25-Jarige IchfvereenitiDi Kerkelijk Concert „ANIAii IARIA TESSELSCIADE", Een fijnte nelte JONGEN cevraagfl. Gewaand m 2e BroiÉattertalit. RIJWIEL «I DÜNLDPBAKDEK. 9 HUISJES, CAF£ bb SLIJTERIJ BILLART. TAPPERIJ en SLIJTERIJ met BILJART. een Zaak in KruidenierswareiL een AUTOMAAT Het ontvlochten van de veertien Bóeren- krijgsgevangenen uit het kamp te Simonsstad is niet heimelijk in s\jn werk gegaan. Blijkbaar heeft een groot aantal oen poging gedaan zich nit de voeten te maken. Een werd er door de schildwachten doodgeschoten, een ander ernstig gewond. Vijftien wisten te ontkomen, maar een hunner werd weder gevat. Reuter seinde den 6cn nit Simonsstad, dat de ziekte onder de gevangenen vermindert. Oe nederlagen in den Vrijstaat. LONDEN, 'J April. Do .Times- ont vangt uit Bloemfontein van 6 dezer het be richt, dat het verlies dor vyf compagnieën bij Reddorsburg vooral noodlottig is, omdat het de Boeren in staat stelde hun filankbe- weging in het Oosten te voltooienhunne posten strekken zich nu uit in cene dunne lyn van Sannaspost zuidwaarts tot een punt oostelijk van Jagersfontein. De weg, de spoor weg en de stations zjjn voldoende beschermd, doch de verdediging er van maakt voortdu rend een zwaron patrouilledienst noodzakelijk. De Times* ontving nog een telegram uit Kaapstad van 5 dezer meldendeAlle bij zonderheden, die hier ontvangen worden be treffende de nederlaag by Ivoornspruit, strek ken slechts om te doen uitkomen hoe verba zend handig de Boeren waren, en hoe ont zettend zorgeloos en onvoorzichtig de En- gelsche officieren zjjn, dio, naar het schynt, zelfs door geen reeks van rampen ooit zullen leeren voortdurend op hun hoede te zijn. In tweederlei opzicht moet het jongste tele gram van Lord Roborts nopens het gebeurde by Reddersburg bovrodigonder genoemd worden dan het eerste, dat trouwens bykans verbijste rend was in zyn onduidelijkheid. Vooreerst toch blykt de Britsche troepenmacht, welke te Reddersburg door de Boeren bjjaa een et maal omsingeld gehondea en toen genoopt werd de wapenen neer te leggen, te hebben bestaan uit 167 man rydende infanterie en 424 infanteristen, samen derhalve uit 591 man. Van dezen zyn gedood twee officieren en acht manschappen, gewond twee officieren en 83 manschappen, zoodat, volgens deze berekening van Lord Roberts, 546 officieren en manschap pen door de Boeren krijgsgevangen gemaakt zyn. Er is bovendien nog veel duisters in de ge- tamelijk heele zaak, en men gevoelt, dat er wat achtergehouden wordt, hetwelk wy eerst naderhand, misschien in het geheel niet hooren zullen. Hoe werden de Engelschen verrast en over mand Hoe kwam het, dat een zoo belangrijko Boerenmacht in de buurt der lyn Bloemfon tein-Springfontein kon komen, zonder dat het Britsche hoofdkwartier betwist? Waarom bleef Gatacre zoolang onderweg? Waarom kwamen ook de Hooglanders, van Bloemfontein gezonden, te laat om de .gallant six hundred" te redden Wie zond Roberts de eerste d(' pêche nopens het gevaar, dat zy liepen (N. R. Ct.) Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Koningin Wilhelmina', arriv. 6 April van Batavia te Arasterdam. Het stoomschip .Bali", naar Amsterdam, vertr. 6 April van Port Said. Het stoomschip «Soombawa", vertr. 6 April van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip .Prinses Amalia', naar Amsterdam, vertrok 6 April van Padang. Het dubbelschroefstoomschip .Sindoro", van Rotterdam, arriv. 8 April te Southampton. Het stoomschip .Salak", naar Rotterdam, arriv. 