KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. Het Spookhuis. Ho. 2836 Zaterdag 21 April 1900. 28«te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoons0. 59. KALENDER OER WEEK. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 50 m. Onderg. 7 u. 8 m. Zondag 22 Laatste Kwartier. Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Yrjjdag 27 Zaterdag 28 lilt het Buitenland. Gedurig wordt, nn de oorlog in Zuid-Afrika zoo lang aanhoudt en er alsnog zich geen uitlicht op verandering openbaart, de vraag opgeworpen IJoe lang moet dat nn vermoede lijk nog wel duren? Menigeen spreekt het vermoeden uit, dat de strijd niet vóór het einde des jaars zal zjjn geëindigd, en een Ameri kaan, die als militair attaché den oorlog bij woont, schrijft naar zjjn vaderland, dat de strijd nog wel minstens zes maanden zal aan houden. Hij verzekert ook, dat de Boeren den kryg n'«l sullen beëindigen, zelfs al moch ten zij Pretoria verliezoi. Dat dit lang niet gemakkelijk zal gaan, hiervan houdt zich de Amerikaan ten volle verzekerd, en dan merkt hij op, dat Engcland's eenigo koop om te overwinnen op de groote hulpbronnen en do getalsterkte is gevestigd, maar dat daar tegen over staat de machtige tactiek der Boeren. Indien er niets tusachenkomt, dat de voort zetting van den strijd ia den weg treedt, zul len er, naar de meening van dezen beoor- deelaar, verschrikkelijke verliezen geleden worden. Engeland's politiek heeft ook mede gewerkt, om de nationale geestdrift der Boe ren op vaster grondslag te vestigen. liet ant woord van het Britscbe ministerie, aan de Presidenten Kruger en Steyn op hun verzoek om herstel des vredes gegeven, heeft hen in vastberadenheid versterkt. De Boeren hebben reeds de meening gevormd, dat hunne onaf hankelijkheid wordt aangevallen. Zij hebben om terugkeer tot den vredestoestand gevraagd op den grondslag, dat deze onafhankelijkheid niet zou te loer gaan. Het vervoer der ge vangenen naar Sint-Helena heeft het verzet enorm versterkt, en het verwondert niemand, dat de meeste burgers den dood verkiezen hoven die ellendige verbanning. De omstandigheid, dat in de Vereenigde Staten van N.-Amerika in zeer groote mate belangstelling wordt gewijd aan de zaak der Boeren in Zuid-Afrika, geeft aan de tijdingen en beschouwingen over den oorlog, die van daar over New-York naar Europa overkomen, des te meerdere waarde. VTel werd in den laatsten tjjd geklaagd over «ubrek aan nienws, dat afdoende kon geacht worden, om den ellendigen oorlog een stap nader lot zjjn be ëindiging te voeren. Do correspondent der «New-York Herald" merkt op, dat de tegen spoeden, die de Boeren geleden hebben, in den aanvang een geweldige paniek bij hen hebben teweeggebracht, doch hij doet uitkomen, dat het in hun direct voordeel is, dat Lord Roberts niet in staat is geweest, zijne over winningen, door verdef voort te rukken op te volgen. Ware dit mogelijk geweest, dan zou de oorlog bijna ten einde zyn gebracht, doch de Engclschcn kwamen te Bloemfontein uitgeput aan, en bet was dringend noodzake- Ijjk, dat zjj weer op krachten kwamen. Dit pf den Boeren tjjd om zich volkomen te herstellen van dc paniek, die onder hen was veroorzaakt, en zy bereidden zich ten volle ▼oor tot bet stand houden. In het algemeen genomen is de toestand dsr Boeren, .uit een militair oogpunt beschouwd, niet ongunstiger dan een paar maanden geleden. Er bestaan hiervoor verschillende redenen. De reserves en de moedeloozen zyn uit de troepen afge zonderd. De commando's, die nu aan de ge vechten deelnemen, bestaan uit vastberaden mannen. Hoo langer de oorlog dnurt, boe beter do Boeren stryden. Zy hebben veel ge leerd ia den strjjd en gaan thans met meer beleid voorwaarts. Gedurende den loop van den oorlog zijn ook bekwame aamvoerders, als Botha en De Wet, standvastige mannen, meer op den voorgrond getreden. Nieuwe rechtwijzen zyn aangenomon, en deze zyn reeds met gevolg bekroond geworden. iiEi)u§iijuii.eK:i. HELDER, 20 April 1900. De heer C. W. Leadbeater houdt op Zondag 22 April in het lokaal «Tivoli" een openbare lezing over Theosofie. Zie voor nadere bijzonderheden achter staande advertentie. Door den kapitein eerstaanwezend ingenieur der genie alhier zal Woensdag 2 Mei a. 8., 's voorm. 