KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Vlieringen, 1899:. Het Spookhuis. Ho. 2845 Woensdag 28 Mei 1900. 28ste Jaargang. Bureau Znidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Abonnement 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagabl. 877,Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id. voor het Buitenland fl.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau»! Spoorstraat en Zuid»irnt Ad.vert©ntlön van 1 tot 5 regele25 Cent. Elke regel meer5» Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. 4 rt verten tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VR1JDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Burettux bezorgd zijn. Uit het Buitenland. Sedert 18 October des vorigen jaars was de stad Mafeking in Zuid-Afrika door de Boeren ingesloten en meermalen verspreid de zich het gerucht, dat zjj haar ver- meesterd hadden. In de vorige week is ech ter het meest stellige bericht tot ons gekomen, dat, zjj op het oogenblik, toen de nood er hoog, zeer hoog was gestegen, aan hnnne handen is ontglipt. Zeven maanden lang is Kolonel Paden-Powell met zjjne manschappen door de Boeren ingesloten geweest, nu eens door eene grootere, dan eens door eene zwak kere machtmet geregelde tusschenpoozen werd de stad beschoteneen enkele maal deden de Boeren een aanvaleen andere maal trachtte het Engelsche garnizoen zich een uitweg te banen door de belegeraars uit het Noorden rukte een onuettings-colonne aan, die ten slotte werd teruggedreven, en de stad bleef ingesloten dl den langen tyd, sedert het ontstaan van den oorlog verloopen. Met onvergelykelijke dapperheid men moet het erkennen, al zjjn de Engelschen onze vrienden niet hield Kolonel Baden-Powoll in de stad, die hjj tot eene geduchte vesting gemaakt had, den Btryd vol, tot dat eindelyk uit het Zuiden het beloofde ontzet kwam op dagen. De loopende geruchten deden geduren de de laatstverloopene dagen twyfel ontstaan omtrent er ten aanzien van Mafeking gebeurd zou zyn nü is alle twyfel opgeheven. Het gebeurde is te Londen en in heel Enge land natuurlyk met groote blydschap vernomen. Een correspondent schryft daaromtrent: ,Het is onmogelyk de vreugde te beschrijven, die dit bericht in de Britsche hoofdstad heeft te weeg gebracht. In de straten heerscht de grootste opgewondenheid. Er worden saluut schoten gelost, en er wordt vuurwerk afge stoken.' Thans zijn de Boeren volkomen van het Britsche gebied in Zuid-Afrika ver dreven uit Natal zyn zy afgetrokken, en nog enkel aan de zuidzijde is een smalle strook van den Vrystaat, die nog niet door de En gelschen is bezet. Men verwacht, dat daar geen ernstigen tegenstand zal worden geboden en men kun dus aannemen, dat nu de slryd wordt overgebracht op het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek. Rusland heeft de gelegenheid, door den oorlog van Engeland met de Zuil-Afrikaan- eche Republieken ontstaan, gued weten te gebruiken. In 't begin des jaars verkreeg het een contract voor een leeiung en spoorweg concessie in Perzië, die Perzië voor de toe komst geheel in handen van Rusland plaatst. In deze maand kwam het bericht, dat Rnsland eene overeenkomst had gesloten met den Chineeschen Tsung-li-Yamen voor een spoorweg-concessie door Mongolië naar Peking, waardoor vele plannen van Engeland ten opzichte van China werden gedwarsboomd. En thans heeft Rusland weder de beste Ko- reaansche haven gekregen als kolenstation en winterkwartier voor de Russische vloot, eene overeenkomst, die zoowel voor Engeland als voor Japan zeer onwelkom zal zyn. Een der Engelsche bladen zegt hiervan Men kan een uiting van bewondering niet onderdrukken voor de bekwaamheid van de politieke raadslieden des Russischen Keizers." In 