De Kleine Winst Vraagt hoedehl Opruiming hoeden, De Allemansgading le Men op zich, foor le Pasclec. J. HARJER, PAASCHBROOD. Verloting'. een iGleelei eo pci onderhonden en netten JNBOEDEL, Matten, Heides, Tollet, Hollet- et Clitsei Delets. Aniister, Tapistry, Tollet- et Marei Yleerlleedet et Metten, Yeetktssees, kamer- et Deur- lleeiies. Cocemattei, Yloerail, Mji- stof. vitraie. Yelvets- et andere Tafel- lleedet. linderwaEen. Spertwajens, Vjjel- lioiet op standaard, Bloem- et Theetafels. PresenteerWaien, 1. Is gesloten Er bestaat J. VAN WILLIGEN. ONTVANGEN H. B. Lenghaüs, Lees dit i I Voorloopig Bericht! "NNI Gagliostro - Theater Speergrackt - Malven - Spoorstraat. Spoorstraat no. 95. en overtuigt IJ „DE LELIE", «fan Bakker. Schoollaarzen. een geslachte le kvaliteit zware Koe, W. J. Barnes C. BIEGSTEAATES DRIÏSSEN, Voor de Paschen. de nieuwste modellen Hoofdgracht 54. - F. L. K. NEIJTS. Orgel- en Pianohandel. Aieril. Orgels, prachtige Pianine's, een groote partij PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK, Vergelijkt de prijzen. J. fin WILLfl. B. F. VERFAILLE. S A. KANSETASSER, Mallet 148-149 - Langstraat 64. MACAZIJN Broodbakkerij „De Volharding", JACOB BAKKER Dz., Spoorstraat 101. Na trekking is de eerste prijs, gouden Heeren-Remontoir, gevallen op No. 60. Houder bleek te zijn, de Heer D. RASCH, te Helder. Tweede prgs, zilveren Remontoir, op No. 41. Houder bleek te zgn de Heer ZIJLSTRA, alhier. Te koop een volledige Draaibank, met Beitels en toebehooren. AdresBureau van dit Blad. Notaris STAMMES, op Donder dag 12 April 1900. '8 morgens 9 */a uur» 1 n TIVOLI. publiek verkoopen: bestaande in: Salon-, ronde-, vierkante- en Bijzettafels Canapé, Stoelen, Linnen- en Penantkasten, Spiegels, Schildergen, Étagères, Pendules, waaronder een met speelwerk, Coupes, Gasornamenten, Tafelkleeden, Ónder- en Overgordijnen, Vloerkleeden, Karpetten, Loopers, Deurkleedjes, Veeren Bedden met toebehooren, Bed- en Tafellinnen, Glas-, Aarde-, Koper- en Nikkel werk, Japansche Kastjes en Verlakt werk, Kachels met toe behooren, IJzeren Rustbed, Koffers, Trap pen, Keukengereedschappen. Voorts: Ziekenrijstoel, Pianino, Trap- machine, Goud- en Zilverwerk, Diamanten, eenig Porcelein en hetgeen meer zal wor den aangeboden. Te bezichtigen daags vóór den verkoop- dag, van 104 uur. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. B. te HELDER, zal aldaar ten verzoeke van den WelEd. Gestr. Heer Mr. W. C. BOSMAN, curator in het faillissement van F. H. B. R00DERS, e. a. op DONDERDAG 19 APRIL 1900, 's voormidd. 10 uur, in nader te melden lokaal, pnbliek verkoopen Mahon. Linnen- en Penantkasten, diverse Tafels en Stoelen, Spiegels, Schilderijen, geëmailleerde Keukenbenoo- digdheden, (Emmers en al wat verder zal worden aangeboden. Daags te voren te bezichtigen van van Vrijdagavond 6 uur tot Zondagavond 8 uur. VRIESLANDER. geen beter adres voor HAIIPETTEV, MATTE.Ï, R B TAPIJTEN, 9 B VLOERZEILEN, P* 1 TAFELZEILEN, 1 Behangselpapier en Banden» Nergens leger prijzen I Nergens degelijker goederen, den de fijnste dessins Stalen voor HEERENKLEEDING. Alsook Piqué en Zijden Vesten voor het naderend Seizoen. Holled adres I Aanbevelend, VOSSTRAAT S. MejufFr. KANSELS beveelt zich beleefd aan tot het wasschen en opmaken van Mutsen. Adres: SLÜISDUKSTRAAT 66. Weer weel geld gegeven wordt voor MEUBELEN, HUISRAAD, INBOE- BEL, alsmede voor KOPER, IJZER, ZINK, ROMMELING is bjj O. VISSER, Weststraat 24. Laat zich voor alles aan huis ontbieden. Briefkaarten worden vergoed. en den Beminden Vorst wan GROOT SUCCES UIT GEHEEL EUROPA Tableaux. /ar Men wordt beleefd verzocht zijne inkotrpen voor de PasoHen vroegtijdig te doen, daar onze WlnKels gesloten zijn van af VRIJDAGA VOND 6' uur tot ZON DAG A VOND 8 uur. Handschoenen, Dassen, Fronts, Manchetten, Kousen, Boezeltjes, Linten, Kanten, Damesstrikken, Gemaakte Heerenkleeding, Ondergoederen, enz. enz. Manufacturen - Magazijnen OUDKERK VAN PRAAG. DOET WEL EN ZIET NIET OM is de leuze van het huia A. BLUIJSSEN ZONEN, Roomboter, Mengboter. Margarineboter, Kaas, Koffie, Thse, enz., alle in ONVERBETERLIJKE ONGEËVENAARDE kwaliteiten aan SPOTPRIJZEN verkoopen met ZATERDAG'S daarenboven PAASCHEIEREN OP DEN KOOP TOE. Ziedaar