KLEINE COURANT Roomboter, 't Vliegend Blaadje Het Zeemanshuis, voor Helder, Texel en WIerIngen en H.C.K0GH, Spoorstraat 28. Het Spookhuis. W. V. Bruinvis, SCH00NBAAK»I6DH1D11I. lala RUND-eo VARKENSSLACHTERIJ Lotjes ?an af 35 cent per nacht Heldersche Machinale Brei-lnrichting. SCHOOLKOUSEN. Schoollaarzen S=SMS Lees dit 't Haantje. Prijs-Courant. Ho. 2834 Zaterdag 14 April 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 6 m. Onderg. 6 u. 56 m. Zondag 15 Paschen. Isr. Paschen. Volle Maan. Maandag 16 2do Paaschdag. Dinadag 17 Woensdag 18 Donderdag 19 Vrijdag 20 Zaterdag 21 Ier. Paschen. Uit het Buitenland. In eene beschouwing omtrent den toestand op het oorlogstooneel in Znid-Afrika lazen we dezer dagen«Bloemfontein is het graf ge worden van de effectieve voordeden in enkele weken door het Engelsche leger behaald. Dat leger is door het enorm verlies aan paarden en door do nooden en behoeften van mensch en dier gedwongen geworden tot eene rust periode, die nu reeds vier volle weken duurt, en indien Lord Roberts niet besluit tot een groote daad, tot een aanvul met geheel zijn legermacht, voor zoover die dan beschikt over eene zekere mobiliteit, komt hy waarschijnlijk in eeno hoogst hachelijke positie. Waar is het, dat do troepenmacht der Boeren in de omge ving van Bloemfontein in aantal niet opweegt tegen die van Engeland, doch hun activiteit en hun mobiliteit werken verbijsterend op de Brittenzo zijn nh hier, dan daar, wagen zich niet aan een gevecht, wanneer er slechts kans bestaat voor een nederlaag hunnerzijds, zijn enorm in het voordeel, doordat zij zoo ongeveer geen bagage meevoeren, en verdwij nen telkens weer plotseling, als geholpen door bovenaardsche machteu. De Engelsche gene raals hebben, als zij op het terrein komen, waar hunne krijgslieden zoo juist de nederlaag hebben geleden, het toekijken, en precies de gelegenheid en den tijd, om de buitgemaakte manschappen met de vermeesterde kanonnen en voorraden te zien verdwijnen aan den horizon, onder de geruststellende leiding der Boeren, die geen oogenblik dralen met het opzenden van een en ander naar de speciaal daartoe ingerichte bewaarplaatsen. Nu kan van Engelsche zijde wol beweerd worden, dat hst er ten slotte op een paar honderd man meer of minder niet zoo heel precies aankomt en dat Groot-Brittannië zich, als het dan moet sn onvermijdelijk is, zoo'n offer wel kan per- mitteeren, doch men vorgete niet, dat tegen slagen als de onlangs ondervondene, enormen indruk maken, in gunstigen zin natuurlijk ten aanzien van de Boeren, en in gelijke mate in ongunstigen zin met betrekking tot de Britsche legermacht 1 Engelsche bladen deelen een en ander mede omtrent de laatstgehouden zitting van den Vrijstaatschen Volksraad, waarin President Steyn zich nogal heftig tegen Engeland moet hebben uitgelaten. Met betrekking tot den oorlog zeide hij, dat de republieken, niettegen staande haar nederlagen, er thans beter voor staan dan bij den aanvang van den oorlog, terwijl het uitzicht op overwinning verleven digt. Misschien meende hy zon de over winning komen op eene niet verwachte wijze. Verwikkelingen met Rusland zouden Engeland kunnen dwingen vrede te maken. De heer Steyn hield zich overtuigd, dat de vrede bin nen korten tijd zal zjjn hersteld. De groote mogendheden zullen niet gedoogen, dat de beide republieken ten ondergang worden ge doemd. Een der leden van den Volksraad uitte zyn vrees, dat Engeland niet zal toestemmen in een vrede, zelfs al kwamen de mogend heden