C. TROOST, JACOB BAKKER Dz. Anthracit Opruiming 87. Wüststraal 88. HOEDE UT. Overtuigt IJ 33 Zuidstraat 33. 11 STskeatriukel STOFFEN, voor lleerenkleediog naar maat. Manufacturen-Magazijn „De Zon". P. Behagen Jr. Hoeden en Petten. Breewaierstraai 16. van De Man met de Wonderhanden. Deirwaarier fBIERSTEKER Notaris STAMMES, een neheelen en pel onderhonden en netten INBOEDEL, De Makelaar P. IIINST Ie Helder Notaris OBREEN te lieriip, M. A. Grunwald en Zoon, de kapitale prijs tsd f 5000. a A. TIELROOIJ-SPRÜIT. van de goedkoope prijzen, van Vloerzeilen, Karpetten, Loopers, Matten, Tafel- en Schoorsteenzeil, Behangselpapier Randen. J. VAN WILLIGEN. liaison de Modes. MODELHOEDEN, Voorradigjeen prachtige collectie Spoorstraat heek Koningstraat $1 Ontvangen de nieuwste PIANINO's 2 pimille te Ooiir ef te loep. L 6. Baas Az stad PARIJS. e# 31. üraaitltweijtt, AMSTERDAM. J APOl STOFFEN. Spoorstraat ÏOI. «AS-ORNAiUFNTFN. „DE ZON". DINSDAG. WOENSDAG I. GRUNWALD. ei DONDERDAG LAPPENDAGEN. M J WALLAST. zwarte Jaquet- en Colbert-Costumes, De Ifaliteiten zijg lolieflt. - - - De aoiellei inaalvol. Spoorstraat 70. Het GOEDKOOPSTE Adres Mej. L. Burgers, Weitïlraat 38 - Maisoe Eêtié een groote partij PORCELEIN-, GLAS- eb AARDEWERK. Vergelijkt de prijzen. J. VAN WILLIGEN. De fijnste P. ttregmao, OxVT UTttFV de nieuwste modellen Hoofdgracht 54. F. L. K. NEIJTS. Ontvangen Heeres- en Juiekttni- SLAPPE H0ID1H m af f 1.10 ia zwart en Mi Wed. P. Kamper H O KJ IJS, „Tlvoll". - X3en Holder. (Vjgfitifc WOENSDAG 4 APRIL «en 8 hup. "ene enkele schitterende ELITE-VOOR8TELLINC van Wie is dat? Dat is 11 DAV1D TOBIAS BAAI BERG van Amsterdam, Hofartiöt, Illusionist en bekroond Declamator met zjjn nieuwste vindingen, in 3 afdeel,ngen. Tot slotHELDERZIENDHEID en GEVOELSKRACHT. Zie verdere annonces Entree 1ste Rang f 0.50. 2de Rang f 0.25. 'a Middags ten 2 uur: Groote Kinder- en Familie-Voorstelling niet een bijzonder gekozen Programma, waarbij de jeugd een Souvenir wordt uitgereikt. Tot slotSPREKENDE SCHILDERIJEN. Entrée f 0.25. Plaatsen te bespreken, ad 10 cent. T© KOOP 1 kopervastc Ansjovisvlct mei 15 Ankers, 1 anker 50 Kilo. Alles zoo goed als nieuw. Te bevragen Wed. J v. d. PUT, Gasstraat No. 3, Helder. 2*1. op Donderdag 6 April 1000 en zoo noodig den volgenden dag, telkens des morgens 10 uur, in 't lokaal TIVOLI te HELDER, publiek verkoopen: Veeren- en Kapokken Bedden, Ledi kanten, Wollen-, Molton en gewatteerde Dekens, Koebaren-, Wollen-, Tapisterie- •n Axminster Vloerkleeden en Karpetten, Denr- en Kamerkleedjes, Voetkuesens, Co- cosmatten, Vloerzeilen, Gordjjnenstof, Vi trages, Velvets- en Linnen Tafelkleeden, Kinderwagens, Sportwagen», Vogelkooien met Standaards, Bloemtafels, Theetafels, Presenteerbladen; Mahoniehouten Linnen- en Penantkasten, Salon- en andere Tafels, diverse Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Keukenbenoodigdheden en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Benevens een groote partij Briquet- Vuurmakers en Lucifers. Daags te voren te bezichtigen van 12 6 uur. op Donderdag 12 April 1000, 's morgana 9'/, uur, ln TIVOLI. publiek verkoopen: bestaande in