KLEINE COURANT Opruiming 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. BLAZERSCHUIT. Stucadoorskalk een groote partij 188. J VAN WILLIGE! „Het oude Victualiehuis." Ho. 2840 Zaterdag 5 Mei 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69. KALENDER DER WEEK. MEI, Bloeimaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 4 n. 22 m. Onderg. 7 u. 43 m. Zondag 6 Eerste kwartier. Maandag 7 Dinsdag 8 Woensdag 9 Donderdag 10 ▼rjjdag 11 Zaterdag 12 l il hel Buitenland. Eindelek tal dan de opmarsch vaa het Britsche leger in noordelijke richting ter ver- overing van de Transvaalsche Republiek wel moeten volgen. Engelsche bladen beginnen opnieuw bysonderheden medetedeelcn, omtrent den toestand te Pretoria, in welke stad, vol gens de verzekering van Engelsche corre spondenten, toebereidselen zjjn gemaakt voor een langdurig beleg. Het lijdt geen twijfel, dus wordt verzekerd, of de vermeestering der verdedigingswerken van Pretoria sal voor de Engelsehen een zeer moeilijke taak zijn. De iorten zjjn op de meest wetenschappelijke wijze gebouwd, en de toegangen tot de stad zijn geducht verdedigd. Er zjjn mijnen gelegd op geschikte plaatsenhet grove geschut is in eene stelling geplaatst, die de geheele val lei van de renbaan bestrijkt. Met een aantal •lectriBche lichtwerpers kan men den geheelen omtrek, verscheidene mijlen in het rond, ver kennen. De voorraden van levensmiddelen en krijgsvoorraad zyn ontzaglijkéén magazijn alleen bevat 50.000 zakken maïs, en de groote importeurs hebben geweldige reserve-voorraden voor rekeniDg der Regeering ingeslagen en opgelegd. Wat de waterquestie betreft, men behoeft slechts enkele steken met de spade in den grond te doeD, om het te vinden. 't Is waarlijk, of de Engelsche bladen deze en dergelijke bijzonderheden mededeelen, om het groote publiek alvast voortebereideu op de teleurstellingen, die er te wachten staan, als de opmarsch noordwaarts werkelijk is aangevangen, cn in het Engelsehe leger de kreet weerklinkt: i Op, naar Pretoria 't Is al meermalen opgemerkt gedurende den oorlog in Zuid-Afrika, dat wanneer de Eng. dagbladen den volke gingen wijsmaken, dat de oorlog tor onderwerping der beide Republieken en ter vermeestering van het zeer gewaardeerd grondgebied den langsten tyd geduurd had dat de Bóeren-strijders voor onafhankelijkheid en vrijheid het verzet deerlijk moede warendal telkens weer af valligheid in hunne gelederen was te consta- teeren, als gevolg waarvan het er in sommige districten van Transvaal en Vrijstaat precies zoo vredelievend uitzag als vóór ettelijke maanden dat de Trans valera en Vrjjstaters het onderling volstrekt niet konden vinden dat het met den mond- en schietvoorraad der Boeren deerlijk op een eind liepdat zulks als een ongunstig voorteeken is te be schouwen geweest. Zulke mededeelingen bleken in den regel voorbereidingen van de tekort komingen in het Engelsche legerbedrijf, die er weldra zouden aan 't licht moeten gebracht worden. Thans zjjn zulke vertellingen niet ongeschikt misschien, om als voorboden te dienen tegen dat het boekje eens geheel moet worden opengedaan omtrent het lange wachten van Lord Roberts, om den tocht naar het noorden te ondernemen. Er worden ook nu gunstige voorteekenen opgesomd, en zoo wordt ook thans het groote publiek aan het ljjntje gehouden en gevleid met een gunstigen afloop van don veroveringskrjjg, die nog maar altijd naar het gewenschte en gewachte