10 uur (Gr.), in de Sociëteit «Eensgezindheid" worden aanbe steed het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen en werken alhier. Raming f 5520. Bestekken, enz. van af 23 dezer ver krijgbaar bjj den opzichter van fortificatiën E. H. Oudt. Jhr. mr. W. H. dé Beaufort f Woensdagochtend is overleden de heer jhr. mr. W. H. de Beaufort, lid der Tweede Kamer voor Deventer en lid van Gedepu teerde Staten van Utrecht. Men schrjjft ons van Wisringen Zaterdag 14 April werd er door onzen Bur gemeester, den EdelAchtb. Heer Kolfï, een bespreking gehouden met de Zuiderzezvisschers te Uostcrland op Wieringen, aangaande een vlootrevue van Zniderzeevisschers-vaartuigen. Overtuigend werd bewezen dat niet de Bur gemeesters Kolff en Calkoen naast het plan der Nederl. Visscherij-vereeniging ton ander hadden opgeworpen, doek dit plan reeds in bewerking was eer men het bjj de Nederl. Visscherij-vereeniging opperde. Tevens word een circulaire van den directeur den heer J. Zwier Visser behandeld, waarin werd gesproken van eon miskenning van den bond. Dit werd door -den EdelAchtb. Heer Kolfl op duideljjke wjjze weêrlegd, door op te merken dat bot verzoek om medewerking aan alle visschers- lcden en niet-leden was gericht, zonder den bond to kennen of te willen miskennen. Een geacht ingezetene had met instemming van den Burgemeester zyn bemiddeling aan geboden ten einde den directeur tot samen werking te bewegen, doch alles stuitte af op den onwil van genoemden heer. De afdeeling Ooaterland op Wieringen ver klaarde na inzage der stukken zich niet ge bonden te achten hun gegeven woord aan den heer Zwier Visser gestand te doen, dien heer te verzoeken aau het plan der genoemde Bur gemeesters mede te willen werken, aangezien het hun overtuigend is gebleken dat die heeren andere rechten hadden, en dat zy 't plan van genoemde Burgemeesters zal steunen. Ned. Werkliedenbond. In «d'Geelvinck" te Amsterdam hield het Ned. Werkliedenverbond onder leiding van den heer B. H. Heldt zyn jaarver gadering. Na diens openingsrede werd medege deeld, dat het Verbond thans 47 afdee- lingen telt niet ruim 4700 leden. Twee conclusiën betreffende het kies- rechtvraagstnk werden aangenomen, waar bij het Verbond zich verklaart voor zoo danige Grondwetsherziening, dat het kies recht aan alle meerderjarige Nederlanders kan worden toegekend. Een motie werd aangenomen, waarbij de Eerste Kamer wordt verzocht, de Ongevallenwet aan te nemen. De vergadering droeg het Centr Best. op, bij de regeering aan te dringen op indiening van een wet tot pension- neenng van oude inTaliden. Omtrent het aan het Haagsche Dag blad" ontleende bericht, dat nog dit jaar in de maand September door den Minister van Waterstaat een wetsontwerp zal worden ingediend betreffende de droogmaking van de Zuiderzee, deelt «De Ingenieur" mede, dat, hoewel dit bericht klaarblijkelijk voor barig is wijl tot de indiening thans nog niet besloten kan zyn het zeker is, dat de Minister Lely het plan, waaraan zyn naam meer dan die van iemand anders verbonden is, niet zal ter zijde stellen. Verschillende groote schoenenfabri kanten in Noordbrabant hebben dezer dagen een eerste zending schoenen, onge veer twaalfhonderd, naar de Transvaal verzonden; verdere grootere bestellingen volgen binnenkort. Men schrijft uit Assen Op 20 Januari begaven zich uit Assen drie jongelingen naar Transvaal, om daar hun diensten aan de regeering aan te bieden. Uit thans ontvangen