Salon-, ronde-, vierkante- en Bijzettafels Canapé, Stoelen, Linnen- en Penantkasten, Spiegels, Schildergen, Étagères, Pendules, waaronder een met speelwerk, Coupes, Gasornamenten, Tafelkleeden, Ónder- en Overgordijnen, Vloerkleeden, Karpetten, Loopers, Deurkleedjes, Veeren Bedden met toebehooren, Bed- en Tafellinnen, Glas-, Aarde Koper- en Nikkelwerk, Japansche Kastjes en Verlakt werk, Kachels met toe behooren, I'zeren Rustbed, Koffers, Trap pen, Keukengereedschappen. Voorts: Ziekenrijstoel, Pianino, Trap- machine, Goud- en Zilverwerk, Diamanten, eenig Porcelein en hetgeen meer zal wor den aangeboden. Te bezichtigen daags vóór den verkoop- dag, van 104 uur. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. zal ten overstaan van op Dinadag 10 April 1900, aan de Van Ewgcksluis, gemeente Anna- Paulowna, in het openbaar presenteeren t« verkoopen ls. des voormiddag8 10 ure, tan sterf- buize van den Haar W. 'T HART SIEWERS een nel onderhouden INBOEDEL, bestaande in: Kasten, Tafels, Stoelen, Leunstoelen, Bureau-Klok, Kachel, Fornuis, Lampen, Spiegel», Schildergen, Veeren Bed en toebehooren, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk en 32 Kippen voortsdiverse Booten, Karen, Fuiken, Stokken, Dobbers, Steenen en Touwen en verdere Visschergbenoodigdbedenalles te bezichtigen des morgens vóór den aanvang der verkooping. 2e. des namiddags 8 ure in het loge ment van den Heer KLAAS SMIT Het Huis bewoonddoorMej.de Weduwe P. SIEWERS, de Schuur dienende tot bergplaats der Vissshergbonoodigdheden en het Land in huur bij den Heer J, KOSSEN alles te Anna-Paulwna en be- hoorende tot den Boedel van den overleden Heer W. 'T HART SIEWERS. Nadere inlichtingen worden gaarne ver strekt door genoemden Makelaar en Notaris. En wordt een ieder, die nog iets van dezen Boedel te vorderen heelt, verzocht, daarvan vóór den verkoopdag opgave te doen ten kantore van Notaris OBREEN, te Wieringen. Ven kantore van Kanaalweg 67-68. is weder in de 2e klasse der thans trekksnde Staatsloterij op No. 20009 getrokken 0NTVA8GENi zeer mooie Vitrages, in verschillende genres. LAGE PRIJZEN. Vraag s. r. p. Stalen Aanbevelend, Gelegenheid tot het wasschen en opmaken van GORDIJNEN en kleine WASSCHEN. Adnau LANGESTRAAT 63. Nersens soodlioopor prijzen, Nergens deKoUjn.er goederen, DAN. ILanaalwog 168. De ondergeteekende bericht haren geachten plaats- genooten, dat van af heden een groote collectie van de eerste Eransche Huizen ter bezichtiging zijn gesteld. Aanbevelend, ÜEd. dw. dus. P. J. BOO!»—VAN HOBSSEN. Kanoalweg 33-04. Ruime keuze. Solide bediening. LAGE PRIJZEN. II. 1IMS, voorheen 8CH.1GEH. STALEN en STUKKEN worden op aanvraag aan huis bezorgd. RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK, dagelijks te zien en te hooren. Trekking Overmorgen (DONDERDAG), liftten Met Hoofdprijzen van benevens een groot aantal prijzen van f5000, f1250 en f500. De ondergeteekende bericht, dat bg den Sigarenhandelaar J. KLEIN, Weststraat 51, te DEN HELDER, verkrijgbaar zijn Gehesle Aandeelen f3.