succes laat uitzien. Thans zjjn het de vertelseltjes van de uitgewezenen uit Johannesburg, waarmede het publiek gevleid werd. Allerlei praatjes over den toestand in Transvaal, kan men nu vernemen, maar door degeljjke betrouwbare berichten van andere zjjde worden die sprook jes te niet gedaan. Volgens die leuterpraatjes zouden de Boeren verlegen zijn, en geen uitweg meer weten, zou er bij hen gebrek aan voorraad bestaan, zou de legermacht ver bazend gedecimeerd zijn, enz., enz. De waar schuwingen, die ook in Engeland niet geheel worden gesmoord, dat de tocht noordwaarts naar Transvaal nog heel wat belangwekkends opleveren en menige teleurstelling verwekken sal, duidt genoeg aan, dat de losse praatjes over den minder goeden toestand bjj de vjjanden geen algemeen geloof vindt, ook niet in Engeland. NlEUWëTlJDllGEiV HELDER, 4 Mei 1900. Tot gezagvoerder van het uit Ne derland verwacht wordende stoomschip »8pits" van de gouv. Marine in OoBt-Indië, iff benoemd de heer C. Maas. Door den Kapitein-Eerstaanwezend In genieur alhier werd Woensdag 11. aanbesteed - »Het doen van voorzieningen aan Militaire gebouwen en Werken te den Helder". Raming f5520. Ingeschreven werd door de H.H.C. Kroon, Wierïngen, ad f5966; J. F. Philips, den Helder, f 5898 K. L. Winder, id., f 5855 A. Nobbes, id., f5835; C. Quak.id., f5600; K. Zeeman, id., f5578; J. J. Schoeflelenber- ger, id., f 5520T. van der Sterr, id., f 5490 Gebrs. van Pelt, id., f 5487 P. Korff, id., f5422; W. de Jong, id., f5390; H. Wjjker, id., f5322. De bevrijding dor gemeeate Helder van de Franscho over- heersching verjaart heden voor de 86ste maaL In November 1813 had de gezegende omwenteling plaats, de Franschen verlieten ons laad, en de Prins van Oranje, uit Enge land overgekomen, aanvaardde, als Souvereine Vorst, de regeering des lands. Eenige vestin gen, en daaronder de stelling van den Helder, bleven echter nog in de macht der Franschen. Hier duurde het nagenoeg zes maanden, eer het uur der bevrijding sloeg. Onder den druk der insluiting, beleefden de toenmalige be woners dezer gemeente angstige, treurige dagen. Gelukkig was de bevelhebber, de admiraal Verheull, een Nederlander, die wol zjjn eed, aan den Franschen Keizer Napoleon gedaan, gestand deed, doch zooveel bjj kon, den in woners dezer veste ter wille was. Na lang- langdurige onderhandelingen, kwam in 't laatst van April een verdrag omtrent do overgave tot stand, en op den 4 Mei 1814 trokken de Franschen af, terwjjl de Nederlandscho drie kleur weder van den toren der Oude Kerk gehcschen ward. Een gejuich ging op, toen de laatste Franschman vertrokken was, en de Heldersche burgerij gaf zich daarop aan vreug debedrijf over, terwjjl zjj zich met de geliefde oranjekleur tooide. In 1864 werd het halve eeuwfeest van deze gebeurtenis hier met luis ter en algemeen# instemming gevierd. Als directeur van 's rijkswerf en com mandant der marine ta Amsterdam is ter vervanging van den vice-admiraal C. ten Bosch opgetreden de schout-by-naeht P. Zagers Veeckens, adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin. Bij Kon. besluit is toegekend aan de gezagvoerders van schepen in de groote vaart W. Bakker de gouden medaille en aan S. Fenenga en H. Ie Clercq de zilve ren medaille, uitgeloofd bij Kon. besluit van 25 Mei 1898, No 70, als erkenning van door hen aan het Koninklijk Nederl. Meteorologisch instituut bewezen diensten, door het inzenden van verdienstelijke