KLEINE COURANT Marine. 't Vliegend Blaadje Aanbesteding. flens, voor HelderTexel en Wieringenm Piano-, Orgel- ei TtteorielBS Het Spookhuis. OPENBARE VERKOOPIOC het oude gezinkte fregat „DE MIJTER". let herstellen der Pastorie, iet de daarmede in verband staande verken. Pension billijk. Er bestaat 11 Mistral 55. J. VAN WILLIGEN. Duin-Aardappelen. St i 49. Ho. 2844 Zaterdag 19 Mei 1900. 28ete Jaargang. Bureau Zuidatraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. MEI, Bloeimaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 4 n. Om. Onderg. 7 u. 54 m. Zondag 20 Maandag 21 Dinadag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 Zaterdag 26 Laatste Kwartier. Hemel vaartsdag. Uit het Huitenland. Verdeel en heersch Dit duivelsch woord werd 't is nü blijkbaar van den aan vang van den Zuid-Afrikaanscben oorlog af door de Engelschen in beoefening gebracht, ten einde de bondgenooten, die gezamenlijk tegen hen optraden van lieverlede van elkan der te vervreemden en tot ontrouw te bren gen. Maanden lang reeds hebben de Engel- sche berichten uit Zuid-Afrika er van gewaagd, dat de Vrjjstaters maar heel matig de ge meenschappelijke zaak der Republikeinen om helsden, en dat velen zich niet ongezind be toonden, om ziob, als het er op aankwam aan het gesloten verbond met Transvaal te onttrekken. Buitenaf vleide men zich wel met de onwaarschijnlijkheid van deze jobstijdin gen, doch de tjjd brengt ook in zulke zaken de rachte waarheid wel aan het licht. Thans, nu het er eigenlijk op aankomt, de gemeen schappelijke zaak tot het uiterste te verde digen, blijkt het zonneklaar, dat vele mannen van den Vrijstaat het hoofd in den schoot leggen, gemoedelijk hunne vuurwapenen aan de Engelschen overhandigen, en zich in de aangeboden onderwerping schikken. Nu is dit onder de bewoners van Zuid-Afrika niet zoo heel vreemd en ongewoon. In vroeger jaren is door een dergeljjken ontrouw van een deel der bondgenooten, Natal in handen der Engelschen gekomen, welk gewest zij anders nooit zouden hebben vermeesterd. Nu zullen de Transvalers met de hun onder President Steyn getrouw gebleven bondge nooten, als een ware Gideons-bende, het pleit moeten beslechten. Doch beter nog is het, met een klein getal trouw aaneengesloten dapperen te strijden, dan dat zich in de gelederen ook dezulken bevinden, die den moed en hel zelfvertrouwen missen, om, des noods, tot het uiterste te vol harden. De toestand ia op 'toogenblik be nard. De boeren hebben, als maatregel van voorzichtigheid, Kroonstad aan den vjjand moeten overlaten, en toen het bericht hiervan voor eenige dagen in Engeland was aange komen, dat Lord Roberts die stad zegevierend was binnengetrokken, kwau aan het gejuich der opgewonden menigte, op openbare plaat sen bjjeen, haast geen einde. Doch onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen buitenge sloten het einde van den oorlog is er nog by lange niet. Verschillende correspondenten van het oorlogstooneel geven als hunne geves tigde overtuiging te kennen, dat de strjjd nog wsl zeer lang zal aanhouden. Onder het opschrift: „Zullen de Vrjjstaters doorvochten schrijft de Afrikaner-correspon dent over den toestand daar, en zegt, dat het jongere geslacht, niet bekend met en geen ervaring hebbende van de vroegere toestanden in Zuid-Afrika, door onderwijs en opvoeding in Engelschen trant over het algemeen En- gelschgezind is. 