KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen. Het Spookhuis. Ho. 2839. Woensdag 2 Kei 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Hit het Buitenland. En zjjn °P 1,et oogenblik geene groote ge wichtige feiten van het oorlogstooneel in Zuid- Afrika te vermelden, schoon ook de vijande lijkheden voortduren en de opmarsch derEn- gelsche troepen in de richting van Pretoria voorbereid wordt. Uit Bloemfontein wordt ge meld, dat de pogingen van de Engelsehen, om het op het Vrijstaatsche gebied de terug trekkende Boeren te omsingelen totaal mis lukt «ijn. Een troepenmacht der Engelschen rukte van Paardekraal in oostelijke richting op, langs de kopjes, die de Boeren bezet hiel den, en die de Engelschen bjj hun opmarsch bestreken. Terwijl de cavalerie oprukte, be schoot de artillerie de stelling der Boeren, en dezen trokken langzaam en zeer behoedzaam af. 't Bljjkt bij zulke gelegenheden meer en meer, dat de Boeren, door de opgedane er varingen veel geleerd hebben, en zich zoo veel mogelijk voor verliezen weten te vrij waren. Gedurig zijn in de laatstverloopen dagen berichten aangekomen omtrent het vervoer van Zuid-Afrikaansche krijgsgevangenen naar en hunne aankomst op het eiland St. Helena. Vóór het vertrek uit Kaapkolonie had aldaar het volgende plaats. De heer Schreiner, eerste minister der kolonie, protesteerde heel sterk tegen deze transportatie der krijgsgevangenen. Een invloedrijke deputatie van predikanten drong bjj Sir Alfred Milner, den Britschen vertegenwoordiger te Kaapstad, aan op het vernietigen van dat besluit der hooge Britsche Overheid. En binnen weinige dagen werd een petitionement van vrouwen in de Kaapstad op touw gezet met hetzelfde doelde transpor tatie der krijgsgevangenen tegen te houden. Een dame te Stellenbosch stelde een ver zoekschrift in dien geest op, en binnen een paar dagen had men een groot aantal naam- teekeningeu van vrouwen en moeders aldaar en in den omtrek, ook nit Kaapstad, 't Plan bestond, om met de aanbieding van dit adres een dames-comilé te belasten, doch men ver nam, dat do heer Milner naar Bloemfontein was vertrokken. Men bewerkte nu, dat het verzoekschrift den Bewindsman ten spoedigste werd achterna gezonden. De petitie bevatte meer dan 1000 handteekeningen, waaronder 250 uit Kaapstad alleen. Dit alles, dus klaagt men terecht, heeft echter niets mogen baten. De overheid bleef doof voor die wenschen, evenals indertijd voor de bedeLaat er toch geen oorlog komen In Engeland, waar men met zoo groot ver langen bezield is naar nieuwe berichten voor glansryke zegepralen, oefent men zich voort durend in geduld en afwachting. De moeie- ljjkheid vaa het terrein en de vermoeidheid der manschappen, die tot den opmarsch zjjn aangewezen, moeten dienst doen als middelen, om vooralsnog te berusten in het uitblijven van de gunstige tijdingen, waarnaar men in het Vereenigd Koninkrijk hoopvol uitziet. In het Lagerhuis deelde dezer dagen een der ■inisters ter meerdere geruststelling mede, hoe groote zorg het legerbestuur in Engeland gewijd heeft aan de voorziening in hetgeen op het oorlogsterrein voor de voortzetting der operatiën noodig geacht wordt. 