berichten blykt, dat zjj op de Transvaalsche grens op zeer voor komende wyze werden ontvangen Van de grens van het Portugeesch gebied af reisden zij op staatskosten per 1ste klasse naar Pretoria, waar zy hartelijk werden verwel komd, den eed van trouw aflegden, nieuwe kleeren enz. ontvingen en van regeerings- wege eenigen tyd in een hotel logeerden, waarna zij werden belast met de bewaking van een spoorwegbrug bij het station Irene. Te Koog a/d Zaan is Zondag le Paasch- dag, een wielrijder D. K., uit Zaandam, tegen een boom gereden en door den schok achterover geslagen. Hij kreeg eene wond aan het hoofd, welke door Dr. Vredenberg werd verbonden, en werd vervolgens per brancard in bewusteloozen toestand naar zijne woning vervoerd, alwaar hjj kort daarna aan de gevolgen is overleden. Brand te Haarlem. Maandagavond omstreeks kwartier voor elven brak een felle brand uit in de stel plaats van de Werf Conrad, de bekende fabriek van baggermachines, aan den Spaarndammerweg te Haarlem. Er was dien dag in de fabriek gewerkt, maar de waker, die er te tien uur nog geweest waa, had aiets iu de stelplaats ontdekt. Spoedig was de brandweer gealarmeerd. Aanvankelyk waz men zeer bevreesd, dat de vlammen door den feilen wind ook de aangrenzende gebouwen zouden aantasten, maar dit kon gelukkig voorkomen worden, zoodat bet reeds zeer spoedig duidelijk was, dat het vuur zich tot dit eene ge bouw zou beperken. Infanterie en politie zette het terrein af, maar uit den aard van de zaak was het aantal toeschouwers op dezen avond zeer groot, zoodat de aangrenzende tuinen van de firma Zochen Co. zeer veel geleden hebben door bet volk, dat daarop gedrongen was. Omstreeks halfeen begon het vuur te verminderen en te halfdrie konden de meeste spuiten inrukken. De stelplaats was toen evenwel geheel uitgebrand. Spoedig waren de burgemeester, de waar nemende officier van justitie en de com missaris van politie ter plaatse. Alles waz verzekerd. Nader vernemen wij, dat de schade on geveer f 150,000 bedraagt. De oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat een werkbaas een keete plaat, die moest worden afgekoeld, onder steen kolen had gelegd,, zonder er verder naar om te zien. Dit misbruik moet herhaal delijk zijn voorgekomen echter zonder medeweten der directie. Neerbosch. Voor het gerechtshof to Arnhem werd Dinsdag in hooger. beroep behandeld de zaak van C. Lak te Velp en G. A. Drek- traan te Rotterdam, door da rechtbank |te Arnhem veroordeeld ieder tot f 10 boete wegens mishandeling, gepleegd op de weesinrichting te Neerbosch. De raads heer-rapporteur, jhr. Nahuys, deelde mede, dat het O. M. bij het Hof, evenals het O. M. bij de rechtbank, geen verband naar eiscb van rechten zag tusschen de mis handeling van het knaapje en zyn plotse- lingen dood en daarom het vrijsprekend vonnis der rechtbank op dit deer der aan klacht niet ter vernietiging zou voordra gen. Het hof hoorde de zeven getuigen, allen reeds in eersten aanleg gehoord, die ook allen (het waren verpleegden en eene verpleegster) herhaalden wat zij voor de rechtbank hadden verklaard. Ook beklaag den bleven bij hunne verklaringen voor de rechtbank, zoodat de behandeling geen nieuwe gezichtspunten opende. Adv.-gen. jhr. Sandberg erkende in zijn requisitoir, dat in een inrichting als Neer bosch met een overgroote, deek* verwaar loosde bevolking, de leer wie niet kooren wil moet maar voelen, niet geheel buiten toepassing kan blijven, doch hy zocht het criterium van deze zaak in het boosaardig karakter der tuchtiging en in de omstan digheden, dat het kind duidelyk genoeg voor ieder ziek bleek. Daarom zou hij zich niet vereenigen met de straf door de rechtbank opgelegd en eischte hy, even als het O. M. by de rechtbank, eene ge vangenisstraf van 6 weken voor elk. Als verdediger trad weder op jhr. H. W. van Asch van