't Giug nog goed, toen de Boeren nog steeds overwinnaars waren, maar nn «ij kennelijk de verliezende party zyn geworden, trekt dat jongere geslacht, 't welk op de voor de hand liggende nadeelen let, zich terug. De ouderen, zich nog herinnerend de vroegere Britsche onderdrukking, en het Britsch verraad, zjjn nog wel gezind, om te verdedigen, wat zy in hunne vaderen voor heen door bunnen strijd hebben verworven. Het jongere geslacht daarentegen kent de waarde niet van het goed, waarvoor het nooit hseft geleden, en dat het nooit heeft gemist. Bjj hunne opvoeding, doortrokken van Britsche denkbeelden, gevoelen zjj zich meer aange trokken tot het Britsche volk, dan tot de ruwere meer patriarchale bloedverwanten over de Vaal. Slechts aan de welsprekendheid van President Steyn was het te danken, dat inder tijd de voorgestelde Unie met Transvaal ook door hen werd aangenomen. Slechts met tegen zin volgden vele jongeren, toen de oorlog uitbrak, de roepstem van de eer. De cor respondent eindigt zjjne mededeeling en op merkingen volgenderwjjze,Men mag do Z.-Afrik. Republiek geluk wenschen met de schifting der strijdkrachten. Aan de Vaal- rivier moet het Sbiboléth worden gesproken. Wie van de Vrjjstaters deze rivier over trekt, mag worden beschouwd als de ware broeder, die zyn leven veil heeft voor de heilige zaak van het recht en de gerechtigheid, en wat de Transvaalsche troepen aan getalsterkte verliezen, zullen zjj winnen in betrouwbaar heid en eenheid van doel.* De Bóeren-deputatie is 15 dezer per stoom schip „Maasdam* te New-York aangekomen en werd reeds aan boord hartelijk verwel komd. Aan wal werd zjj met groote geest drift welkom geheeten op Amerikaanschen grond door den burgemeester, eenige deputa ties met muziek en eene groote menigte volks, die met vlaggen zwaaide. Door een van de leden der deputatie werd de wensch geuit, dat de Vereenigde Staten Engeland zouden voorstellen het geschil met de Zuid-Afrikaan- sche Republieken door arbitrage te beslechten. De deputatie had plan naar Washington den zetel der Regeering te gaan en te trachten bij den President der Republiek ge hoor te krjjgen. Er zjjn reeds uitnoodigingen ontvangen van de burgemeesters van een 60tal steden. KlEHIUSTIJDlilGË.1. HELDER, 18 Mei 1900. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer C. Zwaan, predikant bjj de Geref. gemeente te Zevenhoven, is door de Geref. Kerk te Amsterdam beroepen, om te worden af gezonden als missionair dienaar des Woords naar Oost-Indië. De heer G. A. Kniphuizen, predikant bij de Herv. gemeente te Schagerbrug in de Zijpe, is beroepen naar Boskoop. De dames H. F. Prass en A. J. Maréchal, alhier, zjjn te Amsterdam ge slaagd voor de acte van onderwyzeres. De jongeling L. Visser te Anna- Paulowna, leerling van den beer W. Bakker, heeft te Amsterdam met gunstig gevolg examen afgelegd voor surnumerair bjj de Hollandsche Spoorwegmaatschappij. Over de R. H. B. School te Helder. Het jongstverschenen nummer van het Schoolblad", uitgave Noordhoff te Gronin gen, het verslag over het Middelbaar On derwijs te Helder besprekende, zegt o. a. »De commissie van Toezicht op het Mid delbaar Onderwijs drukt in haar jaarver slag sterk op het groot aantal leerlingen, dat de school thans reeds heeft, omdat daardoor het meest overtuigend bewijs ge leverd wordt, dat een H. B School in deze gemeente aan een lang gevoelde en groote behoefte voldoet. Een aardig dementi voor de antirevolutionaire Kamerleden, die twee jaar geleden betoogden, dat er nooit genoeg leerlingen voor deze school te vinden zouden zyn 1" Een jubilé. In den loop dezer week was het 40 jaren geleden, dat de heer W. Mets Tz., wijlen zyn vader opvolgde als gezagvoer der der stoomboot >Ada van Holland" van de TexeUche Stoomboot-Maatschappij. 