't begin des jaars werd aan een bekend 'Russisch diplomaat gevraagd, of er geen kans bestond, dat zijne Regeering zou tusschen- beide komen in de Zuid-Afrikaansche quaestie. .Tusschenbeiden komen was zyn antwoord, waarom ter wereld zouden wjj het doen, om een stand van zaken te wyzigen, die zoo geheel in ons voordeel is Hoe langer Groot- Brittannië in Zuid-Afrika gebonden wordt, des te beter voor ons. Het zou dwaasheid zijn, tusschenbeiden te komen." De geheele wereld kan oordeelen, hoeveel wysheid er in dat ant woord lag opgesloten. In Duitschland heeft zich dezer dagen een Bond gevormd voor de bevordering van den vrede in Znid-Afrika, aan het hoofd waarvan zich een aantal geleerde en hooggeplaatste mannen hebben gesteld. Deze Bond heeft aan den heer Fischer, het hoofd der Boeren-de- putatie, bjj den aankomst in Noord-Amerika het volgende telegram doen aanbieden .Twee honderd duizend Duilschers hebben zich ver- eenigd in een manifest, dat den oorlog in Zuid-Afrika afkeurt, en aan elk streven tot herstel van den vrede s'eun, toezegt. In den naam van hl dezen, betuigen wy u by de landing op den klassieken bodem der onaf hankelijkheid warme sympathie, en spreken wy de hoop uit, dat onze vurige wenschen voor het Blagen van uwe zending mogen ver vuld worden. Op den verjaardag van de opening der Haagsche Vredesconferentie." NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 22 Mei 1900. By Koninklijk besluit is de »rfs H, Bitter Jr., alhier, wegens verandering van woonplaats, eervol ontheven *an het ge zondheidsonderzoek van uit zee te Den Helder en Texel aankomende schepen, en, voor den tyd van drie jaren, met het ge zondheidsonderzoek van uit zee aankomende schepen voor Den Helder en Texel belast den heer P. J. Visser We., arts alhier. - Door de Kapitein-Ingenieur der Genie alhier, is jl. Zaterdag aanbesteed >Het bouwen van eene Cantine in het fort Erfprins". Raming f12800. Ingeschreven werd door de HeerenH. Wijker, den Helder, ad f13173; J. Spruit, id f 13348 W. de Jong. id., f 13390 D. de Vries, id., f 13442 Gebrs. van Os. id., f13750; A. Krynen, id., f13790; J. F. Philips, id., f13800; P. Korff, id., f 13800J. J. Schoeffelenberger, id., f 13999 C. Kroon, Wieringen, f 14000 Th. van der Sterr, den Helder, f 14058 S. Meijere, id., f14200. Zomerdienst. De boekhandelaren Berkhout Co. alhier hebben dezer dagen, evenals zij ieder halfjaar gewoon zyn te doen, weder een nuttig werk verricht, dat aanspraak heeft op ieders waardeering. Zij hebben, na het vaststellen van den Zomerdienst op spoorwegen en stoombooten, de opgaven der uren van vertrek en aankomst opnieuw bygewerkt, en ze in eene nette lyst bijeen gevoegd, een en ander ook ditmaal aange vuld met een groot aantal aanwijzingen van het openen en sluiten van kantoren en administratiën, in deze gemeente geves tigd eene verzameling van opgaven, zóó onmisbaar voor den handelaar, den nering doende, en voor ieder die zaken doet, dat zy nergens, vooral niet op openbare plaat sen ontbreken mag. De bedoelde lijst, die gewoonlijk een plaats inneemt in kantoor, winkel of huiskamer, is nu weder tot den bekenden, lagen prijs verkrygbaar gesteld, en ofschoon eene aanbeveling, om zich die aaa te schaffen, zoo goed als overbodig mag geacht worden, vestigen wy bij deze op de uitgave er van de algemeene aandacht. Roode Kruis. By den voorzitter-penningmeester van het hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis is nog ontvangen f306.75 waarvan f 95 als opbrengst eener collecte voor het Ned. Roode Kruis, gehouden op 18 Mei ter algemeene vergadering van de Noord-Hollandsche vereeniging »Het Witte Kruis" te Amsterdam f 200 van X. IJ. Z. te Amsterdam en f 11.75 opbrengst van de uitvoering eener kinderzangklasse te Tiel. In 't geheel is thans ontvangen f206,239.34®. Het personeel der beide Nederl. Roode Kruis-ambulances in Zuid-Afrika zal op 1 Juni bestaan uit9 artsen, 14 verpleegsters, 8 verplegers en 2 administrateurs, te zamen 33 personen. Hoofdkwartier van beide ambulances, die zich hoogstwaarschijnlijk tot een geheel vereenigd hebben, is Pretoria. Onder dat getal zyn niet begrepen de geleider van de 3e of aanvullingsambulance, dr. E van Rijckevorsel, en het Nederlandscli personeel van de Ned.