scheepsjournalen. Woensdagnacht is er ingebroken te Hees (bij Nijmegen) in het huis van jhr de K. Er is een antiek-zilveren theeservies van groote waarde gestolen. Men schrijft De visschersplaatsen langs de Hollandsche kust worden in telefonische verbinding ge bracht met het meteorologisch bureau te Amsterdam, ten einde de visschers steeds te kunnen waarschuwen, als storm in aan tocht is. Men hoopt op die wijze het aantal ongelukken op zee te kunnen verminderen. Vroeger waren de visschers veelal doof voor zulke waarschuwingen, maar in den laatsten tyd zijn zjj in dit opzicht wijzer geworden. Men schrijft uit Haarlem: Op de vuilnisbelt had Dinsdagochtend een vreeselijk ongeluk plaats. Terwijl de zoon van schipper Phaff bezig was puin uit te graven, stortte een deel der puinmassa neer, zoodat hjj eronder werd bedolven. Uitgegraven bleek, dat het hoofd zoo goed als verpletterd was en dat tevens het lichaam zwaar was beschadigd. De jonge man moei dadelijk zijn dood Te Bussum heeft een 3-jarig kind van een muizenvergift gesnoept. Het is nog den eigen avond aan de gevolgen overleden. De kindermoord te Venloo. Nader meldt men uit Venloo Toen Zaterdagmorgen circa 8 uur de landbouwer H. zich naar zijn akker begaf, ondekt hij in een kuil bij »het Stalberg" gelegen op een half uur afstand der stad, den moordenaar J. K. aldaar slapende. Onmiddelyk spoedde hjj zich huiswaarts om zijn huisgenooten en buren te waar schuwen, die zich gewapend met schoppen enz. naar de aangeduide plaats begaven en K. omsingelden. Inmiddels werden maréchaussee en ge meentepolitie in kennis gesteld van de ontdekking, die dan ook spoedig ter plaatse waren en den moordenaar zwaar geboeid naar de kazerne der maréchaussée over brachten. Een groote menigte wachtte daar K. op. Luide betuigden de omstanders hun ver ontwaardiging, zelfs de peetoom van het vermoorde kind trachtte zich tusschen de politiemannen door te dringen om den moordenaar te lyf te gaan, doch werd bijtijds tegengehouden. K. weH onmiddellijk bij het lyk van het kind gebracht en geconfronteerd. Uit Nijmegen wordt gemeld: Het passeeren van de Duitsche torpedo- flottilje, op haar tocht van Kiel naar Keulen, langs onze stad, heeft Dinsdag heel wat menschen naar den Waal wal getrokken. Uit sommige woningen wapperde de Neder- landsche driekleur, terwijl enkele aan den wal liggende booten daarnevens de Duitsche ▼lag in top hadden. Het uur van aankomst was aanvankelijk onzeker, doch weldra waa uit telegrammen van de benedenrivier be kend geworden, dat de flottielje niet voor vier uur hier kon zijn. En juist om vier uur naderde zij de spoorbrug. Voorop de divisieboot D 4, het schip van den kommandant, die met eenige officieren naast den Hollandschen baken- meester op de brug stond. Duizenden stonden op dit oogenblik langs den Waal kant, en toen het aan boord zijnde muziek korps het Wien Neerlandsch Bloed deed hooren, werd er van deze zjjde hartelijk gejuicht De officieren beantwoordden dien vriendelyken groet met een militair saluut, de bemanning wuifde met de mutsen of mot de armen. Onmiddellijk volgden de zes school-torpedobooten, zwart geschilderd evenals de divisieboot, alle op eenzelfden afstand. Overal stond de bemanning aan boord. Vlak voor de stad werd even gestopt, ter verwisseling van de bakenmees te rs, daar hier juist de scheiding is van het 8e en 4e kwartier. Toen speelde de muziek Die Wacht am Rhein en werd er met de vlag