tusschen beiden. Naar zijn oordeel was het verkeerd geweest, dat do Boeren zoover in de Kaapkolonie waren doorgedrongen daar door hadden de republieken de sympathie van de vredespartij in Engeland verbeurd. De President sprak een woord van protest tegen het overbrengen der Bóeren-gevangenen naar St. Helenahij noemde deze maatregel een barbaarsche daad, die de opsluiting der Brit sche gevangenen in de diepten der mijnen van Johannesbnrg zou wettigen. Gebouwen en Werken te den Helder en op Texel. Raming f5915. Ingeschreven door de heerenJ. Spruit, te den Helder, 1 pCt. boven tarief. hirmaGebrs. van Pelt, id., 3 pCt. W. de Jong, id., 5 pCt. H. Wjjkcr, id., 5*/10 pCt. J. F. Philips, id., 7Vs pCt. A. Krjjnen, id., 9 pCt. A. Nobbes, id., HP/a pCt. P. Korff, id., 11 pCt. J. Dienaar, id., 12 pCt. Maandag a.8. zullen de heer Van Kins- bergen en echtgenoote in .Tivoli" twee voor stellingen geven. Afgaande op de verschillende recensiën, voorkomende zoowel in buiten- als binnenlandscho nieuwsbladen, moeten de werk zaamheden zeer interessant en verrassend zijn. Aardig moeten deze artisten ook het jeugdige volkje weten bezig te honden. Er bestaat dus voor het uitgaand publiek den 2en Paaschdag gelegenheid zich te amuseeren. (Zie verder advertentie). NlEUWSTIJDlUCiilLV HELDER, 13 April 1900. Aangenomen het beroep naar de Oud- Geref. gemeente alhier, door ds. B. S. de Boer, predikant te Delft. Woensdag jl. is door den kapitein-In genieur der Genie alhier aanbesteed Het éénjarig onderhoud van de Militaire Landbouw. Dinsdagavond 1.1. hield de afdeeling Helder der Holl. Maatschappij van Landbouw, onder presidium van den heer C. Maalsteed, in «Ti voli" een vergadering. Na lezing en goedkeu ring der notulen deelde de Voorz. mede, welke maatregelen gonoraen waren naar aanleiding van het in de vorige vergadering genomen besluit om op do aanstaande voorjaarskocmarkt alhier een stierenkeuring te houden. Het Be stuur had bepaald1. dat aan de beste één jarige stieren uit deze gemeenteaanhoudings- premiën van f15.en f7.50 zouden uitge loofd en dat aan den besten tweejarigen stier f 5.toegekend zou worden 2. dat tot jury leden benoemd waren de heeren W. Schermer- horn te Schermer, H. W. Keesoom en W. Bakker D/., beiden te Texelen 3. dat tot het gemeentebestuur het verzoek gericht was, om van deze stierenkeuring op de officiëele publicatiën hiervan mededeeling te doen. Daarna wordt besloten de koninklijke goed keuring aan te vragen tot het houden eener loterij ter gelegenheid van de in November a.s. plaats hebbende paardenmarkt alhier. Vervolgens deed de Penningmeester, de heer Th. Terra, rekening en verantwoording over zijn gehouden beheer. De ontvangsten hadden, met inbegrip van het vorige saldo, bedragen f245,78', de uitgaven waren f 166,02, zoodat er een batig saldo was van f79,76'. Dooreen commissie, bestaande uit de heeren P. Kroon, J. Poth en C- de Beurs Johz., werd de re kening nagezien en in orde bevonden, waarna de goedkeuring der rekening volgde. AUnu had naar aanleiding der sedert 11 Sept. 1.1. heerschende schapenschnrft te Koe gras een langdurige gedachtenwisseling plaats. Men meende, dat cr meer afdoende maatre gelen moesten gonoraen worden om de ziekte te bestrijden, omdat zij een nadeeligen invloed uitoefent en schadelijk is voor de schapen houders, want men is vreesachtig schapen to koopen, die uit het Koegras afkomstig zijn. Het Bestuur deelde mede, dat het in deze aangelegenheid reeds een schrijven gericht had tot den Burgemeester