't Jubilé van een zóó hoogst verdienstelijk man mag o.i. niet onopgemerkt voorbjjgaan. Zoovelen, die den heer Mets kennen, en hem in ieder opzicht hoogachten, zullen ongetwijfeld met ons instemmen, nu wjj hem met de viering van dezen gedenkdag recht hartelijk gel uk wenschen, en deelen in on zen wèlgemeenden wensch, dat de trouwe, bekwame, degelijke man nog vele jaren gespaard bljjve voor de zjjnen, en voor de gewichtige betrekking, die hy op zoo ver dienstelijke wijze, in het belang van het publiek en van het ongestoord postverkeer tusschen Texel en den vasten wal vervult. 't Was te voorzien De milicien D. Ph. J. De Bruin, de bekende dienstweigeraar, die Donderdag 10 dezer uit de gevangenis te 's Hertogen bosch werd ontslagen, aangezien zyn jaar gevangenisstraf toen ten einde was, is Dinsdag reeds daarheen teruggebracht, om opnieuw voor dienstweigering voor den krjjgsraad aldaar terecht te staan. Men meldt uit Terschelling De commissie van plaatseljjk bestuur der Noord- en Zuidhollandsche Red ding maat schappij te Terschelling, heeft heden, by monde van den heer D. Reedeker, voor zitter dier commissie, de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift uitgereikt aan Cornelis van der Ploeg, ter belooning van zyn moedig gedrag op 25 Januari jl. Men zal zich herinneren, dat op den 24en dier maand in de Terschellingsche gronden, is gestrand de Deensche stoom boot >Livadia". De storm, die dien avond opstak en den ganschen nacht en daarop volgenden dag woedde, teisterde het schip zoodanig, dat het in tweeën brak. Alle pogingen tot redding der schipbreukelingen met de reddingbooten aangewend, bleven vruchteloos. De verwoede branding sloeg de booten telkens naar het strand terug' en er was groot gevaar voor omslaan. Bij een dier pogingen om het schip te berei-; ken viel een roeier uit een der booten. Cornelis van der Ploeg, die ook in de boot zat, sprong hem na. De branding wierp hem echter op het strand. Daar sprong hy op een paard en dreef dit in zee, en na veel inspanning gelukte het hem den drenkeling op het droge te brengen. De uitreiking van het eeremetaal en het getuigschrift had plaats in het byzyn van vele personen, zoowel van West- als Oost- Terschelling, en werd opgeluisterd door 't muziek fanfarekorps van West-Terschelling. Vischafslag te IJmuiden. Het nieuwe gebouw voor den rijks- vischafslag te IJmuiden is Maandag door het rijk in gebruik genomen. Van buiten zoowel als van binnen ziet het er zeer eenvoudig uit. Het is 150 by 15.34 M. lang en breed. Bij het binnen treden trekt de fraai yzercontructie dade lijk de aandacht. De vloer is van asphalt, heeft aan de havenzijde een dertiental flink afgeschoten verhoogingen om de viach uit te stallen. Die afsluiting is een ware verbetering bij den ouden afslag vergeleken, waar ieder ongehinderd op en over de var- hoogingen kan loopen. Daar er op gerekend is dat het wel eens zeer druk kan worden, kan door afslui tingen met kettingen de ruimte tusschen twee verhoogingen weder tot afslagplaats worden ingericht en tevens is daarvoor aan de landzyde ruimte gereserveerd. De vloer is hellend naar de havenzijde, om het water te laten afloopen. Aan die havenzijde is een riool, dat geperforeerde putten heeft, waarin de vaste stoffen bly- ven liggen. Die putten hebben losse bak ken, zoodat het afval kan worden wegge bracht. Het afgevoerde water