Wijck, die vrijspraak vroeg. Uitspraak 26 April. De zaak der Hogerhuizen. Jl. Woensdag heeft de Hoog» Raad der Nederlanden arrest gewezen in zake de aanvrage tot revisie van het arrest, waar bij de gebroeders Hogerhuis wegens de bekende inbraak te Britsum zijn veroor deeld. Door den President van den Raad, mr. Coninck Liefsting, werd het breed gemotiveerd arrest voorgelezen. Het arrest overweegt o. a., dat de verklaringen om trent de vermeende bekentenissen van andere personen niet aannemelijk óp zich zelf, worden tegengesproken door perso nen, die tegenwoordig waren, en niet be vestigd door eenige andere omstandigheid, zoodat het niet aautenemen is, dat Van Dyk, Dijkstra en Alberda ernstig bekend hebbsn, het misdrijf te hebben gepleegd. Aangezien er geen omstandigheid is, vol doende genoeg, om de aanvraag tot revisie tz rechtvaardigen, is het verzoek om revisie afgewezen. Door deze belaag- rjjke beslissing van het hoogste rechts college, is aan deze zaak zoo goed als een einde gekomen. Moord. De rechtbank te Leeuwarden heeft Woensdag uitspraak gedaan in de zaak van Dirk Pieters van der Meer, uit Bergum, beschuldigd van moord op Aukje Wage naar (dien hij in den nacht van 19/20 Dec. jl. met een scherp geladen geweer heeft gedood) en pogiug tot moord op Anne Gaeles Westra (op dezelfde wyze in dien nacht door hem ernstig gewond). De rechtbank heeft hem schuldig ver klaard aan doodslag en strafbare poging tot doodslag en te dier zake veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tyd van 12 jaren. De eisch was twintig jaren. Moord te Oostburg. *raandagmiddag is te OoBtburg een man doougeschoten, die een boerenknecht ge weigerd had met zyn dochter kermis te houden. De moordenaar had dit verzoek reeds herhaalde malen gedaan en toen nu gisteren de verslagen» weer geen toestem ming wilde geven, haalde de dader een revolver te voorschijn en trof hem iu het hart wat den dood tengevolge had. De dader is gearresteerd'en »wrico->' IJzendijke gebracht. Nog een moord. Maandagavond werd bij een vechtpartij te Didam, Frans Jonker, klompenmaker, door Dorus van Wessem doodgestoken. De dader werd gearresteerd. Naar de »D. C." verneemt, heeft het gerechtshof te 's Gravenhage rechtsingang, met verwijzing der zaak naar de openbare terechtzitting, verleend tegen de vroeger te Dordrecht gestationneerde rijksveldwachters Cornelis Adrianus Eijkelenboom en Gerrit Knoppers, door den heer Joh. van Elk aangeklaagd wegens meineed in zake een jachtovertreding. De Oorlog in Zuid-Afrika. De toestand der belegerden inMafeking begint hoe langer hoe ellendiger te worden en het zal dus niets verwouderljjks zyn, als we eens dezer dagen vernemen, dat de be zetting zich heeft overgegeven of een dollen uitval heeft gewaagd, om voor het laatst te trachten zich door de Boeren heen te slaan. Terwyl men aan den eeneu kant den moed en de vastberadenheid moet bewon deren, waarmede de bezetting het beleg uithoudt, is men toch geneigd zich af te vragen, waarom zooveel ellende moet worden veroorzaakt, waarom kolonel Baden-Powell niet verstandiger ia en zich overgeeft, nu hy toch reeds lang heeft kunnen inzien, dat van ontzet vooreerst geen sprake is. Lady Sarah Wilson heeft van uit de be narde veste een dépêche aan haar blad ge zonden van 5 April, waarin zij zegt, dat de honger zich begint te doen gevoelen. Er is geen nieuws van ontzet schrjjft ze en het schjjnt, dat dit verder dan ooit verwjjderd is, na de demonstratie van kolonel Plumer op den 31 en Maart. Er heeft tot heden geen beschieting van de stad plaats gehad, daar generaal Snyman den 2en April met een aauzienlijke Boeren- macht en kanonnen was weggetrokken, om den weg van het Noorden te versperren, waarlangs de ontzettingskolonne zou kunnen oprukken. Hy keerde gisteren terug en hedenmorgen werden wy twee uur lang herig gebom bardeerd