nk- en Leiwerk. MP! LAGE PÜL mmmmtsmmmm m m Sé m ger wilden vechten en trokken af naar de Vaalrivier. De Vrij staters beschuldigen de Transvalere hun diensten te hebben ge bruikt en ze daarna aan hun lot te hebben overgelaten. Vele Vrjjstatera zijn naar hun hoeven teruggekeerd. Voordat hij uit Kroonstad vertrok vaar digde president Steyn een proclamatie uit, waarin Lindley (ten Oosten van Kroonstad) wordt gemaakt tot den zetel der Vrij- staatsche Regeering. Commandant-generaal Botha en gene raal De Wet gingen beiden met de Trans valere mede. PIETERMARITZB U RG14 Mei, 12 uur 's middags. Volgens een officieel telegram seint Buller dat hij erin geslaagd is zich een doortocht te banen door de passen van de Biggarebergen en heden Dundee hoopt te bereiken. KROONSTAD, 12 Mei. President Steyn heeft zich naar Heilbron begeven, niet naar Lindley, en Heilbron tot de nieuwe hoofdstad van den Oranje-Vrijstaat verklaard. Ruim 400 burgers hebben te Kroonstad en om streken hun wapenen ingeleverd. Naar het heet, trekken de Transvalere zich aan de Vaal samen. STEENHEUVELHOEVE, 14 Mei. Na vier dagen in oostelijke richting gemarcheerd te hebben om den voet van de Helpmekaar- lieuvels te bereiken, die het front en den linkervleugel vormden van de stelling der Boeren, viel de tweede brigade Zondag in deze richting aan. Dundonald's cavalerie voerde een beweging uit tegen het centrum der Boeren, terwijl Bethune's bereden in fanterie op den uitersten rechtervleugel naar Pomeroy optrok. De Boeren wachtten den aanval niet af. PRETORIA, 12 Mei. De Boeren vielen Mafeking heden krachtig aan met kanon- en geweervuur. Het kaffer-kwartier werd geheel verwoest door brand, veroorzaakt door een granaat. Het verbod-van invoer van levensmiddelen over Delagoa-baai zal het eerst gevoeld worden door de Engelsche gevangenen, daar meu de levensmiddelen in deze volgorde verstrekken zaleerst de burgers, daarna de kaffers, vervolgens de onderdanen van neutrale mogendheden en daarna de krijgs gevangenen. Marine en Leger. Blijkens bij het departement van Marine ontvangen bericht is het pantserdokschip •Zeeland', onder bevel van den kapitein ter zee H. F. Kouwenberg, 10 dezer van St. Lucia vertrokken ter voortzetting van de terugreis naar Nederland. (Stct.) De machinist 2do kl. M. van den Ban, van de Kon. Ncd. Marine, is te rekenen op 16 dezer bevorderd tot id. lsto kl. Te Hellevoetsluis is oen marine-transport uit Oost-Indië aangekomen. In de eerste helft van Juli vertrekt met een der stoom schepen van de Rott. Lloyd uit Rotterdam naar Batavia een transport onderofficieren en minderen van de Marine. Met 19 dezer wordt de hoofdmachinist lste kl. J. Gerritsen van non-activiteit gsplaatst aan boord van Hr. Ms. pantserschip „Kor- tenaer* de machinist lsto kl. J. A. J. van Horssen van vKortcnaer* op wachtschip al hier en de machinist lste kl. M. B. van Till van wachtschip alhier op «Marnix*. De machinist lsto kl. C. W. Kemmer wordt met 16 dezer bevorderd tot hoofdmachinist 2de kl. Met 1 Juni geplaatst aan boord Hr. Ms. lladda* te Hellevoetsluis bootsman v.k. C. Mailde van Hr. Ms. Wachtschip te Willems oord en do sergt.-stoker v.k. G. P. Wortel Van Hr. Ms. .Kortonaer». Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koningin Wilhelmina', van Amsterdam, vertrok 10 Mei van Genua. Hot stoomschip «Bromo*, naar Rotterdam, vertrok 11 Mei van Perim. Het stoomschip «Gcdó>, naar Rotterdam, vertrok 11 Mei van Padang. Het stoomschip „Ardjoeno", naar Rotter dam, pass. 11 Mei Oucssant. Hot stoomsohip •Koning Willem I», naar Amsterdam, arriv. 