- voor bovenstaande trekking, en waarbg men de buitengewoon groote kans heeft om op Overmorgen (Donderdag) de volle bovenstaande prijzen ts trek ken, die door mij worden uitbetaald, met terstond na de trekking franco on gratis toezending dér ojjiciëeü trekkings- lijst. D. E. COKUA V Amsterdam. in Effecten. Bg ondergeteekende verkrijgbaar TEKFEVriJX en OLIE. Rauwe Lijnolie, goed belegen. Gekookte Lijnolie, echte gekookte. F. P. EGNER, Keizerstraat No. 16. Specialiteiten uitsluitend in de nieuwste Zwarte, Gekleurde, KITen en Gewerkte Stalen-Collactie te ontbieden. Magazijn „DB MA.O-NBHT", Molengracht hoek Biersteeg. Specialiteit in TYROLER HANDSCHOENEN a f«.877t. ra.f» en M.40 Dames Aannemelingen worden byzonder hierop attent gemaakt. GROOTSTE KEUZE. FOKYHJIZÈN in verschillende grootten en soorten. IHflOTL TUT .WAREN, BADG.V GEISER*. CLOSETS. WATERFILTERS, GLOEII.lt HT-.AHT1KELE.Y. Aanleg van Oas- en Waterleldlns. Alles zeer solide en goedkoop! Aanb.v.lend, JACOB BAKKER DZ., Zinkwerker - Koperslager. Kanaalweg n. h. Postkantoor. Binnenhaven 24. Ondergeteekende bericht hiermede de ontvangst en buitengewoon groote keux« der Voorjaars- en Zomergoederen in de nieuwste genres, als: JAPON8TOFFEN, MANTELS, CARNEERINC8, GEKLEURDE KATOENEN, VITRAGES, KARPETTEN, MEUBELCHIT8EN, FRANJES, ENZ. ENZ. Bukskings, Chevlots, MiamgavensDemi-Stoffen» en*., per et, alsook voor goederenwelke op maat geleverd worden. Groote voorraad WITTE GOEDEREN en alle andere soorten MANUFACTUREN en aanverwante ARTIKELEN, alles in de bekende solide kwali* teiten tegen uiterst lage prijzen. Wedervtrkoopers, Naaisters en Kleermakers genieten korting. ■T Zie de Uitstallingen"M Buitengewoon groote keuze speciaal voor aanstaande 1Lidmaten, van Kamgaren, Granit, Drapé, Diagonaal en Cheviot voor f 16.-, f20-, f2350, f25- en f28.-. M. J. WALLAST, Tailleur. voor het maken van Dames- en Kinder-Kleeding, is bij SLUIS DIJKSTRA AT 27. Berioht de ontvangst van eene enorme keuze in Hoeden, Barets, Kapelines, Meisjes en Jongenspakjes, Manteltjes, Jurken, Kragen, Doeken, Ceintuurs, Wagen kleedjes. Steeds ruim gesorteerd In alle mogelijke BÉBÉ-ARTIKELEN, j Luiermanden, compleet vanaf Ima kwalitiet. f 12.50, prima i LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, J W. TIEUtSOII (ievallen ten Kan tore van de Collec- trice R J van AMERONGKN, Hoofdgracht, in de than» trekkende 23» klasse der Staatsloterij de prijs v.n f 5000 op Ns. 20009 wederom, verkrijgbaar hij Bij 8. A. KANNE- WA8SEB, Debu tant der Staatsloterij, Kanaalweg en Langestraat 64, zijn in de thans trek kende Staatsloterij gevallen op No. 2171 f ROOO en op No.20009 f ROOO. Er zijn nog gedeelten van Loten te bekomen. Zeeuwsche blauwe Aardappelen a f 1.25 per half mud. MONSTERS, 20 cent de 5 kop. ZEEUWSCHE DRIELINGEN, 85 cent per half mud, 12 cent per 5 kop. GEL- DERSCHE BLAUWE f 1.05 per half mud, 16 cent per 5 kop. Prachtige gele AM- DYV1E, 10 cent per pond. Smidstraat. de MEIIW1TE modellen Hoofdgracht 81. Wederom ontvangen een groote partij klein, maar zeer fijn. Sigaartjes in pakjes van 10 stuks 12'l, cent, per kistje van ROO stuks f6 -. Verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn <r. Feijen, ZUiUSTRAAT 70. W sdsrverhoepen fabrieksprijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3