KLEINE COURANT I li II 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. No. 2643 Woensdag 16 Mei 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telcfoonn". 59. IJlt het Buitenland. De bekende, we mogen wel zeggenj beruchte, Engelsche minister van Koloniën Chamberlain hield in de vorige week eene politieke redevoering te Birmingham, waarin hij o. a. in algemeone trekken de volgens hem te wachten staatkundige regeling in Zuid-Afrika schetste, die volgen moet, als de tegenwoordige oorlog aldaar ten einde is ge bracht. De Engelsche Regeering dus verzekerde hy is niet bereid, opnieuw de onafhankelijkheid der Zuid-Afrikaansche Re publiek te erkennen. Haar grondgebied moet worden ingelyfd bij Hr. Ms. gebied, onder de Britsche vlag. PerBoolijke vryheden zullen echter worden behouden. Na het eindigen van den oorlog moet er een tydperk van militair bestuur zyn, doch zoodra dit veilic kan geschiedon, zou de Regeering deze beide Staten opnemen in den grooten kring der zelibesturende koloniën. Men weet nu ten minste, wat er te wachten zou staan als de Engelschen overwinnaars werden t Nn we dezer dagen de achtste maand van den ellendigen Zuid-Afrikaanschen oorlog zyn ingetreden, schynt het ons toe niet ongepast te z|jn, eens na te gaan de officieel erkende verliezen, door het Engelsche leger in dat tijdsverloop geleden. Er zyn aan Engelsche zyde 19.616 man verloren (221 officieren ge dood, 64 overleden aan hun wonden, 679 ge wond, 68 overleden aan ziekte, en 170 gevan gen genomen, welke cyfera voor de minderen bedragen 2085, 504, 9839, 2224 en 4224). Ingeval de Engelschon eens hun zin mochten krygen, dat zjj de beide Republieken ten onder brengen, dan hebben zij, met het oog op deze cyfers, nog te vermeerderen met die, welke de thans aangovangen veldtocht zal aanbren gen, en met het oog ook op de door den oorlog verslonden schatten aan geld, alle reden pm te zuchtenduur, zeer duur gekocht Sedert in October des vorigen jaars de heil; looxe oorlog in Zuid-Afrika uitbrak, zyn de Qpgen van heel do beschaafde wereld op het strydtaoneel gevestigd, waar twee ongeljjke machten met elkaftr kampen. Die aandacht zal nog groQtor wordon, nu het talrijke Brit sche legor do Zandrivior is overgetrokken, en de verwoede strijd eerst eigenlijk aanvangt. Dubbel van gewicht wordt het thans, het ver loop dor krijgsverrichtingen nategaan. We weten het, aan moed, beleid en dapperheid ontbreekt het den Boeren in het geheel niet, doch eene overmacht, als thans tegenover hen staat, met het doel hunne vryheid te vernie tigen, is, zouden wjj zeggen, te groot, om voor hen nog op een gunstigen uitslag te durven hopen, 't Eenige is, we moeten aannemen, dat de Transvalere en Vrijstators hetgeen nn ge schiedt, hebben ktmncn eu mueten voorzien, en in verband daarmede hunne plannen hebben gemaakt. En dan de wereldgeschiedenis geeft voorbeelden, dat een ongelijke strijd meer dan eens doof den schijnbaar zwakkere werd gewonnen. De Republiek der Vereenigde Ne derlanden kwam zegevierend uit den SOjarigen oorlog te voorschijn, en het machtige Oosten rijk moest het eenmaal afleggen tegen het kleine, nietige Zwitserland. Spanje, hoezeer in een allergunstig kli maat gelegen, met een zeer vruchtbaren en aan delfstoffen ryken bodem begiftigd, is toch sedert de laatstverloopen eeuwen een hoogst ongelukkig land. In den oorlog met Amerika verloor het nu een paar jaar geleden hl zjjoe schoone en ryke buitenlandsche bezittingen, tegelyk met de schatten, die de langdurige kryg kostte, en thans openbaren zich de na weeën van het gebeurde binnen 'slands op verschrikkelijke wyze. De schatkist is totaal uitgeput, en de Begeering schynt er niet toe tp kunnen overgaan, om de zoo dringend noodige vereenvoudiging in het bestuur des lands aan te brengen, en daardoor de ge- üischte bezuinigingen in het beheer in te voe ren, die uitgaven en inkomsten in evenwicht zouden kunnen brengen. De gevolgen van dezen hoopeloozen toestand blijven inmiddels niet uit. Het volk is, tengevolge van een en ander, hoogst ontevreden, oproerig en voor een groot deel weigert het de verschuldigde belastingen te