12 Mei te Genua. Het stoomschip Florcs» vertrok 12 Mei van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip «Timor», van Amsterdam, pass. 12 Mei Kaap Blanc. Het stoomschip «Telaraon*, naar Amster dam, vertrok 8 Mei van Port-Said. Het dubbelschroefstoomschip .Sindoro*, arriv. 14 Mei van Rotterdam te Batavia. Het stoomschip «Salak*, van Rotterdam, pass. 12 Mei Sagres. Het stoomschip «Koning Willem H«, van Amsterdam, arriv. 18 Mei te Southampton. Het stoomschip «Madura*, van Amsterdam, vertrok 14 Mei van Perim. 110 korders inet 10 tot 50 tongen p. «t. 70 a 75 cent, 10 tot 200 midilelm. tongen p at 35 a 40 cent, 10 tot 120 kleine tongen p. st. 12 a 15 cent. 2 tar botten p. st. f 0 a f 12. 1 tot 5 roggen p. st. 05 cent, 1 tol 0 mand kleine schol p ui f 1,75 a f 2,50, 1 tot 8 muiiil schar p, u». f I n f 1,50. 14 Mei. 200 tul haring per tul 80 n 55 cent, 15000 ansjovis per 1000 f 11 a f 11,50. Van vletten 40 roggen p. st. 60 a 05 cent. 1 kotter H.D 05. schipper D. Groen, uiet 590 stnks groote, iniddelat en kleine tongen, schol, schar, rog en ponen, besomming f 200. 20 tnl geep per tal f 8 a f 9. Aanbestedingen in Noord-Holland. 22 Mei. Pu r merend, 12 ure. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap de Beem- sterde levering van do voor liet jaar 1900, ben. grint aan de wogen van hot watorschap inl. geoft de hoofdopz. aan dc werf bij dc Beetsbilj. inz. op 22 Mei aan de secretarie van de Beemstcr in do Hoogstraat ald. 28 Mei. Pakhuizen, 12 ure. Dijk graaf en heemraden van Drechtcrland in het Drechterlandsche huishet verbetoren van steenglooiing en verder aan den Drechter- landschen West Fricschen Omringdijkin 1900 te maken en te onderh. werken 81 Mei. Haarlem. 11 ure Het min. van waterstaat handel en nijverheid, aan het gebouw van prov. best. Hot egaliseeren van den buitondninregel onder do gemeente Cal- lantsoog benoorden de Groote Kecton, beh. tot dc Rjjkszeewerkon in Noordholland be stek no. 135, ligt 17 Mei ter lezing aan bet gebouw van het min. van waterst. handel en nijverh, aan de lokalen der prov best. en is voorts op franco aanvrage, tegen betaling der kosten verkrijgbaar by de firma Gebrs. van Cleef, te 's Gravenhageaanw. op 25 Mei, aanv. te Groote Keoton des namiddags te 1 uur en nadere inl. zyn te bek. by den hoofdingenieur Kemper to Haarlem, den in- gen. Caland te Alkmaar en don adjunct-opz. Dootjes te Petten. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooat-lndië: Verse,ndiogsweg. zeepost via Amsterdam. zeepost via Rotterdam Hol), mail via GeDna Holl. mail via Marseille mail via Marscillo mail via Brindisi (naar Palombaog, Riouw, Buuka, Billiton en Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjoh en de Oostkust van SumatraJ p. Duitsche mail via Napels Oatam der ter pont-bezorg. 25 Mei 15 e 22 a 29 eiken Vrijdag 28 Mei Tijdat. der lost. busl. a/h Postk Naar Guyana (Suriname) 81 Mei! 7.— 't av. 18 7.— 's av. 7 Juni| 7.— 's av. Naar Curaqao, Bonaire en l p. zeepost vio Amsterdam p. mail via Southampton p. mail viu Queenslowu p. inail via Genua (alleen op vei langen dor afzenders). Naar St. Martin, S p mail ovsr I eiken Dinsdag 8.80 'suam. eiken Vrijdagl 8.80 'snam. Eustatius en Saba 28 Mei 7.