KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. Ho. 2833. Zaterdag 7 April 1900. 28aU Jaargang. Bureau Znidstraat 72. Bureau: Spooratraat. Telefoonn". 59 KALENDER DER WEEK. APRIL, Grasmaand, 80 dagen. Opkomst der Zon 5 n. 21 m. Onderg. 6 u. 44 m. Zondag 8 Maandag 0 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Trjjdag 13 Zaterdag 14 Palmzondag. Goede Vrijdag. Isr. Paschen. Uit het Buitenland. Toen onlangs door de Engelsche troepen macht in Zuid-Atrika overwinningen op dq Boeren waren bevochten, ontstond weldra bjj de Britten de meening, dat nu wel niet Alle leed was geleden, dat niet hlle moeieljjk- heden waren overwonnen, doch dat in elk geval het ergste achter den rug, dat de v|jand ontmoedigd, gedemoraliseerd en uitermate ver- swakt was, zoodat h\j zich al vechtende zou terugtrekken op de hoofdstad van Transvaal, om daar dan wellicht nog eenigen tegenstand te bieden tegen eene verpletterende overmacht van Engelsche zyde. Hierop is eene ontgoo cheling gevolgd, wier bestaan merkbaar is, ofschoon men die te Londen poogt te verber gen achter spot en voorgewende gemoedsrust. Lord Roberts schrift reeds naar het Moeder land, dat de oorlog vast niet eerder dan in Juni zal eindigen en wjjt dit uitstel, die vertraging aan de groote moeielijkheid van het terrein, aan de bezwaren, aan de verzorging van het leger en de legerbenoodigdheden verbonden, en dan eindel\jk ook aan den feilen tegen stand der Boeren, die dan toch ook waarlijk niet geheel valt te ontkennen. In deskundige kringen in Engeland voegt men daaraan nog als reden toe, dat de groote omvang der troe penmacht het onmogelijk maakt, vooral ook door de schrikbarend vele benoodigdheden, die medegevoerd moeten worden, om met meerderen spoed te handelen. Dat eene spoedige hervatting van den veld tocht in Zuid-Afrika van Engelsche zijde zeer wenscheljjk wordt geoordeeld die wensche- lijkheid wordt te Londen algemeen uitgespro ken. Ze is dan ook zeer begrjjpeljjk en ver klaarbaar. Doch of het in de tegenwoordige omstandigheden raadzaam zou wezen, Bloera- fontein als hoofdkwartier te verlaten, terwijl er dringende behoefte bestaat aan zeer drin gende hernieuwing van het paardenmateriaal niet minder dan 4000 paarden moeten vervangen worden aan de vorming en voorzieiflng van groote magazijnen voor levens middelen, cn aan 't aanscbn IVt-n der hoog noodi- ge winterkleeding dat i- wel zeer de vraag. Een der Engelsche dagbladen is, in verband m'et een en ander, dezer dagen aan het been foren gegaan, wanneer het Engelsche leger te Pretoria kan wezen, uitgaande van de onder stelling, dat deze week nog de veldtocht zal worden hervat. Het blad komt dan tot het resultaat, dat de vijandelijkheden op de ver schillende pnnten, die bereikt moeten worden, verscheidene dagen zullen vorderen, en dat dan tegen het laatst dezer maand, of het begin der volgende, de heuvelen van Pretoria zullen worden bereikt. Deze voorspoedsprofeet vergeet echter te vertellen, hoeveel tyd er dan waar schijnlijk nog zal moeten verloopen, eer Lord Roberts komt tot het triumfanteljjk binnen rukken der Transvaalsche hoofdstad doch een deskundig Engelschman is bjj slot van rekening toch ook een mensch en staat aan vergissing bloot. En dan, nu het voor de Boeren geldt het eigen grondgebied van Transvaal te verdedigen tegen den gohaten overweldiger, dient rekening gemaakt te worden met het weerstandsvermogen van het vrijheidlievende volk. Men komt dan tot andere gevolgtrek kingen. Ten vorigen jare is wel de Haagsche Vre desconferentie gehouden, en daardoor bjj som migen de schoone verwachting gewekt, dat er een gewichtige stap werd gedaan ter verwe- senljjking van de aloude voorspelling er zal vrede xjjn op aarde", doch 't Wijkt steeds meer en meer, dat er, ook buiten den Znid- Afrikaanschen oorlog, weinig zekerheid bestaat op het voortdurend behoud des vredes. In de Fransche