KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen Het SpoolLhuis. Ho. 2837. Woensdag 26 April 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 69. IJlt het Buitenland. Men meldt uit Ncw-York, dat de oorlogs gebeurtenissen in Zuid-Afrika daar nog steeds de aandacht bezig houden en met groote be langstelling gevolgd worden. De sympathie van het Amerikaanscbo volk is onverdeeld voor de Transvalere, zoo zelfs dat men hemel en aarde blijft bewegen, om den President der Groote Republiek er toe te krjjgen, zjjn tus- schenkomst aan Engeland aantebieden. Men laat zich niet afschrikken door de overweging, dat zoodanige stap moeilijk tot iets anders dan tot ceno misschien onheusche, minstens zeer stellige terechtwijzing van Engelsche zijde zou kunnen leiden, en meent, dat er al heel wat gedaan zou zjjn, als de Regecring dor Ver- eenigde Staten hare bemiddeling aanbood. Men kan niet gclooven, dat Engeland die zou af- wjjien. Intnsschen gaan de inzamelingen van geldelijke offers voor de Transvaalsche wedu wen en weezen zonder ophef hun gang, en geven aan het Amerikaansche volk de gele genheid, op eene meer practische wijze zjjne sympathie te betuigen. De dood van generaal Joubert wordt in Amerika algemeen als een zeer groote ramp voor de Transvaalsche Re publiek beschouwd, vooral daar nu een ernstige stryd misschien do beslissende voor de deur-staat. De Engelsche ministers beginnen, door de gebeurtenissen daartoe geleid, in de jongste dagen bedaarder en kalmer in hun spreken te worden. Een hunner hield in de vorige week een politieke rede te Bristol, en verzekerde daar bjj die gelegenheid, dat hjj den vermoe- delyken datum van het einde van den oorlog, zelfs bjj benadering, niet durfde opgeven, .la, de minister ging zelts zoover, dat hjj zjjne hoorders waarschuwde, de huid van den Boer niet te verkoopen, vódr hjj werkelijk bemach tigd was. Aan het vroeger uitgedrukt voornemen, om weldra het Britsche Parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, bljjkt de Regeering geen gevolg te willen geven. Zjj wil daarmede wachten totdat zjj den lande kan verkondigen, wat zjj met de veroverde Republieken denkt te doen, en in dat op zicht moet zjj zelve geduld hebben, totdat Lord Roberts goed en wel zijn zetel te Pre toria heeft opgeslagen, en het Britsche volks lied door de Zuid-Afrikaanscbe jeugd op de Staatsscholen heeft doen instudeeren. Maar wanneer dit ongeveer gebeuren zal de minister weet dat op het oogenblik nog niet te vertellen. Dit verzekerde hjj echter, dat do oorlog zeker niet langer dan een redelijken tjjd zal duren, en niet gerekt zal worden tot aan den tjjd, waarop de periodieke verkie zingen voor het Parlement in het jaar 1901 moeten plaats vinden. Gedurende de laatstverloopcne dagen werd in de dagbladpers zeer druk gesproken over de schending der neutraliteit door de Regee ring van Portugal in zake den oorlog in Zuid-Afrika. Die Regeering heeft aan Enge land vergunning verleend, om troepen te ver voeren over Beira op Portugeesch grondge bied, en dit besluit wordt op gezag van ver schillende autoriteiten op het gebied van het volkenrecht van vele zjjden zeer Bcherp veroor deeld. Men beroept zich o. a. op een Duitsch ge leerde, een erkend autoriteit over het inter nationale volkenrecht, door wien glashelder is aangetoond, dat in alle gevallen, waarin onzjjdige mogendheden zooals Portugal nu toestemming verleonden aan oorlogvoeren den, om over hun grondgebied te trekken, schending van neutraliteit plaatst had. Slechts het bestaan van een tractaat kan, volgens sommige autoriteiten als grondslag voor de uitzondering op den vasten rechtsregel wor den aangenomen. Maar dan moet