42.000 paar den en 23.000 muilezels zjjn derwaarts ge zonden. De minister deelde verder de hoofd redenen mede van 't uitstel van den nu weldra te wachten opmarsch. Dit neemt echter niet weg, dat ook de ge duldigste Engelschman zich zal moeten ver wonderen over een werkeloosheid van Lord Roberts gedurende niet minder dan zes weken. Eu dio werkeloosheid werd aan den dag gelegd, nadat President Kriiger zijne overtuiging had uitgesproken, dat de oorlog nü eigenlijk een begin zou nemen. Bjj de beoordeeling hiervan zal men in Engeland toch stellig ook niet ver geten, dat de Britsche opperbevelhebber nè de verovering van Bloemfontein verzekerde, dat de inbesitneming van Pretoria wel spoedig zou volgen, 't Was, meende hjj, een quaestie van enkele weken. Reeds noodde hjj gaston aan zijne tafel in de hoofdstad van Transvaal, 't Is goed, dat de geïnviteerden in dien tus- schentjjd geen gebrek aan voedsel behoeven te ljjdenLaten de Engelschen maar erkennen, dat hun opperbevelhebber zich danig heeft misrekend. Hjj heeft zjjn vijand niet weinig onderschat, die, dit is thans onwederlegbaar gebleken, mot doortastendheid voordeelen weet te behalen, onder voor hem schijnbaar ongun stige omstandigheden, cn wat zeker een groote kunst en een belangrijk voordeel aan brengt nederlagen van beteekenis weet te vermjjden. niËUUiTiJuiienii. HELDER, 1 Mei 1900. Vrijdag j.1. hebben te Amsterdam na voldoend afgelegd examen de acte als onder wijzer verkregen de heeren R. Th. de Cock en J. W. Marmelstein, kweekelingen aan de Rijks-Normaalschool alhier. Aan den conducteur der artillerie H. J. Bakker alhier, is de gouden medaille met daarbjj behoorende gratificatie wegens 36-jarigen trouwen dienst toegekend, welk eereteeken hem 5 Mei zal worden uitgereikt. Naar wij vernemen wordt binnenkort door de Directie der Marine te Willemsoord aanbesteed >Het verrichten van onderhoudswerken aan gebouwen, enz., van het Maritieme eta blissement Willemsoord, gedurende 1900". R00DE KRUIS. Het Heldersche comité van bet Nederland- aclie «Roode Kruis" hield Vrijdagavond 1.1. in de bovenzaal van 't cafó •Central" een algemeene vergadering. Na de opening der vergadering door den Voorz., den heer Dr. C. Alers, las de Secretaris, de heer W. H. C. ten Brummeler, de notulen van de op 15 Maart j.1. gehouden bestuursvergadering, die goedgekeurd werden. Daarna werd mede gedeeld, dat de rekening van den Penning meester door de heeren C. Stammes, H. M. Dito en P. Spruit was nagezien en als be- wijs hunner goedkeuring door hen was getee- kend. De Penningmeester, de heer G. E. Kloosterhuis, gaf daarop naar aanleiding dier rekening omtrent den toestand en de werking der vereeniging eenige toelichtingen. Hieruit bleek, dat sedert 1896 tot 14 Maart 1900 de ontvangsten hadden bedragen f 1729,62» en de uitgaven f 1479,31' zoodat er een batig saldo is van f 250,31. Door het bestunr was aan 't Iloofdcomite in den Haag overgemaakt in October 1896 ten behoeve van den oorlog in Atjeh f 150 en in October en November 1899 voor den Zuid-Afrikaanschen oorlog f 1200. Om deze laatste belangrijke som te kunnen overmaken was de steun van Helders ingezetenen noodig, die verleend werd, nadat men in October 1.1. circulaires in de gemeente mot het verzoek om hulp verspreid had. De pogingen waren goed gelukt, want de gehou den collecte en de bjjdragen van verschillende vereenigingen met inbegrip der contributiën van de nieuwe ledea hadden circa f 1200 be dragen. Belangrijke bjjdragen waren o.a. in gekomen van de Loodsenrereeniging .Recht door Zee", Onderofficiersvereeniging Admi raal de Rujjtcr', Marine-Machinisten Club, Muziekvereeniging Cresendo", Mannenkoor