gesalueerd, welke beleefdheden van den wal uit met gejuich beantwoord werd. Weldra hernam de lange zwarte rjj van vaartuigen haar oorspronkelijke vaart om spoedig uit *t oog te verdwijnen. Uit de verte hoorde men eenige schoten, waarschijnlijk eene begroeting met katte- koppen van een der steenovens. De flottilje vaarde Dinsdag door tot Emmerik, waar gestopt werd. De gierbrug was met de Nederlaudsche en Duitsche vlaggen gesierd. (P. G. C.) Engelschen en Boeren. De schilder J. F. Raffaëlli schrjjft in de Figaro* over de lichamelijke eo geestelijke karaktertrekken van de Engelschen en de Boeren. In zjjn jengd was hjj het geheel eens ge weest met het oordeel van Taine, dat oen Engelschman een der mooiste, om niet te zeggen de mooiste vertegenwoordiger is van het menBCheljjk geslacht. De bloei van de natie is daaraan evenredig geweest in de afgeloopen eeuw. Maar sedert het imperialis me ook in Engeland post gevat heeft, is het verval gekomen. De Engelsche soldaat is het beeld van dien achteruitgang. In groot tenue een parade soldaat. Maar in zjjn gewone doen heeft hjj niets van een krijgsman. Lange slQngels met een mntsje, alleen goed bjj het polo-spel, met een nauwsluitende broek en sous-pieds, en een stokje in zijn hand dat hoogstens kan dienen om kleeren uit te kloppen. En die soldaat zonder wapens, zonder behoorljjk hoofddeksel of mantel als hjj in zjjn garni zoensstad rondloopt, is beladen mot bagage wanneer hij naar de koloniën vertrekt. Voeg daarbij dat de officieren grootendeels uit de levensmoede, geblaseerde kringen van don adel komen, en zich buitendienst liefst nooit in uniform vertoonen, dan hebt gy een denk beeld van die troepen, prachtig muar weinig geschikt gemaakt voor den oorlog, dapper, maar verwjjfd. En die soldaten zjjn ontze nuwd, meer dan men zeggen mag, in Indië, dat verkankerde land. „Met do Boeren staat het heel anders. „Wat een eenvond naar het moreele. Lees hun overwinningsberichten, opgesteld zondfer overdrijving en met een zoo groote beschei denheid dat men bij iederen regel er verbaasd over staat. En in hun kleeding niets ver andert sedert de oorlog uitgebroken istoen zjj soldaten werden is het niet eens bij hen opgekomen, een pluim op hun hoed te stekon. Zij namen een geweer en hiugen een patro- nenriem om, anders niet. En na gevochten te hebben en meestal de overwinning te heb ben behaald, zenden zij gezantschappon naar alle windstreken om aan te dringen op vrede, zonder zich te laten afschrikken door wei geringen en bedeesd alsof zjj arme overwon- nelingen waren meer nogzjj hebben op vrede aangedrongen na bun eerste nederlaag, om de eigenliefde van hun vijanden te ont zien. „Aan den eenen kant zien wjj de Engêt- scho imperialisten, elegant, brillant en jjdel dapper ook, maar niet in staat alleen den last van een oorlog te dragen, want het is opmerkelijk dat de Engelschen in den laat sten tjjd alleen da*r overwonnen hebben, waar zij streden met bondgenooten van allerlei huidskleur. Aan de andere zijde mannen met een vast geloof, vol weerstandsvermogen en gezond heid, eenvoudig, kalm en vertrouwende op hun goed recht. De eerste kunnen wel is waar tien mannen in het veld brengen tegen een van de anderen, en hun hulpbronnen zjjn onuitputtelijk. Maar de anderen hebben het recht op hun hand en in de laatste zes maan den hebben zjj getoond dat hun geestkracht niet vermindert. Dan zjjn er de omstandig heden van zedeljjken aard, die, voor