alg. Weeshuis over 1899 en de begrooting voor 1900. Tot Regentes van het Algem. Weeshuis werd benoemd Mej. Kcosom Djjt ter ver vanging van wijlen Mej. Zoetelief-Verkeeren. Ter behandeling van het verzoek der Kamer vun Koophandel en Fabrieken to Helder, tot ondersteuning van het adres inzake wjjziging treinenloop zomerdienstregeling, werd aan B. cii VV. eene commissie toegewezen, bestaande uit de HH. Keesom, Koning. Mets en Dros. Tot onderwjjzeres in Zuid-Eierland werd met algemeene stemmen benoemd mej. A. Dousma, thans te Oosterend. Mede op de voordracht stonden de dames Roeper en KujjperWijkerheid Bisdom, beiden te den Burg. Naar aanleiding van het prae-adviee van B. en W. inzake pensionneering gemeente veldwachters, werd besloten deze zaak af ta doen in eene volgende vergadering. Ten slotte werd vastgesteld liet kohier schoolgelden, 2e kwartaal 1900. Eenige recla me» werden met gesloten deuren behandeld. ADVERTENTIËN. Zoo de Heer wil hopen rnjjne geliefde Ouders ZACHEUS B0UWENS en GEERTRUIDA ADRIANA DE GEUS, op 13 April hunne 12'/i-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Dochter SARA JOHANNA. Op den den April hopen onze geliefde Ouders IJSBRAND JAN EWALD P en MARIA VAN WAARDENBUGR, hunne 25-Jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Helder, 3 April 1900 1?» Hunne dankbare Kinderen JoHANNES ÏWALD. Maartjk EwALp. Dominicus Wijnandüs Ewald. Mahia Ewald. IJsbrand Jan Ewald. Nekltjk Ewald. Jan Adriaan Ewald. Coknraad Ewald. K \m féL Den 9den April hopen onze Sp* geachte Zuster en Zwager St IJSBRAND JAN EWALD 9 en Jt MARIA VAN WAARDENBURG, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 3 April 1900. Namens E. VAN WAARDEN BURG— P KERSTENS. p M. VAN WAARDEN BURG— REMMERS, en Kinderen. 3Ü Op Zaterdag 7 April a. s. 9& hopen onze geliefde Ouders: ffè M JAN SLAGWATER M 'AS en 5* GEZIENA STRIKKER, g hunne 30-jarige Echtvereeniging g te herdenken. Helder, 3 April 1900. aw Uit naam hnnner dankbare P? Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. m iSiASfiiflfiAfliAAfu^iiiafleaiBMBaMiaeifiei^iA 1 Den 15den April a. s. hopen i i onze geliefde Ouders j BART TEN B0EKEL en JANNETJE DUIT, hunne 12Vs-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Huisduinen, 3 April 1900. Hunne liefhebbende Kinderen TRIJNTJE BARTHA, KLAAS JACOB CORNELIS, j NEELTJE AGATHA, AALTJE MARIA. Op den Oen April 1900 hopen m onze geachte Kinderen CORNELIS VERBERNE K en MAlilA STEEMAN, ¥6 den dag te herdenken hunner ge- lukkige 12'/o-jarige Echtverèeni- gg ging. S Helder, 3 April 1900. St Uit naam hunner tof M Ouders, Broeders en Zustere. i"iw>amiii~É¥MiiTVi ctnn r~in~ irrt~*nr'r'-'— Heden overleed onze jongste Lie veling MARINUS CORNELIS, in den leeftjjd van ruim 2 maanden. Heldbr, 31 Maart 1900 T. KOOIMAN en Echtgenoot*. Heden werd ons ouderhart diep getroffen daar wij de treurige tijding ontvingen dat onze geliefde Behuwd zoon JAN ALBERT EDELENB0S, door een noodlottig ongeluk sjjn laven verloor bjj het vergaan van de visch- trawler op 15 Februari, in den ouder dom van 31 jaar, nalatende eene Weduwe met vier jeugdige Kinderen. Helder, 3 April 1900. Namens zjjn diep bedroefde Ouders, Zusters en Zwagers. DIRK KRAFT. CORNELIA KRAFT- geb. LIGTHART Op Woensdag, 28 Maart jl., ont vingen wjj de treurige tijding van het overl jjden van onze geliefde Doch ter, Moeder