Sta Pal" en van de firma Oudkerk en Van Praag. Ook het ledental alhier nam aanmer kelijk toe127 nieuwe leden meldden zich aan, zoodat hun gezamenlijk getal thans 145 bedraagt. Uit dit verslag, evenals uit dat van den Secretaris, bleok duidelijk, dat het Comité met vrucht was werkzaam geweest in oen schrjjven van 't hoofdcemitó werd dan ook dank betuigd voor den ijver en de toe- wjjding in 't belang der goede zaak alhier betoond. Vervolgens werd door het bestuur eenige reglementswijzigingen voorgesteld, die wegens de veranderde tijdsomstandigheden noodig waren en die met algemeeae stemmen werden aangenomen. Het gewjjzigde reglement zal alsnu ter goedkeuring aan het hoofdbestuur opgezonden worden. Na afloop dezer werkzaamheden hield de Voorzitter, de heer Dr. Alers, een interessante lezing over Het Roode Kruis, zjjn ontslaan, zjjn werkkring en zjjn verhouding tegenover de ooilogsmarine' In duideljjke trekken werd geschetst, dat in vroegere eeuwen de slachtoffers van den oorlog geheel aan hun lot waren overgelaten en de verzorging van zieke en gewonde sol daten zeer onvoldoende was, dat sedert 1863, toen te Geneve het Roode Kruis werd opge richt daar veel verbetering in kwam, en sinds dien tijd genoemde vereeniging velen ten zegen is geweest. In 1869 werd door Koning Willem Hl bij Koninkljjk besluit een Nederlandsche vereeniging van dien naam tot stand gebracht en in 1870 door het Nutsdepartoment alhier het initiatief genomen voor de oprichting van een Helders Comité'. Op een conferentie van de wereldtentoonstelling te Parjjs werd het vraagpunt besproken om den werkkring ran 't Roode Kruis ook uit te breiden tot de slacht offers van een zeeoorlog. Hospi aalschcpen, varende onder de vlag van 't Roode Kruis, zouden bjj zeeslagen dezelfde diensten aan gekwetsten, zickea en schipbreukelingen kun nen bewjjzon als de ambulanco's op een slag veld. Op de vredesconferentie van verleden jaar te 's Hage gehouden zjjn dan ook dezelfde beginselen ten opzichte der verpleging van slachtoffers van een zeeoorlog aangenomen, als reeds jaren bindende zjjn bjj een oorlog ter land. Met den wensch, dat bjj het uitbre ken van een zeeoorlog het Roode Kruis ook zjjn nuttige werkzaamheden in deze richting moge uitbreiden, sloot spreker zjjn boeiende rede, die algemeen toegejuicht werd en die waarschjjnljjk in druk versclijjnen en aan de leden toegezonden zal worden. Zaterdagavond 1.1. hield de Gymnastiek- en Exercitie-Vereeniging .Pro Patria* in „Musis Sacrum' een feesteljjke vergadering. Nadat de voorzitter, de lieer F. C. H. Schlah- mileh, met een gepast woord had geopend, werden, onder leiding van den Directeur, den heer M. P. Hoojjdonk, gymnastische oefenin gen uitgevoerd. Aan rek, paard en brug werd over 't algemeen flink gewerkt, waaruit men kon opmaken, dat men zich vljjtig voor bereid had en directie in goede handen is. Ook de vrije oefeningen werden metjuisthoid uitgevoerd, terwjjl de gymnastische standen uitstekend voldeden en luid toegejuicht wer den. Tot afwisseling dezer gymnastiek- nummers werden eenige koddige voordrach ten gehouden en het kluchtspel .Een half uur bjj den Kapper' opgevoerd, dat het ge heel tot een prettigen avond maakte. Een geanimeerd bal besloot deze feestelijkheid. Tjjdens het bal was den bezoekers nog een aangename verrassing bereid. Een oud lid van »P. P.» gaf een vertooning met een graphophone. .Nerva", een afdeeliug