uit veertienponder8 en uit een Maxim, die eén-ponds projectielen in de stad wierp. De 16-ponders zyn sedert het begin van het beleg niet gebruikt. Militaire au toriteiten verklaren, dat de Eugelsche ar tillerie geen stukken bezit, die deze kanon nen evenaren. Het is thans gebleken, gaat Lady Wilson voort, dat de jonge Cronjé hier is en dat hy van plan was de stad te nemen, tydens het hevige bombardement op den 27en Maart, maar toen hy zag dat na zes uren bom bardeeren onze verdedigingswerken uog be mand waren, gaf hy zyn plan op. e. Een correspondent van Laffan heeft me vrouw Kruger naar hij zegt geïn terviewd. Zjj zou gezegd hebben dat zij ver trouwde dat God dezen meedoogenloozen oorlog spoedig zou doen eindigen, maar de Republiek zon krachtig verdedigd wor den, ook al mocht Pretoria eens vallen. Tot nn toe waren 33 kleinzonen van haar aan het front, 2 daarvan waren gesneu veld. Verder 4 zoons, G schoonzoons, en ontelbaar veel familiebetrekkingen, e Een der ontsnapte Boerengevangenen is aan het station Simonsstad weder gerat. e Wederom vertrok een transport Boeren- krygsgevangenen van 500 man uit Kaap stad naar St. Helena. Onder hen bevinden zich de laatstelijk by Boshof iu den Vrij staat gevangen geraakte Europeesche vrij willigers. Van de op St. Helena aangekomen ge vangenen zyn het allereerst aan land ge bracht Oronié mat jr.fin vrouw en drie leden zyn staf en majölii' C-.W met twee andere gevangenen. Cronjé ging onder geleide van een kolo nel aan wal en werd door den gouverneur en diens echtgenoote op het hartelijkst ontvangen in het gouvernement8pftleis,waar zij een uur vertoefden, om vervolgens naar «Kent Cottage" te worden overgebracht. De gevangen commandant wordt gezegd er gezond en opgewekt te hebben uitgezien. Majoor Schiel werd met de beide andere gevangenen op eenigszins andere wyze aan wal gebracht, namelijk onder sterk geleide en om opgesloten te worden iu de citadel. Hy en de anderen zyn namelyk betrapt op een stoutmoedige poging om te out- snappen. Schiel schijnt een matroos te hebben omgekocht om een brief voor hem te brengen aan boord van het Nederlandsch fregat «Koningin Emma", dat iu de baai voor anker ligtmaar met opzet of bij vergissing werd de brief, die den Nederl, gezagvoerder allicht in tnoeielykheid had gebracht, aan boord van den Britschen kruiser «Niebe" bezorgd, die het trans portschip al te voren scherp surveilleerde. By eene poging in den laten avond om te ontsnappen, werden Schiel en zyue kameraden gevat. Op den majoor werd een groot mes gevonden Er zyn weder verscheidene Britsche trans portschepen met gewonden uit Zuid-Afrika onderweg. Het volgende ljjstje ontleenen wy de «Daily Mail": Den 13den wacht men te Plymouth de «Doune Castle" met 100 man. Den 17den April werd de Dictator" te Southampton verwacht met 110 man. Den 19den wachtte men daar het stoom schip «Cheshire" met 10 officieren en 198 manschappen en de «Orotan" met 12 offi cieren en 208 manschappen. Morgen, 21 April, verwacht men het ss. «German" met 27 officieren en 181 man schappen den 27steu het ss. «Austral" met 8 officieren en 184 manschappen den 28sten het ss. «Nubia" met 46 officieren en 272 manschappenden 29sten het ss. «Monteagle" met 64 man en Mahratta met 1 officier en 31 manschappen den 2den Mei het ss. «Assaye" met 24 officieren en 272 manschappen, en den 3den Mei het sb. «Orcana" met 17 officieren en 182 manschappen. Dat is dus te zamen 1941 gewonden (139 officieren en 1802 manschappen) in een paar weken. Wie hen destyds zoo feesteljjk uitgeleidden, zullen nu toch wel een weinig tot nadenken komen De militaire medewerker van de «Times" berekent de sterkte van de troepen, waar mede Lord Roberts zyn opmarsch van Bloemfontein zal beginnen. Toen hy den 12 Februari den Vrystaat binnenviel, had hy 11.000 bereden manschappen, 23.000 man infanterie