betalen. In onderscheidene plaat sen van dit ongelukkige land komen dagelijks ernstige onlusten voor, en formeole gevech ten tnsschen de bnrgers en de militaire macht blyven niet achterwege. Hier en daar heeft het volk reeds barricades opgericht, en ont staan bloedige straatgevechten. Te Barselona en te Valencia heeft de Regeering den staat van beleg reeds afgekondigd. wegens vertrek naar elders der tegen woordige, een nette tweede MEID, goed met de waach kunnende omgaan. Er wordt gevraagd een D AG-MEjIID. AdresBureau van 't Vliegend Blaadje". DAGMEISJE P. G. gevraagd, niet ouder dan 15 jaar. Adres: MIDDENSTRAAT 77. XIEIItVSTIJUllGEX. HELDER, 15 Mei 1900. VERSLAG aangaande den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Helder over 1899. Do Commissie van Toezicht op het Middel baar Onderwijs heeft dezer dagen aan den Raad het Jaarverslag aangaande den toestand van het Middelbaar Onderwys over 1899 aangeboden. Daaraan ontleonon wjj het volgende De Inrichtingen van het Middelbaar Onder wijs alhier zyna. de Rjjks Hoogere Burger school met 5-jarigen cursus; b. de Zeevaart school c. de Industrieschool en d. de plaat selijke Toekenschool. Do Hoogere Burgerschool. Hot aantal leerlingen dier inrichting bedroeg op 1 Jan. 1899 66, waaronder 9 vrouwelijke, terwyl 8 mannelijke enkele lessen bijwoonden. Op 31 Dec. 1899 was dit aantal 107, waar onder 28 vrouwelijke en 8 leerlingen woonden enkele lessen bij. Hiervan waren 61 in de lste, 21 in de 2de, 16 in de 8de en 9 in de 4de klasse geplaatst. Door het groot aantal leerlingen moest de lste klasse worden ge splitst in 8 afdeelingen. Aan 2 leerlingen werd vrijstelling van betaling van schoolgeld verleend. Het aantal leerlingen, dat nu reeds van de H. B. S. gebruik maakt, is zon groot, dat het alle verwachting overtreft. Het getal was in Sept. 1.1. reeds tot 110 geklom men, terwyl er nog slechts in 4 klassen onder wijs werd gegeven. Do Commissie meent dit feit sterk op den voorgrond te moeten laten treden, omdat daardoor het bewijs geleverd wordt, dat een Hoogere Burgerschool in deze gemeente aan een lang gevoelde en groote behoefte voldoet. Verder wordt in 't ver slag mededeeling gedaan van den uitslag der Overgangsexamens, die in tegenwoordigheid van de Commissie van Toezicht en enkele belangstellenden plaats had. Omtrent de toelatings-examens wordt vormeld, dat 52 candidaten, waaronder 8 voor enkele lessen, daaraan deelnamen, waarvan 43 tot de lste klasse toegelaten werden1 oandidaat, die met goed gevolg de drie laagste klassen der R. H. S. te Groningen had afgeloopen, werd zonder examen tot de 3de klasse toegelaten. De nieuwe cursus 18991900 is begonnen met 110 leerlingen, over de verschillende klassen aldus verdeeld i Mannen 1. leer lingen lste kl. 42, 2do kl. 18, Sde kl. 13, 4de kl. 9. Vrouwe 1. leerlingen lste kl. 20, 2de kl. 4, 3do kl. 4, 4de kl. 0. Tot Juli 1899 werden het gebouw in de Kolensteeg voor het gewone onderwys en de Bouwzaal aan de Kerkgracht voor dat in do gymnastiek in gebruik gesteld. Bjj den nieuwen cursus bleken die gebouwen te klein te zyn en werden door het gemeentebestuur 3 lokalen aan de Industrieschool afgestaan, beschikbaar gesteld en ingericht, terwyl voor de gymnastiek een zaal van de Nutsspaarbank werd aangewezen. De regeling van 't onder- wjjs was door deze verspreide lokaliteit zeer bezwarend en aan do groote toewjjding van en de goede verstandhouding tnsschen Direc teur en Leeraren is het to danken, dat het onderwijs daarvan geen schadelijke gevolgen heeft ondervonden. Het is evenwel in alle opzichten wensckeljjk, dat 't nieuwe gebouw in Sept. bjj den volgenden cursus, in gobruik kan genomen worden. De Zeevaartschool. Aan de Stuur lieden-Afdeeling word gedurende 1899 door 24 leerlingen deelgenomen. Het aantal leer lingen bedroeg in Jan. 10, in Febr. 12, in Maart 8, in April 12, in Mei 9, in Jnni 9, in Juli 4, in Sept. 6, in Oot. 10, in Nov. 10 en in Dec. 10. Door 6 leerlingen werden dit jaar bjj verschillende examens 8 diploma's behaald. Het aantal leerlingen van den vasten tweejarigen cursus bedroeg einde De cember 8, waarvan 3 in het le en 5 in het 2e