van den Ned. Bond van Post- en Telegraafbeambten .DePost', gaf Zondagavond in het lokaal ,'t Centrum' een donateursavond. Vrjj talrjjk was de opkomst van donateurs, begunstigers en leden met hunne dames. En zjj allen hebben zich zeker uitstekend geamuseerd. De president, de heer J. Akkerman, heette in een openings woord alle aanwezigen harleljjk welkom en wees vervolgons op het streven van .Nerva*, om verbroedering tusschcn zjjn leden te bren gen en om langs wetteljjken weg hun stof felijke en zedeljjke belangen te behartigen. Daarna werd door de leden het bondslied aangeheven en vervolgens een zeer afwisse lend programma uitgevoerd. Verschillende vrooljjke voordrachten werden er gehouden en een bljjspal ,Ecn uurtje in de Salon' ten tooneele gebracht. Doch ook een paar stukjes van ernstige strekking, betrekking hebbende op den Z.-Afrikaansche oorlog, werden met aandacht gevolgd en Hink gcapplaudiseerd. Niet onvermeld mogen we nog laten het waarlijk verdienstelijk Vioolspel van den heer Markus en zjjn beide zoontjes, dat warm toegejuicht werd. Begrijpelijk is 't, dat bet geheel, volgens Heldersche gewoonte, door een bal werd gevolgd, en zoodoende een aan genaam slot gaf van dezen gezelligen avond. De Tweede Kamer is tegen Dinsdag 8 dezer bijeengeroepen. De Eerste Kamer zal op Maandag 28 dezer bijeenkomen, ter behandeling van de door de andere Kamer aangenomen Ongevallenwet. De Rijkscommissie tot het examinee- ren van machinisten aan boord van koop vaardijschepen heeft in hare te Rotterdam gehouden zitting uitgereikthet diploma C aan de heeren J. N. L. Deloni d'Ame en J. Vermeulen en het diploma B aan de heeren W. H. van Lindonk, J. Sülzle en H. J. J. Hartman. Vjjf candidaten had den zich aangemeld. Het eerstvolgend examen zal aanvangen op 26 Juni te Amsterdam. Het Leger des Heils zal op 20 Juni a.s. zjjn velddag houden te Velsen, op het buitenverblijf Waterland, toebehoorende aan jhr. mr. J. W. G. Boreel van Homelanden, burgemeester van Haarlem. Men schrjjft Op het eiland Urk verkeert men in de grootste ongerustheid over het lot van twee jongens, die Vrijdagavond de haven uitge varen zijn en niet terugkeerden. Alle na sporingen bleven vruchteloos. Men vreest, dat het ranke vaartuigje is omgeslagen en beide waaghalzen in de Zuiderzee zijn ver dronken. De pas nieuw gebouwde waterleiding te Bergeu-op-Zoom, waarvoor aan den heer D. de Leeuw do concessie was verleend voor 99 jaren, is reeds nu door de gemeente in eigen beheer overgenomen. Het water, van deze leiding, dat door luchtdruk uit den grond wordt geperst, moet van uit stekende kwaliteit en voor de ingezetenen van Bergen-op-Zoom een ware uitkomst zyn. Eene verrassing voor de kaartentellers van de algemeene volkstelling was het dezer dagen, toen tg op eenige kaarten van een Zierikzeesche familie, behalve de gevraagde inlichtingen, ook de fotografische portretten vonden van de verschillende leden van het huisgezin. Het was een photograaf, die op deze wijze het nauwkeurigste beeld van zich en deleden van zijn gezin meende te kunnen verschaffen. Donderdagmiddag te 4'/j uur is te Bennebroek een vreeseljjk ongeluk gebeurd. Daar waren toen twee heeren, Schotten, om de bloemvelden te zien, toen de stoom tram HaarlemLeiden bij de Bennebroeker- laan aankwam. De heeren wilden op de in beweging zijnde tram springenden een gelukte dit, doch de andere kwam tegen een oud kanon dat op den hoek