en 98 kanonnen van aller lei aard. Sedert dien hebben zich by hem gevoegd d? garde-brigade en de brigade onder generaal Clements, en buitendien mog groote versterkingen van Imperial Yeo- manry en troepen uit de koloniën. Hy heeft een cavalerie-dirisie tot zyn beschikking van drie brigades, onder de generaals Por- ter, Broadwood en Gordon de brigade van generaal Dickson staat vermoedelyk langs de verbindingslijn verder vyf infanterie-divisies, acht batteryen rydende artillerie en ongeveer 20 batteryen veld artillerie en den helegeringstrein. Veel hangt natuurlyk af van het aantal troepen, dat wordt achtergelaten tot bescherming van den lijn tusschen Bloemfontein en Springfontein, en de sterkte van het gar nizoen, dat te Bloemfontein blijft. Maar als Lord Roberts met een beweeglyke krijgsmacht van 40.000 man optrekt en zy kan gemakkelijk 50.000 man sterk zyn en zyn helegeringstrein ongehin derd naar het Noorden kan brengen, acht de man van de «Times" hot niet onwaar- schijnlijk, dat hy op eenigen tegenstand zal stuiten, die n hy niet met eenige mede werking van Buller en Carrington, te boren zai Kunnen komen. De vooruitzichten van den opmarsch uit Bloemfontein schjjnen das in elk opzicht gunstig. De remontes komen in grootea getale aan. De Argentynsche paarden zullen wel meevallen in het gebruik, hoe wel men er nu uog veel op te zeggen heeft. De correspondent der «Arnh. Ct." te Kaapstad schryft dd. 26 Maart Onder de Cronjé-gevangenen zyn vele onderwyzers, ook de school-iuspecteur te Broekhoret, terwijl professor Byleveld ook te Simonstad is. De vraag naar boeken is dus zeer groot. Ik hoop en vertrouw, dat onze consul aanvullen kan, waarin de particuliere hulp in dezen te kort schiet! Uit vertrouwbare bron vernemen we thans, dat het toevallig is, dat Cronjé er zoo is ingeloopenof liever, dat er gefor ceerd verraad is gepleegd. Lord Roberts wist niet evenmin als te Magersfontein waar Cronjé eigenljjk lagbjj was aan het verkennen, doch zonder succes, tot ein delijk een burger gevangen werd, die met den dood bedreigd werd, als by de verken ners niet den weg wilde wyzen, terwyl aan den anderen kant eene schitterende belooning werd beloofd. De arme Boer heeft toen Cronjé verraden en 5 p.st. gekregen, welke Judaspenning hem zóó in de handen brandde, dat hjj de banknoot voor de oogen der Engelschen in stukken scheurde. HTS U-IXjXjZETOZN". 69) ►Foei, Clara, wie zon daaraan denken hernam Capitola zacht. „Zelfmoord bljjft onder alle omstandigheden eene groote misdaad. Alleen God is meester over leven en dood. Weg do» mot zulke zondig» gedachtenHelp mjj liever iets uitdenken, want 't zou een schande wezen, indien wjj dien sluwen rajjn- heer Craven niet konden verschalken. Maar wacht,* riep ze en klapte in de handen, .ik weet iets, droog ring nvvo tranen, Clara, want gjj zjjt gered Van uwen kant wordt slechts »»n beetje moed gevorderd, dan ben je binnen •en half uur buiten dit huis.' ,0, Capitola, gjj doet mjj weer herleven Spreek, wat hebt gjj uitgedacht?' Evenals eergisteren kunt ge mjj vandaag ook weer nwe kleeron geven,* hervatte Capi tola, .met dit verschil, dat gjj u ook van de mijne bedient. In één woord, wij verwisselen onze rollen. Gjj verlaat als Capitola dit huis en ik bljjf als miss Clara Day op deze kamer.' .Maar wat zou er dan om Gods wil van u geworden meende Clara, terwijl zjj een angatigen blik op Capitola wierp. «Vóér alles handelt het zich hier om u, lieve vriendin,* hernam deze, «dus geen be zwaren maken. De hooldzaak is, dat gjj gelukkig buiten komt, waar Wool, met mjjn paard mjj wacht. Zjjt gjj eenmaal buiten de poort, spring dan op mjjn Gyp en rjjd vlug naar Tip-Top. Van daar begeeft ge u per spoor naar naar uwe vrienden in Staunton, die wel de reit zullen doen om u to redden. Ge ziet, lieve Clara, dat 't plan licht uitvoerbaar is. Het