gaat recht streeks naar de buitenhaven. In de visschers- haven komt dus geen verontreiniging. Aan de landzyde geven dertien deuren toegang tot het spoorwegperron, dat den afslag rechtstreeks in verbinding brengt met het wereldverkeer. Verder is beneden nog een kantoor van de Haarlemsche Bank en een voor de ad ministratie. Er is «en galerij die door 56 pijlers ge steund wordt. De pijlers aan de landzyde bevatten ieder een waterkraan, die het water ontvangt uit een speciaal voor die inrichting aangelegde waterleiding. Op de galery zyn 18 kantoren ter beschikking van de vischhandelaren. Ieder kantoor is 3.88 by 4.89 M. lang en breed en er te genover, aan de landzijne, heeft ieder een royale bewaarplaats. Een kap van teakhout en gla.- geeft licht en ventilatie te over. Beneden zijn vyf braudkraneu aange bracht. Het gebouw zal electrisch verlicht worden. (»N. R. Ct.") De Oorlog in Zuid-Afrika. Sir Redvcrs Bulier heeft over zyn opmarsch in Natal de volgende telegrammen aan Lord Roberts gezonden 13 Mei. Overeenkomstig de instrncties om den vjjand in den Bigg rsberg bezig te houden, trok ik den 1 lden de derde brigade cavalerie, de tweede divisie en eenige artillerie samen by de drift over de Zondagsrivier, aan den weg naar Helpmakaar, en droeg ik Betbune's bereden infanterie, de Umvoti-Mounted Rifles en de Imperial Light Infantry op, in de rich ting van Greytown te rukken. Den 12den trokken wjj naar W&schbank, en kolonel Bethune naar Pomeroy, terwjjl ge neraal Hildyard, van Elandslaagte uit, de In- doda-bergen bezette. Den lSden zond ik generaal Hamilton met drie bataljons de steile helling van de Wit- hoekheuvel op. De derde brigade cavalerie bezette de heu vels aan eiken kant van den hoofdweg, en kolonel Bethune viel langs den weg van Po meroy van drie kanten aan. De vyand verliet haastig zyn stellingen, die hy sterk verschanst had, en trok naar den nek tegenover Helpmakaar terug, vanwaar ik hem morgen hoop te verdryven, daar velen zyn weggetrokken. Wy bereikten den top van don berg met verlies van slechts enkele gewonden. Ik ruk morgen naar Beith op, en generaal Hildyard naar den Wesselsnek. Dat onze verliezen gering zyn is, naar ik meen, stellig te danken aan de uitstekende leiding van generaal Hamilton, generaal Lord Dundonald en kolonel Bethune. 14 Mei. De vyand beeft den nek by Help makaar in den nacht ontruimd, met achterlating van een achterhoede van ODgeveer 1000 man tegenover ons. Deze hebben wij den gehcelen dag terug gedreven onder groote moeilykheden, daar de Boeren al het gras op den top van den berg in brand staken voor zy terugtrokken, zoodat wy, daar de wind ons ongunstig was, ternau wernood iets konden zien. Ik liet de infanterie, die zeer goed mar cheerde door den warmen rook, te Beith halt maken. De cavalerie heeft nog geen rapport gezonden, maar is eenige mijlen voor ons uit. Wy hebben enkele gevangenen gemaakt. Onze verliezen zyn klein. 15 Mei. Dundonald meldde gisterenavond dat hy de achterhoede op de hoofdmacht van den vijand by Zunalinden had teruggedreven, waar de Boeren een sterke stelling met drie zware kanonnen bezet hielden. Majoor Gough, van het Composite Regiment, manoeuvreerde om hun linkerflank heen, en zy trokken terug. Dundonald maakte halt. Hy was 40 KM. hemelsbreedle van zyn bivak van den vorigen avond, en had gedurende den dag bjjna 64 KM. afgelegd in een streek zonder water, meest al rijdende door den rook. Ik vind zyn ver volging een kranig stuk. Van gevangenen hooren wjj dat do vyand te