van den weg staat, viel daardoor en juist met het hoofd op de rails. Hij kreeg alle wagens daarover, zoodat de ongelukkige dadeljjk dood was. Zijn Ijjk werd gebracht in het hotel »De Oude Geleerde Man", waar het nog is. De ongelukkige is James. M. Wallace, student aan de universiteit te Edinburg. Hij is 26 jaar oud. Hij woonde teCoupar Angus en was eenige zoon. Zijn vriend heet William A. Cadbury. Deze is in de Geleerde Man gebleven. De familie werd getelegrafeerd en deze zond bericht dat het ljjk naar Schotland moest worden overgebracht. Vrijdagochtend heeft zekere Koster, Duitscher van geboorte, thans wonende te Venlo, aldaar in een huiselyken twist zijn jongste kind, een meisje van 15 maanden, den hals afgesneden. Zijn poging om ook zijn andere kind te vermoorden, is hem nog belet kunnen worden. Hjj heeft daarop de vlucht genomen in de richting van de Duitsche grens. De politie vervolgde hem te paard en op de fiets en arresteerde hem. Vrijdag heeft zich de justitie van Heerenveen naar Ureterp begeven ten einde een onderzoek in loco in te stellen naar een vergiftigingszaak. Een vrouw aldaar is bezweken na het gebruik van geneesmid delen, haar door onbevoegden verstrekt. Van schrik gestorven. Te Amsterdam zou J. Mulder, Daniël Stalpertstraat, met eene karaf in de hand naar zijn woning gaan, doch had het on geluk van de trap te vallen, waarbij hij zich door de gebroken karaf den polsader afsneed. Zijn vrouw, op het gerucht toe gesneld en haar man vreeseljjk bloedend ziende, kreeg eene beroerte en stierf na eenige oogenblikken. De man werd naar het gasthuis gebracht. De bekende hardlooper Snoek heeft een kranig stukje uitgehaald. Hij had ge wed, dat hij de stoomboot der firma Carsjens, van Leiden naar Amsterdam, zou bjj houden de boot ging af, de looper »startte" en den ganschen weg ging het »zjj aan zjj". Toen Snoek te Amsterdam aankwam, ver klaarde hij er nauwelijks esu zweetje bjj- gehaald te hebben. De weddenschap heeft hjj dus schitterend gewonnen. Groote brand in Amerika. LONDEN, 27 April. Een groote brand te Ottawa brak gisterenochtend uit in de oude voorstad Huil aan den overkant van de Ottawa-rivier. De kracht van den wind dreef de vlammen weldra over de rivier, nadat de geheele voorstad met talrjjke gebouwen, zaagmolens en papierfabrieken in de asch was gelegd. Tweeduizend gezinnen zjjn dak loos gemaakt. De vlammen tastten weldra geheele blokken huizen aan en verwoestten die, magazijnen, schuren met gezaagd hout en timmerwerven in het westeljjk gedeelte van Ottawa werden een prooi der vlammen. Ook het station van de Canadian Pacific, onnoemlijke stapels gezaagd hout en het centraal station voor de electrische ver lichting gingen in vlammen op, zoodat de straatlantaarns werden uitgedoofd. Het parlement, dat geen licht had, was genood zaakt zijn zitting te verdagen tot Dinsdag. Montreal, Toronte, en Hamilton zonden bluschmiddelen, maar gisterenavond woed den de vlammen nog voort en dreigden geheel Ottawa in de asch te leggen. De bevolking van de stad kampeerde op de pleinen. Men zegt dat ettelijke menschen zijn omgekomen. De schutterjj doet politie- dienst. LONDEN, 27 April. De dópêches van hedennacht uit Ottawa stellen het buiten twijfel dat de brand het werk is van Feni- ans, omdat de brand tegeljjkertjjd uitbrak op drie plaatsen te Huil en Ottawa, zoodat de brandweer, wier commandant omkwam, hulpeloos verdeeld raakte. De