Kamer van afgevaardigden werd deser dagen de vrees geuit, dat de havens en knsten des lands en van de koloniën niet tegen eenen eventuëelen vjjand zouden kunnen verdedigd worden. De Minister van Oorlog stelde de leden echter gerust, niet met het geloof aan den voortduur des vredes, doch met de verzekering, dat de zorg voor de ver dediging van het grondgebied niets te wenschen laat, en dat hjj de Minister de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verdedigbaarheid van het moederland cn van de koloniën. Deze verzekering, die met levendige be tuigingen van bjjval werd begroet, getuigt nu nog niet, dat men groote waarde hecht aan de gevolgen der Vredes-Conferentie, aan het tot stand komen van het Hof van arbitrage in den Haag, 't welk wordt ingesteld, om over internationale geschillen in het staat kundige te beslissen. De gebeurtenissen op het oorlogstooneel iu Zuid-Afrika gedurende de laatstverloopen da gen hsbben der Engelsche dagbladen aanlei ding gegeven, om de Britsche legerbevelheb bers te waarschnwen tegen het doen voort duren daar van den tegenwoordigen toe stand. Zoolang de Boeren een leger in het veld bljjven houden, zeggen zjj, zullen de aan vallen op afdeelingen eu convooien den En- gelschea troepen zeer veel ongerief bljjven bare». Het zou, volgens deze meening de beste weg zjjn, om nit doze moeilijkheden te geraken door een snel voorwaarts rnkken te beginnen, waarbjj een beslissende slag werd toegebracht aan de hoofdmacht der Boeren. Nadat deze hoofdmacht verslagen was, zou het niet zoo erg moeiljjk zjjn, met de andere troepjes afterekenen. Voor het snelle opruk ken moeten echter in voldoenden getale paar den aanwezig zjjn, veel paarden niet alleen, maar ook dieren van uitstekende conditie, we wezen er hiervoor reeds op eene zeer belangrjjke aanvulling is op het oogenblik noodig, dringend noodig. Ontbreken aan de Engelschcn d<- noodige paarden, de moed en het beleid der Boeren ontbreken niet, en de laatste vjjandeljjke ontmoetingen hebben voor de zooveelste maal getoond, dat zoo'n vjjand waarljjk niet licht te tellen is. XIEII WSTIJD1X Gü.V HELDER, 6 April 1900. Door den Kapitein-Eerstaanwezend Ingenieur te Den Helder zal worden aan besteed, op Woensdag 11 April Het éénjarig onderhond van de Militaire Gebouwen en Werken te Den Helder en op Texel. Raming f 5945. Op Donderdag 12 April: 1. Een verving van de Militaire Gebou wen en Werken te Den Helder. Raming f 1700.—. 2. Het doen van herstellingen aan Mili taire Gebouwen en Werken te Den Helder. Raming f 2295. Op Zaterdag 14 April 1. Het éénjarig onderhoud van de Mili taire Gebonwen en Werken der Cadetten school te Alkmaar. Raming f 1090. 2. Het éénjarig onderhond van de Mili taire Gebouwen en Werken te Hoorn. Raming f 2482. Woensdagavond gaf de heer D. T. Bamberg in »Tivoli" een voorstelling, die gewis alle bezoekers in hooge mafe vol daan heeft. Men heeft óch met open oogen laten bedriegen, maar zich toch koste lijk geamuseerd. Aan afwisseling was dan ook geen gebrek. Nu eens wist de gooche laar ringen, sleutels, eqz., die door anderen stevig aan een koord gebonden waren, op gemakkelijke wijze te ontknoopen, dan weder haalde hij uit een leege zak een schaal met eieren, op een andere keer liet jj de voorwerpen, zelfs een vogelkooi, op geheimzinnige wijze verdwijnen. Wekte dit de verbazing, nog sterker waren zijn proe ven van helderzienheid. Geblinddoekt wist hjj dadelijk te zeggen, welke kaart nit een onderzocht kaartspel getrokken was. Maar zeker viel het slotnummer »de bloe mencultuur" niet het minst in den smaak. Uit een stuk karton, opgerold als een peper huis, werd een groote bak vol bloemen gehaald. De heer Bamberg, die bij het einde het Heldersche publiek een tot weer ziens toeriep, kan bjj een volgende voor stelling zeker een grooter bezoek ver wachten. Burgerdag- en avondschool. Het is bekend, dat er uitzicht