studiejaar waren. Het vorige jaar konden geen der leerlingen tot het 2e studiejaar wor den bevorderd, zoodat dit jaar geen eindexa men plaats had. Aan bet overgangsexamen in Juli werd door 7 leerlingen deelgenomen, waar van 5 tot het tweedo studiejaar konden worden bevorderd en 2 volgden nogmaals de lessen vau het oorste studiejaar. Voor het toelatings examen hadden zich 3 candidaten aangemeld één werd afgekeurd wegens onvoldoend klou- renonderscheidingsvermogen, één moest worden afgewezen voor onvoldoende kennis, terwyl de derde tot do lessen werd toegelaten. De leeraren vervulden met jjver en opgewekt heid hun taak, terwyl met byzondero inge nomenheid de toewijding van den tegenwoor- digen leeraar in do talen wordt vermeld. Het onderwijs wordt gegeven in 2 lokalen aan de Kerkgracht. De Commissie hoopt, dat bjj een volgenden cursus, als het gebouw voor de Hoogere Burgerschool gereed is, do lokalen in de Kolensteeg voor de Zeevaartschool be schikbaar zullen gesteld worden, hetgeen zoer zeker het onderwys ten goede zal komen. Het verslag bevat verder een tabel, waarbjj een overzicht wordt gegeven over de gunstige resultaten van het onderwys aan de Zeevaart school gedurende de 7 jaren van haar bestaan, waarin tevens de tegenwoordige betrekkingen zijn vermeld van de leerlingen, die de school verlaten hebben. Nog wordt door de Com missie de wenschelijkheid besproken, om aan de Zeevaartschool een afdeeling to vestigen voor opleiding van scheepsmachiniston en be treurt het, dut alleen te Rotterdam een her halingscursus voor scheepsmachiniston bostaat. De Industrieschool. Het aantal leerlingen dezer inrichting bedroog op 81 Deo. 1899: in de le kl. 88, in de 2e kl. 31, in de 3e kl. 16, in de 4e kl. 14, totaal 94). Aan het toelatingsexamen in Oct. werd door 51 jongelieden deelgenomen, waarvan 26 toege laten en 25 afgewezen werden. Overgangs examens worden niet afgenomen. Aan 17 leer lingen werd vrijstelling van betaling van schoolgeld verleend. 56 leerlingen hadden reeds een beroep gekozen. In Maart had aan het einde van don cursus in een der open bare gebouwen in tegenwoordigheid van vele belangstellenden de jaarlyksche prysuitdeeling plaats. Het onderwijs wordt gegeven in verschil lende lokalen en wel in 2 lokalen aan do Kerkgracht boven 't Ziekenhuis, in de Bouw zaal, in 2 lokalen van school 4 en in dc Plaatselijke Teekenschool. De Commissie geeft verder te kennen, dat, volgons hare meening, deze gesubsidieerde inrichting van het Dep. der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen niet aan de eischen van een Burgeravondschool, waarvoor deze school in de plaats moet treden, voldoot, omdat er een directeur-leeraar ontbreektde lokaliteiten, waar onderwys wordt gegeven, te veel ver spreid zijngeen overgangsexamens plaats hebben en het bestuur op te ruim schaal on bevoegden aanstelt, onder den naam van assistent*. Zy deed daarom aan den Raad het voorstel, naar aanleiding van eon over leg met den hoofdingenieur der Marine om tot de oprichting van een Burgeravondschool over te gaan en te trachten van het Dep. van Marine een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen. De Plaatse! ij ke Teokenschool. In deze inrichting wordt door den leeraar, den heer A. T. de Graaf, onderwys gegeven in handteekenen aan jongens cn meisjes. Door de betere inrichting van het tcekenonderwijs aan een der openbare lagere scholen en door het oprichten van do Hoogere Burgerschool, is het aantal leerlingen aan deze school sterk verminderd. Het aantal leerlingen bedroeg einde December 17, w«arvan 5 kosteloos onderwiis ontvingen. De Commissie van Toezicht op 't Midd. Onderwijs is samengesteld uit de hceren Dr. P. C. F. Frowein, Dr. P. P. C. Hoek, J. Albarda en A. C. Roem, terwyl er oéne vacature bestaat. D. van der Brugge, alhier woonachtig, die, wegens ziekte en lichaamsgebrek, nu drie jaar geleden als stoker bij de Marine werd ontslagen en op aandrang der tweede Kamer onlangs eene jaarlijksche gratificatie ad f 200 heeft verkregen, ontving dezer dagen van den Helderschen afgevaardigde de voor hem zeer aangename mededeeling, dat de ge zamenlijke