met verzoek scher pere maatregelen te willen nemen, waarop als antwoord was ontvangen, dat de wette lijke voorschriften onder toezicht van de daar mede belaste rijksambtenaren worden toege past. De vergadering vond dit antwoord wei nig bevredigend, waarom men besloot zich tot het Hoofdbestuur te wenden, om diens raad en medewerking. Verder kwam ter sprake een schrijven van de afd. Schagen, die adhaesie verzocht, om trent een door haar ingediend voorstel tot het praktischer inrichten vaa het jaarboekje, welk voorstel op de algem. verg. behandeld zal worden. Men besloot in deze het antwoord over te laten aan het Bestuur. Nadat nog de heer Terra zijn leedwezen had uitgedrukt over de weinige samenwerking om hier een dekhengst gestationeerd te krij gen en te kennen had gegeven, dat de be zwaren te hoog geschat werden, wordt de vergadering gesloten. Schietoefeningen. De Minister van Oorlog zeide in de Tweede Kamer van 19 December j.1., dat hij veel sympathie had voor het denkbeeld van een Nederlandsch volksleger en dat het hem niets liever zou zjjn dan dat er geen dorp in Ne derland te vinden was zonder schietbaan. Dat het den Minister ernst was mot die woorden blijkt wel uit de oproeping in onze plaatse lijke bladen, waar jongen menschen geheel kosteloos van 16 tot 24 jaar gelegenheid wordt gegeven zich onder goede leiding in 't schie ten te oefenen. Zjj, die voorbereidend militair onderricht hebben ontvangen, zooals miliciens met verlof en zy, die bjj het kaderreserve zijn geplaatst, kunnen aan die oefeningen, die in Mei, Juni, Juli e* Augustus gehouden worden, deelnemen, indien zij zich slechts vóér of op 20 April aanmelden bij den heer Majoor J. C. Buytendijk. Vlootrevue op de Zuiderzee. Zooals men weet, loopt het met de in uit zicht gestelde algemeene visschersvloot-revuo op de Zuiderzee eenigszins spaak, omdat er, naar het schjjnt, van twee kanten tegelyk aan de leiding gewerkt wordt. Dit maakt, dat er wellicht toch nader overleg zal noodig zyn en men wys zal doen, de uitvoering van het mooie, uitlokkende plan aan geheel nieuwe leidslieden op te dragen, waarvoor dan zeker de Marine-autoriteiten het allereerst in aan merking zullen komen. Maar dan kan misschien tegelijk een reeds vroeger ontworpen denkbeeld ter sprake ko men, om ook de watersport aan het zeefocst te doen deelnemen, en zelfs schijnt veel er voor te pleiten, dat men de binnenschippsry en de stoomvaart mede van de partij doet zyn. Een tocht van Hare Majesteit door een vloot van zeilen over de Zuiderzee van Don Helder naar Amsterdam b.v., zou ook voor duizenden in den lande een groote aantrek- kelykheid kunnen zijn, waarvoor men wellicht gaarne oonig ander zomervermaak in het bui tenland zou willen prysgeven. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal, naar men verzekert, Dinsdag 8 Mei a. s. weder byeenkomen. In de jaarvergadering der H. Maat schappij Nederland, is het dividend over 1899 vastgesteld op lS'/iopCt. of f 131 per aandeel. Ned. Zuid-Afr. Vereeniging. Na do onlangs ontvangen bijdrage van f75,000, werd dezer dagen nog f 10,000 door het Transvaal-comité te Batavia gestort by den penningmeester der Nederlandsch Zuid- Afrikaansche Vereeniging. Koffie voor Zuid-Afrika. Bij het hoofdcomité van het Ned. Roode Kruis is van den heer Dupoint, directeur van een koffiefabriek te Antwerpen, eene zending koffie ontvangen ter waarde van f 500. De koffie is ter verzending per eerste gelegenheid naar Zuid-Afrika verpakt in blikken busjes van één