— 's av. Naar Transvaal en Oranje-Vry- staat: via Marseille 23 Mei, 3.30 's nam.via Napels 21 Mei, 9 uur 's morg. NaarH. M. .Nautilus", te Cadix: toten mot 15 Juni 7 uur 'savonds. 363ste Staats-Loterij. Trekking van Maandag 14 Mei. No. 1100 7050 10972 12457 14157 15185 en 15923 elk f 1000. No. 2868 9142 10714 11431 12854 12993 14493 15198 15940 en 18612 elk f 400. No. 2823 6737 en 12823 elk f 200. No. 1816 5205 5503 6652 9514 cn 18152 elk f 100. Marktberichten. Alkmaar, 12 Mei. Aangevoerd 6 paarden f70 a 125, 57 koeien en ossen f 50. a 180. 92 nucht. kalv. f6,a 16,885 magere schapen f 10, a 22,210 magere varkens f 14 a 17,25 bokken on geiten f 2.a 6.299 biggen f 7. a 10.boter per P. f0.40 a0.50, aangevoerd 7238 pond, kipeieren f0.62sa0.75 p. 25, eenden dito f8.10 per 100, 1845 lamm. 1 6. a 10., 50 kleine bokjes f0.25, a 0.40. zuivere grasbotor f0.55. Hoorn, 12 Mei. Aangevoerd tarwe f 6. af7.Rogge f 0.— a 0.Gerst f 5.a 5.50, Haver f 4.a 4.25, witte erwten f 9.50 a 11.groene dito f9. a 12, grauwe dito f 12.25 a 14.—, vale dito f 9.— a f 13.0, bruino booneu f 9.a f 10.karweizaad f 14.50, a mosterdzaad f17.a paarden f ti 0,95 koeien f 80 a 200, 556 schapen f 16 a 24, 2008 lammeren f 6 «11., 311 kalveren f 6 a 22, 58 varkens f 13 a 18,190 biggen f 6.a 9.kipeieren f 2.50 a 2.60, eenden dito f per 100. 2925 kop boter a 0,47s a 0,50 per P., zeugen f a Visscherijberichten. Niouwadlap, 11 Mei. Aangebracht 1085 tol horiug per tal 28 a 40 a 60 cent, 15000 anno vis per 1000 t 9,75 e I 11.60. 26 korders mot 10 tot 30 tongen per stuk 60 a 06 eeot, 10 tot 80 middolm. tongen p. st. 85 a 40 cent, 10 tot 40 kleino tongen p. at 10 a 15 cent, 1 tarbot voor f 0,50, 2 tot 0 mand kleine schol p. m. f 2 u t 8,50, 1 tot 4 mand schar p. m. f 0,75 s f 1. 12 Mei. Vnn Texelaars en vletten 860 roggen p. st. 56 e 65 cent, 85000 ansjovis per 1000 f10,75 a f 11,50, 000 tel haring per tal 80 a 60 cent, 80 tal geep per UI f 7 a f 8,50. 1 kotter H.D. 49, schipper W. Zwaan, met 175 stnks groote, luiddelm. en kleine tongen, schol en rog, be somming f 66. 1 kotter II,D. 46, «chipper J. Scholder, met 435 ■tuks groote, middelm. en kleine tongen, botjes, kleine •chol, schar en ponen, besomming f 165. 1 kotter II.D. 47, schipper I'. Zwart, met 400 stnks groote, middelm. en kleine tong, schol, «char en ponen, mj om mi ng t 100. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 5 Mei lot 11 Mei 1900. ONDERTROUWD Jan Vlas (Oudeschild) en Antje den Braven (Eierland). Jan Stada (Amsterdam) en Hermina Koopman (Oude schild). Cornelia Huisman (de Westen) en Adriana Smit (den Burg). Almer Eelman on Cornellia Maria van den Berg (de Waal). Pioter Dros en Dienwertje Keyser (den Burg). GETROUWD: Petrus Johaunes Hin (den Hoorn) cn Antje Witte (Gerritsland). Jan Mantje en Antja Brans (Oostcrend). Dirk Huisman (Spang) en Anna Maria Wegman (Eierland). Pieter List (Koogerveld) en Neeltje Selser (de Waal). Jan Burger en Antje Ilillanius (Oudeschild). GEBOREN Jan, zoon van Gerrit Schipper en Marytje Platvoet ^Oudeschild). OVERLEDENJannetje Vos, 28 jaar, dochter van Paulus Vos en Tryntje Visser (Oudeschild). „Liefdadigheid naar Vermogen". In dank ontvangen van het ontbonden lees- ;ezelecbap ,'t Noorden" een bedrag van 84-46- HET BESTUUR. Onbekende brieven. Postk. Helder. lste helft Mei. P. de Haan, te Amsterdam Mevr. Warn- sinck, idem J. van Schooneveld, te Nymegen; D. van Iperen, te Rotterdam Van Wyngaar- den, idem Mej. M. Cromzigt, idem