Kamerleden aan het bedrag dier gratificatie ieder jaar nog, f 250 zullen toevoegen. Voorwaar een lofwaardige daad Ernst-schietoefeningen. In de maanden Juli en Augustus *a.s. zullen alhier schietoefeningen met het ves ting-geschut plaats hebben, en wel in twee serie's, de eerste onder het commando van den luit. kol. van Straaten, de tweede onder den majoor de Fremery. Aan de lste serie dezer oefeningen zullen, van 3 tot 15 Juli a.s. deelnemen de lste en de 3de comp. van het 4de regiment vesting artillerie uit den Haag, en de 5de comp. van dat regiment uit Hellevoetsluis. De zes compagniën van dat regiment, die garnizoen houden te Helder, zullen zich oefenen in de 2de serie, van 31 Juli tot 12 Augustus a.s. Trein No. 104 van Helder naar Am sterdam ontspoorde Zondagmorgen bij het binnenrijden aan het station te Schagen. Een viertal wagens liepen van de rails waarvan een tweede klas omver werd ge worpen. In dezen waggon zaten geen rei zigers. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De schade aan den weg en het rollend materieel is gering. De communi catie werd niet gestremd. De oorzaak van het ongeval wordt in het te vroeg ver plaatsen van den wissel gezocht. Gedurende de zomermaanden, aan vangende 18 Mei e.k., zal op den eersten en derden Vrjjdag der maand, van 8 tot 10 uur, door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den Kapelmeester J Koning, een Avond-Concert worden gegeven vóór de Sociëteit Marine-Club". Het zevende Provinciaal Noordhol- landsche Zendingsfeest zal op 21 Juni a.s. in het bosch van den heer jhr. mr. P. van Foreest te Heilo gehouden worden. De reeder A. den Duik Gzn., te Scheveningen ontving uit Newlyn een telegram, dat zijn logger »Robert B. Capps" in één nacht de buitengewoon hooge be somming met de makreelvangst maakte van f 1000. zijnde met die van begin Maart tot begin Mei gezamenlijn f 1900. De Oerlog in Zuid-Afrika. Uit de Transvaalsche mail. Over het gevecht by Sannahspost deelt hoofdcommandant Chrisuaan de YVet alsnog mede Onze menschen verdeelden zich in twee gedeelten, een van ongeveer 400 man en een ander van 1100 manschappen, welke laatste met zich voerden kanonnen en maxims en tot op ongeveer 3 h 4000 treden de vyand na derden, die op de bnlt bij de waterwerken tusschon Modderrivier en Koornspruit gekam peerd was. Tegen 4 uur in den morgen na oen rit van 3 uur, namen de 400 man po sities in Koornspruit aan de onder- en boven zijde, waar de groote weg van Bloemfontein, Koornspruit doorgaat. Tegen dagbreek zagen wy hun groote kamp voor ons aan de zijde van Sannahspost, doch daar de 400 man geen grof geschut hadden wachtten zy, totdat de kanonnen van de 1100 man den vijand zouden gaan beschieten. Het bleek onze menschen toen ook, dat de Engelsche troepen van Tha- banchu cn Newberry, welke de nacht tevoren van Ladybrand gevlucht waren, zich hier bevonden. Dit was in zooverre een verrassing voor onze menschen, aangezien zy alleen wisten, dat de wagens dezer troepen op weg hierheen waren gegaan. Weldra vuurden van het oosten onze kanonnen op don vijand, welke daarna al spoedig met grooten spoed naArde drift, waar de 400 man lagen, vluchtte. De burgers daar bleven stil en vertoonden zich niet voor den vijand tot hy genaderd was vlak by de wallen der rivier, met zich voerende zyn kanonnen. Plotseling knalden onze Mausers en de vyand, die ons daar niet verwacht had, maakte rechtsomkeert en vluchtte tot ongeveer 1500 treden terughet gelukte onze burgers echter van de 6 of 7 kanonnen van 4 of 5 do paarden dood te schieten, zoodat de artil lerie deze kanonnen moest achterlaten en slechts 2 kon medenemen. Nu ontstond een gevecht van af de plek, waarheen zy teruggevlucht waren, dat ongeveer SI/j uur duurde, doch daarna lieten zy ook de 2 kanonnen in de steek en vluchtten naar het zuiden, achtervolgd door de onzen. Een aantal worden gevangengenomen, ook werden een groot aantal wagens, alle vol geladen en meest bespannen met muilen, buit gemaakt juiste aan tallen zullen nader opgegeven worden. De vyand voerde tijdens het gevecht dooden en gewonden weg, toch lagen op eene zijde van het slagveld nog