kilogram. De voorzitter van het hoofdcomité, baron Van Hardenbroek van Bergambacht, heeft dadelyk aan den schenker den dank van het Ned. Roode Kruis betuigd. Hulde aan generaal Joubert. Als con bewijs van snel handelen deelt men mede dat voor de nationale hulde aan de nagedachtenis van wijlen generaal P. J. Joubert van de Zaanstreek reeds is inge komen omstreeks f 400. Moord to Tilburg. Zondagavond is aan de Lange Nieuwstraat te Tilburg, de instrumentmaker M. Korthout vermoord door een messteek aan den hals. De slagader was doorgesneden, zoodat de ongelukkige weinige oogenblikken, nadat de verraderlijke steek hem werd toegebracht, aan verbloeding zal zyn overleden. De ongelukkige was 30 jaar oud en onge huwd. Laat in den nacht is door den hoofdinspec teur van politie, den heer Soentjes, een 18- jarigo jongen, zekere E., uit zijn bed gebaald en gearresteerd, als de vermoedelijke moorde naar. Tegen deze moeten zware vermoedens bestaan. Aanslagen op Vorstelijke personen. Tot hiertoe was de prins van Wales op merkwaardige wijze aan de aandacht van moordenaars ontkomen. De koningin van Engeland is vijf maal aangevallen bij Oxford in 1840, bg Francis in 1842, bij Bean in hetzelfde jaar, bij Hamilton in 1849 en te Windsor nog in 18S2. Op den prins was nooit e> n aanslag gepleegd. Op den hertog van Edinburg werd in New-South-Wales in 1868 een aanslag gepleegd. De hertog was te Clontarf bij een pic- nic en terwjjl hg met sir William Manning in gesprek was, op kleinen afstand van den gouverneur en den eersten rechter, mikte een man, genaamd O'Farrel, met een revolver op hein. Het laatste schot raakte hem in het midden van den rug een of twee duim van de ruggegraat. De hertog viel voorover op handen en knieën en riep »Mijn hemel, mijn rug is gebroken." Naderhand werd hevonden, dat de kogel door de ribben heen was gegaan en onder de huid was gebleven. Dit scheelde waar lijk al heel weinig; O'Farrel werd opge hangen. De hertog herstelde spoedig. De laatste moord, gepleegd op een per soon van koninklijken bloede, was die op de keizerin van Oostenrijk. President Carnot werd in 1894 door Cesare Giovanni Santé vermoord, die ook door politieke redenen gedreven werd. Ook zal meu zich herinneren, dat de Czaar op zjjn reis in Japan door een fana tiek persoon met een zwaard werd aange vallen. Op den Duitschen keizer is nog nooit een aanslag gepleegd, maar de keizer van Oostenrijk werd te Triest aangevallen en men zal zich ook nog herinneren, dat onlangs op den koning van Griekenland geschoten werd. Twee of drie jaar geleden werd op den koning van Italië geschoten en vroe ger ook eens in 1878. »Dat hoort bg het baantje," sprak Z. M. met een glimlach. Koning Milan van Servië was voor een paar maanden het slachtoffer van een aan val, die, naar men meende, wel wat apocrief PASCHA. Pascha, Pascha! De oudo historie Roept uw naam weer voor den geest, En verhoogt op nieuw de glorie Vun het schoon herlevingsfcest. Opstaan Opstaan ruisebt het bljjde In 't gemoed en om ons heen. Opstaan hoopvol feestgetyde, U verstaat het hart alleen. Fuscha! met nw lied van leven, Met uw wordingspoëzie, Ruisch weer blij door bosch en dreven Wees ons als een profetie, Dat zal opstaan nit den doode Al het goede wat er rust, Als de lieve lentebode 't Vriendelijk wakker heeft gekust. Pascha, wees de blyde tyding Die ons weer ten leven wekt Geef aan alles hooger wjjding Wat den mcnBch ten zegen strekt. Pascha, doe alom ontwaken Wat het menschelyk gemood Ed'ler, reiner vreugd doet smaken Wek het op tot hooger gloed W. M. Tz. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 10 April. (Part.) Uit Louremjo Marquez verneemt de Times dat er een be langrijk hoogverraad proces is behandeld tc Johannesburg. Het driemanschap Dcmpsey, Perron en Thompson werden voor hoofdrech- ter Gregorowski gebracht wegens 't leggen van een hinderlaag aan den heer Munnikonder- ataats-ingenienr v/h mynwezen, dien zy als' gijzelaar wilden hebben tegen do dreigende vernieling van de mijnen, en wien zy staats geheimen wilden afpersen. Dempsey werd by verstek veroordeeld tot zeven jaar luchthuis- straf, de beide anderen werden vrijgesproken. Het is zonderling dat de hoofdspeurder op geheimzinnige wjjze is verdwenen voor het begin van het geding. De voorzitter van het hof verklaarde dat de strafvervolging geen politieke bedoeling had, en zeide dat hij niet begreep hoe Munnik de afdreigers twee hon derd pond had knnnen betalen, omdat hy het beloofd hadimmers hy behoorde te weten dat afgedreigdc beloften tot niets verbinden. Holland vroeg Munnik of het waar was dut de Transvaalsche regeering hem gelast had, het vernielen van de mjjnen voor te bereiden. Munnik weigerde te antwoorden, omdat hy goen staatsgeheimen mocht verklappen. Vol gens Monnypenny staat bet echter toch vast dat er toebereidselen gemaakt zyn. By de te Reddersburg, gevangen genomen troepen was ook een officier der artillerie. Deze behoorde tot den staf, en wel meer in het bjjzondcr tot den vorkenningsdienst(An deren noemen hem den perscensor, doch wat zon die te Reddersburg doen Dio verken- ningsdienst is niet gelukkig. De door Lord Roberts uit Canada overgotelegraphoerde ver spieder Burnham, een bekend Zuid-Afrikaansch jager, is te Thabanehu gevangen genomen. Hy wist echter to ontsnappen en kwam te Bloem fontein na veel ontberingen en 2 dagen om zwerven afgetobd aan. Hy beweerde dat het merkwaardig was zoo vlug als de Boeren- colonnes voortbewogen en de gevangenen van Miliessprnit hadden moeite hen by te honden. De twee Creusot-kaaonnen van de colonne hielden door 8 pony's getrokken, de colonne gemakkelyk by en overal waar het noodig was vonden de Boeren versche remonte's. Een Boeren-overwinning in den Vrijstaat. LONDEN, 11 April. De .Daily Mail- verneemt uit Brandfort van 8 dezer over Lorenzo Marquez Generaal De Wet versloeg gisteren de Engelschen by Meerkatsfontein 600 Engelschen werden gedood of gewond. De Wet nam 900 man gevangen en maakte 12 wagens buit. Het verlies van de Boeren bedroeg vjjf dooden en negen gewonden. Over Lorenzo Marquez verneemt de ,Mail- van den 10deDe Ned. Z.-A. Spoonvog- maatschappy beweert hier heden een tele gram te hebben ontvangen waarin een over winning van de Boeren by Kroonstad werd bericht, met den uitslag dat 900 Engelschen gevangen gemaakt waren. Het verlies der Boeren was «nihil-. De «Daily News- vernam nit Pretoria van 9 dezerOfficieel wordt bekend gemaakt, dat 600 Engelschen gewond en gedood, 800 ge vangen genomen zyn in een nienwen slag ten zniden van Brandfort. LONDEN, 11 April. De .Daily Mail- heeft een telegram uit Brandfort waarin staat, dat De Wet bij Meerkatsfontein 1500 En gelschen aanviel, 600 mun doodde of wondde, en 900 gevangenen, zeven kanonnen en 12 wagens buitmaakte. LONDEN, 11 April. De .Morning Post- heeft een telegram van 9 dezer nit Bloemfontein, waarin gezegd wordt dat er met kracht gewerkt wordt uan verschansin gen op de heuvels om Bloemfontein ook van de diensten van niet-mililairen wordt gebruik