wia zien wil, aantoonen dat het Engelsche volk reeds de volle maat van zjjn kraaht aan het maat schappelijk leven gegeven heeft, terwjjl dat Boerenvolk zich in een tjjdvak van ontwik keling bevindt, waarin een volk zijn grootsto weerstandsvermogen bezit. Daarenboven heb ben de Boeren het voordeel dat zjj gehard zjjn tegen hot klimaat, en het land goed kennen. ,Wjj komen dus tot do slotsom dat als dit volk groote veldslagen weet te vermjjden waarvoor het Diet goed genoeg georgani- •rd, nog gewapend, nog aangevoerd is als het 't prachtige Engelsche leger zjjn land maar laat binnearnkken, soodat het onder weg overal doelen moet afzonderen tot het bewaken van wegen en konvooien dat de Boeren dan dat schitterende leger sullen zien wegsmelten, bjj iederen hinderpaal van den weg.» Een in de opera te New-York ge geven concert ten bate der Boeren heeft 5000 dollars opgebracht. NEW-YORK, 2 Mei. Te Schofield in Utah heeft een verschrikkelijke mijnramp plaats gehad, tengevolge van ontploffing van schietkatoen. Meer dan 200 man zjjn omgekomen, 137 lijken zijn reeds gevonden. Het Hof van Appèl te Brussel heeft thans uitspraak gedaan in het proces der Maatschappij van de Nederlandsche tram wegen Haarlem Beverwjjk Alkmaar", waaraan het tien zittingen heeft gewijd. De voornaamste beschuldigde, Bonheur, is met algemeene stemmen wegens zwende- larjj veroordeeld tot 2 jaren gevangenis straf en 8000 fr. boete, Lubcke tot 3 maanden gevangenisstraf en 500 fr. boete en Schaak tot 6 maanden gevangenisstraf en 1000 fr. boete. Bonbeur werd onmiddellijk in hechtenis genomen. De veroordeelden kwamen in booger be roep. Aanbestedingei in Noord-Holland. 10. Mei. Enkbuizen, 1 ure. Het gemeentebestuurhet uitvoeron van bagger- werk in de Zuiderhaven te Kokhuizen, ge- durendo de jaren 1900, 1901 en 1902. 11 Mei. Bloemendaal, 11.30 ure. Do commissie van toezicht over het geslicht Meerenberg, in bet gesticht: bet maken van de verhooging der manneozickenzaal, verbe tering van de privaten enz. 15 Mei. Wormervee r, 2 ure. De directie der gem.-gnsfabriek, namens de com missie van beheer, ten haren kantorehet veranderen van eenige bestaande gebouwen het bouwen van een nieuwe stokerjj met lo kalen voor exhausters, ketels en ammoniak- toestelleuhet maken van eene ammoniak- waterputhet maken van een kolenloods en eenige bijkomende werken op het terrein vau de gasfabriek inlichtingen op werkdagen van 24 ure ten kantore van den gom. architect aanwyzing 8 Mei, nam. 2 ure op het ter rein. 17 Mei. Alkmaar, 1 ure. Het ge meentebest. het maken van een haven op do terreinen van den gemeente-reinigingsdienst, met eenige daarbjjkomende werken, ophaal brug, afsluitdeur, schoeilagen overdekking, enz. 17 Mei. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterstaat, handel en njjverheid, aan hot gebouw vaD het prov. bestuur: het vernieuwen van een gedeolte der bestrating van den weg van IJmuidea naar Velsen, met inbegrip van eene gedeeltelijke verlaging van dien weg, behoorende tot de werken vaa het Noordzeekanaalbegr. f 4000aanwijzing 10 Mei 11 's m., samenkomende te IJmuiden inlichtingen bjj den hoofdingenieur Kemper te Haarlem, den ingenieur van Oordt te Am sterdam en den opzichter Ilelmers te Bever wjjk. 17 Mei. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterstaat, handel en njjverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur het herstellen van de zeeweringen langs het Noor- derstrand van het eiland Vlieland, van storm schade bogr. f 10000aanw. 10 Meiin lichtingen bij den hoofdingenieur Kemper te Haarlem, bjj den ingenieur Wijtenhorst te Hoorn on don opzichter Muis to Vlieland. 17 Mei. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterstaat, handel en njjverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur het maken van eene aanlegplaats met bijkomende werken nabij het dorp don Oever op het eiland Wieringen, behoorende tot de werken in N.-Holland bogr. f 24.850 aanw. 10 Mei sm. 11 nreinl. te bekomen bjj den hoofd- ingen. Kemper ald., bij den ingenieur Wjj- tenhorst te Hoorn en den opz. Verhoef te Wieringen. 17 Mei. Haarlem, 11 ure. Het mi nisterie van waterstaat, handol en njjverheid, aan het gebouw van het prov. bestuurhet weder op hoogte brengen der djjkeu van den Houtrakpolder, behoorende tot de werken van bet Noordzeekanaal, begr, f 8500aanw. 10 Mei ton 12 nre, samenk. aan het stoomgem. vau den Houtrakpolderinl. geeft de hoofd- ing. te Haarlem en ing. van Oordt te Am sterdam ea do. üpiifihter Helmera. to Bever wijk. Marine en Leger. De kapitein-luitenant ter zee W. A. Mouton, is met 1G Mei a.s., eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. monitor „Cerberus", en dat bevel alsdan opgedragen aan den kapitein luitenant ter zee A. H. Hoekwater. Aan don luitenant ter zee der 2do klasse A. E. Matthjjsen, op zjjn verzoek eorvol ont slag uit den zeedienst verleend bevorderd tot luitenant ter zee der 2de klasse, de adelborst der 1ste klasse E. M. Wissmann. Hr.Ms. monitor „Reinier Claeszen," comm. de kapt.-luit. ter zee F. M. van Gelsdorp, wordt in de eerste helft van Juni gederigeerd naar Willemsoord voor hot inschieten van torpedo's om in de laatste helft dier maand in de directie Hellevoetsluif terug t« keeren. De Oorlog in Zuid-Afrika. Amerika en de Boeren. Bryan heeft Dinsdag in het openbaar gezegd, dat, als hy tot President der Unie verkozen wordt, de regeering zich voorde Boeren verklaren zal, en al zjjn invloed in het werk zal stellen om een eind te maken aan den stryd in Zuid-Afrika. De vrees voor den invloed, dien deze verklaring van een democratischen candidaat naar het presidentschap der Unie op den verkiezingsstrijd moet hebben, nu men wel mag aannemen, dat de sympathie van het grootste deel van het Amerikaansche volk voor de Boeren en tegen de Engelschen is, zal de republikeinen ongetwijfeld tot tegenmaatregelen nopen. Vermoedelijk heeft men in het opwerpen van het geschil met Turkije, over de schadeloosstelling naar aanleiding van het vernielen van Ameri kaansche eigendommen tydens de troebelen in Armenië, reeds een poging van Mac Kinley te zien om de aandacht af te leiden van de Zuid-Afrikaansehe kwestie. De democraten in den Senaat trachtten Dinsdag een motie van sympathie met de Boeren er door te krijgen, maar zij werden overstemd door de in grooten getale opge komen republikeinsche leden. e e Tegen de Boeren in den Vrijstaat wor den door Lord Roberts steeds strengere maatregelen genomen. Hoeve aan hoeve wordt doorzocht naar wapens. 