A. van Dyk, idem; W. Teunisse, te Utrecht; Wed. Pieters, Briefkaarten: W. Iieiman, te Amsterdam. Uit het Buiten 1. terugontvangen: P. Dekker, te Laar. Briefkaarten: Schniewiendt, te Elberfeld. Vervolg der berichten. De dames J. L. en J. M. G. Hoek, alhier, hebben gisteren na voldoend afge legd examen te Amsterdam de acte van onderwijzeres bekomen. De Muziek-Vereeniging >Crescendo" alhier, die verleden week met zooveel succes voor een volle zaal de operette >Maryke van Scheveningen" heeft opgevoerd, zal, op uitnoodiging van het meerendeel der kunstlievende leden, op Donderdag 17 Mei a.s. een tweede opvoering geven. Er bestaat alsdan weder gelegenheid ook niet-leden té introduceeren. Hr. Ms. voor den dienst afgekeurde oorlogsvaartuig >De Ruijter" zal op 29 dezer alhier ter slooping worden verkocht. Door den Kolonel Garnizoens-Com- mandant is hedenmorgen aanbesteed de levering van 16000 K.G. Rundvleesch (en Vet). Ingeschreven door de heeren A. Koomen, voor f 58.50 per 100 K.G. en W. S. J. Beek, voor f 57.70 per 100 K.G. Voor Reuzel waren geen biljetten inge komen. Texel, 14 Mei. De groote lammerenmarkten zullen al hier gehouden worden op 21 en 28 Mei, 5, 11, 18 en 25 Juni a.s. De heer P. J. de Braai, zoon van hel hoofd der o. 1. school te den Burg en leerling der Haarlemsche Rijks-kweekschool heeft met gunstigen uitslag examen afge legd voor onderwijzer. Door de staking der bootwerkers te Amsterdam zyn van Oudeschild reeds 11 gezinnen vertrokken. De meeste hebben zich gevestigd te Schellingwoude. Anna Paulowna. De burgemeester der naburige gemeente Anna Paulowna, de heer Waller, isonge steld, en de oudste wethouder, de hr. Gjj- tenbeek is overleden. De 2e wethouder, de heer van Wijk, is nu als waarnemend burgemeester opgetreden, terwijl de heer Geerlings door den Gemeenteraad tot tijde lijk wethouder is benoemd. Eerlang zal nu de verkiezing van een Raadslid plaats hebben, ter vervulling der vacature, door het overlyden van den heer Gjjtenbeek ontstaan. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in hare in de vorige week gehouden zittingen het ont- werp-b o t e r w e t behandeld, welke wets- voordracht met het oog op den handel en op de belangen der verbruikers eene vrij langdurige en gewichtige beraadslaging uitlokte. De Minister van Binnenlandsche Zaken werd by de verdediging van het. ontwerp ter zijde gestaan door den heer Sickesz, directeur-generaal voor landbouw zaken aan zijn departement, die daartoe by Kon. besluit was aangewezen. De be handeling der artikelen van het wetsont werp is jl. Vrijdag ten einde gebracht. De tweede lezing er van en de eindstemming zullen plaats hebben op Donderdag 17 dezer. De beraadslaging is jl. Vrjjdag aange vangen over de drie aanhangige, hoogst- gewichtige wetsontwerpen betreffende de vaderlijke macht, de voogdij en de be straffing van jeugdige personen. Door den Minister van Justitie werd by den aanvang der behandeling van deze wetsontwerpen hulde gebracht aan de rechtsgeleerden, die deze belangrijke wetsvoordrachten hebben helpen voorbereiden. Heden Dinsdag zou de beraadslaging worden voortgezet De Boeren-deputatie is'te New-York aangekomen, en ontvangen door de Bur gemeester Van Wijck op het stadhuis. De „Generaal Pel". Uit Soerabaja is 10 April j. 1. aan de Locomotief" geseind dat het oorlogsschip »Serdang", commandant van der Velden Erdbrink, daags te voren van Ambon te Soerabaja