het tractaat duideljjk aangeven, onder welke omstandig heden de doortocht van troepen kan en mag worden toegestaan. Portugal beroept zich nu op het tractaat van 1891, doch daarin wordt noch van troepen, noch van oorlogsmaterieël gesproken. De Portugeesche minister zegt, dat dit tractaat door nota's is gewjjzigd en uitge breid doch die nota's zjjn nimmer gepubli ceerd. Het is dus niet bewezen, dat hier een tractaat bestaat, en zelfs waar zulk een trac taat bestaat, kan liet noodig zijn, met het oog op volkenrechteljjke plichten tegenover derden, gedurende etfn oorlog de uitvoering van zulk een tractaat op te schorten. Er kan dan óok geen twjjfal aan bestaan, of Portugal heeft zich schuldig gemaakt aan schending der neu traliteit. De Portugeesche Regeering heeft zich daardoor vergrepen aan het internationale volkenrecht. En er is, helaas 1 geen inter nationaal gerechtshof dat eene regeering we gens schending der neutraliteit ter verant woording roepen kan. 11ËUUWIJU116K.1. HELDER, 24 April 1900. De Hoofdelijke Omslag in 1900 te Helder. Een afschrift van dit kohier is in druk verschenen en bij den uitgever, den heer 6. Lagerweij, tegen geringen prijs verkrijg baar gesteld. Het boekje geeft een dui delijk overzicht in welke klasse ieder be lastingbetalend burger ie geplaatst en welk bedrag door hem moet gestort worden. Daardoor is het voor elk zeer gemakkelijk om i.i verband met eigen aanslag verge lijkingen te maken. Voorjaars-Koemarkt. De voorjaarskoemarkt alhier zal gehou den worden op Woensdag 25 April a s. Er zullen geen marktgelden worden ge heven. Landbouw. In de Zaterdagavond 1.1. gehouden ver gadering der afdeeling Helder der Holl. Maatschappij van Landbouw werd door het Bestuur mededeeling gedaan van eenige antwoorden, die ingekomen waren op de gevraagde inlichtingen, om alhier een goed- gekeurden dekhengst te Btationeeren. Naar aanleiding daarvan werd met meerderheid van stemmen besloten met een der eige naars van zoodanig dier in onderhandeling té treden en te trachten zoo mogeljjk in 't Koegras een dekhengst beschikbaar te stellen. De kosten daarvan werden geraamd op pl. m. f 500, n.1 f 300 voor 3 maan den huur en f 200 voor stalling en voe ding gedurende dien tijd. Aan een com missie, bestaande uit de heeren Th. Terra, P. A. E. Thijsseu en C. J. de Wit, werd opgedragen een persoonlijk onderzoek in te stellen naar het voorloopig gekozen dier en daarna naar bevinding te handelen. Verder werd nog besloten, dat, indien de pogingen der commissie tot een goed re sultaat leiden, het dekgeld alsdan zal be dragen f 10, waarvan bij 't niet drachtig zjjn der merrie f 5. gerestitueerd wordt. Bjj de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging is tot heden ingekomen of ge- teekénd tot een bedrag van f 1,157,495.316. De afloop van den oorlog in Zuid-Afrika! Hoe in spiritistische kringen over den af loop van den oorlog tusschen Engeland en de Republieken gedacht wordt, wordt door een hunner als volgt medegedeeld «Engeland krijgt op een verbazingwek- ken de manier klop. Het verloop is eerst «verscheidene klappen, dan een soort van «tijdelijke wapenstilstanddaarna trekt «Roberts Noordwaarts; er heeft een groote «slag plaats waarbij veel Boeren sneuvelen, «doch de Engelschen totaal verslagen «worden. Roberts en Kitcheuer laatst- genoemde met een kogel door zijn kop «sneuvelen en de heele troepenmacht wordt «uit Transvaal en Vrjjstaat gejaagd en «waarschijnljjk uit geheel Zuid-Afrika, min istens uit Natal. Dit is het begin van de «totale nederlaag van Engeland dat 6 «koloniën zal verliezen". Ook op deze voorspelling is, meenen wij van toepassingwat men hoopt, gelooft men Door een