KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen Het Spookhuis. No. 2841 Woensdag 9 Mei 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Uit het Buitenland. De berichten van het oorlogstooneel in Zuid- Afrika bevatten in de jongst verloopen dagen geene belangwekkende feiten, geene gebeurte nissen van overwegend aanbelang, 't Is zeker, dat in Engeland met belangstelling naar ge wichtige gebeurtenissen wordt uitgezien, want men heeft berekend, dat Lord Roberts nu bgna acht weken heeft gewacht met de voort zetting van den tocht naar Transvaal. Het Engelsche leger heeft zich voorgesteld, om de Boeren-comraando's aantevalllen en in te sluiten ten zuiden en zuidoosten van Bloemfon tein, doch men heeft die insluiting onmogelijk bevonden, en aldus moeten andere aanvallen worden afgewacht. De berichten, die naar Engeland worden overgebracht, worden zeer weinig nauwkeurig geacht. De oorlogscorre spondenten worden tegengehouden iu het zen den van tjjdingenzjj worden op rantsoen gesteld door den opperbevelhebber wat het aantal woorden en den aard van hunne mede- deelingen betreft. De opperbevelhebber weet telegrammen samen te stellen, die aan de En gelsche regeering, ja, berichten mededeelt, doch zonder afdoende inlichtingen te ver- schaden. Wel worden tijdingen gezonden, die de verwachting doen koesteren, dat de ver schillende afdeelingen van het Engelsche leger aanvallen zoeken te ondernemen, doch 't blijkt dat hot achtervolgen en aanvallen der Boeren- commundo's zonder eenig gevolg blijven. Ter- wjjl wij wachten op het afdoend bericht van den opmarsch der Engelschen legers in de richting van Pretoria, wordt reeds verzekerd, dat dezer dagen door de eerste afdeelingen die richting is ingeslagen, doch terwijl alge meen erkend werdt, dat de Oranje-Vrijstaat nog in geenen deele bevrijd iB van Boeren- afdeelingen, is het volkomen te begrijpon, dat Lord Roberts nog niet durft het bevel uitte- vaardigen, om eenparig noordwaarts op te rukken. De Engelschen hebben in het moe derland de eigenaardige gewoonte, om geduld te oefenen, er op rekende, dat het ten slotte niet zal mankeeren aan glansrijke overwinnin gen, die aan het einde door het overmachtige leger van Lord Roberts zullen worden behaald. De Zuid-Afrikaansche Republiek heeft zich inmiddels in den jongsten tijd zoeken voorte- bereiden voor de dingen, die komen zullen. De Regeering, bezorgd voor de aanwezigheid vaa personen, die als het er toe komt, met den vyand zonden heulen, heeft een zuivering bevolen onder de Engelschen te Pretoria aan de beambten en bedienden bjj banken en fabrieken, die tot de Engelsche natie bchoo- rep, is het verblijf in Pretoria ontzegd, zoo dat in Transvaal, behalve de gevangenen, om zoo te zeggen geheel geen Engelschen zijn overgebleven. Kleine wapenfeiten, die door de Engelsche dagbladpers als gewichtige feiten worden ver meld, kunnen op de Londensche geldmarkt niet langer invloed uitoefenen, 't Schijnt, dat de ervaring heeft geleerd, dat de mededeelingen, die vaak werden gedaan, door teleurstelling zijn gevolgd, en geen indruk maakten, wan neer later bleek, dat de Engelschen, ondanks hunne persoonlijke overmacht, het in vele opzichten voor de Boeren-eommando's moeten afleggen. En de verwachting, dat het einde van den oorlog zul zjjn de onderwerping der beide Republieken de grootsprekende En gelschen mogen zich dit als zeker voorstellen, hetgeen er totnogtoe op het oorlogsterrein is voorgevallen, doet twijfel koesteren aan de vervulling van dit nitaicht. De Boeren hou den den moed er in, en stellen zich volstrekt niet voor, om het hoofd in den schoot te leggen. De deputatie uit Zuid-Afrika, die eenige dagen in Nederland heeft vertoefd, bevindt zich thans in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 't Is te verwachten, dat die aanwezigheid daar grooten, zeer