bestaat op het tot stand komen alhier van eene bur gerdag- en avondschool, wanneer al thans daaromtrent door het Gemeentebestuur met het Departement van Marine, dat de op leiding van aankomende werklieden van 's Rjjks werf beoogt, daaromtrent kan wor den overeengekomen. Van de stichting van zoodanige school, bjj de wet op het Middel baar onderwjjs voor gemeenten van boven 10.000 inwoners voorgeschreven, heeft het Gemeentebestuur alhier gedurende ruim 35 jaren (sedert het in warking treden der wet) itheffing weten te verkrjjgen. Wellicht zal >t er nu toe komen, dat alhier aan het wet- teljjk voorschrift wordt gevolg gegeven. Met het oog hierop, is het zeker niet onbelangrijk te achten, dat we medcdeeling doen van de artikelen der wet op het Middelbaar onder wijs, die op bet bewuste onderwerp betrek king hebben. Ze luiden aldus: »De burger scholen, voornamcljjk besterad voor aanstaande ambachtslieden en landbouwers zjjn dag- en avondscholen. De burgerdagschool is van tweejarigen cursus. Aan de burgerdagschool wordt onderwijs gegeven in: a. de wiskunde; b. de eerste beginselen der theoretische en toegepaste mechanica en der kennis van werktuigen c. die der natuur- en scheikunde d. die der natuurlijke historie; e. die dor technologie of der landbouwkunde; de be ginselen der aardrijkskunde; g. die der ge schiedenis; h. die der Nederlandsche taal; de eerste gronden der staathuishoudknnde k. het hand- en rechtljjnigteekenenen l. de gymnastiek. De Gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der technologie, dan wel die der landbouwkunde zullen onderwezen wor den; hjj kan ook bepalen, dat in beide vak ken onderwijs zal gegeven worden. Hij kan ook bjj de opgenoemde vakken van onder wijs dat in het boetseeren en in eene of andere vree ma 3 taal voegen. De Raad be paalt mede, welke van de in dit ar.ikel ge noemde vakken aan de avondschool zullen onderwezen worden. In elke gemeente, waar de bevolking 10.000 sielen te boven gaat, wordt door het Gemeentebestuur ten minste ééne burgerschool, dag- en avond school, opgericht. Zjj kan aan eene open bare, lagere school verbonden worden. Mocht de bevolking eener gemeente van boven 10.000 zielen zóóver uiteen wonen, dat op bezoek eener burgerschool weinig te rekenen ware, of in de behoefte op andere wjjze voorzien zjjn, dan kan zoodanige gemeente door Ons van het voorschrift der eerste zinsnede van dit artikel vrjjgesteld worden. Bljjkt het, dat door eene burgeravondschool fa de be hoefte eener gemeente voldoende wordt voor zien, dan kan van de verplichting tot het oprichten :eener burgerdagschool door Ons, doch telkens slechts voor een bepaald getal jaren, ontheffing worden verleend. In dit ge val is het onderwjjs der avondschool over een tweejarigen cursus verdeeld, en bepalen. Wjj, «den Gemeenteraad gehoord, welke der in het vorig artikel genoemde vakken het onderwjjs zal omvatten." Tweede Kamer. Gevolg van de ten vorigen jare in den Haag gehouden Vredes-nonferentie zal zjjn do stichting in genoemde stad van het Hof van internationale arbitrage,bestemd voorde behan deling en vredelievende beslechting van politie ke geschillen tusschen de mogendheden. Aan het tot stand komen van genoemde instelling moet voorafgaan de bekrachtiging van het desbe treffend tractaat, en Nederland, het land, waarin het Hof, volgens het besluit der Con ferentie zal gevestigd zjjn, moet daarin nood wendig voorafpan. Toen deze aangelegen heid in do zitting der Kamer van jl. Vrjjdag aan de orde kwam, werden onderscheidene bezwaren daartegen ontwikkeld, vooral ook met het oog op de omstandigheid, dat men in dat tractaat meende te ziea eene erkenning van Engeland's recht, om het oppergezag (de snzereiniteit) uitoefenen over de Znid-Afri- kaansche Republieken. De Minister van Buitenlandsche Zaken, hierin door enkele leden der Kamer gesteund, bestreed d>e mee ning, en toonde