was aangekomen. Het telegram luidde verder: De gevangen genomen Papoeas hebben bekend de drie gevangen genomen officie ren van de Generaal Pel" te hebben vermoord. De moordenaars zyn in de ge vangenis te Ambon opgenomen. De Soerabaja Courant vernam omtrent het opsporen van de bedrijvers van den moord op de opvarenden van het stoom schip Generaal Pel" op Nieuw-Guinea bil den 141en lengtegraad dat, toen de •Serdang" daar aankwam met den con troleur van Fak-fak en den djoeroemoedi van de Pel, waarin de ongelukkigen zich hadden bevonden, besloten werd door de landingsdivisie van de »Serdang" eerst eene kleine verkenning te laten maken, en dan den volgenden dag te debarkeeren. Het debarkeeren ging met groote moeie- Ijjkheden gepaard, waarbij de manschap- schappen ongeveer een nur tot hun mid del door het water moesten loopen. Toen men aan wal was gekomen, bleek er by de bevolking weifeling te bestaan om zich al of niet te verzetten. Na lang over en weer praten door den contioleur werden 11 der daders overgeleverd, zoodat geen schot behoefde gelost te worden. Vrijwillig gingen de gevangenen mede, niet andere denkende of ook zjj zouden terstond het lot van de drie vermoorde Europeanen ondergaan. De commaudant hield daarop uit de kust, ten einde ontvluchting onmogelijk te maken, ongeveer 8 Eng. mijlen. Vjjf van de 11 gevangenen wisten by het aflossen der wacht te ontsnappen en sprongen overboordzij moeten onver mijdelijk allen verdronken zyn, de overigen werden vrijwel onhandelbaar, ja zelfs woest, en moesten zwaar geboeid worden. Toen zy na een paar dagen bemerkten dat zy niet vermoord en opgegeten werden, kwam de kalmte terug, en waren zij zeer ge willig. Zy zyn naar Fak-fak overgebracht in het pakje van dwangarbeiders gestoken, en men zal trachten van hen tolken te maken, ten einde later met hen de zaak verder uit te maken. Een oud man on der hen is onderweg gestorven, waarop de i overigen te kennen gaven hem te willen opeten. Omtrent het lot van de verslagenen weinig bekend, zegt het blad, doch het staat vast dat zij vermoord, en daarna, volgens de gewoonte van het land, opge geten zyn, Als een staaltje van de hooge prjjzen, die tegenwoordig voor scheepsruimte be taald worden, verneemt de »Shipping Ga- zette", dat een stoomschip van 810 tons doodgewicht, verkocht is aan een Rotter- damsclie firma voor de aauzienlyke som van 12000 pond. Uit het land waar de kool groeit. Te Langedyk is de kool nog niet geheel uitverkocht. Men schatte verleden week de hoeveelheid kool in de schuren op onge veer 25000 stuks. De prijzen verminderen echter sterk, doordat reeds zooveel nieuwe groenten worden aangeboden. Eduard Bamberg. j- In den ouderdom van 83 jaren is te Amsterdam overleden de oud-tooneelspeler Eduard Bamberg. Met Bamberg is weder een van de oude garde verdwenen. Ook een Boerenvriend. Zondag hing het bulletin van de Leeuw. Ct." over de inneming van Kroonstad door de Engelschen voor een winkel te Leeuwar den, achter een glazen plaat op een houten aanplakbord je. Een snaak haalt het stuk papier van ach ter de plaat vandaan, keert het om, schrijft er iets op en zet het aldus, met de nieuw be schreven zijde naar het publiek gekeerd, weer op de oude plaats. En nu zien de lezers, die na hem komen, het „officieele" bericht, dat lord Roberts met veertigduizend Engelschen in de lucht was gevlogen Als een vuurtje ging het door de stad: lord