grooten in druk zal maken, en de President en de Re geering der Groote Republiek zullen, door de sympathie, die de bevolking algemeen voor de Boeren betoont, in geene gemakkelijke positie geraken. Of daarvan pogingen tot bemiddeling by de Engelsche Regeering het gevolg zullen zijn de naaste toekomst zal het leeren. A1EU\V*T1J1>1%GEV HELDER, 8 Mei 1900. Volksweerbaarheid. Aller aandacht ia heden ten dage ge vestigd op den oorlog, die onze stamver wanten in Zuid-Afrika tegen de Britten te voeren hebben en met belangstelling wordt de strjjd der Boeren voor recht en rechtvaardigheid gevolgd. Dat dit volk zoolang tegen een groote overmacht weet stand te houden, moet ontegenzeggelijk behalve aan hun moed en vrijheidsliefde worden toegeschreven aan 't goed hantee- ren der wapenen en aan de kunst van juist te schieten. Geen wonder dat deze omstandigheid de opmerkzaamheid van onderscheidene personen hier te lande heeft getrokken en men pogingen in 't werk tracht te stellen ook ons volk weerbaar te maken, opdat het in tjjd van nood zijn onafhankelijk volksbestaan kan handhaven. Met ingenomenheid hebben dan ook voor zeker velen de oprichting van de vereeni- ging Volksweerbaarheid" tot stand zien komen. Op tal van plaatsen zijn reeds afdeelingen dier vereeniging opgericht en in onze gemeente heeft zich een voor- loopig comité gevormd met het doel een afdeeling tot stand te brengen. Tegen morgen (Woensdag) heeft het in »Tivoli" een vergadering uitgeschreven, waar de heer T. Oly van Zaandijk, lid van 't Hoofd bestuur, als spreker zal optreden om het nut eu het streven der vereeniging »Volks- weerbaarheid" nader toe te lichten. Bjj genoegzame deelneming zal daarna tot de oprichting van een afdeeling worden over gegaan. Wjj wekken een ieder op, die prijs stelt op zijn nationaliteit en met het doel der vereeniging in hoofdzaak sympa- tiseert, de vergadering by te gaan wonen, en de tot standkoming eener afdeeling mogelyk te maken. Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Bewaarscholen te Helder. Jl. Woensdag werd in een der lokalen van .Tivoli' de 23ste algemeene Vergadering ge houden, waarin de rekeniog en verantwoording en het verslag over het afgeloopen jaar ter tafel kwamen. Hieraan ontleenen wjj het navolgende Hoewel in October 1899 in het Westdeel der gemeente eene nieuwe inrichting van dien aard is verrezen, verminderde het aantal ter school komende kinderen aan de Vischmarkt zeer weinigslechts een tiental is overgegaan. Het openen der nieuwe school aan den Parallelweg, in Sept. '99, is in dit opzicht van meer invloed geweest, daar kinderen, die anders tot hun 6de, ja, soms tot hun 7de jaar op de bewaarschool bleven, nu op de ver schillende scholen plaatsing konden vinden. Hierdoor bedroeg het hoogste aantal 281, tegen 324 in 1898. Trots deze vermindering konden toch de uitgaven uit de gewone inkomsten bestreden worden en mag de financieele toestand dus gunstig genoemd worden, waarom dan ook eenige verhooging van salarissen aan het onderwijzend personeel kon worden toegestaan. Evenals vorige jaren kan ook nu niet anders dan gunstig worden gerapporteerd over het onderwijzend personeel. Allen deden zij hun plicht. Commissieleden en dames-regentessen hadden te dien opzichte een aangename en gemakkelijke taak. Ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest werd aan do kleinen een aangenamen dag bezorgd. Het verslag besluit met den wensch, dat de Vereeniging steeds in bloei moge toenemen en meer en meer mogo bijdragen tot het kweeken van een geest voor orde en netheid, ja voor alles wat goed is en veredelt. Tot commissielid werd herkozen de heer W. Bakker Hz. en ter aanvulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer H. Bitter Sr., gekozen de heer J. P. van Varik. Zoodoende bestaat de Commissie thans uit de heeren W. BAKKER Hz., Voorzitter. C. J. VERHEIJ, Vice-voorzitter. J. BAERT, Secretaris. A. J. DE JONGH, Penningmeester. G. BUHSE, 1 P. KEUNING, Leden. J. P. v. VARIK, Texel, 7 Mei 1900. De hr. Th. de Jongh, zoon van 't hoofd der sehoolte Waal, heeft met goeden uitslag examen gedaan voor onderwijzer. De ge slaagde was leerling aan de Haarlemsche Ryks-kweekschool. In de maand April is aan het postkan toor alhier ingelegd f8199,621/J en terug betaald f 6135,63. De eerste schuiten voor de ansjovis vangst zyn van hier naar de Zuiderzee uitgezeild. Moge eene goede vangst het deel der arme visschers worden. De afdeeling Texel" van den Bond van Nederlandsche onderwijzers zal Woensdag a.s. hare eerste vergadering houden. De heer J. A. Frederiks zal inleiden Een biblotheek", terwijl de heer W. R. van Douwen eene bijdrage zal leveren. Voor het adelborst-examen hebben zich 88- en voor het leerling-machinist- examen 77 candidaten aangemeld. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is, tot hervatting harer werkzaamheden, heden namiddag weder bijeengekomen. Djambi. De correspondent van de >N. R. 0." te Batavia seinde Zaterdag: De resident van Palembang seinde, dat de bevolking van Djambi vraagt, dat Valette, thans secretaris van het gewestelijk bestuur te Batavia, weer tot politiek agent te Djambi benoemd wordt. Als het gouverne ment toestemt is een expeditie onnoQdig. Het gouvernement bood hem den rang van assistent-resident aan. De beslissing zal spoedig volgen." De resident van Palembang houdt toe zicht op de zaken van het ryk Djambi, waarvan het bestuur onder het opperge zag der Nederlandsche regeering, is over gelaten aan den inlandschen vorst. Te Djambi is een politiek agent geplaatst om te waken voor de juiste uitlegging en behoorlijke nakoming van het met den Sultan gesloten contract en om hem in zyn bestuur als raadgever en leidsman ter zyde te staan. Gisteren is te IJmuiden de nieuwe rijksvischhal geopend. In het zeer ruime gebouw zijn 14 plaatsen, elk 4 MJ groot om de visch uit te stallendeze plaatsen zjjn omheimd, zoodat niet op de visch kan getrapt worden. Dadelijk na afslag haalt de kooper de visch weg, en vindt dan een groote ruimte om te pakken. De spoortrein staat naast de hal, zoodat de verpakte visch onmiddellijk kan geladen worden. Voorts bevinden zich in het gebouw ver schillende ruime kantoren en bergplaatsen voor manden. Voorloopig blijft de oude hal ook nog in gebruik. Droeve bruiloft! In een woning op de Bloemgracht te Amsterdam werd Vrijdagavond feest ge vierd ter gelegenheid van het huwelijk van de dochter des huizes. Op diep treurige wijze werd aan de feestvreugde een einde gemaakt, doordat de vader der bruid plot seling een hevige bloedspuwing kreeg. Een in der ijl geroepen geneesheer kon slechts den dood constateeren. De Boeren op St. Helena. Aan brieven, door mevr. Koopmans De Wet geschreven, ontleent de >Midd. Ct." het volgende: Er is helaas veel voor te doen. Het is vreeselyk hoe die helden behandeld wor- dansoms staat mijn hart stil, als ik aan al dat lyden denk. Generaal Cronjé is met 500 gevangenen naar St. Helena ingescheept, niettegen staande ons gouvernement zich er tegen heeft verklaard en wy een petitie van vrouwen aan den gouverneur hebben ge zonden niets heeft gebaat. Met de ove rigen gaat het infaamzij zijn nog in hun kleeren van een maand lang, hebben typhns en mazelen12 man zieken en gewonden in één tent dooreen, zonder matras, zonder kussen, alleen een wollen deken op het bloote veldgeen behoorlijk voedsel voor zieken. Wy hebben toen een deputatie naar de militaire overheid ge zonden en nu zal er toegelaten worden, dat wy dien zieken iets zenden en dus zal wat u stuurt hen bereiken.... alles wordt ons moeilijk gemaakt.... U zult begrypen wat hier te lijden en te strijden valt, maar met Gods hulp zegevierde eens Hollauds bloed over den tyran