daarentegen aan, dat de Re publieken juist door het verwerpen der toe treding van Nederland in een slechtere con ditie zouden geraken, en deed tevens uitko men, dat Nederland zicbzelve daardoor zou schaden. Een voorstel tot het uitstellen der beslissing, door cenige leden gedaan en krach tig verdedigd, werd echter in de zitting van jl. Dinsdag ingetrokken, en ten slotte werd de voordracht der Regeering met 65 tegen 20 stemmen aangenomen. Ingezonden. Volksweerbaarheid te Helder. Velen der lezsrs van dit blad zullen waar- achjjoljjk wel eens iets gehoord hebben over „weerbaarheid" doch wat dit eigenljjk tocb wel mag zjjn, ja dat weten ze niet zoo precies. Het volgende dan moet dienen, om dit weer baarheidsbeeld uit te leggen, opdat daarover geen verkeerde opvattingen bestaan, om eerst daarna to kunnen overgaan tot de verklaring der naam, die hierboven staat aangegeven. Reeds in 1867 werd door do militaire autori teiten ingezien, dat naast het gewone staande leger, vrjjwillige corpsen moesten worden opgericht, opdat de kracht, die van ons volk zou kunnen uitgaan, door de oprichting dier corpsen zon worden verhoogd. Van deze bereidwilligheid werd gretig ge bruik gemaakt, hetgeen bleek uit de oprichting van vele dergelijke corpsen, o.a. van 't Artillerie- Vrjjcorps alhier, dat vele jaren nuttig is werk zaam geweest, doch dat later geen reden van be staan meer had door aftreding van te veel leden. Geruimen tjjd heeft deze wet bestaan, totdat op 80 September 1897 door den thans nog aan het bewind zjjnde Minister van Oorlog, Zjjne Excellentie Eland, eene zeer gunstige bepaling werd gemaakt, waarbjj aan ieder geweerdragend lid der vrjjwillige corpsen (verplicht aantal leden 10) een geweer mo del 71 met toebehooren kon worden verstrekt, alsmede enkele geweren tot kamerschietoefe- ningen, benevens voor ieder lid 100 scherpe en 100 losse patronen, waarvan aanteeke- ning moest worden gehouden en aan de hoogere autoriteiten moesten worden toege zonden. Uit al deze bepalingen is te zien hoe ge- makkelijk men schieten kon leeren mea riep tien lui bjj elkaar, richtte een corps op, ver zocht de koninkljjke goedkeuring, vroeg ge weer en patronen aan, klaar was het. Het is dus werkelijk een wonder, dat er niet on eindig veel meer gebruik werd gemaakt van deze zoo bjj uitstek gunstige gelegenheden. Bjj de wet van 8 April 1899 (van jongen datum dus) werd gewijzigd, dat ook het nieuwe geweer model 95 met toebehooren kon worden verstrekt voor een luttel bedrag (ten minste voor een club), doch er werd ook bepaald, dat in bruikleen voor elke 10 leden eenzelfde geweer kon worden gegeven. Wat wilde men nog meer Indien men dus wilde schieten, niets was zoo gemakkelijk. Het bovenstaande gold dus alleen om de weerbaarheid van het Hollandsche volk te verhoogen, uitsluitend door de vorming van goede schutters. Door do veranderde tjjden en ook al door de verbazende ontwikkeling der sport op elk gebied heeft men echter aan .weerbaarheid" geheel andere eischen gesteld. Het is niet alleen goed, dan ieder weerbaar mensch, goed kan schieten, het is ook noodig, (en hjj heeft er vroeg of laat altjjd profijt van) dat hjj uitstekend zwemt, fietst, roeit, turnt, footballet, bokst, paardrijdt, enfin alle mogeljjke sport beoefent die bestaat, mits met mate en hjj er geen halsbrokerjjen van maakt. Om dit alles te bereiken, heeft men in het vorige jaar eene vereenizing opgericht onder den naam «Volksveer baa heid" die tot doel heeft al hetgeen hier juist te voren is ontwikkeld. Niet al.een schieten, doch alles. Men kan lid zjjn van een turnclub, goed. Men kan lid zjjn van een wielerbond, ook goedmen doet een stap tot «weerbaarheid". Deze vereeniging heeft hot plan om onder alle klassen der maatschappjj te werken, jong of oud, rjjk of arm, ieder kan toetreden. •Volksweerbaarheid" kent uit den aard der zaak geen standen. De contributie