en Grootmoeder MARTHINA CATHARINA KLAMER, geb. DE ZWART, in den ouderdom van 50 jaren. Namens de Familie, te Helder: H. J. BEKKER. H. J. SCHILLEMANS. A. M. SCHILLEMANS— SCHUWE. J. DE WIJN. C. DE WIJN— SCHILLEMANS. Wed. D. DE WIJN— SCHILLEMANS. A. SCHILLEMANS. Te Rotterdam: M. SCHILLEMANS. M. ROLLMAN. Wegens omstandigheden eerst he- itst. Op Woensdag, 28 Maart jl., trof mjj een gevoelige slag, door 't over- 1 jjden van mijne geliefde Echtgenoote MARTHINA CATHARINA KLAMER, geb. DE ZWART, in den ouderdom van 50 jaren. Rotterdam, 2 April 1900. Uit aller naam, J. L. KLAMER. Wegens omstandigheden eerst he den geplaatst. De Familie P. KRAMER betuigt haren oprechten dank voor de vele bljjken van belangstelling, den 29«len Maart jl. onder vonden. Wjj, ondergeteekenden betuigen onzen harteljjken en welgemeenden dank aan Familie, Vrienden en Bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente, in 't bijzonder ook het personeel der Stoom werkplaats 's-Rijks Marinewerf, voor de vele blijken van belangstelling bg ons 35-jarig huwelgksfeest ondervonden. Helder, 3 April 1900. J. DUNK en Echtgenoote. Voor de vele big ken van belangstelling, bjj de geboorte onzer Dochter ondervon den, betuigen wjj onzen hartelijken dank. C. HüNE. J. M. HüNE—Kikkeet. Door het verbindend wor den ran de eenige uitdee- lingsljjst is het Faillissement van C. BAKKER, werkman te Helder, H. P. M. KRAAKMAN, Curator. Alkmaar, Maart 1900. De le Luitenant, w.n. Commandant der d.d ARTILLERIE-SCHUTTERIJ te Helder, brengt ter kennis, dat de wapenoefeningen der Schutterjj in deze gemeente zullen plaats hebben op Woensdag 4 Apri' a. 8. en vervolgens om de 14 dagen. De Schutterplichtigen zullen zorg dragen, op dien dag om 5 uur des namiddags ge kleed en gewapend aanwezig te zijn in het fort Erfprins. Op de dagen, voor de oefeningen bepaald, zal een blauwe wimpel van de torens worden uitgestoken wordt de wimpel vóór het uur van aantreden ingehaald, dan zal d« oefening de daaropvolgende week plaats hebben. Met verwijzing aaar het bepaalde bjj art. 2 van den dageljjkschen dienst, ver meld in het Zakboekje, wordt in herinnering gebracht, dat de oefeningen in de maanden April, Augustus en September ten 5 ure des namiddags en in de maanden Mei, Juni en Juli des namiddags ten 6 ure beginnen in het fort Erfprins. De w.n. Commandant voornoemd W. BRUIJN Pz. Ken Hoofdonderwijzer zag zich, gedurende de avo> duren, gaarne op een Kantoor, tot 't bijhouden van boeken, enz. Brieven, lett. R, bureau 't. VI. BI. Wordt gevraagd iet- fatsieilijt DAGMEISJE, niet beneden de 16 jaar. AdresZUIDSTRAAT 73. Als Noodhulp of voor Vast wordt ge vraagd, sen net KAMERMEISJE tegen hoog Salaris. Adres: HOTEL BELLEVUE. Ken flinke HAttülElD UEVKAAGü Adres BINNENHAVEN 47. Adres GRUNWAL1), Kanaalweg 67, 68. naast de Israël. Kerk. Wegens ziekte der tegenwoordige ter stond gevraagd een flink* Dienstbode. AdresMevr. ENTE VAN GILS, Bin nenhaven 18. Wordt gevraagd voor Haarlem: een flinke DIENSTBODE, wasch buitenshuis. Zich te vervoegen KONINGDWARS STRAAT No. 15. Kindermeisje. Gevraagd een fatsoenlijk Meiq'e om met kinderen te spelen en tevens opgeleid te worden voor het huishouden. AdresZUIDSTRAAT 67. Wordt gevraagd met 1 MEI a.s., BeiMe!iülta voor ooodkolo of voor tast. Loon f90.—, Waschgeld f16.