8 April te Marseillc. Het stoomschip «Burgemeester den Tex", naar Amsterdam, vertr. 9 April van Port Said. Het stoomschip «Prinsos Sophie*, van Am sterdam, arriv. 8 April te Padang. Het stoomschip Prins Hendrik", van Am sterdam, pass. 8 April Perim. Het stoomschip «Solo*, van Rotterdam, vertr. 8 April vun Suez. Het stoomschip .Koningin Regentes', van Amsterdam, pass. 8 April Gibraltar. Het stoomschip „Madura", arriv. 9 April van Batavia te Amslerdum. Marktberichten. Alkmaar, 7 April. Aangevoerd 8 paarden f80 a 850, 17 koeien en ossen f 120 a 200, 164 nucht. kalv. f5,a 14,355 magere schapen f 12, a 28,95 magere varkens f 12 a 15,10 bokken en geiten f 2.a 6.285 biggen f 5.a 10.25, boter per P. f 0.476 a 0.526, aangevoerd 4174 pond, kipeieren f 0.625 a o.75 p. 25, eenden dito f3.25 per 100, 11 lammeren f6.a 8.5 kl. bok jes f 0.25, a 0.30. icnoi, oesoinming i oo. 1 Vlasrdinger «loep 6. schipper H. Stri Isv kubelj. p. et. f «,05. 60 <j.kabelj P- f 1.25, 11 ioodo lengen p. at. I 1,90, 7 Visscherijberichten. Nicuwcdiep, 0 April. Aengebracht 370 tal haring per UI f 1,16 a f 1.90. 32 korden met G tot 15 tongen p. st f 1,26, 5 tot 10 middelm. tongen p. st. 85 cent, 5 tot 10 kleine tongen p. et. 40 cent, 2 tot 6 man I kleine schol p. m. I 2,50 (8, enkele manden schar p. ra. f 2. 7 April. 1 kotter Il.D. 47, schipper P. Zwart, met 26 staL-s groote, middelm. en kleine tong, rog en kleine schol, besomming f 68. Struie, met 80 p. st. 0,76 lev. lengei p. st. f 8,26, 86 Ier. schel*, voor f 20, 10 jjssckeh voor f 16, rogge» en vleet voor f 887,60. 60 korden met 6 Ut 10 longen p. st. f 1,60, I tot 10 middelm. tongen p. at. 90 eens, 5 tot 10 kleine tongen p. st. 60 cent, 1 tot 5 mand kleine tchol p. t 8,60 a f 4. 1850 tal baring per Ul I 1,26 a f 1.60. 9 April. 1 Sloep M.A. 20. schipper D. Spanjerberg. ■et 50 lev. kabelj. p et f 1,76, 4 doode ksbelj. p. st. f 1 60, 19 lev. leegea p. st. f 2.50 a f 8,20, 11 doode lengen p. st. f 1,90, 200 ijssehelv. per 100 f 48, 61) kleine ysscbelv. per 100 f 2], aan roggea voor f131,50. aan vleet voor f 78.60. 6 korden U zamen mat 10 tongan p. st. f 1,26 20 middelm. tongen p. st. 80 cent, 10 kleine tongen p. 40 cent, 80 mand kleine eekol p. m. t 8,50 f 4, 4 ""io'iVhariig'pM 'tal f 1,10 f 1,40. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 6 tol 9 April. ONDERTROUWD i A. Prins en E. de Boer Nonrekes en D. de Wit. BEVALLEN: D. Bceldmnn gcb. Jantjes, z. O. l.ann geb. Dudink, d. J. C. B. L. Brnfin geb. Vries, z. JL' Kramer geb. Wakker, d. M. Kater geb. Smit, z. M. A, Mannel gcb. Callibcr, z. M. Collet geb. Roskam, z. OVERLEDEN: C. II. Piscaer geb. Smit, 53 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel, vun 31 Maart tot 6 April. ONDERTROUWD I'ieter Dalmeyer (den Burg) en Elisabeth Knol (de Cocksdorp). GETROUWD: Jan Daalder (Haarlem) en Cornelia van der Vis (Oostcrend). Gerrit de Vries en Chriatina Toonstra (Oostcrend). GEBORENPieter, zoon van Arie Kok en Aaltje Jonker (denHoorn). Cornelisje Tryntje, dochter van Klaas Lips en Tetje List (den Burg). OVERLEDEN: Geene. Vervolg der berichten. Den heer T. Zur Muhlen, vice-consul van België alhier, ia op zyn verzoek eer vol ontslag uit die functie verleend. In zyn plaats is benoemd de heer W. J. van Heek. Het kerkgebouw der Oud-Gcref. Gemeente in de Hoogstraat alhier, was 1.1. Zondag meer dan gewoonlijk gevuld. Ds. D. Versteeg,die een beroep te Paterson had aangenomen, trad voor de laatste maal voor zjjne gemeente op. Naar aanleiding