in Spanje en die hulpbron is niet verzwakt en dat bloed niet ontaard, dus moedig gestreden. Dank aan alle vrienden en vriendinnen; wy voelen thans hoe afstand, tijd of tyrannie onmachtig is om het bloed dat spreekt tot zwijgen te brengen of te dooden. Wij gevoelen ons sterk in uwe liefde en mede werking moge God u loonen. Laat ik u dit nog* zeggenLaattsleden Zondag kwam er iemand langs het kamp en terwyl hij daar langs ging en bittere gedachten hem vervulden wegens behan deling aan die 1500 mannen, daar barstte op eens een gezang los uit die forsche mannenkelen en godsdienstige harten. Rust mijn ziel, uw God ia Koning, enz." Die voor bjj ging, heeft zelf gezegdik stond aan den grond genageld en ben er snikkend van heen gegaan tegen zulke stryders is Engeland machteloos en de Afrikaner gevoelt zich dankaar en trotsch om tot dat volk te behooren." Het comité te Middelburg heeft zich gehaast mevrouw KoopmansDe Wet haren innigen dank te betuigen en hoopt dat de boeren vrienden in ons midden deze waardige vrouw zullen helpen om op de wijze, aangegeven door den consul-gene raal, haar werk der liefde voort te zetten. Vrijdag is iB Engeland een man terechtgesteld in de politierechtbank te Southwark wegens p6ntagamie. Hy was nu 46 jaar en van af 1873 was hy gere geld aan 't trouwen gebleven, jsoo om de 3, 6 of 10 jaar eens. Al de dames schijnen nog in leven te zyn en vier harer waren als getuige ver schenen de vijfde, of beter de eerste, uit 1873, had men nog niet gevonden. Zulke afschuwelijkheden zyn natuurlijk alleen mogelyk in een stad als Londen, waar iemand die zoo volmaakt kan ver dwijnen als een naald in een hooischelf; de voorsteden liggen ver uit elkaar en menige vrouw uit den werkmansstand deze Blauwbaard was reiziger in gasbran ders komt haar leven lang niet in de stad zelf, laat staan in een voorstad die geheel in het anderen gedeelte ligt. De mijnramp in Utah. Van de 250 man, die in de mjjn van Thofield neerdaalden, zouden, zoo zeggen sommige berichten, slechts 30 zjjn gered. De werklieden, die buiten bezig waren, verklaren 1 Mei in den ochtend den ge- heelen top van den berg te hebben zien sidderen. Daarop volgde een geweldige ontploffing en werden steenen en zand honderd meters in het rond geslingerd. Velen der gekwetsten zijn later gestorven. Een telegram uit Salt Lak City van 2 Mei zegt, dat reeds 201 lyken zyn ge vonden, terwijl 300 a 400 in de mijn af daalden. Eén enkele familie telt 7 slacht offers. Als oorzaak wordt genoemd, dat nieuwe Finsche werklieden in het geheim een zeer krachtige springstof zouden om laag gebracht, ten einde meer te verdie nen door grootere stukken steenkool te laten springen. Europa en de koloniën. Het Britache ryk met zijn enorme kolo niën in alle werelddeelen beslaat in zyn geheel 29 millioen vierkante kilometer en telt een bevolking van 380 millioen zielen. De Russische keizer heerscht over een bjjna even reusachtig land van 20 millioen vier kante kilometer oppervlakte, met een bevol king van 129 millioen zielen. De opper vlakte van Frankryk met zyn koloniën is aanzienlyk geringer en bedraagt slechts 4'/j millioen vierkante kilometer met 72 millioen bewoners. In de vierde plaats komt ons kleine landje, dat er zich met zyn rijke en uitgestrekte Oostindische Archipel op beroemen kan een bevolking te tellen van 31 millioen zielen op een oppervlakte van 2 millioen vierkante kilometer. Spanje en zyn koloniën had vóór den Amerikaanschen oorlog 1 millioen vierkante kilometer op pervlakte met 25 millioen inwoners. Volgt Duitschland met zijn koloniaal bezit 3 millioen vierkante kilometer oppervlakte met een bevolking van 55 millioen zielen. Naar schatting regeert de koning van Por tugal over 10 millioen onderdanen op een uitgestrektheid van 2 millioen vierkante kilometer. België met den onafhankelyken Congostaat heeft