verschrikkelijken val is Donderdagavond omstreeks 10 uur mevrouw Oudshoorn, echtgenoote van den chef van het magazijn van de firma Miele Co., in de Kalveretraat, te Amsterdam, om het leven gekomen. In hare woning, boven den winkel, was zij bezig met de schoon maak en daar zjj zonder dienstbode was, beproefde zij zelve een raam te zeemen. Zij schijnt daartoe te zjjn gaan staan op het raamkozijn der derde verdieping, uit komende in de Gapersteeg en is daarbjj, vermoedelijk door een duizeling bevangen, van die aanzienljjke hoogte in de steeg gestort. De zware slag en den val deed dadeljjk een aantal menschen uit de Kal- veratroat en van het Rokin toeloopen, die de ongelukkige opnamen en naar binnen droegen. Een dokter werd gehaald, maar deze kon geen hulp meer verleenende dood was reeda ingetreden. Omtrent den te. St. Kruis gepleegden moordaanslag schrijft men uit IJzeudyke nader het volgende De 24-jarige E. B., werkman te Water vliet, zou binnen eenige dagen huwen met de 26-jarige M. C. M., dienstbode te 1 Jzen- djjke, waarvoor zjj reeds de toestemming der ouders van laatstgenoemde hadden verkregen. Zondag trokken de ouders van het meis je hun reeds gegeven woord in, hetgeen den jongen zoo wanhopig maakte, dat hjj naar Eecloo reisde, daar een revolver met 30 patronen kocht, den nacht om de wo ning der ontrouwe ouders doorbracht en ze 's morgens bij het uitgaan der kerk te St. Margueriete opwachtte nabij de grens ouder St. Kruis. Daar vroeg hjj den vader nogmaals om toestemming tot een huwelijk met zjjn dochter. Op het ontkennnende antwoord loste de jongen 6 revolverschoten op den vader, waarvan hem een in den arm en een in den schouder trof. E. B liep daana eenige minuten ver der, trof daar de moeder Tan het meisje en loste ook op haar 4 schoteneen ko gel ging door de kap van haar mantel zonder haar te wonden. Hierop nam hjj afscheid van het meisje en meldde zich vrjj willig bjj de marechaussee te IJzen- dijke aan ouder overgave van revolver en patronen. De verwondingen den vader toegebracht zijn van weinig beteekenis De dader was steeds een zeer oppassen de joQgen, die een gunstigen indruk maakt. Zich doodgedronken. Vrijdagmiddag kreeg de bierhuisboud- ster A. M. kl., huisvrouw van S., wonende op den Sumatraweg no. 21, te Rotterdam bezoek van een 41-jarige juffrouw, L. B. huisvrouw van A. Van O. en wonende op den Westzeedijk. Het viel de gastvrouw op, dat laatstgenoemde vrouw zich telkens verwijderde om ten slotte geheel weg te blijven. Na eenig zoeken vond men haar op het privaat. De ongelukkige was ge storven, waarschijnlijk door het overmatig gebruik van rhum, waarvan nog een hal ve flesch, die zij uit de kelderkast moest ontvreemd hebben, naast haar stond. Na dat dr. Broeksmit den dood had geconsta teerd tengevolge van verstikking in ster ken drank, werd het lijk per drenkelin genwagen overgebracht naar Crooswijk, daar de vrouw geen kinderen heeft en haar man zich op zee bevindt. Het ongelik in den Rijn bij Bingen. Nader wordt omtrent de oorzaak van het treurig ongeluk, dat Dinsdagavond, gelijk gemeld, in den Rijn bjj Bingen plaats had, het volgende verteld; De veerboot was kort geleden nog gerepareerd, doch niettemin bemerkten de opvarenden, toen zjj nog maar op geringen afstand van den oever waren, dat er water door den bo dem naar binnen drong. Daar de boot te veel menschen bevatte volgens nadere berichten zaten er 22 personen in, terwijl zjj slechts ruimte bood voor 12 begon er ook spoedig water door de zjj- en ach terkanten binnen te dringen, waar de planken van droogte van elkander gewe ken waren, en ten slotte verdween de ge- heele bodem onder de voeten der opvaren den. Doordien