een lOOtal dooden en gewonden. Ons verlies 2 dood en 5 gewond. (Volgens een beter bericht 3 dood en 10 gewond.) De terugtocht uit de Kaapkolonie. Van den terugtocht der troepen van de generaals Lemmer, Grobler en Olivier uit dc Kaapkolonie lezen wy de volgende beschrij ving in «De Volksstem' Toen de gcheele legertrein compleet wa3, d. w. z. toen ul dc verschillende commando's zich by elkander gevoegd hadden hetgeen in de nabyheid van Commissiedrift moet heb ben plaats gehad bestond do trek uit niet minder dan 750 wagens, door meer dan 1000 kaders vergezeld. Deze ernorme legertrein bevatte 'de bagage, tenten, lovensbohoeften enz. van meer dan 6000 menschen, waaron der eon 50-tal vrouwen, die uit de Kaap kolonie of do Zuidelijke Vrystaatsche distric ten gevlucht waren. Do overgroote meerder heid der 6000 waren echter paarderniters, welke groepsgewijze dag en nacht een in- spannenden, doch zoer offectvollon verkennings- dienst op de voorspils en de linkerflank on derhielden. Do trein had de schier ongelooflijke lengte van volle 4 uur te paard. Men behoeft wol niet een grooten trek in de vlakten van Zuid-Afrika to hebben bijge woond om te kannen verstaan hoe een pad er moet uitzien wanneer daarop gedurende een kwartier zonder ophouden paarderniters en zwaar beladen wagons hun sporen achter laten. Maar onbegrijpelijk is het hoe de tweede helft van een trek als deze nog kon voortkomen over paden, langs hellingen, door vleien en door driften, welke reeds een ,twea uur rydens* langen trein had gepasseerd. Welk een energie, welk een volharding is hier geopenbaardTerwyl de onvermoeid waakzame Grobler de voorhoede leidde en het pad baande naar de strydmukkers in het Noorden, dekte generaal Lemmer de achter hoede op zoo bekwame wijze, dat geen Brit sche vervolgers zich waagden aan 'n poging om de reusachtige slang van menschen, dieren en wagens, die zich langs de Basuto-grcns voortkronkelde, op den staart te trappen en aldus haar voortgaan te stuiten of te ver dragen. Merkwaardig is ook de samenhang die er in deze eideloozon stoet bestond. Een hinder nis op eenige plek werkte als een electrische schok op het geheel en aan de rapportgan- gers komt een woord van warme hulde toe voor de kranige wyze waarop zy op hun veelal gehavende ry wielen langs de diep om ploegde paden een geregelde en snelle com municatie tusschen voor- en achterhoede heb bed weten te onderhouden. Do driften hebben veel van de volharding en de krachten onzer menschen gevergd. Men kan zich licht den oprit voorstellen van een drift, welke de eerste honderd wagens ge passeerd hebben. De glibberige oever, gesneden en gekerfd door elkaar in eindelooze regelmaat opvol gende natte wagenwielen, is een zware lijdens- plek geweest voor monigen doodmoeden os of muil. Gelukkig zyn slechts weinige van de dieren niet weder opgestaan na een val en is het verlies merkwaardig gering geweest, ook dat der paarden. En dit niettegenstaande dat er uitermate vinnig gelrokken werd. Te twee uur in den morgen zette de onafzienbare sleep zicb byna dadelijks in beweging tot 5 uur. Dan word tot 7 uur v. m. gerust en de weg tot 11 uur vervolgd. Des namiddags word van 2 tot 5 getrokken en dan nu zulk N.B. Getrouwde Dames en Dames van geschikte bepalingen. oi6CJHO paden en in de kwade driften veel moesten te lijden hebben. By de plaats van Tromp op ongeveer twee uur afstands van Betbulië moest een geheelen dag gewerkt worden om de wagons door een sloot te krygen. Toch werd cr niet geklaagd, niet gemord, niet de moed opgegeven. De kost boBtond voor het grootste deel uit scbapenvlcesch, brood en beschuit cn garat- kof tie. Op een aantal plaatsen muntten de Vrystaatsche Boeren uit door gast vryheid en hulpvuardighcid. Er zyn slechts heel enkele ziektegevallen van niet ernstigen aard voorgekomen en deze vonden goede verpleging in dr. Daly's ambu lance. Het is een oven verblydend als glo rierijk feit dat onze generaals hun schitteren den terugtocht uit hot Zuiden met geen enkel menschenloven betaald hebben. Ovor hot algemeen hebben onze burgera niet over gebrek aan drinkwater to klagen gebad. Maar wat het koken