bedraagt f 0.25 en daarboven en stelt geen maxi mum. Deze vereeniging zal juist daarom zoo goed werken, daar zjj ieder vrijlaat, b.v. een turn club treedt toe mot al zjjn leden. Nu zou men denken, dat het bestuur dezer turnclub weg valt om plaats te maken voor het bestuur van Volksweerbaarheid"? Neen, volstrekt niet. Elke vereeniging, die toetreedt, behoudt haar eigen bestnur, heeft hoegenaamd geene ver antwoording te doen. .Volksweerbaarheid" moet werken, zooals de groote Wielrjjders- bond" met zjjn 20000 leden, daar vooral treedt het nut van coöperatie op den voorgrond, allen voor één, één voor allen In elke gemeente of stad kannen afdee lingen worden opgericht. Laat ons hopen, dat den Helder in dit geval ook niet ten achter bljjft bjj andere plaatsen, en voor don dag kome met een goed aantal leden, bjjvoorbeeld een paar honderd. Ik spreek in de eerste plaats tot UBe storen van Turuvereenigingen, Schietclubs, Sport-clubs, die door toestreding tot .Volks weerbaarheid" veel tot het goede kunt bjj- dragen door uwe technische kennis. In de tweede plaats tot Uonderwjjzers, die door uw voorbeeld een massa invloed kunt uitoefeneD op uwe leerlingen, vooral als ge Uwe aandacht eens wilt vestigen op de vrjje spelen in de natuur, zooals fooibal, enz. enz. In de derde plaats spreek ik tot jullio, jongens, flinke, ferme jongens van 15, 16 en 17 jaar, treedt toe tot «Volksweerbaarheid"; heb je er geen idéé in, treedt dan toe tot bestaande turnclub», tot schietvereenigingen, tot foot- ball-clubs, besteedt een massa tjjd, die soms verbeuzeld wordt, aan gezond fietsen, zwemt als de gelegenheid zich voordoet, maakt je corpus sterk. Al deze middelen moeten dienen om het Nederlandsche volk te maken tot een weer baar volk in den waren sin van het woord, opdat ieder in tjjden van nood kan mede werken voor de onaf hankelijkheid van Neder land Oo. Binnenkort zal alhier eene vergadering worden belegd. De Oorlog in Zuid-Afrika. De hinderlaag. Aan de te Bloemfontein ontvangen be richten ontleent de heer Bennett Burleigh van de Daily Telegraph" de volgende beschrijving van Vrijdag en Zaterdag in den Vrijstaat, ten Oosten van Bloem fontein is gebeurd De vijand, die Ladvbrand had bezet, was door commando's uit het zuiden versterkt. Hjj rukte met tal van kanonnen, 8000 man Bterk lang drie wegen op Taba 'Nchu aan en noopte daardoor kolonel Broad- wood die slechts een afdeeling cavalerie, wat bereden infanterie en twee batterijen rgdende artillerie onder zijn bevel had, zich in Taba Nchu terug te trekken. Commandant Grobler, die naar het schijnt het bevel voerde over de Boerenmacht, drong in den nacht van Vrijdag op Zater dag dichter tot deze plaats door en noopte den Britsche bevelhebber af te trekken. Kolonel Broadwood deed dit en nam stel ling bjj Sanna's Post een mijl achter de waterwerken van Bloemfontein, die op 20 mijlen van de stad zelve liegen. Bij het aanbreken van den dag kwamen de Boeren te Sapani, 6000 yards oostelijk, aan en begonnen zij het Britsche kamp te beschieten met artillerie en geweren zoo zegt althans de heer Bennett Bnr- leigh. Terwijl de bereden infanterie het vuur beantwoordde, werden de wagens, de kanonnen, de cavalerie en de rest der troepen in de richting van Bloemfontein gezonden. Op twintig mijl van de stad kwamen zij aan een diepe spruit die zjj doortrek ken moesten. Wat er nu verder geschiedde is niet erg duidelijk. De mededeelingen van de correspondenten, die natuurlijk niet bij het gevecht zijn tegenwoordig ge weest, loopen nog al sterk uiteen. Volgens eeuigen was een deel van de troep onge hinderd door de Bpruit getrokken toen het van drie zjj den door de Boeren werd aan gevallen. Andere correspondenten melden dat het geheele detachement in de spruit was toen plotseling de Boeren te voor schijn kwamen en tot den aanval over gingen. Volgens de eerste »Reuter-be- richten werd er bgna niet