een oppervlakte van 2 millioen vierkante kilometer en een bevol king van 14 millioen zielen, terwijl Dene marken eindelijk, met zijn bezittingen Groenland en IJsland en zijn drie eilanden in de Antillen, 230.000 vierkante kilometer oppervlakte en 2.100.000 inwoners telt. Om nagemaakt meerschuim van echt te onderscheiden wrijft men het voorwerp met een stuk zilver; geeft dit teekens af als potloodstrepen, dan is het meerschuim nagemaakt. Het echte meerschuim geeft die teekens niet. De Oorlog in Zuid-Afrika. In den Vrijstaat. LONDEN, 4 Mei. Lord Roberts seint uit Brandfort van heden dat de bereden infanterie aan de Vetrivier ia aangekomen. De andere troepen zullen morgen naar de rivier oprukken. De spoorweg is tot Brand fort hersteld. Generaal Hunter meldt dat hij by Wind- Borton zonder tegenstand te ontmoeten de Vaal is overgetrokken. De beweging, waardoor Brandfort door de Engelschen bezet kon worden, wordt als volgt beschreven. De lste brigade bereden infanterie dekte den linkervleugel en de 14de brigade van de 7de divisie den rechtervleugel, gesteund door de 15de brigade. Generaal Pole-Carew rukte direct op Brandfort aan, waarop het Boerenleger, dat, 4000 man sterk, onder generaal Delarcy stond, in Noord-Oostelijke richting aftrok. Terwyl Pole-Carew uit het Zuiden oprukte, voltooide generaal Tucker de operatie uit het Oosten en generaal Hutton's bereden infanterie uit het Westen. Brandfort, van waar Lord Roberts zyn telegrammen dagteekent, is een klein dorpje met ongeveer 400 inwoners, 36 mjjl noor delijk van Bloemfontein en 14 mijl ten noorden van Karee Siding, waar generaal Tucker tot voor weinige dagen zyn hoofd kwartier gevestigd had. Het plaatsje is van strategisch belang, daar het den weg beheerscht van Buitfontein by Kimberley en Hoopstad, die 100 en 65 mijl naar het westen en noord-westen liggen, en even eens aan den weg ligt van Bloemfontein naar Winburg, de stad die ongeveer 30 mijl noord-oostelijk ligt, eu waarheen de Boeren waarschjjnljjk getrokken zyn. De Daily Telegraph" verneemt 4 Mei van zyn Kaapschen correspondent, dat de Gordon Hooglanders een bijzonder moedige daad by Thaba'Nchu verrichtten, door de bajonetten op de geweren te plaatsen en zich met hun vijftigen door de Boeren, die ze omringd hadden, heen te slaan. Volgens de Boerengeneesheeren waren aan Boeren- zyde vjjftig man gesneuveld. Donderdag maakte generaal Hart zich van Smithfield meester. Hy vond van de 150 Boereu, die de plaats hadden verde digd, nog 25, welke hy gevangen maakte. De opmarsch der Britsche troepen. LONDEN, 6 Mei. Lord Roberts seinde van de Vetrivier onder dagteeke- ning van den 5de: Heden trok ik tot hier. De vyand is in grooten getale aan den overkant van de rivier. Onze kanonnen vuurden drie uren lang op de hunne, zonder dat wy er in konden slagen den overtocht over de rivier te forceeren, maar tegen den avond trok de bereden infanterie onder Hutton des vijands rechterflank om eu drong zjj voort tot over de rivier. Wy bivakkeeren nu dezen nacht op 3 mijlen van de Vetrivier. Generaal Hamilton beletten gisteren (Vrydag) de vereeniging van twee Boersn- korpsen. de cavalerie deed een charge en bracht den vijand zware verliezen toe. Generaal Hunt meldt, dat generaal Barton Zaterdagmorgen ten noorden van van Ruidam in een hevig gevecht was gewikkeld. Des vyands stelling is vier mylen lang. De Engelschen namen eeni ge heuvelruggen. Wij vonden te Brandfort een luitenant van de Jagers van Victoria. Hy was uit stekend verpleegd door de Nederlandsche ambulance. Men leest in het Handelsblad" De fameuse opmarsch van lord Roberts is eindeljjk begonnen. De opperbevelhebber trekt zelf langs den spoorweg noordwaarts, zyn rechtervleugel wordt gedekt door ds troepen van generaal lan Hamilton en ver op de linkerflank is tegelykertyd generaal Hunter opgerukt. De oorlog zal