S. 1. lil! Café ,,'t Centrum' Huishoudelijke Artikelen, UITVERKOOP "SF Aanbesteding. Marine. Groote Uitverkoop. Zuidstraat 68. Th. A. Hoogenbosch. Overtuigt IJ 33 Zuidstraat 33. AARDAPPELEN, „Crescendo". Piano-, Orgel- en Tleorielss - en DAMESFIETSEN te koop, FotograM Hagazijo Van heden af tot ZATER DAGAVOND 19 MEI M. Nat. Werkt. Vereeniging „U JJf." Marijke v. Scheveningen Café,; Logement en Biljart, of Daneiil, eene flinke Teielsche DIENSTBODE. een Dagmeisje. Timmerlieden gevraagd, m SCHOENMAKERSKNECHT. LOOPJONGEN gevraagd. twee SCHOENMAKERSLEERLINGEN, een flinke LOOPJONGEN Een Loopjongen een Me 2e BROODBAKKERSKNECHT. n ïilïer ARMBANDJE SCHAKELS, mei SLOOTJE. 1 KINDERBREUKBAND. een ëcliaap, pei beklant WINKELHUIS n HÜIS aan Ja AcMüt-BiiralOT 64, Een UuenliaMe Kamer met Pension, Een Woonhuisje Een mooie Zit- en Slaapkamer te [nor een zeer geriefelijk BOVENRÜIS, go pil otilsrlioiiilra KINDERWAGEN, M t.B 99 B: Iv 5KIPPEN „IHAAN. een flinke KET. Het herstellen der Pastorie, met de daarmede ia verband staande werken. OPENBARE VERKOOPING het oude gezinkte fregat „DE RUIJTER". Levert alle lotogr. bensoilimMei]. een mei oeierliooien INBOEDEL, Wie nu profitesren wil Schoonmaak, Lang f straat S. NI. MANHEIM. Tapistrj en eebt Hilversomscb Kleebenpei Groote lente afgepaste Tapistry Kleeden Langestraat. GAS-COKES. Grauwe Erwten, ver beneden fabrieksprijs, als: Tafels, Stoelen, Kasten, Spiegels, Kar petten, Dekens, Porselein, geëmailleerde Artikelen, Muziek-lnstrumenten, enz. enz. enz. Huismoeders! doet uw voordeel. Alles moet weg. 3Uipwtl|«öt. «mm van de goedkoope prijzen, van: Vloerzeilen, Harpeflten, Loopers, Tintten, Tafel- en bchoorsteenzeil, Behangselpapier Randen. J. VAN WILLIGEN. ■i OPRUIMING x D. DIJKSHOORN,/Q M. YPM, IJzer- 11. .11 MEJ. BENFER, I - Voor de bewijzen van belangstelling ontvangen bij de herdenking van mijn 30-jarig Jubilé, betuig ik mjjn hartelijken dank. B. B. BORG ART. Gewone vergadering van Samengestelde- Besturen, op Vrijdag 18 Mei 1900, des avonds ten 8 uur. HET BESTUUR. iDschrijTiDii Leerlpi voor een Cursus in ie Fraasche taal. Burgemeester en Wethouders der ge meente Helder, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de inschrijving van leerlingen voor den Cursus in de Fransche taal, verbonden aan School No. 7b, zal plaats hebben in genoemde School op Zaterdag, 19 Mei 1900, des namiddags yan 1 tot 2 uur. Bedoelde inschrijving zal alleen die leer lingen betreffen, die naar het oordeel van het betrokken Hoofd der School, genoeg zame ontwikkeling bezitten om het onder wijs te kunnen volgen. Helder, den 14 Mei 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN STEUN, Burgemeester. UURBANUS, .Secretaris. MUZIEK-VEREENIGING Op vereerend verzoek herha ling der opvoering van de Operette op DONDERDAG 17 MEI, 's avonds 8 uur, in het lokaal „TIVOLI". Recht van Introductie als eerste opvoering. HET BESTUUR. M. ZIJM. Kanaalweg 15 6. Redenavond en vervol gens de geheele week alle avonden BAL. Aanvang 71/, uur. Gevraagd een flinke Wasch- en Werkster. Adres Bureau van dit Blad. Wordt g-evnoio-d een zindelijk BURGERMEISJE. Adres: OOSTSLOOTSTRAAT 34. GEVRAAGD die met de wasch kan omgaan. Adres: Mejuffr. MEIJER, Kanaalw. 