eeuigen overboord spron gen, sloeg het vaartuig om. Op het laatste oogenblik had een der geestelijken nog de tegenwoordigheid van geest zich op te richten en de absolutie over de ongeluk kigen uit te spreken. Deze geestelijke en de schipper dreven, vastgeklemd aan de overblijfselen van het vaartuig, den Rjjn af. Na korten tjjd bemerkten zjj in de duisternis, dat nog iemand op eenigen af stand zich zwemmende trachtte te redden. Op hun herhaald hulpgeschreeuw werden zij door een herbergier met behulp van een roeiboot gered. Drie ljjken van omgekomenen zjjn reeds aangedreven. Men schat het aantal per sonen, die den dood in de golven gevon den hebben, nu reeds op 19, van wie 5 studenten, 2 geestelijken en vier dames. Maar tot heden is dat pog niet nauwkeu rig vastgesteld kunnen worden. Een echtpaar, dat zich ook in de boot had willen begeven, werd op wonderdadi ge wijze gespaard, doordien een hond, dien zjj medegenomen hadden, weigerde in het vaartuig te komen. Man en vrouw besloten toen maar terug te bljjven en ontkwamen aldus aan een wissen dood. Het ongeluk heeft de aandacht geves tigd op de volstrekt onvoldoende wijze, waarop door 2 oude booten de veerdienst tusschen Rüdesheim en Bingen wordt on derhouden. Wanneer er geschikter gele genheid voor het gezelschap was geweest om over te komen, zouden zij zeker hun leven niet aan zulk een broos vaartuig hebben toevertrouwd. Van den onderkoning van Britsch- Indië is bericht ontvangen, dat meer dan vijf millioen personen daar bij voortduring te lijden hebben van den hongersnood. Ge lukkig is in de meeste provinciën in de laatste week regen gevallen, maar veel heeft dat niet geholpen Millioenen zulllen noodig zjjn om in den nood te voorzien, en het hongersnoodfonds, waartoe de Lon- densche Lord-Mayor het initiatief nam, heeft nog eerst 187.000 pond sterling in kas. Wat men anders geven zou, gaat nu alles aan de oorlogsfondsen. Niet minder dan 4000 personen zjjn in de afgeloopen week in Britsch-Indië aan de pest overleden. Zou de serie van rampen beginnen, die aan de verbrokkeling van te groot en daardoor zwak geworden rjjken plegen vooraf te gaan De Oorlog in Zuid-Afrika. In «War against War" vinden wij de volgende berekening overgenomen uit het «Home Magazine" Tot Maart 1901 verwacht Groot-Brit- tannië voor den oorlog te zullen uitgeven een bedrag van ongeveer 114,000.000. Werd dit geld besteed voor weldadige, op voedkundige en godsdienstige werken, dan zouden daarvan alle behoeltige ouden van dagen in het Vereenigd Koninkrijk onder steund, alle kinderen opgevoed, alle armen geholpen, alle zendelingen betaald, alle kerken met hun tienduizenden geestelijken onderhouden, duizenden herstellingsoorden, boekerijen en musea ingericht, duizenden technische scholen gesticht, aan millioenen brandstof, dekens en geneeskundige hulp verschaft kunnen worden en dan zouden er nog millioenen overbljjven voor derge- ljjke nuttige werken. De heer Stead teekent daarbij nog aan, dat men voor dat bedrag vier derde klasse kruisers van zuiver goud zou kunnen bou- Het wordt bevestigd, dat de Boeren in Natal in kleine detachementen om Sir Red- vers Buller'8 leger zwermen. Er zijn af- deelingen gezien bij Acfon Homes, bjj Dew- drop, bij Groblers Kloof en bij Helpmakaar. Vrij algemeen wordt daaruit de gevolg trekking gemaakt, dat de Boeren beproeven ook hier de guerilla in toepassing te bren gen, evenals in den Vrij staat. Een der cor respondenten echter ziet daarin het bewjjs, dat de Boeren geheel terug willen trekken uit Natal en het uitzenden van detache menten naar het Zuiden zou volgens hem slechts dienen om den terugtocht van de hoofdmacht te maskeeren. Deze hoofdmacht