dus volgens de jongste Britsche prognosties binnen zes weken af geloopen zyn. Het is echter een groote vraag of lord Roberts in staat zal zyn geregeld voort to rukken. Zijn tocht van Jacobadal naar Bloemfontein heeft ons doen zien dat hy snel weet op te rukken, zelfs al vechtende. Maar Da de aankomst in de Vrystaatecbe hoofdstad heeft hy zeven weken moeten pleisteren, den Boeren een uitstekende ge legenheid biedend om op de plaats die bun geschikt voorkwam, goede stellingen te maken. De aanvang van dezen tweeden tocht geljjkt in vele opzichten op het begin van den eerste. Ook nu is de opperbevelhebber onbekommerd over wat op zyn flanken zou kunnen gebeuren, voorwaarts gesneld gisteren stond zyn voorhoede reeds aan de Vetrivier en heden zou de hoofdmacht daar aankomen. Maar zal lord Roberts een zoo snellen marech ditmaal wèl kunnen volhouden Spencer Wilkinton bespreekt deze vraag in de >Morning Post" en wjjst op eenige groote bezwaren, die thans naar het ons wil voorkomen, nog meer gewicht in de schaal leggen dan by een vorige gelegenheid. Een leger te velde moet zijn benoodigd- heden krygen van zijn basis, merkt de schryver op, en in dit geval is de basis de oceaan, die naar de Kaapsche havens en naar Durban overbrengt, wat de Regen- ring te Londen zendt. Uit de havens bren gen de spoorwegen (enkel spoorhet aan gevoerde naar Kimberley, Bloemfontein en Ladysmith. De spoorweg werkt langzaam omdat behalve het enkel spoor, ook gebrek, bestaat aan rollend materiaal. Maar in elk geval kunnen de spoorwegen niet vervoeren wat niet door de schepen is aangebracht en de schepen brengen niets wat het departement van oorlog niet vele weken van te voren heeft besteld. »Den 13en April (MaartRed. >Hbld.") kwam het leger te Bloemfontein aan en toen had het levensmiddelen, kleederen en paarden van noodc behoudens waar schijnlijk ammunitie, transportwagens en trekdieren. De paarden waren er niet e n het leger te Bloemfontein heeft nog gebrek aan paarden. Hst rollend mareriaal is er niet en er liggen stapels goederen in de havens te wachten op de treinen, die ze verder moeten brengen. •Het schijnt dat het departement van oorlog wacht op een telegram van lord Roberts, meldende dat by een of ander noodig heeft hetzy paarden, of granaten, of wagens of een der duizend en één dingen die een leger moet hebben. Dan koopt het departement van oorlog het opgegevene en als de goederen en de booten klaar zyn, wordt het gezonden. IFIEl UIXjI-iJaTOIN". 73) Clara deelde hem 't voorgevallene mee, w&arby* de goede dokter niet kon nalaten aan tijne verontwaardiging lucht te geven. .Gjj hebt wellicht gehoord, lieve miss,' sei hy, .dat de vorige rechter verplaatst is. De nieuwe is, God zjj dank, onomkoopbaar een groote zeldzaamheid in ons veel geprezen Amerika. Hy kent alleen plicht en wet. Indien wy hem nw goed recht bewyzen, zal alles goed afloopen. Toch sullen wy goed doen een advocaat te nemen, daar nw voogd dit ook wel aal doen. Zoolang tot de recht bank beslist heeft, bljjft gjj by my, miss, en ook natuurljjk mistress Rocke. Hier zjjt gjj beiden veilig." Clara dankte den braven dokter harteljjk en nam zjjn welwillend aanbod aan. ,We willen geen tjjd verliezen,* ging Mr. Williams voort. .Mistress Rocke tal zoo goed zjjn, dadeljjk in myn rjjtuig naar hare woning terug te rjjdea om alles in te pakken en mee te nemen, wat gjj voor een verblijf van eenige dagen alhier noodig hebt. Ondertusschen ga ik naar mjjn advocaat, een bekwaam jurist, die zich met hart en ziel uwe zaak zal aan trekken. Gjj, lieve Clara, kunt zoolang in mjjae bibliotheek bljjven, binnen een half uur ben ik terug.' 