97. Er wordt gevraag-d een nette DAGMEID, bi) Mej. ZOET E LI E F, Kanaalweg? GEVRAAGD een flinke DAGMEID, goed met de wasch kunnende omgaan. AdresMej. SWEERING Spoorstraat 40. Er biedt zich aan Adres>Nieuwe Texelsche Courant", Bnrg, Texel. gevraagd een net DAGMEISJE, niet beneden veertien jaar. Adres Bureau dezer Conrant. GEVRAAGD Adres: NIEUWSTRAAT 31. Tweede-Meid. Mevrouw TURK- van WASSENAER, Paleis 4i vraagt met 1 Augustus a. s., wegens vertrek naar elders der tegen woordige, een nette tweede MEID, goed met de wasch kunnende omgaan. Er wordt gevraag-d ©en DAGMBID Adr>»Burean van 't Vliegend Blaadje". DAGMEISJE P. G. gevraagd, niet ouder dan 15 jaar. Adres: MIDDENSTRAAT 77. Mejuffrouw NEIJTS, Hoofdgracht No. 54, vraagt een zindelijke DIENSTBODE, waach buitenshuis. of degene die werk aan huis verlangen. Adres H. WIJKER. Esn vlugge Schildersjongën gevraagd. AdresBureau v.d dit Blad. voor de Bakkerij, dén voor direct en één voor einde Mei AdreaB. F. VERFA1LLE. gevhaagd een Schoenmakersleerling. Adrea BERKHOUT Co. Gevraagd. AdresH. J. VAN HORIK, Bassingracht 6. Loopjongen gevraagd bij Th. A. HOOG EN BOSCH, Zuidstr.68. Een Schoenmaker gevraagd, die genegen is thuis te werkeu zij die netjes kunnen werken genieten de voorkeur, tegen nader overeenkomende conditiën. Brieven onder letter B. B., Bureau van dit Blad. Confectie-Magazjjn M. J. WALL AST, Spoorstraat. Grevraagd. liefst eenigszins met het vak bekend, bij C. ADR1AANSE Keizerstraat. gevraagd Adres Boekhandel Spruit gevraagd. Adres: „0NN00ZELE SCHAAPJES", Kanaalweg 148. Wordt gevraagd een BAKKERSLEERLING, bg J. J. DEKKER, Koningstraat 35. aangeb. door een degel, muziek-onderwjjzer. Conditiën billijk. Te bevragenBurean van dit Blad. gevraagd Adres: W. LAMMERS. VERLOREN Terug te bezorgen s. v. p. HOOFD GRACHT K. 78. "V erloreu op den weg van den Vijfsprong naar het Schuthok. Tegen belooning te bezorgen aan Duinker's Adv. Bureau Spoorstraat. Weggeloopen (achterpooten Varkenspooten) met LAM (raffli) aan de voorpooten een zwarte vlek, Texelsch soort. Terug te bezorgen bg J. DEINUM, Koegras, Helder. TE HUUR Kapperstraat 4, a fl,75 per week. AdresSPOORSTRAAT No. 61. Te huur in de Keizerstraat een ruim WINKELHUIS, voor alle zaken geschikt. Te bevragen Th. A. HOOGENBOSCH, Zuidstraat 68. Gei raagd, voor één dag per week cenKAMEH. geschikt om Kantoor te houden, in 't centrum der gemeente Helder. Aanbieding met opgave van prijs Burean dezer Courant, letter H. Te tiuur een Gulden per week. Adresde Heer B. B. BORG ART, Ko- Dingdwarsstraat No. 19. TE HUUR een HUIS met een groot stuk GROND op Weltevreden, fl.— per week; en een HUIS in de Vijzelstraat, 75 ct. per week. AdresKeizerstraat No. 90. Grevraagd p. m. f30.— per maand. Brieven onder letter K., Bureau van dit Blad. Te huur of te koop het Winkelhuis, Spoorstraat No. 120, bevattende 4 Kamers, van alle gemakken voorzien, Keuken, flinke Boet en ruim Erf. Te bezichtigen Dinsdags en Vrydags, na middags van 26 uur. Te bevragen WEEZjENSTBAAT 43. te huur in de PALEISSTRAAT voor fl.25 pe week. Te bevragen I Hoofdgracht. per M. Th. DE HAAS, TE HU UK een ACI1TE1IIKAMER, VLAMINGSTRAAT No. 60. Adres BUITENHAVEN No. 18. Gemeubeleerde Zit- met twee Slaapkamers te huur Adres Bureau dezer Courant. voor een Heer, met of zonder pension, bg nette familie. Br. fr. Bureau dezer Courant, letter A. Z. TE HUUR een net BURGLRWOONHUIS, staande in de Nieuwstraat 33, kuurprgs f 12.per maand. AdresKONINGSTRAAT 64 te huur: een geriefelijke Voorkamer, staande Vijzelstraat; huurprijs f 1.00 per week. Te bevragen bij W. A. DE MIN, Eerste Vroonstraat No. 57. te koop 5 OLIE JASSES, benevens - een