— Br. lett. Z. Boekhandel P. SPRUIT. Wegens ziekte der tegenwoordige zoo spoedig mogeljjk een fijn Jee DA GM KID gevraagd, niet beneden de 18 jaar. Adres: Dames BOON, Djjkstraat 13. Wordt gevraagd met Mei een flink KINDERMEISJE, niet benedqp de 15 jaar. Adres: K. METZELAAR. Middenstr. 34. Hen jonge f rouw vraagt beleefd knappe Werkhuizen. Ad-ree 2de VROONSTRAAT No. 40. Een net Dagmeisje gevraagd, in een klein gezin, van 15 a 16 jarigen leeftjjd. Adres KONINGSTRAAT 73a. Er wordt gevraagd Adres Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Adres: Mej. VERFAILLE Keizerstraat 112. Ten spsefliisiB ïeraïd Bjj H. B. LENGHAUS, Vosstraat 3. W. V. BRUINVIS vraagt Gtevraasa een gepensionneerde of ge- pasporteerds van de Marine. Adres KEIZERSTRAAT 114. Keet- of Loopjongen. Gevraagd een nette JONGEN voor Loop werk enz. fl.50 per week. Adres: H. WIJKER, Weezenstraat, HELDER. Een flinke JONGEN, niet beneden de 16 jaar, goed kunnende lezen en schrijven, kan als Pakhuisknechtje geplaatst worden bjj M. A. GRUNWALD en Zoon, Kanaalweg 67-68. Verloren een Portemonnaie met eenig geld en een Loterijbriefje No. 7491. Tegen belooning terug te bezorgsn Keizerstraat No. 18. Wordt te koop gevraagd een BAKKERSWAGEN. AdresF. W. RüHLAND Nienwstraat 4. Te koop: een goed onderhouden WOONHUIS, in de Brouwerstraat No. 36 en te huur een HUISJE, Achterbinnenhaven a f 0.70 p.w. Adres J. BOOD, Corn. Ditostr. No. 2. TE HUUR tegen half April een net WOONHUIS, zeer geschikt om een gedeelte er van te verhuren. Huurprijs f3 per week. Adres: P. VERFAILLE, Keizerstraat Te liuur eenige zeer nette ingerichte WOONHUI ZEN in de Nieuwstraath f 11.p. maand, een WOONHUIS, Brouweratraat, a f 1.60 per week, en een Idem, achter Brouwerstraat, h fl. per week, een BOVENHUIS, Djjkweg bg de Marine-Club, a f 1.40 per week, en een BENEDENHUIS, h fl.— p. week. Een en ander te bevragen bg den heer Jb. VAN OS, Nieuwstraat 27. Te huur het van ouds bekende Café met vergun ning hoekSteiger- steeg, zeer geschikt voor Café-Chantuat of danspartijen; direct te aanvaarden. Te bevragen le Vroonstraat No. 57. TE KOOP 23 KIPPEN, allen le Ie met HOK en LOOP; en I GEIT. Adres: KANAALWEG 60. Te koop een KIN HER WAGEN, met 2 d u w e r s. AdresBureau van dit Blad. Uit de hand te koop breed 7.15, diep 25 M. Te bevragen bjj J. SPRUIT. Te koop i Te bevragen bij den Boekh. A. J. MAAS, Djjkstraat, TE HUUK een H BEKENHUIS, in d« Stationstraat, a f400. thans nog in huur bg den Heer R. W. HARTMAN. Benevens te huur of te koop HEERENHUIS met groot PAKHÜIS, aan de Binnenhaven. Huurprijs f300. Adres: J. R. BUIJS, Binnenhaven 40. Te koop uit Polder Waard Nieuwland, bg kleine en groote hoeveelheden, 13 gulden per 1000 pond, franco schip Wieringen, ia pakjes van 50 KG. Te bevragen bg Jb. DUIJNKER, Wieringen. Aaa hetzelfde adres Slukstroo, in pakjes van 25 KG. of inhoudend 10 a 12 bos franco Nieuwediep a 55 ct. per pakje. Te huur gevraagd In een stille buurt: een vrij Kamer. Aanbiedingen onder No. 2831, aan het Bureau dezer Courant. AamelÉn voor een Otiorwijiereo Adres met brieven onder motto A~, BERKHOUT Co. Door vertrek naar elders ui* de hand te koop san nieuw WOONHUIS, van alle gemakken voorzien. Gegadigden adresseeren zich onder lett. B., aan het Bureau van dit Blad. Ter overname aangeboden Adres Bureau van 't Vliegend Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2