Helpmakaar meer dan 2000 man sterk was, en daar de afdeeling die by de van-Tonders-pas was gelaten, zich bfj hen gevoegd heeft, moeten de Boeren nu bijna 3000 man sterk zjjn. Vandaag rukken wij naar Dundee. Generaal Hildyard meldt dat hjj den Wes selsnek heeft bezet, en .de spoorljjn aan het herstellen is. Dundee, 15 Mei. Wjj hebben deze plaats bezet. Ongeveer 2500 man van den vjjand ver trokken gisteren naar Glencoe, waar zjj in den trein gingen. Hun wagens trokken gisteren ook Weg door de Jagersdrift en langs den weg naar Dannhauser. Kaffers zeiden dat zjj naar Langesnek gingen. Bjjna elk huis in Dundee is geplunderd. De Navigation Colliery ia in orde. In de kolenmjjnen van Dundee is de machinerie vernield. De huizen in de stad zjjn beschadigd, maar staan nog. De correspondent van de »MorningPost" seint het volgende omtrent het in bezit nemen van Kroonstad. Kroonstad is zonder tegenstand bezet, daar de Boeren over straat en spoorwegen terugtrokken met hun geheele convooi en al hun kanonnen. Vele gevangenen hebben zich overge geven en 500 geweren zyn reeds ingeleverd. De omstreken van Kroonstad gaven prach tige gelegenheid tot achterhoedegevechten. De Vrystaters weigerden met de Transva lers de Vaal over te trekken. Velen keerden naar hun hoeven terug. De intocht van de troepen door de steile vallei en de drift over de Valschrivier was indrukwekkend, zjj marcheerden op de markt voorbjj lord Roberts, de garde voorop. De Boeren vernielden voorraden ter waarde van duizenden ponden. De spoorwegstations zyn geheel vernield en branden nog. Indien wjj er in geslaagd waren noor- delijk den spoorweg af te snjjden, dan zouden wy zeven locomotieven en ver scheidene treinen veroverd hebben, een waarvan 40.000 p. st. in specie en groote voorraden bevatte. Daar de eerste twee pogingen om de Valschrivierbruggen te vernielen mislukten, was de aftocht van den vjjand haastig en bleven de machineloods, de tanks en pom pen onvermeld. Een trein met dynamiet vertrok 's avonds om 7 uur. En Reuter's correspondent meldt van 12 Mei het volgende De veldeornet, die het bevel over de overgebleven Boeren voerde, gaf heden de stad aan lord Roberts over, en dezen mid dag had de triomfantelyke intocht plaats. Hjj werd met groote geestdrift door de Biitsche inwoners verwelkomd en 300 Vry staters waren bereid zich over te geven. Een brug ten zuiden van de stad is onbe schadigd, maar de groote brug bjj de stad is vernield. De Iersche Bóeren-brigade verbrandde gisteren de goederenloods. Zjj waren allen dronken. De Boeren trekken naar de Vaalrivier, dief verschanst ie. Generaal French kampeert ten N.O. van de stad. De opmarsch van generaal Buller's le ger begon reeds verleden Donderdag. De trdepen verlieten dien dag Ladysmith en watren in den middag genaderd tot twee mijlen van Helpmakaar. Toen openden de Boierenkanonnen het vuur, dat door de Britsche artillerie werd beantwoord. De bereden infanterie viel den vyand in front aan en de infanterie trachtte de flank om *te trekken. Den volgenden dag werd het vuken hervat. Middelwyl was generaal Bethune opge rukt naar Greytown. Vier dagen lang hadden zyn mannen ongestoord voorwaarts gemarcheerd, totdat zjj Zondag generaal Biüler's rechtervleugel ontmoetten. Toen werd een algemeene aanval gelast. De tweede brigarde viel op den linkerlvleugel der Boeren aan. Lord Dundonald met de cavalerie dreef het centrum terug, maar voordat de Engelsehe troepen tot den stormaanval overgingen, vluchtten de Boe- reii in verwarring. De