Roberts de lucht in en 40,000 Engel schen met hem. Ieder was tevreden. Zeker niet het minst de uitvinder van de „offici eele" mededeeling. Men leest in «Het nieuws van den dag" Ouders Acht gy 't met mij te bejammeren dat onze jongens zoo vaak hun spel vergeten, om in jeugdige onbezonnenheid en opgewondenheid .straatgevechten" to gaan leveren Zyt gy 't met mij oens, dat dit kwaad in de laatste maan den helaas maar al te groote afmetingen heeft aangenomen Rilt gy met my by de gedachte, dat gy straks misschien een uwer jongens, waar op gy zoo trotsch zijt, gekwetst, verminkt of misschien dood thuis zult krygen 1 Durft gy met my u niet voorstellen, wat ge zoudt ge voelen, zoo wellicht uw naamgenoot door zyne ruwheid den dood van een medemensch op zijn geweten had? Leest dan uw'jongens het onderstaande eens voor. Spreekt er ernstig met hen over niets, maar telkens als er aan leiding toe bestaat. Gy zult daardoor ten zeer ste verplichten een vader van vier jongens. Jongens! Wilt ge een oogenblik naar my luisteren Ik moet u iets verschrikkelijks vertellen. Ter- wyl gisteren duizenden uwer vroolyk naar Bchool stapten, vroolijk ook, omdat voor de meeaten een vrye Woensdagmiddag over een paar nur zou aanbreken, werden ergens in Amsterdam laatste en daardoor juist zoo treu rige toebereidselen gemaakt. Een flinke, tot voor weinige dagen door en door gezonde tienjarige knaap lag daar koud en styf op zyn doodbed uitgestrekt. Zyne arme troostelooze moeder, die nog maar altijd niet gelooven kon, dat haar jongen dood was, sidderde telkens als er gebeld werd, vreezende, dat men hem kwam halen. Zyn beklagenswaardige vader, die dag aan dag hard werkte, om het zyn gezin toch maar aan niets te laten ontbreken, liep gebogen en gebroken van hot eene vertrok naar het andere, met brandende oogen en diepe rimpels in het doodsbleeke gelaat. Zyn eenige broer snikte het telkens uit: zyn broer, zyn speelkameraad, zyn vriend, alles tegelyk had hy verloren. Zyn zusje.Jongens, als gy eens een kijkje hadt kunnen nemen in deze woning, in de Govert Flinckstraat, de ruwste onder u zou zyne tranen niet hebben kunnen bedwingen. En eenige straten verder? Ook daar werd vreeselyk geleden. Ook daar rilden do ouders telkens als de schel overging. Dan blikten ze elkander in Jiet doodsbleeke gelaat, uit dat toch nog hun zoon gehaald zou w dat op het laatste oogenblik toch nog de rech ter in de zaak zou worden betrokken, dat toch nog hun wel wat ruwe, maar in den grond toch goede jongen, van wien zij zopveel houden, in de gevaugonjs of ineen verbeterhuis zou geraken. En die zoon Jongens, diep inoefen we hem beklagen vreeselyk is hy gestraft voor zyne wildheid, verschrikkelijk wareu de gevolgen van zijne onbezonnenheid, want niet eene ziekte heeft den armen knaap, van wien ik zooe vertelde, aan zyne ouders ontrukt, maar met wooste vaart geworpen steen trof vroolyk spelenden knaap zóó noodlottig, dat hij weinigo uren later na een vraeselijk lyden stierf. Arme wederzydsche ouders Arme knapen, van wie do een het schoone zonnelicht nimi zal wederzien, waarvan de ander gebukt gaat onder een vreeselyk zelfverwijt, terwyl hom nog jarenlang en juist najaren eene huivering zal overvallen, telkens wanneer hy een woord hoort, dat hem zelfs alleen maar door den klank herinnert aan den naam van het slacht offer van zyn ruw optreden Voelt ge, hoe vreeselyk er gisteren geleden werd, jongens