zou moeten helpen den opmarsch van lord Roberts te stuiten. Te Mafeking heerscht dermate de typhus, dat het garnizoen de eigenlijke stad heeft moeten ontruimen en nu in het Noord-Wes ten daarvan eene stelling, die als sterk beschreven wordt, heeft ingenomen. Inlanders, die uit Mafeking waren ge vlucht en te Gaberones aankwamen, ver haalden, dat do inwoners der belegerde stad veel honger lijden. Nu dat is zeker een geloofwaardig Kaffer bericht. De «Manch. Guardian" verneemt uit Bos hof, dat Donderdag een Britsche post vjjf mijlen ten Westen van het kamp werd af gesneden. Slechts één man, die gewond was, keerde naar het kamp terug; de overigen worden vermist. Vr jjdag maakten drie eskadrons cavalerie een verkenningstocht. De Boeren werden in troepjes van dertig tot veertig gezien tien rajjlen ten Westen van het kamp. Zij waren stoutmoediger dau gewoonljjk en trachtten de terugkeerende colonne te «snipen". In den Vrijstaat. BOSHOF, 21 April. Lord Methuen's veldleger dat een vooruitgeschoven stel ling innam bij Swartkopjesfontein ontving gis1 eren bevel naar Boshof terug te koe ren. Terwijl de troepen terugtrokken deden 2000 Boeren met drie kanonnen een krachtigen aanval op de colonue. De koloniale troepen en de Yeomanry bezet ten een kopje en hielden den vijand tegen totdat de colonne en de trein veilig voor bijgetrokken waren. De Eugelschen leden enkele verliezen men gelooft dat de ver liezen der Boeren zwaur zjjn, want zij rukten voorwaarts tot binnen 300 yards van het kopje. LONDEN, 21 April. Lord Roberts seinde heden uit Bloemfontein, dat de divisie van generaal Rundie gisteren vier mijlen ten zuidwesten van Dewetsdorp in gevecht geraakte met den vjjand, die een sterke stelling bezet had welke de stad dekte. De Yeomanry en de bereden in fanterie bezetten een andere stelling, die generaal Rundie in staat stelde den vjj and te verjagen en het hooge land te bezetten, dat lijj in bezit had gehad. He denmorgen vroeg trok generaal Rundie voorwaarts en nu is hjj opnieuw slaags met den vjjand. Onze verliezen van gisteren waren twee ernstig gewond, een officier en zeven man licht gewond. MASERU, 21 April. De insluiting van Wepener door de Boerenduurt voort; de vijand schijnt besloten te zjjn bet gar nizoen tot overgave te dwingen, voordat ontzet komt opdagen Hedenmorgen werd er uit de richting van Dewetsdorp hevig vuren gehoord. Een commando van We pener trok heden in groote haast daarheen. Men verwacht een ernstigen strijd. Bij Wepener. PRETORIA, 20 April. - Generaal De Wet rapporteert hedenmiddag van Wepe ner, dat. hjj de Engelschen daar nog om singeld houdt. Hij nam 11 gevangenen, waaronder een hoofdofficier der artillerie. Hjj bericht tevens, dat een troepenafdee- ling, komende van Aliwnl Noord, alle boerderijen in die buurt verwoest. MASEROE. 21 April. - Vier kanon nen der Boeren bombardeerden hedenmor gen het Wepener-garnizoen zeer hevig. In de richting van De Wetsdorp werd ge schutvuur gehoord. Kaffers berichten, dat generaal Brabant heden gezien is, optrek kende naar Boesmanskop, dat 32 K.M. van Wepener afligt. De Boerentroepen zijn in drie divisies verdeeld, waarvan twee ge reed zjjn om de ontzettingscolonne terug te slaan, terwjjl de derde Wepener inge sloten houdt. De Basoeto's zijn bij al deze operaties zeer belangstellende, doch ordeljjke toe schouwers. MASEROE, 22 April. Generaal Bra bant kwam gisteravond te Boesmanskop aan. Hedenmorgen viel hij de Boeren aan. IE1 IE XJIXjXJBT03ST. 70) Miu Capitola,» stotterde de arme Wool, Weg weggeloopen O, oDe majoor zal mjj de haren laten uitrukken I Doch kan ik er voor instaan, dat die heks plotseling in een ander veranderde, om mjj te ontvluchten Zjj kreeg voor mjjne oogen eene andere ge daante of eigenljjk alleen een ander gezicht. In plaats van zwarte haren had ze eensklaps blonde en daarna verdween zjj, zonder dat ik haar kon aanhouden. O, o, de majoor, de majoorIk ken hem, hjj zal mjj laten om brengen, als hjj hoort, dat ik hem zjjn lieve ling, zjjne Capitola niet terugbreng.