gemaakt. De Bóeren-gevangenen. SIMONSTOWN, 10 April De hier nog aan boord dor transportschepen aanwezigen Boeren-gevangenen, ten getale van ongeveer tweeduizend, zyn naar don vasten wal over gebracht, met uitzondering van 90 zieken, die men voornemens is ter verpleging op te nemen aan boord vau de .Harlech Caatle-. SIMONSTOWN, 11 April. De ongun stige conditiën, waarmede men hier tc kam pen heeft by het bewaken der gevangenen, komen iederen dag meer en meer aan het licht. De autoriteiten zyn van plan, allen naar St. Helena over te doen brengen in groep jes en zoo spoedig mogelijk. De ziekte neemt af. Eén sterfgeval heeft slechts sedert Maan dag plaats gehad. Rondom Ladysmith. LADYSMITH, 10 April. De Boeren openden het vuur hedenmorgen vroeg, zy zonden verscheiden granaten in het Engel sche kamp bij Elandslaagte van uit drie ver schillende stellingen, die zeer ver van elkan der verwyderd zyn. Schade werd niet aangebracht. Do grana ten vielen in het kamp der Vrijwilligers. Cavalerie, bereden infanterie en infanterie rukte uit in groote troepenmacht. De sterk verschanste marine-kanonnen beantwoordden het vuur der Boeren Dezen hebben Long Tom weer in Btelling gebracht. Uit Pretoria. PRETORIA, 10 April. Volgens de laatste berichten worden de gevechten by Elandslaagte en Do Wetsdorp voortgezet. Geen bijzonderheden. Het gerucht loopt hier, dat kolonel Baden Powell gestorven is. 3r;E] U-IXjJLiETOJSr. 67) «Welk eene heerlyke gelegenheid liet ik ontsnappen!' dacht hy. .Vervloekt toeval! Ware ik hier geweest, dan had ik dien schurk van een Mac Donald niet meer noodig, die zijn woord niet hondt. Dan was zyn hulp overbodig. Als Dorkey hem vertelde, wat haar Capi- tola over de nachtelyke verschyning gezegd en dat zy een ring gemist had, klom de woede ten top. Hy beval de oude, niemand in het huis er over te spreken en daarna begaf hy zich naar zyne kamer, waar hy den heelcn dag bloef. 's avonds liet hy zyn zoon by zich komen. Beiden bleven alleenzy schonen iets ge wichtigs te bespreken te hebben, want ze kwamen niet aan tafel. Na de thee ging miss Clara naar hare kamer. Een hevig rumoer in de kamer boven de hare wekte haar om middernacht uit den slaap. Verschrikt richtte zich Clara in haar bed op. Ze luisterde. Daar hoorde zy een I»% do hulpkreet eencr vrouw. Nog een, twee kreten en daarna oen oogenblik van doodsche stilte. Weldra vernam ze het geluid van voetstappen. Het scheen als waren meerdere personen in de kamer boven haar handgemeen; stoelen werden omvergeworpen. Clara sid derde. Een oogenblik later hoorde se denreu openen en elniteh, Dnidelyk hoorde ze de ongeljjkmatige voetstappon van persoaen, die een zwaren last voorteleepen. Eenige secon den later werd de groote poort geop nd en en vernam ze het ratolen vai^ een rijtuig, dat snel wegreed. Clara's angat was onbeschryflyk; zij hnlde zich in hare dekens om niets meer te hooren. Een kond zweet brak op haar voorhoofd uit en zy beefde, als had ze de koorts. Er was geen twjjfel aaner was een moord in het huis gepleegd. Wat hadden anders dat rumoer en die hulpkreten to bcteekenen Den volgenden morgen, veel vroeger dan gewoonlyk verscheen Dorkey by haar. .Wel miss, dezen nacht zult ge wel in uw slaap gestoord geworden zyn, nietwaar?