's Avonds verscheen de advocaat, om zich door Clara van alles te laten onderrichten, wat hy noodig had te weten. Op haar kamer schreef Clara een langen brief aan Traverse, waarin zjj echter niets van de aanstaande verandering in haren toe stand vermeldde. ,Het zou hem maar ongerust maken,' zei ze tot mistress Rocke. ,We weten ook nog niet, hoe het proces zal afloopen, ofschoon ons de beste hoop gegeven is. We moeten das afwachten.' VIER-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. We keeren weer terug naar het .Onweers nest". Capitola scheen een weinig te willen uitrusten van de vermoeienissen en aandoe ningen der laatste dagen. We vinden haar in de zaal met borduurwerk bezig, waarbij Herbert baar gezelschap hield. Meestal ging de tjjd dan vlugger om, dan beiden wenschten. Herbert las haar iets voor, waarvan meestal niet veel terecht kwam, daar Capitola het veel aangenamer vond te praten. Na tafel maakten ze gewoonljjk een wandelrit in den omtrek, 's avonds na te thee werd een par- tjjtje wisht gespeeld met oom, waarbij deze gewoonjjk moest knorren over de onoplettend heid der jonge lui. Zoo verliepen van twee weken do eene dag na den anderen in vreedzaam Bamenleven, toen door een onverwacht toeval een kleine afwisseling in de landeljjko eenzaamheid ge bracht werd. Een namiddag, uls Capitola en Herbert gezelschap van den majoor waren uitgereden, ontmoetten zij een gerechtsbode van Stauaton, die ben vriendelyk groette en aan Herbert en Capitola een brief ter hand stelde. Majoor Warfield keek verwonderd, toen zijn neef en zjjne nicht het schrjjven openden, dat inder daad niets anders bevatte, dan eene uit- noodiging om als getuigen te verschjjnen in het proces van Clara Day tegen Gabriel Lenoir. Daar zit ik na in een mooie verlegenheid,' bromde de majoor in zich zelf, als hy verno men had, wat er gaande was. ,Dus moet mjjne Cap naast dezen duivel voor de recht bank verschijnen. Indien hy eens voor scha deloosstelling, voor 't verlies der eene zjjn rechten op de andere deed gelden Maar dit kan hij niet zonder zich zelf in verlegen heid te brengen. In zijn eigen belang zal bij das moeten xwjjgen.' Terwijl deze bezorgdheid den majoor bezig bield, gaf zijne nicht luide hare tevredenheid te kennen. .O, ik zal het hun zeggen!' riep ze. .Van my zullen cc de reine waarheid vernemen, wacht maarIk zal nog meer dan de waar heid zeggen.' .Nog meer?' lachte Herbert. .Ik dacht, dat de waarheid voldoendo was.' Neon, ik zal niet alleen zeggen, wat ik zelf zag en beleefde, ik zal ook zeggen, wat ik vermoed omtrent de spookgeschiedenis in 't Spookhuis'. Den volgenden dag gingon majoor War field, Capitola en Herbert tjjdig op reis naar Staunton. Daar aangekomen vroegen de twee laatsten naar de woning van doktor Williams, waar zjj Clara en mistress Rocke vonden, die Her bert aan Capitola voorstelde. Het was voor de meisjes een bljj weerzien. Clara begroette Capitola als hare redster en kon geen woor den van dankbaarheid genoog vinden. Men zal begrypen, hoe vlug de tjjd verstreek voor onze vrienden, want Clara en Capitola, zoo wel als mistress Rocke cn Herbert hadden elkaar veel te vertellen. Eerst toen 't hoog tjjd werd om naar den zeker ongeduldig ge worden oom terug te keeren, scheidden zy. Herbert bad mistress Rocke niets gezegd van do aanwezigheid van den majoor; hy vreesde, dat zij dan zeker een samentreffen mot hem zou vermeden hebben. ,De toestand,zei by tot zich zelf, als hij alleen op zjjne kamer was, .is tameljjk hache- Ijjk. Ira Warfield en Martha Rocko zjjn beiden hier voor hetzelfde doel, zonder dat van elkaar afweten. Morgen zullen ze elkaar voor do rechtbank ontmoeten. Wat zal het gevolg van dat onverwacht weerzien zijn? Ook Lenoir zal verschijnen, dio uit haat jegens den majoor de oorzaak was, dat deze zjjn vrouw verstiet. Misschien zal mjjn oom eindelijk inzien, hoe onreohtvaardig hy tot nu toe jegens zjjno arme oDSchuldigo vrouw geweest is, want al is zjjn karakter ruw, zjjn hart is toch goed. Laten we dus afwachten en op God vertrouwen!' Den