de reden waarom BLUIJSSEN'S WINKELS zoo geroemd worden en eiken Zaterdag STAMPVOL staan. Onze Winkel is gevestigd van de nétte modellen, keurige afwerking en goed koops prijzen, VAN DE DAMES-, HEEREN- en KINDERKLEEDIN6, |T IS HET MARAZIJN Spoorstraat 97a. Aanbevelend, jongens en meis jes, voor een prijsje bij J. KIKKERT, Langestraat No. II. Voor het a. s. Paaschfeest zal voor mgne geachte begunstigers en plaatsge- nooten te bezichtigen zgn, Dinsdag 10 en Woensdag 11 April: door mg aangekocht op de Paaschten- toonstelling te Behagen. Aanbevelend Spoorstraat 94. P. v. Berkum bericht zjjnen geachten Clientèle dat hg voor de a. s. Paaschdagen rnim is voorzien van le kwaliteit Rund- nn Varkensvleesch zonder verhooging van prijs. Lappen, Soepvleeach en Gehakt 85 ceDt. Rollade, Boeuf en Klompstuk 87' cent. Biefstuk en Haas 50 cent per 5 ons. Aanbevelend, W. J. OONTEl'BRUG, Vlamingstraat 43. ioiiiiTiNim aa aiz hoek Molengracht, is evenals voorgaande jaren ruim voorzien van Matten, Kleeden, Tapijten, Vloerzeilen, enz In 't bgzonder wordt uw aan- u H dacht gevestigd op de nieuwe ja d Tepie Beige, Jacquard- N a en Hercules - Karpetten, p welke dit jaar bijzonder mooi en sterk zgn en daar zjj uit de eerst# r U fabrieken van Nederland worden u ■H betrokken, durf ik hiervoor gerust H in te staan. V Ook zgn bg mg verkrijgbaar de Q van ouda bekend* gestreepte fa Karpetten, van de goedkoop- r, «ste tot in de beste kwaliteiten p voorhanden en verder alles wat jjjj tot hst vak behoort. Aanbevelend, £4 J. HARJER. H N.B. Ook v.rkrijjhaar VLOER- P ZEILEN uit ten atuk. Elonte kleuren! woorzien wan HOEDEN an GARNEERING, kunnen dezelve net en vlug opgemaakt krjjgen tegen zeer billijken prijs. Tevens wasschen en opmaken vanKIN- DERHOEDEN en BARETS. Beleefd aanbevelend WESTSTBAAT 21. Voor het a. s. Paaschfeest zal voor mgne geachte plaatsgenooten, Woensdag 11 en Donderdag 12 April te bezichtigen zgn een lste kwaliteit Paaschkoe (geslacht), aangekocht op de PaaeehtentooneUÜing te Sehagen. Aanbevelend, J. ZANDEB Jzn., Vleeschhouwer en Spekslager. Middenstraat 62. Helder. OTTFJTCfcV; Aanbevelend, Ruim voorzien in degelijke Voorjaars enZomer-Artikelen, voor Dames, Heeren en Kinde ren. - Elegante Corsetten, in hooge en lage modellen. - Vi trages in de nieuwste genres. Handschoenen van af 12 Ct. tot de beste soorten. - Soliede kwaliteiten. - Lage prijzen. Aanbevelend, A. TIELROOIJ—SPRUIT. Breewaterstraat 16. Groots verscheidenheid In in verschillends prijzen. Vaphuren en Stemman. DUkstr. CL BAAN Azn. VAN Ondergeteekende bericht zijnen geachten cliëntelle, dat evenals vorige jaren, het PAASCHBROOD verkrijg baar is tegen 25 cent per kilo. Bef" Bestellingen, liefst vóór Vrijdag worden ook bij mijne Depothouders aangenomen. Op den 2den Paaschdag wordt niet gebakken. O O T3 i_ O O Blaemen en Linten heeft men nog nooit zoo goedkoop gekocht als thans in het Magazijn „De OllIlOOZele Schaapjes", Een groote keuze in gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, beneden elke concurrentie. RECLAME DAMES MATELOTS, van fijn Spie- gelBtroo met dubbelen Rand van af 471/, ct. 1618 KINDER MATELOTS van puntstroo voor 31 ct. Prachtige sorteering JONGENSHOEOEN in alle prgzen van af 25 cent. Concurrentie onmogelijk. Zie de Etalage - Zie de prijzen. Spoorstraat 19. Spoorstraat 19. VAN HEEREN-, JONGEHEEREN- EN KINDER-CONFECTIE. Heerenkleeding naar Maat. Gesorteerd in Lakens, Chewiets, Kamgaren, Satinete en Fantasie-stoffen. LAGE PRIJZEN. - SOLIDE KWALITEITEN. Aanbevelend, PAABOEPBïï BT. Onder woortdurends oontröle wan P. FERMAN, Technisch en Scheikundig Laboratorium te Amsterdam. Evenals het vorige jaar is voor het PAASCHFEEST verkrijgbaar: extra fljn ©n Keurig; inifJxrMJXii ROOB in diverse prijzen, vanaf f 0.30 tot f 1. Men wordt beleefd verzocht tijdige bestellingen te doen. Liefst voor of uiterlijk VRIJDAG a. s. Aanbevelend, Cebr8. BRUIN. m FORNUIZEN in verschillende grootten en soorten. ISriOKJBn^WARHKT. BADEV, ©EISERS. ULOSETS. WATERFILTEKS, «LOElIJtIIT-AHTIUELES. (li a«-onx t n i:xti:a Aanleg van Gas- en Waterleiding. Alles zeer solide en goedkoop l Aanbev.lend, JACOB BAKKER DZ., Zinkwarker - Koperslager.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3