- Clara's oogen gaven een voldoend antwoord. «U weet natuurlijk niet, wat er voorviel," ging de oude voort. .Denk eens aan, welk gevaar wjj ontsaapt zjjn! Kapitein Lenoir heeft ons allen het leven gered. Een bandiet van Mac Donald's bende was in 't huis ge slopen en had zich verborgen. De kapitein ontdekte hem door een toeval, in de kamer boven u. Hjj overmeesterde den gauwdief en is nn met hem op weg naar dc gevangenis in Staunton. Doch,- vocgdo Dorkey er bjj, .ik doe misschien niet goed u te verschrikken, mogeljjk heeft u niets gehoord «Ik hoordo in elk geval een groot rumoer,- stamelde Clara, .ook meende ik een vrouwen stem te hooren, dio hulp riep." .0, dat was ik zelf,- verzokerde Dorkey haastig. «De ellendeling wilde mij worgen, toen ik hem ontdekte." rZeidet ge niet sooevcn, dat de kapitein hem ontdekt had «Ja... zeker. De kapitein kwam er bjj, doch ik was de eerste, die den roover zag. Sta maar op, miss, mjjnheer Craven zal u. alles vertellen, indien gjj er belang in stelt, waar aan ik niet twjjfol. Het gevaar ia nu voorbjj. God zjj dank, voegde zjj er huichelachtig bjj, doch ik beef nog, als ik denk, wat ons lot had kunnen wezen.' Vol afschuw wendde Clara hare oogen van de oude af. «Mjjn Goddacht ze, «in welk huis, onder welke menschen leef ik Er is eeno afschnweljjke misdaad gepleegd, dat staat vast. Welke? Ik weet het niet. Wie was het slachtoffer Het zal toch aan 't licht komen, daaraan twjjfel ik niet! Zjj wil mjjn vermoe den afleiden, doch hare oogen en hare ver klaringen verraden oen misdrijf.- Miss Day kleedde zich aan om aan deuit- noodiging van Dorkey, in de eetzaal to komen, gevolg te geven. Het jonge meisje besefte, dat zjj voorloopig den schijn moest aannemen, dat ze het verbaal van Dorkey geloofde. Craven verteldo haar aan 't onlbjjt hetzelfde, wat ze reeds van Dorkey vernomen had. .Het is eon gevaarljjke bandiet, dien mjjn rader en ik dezen nacht gevangen hebben,' zei hjj. «Wolk een geluk, dat we hem ont dekten. Wellicht zou hjj er zich niet by be paald hebben, ons te bestelen, want de kerel was tot aan do tanden gewapend.- «En van zjjne tanden bediende hij zich zelfs als wapen,- voegde Dorkey er bjj. .zoo- als n aan mjjne hand kunt zien, waarin do ellendeling beet, toen hjj zich overweldigd zag.' Met moeite nam Clara den schjjn aan, als geloofde zjj hot verhaal van Craven, die in- tusschen het gesprek op andere zaken keerde en zich alle moeite gaf om zjjn nicht te ver strooien. Na het ontbjjt verzocht hjj haar een onder hond insschon vier oogenzonder eerst hare toestemming af te wachten, zond hjj de oude Dorkoy weg. .Clara,- begon hjj, .wat ik u te zeggen heb is eigcnljjk slechts eene herhaling van hetgeen gjj reeds meer uit mjjn mond gehoord hebt; het zjjn drie kleine en toch gewichtige woorden Ik bemin n .En ik, mijnheer," riep Clara verontrust, ,ik herhaal u, wat gjj reeds weet, dat ik die taal niet hooren wil, dat ik zo niet hoo ren mag, omdat mijn hart aan een ander toe behoort. .Uw hart, Clara?... Dat zal ik weten te veroveren, wanneer mjj uwe hand toebehoort,- hernam de zoon van den kapitein met ver metel vertrouwen. .Meent n dat werkelijk?» hernam Clara verachteljjk. .Tot nu toe, Craven Lenoir," ging zjj toornig verder, .wist ge alleen, dat ik uwe voorgewende liefde niét beantwoord, dat gjj mjjne genegenheid niet bezit. Nu ver klaar ik u, dat mij uwe nabjjheid met afkeer vervult, en sinds hedennacht in afschaw ver anderd is. Gij kunt mij door bet sprookje van den bandiet niet de overtuiging ontnemen, dat ergens eens misdaad begaan is, waaraan ge ook uw deel hadt." .Hoe, Clara? Eene misdaad?» stotterde Craven. .Hoe komt ge op dien dwazen inval «Noem het dwaas, mjjnhcesmaar een ban diet roept niet met een vrouwenstom om hulp, oon overwonnen roover brengt men niet 's nachts weg in een gereedstaand rijtuig, oen bandiet brengt kapitein Lenoir niet persoon- ljjk naar Staunton, een bandiet draagt geen witte vrouwenkleeren, waarvan ik hedenmor gen op de trap dit stuk vond!