Engelschen bezetten hun stellingen en drongen Maandag ver der voorwaarts. De geneele stelling van het Biggarsgebergte was dientengevolge in handen der Engelschen. De Boeren zou den misschien nog stand houden bjj Glen coe, maar waren klaarblijkelijk zeer ver zwakt, doordat tal van commando's naar Transvaal waren teruggetrokken. Te Pretoria is een vergadering van vrouwen van burgers gehouden, waar 350 van deze tegenwoordig waren. Met alge meene stemmen werd een motie aange nomen, waarin der Regeering werd verzocht de vrouwen van ammunitie en wapens te voorzien, opdat zjj het werk zouden kun nen doen van de mannen die nu in de stad moeten bljjven en aan het front be hoorden te zyn. LONDEN, 16 Mei. Bulier seint heden uit Dundee: »Wjj hebben gisteren Glen coe bezet. De Transvalers hebben nu de Biggars bergen ontruimd, de Vrystaters op de Drakensbergen zyn sterk verminderd in aantal. De commando's uit Carolina, Lijdenburg en Pretoria trokken den 13en en 14den terug ten noorden van Alitikoela. Elf kanonnen werden in Glencoe op een trein geladende laatste trein, met da ambulance, verliet Glencoe gisterochtend bjj het krieken van den dag. De (Engel sehe) treinen loopen nu geregeld tot het station Wesselsnek." PB UILLETOIT. 76) Er werd aan de deur geklopt. Het was mistres» Codiment, die kwam vragen, waarom Capitola zoo lang op hare kamer bleef en 't ontbijt scheen te vergeten. Uv oom verwacht u, miss,* riep de huis houdster, ten ge weet hoe kort zjjn geduld is. Open maar, dan zal ik in plaats van Pita pat u helpen bjj 't aankleedcD.* Capitola stond langzaam op en ging naar de deur; nu eerst viel haar in, dat Mac Do- nald zo gesloten en de sleutel bjj zich gesto ken had. tWaarom doet ge niet open, miss?' vroeg mistresa Codiment van buiten. „Omdatomdat ik den sleutel verloren heb,* hernam Capitola zachtjes. ,Om 's Hemels wil, wat is u overkomen, miss?* riep de huishoudster verschrikt. „Zjjt gij ziek Gjj spreekt zoo zacht, dat men u nauwelijks hooren kan >Zeg aan rajjn oom,* zei Capitola, «dat hjj de deur laat openbreken, want ik kan ze niet openen. Dan zult gjj alles vernemen 1* Mlstress Codiment soelde heen. De goede dame wist niet wat over dit zonderling goval te denken. Vjjf minuten later verscheen de oude heer voor de deurna eenige krachtige hamersla gen sprong de deur open. Stom van verbazing bleef de majoor op den drempel staan. In 't midden van 'l vertrek het geopende valluik, op eau stoel een rjjmantel, een hoed en een handschoen, zijne nicht zoo bleek als*een marmeren beeld en nog altjjd bevend dit alles zag hjj verwonderd aan. «Ach, oom," stamelde Capitola, «zie eens, waartoe de nood mjj dwongDaar onder... in dien zwarten afgrond... ligt Mac Donald 1» Majoor Warfield staarde zjjn nicht ver schrikt aan. «Capitola 1... Meisje!* riep hjj. «Heb je het verstand verloren?* •Neen, oom,* hernam Capitola, „ofschoon een ander meisje het zeker zou verloren heb ben. Zooals ik u zeg, oom, daar, in dien kuil, ligt Mac Donald, die zich gisterenavond in mjjne kamer verborgen had. Toen ik naar boven kwam, trad hij eensklaps voor mjj, nadat hjj de deur afgesloten en den sleutel bjj zich gestoken had. Om hulp roepen was nut teloos gjj, noch mistress Rocke kondet dit hooren. Vluchten was ook onmogeljjk, want Mac Donald had den sleutelzoodoende was ik hulpeloos in de macht van dien vreeseljjken bandiet, op wiens hoofd ge zelf een prjja ge steld hebt.' Vreeseljjk riep de majoor. „En wat hebt ge toon gedaan „Er was slechts ëén middel om mjj te redden,* ging Capitola voort, «slechts dén middel. Een druk op de geheime veer en Mac Donald verdween.