gevochten, thans lezen wjj dat de Boeren op een afstand van 80 yards het vuur openden en der bedekkingstroepen zware verliezen toe brachten. Het waarschijnlijkste is wel dat de zaak zich aldus heeft toegedragen. De Engel- schen trokken, van geen onraad bewust de spruit iu en vonden daar plotseling Boeren aan alle zjjden om zich been die hen toeriepen zich over te geven daar tegenstand nutteloos was. Toen een po ging werd gedaan om zich te verzetten, openden de Boeren onmiddellijk het vuur. Een sergeant, die op de eerste aanmaning van de Boeren naar achteren was gereden, om de artillerie die in de achterhoede was, te waarschuwen, bereikte deze juist op het oogenblik dat de Boeren het vuur openden en de paarden neerschoten. Eén kanon kwam ongedeerd weg, van de twee de batterij werden vier kanonnen door de mannen weggesleept, nadat de paarden reeds waren gedood. Zjj openden op 1000 yards afstand het vuur op de spruit, maar konden niets uitrichten, behalve misschien een paar man van den vjjand treffen. Dit geschutvuur zou den Boeren vijf gesneu velden en negen gekwetsten hebben gekost Aan het hoofd der colonne ontstond bjj den overval een onbeschrijfelijke ver warring. De ezels sloegen op hol en de wagens werden omvergeworpen. De Boeren onderhielden een doodelijk geweervuur, mannen van Roberts' ruiterij vielen bjj drie of vier tegelijk uit het zadel en wer den door de wildgeworden dieren vertrapt. Generaal Freneh is met zijn cavalerie gezonden naar de plaats waar de overval plaats had. Hjj vond de spruit nog slechts door enkele Boeren bezet, die bjj zjjn komst naar een rjj kopjes achter de waterwerken galoppeerden, waar de rest van de vij andelijke macht zich had opgesteld. Het tooneel van den strijd van Zater dag leverde een treurige aanblik op. Paar den lagen verspreid in alle mogelijke houdingen, hier en daar lag een lijk van een soldaat, te midden van gebroken wa gens en verstrooide voorraden. De legertros had de spruit overgesto ken tegenover een met gras begroeiden heuvel, die aan de overkant oprees. Op de helling van dezen heuvel was een steenen wal, naar het noorden maakte de spruit een cirkelvormige boog en aan den zuidkant lag de djjk van een spoorweg in aanbouw, zoodat de vjjand van drie zyden op de troepen kon schieten. Zoodra lord Roberts kennis kreeg van het overigden van den commandant-generaal Joubert, seinde hij aan president Krtiger bet volgende telegram »Ik heb zooeven het bericht ontvangen van generaal Joubert *8 dood en betuigUHEd. en den burgers van de Zuid-Afrikaansehe Republiek myn oprechte deelneming in de droevige gebeurtenis. »lk verzoek u bij de familie van generaal Joubert te tolk te willen zjjn van mjjn zeer eerbiedige sympathie in haar droevig verlies en haar de verzekering te geven van mijnentwege, dat alle rangen in Harer Majesteit» leger in Zuid-Afrika in mjjn diepe droefeniB deelen bjj het plotseling en ontijdig einde van zulk een bekwaam gene raal, die zjjn leven heeft gewijd aan den dienst van zjjn land en wiens persoonlijke dapperheid slechts werd overtroffen door zjjn menschlievend en ridderljjk gedrag onder alle omstandigheden. Uit een telegram van Reuters correspon dent te Pretoria blijkt, dat het in over eenstemming met Joubert's laatsten wil is, dat generaal Lonis Botha tot zgn opvolger zal worden benoemd of wellicht reeds be noemd is. De »Aruhemsche Courant" bevat een brief uit Kaapstad, dd. 13 Maart, waaraan wjj het volgende ontleenen Heden zgn de vier veroverde kanonnen aangekomen, waarvan vooral het Maxim- Nordenfelt veel bekjjks had Het is dat kleiue handige kanon, dat met zooveel snelheid en nauwkeurigheid 1 ponds kogels naar de Engelschen wierp, en dat reeds zoovele malen Tommies wegmaaide. Dat was nu zoo'n ijseljjke >pompom", aldus genoemd naar het voortdurend >pom"-geluid, dat het maakt. Er gaat een gerucht, dat er werkeljjk opstand komen