vlammen werden zoo fel voortgezwiept dat rijdende straatwagens tramwagens aanstakende trampassagiers ontsnapten nauwelijks. Te middernacht werd de sehade reeds op 20 millioen dollars geraamd. OTTAWA, 27 April. De brand ontstond in een houten buisje te Huil. De orkaan droeg het brandende hout ver, en breede wolken vonken die over de rivier woeien stichtten nieuwe branden op vele plaatsen hier in Ottawa. De gissing dat de brand is aangestoken door Fenians die voor de Boeren waren, berust op geen enkelen deugdelijken grond. De Oorlog in Zuid-Afrika. Volgens een Reuterbericht uit Pretoria ontstond de ontploffing te Johannesburg in een magazijn waar rookloos kruit werd bewaard, aan den overkant van de straat waarin de gieterij van Begbie staat. Der tien werklieden in het magazyn werden aan stukken gescheurd en er zjjn, volgens de laatste berichten, ongeveer 50 gewonden. Aan een verslaggever van de »Liberté" heeft de uit Transvaal teruggekeerde inge nieur Léon medegedeeld, dat de heer Grünberg (dezelfde die bjj de ontploffing te Johannesburg licht gewond schjjnt te zjjn) vijfhonderd werklieden onder zich had, die alle mogeljjke projectielen, o. a. de prachtigste granaten, maakten, zoodat Transvaal niet behoefde te vreezen voor gebrek aan krijgsvoorraad. LONDEN, 27 April. Aan particuliere niededeelingen uit Pretoria wordt ontleend, dat de Boeren niet voornemens zjjn, Jo hannesburg te verdedigen en dat er bjj vernieling der mjjnen een drietal jaren ge arbeid zou moeten worden aan de herstel ling, bjj tenkostelegging van vele millioenen. De hoop onder de Boeren, ten aanzien van het welslagen der deputatie-Fischer, -Wol- marans, -Wessela is zeer gering. Te Pretoria zjjn de groote kanonnen van Colenso en Ladysmith teruggekomen en na een gron dige inspectie in de verdedigingslinie op genomen, terwjjl de maatregelen, aangaande de voeding, van dien aard zjjn, dat de stad het gedurende twee jaar zou kunnen uit houden zonder nieuwen aanvoer van buiten, e e PRETORIA, 26 April. Latero berichten omtrent de ontploffing in de Begbie-gieter jj te Johannesburg toonen aan, dat het verlies aan menschenlevens veel grooter was dan eerst gemeld werd. Dertig personen werden gedood, vier-en-vjjftig gewond. De overheid is ervan overtuigd, dat de ramp niet aan het toeval te wijten ietal van arrestaties hebben plaats gehad. IF'IH UILLHTOIT. 72) .Wool vertelde mjj, dat hjj u tot Tip-Top vergaseld had," ging Herbert voort, .en dat gjj u voor zjjne oogen in een andar veranderd badt an met den trein was weggereden. Ik begreep natuurl|k niet, wat ik van dit alles moest denken. Je hadt zeker weer een dolle streek uitgehaald. Ik besloot dadelyk naar Warfieldhouse te gaan, huurde mjj om gauwer te sjjn dit paard en begai mjj met Wool, dien men op mjjne verantwoordelijkheid losliet, op weg. Zooals je weet, loopt de weg langs de kapel, de verlichte ramen trokken mjjn aan- dacht. Ik hoorde luid sprekennaar 't scheen oen woordenwisseling. Ik steeg af, gaf Wool mjjn paard en trad binnen. Ik kon mjjn oogen nauweljjks gelooven, toen ik uw stem koorde, het overige weet je.' •Ja, en ik dank je er voor,* riep Capitola, want wie weet hoe het mjj zonder uw krach- tigen bijstand gegaan ware.' Het was halt tien, toen 't kleine gezelschap te Warfieldhouse aankwam. De oude majoor had weer heftig uitge varen over het lang uitblijven zjjner nieht, doch nu hjj zoo onverwachts sjjn neef