volgenden dag begon de behandeling. Miss Clara in gezelschap van mistress Rochu en dokter Williams verschonen het eerst in de gerechtzaal en namen op de hun aangewezen stoelen plaats. Eenige oogenblikken later kwamen ook majoor Warfield, Capitola en Herbert. De voor hen bestemde stoelen stonden achter in de zaal, terwyl Clara, mistress Rocko en dokter Williams dicht bij de tafel der rechters zaten. Aan twee tafeltjes links en rechts hadden de advocaten plaats genomen. Rechts de advocaat Templcton, de pleiter voor Clara, on links Mrs. Springfleld, die de verdediging van kapi tein Lenoir waarnam. Bij deze verdeeling der plaatsen was het den nuyoor onmogelijk Mrs. Rocke in 't ge zicht te zien, wanneer ze zich niet omkeerde. Dit zou in den loop van den voormiddag wel gebeuren en toch dacht Herbert er met angst aan. Hy vroeg zich af, of 't niet beter ge weest ware den majoor op de aanwezigheid ayner echtgenoote voor te bereiden, doch bu was 't te laat en bleef er niets anders over dan den indruk af te wachten, die 't onver wachte weerzien op den ouden heer zou maken. Zonderling, mistress Rocke scheen van 't eorste oogenblik af de opmerkzaamheid van den miyoor bijzonder te boeien. Instinctmatig richtte hij zjjne blikken op de tengere vrou wengestalte, die hjj sleehls van achteren zien kon, waardoor echter zjjne nieuwsgierigheid des te meer geprikkeld scheen. »'t Is dom,< bromde hjj, .dat dio slanke vrouw zich niet eens omkeert, opdat men zich overtuigen kon of haar gezicht zoo mooi is als haar leest. Doch door 't binnentreden der advocaten werd de majoor een weinig afgeleid. Hjj verwachtte nu, dat ook kapitein Lenoir zou verachjjnen, doch tot zjjne groote teleurstelling verklaarde advocaat Springsfield, dat de kapitein drie dagen geleden bevel had gekregen onmiddelljjk naar Mexico te ver trokken, om 't bevel te voeren over een regi ment, zoodat hjj verhinderd was persoonlyk aanwezig te zjjn. Het beele plan van Herbert viel hierdoor in duigen. Hjj had gehoopt, den majoor met zjjne echtgenoot* te verzoenen door den kapi tein tot eene verklaring te dwingen. Doch dit was nu onmogeljjk. Des te meer vreesde hjj nu voor 't weerzien van den majoor en Mrs. Rocke. Majoor Warfield sloeg geen oog van do in 't zwart gekleedo dame af. Zeg mij eens, Herbert,' zei de oude drift kop, .ken je ook die zwarte dame, die naast miss Day zit?' (Ja, die ken ik,' stamelde Herbert. Wel, en wie is ze dan?" ffGy schjjnt u zeer voor haar te inleressee- ren,* zei Herbert met een gemaakten glimlach. Wat ik schjjn, raakt je niets. Wil je mjj haar naam niet noemen, ellendige kerel, wat bodnidt dat ,In 't geheel niets.' Welnu, mag ik haar naam niet weten Wel zeker!' hernam Herbert, die geen anderen uitweg meer wist. .Zjj heet...' mistress Rocke wilde hjj zeggen, doch dit scheen hem eene beleedigiog aan zjjn* edele verpleegster, daarom zei hy Zjj heet mistress Ira Warfield!' De arme vrouw moest haar naam achter haar gehoord hebben of was 't misschien toeval, dat zjj op dit oogenblik omkeek en haar blik dien van haren echtgenoot trof. Zjj werd doodsbleek en haar hoofd zonk op hare borat. Het gezicht van majoor Warfield, dat te rood was om bleek te worden, kreeg een donkerblauwe kleur, en zjjne oogen schoten vuor, als wilde hjj hiermee sjjnen neef en mistress Rocke tegelykertyd vernietigen. Wegens zjjne aanwezigheid voor de reeht- bank gaf do majoor aan zjjne woede geen lucht, hot scheen veel meer, dat de onver wachte slag de kracht van den grjjzaard voor 't oogenblik verlamde, want hjj stond op en verliet met wankelende schralen de gerechtzaal. •Dit zal jo mjj duur betalen, denkt daar om, Herbert!* was alles wat de oude War field zjjn verschrikten neef hjj 't uitgaan toefluisterde. Niemand, zelfs CapitolA niot, had dit tus- schentooneel bemerkt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1