stuk fijn NET WANT, pl.m. 12 voet in 't vierkant. Adres: Janzenstraat No. 6. TE HUUR op fraaien stand bevattende op de le etage 2 kamers ensuite, achterkamer, keuken en verdere gemakkeu; op de 2e etage 2 slaapkamers met zolder. Huurprjjs f200. Te bevragen Bureau dezer Courant. te koop een nieuw Heeren- en Dames-Rijwiel, nieuwe constructie, voor spotprijs en een gebruikte goed ouderhouden Heeren-Rijwiel. Adres Binnenhaven 99. Te ko ngebodeni (nieuw model). AdresBureau Spoorstraat. "X"© Koop een Springveereii Mniras, zoo goed als nieuw. AdresBureau van dit Blad. TE KOOP een goed onderhouden met LUCHTBANDEN, voor den spotprijs van f 25. Adres: JONKERSTRAAT 19. Te Koop ze§ HIPPE.\ en een H A A A. Adres: KERKGRACHT 41. voor de spotprijzen van 60 en 65 gulden. AdresBERKHOUT CO. T© Koop wegens plaats gebrek GRAVENSTRAAT No. 87, Te koop voor f 300 m schoon, tejeii, hroin Merriepaard (klein), zonder eenig gebrek. Te bevragen Bureau dezer Courant. T© Koop een IIEEKE VRIJ WIEL, Nieuw model. - Voor spotprijs. AdresWeezenstraat 73. T© Koop Te bevragen bijP. PLAATSMAN, Nieuwstraat 61. Op DINSDAG 22 MEI ek, des namiddags 5 uur, zal door Heeren Kerk voogden der Ned. Herv. Gem. te Huis duinen. in het Badhuis aldaar worden aanbesteed Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrijdag 18 Mei, 'snara. 4 uur. Bestekken a 50 cent verkrijgbaar bg W. LAMMERS te Den Helder, die tevens inlichtingen geeft. H-t Bestuur: T. TROOST, President - Kerkvoogd. bg de DIRECTIE DER MARINE te Willemsoordop Dinsdag 29 Mei 1900, des voormiddags te 11 uren, in de Marine-cantine aldaar, van De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing iij het Departement van Marine te 's-Gra- venhage en bij de Direotiën der Marine te Willemsoord, Amst. rdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de provinciale besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zijn die voorwaarden te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord ad 0.20 per exemplaar. De »De Rugter" kan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werkda gen, den verkoopdag voorafgaande, voor middags van 10 tot 12 en namiddags van 2 tot 4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en onder- teekende biljetten en op duidelijke wyze bevattende den naam en de woonplaats van den inschrijver, zoomede de geboden •om in letterechift, moeten vóór het uur der verkooping franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw te Willemsoord. CAREL F. HAZENBERG, Leiden, FILIAAL: Den Helder. Zuidstraat 72. Groote sorteering. Billijke prijzen. Iste kwaliteit. SPECIALE INRICHTING vooa Amateur-Foto?; ra Te i>. Inlichtingen gratis. Donkere kamer disponibel. op Donderdag 17 Mei. 1900, 's morgens 10 uur, in het lokaal MUSIS SACRUM te Helder. a. Wegens sterfgeval i van bestaande in: Tafels, Stoelen, Kasten, Spiegels, Schil dergen, Klokken, Japansche Kastjes, Lam pen, Kleeden, Gordijnen, Bedden, Dekens, Bed- en Tafellinnen, Manskleederen, Glas- en Aardewerk, Kachels met toebehooren, koperen Doofpot, Mangel, Strijkplank. Voorts: Eenig Goud- en Zilverwerk, een Werkbank, een partij Gereedschap en hetgeen meer zal worden aangeboden. b. Wegens faillissement i van een Winkelinventaris, als: Bussen, Laden, Maten, Bascules met Gewichten en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Alles daags te voren te bezichtigen, van 115 uur. W BIERSTEKER. Deurwaarder. gedurende de tromt In do Slechts