* Daar men nit deze woorden niet kon op maken of Wool bjj volle verstand was, liet men hem voorloopig gekneveld en besloot men, een bode naar Warfieldhouse te zenden om den majoor van 't gebeurde in kennis te stollen. Wij sullen echter weer onze vriendin Capi tola volgen. TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. ,Wie zal 't spel winnen?* had Capitola zich afgevraagd, terwjjl ze achter miss Day de deur grendelde. Wat zal Wool zeggen?* ging ze in ge dachten voort, wanneer hjj zjjne miss, die hjj niet uit het oog mag verliezen, zoo ver anderd ziet. En oom danWat zal hjj woeden en donderen, als ik vandaag niet thuis kom I Hm Ditmaal zal er in 't .Ouweersnest* eene uitbarsting plaats hebben, dat geen steen op den anderen bljjft. Doch dit alles zal nog maar kinderspel zjjn, in vergeljjking met de woede van de heeren Lenoir, wanneer se inzien, dat hun door mjjne tusschenkomst èn 't erfdeel èn de erfgename ontsnapt is. Ha, ha, hain plaats van de rjjke miss Day, bljjft hun eene toegeloopen bedelaarster, zoo als mjjn oom mij noemt, als hjj slecht geluimd is het kind uit de Pavelstraat ia New- York. Welk eene teleurstelling! welke woede welk oen dorst naar wraakCap, Cap pas op, ditmaal is 't een gewaagd spelDoch stil, ik hoor de logge stappen van de lieve mistress Dorkeyik laat haar niet binnen, ze moet van buiten door de deur kunnen hooren, hoe ik ween. Eenige oogenblikken later klopte Dorkey aan. .Miss Clara,* riep ze, ,wil u niet naar beneden komen om te ontbjjten Mjjnheer Graven verwacht u.' Onder hevig snikken, dat haar stem onken baar werd, antwoordde Capitola, dat zjj geen eetlust had. .Nou, zooals u verkiest. Indien ge voor uwe bruiloft honger wilt ljjdun, dat is uwe zaak,* hervatte het ruwe wjjf en ging heen. Capitola werd verder niet gestoord en be gon zich te vervelen, toen Dorkey om vjjf uur 's avonds terugkwam. .Miss Clara, belieft het u nu misschien naar beneden to komen vroeg ze nogmaals aan de deur. Do kapitein is van Staunton terug en 't diner is gereed, men wacht alleen op u.* Onder zuchten en jammeren waagde Capi tola een langer antwoord. Zjj kon onmogeljjk naar beneden komen, verklaarde ze met haar roodgeweende oogen durfde ze zich niet aan haren voogd vertoonen. Dorkey ging weer heen. Kort voor zessen kwam de oude bewaakster voor den derden keer. .Kapitein Lenoir en mjjnheerCravenlaten vragen, miss, of u beroid is, mee naar de kerk to rjjden. Het rjjtuig staat gereed. Hot gejammer van Capitola ging nu in een luid schreien over. «Mjjn GodMjjn God moet 't dan zijn riep ze. >Ja,* antwoordde Dorkey, .tegenspartelen helpt niet. De kapitein is besloten geweld te gebruiken, indien ge niet gewillig volgt. Hjj zal de denr laten openbreken, wanneer ge niet opent. Gebrnik dus uw verstand, miss. Is het dan zoo'n groot ongeluk, een jongen man to trouwen Ach,* stamelde Cap, die nauwelijks haar lachen kon onderdrukken, .indien het dan zjjn moet,., mogen sjj mij halen.