van Paulus' brief aan Thimotheus vers 78 en Handelingen 26—27 sprak Z.E. zyn afscheidsrede. De gemeente hief Psalm 105, vers 5 aan, daarna Psalm 134, .Dat '8 Heeren zegen op U daal*. Het woord van den leoraar, die tevens hun vriend was, maakte op allen een zichtbaren indruk. Gisterenmorgen vertrok do hoer Da. Ver steeg met zijne familie per stoomboot van hier. Talryk waren gemeenteleden en vrien den bijeen, om den scheidenden herder op zyne lange reize en nieuwe standplaats een vaartwel toe te roepen. Texel, 9 April. Tot lichtwachter op den Eierlandschen vuurtoren is benoemd de heer T. Alderlieste van Terschelling, ter vervanging van den heer Bruning, die voor deze betrekking heeft bedankt. Aan het postkantoor alhier is in de maand Maart ingelegd f 3853,73® en terugbetaald f8633,10. Met het Belgisch Vice-consulaat alhier is tijdelijk belast de heer D. W. Coninck Westenberg. Door schipper L. Vlas, .Texel No. 40", is onder de kust van Texel in de garnalenkor opgevisclit een torpedo, welke voor ongeveer een jaar met lanceeren is zoek geraakt. De belooning voor 't vinden, er op gesteld, bedraagt f250. Voorzeker een aardig Paaschgeschenk. Het nieuwe pantserschip, de Koningin Regentes", zal in het einde dezer m&aud aan 's Ryks werf te Amsterdam van stapel loopen, vermoedelijk in tegenwoordigheid van HH. MM. de Koninginnen, die in de laatste week van April haar jaarlijksch bezoek aan de hoofd stad komen brengen. Op do werf worden thans tribunes gebonwd aan weerszyden van het op stapel staande schip en ook een ko ninklijke loge voor het vorstelyk gezelschap. Men meldt nit Haarlem: Zondagavond tegen 10 unr is op de spoor lijn by den Harmenjansweg alhier het deer lik verminkt lyk gevonden, van een man van middelbaren leeftyd, die blykbaar door den sneltrein RotterdamAmsterdam was ge- gropen. Wie het is, weet men nog niet. De werkstaking der bakkersgezellen De stakende broodbakkers hebben Zater dagnacht twee broodkarren te water gereden, een met 1300 brooden van de fabriek .Ceres", die in het water van den Amstsl, en met 200 brooden der Maatschappij van meel- en broodfabrieken, die in de Nieuwe Prin sengracht by den Amstel werd geworpen. Overigens is alles ruBtig geweest. Op eone enkele uitzondering na ïb in alle fabrieken en bakkerijen gewerkt en hedenochtend heeft men zyn brood thuis gekregen als gewoonlijk. Brand te Leipzig. Bjj een brand, Zaterdagavond te Leip zig uitgebroken, in een een celluloïdfabriek der firma Engelman en Richter, zyn ze- omgekomen. ven personen in de vlammen Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Oost-lndlë: Veriendingsweg. p. leepoat vim Arasterdam p. reepost via Rotterdam p. Holl. mail via Genua. p Holl. mail via Morsèilla. p. 1'raniche mail via Morseille p. Kngclache mail via Brindial (naar Pnlembang, Kionw, Bauka, Billiton en Z. W. Af- dccling van Borneo) Naar Atjeh en de Oostkust van Somatra J p. Duitache mail viaNapeli. Daturadertar Tydit d.laat poit-bezarg. bual.aliPoski. n Vrijdag n 80 April 7.—'aav. 8.80 't uam. 7— '.av Quyana (Suriname) p. xcepoit via Amsterdam |14 en 80 April I 7.- p. mail over Engeland .Il6ea80 7. p mail via St. Naraire 7 Mei, 7. 'i tv. 7.av. 't av. Naar Curagao, Bonaire en Aruba: p. xeepoit via Amsterdam 114 en 80 AprilI 7 '»«r. p. mail via Southampton 'eiken Dinsdag! 8.80 s nam. p. mail via Qaeenitonn [eiken Vrijdag8.80 's nam. Naar St. Martin, St. Euatatlus en Saba p. mail over Engeland 116 en 80 April; 7.