En begrypt ge, hoelang dit leed nog zal nawerken Zoudt gy uzelf of uwen ouders zoo ongelukkig willen zien Gewis neen. Maar jongens, staakt dan dit domme, wilde cn zoo hoogst gevaarlijke spel. Vecht niet langer tegen jongens van «ene andere straat of van andere sqholen. Ge bebt immers geen hekel aan hen Ge doet 'tmaar, onjdaf anderen 'toqk doen. Welnét houdt er allen mede op 1 Maar bovenalwerpt geen steenen J Bedenkt andere, meer flinke, echta jongensspelen Dat gy uw steen hebt weggegooid, weet ge, waar bij nearkomt, wien hy treft, weet ge niet. Welk verschrikkelijk onheil hy kan aanrichten, hebt gy zoo pas gelezen. Van harte hoop ik, dat g(j uit mede- lyden met de beide slachtoffers, waarvan ieder uwer er ean had kunnen zijn en uit liefde voor uwe ouders naar mij zult luisteren. ADVERTENTIËN. Des Leeuwrik's ochtendlied. Wy groeten bly den morgen, Met lustig lofgeschal. Gaan dan voor 't nestje zorgen, Waar 't kroost straks rusten zal. Den lieven, schoonen lentetijd Zy nu ons vreugdelied gewyd I 't Klinkt bly hem te gemoet Gegroet Wy stygen bly naar boven, Daar is het rein en licht. Wij jublen daar en loven, Met 'toog omhoog gericht. Wy stijgen telkens onvervaard Pe blauwe lucht in, boven de aard, En zingen, wat ook dreigep moog: Omhoog O, 'tis een heerlyk leven Te zingen, bly van zin, En daarby hoog te zweven, Altyd, dag uit dag in. Maar als de mensch aandachtig hoopt, Dan zingen wy nog blyder voort, En jubelen hem te gemoet i Gegroet! W. M. Tz. Heldersche Moppen. EEN ANDER. Leeraar In de scheikunde (tot den helper by het mislukken van een der proeven) «Smit, een andere schaaltje Smit, een ander glas." De proef mislukt voor den tweeden keer. Stem uit da klasse«Smit, een ander leeraar. Zoo de Heer wil, hopen onze geliefde Ouders GE0RGE J0SEPH SCHADE PIETERNELLA JAC0BA CAL0TS, Vrijdag den 18en Mei a.s hunne 35-Jarige Echtvereeniging te i herdenken Dat God hen nog lange jaren voor ons moge sparen, dat is de I wensch van hunne geliefde Kin deren, Behuwd- en Kleinkinderen: J. SCHAAP. A. C. SCHADE. W. v. n GRAAF. M. J. SCHADE. J. DEKKER. C. M. P. SCHADE. C. H. SCHADE. P. J. SCHADE. A. SCHAAP. C. J. SCHAAP. C. P. SCHAAP. P. J. SCHAAP. A. v. d. GRAAF. P. J. v. d. GRAAF. C. J. v. d. GRAAF. D. v. d. GRAAF. J. v. i). GRAAF. fsjj Zondag 27 Mei a. s. hopen wjj den dag te herdenken, dat onze geliefde Oudere HENDERIEKUS J0HANNES VAN DER MAAS CORNELIA EM0NS, hun 25-jarig Huwelijksfeest te mogen vieren. Dat God hen nog lange jaren voor ons moge sparen, dat is de wensch van hunne geliefde Kinderen, Kleinkinderen en dankbaren Pleegzoon J. RINGNALDA. J. RINGNALDA— van dee Maas. H. J. RINGNALDA. J. H. P. EMONS. Helder, 11 Mei 1900. 27 Mei a. s. hopen mjjn geliefde Oudera HENDERIEKUS J0HANNES VAN DER MAAS en CORNELIA EMONS, hunne 25-Jarige Echtvereeni ging te herdenken. Helder, 8 Mei 1900. Hunne geliefde Dochter en Kleindochters, Wed. H. THESINGH— yan der Maas. ALIDA JOH. THESJNGH. CORNELIA THESINGH. Zondag 27 Mei a. s. hopen Kj wjj den dag te herdenken, dat wl onze geliefde Ouders m 0$ HENDERIEKUS J0HANNES $f VAN DER MAAS gg CORNELIA EMONS, hun 25-Jarlg Huwelijksfeest te gg Hg mogen vieren. M Dat God hen nog lange jaren M voor ons moge sparen, dat is de wensch van sg| liefhebbende en dankbare fg Kinderen én Kleinkinderen J. C. NIESTHOVEN. ff M. NIESTHOVEN- g van der Maas. Sk MIENA §g CORRIE. y cups. SUTJE. Anjsterdftm, 15 Mei 1900. s5j ÜH Zondag 27 