* Majoor Warfield gevoelde zich verlichtnu eerst kon hjj bedaard het breedvoerig verhaal van Capitola aanhooren. «O, mijn lief kind!* riep hjj, toen 't meisje geëindigd had, „laat ons God danken voor nwe reddingHjj nam je in Zjjne bescher ming.* ,En Mac Donald, oom Waarheen is hjj gevallen vroeg Capitola, die betreurde, dat ze zich ten koste van een menschenleven had moeteu redden. fIn de hel, denk ik riep de majoor, die nu weer aan den bandiet herinnerd werd en aan zjjn toorn begon lucht te geven. Hij ging tot aan den rand van 't gat en keek in de diepte. „Oom,* begon Cap opnieuw, «weet gjj hoe diep de kuil is?« Diep genoeg, dat de gemeene schurk al zjjn knoken moest breken,' hernam de majoor, terwjjl hij zich boren de opening boog en riep Hola, daar onderBen je dood Een zacht gekreun klonk uit den kuil. «God zjj dank, hij leeft!' fluisterde Capitola. Ik geloof waarachtig, dat je bljj daarom bent?* snauwde de majoor zjjne nicht toe. Ja, zeker,* hernam Capitola, „het was voor mjj eene akelige gedachte een menschen leven opgeofferd te hebben, en eene arme ziel zoo onvoorbereid voor den hoogsten Rechter gezonden te hebben.' Non, je raoogt wel een beetje geljjk heb ben,' bromde de majoor, „misschien is het beter, dat hjj niet gahsel en al den nek brak. In elk geval hoop en wensch ik, dat hjj geen heulen knook meer aan zjjn ljjf heeft 1 Mis tress Codiment, Wool is niet hier, loop eens naar Ezy en z«g hem, dat hij dadeljjk hier komt. Wjj moeten naar Tip-Top sturen, om do politie te halen. In elk geval moet de kerel er uit gehaald worden, dan kannen we zien, hoe 't met hem is.' Wederom boog de majoor zich boven den afgrond en riep spottend •Ja zult wel zoo goed zjjn, beste heer Gray, zoolang beneden te bljjven tot men u komt halen. Ik wensch je eene spoedige ge nezing, opdat men u spoedig aan de galg kan knoopen.* Opnieuw hoorde men een gekerm. „Oom, dat is .piet edel,' z«i Capitola. «Wat doe ik dan, juffrouw neuswijs?* «Gjj bespot een gewonde, een stervende, die niet eens in staat is u te antwoorden. Mon moet tegen een overwonnen, weerloozen vjjand niet zoo wreed zjjn.* Hm... hm...' bromde de mtyoor, „wanneer ik aan al de streken van den schurk dank, kan ik hem al zjjn knoken stuk slaan, wan neer hjj ze trouwens niet reeds gebroken had... Gjj zult wel bedaard daar beneden bljjven, mjjubeer Gray,* riep de nuyoor weer in den kuil, .terwjjl wjj ontbjjten. Tot weer ziens dusKoin, Cap, we gaan ontbjjten, ondertusschen zal Ezy komen en dan kunnen we ons met Mac Donald bezig houden.' De majoor bood zjjne nicht den arm en leidde haar naar de eetzaal, waar hjj zich nogmaals de bjjzonderhedon der gewichtige gebeurtenis liot vertellen. „Jammer 1' riep de oude, .je verdient een man te zjjn, je zoudt de geheele wereld ver overen.* „Bah, ge overdrjjft, oom,* hernam Capitola. Wat heb ik dan voor grootseh gedaan? Ik verdedigde mjjne eer en wel op eene niet zeer nette manier.' „Verduiveld, miss, tot slot van rekening betreur je nog het lot van dien ellendeling, in plaatB van jo over de overwinning te ver heugen riep de majoor. „Wat aan de heele politie van Virginië niet gelukte, wat geen man koo, dat hebt gjj volbracht, Capzou je daar niet trotóch op wezen?* Noen, oom,* zei Capitola blozend, „want ik geloof, dat Mac Donald nooit zou hebben durven wagen in mjjne kamer te dringen, indien ik mjjn gedrag anders hadde ingericht. Dat rondzwerven door de bosschen, mjjn ver langen naar avonturen.