't Zal er niet minder streng op worden, nu te Bloemfontein eene anti-Engelsche vereeniging" heet ontdekt te wezen, be staande uit een groot aantal leden, die in aanhoudende gemeenschap heeten te zyn met den vijand en bedektelijk de hoeve naren in den omtrek van wupenen voor zien. Door middel van duivenpost of be reden boden werden de Boeren volkomen op de hoogte der Britsche bewegingen gehouden. Generaal Roberts nam nu den radicalen maatregel dat niemand de stad in of uit mag. Van zijn veelbesproken opmarsch uit Bloemfontein wordt nog steeds niets naders Een nieuwe werkplaats, ter vervanging van de Begbie-gietery, is reeds door de regeering der Zuid-Afrikaansehe Republiek in gebruik genomen voor de vulling van granaten, en een gedeelte van de machines is weer aan den gang. PRETORIA, 80 April. Wegen» de ont ploffing te Johannesburg, heeft de Regeering vandaag een nieuwe proclamatie uitge vaardigd, waarbij aan de nog overgebleven Engelsche onderdanen, op enkele uitzon deringen na, gelast wordt, de republiek binnen 48 uren te verlaten. LONDEN, 1 Mei. De bladen bevatten een telegram uit Kaapstad van gisteren, meldende dat weer een gevangene, die uit het kamp te Groenepunt trachtte te ont snappen, is doodgeschoten.' LONDEN, 1 Mei. De »Pall Mali Gaz." verneemt uit Mafeking van 20 April, di}t de Boeren sinds verscheidene dagen bezig waren den spoorwegen op te breken ten zuiden van Mafeking. Robert's verzoek om het nog een maand uit te houden is door de Btad met blijmoedigheid begroet De troepen blyven moed houden, lichte gevallen van koorts komen voor, maar verder is de gezondheid goed. LONDEN, 1 Mei. Roberts seint vandaag uit Bloemfontein Generaal Hamilton is gisteren van Thaba'nchu in noordelijke richting getrokken mét bereden infanterie van Smith-Dorrien. Te Houtnek vond hy een sterke Boerenmacht tegenover zich, onder bevel van generaal Botha, en in den loop van den dag bereikte deze macht nog versterkingen. Ik gelastte French om Hamilton in den loop van den nacht uit Thaba'nchu te versterken. French kon dien last vervullen doordien het aantal Boeren in den omtrek van Thaba'nchn aanzienlijk is verminderd. Verdere versterkingen moe ten vandaag aangekomen zyn. Hamilton's verhezen beliepen vandaag ongeveer -30 dooden en gewonden. De laatste berichten uit Mafeking loopen tot 11 Maart en melden dat het geheele garnizoen zeer kloek van geest is. De half jaardag van het beleg is met de noodige plechtigheid gevierd, doordat de stad zwaar werd beschoten door de Boeren. Een krachtige aanval van den vjjand werd eehter afgeslagen zonder dat het garnizoen ver liezen leed. Den lten Maart waren om tien uur des morgens reeds 68 granaten in de stad geworpen. e De marine-artilleristen, die deel hebben genomen met de marinebrigade aan de verdediging van Ladysmith, zjjn te Ports- raouth aangekomen en door de bevolking geestdriftig ontvangen. De gemeenteraad, zeker doordrongen van het denkbeeld, dat 2ij nog ergen honger moesten hebben, bood hun een enorm maal aan, waarvan wy hier het menu laten volgen Kabeljauw, oestersaus, gebraden kalkoen, ossetong, gebraden kip, ham, kalfsvleesch, gestoofd schapevleesch, roastbaef, plumpud ding met brandewjjn bereid, wjjn, geconser veerde vruchteu, aardbeziënsoezen, vanille pudding, vruchtentaart, bananen, appelen, sinaasappelen. De gevaren, die de marine-artillerie in Engeland loopt, zjjn misschien even groot als die welke haar in Natal dreigden. Het bljjkt nu, dat bjj de ontploffing te Johannesbarg 30 dooden en 54 gewonden zijn gevallen. Het is niet de fabriek voor ammunitie voor het geschut, die in de lucht gesprongen is, doch een geweerpatronen- fabriek De eerstgenoemde inrichting be vindt zich te Pretoria. ALIWAL-NOORD, 28 April. Een dé pêche- rjjder meldt dat te Wepener 26 Boeren gevangen zijn