weerzag als officier, bedaarde zjjn toorn jogens Capitolu. Herbert vertelde hein haar avontuur, schil derde hem haar moedig gedrag en hoe zjj de handelwjjze ran kapitein Lenoir en diens zoon aan don kaak gesteld had. Nu kon majoor Warfield zich niet langer inhouden, hjj drukte haar aan zjjn hart en verklaarde, dat zjjn lieve nicht het moedigste meisje van de wereld was. DRIE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. In den toestand, waarin onze vriendelijke lezers mistress Rocke vonden, toen we er den eersten keer binnentraden, zoo vinden we haar ook nu weer daar. Hot ziet er armelijk uit, maar do woning is kraakzindelijk, we zien er nog hetzelfde verschoten tapjjt en de vroegere meubelen. Ook de voormalige bewoonster, onze oude bekende, do in stilte lijdende mistress Rocke, zit weer in het vertrek. Wel ziet zo er bleeker, magerder uit dan vroeger. Ze is niot aan naaiwerk bezig, maar heeft voor haar liggen zes brioven van Traverse. Hjj is nu in Saint-Louis en schrjjft elko week geregeld; dit is voor de arme verlatene de eenige troost in hare eenzaamheid. Lieve, goede moeder!' schreef hjj, .uw laatste brief was mjj een ware troost, het bewustsjjn, dat gjj gezond zjjt, hondt myn moed staande. Uit mjjne vroegere brieven weet ge reedt, dat ik geen reden heb, over mjjn verbljjf alhier te klagen. Naar den korten tjjd, dien ik hier vertoef, is mjjne practijk reeds tameljjk uitgebreid. Eene zaak echter ontstemt mjj te midden der verstrooiingen, die mjjn beroep mjj aan biedt, nameljjk, dat ik van den eenen dag tot den auderen op een brief van mijn lieve Clura wacht. Het is nu reeds zeven weken sedert de ellendeling haar ons ontrukte en nog bezit ik geen enkelen regel van hare geliefde hand Ook door uwe tusschenkomst kreeg ik geen bericht van haar, ja, gjj zelf schrjjft mjj, dat gjj sedert niets meer van haar gehoord hebt en dat gjj ook niet de oorzaak van haar stilzwjjgen kondt vernemen. Ik begrijp, lieve moeder, dat gjj er niet toe kunt besluiten zjjn huis te betreden, om Clara te bezoeken, doch zoudt ge niet door een derde inlichtingen kunne'n inwinnen P Ik mag niet aan hare liefde en getrouwheid twjj- felen, want deed ik dit, dan ware ik harer niet waardig. Ik ben overtuigd, dat Lenoir mjjne en uwe brieven onderschept, doch zal hjj zich hierbjj bepalen Zal Clara niet ljjden onder zjjne brutaliteit, zal hjj niet trachten haar belofte te doen breken, te meer, daar de ongelukkige niemand hoeft, aan wien zjj haren nood kan klagen Daarom verzoek ik u nogmaals, lieve moe der, omtrent den toestand van Clara zeker heid in te winnen en zou dit niet kunnen, dan persoonljjk Clara te bezoeken. Dit, lieve moeder, verwacht en hoopt van u, uw dankbaro Traverse.' Arme zoon!» zei mistress Rocke, als ze den brief gelezen cn weer opgevouwen op tafel gelegd had, ,gjj weet niet wat gij van mjj verlangt! Ik zou het .Spookhuis* be treden, zjjn huis! Hoe is dit mogelijk na de gebeurtenissen, die mjjn zoon onbekend zjjn? En toch,' voegde zjj er bjj, zal ik het moeten doen, anders zou Clara mjj eene on dankbare noemen.' .Dat zal ik nooit, lieve moeder,* riep op dit oogenblik de stem van een joDg meisje, dat ongemerkt door de geopende deur was binnengetreden en een oogenblik later in de armen harer moederljjke vriendin lag. Het was Clara. Onze lezers kunucn zich de vreugde voor stellen, waarmee mistress Rocko het lieve kind aan haar hart drukte. Wat