* Capitola maakte zich de weinige oogen blikken, dia haar nog restten, ten nutte, om zich tot den strijd uit to rusten. Ze had Clara's zwarten hoed opgezet en een dito sluier voorgedaan, zoodat men niets van haar ge zicht kon zien. .Zulke bruidskleeren mag ik wel,* fluisterde Capitola, die zelfs op 't beslissend oogenblik nog haar vrooljjke luim behield. .Welk een bekoorljjke bruid, die zoo zwart als een kraai naar dc kerk rjjdtJa, indien ze mjj her kennen, eer we in da kerk zjjn, dan ben ik verlorenZjjn we eenmaal aan 't altaar, dan ben ik gered, want pastoor Goodwin, de vriend van mjjn oom, zal mjj zeker in bu- scherming nemen. Capitola trok juist haar handschoenen aan, toen de twee heeren aan hare deur klopten. Zij openden. Lieve nicht,* zei Craven. «Hedenmorgen hebt ge mjj gedwongen tot u te spraken op eeno wjjze, die ik nu diep betreur. Uw weerstand en uw trots wekten mjjn toorn op. Vergeef mij, dat ik hard jegens u was. Nu ge weer de zachte Clara zjjt en ik n bereid vind, mjj naar de kerk te volgen, znlt ge u niet meer over mjj to beklagen hebben alles wat in mjjne macht is, zal ik doen, om n gelukkig to makeu. De vermeende Clara antwoordde slechts met snikken. Wjj zullen gaan!» riep de kapitein onge duldig. .Voor zulke verklaringen is na 't huwcljjk nog tjjd genoeg. We moeten om acht uur in de kapel zijn. Als je blieft.' Dit zaggonde wees hij op de deur. Craven bood zjjne bruid den arm aan, waarop Capitola linre hand logde. Met ge bogen hoofd, voortdurend weonoudc als een veroordeelde, die don beul ton dood luidt, ging ze naast Craven de trap af. Rechts ging de kapitein. Zoo kwamon zo aan bet rjjtuig, waarin allo drie plaats namen. De reeds invallende duisternis het was November begunstigde Capitola's waagstuk. Eenmaal in het rjjtuig, kon ze hopen, niet meer her kend te wordeD. Na een sterker, rit van twee uur kwamen ze voor de boschkapel van Tip-Top aan. Tevergeefs had Craven onderweg beproefd, zjjne bruid aan 'I praten te brengen. Ze wei- gordo hardnekkig ieder antwoord slechts een paar maal had ze eventjes ja geduisterd, waarin zelfs ccn geoefend oor toch de stom van Clara zon herkend hebben. De kapel stond eenige possen van den weg. Hierin zag 'apitola een middel tol redding. Het was wel laat, toch konden er misschien nog menschen voorbjjkoaicn. Do verlichte vensters zouden de nieuwsgierigheid dor voor- bjjgangers gaande maken en dan kwam er van zelf hulp. Toen 't rjjtuig stil hield, stapten de heeren Lenoir 't eerst uit on daarnu volgde de bruid. Craven en Lenoir namen haar tusschen zich en traden langzaam het heiligdom binnen. Wat Capitola gehoopt had, namoljjk dat er menschen binnen zouden zijn, was gebeurd. Vjjf of' zes boeren, die van Tip-Top naar huis gingen, wilden zien, wal hier nog op dit ongewone uur zou plaats hebben De twee boeren koken do nanwezigen met scherpe blikken aan Capitola heette hen in haar hart welkom. Een gemompel van verbazing ging uit de toeschouwers op, als deze do zwart gekleede on gesluierdo dame zagen. Capitola meeudo te verstaan, dat zjj zich afvroegen, hoe deze kleeding bjj een bruiloft paste! Terwjjl zjj met hare twee geleider* door den hoofdingang de kapel betrad, verscheen op 't koor reeds de eer waarde'hoer Goodwin, die zich voor het altaar plaatste en het bruids paar verwachtte. «We zjjn niet alleen,* duisterde de kapitein zjjn slachtoffer in 't oor, terwijl zij 't altaar naderden. Wisch uw tranen af, anders baart het opzien.* .Ik ween al niet meer,* hernam Capitola zachtjes. De kolonel, over dit antwoord verwonderd, wist niet hoe hjj 't had. lljj zag de bruid van zjjn zoon verbaasd aan. ZonderlingZjj ging niet meer zoo gebogen, ziu aarzelend, zoo gedwongen. Bezat zjjne pupil zulk een sterke wilskracht, dat zjj hare gemoedsaan doening zoo kon beheorsclien Welke ver andering was er in haar gebeurd, dat zjj zich ccnsklap9 zoo moedig in luiar lot scheen te schikken Zou ze werkeljjk van plan zjjn, op 't beslissend oogenblik .neen» to zeggen? (Wordt vervolgd.)'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1