eenige prijzen volgen Deurmatten 5 cent Groote ovale Deurmatten 10 Stroomatjes 10 Cocoematten 15 Japanmatten - 25 Groote zware Cocosmatten 40 6-els gebloemde Kleeden 90 9-els f 1 25 12-els 1.60 6-els wollen Vloerkleeden 1.50 9-els 2.25 12-els 3.00 Wollen Loopers 10 ct. per el Beter soort Loopers 18 en 25 Prachtige sajetten Loopers 70 Looperzeil 16 Looperzeil met rooden rug 17s> Vloerzeil 90 cM. breed 35 Schoorsteenrand 7S> Gutapercba Schoorsteenrand of Kastzeil 13 Tafelzeil 2 el breed 35 Groote afgepaste Tafelzeilen 2 el breed 60 Zie de groote sorteering vanaf 35 cent per el. 12-els afgepaste Tapistry Kleeden f 9.00 20-els 11.75 Gebloemde Deurkleedjes of met Dieren er op 35 cent Geschoren wollen Kleedjes 70 Axminsterkleedjes 85 Mahonie Penanttafeltjes f 3 25 Mahonie Ronde Tafels 7.00 Mahonie Salontafels 9.50 Geschilderde Tafels >1.80 Massief Teaken Naaimachinetafels 4.25 Spiegels met ronde hoeken 2.25 Groote soorteering Rieten Leuning stoelen van af 1.30 Zeer zware Stroomatstoelen in ver schillende soorten, per 6 stuks 7.50 Vouwstoelen, per stuk 2.00 Groote keuze Rietgaatstoelen met vierkante en ronde leuningen van af f 11.00 per zes. Zie de groote keuze S. 1 n derwasens, in 20 modellen en 20 verschillende kleuren, SPOTGOEDKOOP. Sportkarren met gummi banden f 3.50 Gegoten Fornuizen van »Godin" 6.75 Pannekoekpannen 35 cent Waachborden 23 Geëmailleerde Emmers 70 Een-pits Petroleumstellen 58 Geëmailleerde Ketels voor dezelve 45 Drie-pits geëmaill. Petroleumstellen f 2.00 Verder nog een groote sorteering Spie gels, Schilderijen, één- en twee-persoons Ledikanten, Wollen- en Koeharentapijten, Tapis Beige- en Herculeskleeden, prachtige zwart met rood, Gestreepte- en Spiegel- kleeden, voor welke qualiteit geheel wordt ingestaan. Komt, ziet en overtuigt U bij 16661 mm Wegens stijging der prijzen is de prijs van af 16 dezer f 0.85 per H.L. ongeklopt f 0.90 geklopt. 16666661 »66l Extra koopje! Pulfc lioliondo 10 cent per liter. P. J. VOLLEGRAAFF, BINNENHAVEN 23. zal ln liet ©en GROOTE worden gehouden van alle Men wordt attent gemaakt op de coüossals groote zware geëmailleerde EMMERS, welke voor den spotprijs van 03 Cent worden verkocht; en zoo zijn er nog een massa Artikelen, alles te veel om op te noemen. GEOPEND: van 's morgens 9 tot 's avond* 10 uur. - ENTREE VRIJ. 166661 MM wegens verandering der zaak. E O at -S SJ -5 JJ3 Ui S «r 1 i m .a «fl M JC O 2 5 S S e* D I S ftj E J B •Sa i ■o n bei N.B. Getrouwde Dames en Dames van buiten geschikte bepalingen. Nergens goodliooper prijzen, Nergens dogell] ls.o goederen, van een partij u beste blanke v - ÏO oent p. 5 kop, groote maat. Koningdwarsstr. Tu. s. Oudegracht 143, Alkmaar, Gediplomeerd pianostemmer, Mij. t. b. der Toonk. en muziekonderwijzer, beveelt zich beleefd aan tot het stemmen van Piano's en bet geven van lessen in Piano- en Orgelspel. II i 11 k c Conditiën. Rijwielherstelplaats. Ingericht tot het maken van nieuwe assen, cups, conen. Rijt melen, zeer solide. Concurreerende prijzen. Reparatiën, soliede en billijk. Aanbevelend, J. A. DE HAAN, Gravenstraat 68. Attentie s. v. pi. koopt geel en rood Koper, Tin, Zink, Lood, IJzer, enz., tegen de hoogste waarde. Laat zich voor olken handel aan hult ontbieden. Planeotloxoree, is dagelijks te spreken van 8' morgens 10 tot '8 avonds 10 uur. AdresACHTERGRACHT-Zuidzjjde No. 6, tegenover de Gasfabriek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3