vordert slechts koelbloedigheid en de kleine kunst, mjjn gang en mjjno vlugheid aan te nemen, dan zal u zelfs Wool niet herkennea. Overigen» heeft de neger te veel eerbied voor mjj, dat hjj 't zou wagen u te naderen, indien ge hem niet roept, wat ge natuurljjk van zelf niet zult doen." Capitola gaf deze instructie als een kleine Napoleon in vrouwenkleeren. Het was een lust, om aan te hooren, met welk eene beslist heid en vertrouwen op den goeden uitslag zjj haar plan ontwikkelde, zonder de gevolgen te berekenen, die de daad voor haar kon hebben, daar zjj alleen de redding van hare vriendin op 't oog had. Haar edel en moedig knrakter vertoonde zich in 't schoonst» licht. Clarm wierp zich in hare armen. tO, mjjn» beschermster, mjjne edelmoedige vriendin 1* riep Clara, «aan welke gevaren wilt ge n voor mjj blootstellen I-Iebt ge eok bedacht, lieve Capitola, dat gjj de heele wraak van dien ellendeling op u laadt ,Ik kob niets bedacht en ik bedonk ook niets,* hernam deze, «dan dat we geen tjjd mogen verliezen, want koe eerder je weg komt, hoe beter. Ge zoudt don trein naar Staun ton anders missen en wie weet, welke gevol gen dit kon hebben.* .Maar boe kan ik zulk een offer aannemen Wilt ge misschien liever de vrouw van den heer Craven Lenoir worden .Capitola I' «Wel dan trek uw kleed uit en volg mijn voorbeeld," zei Capitola,- die reeds haar hoed kud afgelegd eu ziok begon te ontkleeden. Wees maar niet bang,* ging het moedigo meisje voort, >ik zal mjj wel uit den brand helpsn. In geen geval behoeft g» te vre»zon, dat Craven mjj in uwe plaats zal trouwen, want dan zal hjj met d» nagels mijner vin gers kennis makenwant ik bljjf er u borg voor, dat ik hem de oogen zou uitkrabben, indien hjj mjj tot straf met zich zou willen do»n trouwen." Onder dit gesprek, waardoor Capitola d» bedeesde Clara moed wilde inspreken, hadden de twee vriendinnen van kleeren verwisseld, Clara stond nu daar als amazone, Capitola als de bedroefde miss Day. .Heerljjk, prachtig!" riep Cap, terwjjl sjj twee schreden terugging, om ds gedaantever wisseling van Clara te beschouwen. Het rjjkleed staat je uitstekend. Nu den hood opgezet en den sluier neergelaten 1 Gelukkig is hjj groen en dicht genoeg om uwe gelaats trekken te verbergen. Maar uw haar, uw blond haar, terwjjl de mjjne pikzwart zjjn Wat beginnen we daarmee? Ze afknippen? Dat ware schandeNeen, neen 't kwaad is to verhelpen. Hier aan uw kleed zit breedo, zwarte kant. Vlag eene schaar hierWjj knippen hem af en naaien hem aehter tegen den hoed, dan bedekt hjj genoeg uwe blonde lokken, want aan eene visitatie zal u toch niemand onderwerpen, al mocht u iemand ontmoeten bjj 't uitgaan.* Miss Day bracht eene schaar en een naald. In weinige minuten was de hoed met kant bezot, en toen Clara hem opzette, was van haar hoofd geen blond haar meer te zien. De klok sloeg twaalf uur. «Zoo,* zei Capitola, «nu is het hoog tjjd. Loop nog eens even door de kamer, dan kan ik zien of ge Sok kunt gaan zooals ik." Clara gehoorzaamde als een volgzaam kind en bootste naar het beste vermogen de hou ding en den gang van Capitola na. .Goed eoo 1' riep deze met kinderljjke vreugde. .Werp het hoofd een beetje achter over en indien ge de oude Dorkey ontmoet, werp haar dam een verachteljjkon blik toe in 't voorbjjgaan, dan meent ze zeker mjj te zien.' Clara beloofde dit alles nauwkeurig te doen en viel hare vriendin nogmaals om den hals, die zich zachtkens van haar losrukte en haar naar de deur geleidde. «Indien gjj zoo gevoelvol zjjt, lieve Clara, ljjkt gjj niet op my,* zei ze. >Nu opgepast en vooruitvooruit Dit zeggende duwde Capitola de jonge miss buiten de kamer en sloot de deur achter haar af, om haar dsn terugkeer oamogeljjk te mukeu. Clara speelde voortreffelijk hare rol. Zjj sloeg met de rjjzweep, neuriede ren liedjo in den langen gang, en liep de trappen af tot op de binnenplaats, waar zjj Wool zagstaae met den ponny van Capitola. Zelfs toen zjj Dorkey ontmoette, liet Clara niet den minsten schrik merken. «Zoo, gaat u weer vertrekken?