STOUT EIWITSTAAL Oinle Jenever f 1.40, f 0.90 Vraagt E.Br^ndsm^ - Amsterdam. Van Vollenhoven's GEEN RHEUMATIEX MEER! LEO FALEARI Co, Voordam, Alkmaar. In Oost of West, Hellebrekers Spiegels ei Perireiliisiee. Logement ,1 HOOF. Manufacturen- en Corsetten-Magazijn. is het beste middel tegen bloedarmoede. SPECIAAL ADRES WILHELMINASTRAAT No. 45. Bluijssens Astor- Margarine Spoorstraat 95. Huisheeren. L. YAN DER WAL, Koffiebranderij. Theehandel. FOCKE S. KLEIN, Amsterdam» Dordrecht. liaison de Modes. MODELHOEDEN, Verkrijgbaar bij den Agent: M. C. RflCH, Spoorstraat 28, Helder, ITAALDBIAAUTOUW. i Touwslagerij Je Zwarte Kabel". smaakt altijd 't best, YICTORIA-MAAlMAEHfflE Uitsluitend verkrijgbaar bij C. 8. SCHULMAIJER, I Westslraat 38 - Maison EÉbé IJzeren Mestwagens W. F. Stoel Zn., ALKMAAR. MEJ BENFER, f*. Duinbroek Bij K. BREGMAN, - Westjracht 11. D. KOPPEN, ZUIDSTR. 73. Van de in liquidatie zijnde Handschoenenfabriek wederom ontvangen, een enorme sorteering in GEKLEURDE GLACÉ DAMESHANDSCHOENEN van die nu voor per paar worden opgeruimd. JT. Ui TI 1 T, Kanaalweg Orootc keuze VITBAOES in prachtvolle dessins, afgepaste l ltAVSt llE t.OBItIJYEY. ROIILEAUA, gekleurd GOltltlJV- MttESSEliIVE, enz. - Melierp cuncurreercnde prijzen. rr""„ s. v.de stalen.Bij M. BI EREN BROODS POT, Spoorstraat 87. van J. W. FLORIJN, Apotheker, HAARLEM, Literflesch ft.SO. verpakt met gebriiiksaantcijzing. Verkrijgbaar te den HELDER bij den Heer J- BAAB Azn., HOoldgraokt. tot het wasschen en opmaken van Dienstbode-Mutsjes, braadt bruin en schuimt als Natuurboter. Prijs 38 cent per pond. Uitsluitend in onze eigen winkels verkrijgbaar. Onze winkel te den Helder is gevestigd A. Bluijssen Zonen. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende reparaties van TIMMERWERK. Ook genegen aan huit te werken voor H.H. Patroons. Kuiperdwarsstraat No. 13. To koop Pakhooi en Pakstroo en Slukstroo. Concurreerende prijzen. BijD. VAN STEENBERGEN, Binnen haven 17. De ooteering ia thans 5 Ons. 65 55 45 37'/. 327. KOFFIE No. 1 No 2 No. 3 No. 4 No. 5 Bijzonder lekker MENADO-KOFFIE 80 Cent. Bruistceg 174, wwwww* PVV HET GOEDKOOPSTE ADRES ie bij de Wed. v. d. WEERD-HARMSEN, Kuiperstraat No. ÏO. JAPONNEN van aff 1.75 BLOUSES„0.60 MORGEN- en DIENSTBODEN- JAPONNEN „1.00 pVT Alles wordt netjes en op maat ge maakt. Alleen m verzegelde pakjes, gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 »Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v.W.C.v.BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed.C.ZUNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 18 J. HOFSTEE. Langestraat 82 Mej.A. JELLEMA—Geus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracbt 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. n. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. elde pakjes, voorzien van naam, adrw en boveastaand 2e Meienstraat 128 H. LASTDRAGER. 2e LAFEBER Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. 12 Mej. M. KLAASSIN. Oostsloototraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Wed. C v. d. KUIJL. PietHeinstraat2 C. A. DRIE8SEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOTST00KER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. Ie Vroonstr. 28 Wed. J. J. A. PUTTERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS Op TEXEL: Den Burg W. P. SMIT. Op V L I E L A N 0 F. DEKKER. Te K 0 E G R A S, bij: D. MARIES. Molenstraat 68 J. LUIDENGA. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de SOUCHON-THEEi fl,30p. 5 ons. onderscheidt, zich door aan tienamen smaak, rijkdom aan Extr act, d. i. v oedzame b e st an ddeelen tegenover gering gehalte aan Alcohol Wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen. DRINKT GEEN ENGELSCH FABRIEKAAT1 Bierbrouwerij ..BE GEKBOOZUE VALK KLOOSTERBALSEM, Koning dei* Balsems, recept der ZeerEerw. Heeren Kloosterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartageea, is het eenig genezend middel tegen RHEUIWATIEK. Het is ook heilzaam tegen brand- en snijwsnden, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, lendepijn, spierverrekkin- gen, enz. Prijs per pot 35 ct., 75 ct., fl.20, f2.50. L. J. AKKER, Alkemadestraat II, Rottérdam. Verkrijgbaar te Helderbij L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVELte EwyksluisK. DE GRAAFFte WieringenJ. P. WIGBOUT. Kanaalweg 108. De ondergeteekende bericht haren geachten plaats- genooten, dat van af heden een groote collectie van de eerste Fransche Huizen ter bezichtiging zijn gesteld. Aanbevelend, VEd. dw. dns. P. J. Boon—van Hohssen. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn m Sinaasappel, uit de Chemische Fabriek „ECGICNIA" te Breda. ni „I I 0r. HERMAN VIERDAG (Arts). DirecteurenI R H ARNTZEN,US (technoloog). ad o.QO per V, Qesob. Wederverkoopers per mand (24 Flesschen) tegen fabrieksprijs. 0 Voordeelig-st adres voor alle soorten wit en geteerd 0 TOUW, BIND enl'AKTOUW.VISSCHERMGAREN. 4 H Staaldraadtnuw' in de meest voorkomende dikte, q H Tot scherp concurreerende prijzen H 0 Bruine Teer, Koolteer, Pek en Breeuwwerk. Prach- tige Carbolineum, kleur als teer, zeer voordeelig, W k Black Varnish, Wagensmeer, Dekkleedensmeer, primA K* C Cacliou tot marktprijs. HARPUI S. P Nieuwste verbetering, ook met R 1 N G S P 0 E L. Alsmede de beroemde 3 jaar guarantie. Volkomen onderricht Gratis- Fabriek en Heparalie-inrichting Spoorstraat Q 90, Helder. Bericht de ontvangst van eene enorme keuze in Hoeden, Barets, Kapelines, Meisjes en Jongenspakjes, Manteltjes, Jurken, Kragen, Doeken, Ceintuurs, Wagen kleedjes. Steeds ruim gesorteerd in alle mogelijke BÉBÉ-ARTIKELEN. Luiermanden, compleet vanaf f 12.50, prima kwalitiet. LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, C W. TIELRD0I1. zgn onverslijtbaar, goedkoop in onderhoud en doelmatig voor het gebruik. Inhoud 1 H.L. Worden vervaardigd in de Fabriek „DE MAGNEET", Molengracht hoek Biersteeg. Ontvangen de nieuwste Zomerhandschoenen even als altijd in de meest uitgebreidste keuze, bekende solide kwaliteiten, fijne modellen, groote kleuren assortiments, tegen fabrieksprijzen. Aanbevelend, H. SPRUIT. Plsneetlezeres, dagelijks te spreken van s' morgens 10 tot 's avonds 10 uur. Adres: ACHTERGRACHT-Zuidzgde No. 6, tegenover de Gasfabriek. voor H©t Paasolif eest. Verkrijgbaar bij i MOLENGRACHT No. 8. Mooie blanke HAVERD0PPEN en BEDSTR00. Hef eenig adres voor Bak- bokkings en Stroobokkings is BASSINGRACHT 66. De behandeling dier visch is in de pakhuizen zichtbaar. Voor schoon e n zindelijk wordt gezorgd. Boven bestellingen groot 0.50 cent, wordt brief kaart vergoed en aan huis bezorgd. K. RIJPER, Vischhandel. Bezichtig slechts de extra rfjke sorteering LAAGSTE PRIJZEN. Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. C. 1. VAM DEB POT. Agentuur bij Mej. G. BERKHOUT, Magazijn „De Witte Roos", Zuidstraat 71, den Helder. Enorm suooes. Fijne iLlovirou. - OnDerlspoltlIlo Kwaliteit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4