hadden ze elkaar veel te vertt jn en te vragen I Na het stoer ontbjjt, dat mistress Rocke hare jeugdige vriendin voorzette, vertelde Clara alles, wat zjj sedert haar vertrek van Willow-Heights beleefd had, totdat zjj door de kloeke daad van Capitola verlost werd. //Nu is het mjjn plan,< zoo besloot zij, dokter Williams te verzoeken, dat hjj zich opnieuw voor mjj tot de rechtbank wendt. Indien wij nu bewjjzen, hetgeen nu niet moeielijk zal vallen, hoe ver mjjn voogd zjjne macht over mjj te buiten ging, twjjfel ik cr niet aan of de rechter zal een anderen voogd benoemen of tenminste de laatste wilsbeschik king mijns vaders omtrent mjjn verbljjf te Willow-Heights doen naleven.' ,God geve hot, mjjn kind,' hernam mistross Rocke. O, die Lenoirs 1 Er zjjn geen grooter huichelaars dan zij, geen gevaarljjker men schen dan deze kapitein en zjjn zoon Doch wjj zullen op de Voorzienigheid vertrouwen, God zal u helpen .Indien ik slechts verkrjjgen kan,' zeide Clara, .dat ik met u, lievo moeder, mjjn ge liefd Willow-Heights kan betrekken. Het is immers nog onbewoond, niet waar? ofschoon mjjn voogd hel wilde verhuren.' .Ja, het is ledig,' hernam mistress Rocke, .en wel om eene zonderlinge en kinderachtige reden. ,En dio is?' vroeg Clara nieuwsgiorig. Denk eens aan, lieve Clara, mei zegt, dat het in uw huis spookt. Er zijn menschen, die beweren, des nachts een blauw licht aan het raam gezien te hebben. Gisterennacht zou den de buren oene witte gedaante aan het raam bemerkt en een akelig gejammer gehoord hebben.' Een gejammergisterennacht her haalde Clara, terwijl zjj zioh het akelig too- neel herinnerde, dat in het .Spookhuis», voor zoover zjj het geboord had, moest zjjn voor gevallen. Bljjkbaar staat dit in verband met eene misdaad, die onmiddelljjk in mjjno nabij heid, in een kamer boven mjj gepleegd is. Oordeel maar zelf,» voegde Clara er bjj, ter wjjl zjj hare moederljjke vriendin breedvoerig begon te vertellen, wat zij dien nacht in 't Spookhuis* beleefd had. Met gespannen aandacht volgde mistress Rocke het verhaal harer jeugdige vriendin en beaamde volkomen haar vermoeden, dat door de twee Lenoirs een misdaad begaan was. Waarschjjnljjk was iemand naar Willow- Heights vervoerd, want Clara had duideljjk, naar 't scheen, een ljjk de trap af kobron sleepen en dadeljjk daarna een rjjluig hooron wegrjjden, waaria kapitein Lenoir zeker iemand naqr Willow-Heights vervoerd had. Dat de buren gejammer gehoord hadden, deed ver moeden, dat bedoelde persoon niet vermoord, maar wel zwaar gewond hier gebracht was, waar zjj onder toezicht van een agent van Lenoir gevangen gehouden werd. Beide vriendinnes bespraken nog lang deze gewiehtige gebeurtenis, die zjj ook aan dokter Williams wilden meedeelen, om een onder zoek te doen instellen en begaven zich ein- deljjk ter ruste beiden gelukkig weder vereenigd te zjjn. Den volgenden morgen vinden wjj mistress Roeke en Clara reeds vroegtjjdig op weg naar het ongeveer twee uur verwjjderde Staunton. Uit voorzichtigheid waren ze te voet gegaan, daar ze op 't spoor wel eens den kolonel konden treffen, die zeker druk in de weer was met zjjne voortvluchtige pupil te zoekon. Te Staunton aangekomen, vervoegden ze zich dadeljjk bij dokter Williams, die geluk kig thuis was cn de dameB met blijde ver rassing ontvingClara weer te zien was voor hem .in heel onverwacht toeval. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1