—'sav Naar T ra n a v a al enOranje-Vry- ataat: via Napels: 23 April 9 nor 'a morg. en via Marseille 23 April 3.30 's nam. ADVERTENTIËN. Op den 15en April hopen wij te herdenken, de 25-Jarige Echtvereeniglng van onze ge liefde Ouders K. DOGGER van H. C. KRUSE, Adjudant-Oudcroff. dar Infanterie, EN H. A. PIEKÉ. Helder, 18 April. Receptie 15 April. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Algemeene kennisgeving. Vrijdag, 13 April, hopen onze geliefde Zwager en Zuster JAN JONKMANS Sg en JANNETJE HUISMAN, hunne 35-Jarige Echtvereeni- ®jjj ging te herdenken, jpl Helder, 9 April 1900. §9? Namens Zwager en Zuster, t Th. RIJKERS en Echtgenoote, Kinderen, Behuwd- en jj Kleinkinderen. Op den 208ten April a.s. hopen myn geliefde Kinderen, G. NOOT JANNETJE PRONK, hunne 25-Jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Koegras, 10 April 1900. Namens hun' Moeder, Wed. J. PRONK, geb. SLIKKER, en Kinderen: C. VAN ZOONEN. A. :VAN ZOONEN- PRONK. G. VISSER. M. VISSER-PRONK. J. PRONK. J. PRONK-KOSSEN. Jb. PRONK. V. PRONK- HEIJBLOK. Algemeene kennisgeving. Den 16en April a. s. hopen W. THIE Fz. 0. J. J. VAN BERK, I uuu«.0 vijf-en-tv Echtvereeniging te hunne vijf-en-twintig jarige te herdenken. Receptie van 25 uur. Ondertrouwd FRANS NONNEKES DIEUWERTJE DE WIT. Helder, 9 April 1900. GeborenDANIËL, Zoon van J. COLLET en M. COLLET-ROSKAM. Helder, 9 April 1900. Bevallen van een Zoon M. A. E. MANÜEL geb. CALLIBER. Den Helder, 8 April 1900. Tot onze diepe droefheid overleed hedenmiddag ons geliefd jongste Zoontje, in den aanvalligen leeftijd van ruim 18 maanden. J. GRAAFF. N. GRAAFFPronk. Helder, 9 April 1900. Eenige en algemeene kennisgeving. Hiermede vervul ik den trenrigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van myn geliefden Echt genoot, den Heer DIRK DEKKER, in leven Gemeente-Secretaris van Schoorl, in den ouderdom van 45 jaar. Schoorl, 5 April 1900. J. DEKKER, Wed. D. DEKKER. Den 7en April overleed te Vlis- singen in den ouderdom van 72 jaar, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer ADRIAAN VAN DER STAAL, Echtgenoot van Mejuffr. pleternella. de wagemaker. Den Helder, 9 April 1900. J. G. DAMMAN— van der Staal. J. DAMMAN. A. C. VAN DER STAAL. A. J. VAN DER STAAL. Heden overleed te onzen huize, na langdnrig, doch geduldig lijden, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mej. Wed. J. J. VERGOUWEN, geb. DE BUCK, in den ouderdom van ruim 70 jaar. Helder 10 April 1900. A. J. ADRIAANSE— VERGOUWEN. P. ADRIAANSE Oz. Nog treurend over het verlies van myne geliefde Echtgenoote, trof my opnieuw, den 6en April, een gevoelige slag door het afsterven van myn jongste Lieveling PIETER, in den aanvalligen leeftyd van 5 maanden. Wieringen, 10 April 1900. Namens den bedroefden Vader A. WIEGMAN en verdere Familie. Voor de vele blyken van deelneming, tjj het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder, den Heer J. BOON, onder vonden, betuigen wy onzen hartelyken F. BOON Ju. en Familie. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen by het overlyden van onzen ge liefden Echtgenoot en Vader, betuigen wy onzen hartelyken dank. Wieringerwaard, 10 April 1900. Wed. J. BOON— Drijver en Kinderen. Voor de hartelyke bewyzen van deel neming, ontvangen by het overlyden van onze lieve JOH ANNA PETRONELLE, betuigen wy onzen hartelyken dank. Helder, 10 April 1900. G. H. BRAKKE. I. BRAKKE—Duinur. Vrienden en burgers het is nu geleden, Dat Piet Jonker, 25 jaar goed heeft ge streden, Voor huisgezin, vrouw en liefhebbende (kinderen, Dat zullen zij zich zeker wel herinneren. Maar de zaak is nu voor allen verstreken, Door liefde is 't leed van allen geweken. Wy hopen nog jaren te leven in liefde en vreê, Dat is ons een troost in arbeid en wee. Helder, 7 April. P. JONKER. fioede Vrijdag. Croote Verzoendag. In het Lokaal in de Vijzelstraat aan staanden Vrydag, Evangelie-prediking. 