zal door de geheele kolonie. De bladen schrjjven, dat Calvinia reeds in vollen opstand is. De rebellen" zouden zelfs twee kanonnen hebben gekregen, naar sommigen meenen uit Damaraland het Duitsche gebied. De opstand op vele plaatsen verheugt mg, maar het verbaast mij, waarom men niet vroeger in oproer is gekomen toen de fortuin den federalisten toelachte Eerst nu nu de Engelschen met opgeblazen borst en met al den trots, hun eigen aan de wereld verkondigen, dat de Republieken voor hen openliggen, nu de val van Bloemfontein eerstdaags verwacht kan wor den, al is dit uit krijgskundig oogpunt geen plekje van waardenu de bladen uit de hoogte schreeuwen, dat Engeland geen vrede wil. De correspondent van Reuter te Mafeking heeft den 12en Februari geseind dat het garnizoen officiéél in kennis gesteld was van een bevel van Lord Roberts, om maat regelen te nemen voor de verdediging van de plaats tot 24 Mei, den verjaardag van de Koningin. Een telegram uit Lourenfjo-Marques aan de Daily Mail" zegt dat er thans zes En gelsche oorlogsschepen in de Delagoa-baai liggen. De Fransche beeldhouwer Pallez heeft thans het wasmodel gereed van het eere zwaard. dat door de lezers van de >Intran- sigeant" aan Cronjé zal worden aangeboden. Het wapen, dat van goud wordt vervaar digd, zal 7200 gulden kosten. Het gevest stelt voor een Boeren-krggsman, die een luipaard worgt, die op den kop een schild draagt met het Engelsche wapen. De vierkleur" op het gevest wordt in gekleurd email uitgevoerd. Pallez is naar Brussel gereisd, om van dr. Leyds een inlichting te vragen, waarop niemand te Parjjs ant woord weet, nl. of de naam van den held van Paardeberg Cronjé of Kronjé is. Op het zwaard zal gegraveerd worden »De patriotische Fransche republikeinen aan den patriotischen republikein Cronjé". Cronjé is dan toch met zjjn krijgsmakkers naar St. Helena gezonden op de besmette transportschepen. Aan de Kaap dorst de Engelsche regeering ze niet honden. De zeereis zal onder de halfzieke bemanning van afgetobde gevangenen wel de noodige opruiming houden En op St. Helena zij len er ook nog genoeg dood gaan, ver van hun dierbaar Zuid-Afrika. Wjj heb ben een brief gelezen van een Iersch par lementslid, die van deze »deportatie" sprak als infaam en barbaarsch. De uitdrukkingen zgn sterk, maar verdiend. Op 31 Maart bedroegen (volgens de officiëele opgave van het Dep. van Oorlog) de verliezen der Engelschen aan dooden, gewonden en vermisten 17037 man. De zieken zgn hierbjj niet in rekening ge bracht. Algemeene berichten. LONDEN, 4 April. De Times" correspondent te Loren^o Marquez seint, dat naar gemeld wordt, alle mjjnen Don derdag gesloten werden. De Engelsche arbeiders en andere Engelschen nit alle deelen der Republiek, daaronder ook de Engelsche bank-bedienden, worden nit ge heel Transvaal verdreven. In den Vrijstaat. LONDEN, 4 April. De >Times" ontving 2 April uit Bloemfontein de me- dedeelingDe bewegingen van de Boeren toonen hun ondernemingsgeest en doen zien, dat de samenhang in het noordeljjk deel van den Vrijstaat grooter is dan dat verwacht werd. Het optreden van Olivier, die plotseling in het oosteljjk deel van den Vrijstaat terugkeerde, daar bezit nam van Lady brand en, na versterking te heb ben gevraagd, Taba Nchu hernam, was een schitterend staaltje van strategie, waarb|j voordeel werd getrokken van het eenige kwetsbare deel van Roberts positie. Het gebeurde is voornamelijk te betreu ren omdat de Engelschen daardoor niet in staat zjjn afdoende bescherming te ver- leenen aan farmers in het oosten en zuid oosten van den Vrijstaat, die hunne ge weren inleverden. BLOEMFONTEIN, 2 April. De divisie-Colviile en de cavalerie divisie van French zgn hier teruggekeerd. Alles is rustig. De verwoesting der waterwerken zal grooten last veroorzaken. Het zal noodig zgn spaarzaam om te gaan met water,' om te baden. Er is echter nog een rjjke