van den kost op het kale veld geweest is, waar hout ontbrak en de nationale brandstof vun den Vrystaat, welke de beesten plegen te prodneecren, slechts schaarach aanwezig was, behoeft geen nader besehryving. Nieuws ontving men weinig langs den weg, daar de telegraphische ver binding op alle dorpen was vernield. Zoo hadden deze trekkers op liet oorlogspad to teren op berichten, welke de rupportgangere nu en dan aanbrachten en zich overigens tevre den te stellen met do nooit geloofwaardige prautjes, die in de onbeperkte hoeveelheid met zeldzame gulhartigheid overal in de af gesneden helft van do Zusterrepubliek wor den uitgedeeld. Van Commissiedrift trok men naar Mod- derpoort, waar twee wagens afdwaalden, welke later to Ladybrand weer opdoken. Van Mod- derpoort ging het naar Clo Colan en vervol gens in de richting Senekal, Ventersborg en Kroonstad, waar zy heden of morgen ver wacht worden. De paurdenruiters hebben zich sedert het begin der week van de wagens afgescheiden en wel by Leenwskop, waar door de afgematte dieren andorhalven dag gerust werd. Het was daar dat president Steyn do wakkere, onvermoeide trekkers begroette cn hun een welverdiond eere-saluut bracht na mens hun strydgenooten in beide Republieken. De kroon op hun roemvollen tocht hebben echter de officieren en manschappen, burgers zoowel als artilleristen, gezet door niet een hoognoodigc en eerlijk verdiende rust te gaan nemen by hun haardsteden, doch overoon- komstig do gegeven bevelon onmiddellijk rechtsomkeert te maken, ten einde terstond weer actief deel te nomen aan den stryd voor de venlediging van ons goed recht en het vaderlfjk erfgoed een stryd, waarin zjj reeds lauweren hebben behaald op do slagvelden bjj Colesberg on Storraberg, maar die zjj thans vermeerderd hebben door oen strategische be weging onder hun dappere bevelhebbers uit te voeren, dio eon btjjvende plaats zal be- kleeden in dc geschiedenis van dezen kryg, zoowel als die van de Zuid-Afrikaansche stra tegische gebeurtenissen van alle tydsn. De >Evening News" verzekert dat het bericht, als zou de zetel der regeering van den Orauje-Vrijstaat uit Kroonstad naar Heilbron (op 50 KM. van de Transvaal sche grens) over gebracht zjjn, bevestigd wordt. De >Matin" meldt dat het een Duitsch schip geweest is dat to Louren^o Marqués de kleedingstukken enz. voor Transvaal bestemd, heeft aangebracht, die op ver zoek van den Britschen consul-generaal Crowe in beslag genomen zjjn. v Aan de New- York Herald" wordt uit Brussel gemeld dat een groot aantal En gelsche scheepsofficieren op Belgische booten ontslagen worden. Zoo heelt ook de rijke jacht-eigen aar Osterrieth te Ant werpen de Engelsche bemanning van zjjn jacht >Selika" door Belgische vervangen. In den Vrijstaat. KROONSTAD, 12 Mei. De veldkornet gaf lieden de stad aan lord Roberts over. De veldmaarschalk deed ï.jjn plechtigen in tocht hedenmiddag. De Boeren trekken al naar de Vaalrivier, waar zij zich verschansen. President Steyn is naar Lindley gegaan, dat tot hoofdstad van den Vrijstaat is ge proclameerd. Een aantal Burgers keeren naar hun hoeven terug om gevangenneming te vermijden. Kroonstad bezet. LONDEN, 12 Mei. Een telegram Tan lord Roberts uit Kroonstad van 2 uur hedenuamiddag meldt Om half een hedenmiddag trok ik Kroon stad binnen zonder tegenstand te ontmoe ten en onder het gejubel van de weinige Britsche inwoners. De heer Steyn vluchtte gisteravond na vergeefs getracht te heb ben de burgers over te halen on« verder tegenstand te bieden. De Transvalers ver klaarden dat zjj in den Vrijstaat niet lan- t Mejuffrouw NEIJTS, Hoofdgracht No. >4, vraagt een zindelijke DIENSTBODE, ^asch, buitenshuis. aad zjj moest er luid mee Jacöei.. iDie gakka meid,' zei Cap, «wat denkt ze wel I» Ze nam het bord mot beide handen op en wilde het wegdragen, toen bjj het om- keoren Mac Donuld voor haar stond, die de deur sloot en den sleutel by zich stak. Het bloed Btolde onze heldin in de aderen, ze stond als verateend en kon geen geluid ,Ei, ei,* riep bjj, «kan de dappere amazone dus ook schrikken Ik hield u voor moediger, sohoone missdoch nu zie ik, dat uwe zenu wen niet veel sterker zyD, dan die eener andere dochter Eva's.