STOUT El WITST AAL HEN- I. F STOEL Sgiegels Porirelliisien E.Br^ndsm^ - Amsterdam. AlcÈiirjje Mteoien. Oude Jenever IM-NaaiiaclB, Vraagt „MATADOR", Van Vollenhoven's GEEN RHEUNIATIEX MEER! In Oost of West, Hellebrekers Bluijssens Astor- Margarine Huisheeren. L. VAN DER WAL Koffiebranderij. Theehandel. De Magneet, CORSETTEN. Grootste, rijkste en meest gesorteerde keuze in VITRAGES, FRANJES, CORDELIERES, enz. Aanbevelend, 8MB T, Bianaattveg. van J. W. FLORIJN, is het beste middel tegen bloedarmoede. Meelzakjes. SPECIAAL ADRES WMÏLMINASTRAAT Ho. Ai. Bij K BREGMAN, - Wesfcracbt 11 Fotografie. Mej. A. C. LEIJER, f 1,40 HELOER. C. DE BOER Jr. MEJ- BENFER, Fabriek van Landbouwkalk D. KOPPEN, ZUIDSTR. 73. P. PUINBROEK, Bloemist, Verkrijgbaar bij den AgentH. C. KQCH, Spoorstraat 28, Helder, Weezenstraat 18. Weezenstraal 18. Oiitvüng;eii J. L. BEEK, Weezenstraat 18. Agent voor Helder: J. DIJKSHOORN, Keizerstraat 99A. Amsterdam- Dordrecht. KLOOSTERBALSEM, smaakt altijd 't best YICTORIANAAIMACHQiS SGHÜLMAIJER. .üagazijn van ^Manufacturen. Specialiteit in Mey's papierlinnen Boor den, Manchetten en Voorheuidjes, ooit in dumnii. Xatuurwollen Onder goederen van Jansen Tilanus, Friezenveen. braadt bruin en schuimt als Natuurboter. Prijs 38 cent per pond. Uitsluitend in onze eigen winkels verkrijgbaar. Onze winkel te den Helder is gevestigd A. Bluijssen Zonen. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende reparaties van TIMMERWERK. Ook genegen aan huis te werken voor H.H. Patroons. Kuiperdwarsstraat No. 13. Te lioo 5 JPakhooi. en Pakstroo en Slukstroo Concurreerend*» prjJ*on. BijD. VAN STEENBERGEN, Binnen haven 17. Te koop gevraagd een grooic llurinjevlet en Aie-i», i»ni>Ker*. AanbiedingenR. STURMS, Kampen. T© Koop gebruikte Ankerketting. Te bevragen bij P. YAN GOOR, »Café Drommedaris", Enkhuizen. De noteering is thans p. 5 Ons. KOFFIE No. 1 65 No 2 55 No. 3 45 No 4 377. No 5 327, Bijzonder lekker MKNA DO-KOFFIE 80 Cent. FOCPE S. KLEIN, Eruistceg 174. HET GOEDKOOPSTE ADRES is bij de Wed. v. d. WEERD-HARMSEN, Kuiperstraat No. 10. JAPONNEN van aff 1.75 BLOUSES„0.60 MORGEN- en DIENSTBODEN JAPONNEN 1.00 yC Alles wordt netjes en op maat ge maakt. Molengracht, hoek Biersteeg. Beste en goedkoopste adres voor de nieuwste ZIE VOORAL DE ÉTALAGE. Eenig adres der ECHTE TYROLER GLACÉ HANDSCHOENEN, a f0.871/», fl-IO, 1.40 per paar, welke steeds met garantie verkocht worden, en steeds gepast mogen worden. GROOTSTE KEUZE. Agentuur bij Mej. G. BERKHOUT, Magazijn „De Witte Roos", Zuidstraat 71, den Helder. Het eenig adrea voor Bak- bokkïnqe en S+roobokkings is BASSINGRACHT '»6. L)e behandeling dier visch is in de pakhuizen zichtbaar. Voor schoon en zindelijk wordt gezorgd. Boven bestellingen groot 0.50 cent, wordt brief kaart vergoed en aan buis bezorgd. K. RIJPER, Viachhandel. anr* Zie do Eltalaso- Oonourreerondo prijzen. «OEDKOOPMT AUHEKi VOOK «EI K PAPIERLIMKEN IHOITN. BOOROKM KV aiSCHETTEV. Apotheker, H.J.lHf,KH. Literflesch f't.SO. verpakt met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar te den HELD ER bij den Heer <r. BAAS Azn HOofasraobt. Hearen Bakkers. koop gevraagd, gebruikte, doch in goeden staat zijnde DROS CO., te Texel. tot het wasschen en opmaken van Dienstbode-Mutsjes, „DE MAGNEET", Molengracht hoek Biersteeg. Ontvangen de nieuwste Zomerhandschoenen even als altijd In de meest uitgebreidste keuze, bekende solide kwaliteiten, fijne modellen, groote kleuren assortlments, tegen fabrieksprijzen. Aanbevelend, H. SPRUIT. Mooie blanke HAVERDOPPEN en BEDSTROO. Bierkgracht 20, beveelt zich aan tot het fotografeeren van Familie- en Gezelschapsgroepen, Gebouwen, Intérieurs, Grafmonumenten, enz. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina- en onveranderlyken kooldruk. Fraaie zee- en stadsgezichten zijn aan hetzelfde adres te verkrygen, alsmede by alle Boekhandelaren. KEP-E1VKLOPPEK. prachtige kwaliteit, bedrukt met Naam en Adres, enz., vanaf -» per duizend. Planeetloxoree, is dagelijks te spreken van 8' morgens 10 tot '8 avonds 10 uur. Adres: ACHTBRGRACHT-Zuidzyde No. 6, tegenover de Gasfabriek. ALKMAAR- Bezichtig slechts de ejclra r\jke sorteering. L.14GSTE PRMJZEX. Alleen in verzegelde pakjes, gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KOR VER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 Werkl.