genomen. Commandant Oli- vier is in het been gewond en vervangen door Izaak Potgieter. THABA'NCHU, 1 Mei. De divisie onder bevel van generaal Hamilton is gisteren en vandaag bezig geweest niet den door tochtten Noorden van Houtnek te forceeren. De Boeren hielden in menigte een reeks heuvels bezet die de zijden van den nek bestreken maar toen zjj werden aangeval len, trokken zij terug en werd de doortocht vrijgemaakt. De Boeren in de bergen bom bardeeren thans het vooruitgeschoven kamp, zoodat het noodzakelijk is geworden dit naar een veilige plaats over te brengen. LONDEN, 2 Mei. Aan de »Morning Post" wordt uit Mafeking geseind van den 20sten AprilTydens den aanval van de Boeren op den Hen bereikten onze Hotchkisa het zware kanon van de Boeren, dat den volgenden dag verdwenen was. De Boeren beschoten ons den 14den weer met kanon. Twee menschen werden gedood. Inden nacht namen de Boeren eenig vee dat onder dek king van de duisternis in de stad werd gebracht. De beschieting van de stad is sedert dagelijks voortgezet, maar vandaag is het rustig. Het groote kanon van de Boeren is weg. Te Southampton zyn gisteren de »Nubia" en >Monteagle" aangekomen met etteljjke honderden zieken en gewonden. Onder de gewonde officieren aan boord van de »Nubia" was zekere kolonel Harris, die op negen plaatsen gewond waseen sergeant had dertien wonden gekregen, tengevolge van het bersten van een granaat. ADVERTENTIËN. Bjj vonnis der Arondissements-Reohfc- bank te Alkmaar, dd. 5 April 1900, ia het huwelijk tusschen J0HANNES C0RNE- LIS RAAT, zonder beroep, wonende U Helder, en KATHARINA DROPPERT, zonder beroep, wonende te Helder, ten verzoeke van eerstgenoemde, ontbondM verklaard door Echtscheiding. Alkmaar, 26 April 1900. De Procureur vau den Eischer, ME. A. PRINS. C.G. VAN DER LEE, Art», Is wegens verbouwing tijdelijk verhuisd naar WESTKTB.1AT 109, nabij Gemeenteschool He. 5. TE HUUR CAFÉ en SLIJTERIJBILLART, dadelijk te aanvaarden. Te bevragen HOOFDGRACHT No. 19. Te Koop a een goed onderhouden met toebehooren. Br. fr. lett. Z., aan de Boekhandelaren BERKHOUT CO. "J7© liuur een WOOHIUIS, met 1 hectare LAND. Balgweg, Anna Paulowna. Te bevragen by G. LAAGLAND WIN DER te Koegras. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het ver richten van Stucadoorswerken, voordeeligst adres voor H.H. eigenaren va. HUIZEN. P.k VRIJ VOGEL, Iste Vroonstraat No. 2, hoek Spoorstraat Tevens late kwaliteit tc koop. VAN PORCELEIN-, GLAS- M AARDEWERK. Vergelijkt de prijzen. Bjj ondergeteekende is steeds verkrjjgbMt Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Rjjksveeartsen gekeurd wordt. Prjjzen zyn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleaeoh 44 Rollade 22 Boterhamworst 34 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 39 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Op de ZnÉlraat 61. is dagelijks verkrijgbaar versche KARNMELK, 6 Maatjes en GETAPTE MELK 4 Maatje» voor 10 Cent; de ZOETE MELK wordt door my verkocht voor 7 Centen per Kan. Eigengekarnde ROOMBOTER 50 Centen per pond. Aanbevelend, A. LA AS. NB. Nog groote voorraad HAVERDOPPEN. KOFFIEBRANDERIJ. Preanger Koffie No. 1, f 0.70 per half KNa. No. 2, f 0.59 per half KNo, bij 21/, Kilo franco alom. h. »f f f Do Vertwaren der Machinale Vartfabrlok „Dan Heldtr", voor Wieringen, (aan don Oovir) verkrijgbaar bij den Heer Jb. fun;i uu). H. DE WIT, Binnenhaven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1