's Morgens ten 10 uur. '8 Avonds ten 7 uur. Alle plaatsen zyn vrij. Helder.C. BREET Az. IN DE Doopsgezinde Kerk. op MAANDAG 16 APRIL 1900, (2de Paaschdag), des avonds te acht uur. W* PROGRAMMA'» (levens bewijzen van toegang) a 10 cents te verkrijgen bij Mej. de' Wed. BRUIJN, Spoorstraat en bij de Heeren A. J. MAAS, Dijkstraat en A. B. WEBER, Kanaalweg. K0STEL00ZE INËNTING en HERINËNTING. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat door den Heer Dr. H. BITTER alhier zitting zal worden ge houden tot kostelooze Inenting en Herin- inting op DONDERDAG den 12 dezer, des namiddags ten 2 uur precies, in de Bouw- zaal aan de KERKGRACHT. Men wordt uitgenoodigd de geboorte bewijzen van de Kinderen, waarvoor Inen ting wordt verlangd, mede te brengen. Helder, den 9 April 1900. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder: VAN STEIJN, Burgemeester. ÜURBANU8, Secretaris. In de maanden Mei, Juni Juli en Augus tus zullen in de gemeente alhier Schiet oefeningen gehouden worden, op ten minste één namidd. p. week, waaraan kosteloos kan worden deelgenomen door kaderreser- visten, miliciens met verlof en voorts door alle mannelijke ingezetenen van 16 tot 24 jarigen leeftyd, die niet in het leger onder de wapenen zyn, onder beding evenwel, dat zy, die niet als militair gediend hebben, om .tot de oefeningen te kunnen worden toegelaten, moeten deelnemen, of met gun- stigen uitslag deelgenomen hebben aan het voorbereidend militair onderricht. Zy, die wenschen deel te nemen aan bovengenoemde schietoefeningen, hebben zieh daartoe aan te melden bij den Heer Commandeerenden Officier van het 5e Ba taljon le Regiment Infanterie te Den Helder, en wel vóór of op den 20sten April 1900. De Cornmandeerende Officier van het 5e Bataljon ie Regiment Infanterie De Majoor J. C. BUIJTENDIJK. Den Helder, 7 April 1900. Rederijkerskamer te KOEGRAS. MAANDAG 16 April 1900, 2e Paaschdag, in 't Lokaal van den Heer D. MAREES. Laatste Tooneelvoorstelling in dit Seizoen. Aanvang 8 uur. Entrèe f 0.2B. Plaatsen te bespreken h iO ct. extra. -e. NA AFLOOP BAL. o- De ondergeteeken den berichten, dat bij hen den 2en Paaschdag geen V JE R S C H BROOD verkrijgbaar is, 1. N. H00GENB0SCH. K. HETZELAAR. Mevrouw MER KUS, PLANTSOEN- STRAAT, vraagt met 1 Juni een DIENST- BODE, goed kunnende koken en werken, Mevrouw KONING, Hoofdgracht 30, vraagt voor dadeljjk een net Dagmeis je, kunnende wasschen. Spreekuur 's avonds na 7 uur. Gevraagd een flinke Waschster en Werkster. AdresBERKHOUT k Co. Een knappe VROUW vraagt flinke Werkhuizen. Adres Boekh. A. J. MAAS, Dykstraat. Flinke Loopjongens gevraagd. AdresA. J. MAAS, Boekh., Dykstraat. Terstond gevraagd een flinke DAGMEI0. Mej. VERFAILLE, Keizerstraat. KLEERMAKERSJONGEN gevraagd, loon 3 a f4 gulden per week. AdresM. J. WALLAST Tailleur. Een Werkster gevraagd, voor Zater dags. AdresKanaalweg 97. Er biedt zich aan een nette DlEriST BODE, van goede getuigen voorzien. AdresBERKHOUT Co Gevraagd tegen 1 Mei of eerder een net KINDERMEISJE, niet beneden 16 jaar. AdresBoekhandel P. 8PRUIT. Gevraagd een LOOPJONGEN. AdresZUIDSTRAAT 69. Adres J. VAN WILLIGEN „De Concur rent". Terstond gevraagdeen aankomende Knecht of iemand, die goed met het vak bekend is. Adres J. KENNINCK, Tailleur, Wee- zenstraat 69. Mevrouw ROEM vraagt met Mei eene flinke Dienstbode, desverkiezende alleen voor dag of voor dag en nacht. Kanaalweg 57. Gevraagd tegen 1 Mei e.k. n BROODBAKKERSKNECHT, bij J. SLIKKER Jz., te Koegras, gemeente Helder. GEVIiAAGD Een zindelijke DAGMEID P. O.. die met de wasch kan omgaan, en van goede getuigen voorzien is. Adres: BERKHOUT CO. GEVRAAGD, wegens huwelijk der tegen woordige, een flinke DIENSTBODE, met de wasch kunnende omgaan. Adres Schagenstraat 58. By: W. LAMMERS. Een flink Kindermeisje gevraagd. AdresBureau >V1. Blaadje". Gevraagd een SCHILDER en een vergevorderd LEERLINC. By S. SCHELLINGER, Jan in 't Velt- straat 6. Een Melkboer vraagt een f linken netten JONGEN. AdresDE RUIJTERSTRAAT 30. J. ZWAAN, Vischhandel, Sluisdykstr. 42, vraagt een Jongen. Gevraagd een zindelijke Waeoh- vrouw, om de veertien dagen. Voor vast. Adres :WILHELMINASTR. 15, Helder. In een klein gezin wordt gevraagd eea flinke DIENSTBODE of DagmeiN, wasch buitenshuis. Adres: Boekh. P. SPRUIT. Een burger Weduwe, vraagt beleefd een of twee nette Waeachen aan huis. Adres CALFORNIESTRA.AT No. 1 II.II. Huiseigenaren. De ondergeteakende beveelt zich minzaam aan tot het doan van voorkomende repa raties aan Hulzen en dergelyke. K. VAN DER WAL Gasstraat No. 86. Verloren Gouden Dames-oorring. Tegen belooning terug te bezorgen aan Duinker's Advertentie-burean Spoorstraat. Uit de hand te koop een nieuw Burgerwoonhuis, op goeden stand. Adres Bureau >V1. Blad". Twee broedsche KIPPEN te koop, by J. KUIPER Binnenhaven 99, in KANA RIEVOGELS. WIVHËLHUII. Te huur gevraagd, Kanaalweg, Hoofdgracht, of anderen drukken stand. Br. frc. lett. H. W., Boekhandelaar P. SPRUIT. Te Koop een Heeren- Rijwiel met nieuwe luchtbanden, voor spotprys. Adres 1ste Molenstraat 62. Te huur of te koop het BOERENHUIS en ERF, waarin 12 Koeien en een Paard kunnen gestald worden in de Oude Kerk straat. Te aanvaarden 1 Mei. Te bevragen bij C. L. DEN HELDT, Breestraat 18. Te Koop een gebruikte HOOSLAARS, zoo goed als nieuw, voor 20 gld. Adres Jb. DITO Corn*., Koningatr. 62. CAFÉ. TE HUUR het van ouds bekende CAFÉ met VERGUNNING, hoek STEIGER- STEEG. Zeer geschikt voor Café Chantant of Danspartijen. Direct te aanvaarden. Te bevragen le VROONSTRAAT No. 57. TE HUUR tegen half April een net WOONHUIS, zeer geschikt om een gedeelte er van ts verhuren. Huurprijs f3 per week. Adres: P. VERFAILLE, Keizerstraat. Door omstandigheden te koop aangeboden een goed onderhouden voor spotprijs. Te bevragen BERKHOUT CO. Tekoop aangeboden: 9 stuks goed onderhouden Pleiziervaar- tuigen, (waarvan 2 stuks met Zeiltuig), bestaande uit 7 stuks Vletten, en 2 Sloe pen. Te bevragen by H. LASTDRAGER, Bassingracht 32. Te liuur f L10 per week, staande Achter-Spuistrut. AdresJ. GOOIJER, Schagenstraat no. 56. TE HUUR met 1 Mei te aanvaarden. Te bevragen HOOFDGRACHT No. 19. Zaak. Voor billijken prijs ter overname aangeboden Te bevragen onder lett. B, Bureau van dit Blad. Ter overname aangeboden AdresBureau van 't Vliegead Blad. VOORPUI. Te koop 2 RAAM- en een DEURKOZIJN met LUIKEN en RAMEN, zoo goed alt nieuw. Tevens een Bakwagen te koop. Adres A. VEEN, Kanaalweg 98. Te koop Br. letter A., Bureau van dit Bla TE HUUR: nette WONING op Weltevreden", met Boet en groot erf f 1.— per week. AdresKeizerstraat 90.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2