-Vereeniging. 47 Filiaal v. W.C.v. BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaal weg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed. C.ZUN DERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 28 P. r. d. OORDT. 18 J. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMAGnus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracht 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. n. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. voorzien van naam, adrea en bovenstaand Molenstraat 68 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAGER. Molengracht Wed. ZWIJNDREGT 12 Mej. M. KLA ASSEN. Oostalootetraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Piet Hein straat 2 C. A. DRIESSEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOTSTOOKER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. 47 H SMIT. Spoorgr. Wed. BOTENGA-RINGNALDA. Ie Vroonstr. 33 Wed. J. J. A. PUTTERS. 2e Vroonetr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS. Op TEXEL: Den Burg C. A. KUITER. W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Te KOEGRAS, by: D. MAREES. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de SOUCHON-THEE a fl,30p. 5 ons. J. A. JMKBJBlBi. Tailleur, HOOFDGRACHT 25, btricht dt ontvangst van ten fraaie collectie NIEUWE STOFFEN in vtrtchillmde kwaliteiten. - Leverancier van MA RINE- UN1FOUMEN en ÉQUIPEMENTEN. INDISCHE UITRUSTINGEN. MOLENGRACHT No. 6, beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN. Ahonnementen voor den geheelen zomer, zeer billijk. Levert alle soorten BOOM- en HEESTER GEWASSEN, KLIMPLANTEN, ROZEN en alle verdere tuinbenoodigdheden. Tevens eerste soort TUIN- en BLOEMZA DEN, GRAS- en KLAVERZAAD. Aanbevelend. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, uil de Chemische Fabriek „EIieEÏM" Ie Breda. I Dr- HERMAN VIER0A6 (Arts). Directsurenj R h aRNTZENIUS (Technoloog). ad o,60 per 7i flesoH. Wederverkoopers per mand (24 Flesschen) tegen fabrieksprijs. de nieuwste soorten zwarte en gekleurde STOFFEN. Zwarte Stoffen vanaf 30 cent tot 2 gulden. Een buitengewoon koopje in zwarte Crepon Stoffen van 56 cent. Gekleurde Stoffen vanaf 30 cent tot 1.50 gulden. Lichte Katoentjes in alle kleuren vanaf 87s cent. Donkere Katoentjes de nieuwste dessins, alle waschecht vanaf 14 cent. Groote sorteering Vitrages. Franjes vanaf 37i cent. Gordijnkatoen, volle breedte, 20 cent. Ruim voorzien in alle soorten eigengemaakte Goederen. Nette afwerking, tegen billijke prijzen. Aan hetzelfde adres weder ontvangen de nieuwste KöHLERS NAAIMACHINES met RINGSPOEL, de beste constructie, tegen spotprijzen. Aanbevelend; Nedorlandsoli© gevestigd te Vlissingen, I Mei 1849. Directeuren: F. DELVOYE en J. P. VERMAAS. Ie Afdeeling-ZIEKENFONDS. Geneesheeren te Helder de Heeren Dr. P. VISSER JWzn. en C. G. VAN DER LEE, Apotheker G. DE VEN, Fihma. Boon. 2e Afdeeling*: BEGRAFtóNFSFONDS, met vrye uitkeering voor levenloos geborenen en kinderen beneden acht jaren, als de ouders beiden leden zijn Vrystelling van contributie in de wintsrmaandsn. Jaarlyksche uitkeering van aandeel in de winst 3e Afdeeling: LEVF.NSV F.HZEKKRING Tarieven per week berekend. Vrystelling in de Wintermaanden, Aandeel in de winst. onderscheidt zich door aannenamen smaak, rijkdom aan Extract, d. i. voedzame bestanddeelen tegenover gering g e halt e aan Alcohol. Wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen. DRINKT GEEN ENGELSCH FABRIEKAATI Bierbrouwerij „BE CiEKHOOYDE VALK". Kttning der Balsems, recept der ZeerEerw. Heeren Kloosterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend raiddel tegen RHEUMATIEK. Het is ook heilzaam tegen brand- en snljwondtn, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, iendepijn, spjerverrekkin- gen, enz. Prjjs per pot 35 ct., 75 ct., f 1.20, f2 50. L. J. AKKER, Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrijgbaar te Helderby L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVELte EwyksluisK. DE GRAAFF te Wieringen J. P. WIGBOUT. Nieuwste verbetering, ook met RINGSPOEL. Alsmede de beroemde 3 jaar guarantie. Volkomen onderricht Gratis- Fabriek en Reparalie^Bitrichling Spoorstraat O 90, Holder. VerbLTllgtoaar t>lj JfB1EBËWBROODIPOT, Spoorstraat 8f.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4