* Do spottende toespraak van den bandiet bracht Capitola weer tot bezinning. Ving herkreeg zjj hare tegenwoordigheid van geest en overzag rustig do gevaarlyke positie, waarin zjj zich bevond. Hier was 't zaak koelbloedigheid te toonen, want, indien zjj bedaard was, kon ze zich wellicht nog redden. «Of mijne zenuwen niet sterker zjjn dan yie eener andere,* hernam Capitola, ,is nog <je vraag. Gy ziet, Mac Donald, dat ik al niet meer beef. Ieder andere hadde zeker 'het bordje laten vallen, en zooals ge ziet, '.zet ik het heel bedaard op zyne plaats. Dat ik op 't eerste oogenblik verschrikte, beken k, want ik was inderdaad niet op nw bezoek Voorbereid. ,Op bandieteneer, Capitola, ik bewonder u iep Mac Donald met vuur«gy zyt het "onderlingste meisje, dat ik ooit zag, en ik peken openlijk, dat het de moeite loont om twentwil iets te wagen." «Om mijnentwil?* herhaalde Capitola ver anderd. -Gy bedoelt toch niet, dat gy om ^.jjnentwil hier binnengeslopen zjjt on dat gy andere plannen hebt dan mij te berooven ,Gjj vergist u, schoone miss,* hernam de rooverhoofdman met eene hoffelyko buiging, wat mjj hierheen voerde, was 't verlangen u opeulyk en onomwonden te verklaren, dat ik u vurig bemin en dal ik volgens deze liefde zal weten te handelen," Capitola onderdrukte het antwoord, dat zjj in ontsteltenis op 't punt was te geven en u baar zelfs zich den schjjn te geven, T ware „jj door doze onverwaohte verklarilniet onaangenaam verrast. Ze sloeg verlegen glimlachend de oogen neer. Mac Donald,* hernam ze, ,uwe taal is stout en ware ik eene preutse lady, zoo zou ze my kwetsen, doch ge weet zelf, dat ik myne eorste opvoeding in de straten van New-York ontving en dit is genoeg om over eenige vooroordeelen heen te zien. Echter verwacht ik van u, dat gy mij den vrijen wil zult laten, want de geringste dwang, Mac Donald, vertoornt mjj eu kan licht mijne sympathie in haat veranderen.* .Uwe sympathie, schoone miss,* lachte de bandiet, .hiervan gaaft ge mjj een zonderling bewjjs, toen ge mjj niet eerder wildet loslaten, dan nadat ik bjj na gevangen werd.' «Wie zegt u, dat dit mjjn doel was?» her nam Cap. .Wat ik daardoor wilde boreiken, was iets lieel anders dan ywe gevangenne ming. Jammer genoeg, gy zelf- hebt rayn schoon plan verijdeld.' ,Hoe? Wat voor een plan?* riep Mac Donald verbaasd. tGe wilt my toch niet doen gelooven, dat ge voor liadt, u op deze wyze door my te laten ontvoeren En indien dit myn plan geweest ware?' meende Capitola. «HoeIndien ik het levon bij mijn ouden knorrigen oom eens moe ware, indien ik de vryheid terug verlangde, waarin ik geboren ben en besloten ware do gouden boeien te breken, die majoor Warfiold mij aangelegd heeftzou dit iets verbazends zyn M>ss Capitola,' hernam Mac Donald ern stig, .ik vrees, dat gy een gevaarlijk spel met my dryft, Bedenk goed, dat doze beken tenis niet eene gehuichelde mag zyn, anders zon ik krankzinnig worden. Het ware beter voor n gezwegen to hebben, dun my iets to verstaan geven, wat mijne liofde nog meer doet ontvlammen.' Capitola voelde, dat 't angstzweet haar op 't voorhoofd kwam, toen Mac Donald dit zei, alles hing af van hare tegenwoordigheid van geest, van hare koelbloedigheidzy durfde den bandiet geen vrees toonen, anders was ze verloren. .Mac Donald,' herbaalde ze, .herinnert ge u niet, dat ik luid en onverholen myne be wondering voor den koenen man te kennen gaf) wiens naam alleen voldoende is, om de menschen te doen beven. Ik wist toon nog niet, wie ge waart, cn hield ii voor een matroosik geloof, dat dit bewijs genoeg is, dat ge myne woorden kunt gelooven.» En zyt ge nu bereid mjj vrijwillig te vol gen? om mijnentwil aan den glans, de pracht, die u omgeeft, te verzaken en een leven vol gevareo, vermoeienissen en ontberingen met mjj te dcelen Ik bemin gevaren...., vermoeienissen en ontberingen schrikken mjj Diet af. Doch wat myn vrjjwillig volgen betreft, daaraan kunt gjj onmogelijk denken.' .Waarom niet .Gjj begrjjpt, dat ik met mijn eer en goe den naam rekening moet bonden. Wat zou men er van zeggen, dat Capitola Black van