* zeide het loeljjke wjjf op knorrigen toon. Indien ik u eon goeden raad mag geven, kom dan niet gauw weer," voegde zij er bjj, wmit gjj zult wel bemerkt hebben, dat gjj bier te veel zjjt." De vermomde Clara keek de oude van tor zijde aan en trok verachteljjk do schouders op. Natuurlyk antwoordde zo niet», om zich niet door hare stem te verraden. «Ga maar met uwen trots," riep haar Dor key na, ,en veracht mijne woorden, eoo go wilt. De dag van berouw zal niet uitbljjven.* Wool kwam de jonge miss met de paarden tegemoet en hielp haar in 't zadel. ,U heeft welgedaan u te sluieren, miss,' zei hjj, «want de wind is eoo koel, dal mjjn neus lang vuurrood zou geworden zjjn, indien ik geeu zwart gezicht had.* Clara hief dreigend hare rjjzweep op, dat zjj zich in naam van Capitola wel kon ver oorloven en waaruit Wool begreep, dat hier niet te gekscheren viel. Hjj ontweek zjjn meesteres en zat 't volgend oogenblik ook in 't zadel. Hjj rolgde du jonge mis.-, die, volgens gewoonte van Capitola, in eon flinken galop wegreed. Toen Wool zag, dat ze niet den weg naar Warfieldhouse, maar naar Tip-Top insloeg, werd hjj ongerust. De arme man kon niet nalaten zijne vermeende gebiedster in te halen, om haar op de vergissing opmerkzaam te maken. Miss,* riep hjj, «het schjjnt, dat ge u vergist in den weg. Hier gaat •i n„r Tip- Top. U denkt er toch niet aan daarheen te rjjdon in plaats van naar huis?" Clara, die haar paard flink kon besturen, reed met een kleine wending op den voor hangen neger toe. Toen bjj de opgeheven rjjzweep bemerkte, zorgde bjj weer op bo- koorljjkcn afstand te komen, waarbij hij bjj hoog en laag verzekerde, zich goono opmer king meer te zullen veroorloven. Hjj klaagde in stilte over zjjn hard lot, dat hom tusschen oen opvliegenden meester on eon koppige meesteres geplaatst had. Clara vervolgde, zonder zich verdor om Wool te bekommeren, in vluggen draf den weg naar Tip-Top, waar ze om drie uur 'smiddags aankwam, juist toen de trein voor Staunton het station binnenstoomdo. Zjj reed naar het station, sprong van 't paard en gaf dit aan dun hoogst verbaasden WooL Eer de ongelukkige neger wist, wat zjjne vermeende meesteres van plan was, was deso op 't perron gegaan, sloeg haar sluier terug en zei tot Wool Beste Wool, zooals je ziet, ben je gefopt. Ik ben niet miss Black, maar hare vriendin. Rjjd nog zoo gauw mogeljjk naar Warfield house en zeg uwen moester, dat Capitola ziek in 't .Spookhuis* bevindt, waar ze waar- schjjnljjk in groot gevaar is. Hier is een fooi,' voegde zjj er bjj, don verbluften neger oen paar dollars toewerpend. Wool was nog niet van zjjn» verbazing bekomen, toen hjj reeds de locomotief hoorde tlaiten. Zoo schel had hjj de stoomfluit nooit gehoord, 't geluid drong hem door merg en been en bracht hem weer tot besinning. Hjj sprong van 't paard, want hjj dacht aan de bedreiging van sjjn heer, sprong in een paar schreden op 't perron en riep mot al do kracht zjjner longen «Houdt den trein op... Halt, halt!»... Doek die verwensckte trein werd niet aangehouden en stoomde met echt Amerikaansche snelheid voort. Eon stevig gebouwde kerel, die geen scherts scheen to verstaan, sloeg hem zoo ge ducht met zjjne vuist in den nek, dat hij in zjja volle lengte op den grond viel. Half verdoofd door don geweldigen slag, kon Wool het niet beletten, dat men hem knevelde, want men mconde met een ont snapten krankzinnige te doen te hebben. Eerst later kwamen er eenige menschen bjj, die hem als den slaaf van msjoer Warfield her kendon. Wool opende de oogen en werd met vragen bestormd over hetgeen eigenljjk gaande was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1