^. Ik begin in te zien, oom, dat 't beter geweest ware, wanneer ik naar uwe vermaningen geluisterd had.' ..Des te beter, Cap!* riep majoor Warfield, ten zeerste verheugd. «Doch al hou je ook van vrjjheid, daarom mag zich nog niemand veroorloven je te beleedigenzulk een schoft zou ik den nek breken Alleen een schurk van een Mac Donald kan op zulk eene ge dachte komen trouwens hierbjj had hjj zeker nog andere plannen. Dit geloof ik zeker we sullen hem die wel doen bekennen en ook alles, wat hjj met kolonel Lenoir afge sproken heeft.* „Kolonel Lenoir!' herhaalde Capitola ver wonderd. Denkt gjj, dat de kapitein eene hand in 'l spel had?' «Ik denk 't niet alleen, maar ik ben er van overtuigd,* hernam de nuyoor. «Later, Cap, zal je zien, hoe dit samenhangtvraag mjj nu niet verder, ik herhaal, wat ik je reeds zoo vaak gezegd heb, dat je geen ge- vaarljjker vjjand hebt, dan dezen kolonel dien de duivel broer noemt 1* besloot de majoor, terwjjl bjj opstond om den slavenopzichter Ezy tegemoet te gaan. Majoor Warfield beval hem dadeljjk naar Tip-Top te rjjden, om de politie en den sheriff te halen, terwjjl Mac Donald onder tusschen door eenige negers, die men door middel van touwen neerliet, uit den kuil in eene mand naar boven gebaald werd. Vreeseljjk was de toestand van den bandiet. Armen en beenen, alsmede drie ribben, waren gebroken, zjjn hoofd was vreeseljjk ge kwetst en bebloed. Zelfs de nuyoor kreeg een gevoel van medeljjden bjj 't zien van dat bloedig verminkt lichaam. Hjj deed don on gelukkige naar een andere kamer brengen en hem de noodige verpleging geven. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. by de DIRECTIE DER MARINE te Willemsoordop Dinsdag 29 Mal 1900, des voortniddags ie U aren, in de Marine-cantine aldaar, van De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing by het Departement van Marine te's-ffro- venhage en by de Directiën der Marine U Willemsoord, Amsl rdam en Hellevoetslms, alsmede bij de provinciale besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zyn die voorwaarden te verkrjjgen ter Griffie der Marine te Willemeoord ad 0.20 per exemplaar. De >De Rugter" kan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werkda gen, den verkoopdag voorafgaande, voor- middags van 10 tot 12 en namiddags van 2 tot 4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en onder- teekende biljetten en op duidelyke wyae bevattende den naam en de woonplaat* van den inschrjjver, zoomede de geboden som in letterschift, moeten vóór het uur der verkooping franco bezorgd zyn in da bus, geplaatst in het Directiegebouir U WiUemtoord. Op DINSDAG 22 MEI e k des namiddags 5 uur, zal door Heeren Kerk voogden der Ned. Herv. Gem. te Huis duin e n, in het Badhuis aldaar worden aanbesteed Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrjjdag 18 Mei, 's nam. 4 uur. Bestekken a 50 cent verkrijgbaar bjj W. LAMMERS te Den Helder, die tevens inlichtingen geeft. Het Bestuur T. TROOST, President - Kerkvoogd. Bonds - HoteL Beveelt zich aan. Koele Zaal- Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire. 'C u geen beter adres vu... KARPETTEN, 5 MATTEN. TAPIJTEN, 9 VLOERZEILEN, TAFELZEILEN, Behangselpapier en Randen Htpgen* lager prijzen I Nergens degelijker goedtpss, dan Onverbeterlijke Langs Wolkammers, 30 Cent per 5 kop, t 12 Cent per groote kop. 2 x aangeb. door een degel, muziek-onderwnxer. Conditiën billijk. Te bevragenBureau van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1