Warfieldhouse met Mac Donald was wegge loopen Wat men wil. In onze bosschen bohoeven we ons weinig om de meening der menschen te bekommeren.' ,Ik ben myn oom dankbaarheid vcrsohul- dfgd en ik mag hem zulk een leed niet be rokkenen.' «Met één woord, miss, gij wilt dus niet," riep Muo Donald, ,ik zal dus geweld moeten gebruiken .Dat zult gjj niet, Mac Donald! Dat zou niet mooi gehandeld zjjn van een gentleman gelijk gij.» O, ik doe nog wol andere dingen,* riep de bandiet, dio zich niet meer kon inhouden. Ik kan ook eene huichelaarster, die den spot met mjj dryft, dwingen, en opdat gjj ziet, dat 't mij ernst is, wü ik 't my hier gemak kelijk maken. We hebben nog tijd genoeg, lieve miss, wanneer we binnen twee uur ver trekken, is dit spoedig genoeg. Laten we wat eten, gjj hebt hier alles bjj do hand. In dezen leunstoel is 't zeer gemakkelijk zitten. Willen we het tafeltje hier zetten voegde hij er bjj. .Zoo, myne lieve Cap, ga nn zitten. Ecno kleine hartsterking, eer wy 't slot ver laten, kan ook u niet schaden.' Mac Donald begon bet gebak eer aan te doen •n schonk zicb een glas cognac in. .Wol, miss, wil jo niet eens met mjj klin- kon Wees nu eens aardig en houdt de eer van jo huis op. Go zjjt zo terughoudend jegens mjj. Waarom Kunt gjj u niet met de gedachte vertrouwd maken, de eohtgenoote van den beroemden Mac Donald te worden Geloof me, ik zou de rol van teeder echtge noot best kunnon spelen. Zit ik hier niet aan tafel, alsof ik twintig jaar laag niets andera gedaan had Ik voel mjj hier heelemaal thuis, 't Is jammer, dat we hier niet kunnen blyven wonen. Ik vrees, dat uw oom dit niet aan genaam zou zyn. Op zjjno gezondheid, lieve, ha, ha, ha.... hjj is een braaf heer,» riep Mac Donald, terwyl hjj een nieuw glas cognac ledigde. Capitola's toestand was hachelykze waagde eene laatste poging om den roover tot betere gedachten te brengen. Mac Donald,* zei ze, .ik sprak eerst van de sympathie, die ik voor u heb, doch deze sympathie heeft alleen den dapperen, moodi- gen man, die in mannenstrijd weet te over winnen. Een stryd met mjj, een zwak hulpeloos meisje, ware lafheid. Ik kan en wil niet ge looven, dat gjj hiertoe in staat zijt.« «Geloof wat je wil, miss,' hernam Mac Donald met een ruwen lach. «Mac Donald,* ging Capitola voort, .ik zei ook, dat 't geringste geweld, dat u mjj zoude durven aandoen, myne genegenheid in een doodeljjken haat zou veranderen. Is n dal om 't even?» Uw haat, miss? Ik zal dion weer in liefde weten te veranderen, als go mjjn vrouw zijt.' Door een laffe daad nooitriep Capitola. Doch, nog een woord, Mac Donald 1 Ik bezit veel kostbaarheden en verscheidene duizenden in geld. Alles zal ik u geven, indien ge inwilligt, mjj to verlaten.» .Welk een belachelijk vooratol!» hernam do bandiet. «Meent go dan, dat ik con pen ning hier laat Neen, lieve miss, dat be schouw ik allemaal als uw bruidschat, die voor de nicht van majoor Warfiold gering genoeg is.» •Mac Donald 1* riep nu Capitola, dio doods bleek aan don schoorsteen stond, .voor den laatston keer bezweer ik u by 't aandenken uwer moeder, die go niet hcolemaal kunt vergeten hebben, on bjj God, die n uwe misdaden zal vergeven, wanneer ge u groot moedig jegens my toont, ga, wanneer u 't leven dierbaar is 1" .Alleen met u, schoone miss!' riep de bandiet, terwyl hjj zyne armen uitbreidde en opstond toon Capitola op den geheimen knop aan don schoorsteen drukte en het valluik onder Mac Donald met luid gekraak open sprong. Mac Donald, do leunstoel en 't tafvltjo met hetgeen cr opstond, verdwenen in den af grond, dio nu gapend voor 't jonge meisje open stond. Met strakke oogen zag Capitola in den zwarten afgrond en tuimelde toen tsrug tot voor haar bod, waar zy bewusteloos neerzeeg. Capitola's onmacht duurde meerdere uren, want toen zc ontwaakte, was 't klaarlichto dag. In 't oorste oogenblik herinnerde zij zich niet, wat er met haar gebeurd was, ze streek zich met de band langs 't voorhoofd en vroeg zich af, waarom ze gekleed voor baar bed lag. Eerst toon haar oog op het geopende valluik viel, herinnerdo zy zich het gebeurde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1