- Zjj haalde een stokje witte kant te voor- schjjn, dat afgetreden wa3 geworden. Clara had dat bewjjssluk eerst nu getoond, omdat ze had willen zwjjgen, doch verontwaardigd over do liefdesverklaring van Craven op con oogenblik, dat 't bloed van zjjn slachtoffer nog aan zjjn handen scheen te rooken, ont maskerde ze den misdadiger, door onverholen haar overtuiging nit te spreken. Craven toonde zich in 'l begin een beetje gotrollon, doch hervatte spoodig zijn gewone koelbloedigheid. «Ei, miss Clara,- zeide hjj, .ik ben ver baasd over nwe scherpzinnigheid, die u dingen doet zeggen, die, ware ze wezcnljjk gebeurd, beter door u ontkent werden. Tot opheldering van het nachtelijk tooneel, waarover gjj in dwaling verkeert, vertelde ik u reeds, hoe zich de zaak toedroeg. Indien u dit niet ge- looven wilt, 't staat u vry ik zal er geen woord meer over verspillen. Daarentegen ver oorloof ik mjj, geachte nicht, ondanks den weerzin en don afschuw, die u voor mjj ge voelt, u nogmaals te verklaren, dat ik u be min en dat ik n, miss Clara Day, nwe hand vraag. .Mijnheer, gij vergeet, dat ik mjjne hand reeds weggeschonken heb,- riep Clara fier. Geschonken... aan een bedelaar,* hernam Craven Lenoir spottend, «geschonken zonder inwilliging van mjjn vaderNeen, neen, Clara, zulk een verloving onder kinderen is niet geldig. De kleino Rocko mag een aar dige jongen zjjn geweest, die uw vader mooi heeft weten te bepraten en op u nis onerva ren kind een gunstigen indruk wist te mnkon Traverse Rocke, met zjjn zachte manieren en zjjn week hart, mag zich dankbaar getoond hebben voor de weldaden uws vaders, doch, indien gjj ernstig nadenkt, zult go nu beschaamd moeten wezen over uwo daad.» Clara stond op om de kamer te verlaton. .Ik ben een zwak, hulpeloos meisje,- zei ze, en kan op geen andore wjjze uwe beleedi- gingen ontgaan, dan door mjj te verwjjderen.' (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. llonrdvrachl 55. Vazen, Beelden, Bloemen, Macq uart-bouquetten. Japansche en andere Kop en Schotels en Déjeuners in groote sorteering. van J. TERHIAT, Spoorgracht 20. X» verürljgtoaar Prima qualiteit ROLPENS en HOOFD KAAS, ook voorhanden prima Muisjea ROOKVLEESCH enz., enz. NPOOIIOKK IIT 2©. EERSTE KWALITEIT heerlijk van smaak, 35, 375 en 40 Cent per pond. Bij de 5 pond 2* Cent minder per pond. J. KATER, Vlamingstraat 45. Spoorgraoat 43 illcesl gezocht V O I.HSIiOOEHBIVT, ruime conversatiezaal, zindelijke kamers. ar* Consumptie uiterst billijk. 122. Spoorstraat. 122. Sterke, et ht van kleur blijvende Eigen fabrikaat. jongens en meis jes, voor een prijsje bij J. KIKKERT! Langestraat No. II. Vaar veel geld gegeven wordt voor MEUBELEN, HUISRAAD. INBOE- BEL, alsmede voor KOPER, IJZER, ZINK, ROMMELING is bij Gr. VISSE R, Weststraat 24. Laat zich voor alles aAn buis ontbieden. Briefkaarten worden vergoed. IHejullr. KAMSELN beveelt zich beleefd aan tot hel wasschen en opmaken van Mutsen. Adres: SLUISDLJKSTRAAT 66. TE KOOP. Adres: H. WIJKER. GERSTE LAGER per fl. 0.05 LAGER (le kwaliteit) 0.06 PILSENER 0.07 DORTMUNDER 0.07 OUD HOLLANDSCH kr. 0.07 EXPORTfl. 0.08 STOUT (Extra) 0.12 Aanbevelend, Speciaal adres voor KWAST (zuiver Citroen sap, geconserveerd met suiker).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1