voorraad drinkwater voorhanden. Het optreden van Webster Davis. NEW-YORK, 4 April. Het ontslag van den onderstaatssecretaris Webster Davis is aangenomen. In een interview met de >Herald" zeide hjj, dat hjj Pre toria als onneembaar beschouwde. Hjj gelooft niet, dat de Engelschen ooit de henvels zullen passeeren, die de stad om ringen en die ruim voorzien zijn met Kruppkanonnen en Creusots. Engelsche bewoners moeten Transvaal verlaten. PRETORIA, 2 April. De regeering maak te heden bekend, dat alle Engelsche in woners van Johannesburg, Boksburg en Krugersdorp het land binnen acht en veer tig uren moeten verlaten. Alle anderen vertrekken met hun familie vóór Donderdag. Deze aankondiging heeft geen betrek king op de Engelsche onderdanen, welk in de regeeringsmjjnen werken. De verliezen bij Mieliespruit. PARIJS, 4 April. Uit Londen wordt de »Temps" geseind, dat de >Times" een nieuwe ljjst publiceert van de verliezen aan officieren op den 31 en Maart; het to taal bedroeg volgens deze opgave 37 ge dood, gewond of vermist. Bg het gevecht van Zaterdag j* tusschen Thubonchu en Bloemfontein, zgn de twee Nederl. attaché's de luitenant Nix, die zwaar gewond was, en luitenant Assen- bergs, op het slagveld achtergelaten. Men vermoedt dat de luitenant Assenbergs zgn {gewonden kameraad niet heeft willen ver aten. De luitenant Nix is een Haarlemmer van geboorte, gehuwd en heeft twee kinderen. Koningin Victoria te Dublin. Wjj zullen waarschijnlijk opgewonden verhalen in de Engelsche bladen te lezen kr|jgen over de ontvangst van konb^in Victoria in Ierland. Toch, het is misschien niet ondienstig ook eens een blik achter de schermen te slaan, om te zien welke maatregelen voorat genomen zgn om de bigde inkomst" mogelgk te maken. De stad wordt door een correspondent beschre ven als feiteljjk in staat van beleg te ver- keeren. Het Essexregiment en de Lifeguaids waren reeds eenige dagen voor de komst der Koningin in de stad ingekwartierd. Het wemelt er van spionnen en recher cheurs alle nationalisten van eenige be- teekenis worden nagegaan en voortdurend bewaakt. De eigenaars van publieke zalen hebben scherpe voorschriften ontvangen hoe zich te gedragen en b geen geval eenigerlei meeting toe te laten. Duizenden loyalisten uit het district Belfast zgn op kosten van de regeering naar Dublin ge komen om de Koningin toe te jnichen en een reusachtige betooging te organiseeren. Het is hiervoor, dat de politie te Dublin het meest bevreesd is, daar een krachtigs betooging ter eere der Koningin meer kwaad bloed zal zetten dan de verschjj- ning der oude Koningin zelf. Aan de marinetroepen en het genoemde Esaexre- fiment is de handhaving der orde langs en weg opgedragen. Een driedubbel ge lid soldaten zal elk contact tusschen het publiek en den stoet onmogeljjk maken. Een aanslag op de prins van Wales. BRUSSEL, 4 April. De prins van Wa les arriveerde om 5.35 hedenavond aan de Gare du Nord, komende van Ostende. Op het oogenblik dat de trein het sta tion verliet klom een persoon op de loop plank en loste een revolverschot b den wagen waarin zich de prins bevond, zon der dezen evenwel te raken. De misdadiger werd gearresteerd. BRUSSEL. 4 April. De bedrjjver van den aanslag heet 8ipido, is blikslager en inwoner van St. Gilles bjj Brussel. Op het oogenblik dat de trein voor Keu len zich in beweging zette, sprong de mis dadiger op de loopplank en schoot zgn revolver af door het portier zonder iemand te raken. De prins was vergezeld van de prinses van Wales. Na de arrestatie nam de inspecteur-ge neraal den misdadiger in verhoor. Deze verklaarde den prins te hebben willen doo den hij heeft geen berouw over zjjn daad en is gereed, die opnieuw te bedrjjven, wanneer daarvoor mogelijkheid bestaat. Hjj is in het politiebureau aan de Gare du Nord opgesloten waar het parket is aan gekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1