Mei a. s. hopen wjj den dag te herdenken, dat §ïD onze geliefde Ouders HENDERIEKUS J0HANNES m VAN DER MAAS CORNELIA EMONS, hun 25-Jarig Huwelijksfeest te mogen vieren. (|^j Dat God hen nog lange jaren fgfl voor ons moge sparen, dat is de wensch van hunne liefhebbende en dankbare Za Kinderen en Kleinkinderen !s J. B. VAN DER MAAS. «g C. W-VAN DER MA AS-,. Hl Jy*u l|] m HENDERIEKUS JORA? Ëg J0HANNES BW"4* fe? MART1NUS. gj SIJTJE. Helder, 15 Mei 1900. iJC na SB6 flea sw 'IVE ïAe Op den 27en Mei a.s. hopen onze geachte Zwager en Zuster H K. HOPPE jfé en D. B0EKEL, te Anna-Paulowna, hunne 25- Vg jarige Echtvereeniging te her- denken. Uit naam van hunne ^§j Zwager en Zuster gg B. BOEKEL eu Echtgenoote. gg #s mwé&A Op den 17en Mei a.s. hopen 1 onze geliefde Ouders JAC0BUS J0HANNES PLAIZIER l en CHRISTINA DE GRAAF, hunne 12l/2-jarige Echtvereeni- g ging te herdenken. Uit naam van hunne g dankbare Kinderen SUSANNA en DIEUWERTJE. j Charlois, Zuidhoek 112s, i Gem. Rotterdam. WfflHIf JUBILË. Den 22en Mei hoopt de Heer J. H. AMELSBEEK, den dag te herdenken, dat hij voor 25 jaar geleden in dienst trad der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappjj, thans portier aan genoemde Maat- t. I schappjj. Getrouwd: C. G. DUFLOO, en Amsterdam. J. LASTDRAGER, den Helder. Pretoria, Z. A. R., 12 April 1900. Getrouwd K. KOK M. J. WOLFFRAM, welke, mede namens wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij gelegen heid van hun huwelijk ondervonden, en van deze gelegenheid profiteerende, roepén zij bjj hun vertrek naar Etnmen aan familie, vrienden en bekenden een harteljjk vaarwel en tot weerziens toe. Den Helder, 10 Mei 1900. Geboren: ADRIANA MARTINA, Dochter van M. KALEVELD en G. KALEVELDv.d. Berg. Helder, II Mei 1900. Geboren CORNELIA LOUISA HÜBRIENA, Dochter van C. A. DE BODE en H. DE BODEvan den Hoek. Helder, 12 Mei 1900. Bevallen van een welgeschapen Zoon M. M. v. OLLEFFEN, geb. v. d. BRUGGE. Amsterdam, 10 April 190Q. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader en Behuwdvader, Jonkheer CONRAD WILHELM VON WEILER, gep. Rjjks-Ontvanger, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, in den ouder dom van 74 jaren. 's Gravenhage, 12 Mei 1900. W. H. WOLTERBEEK- von Weiler. H. G. I. WOLTERBEEK. Jhr Mr. J. L. W. C. von WEILER. P. F. von WEILER—Rasch. Jhr. C. P. J. von WEILER. J. M. W. von WEILER- Verstbegh. L. A. VAN TRICHT - von Weiler. Mr. G. J. W. VAN TRICHT. A. L. E. BOWIER—von Weiler. Jhr. A. BOWJER. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. meente, wordt direct prijsopgaaf verstrekt 3 Lood-, Zink- en LeideKkerswerk en aan- .uchtkokers, Rookverdrijvers, alle soorten ion, Waschtafels en Waterfllters. jz„ lep jsarliitschBD vasten prijs. -vreUlB o TV Iriliy K. Ondertrouwd WILLEM Ph. A. KNIJFF en GRIETJE VAN TWISK. d\1 S""8, 12 Mei 1900. Helder, Receptie 4 Juni, Molenstraat 80, van 2—4 uur. Heden overleed, na een smartelijk lyden, onze geliefde Zoon en Broeder HENDRIK SAL0M0N WIEDENH0FF, in den leeftjjd van ruim 29 jaar. Zij, die hem in zjjn leven gekend hebben, kunnen beseffen wat wjj ia hem verliezen, doch wij hopen in God? wil te herb8ten, wieng doen liefde en wjjsljeid js. Helder, 12 Mei 1900. Namens zyn diep bedroefde Ouders, Broeders, Zusters en verdere Familie. H. WIEDENHOFF. De Heer en Mevrouw KUIPERVAN ECK betuigen hun dank voor de belang stelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2