-Russische ambulance, sterk 3 artsen, 5 verpleegsters, 2 verplegers, 1 administrateur en 1 kok, te zamen 12 personen. De consul-generaal van den Oranje-Vry staat, de heer dr. Hendrik Muller, heeft, door tusschenkomst van het ministerie van bnitenlandsche zaken, aan laatstvermelde ambulance telegraphiscb het verzoek over gebracht van de Hollandsche Sooiëteit te Petersburg, om, na het verstrijken van den aanvankelyk vastgestelden termijn, by de Boerenlegere voorloopig werkzaam te blijven ter verzorging van zieken en gewonden. In antwoord op enkele by het hoofdco mité ingekomen aanvragen wordt meége- deeld, dat vooreerst geen personeel wordt uitgezonden. Een belangrjjke party goederen is nog den 12den dezer per ss. General" door het hoofdcomité verscheept aan het adres van den Ned. consul, den heer Pott, te Louren 90-Marquez. Bevolking. De Staatscourant" bevat de statistieke tabel van de geboorten en de sterfte in Wy zien daaruit dat in het vorige jaar in ons land zijn geboren 170,582 kinderen, waarvan 7291 levenloos, en zyn overleden 94,611 pers., zoodat het overschot 75 971 was Het verschil is ruim 1000 meer dan het in 1898 bedroeg, maar 1600 minder dan in 1897. Het getal levend geborenen was 163,283, of 2523 meer dan in 1898 en 1847 meer dan in 1897. De sterfte behalve de le venloos aangegevenen was 87,317 of 1505 meer dan in 1898 en 3462 meer dan in 1897. Wat de voornaamste steden betreft vinden wij het laagste cjjfer voor Helder nl. 14.66 pCt., het hoogste voor 's Bosch 26.24. Zeer gunstige cijfers hadden voorts Leeuwarden 15.34, Amsterdam 16.86, Groningen 17.39, 'sGravenhage 17.44, Haarlem 17 55 en Leiden 17.92. Tot de ongunstige behooren behalve 's Bosch nog Gouda met 24 59, Maastricht 22.61, Tilburg 21.22, Nijmegen 21.09, Rotterdam 20.58, Breda 20.56, Dordrecht 20. De ophanden Hemelvaartsdag zal ook ditmaal, evenals vorige jaren, te Amster dam tot een ^Liefdadigheidsdag" worden gestempeld. Alom in de stad zullen dien dag bussen zyn aangebracht voor giften en gaven, ten behoeve der philantropische Vereeniging aldaar>Liefdadigheid naar Vermoge n". De Amsterdamsche Commissie voor de werklooze diamantbewerkers klaagt haar nood. Zy erkent de som van f 135,000 te hebben ontvangen twintig weken lang heeft zij met het bedrag de wekelyksche uitkeeringen kunnen volhouden. Zy ver zekert echter, dat nu het tydstip nadert, waarop hare middelen zyn uitgeput, en de werkloosheid is niet verminderd. Geen wonder dus, dat zij een hernieuwd beroep doet op den weldadigheidszin van stad- en landgenooten, die deernis gevoelen voor deze slachtoffers van den strijd der Engel schen tegen de Boeren van Zuid- Afrika. Een beroep op de geleerden in Amerika. De professoren aan de Nederlandsche hoogescholen hebben vóór eenige dagen, met het oog op de aankomst der Bóeren- deputatie te New-York, een adres gericht tot de hoogleeraren aan de Universiteiten in de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika, aan welk adres wy het volgende ontleenen »Onze voorvaderen, die voor een deel ook de hunne en de uwe zyn, hebben eenmaal, ten koste van veel bloed en tranen, den strijd voor vryheid en recht tegen eene dergelijke overmacht met goed gevolg gestreden. Uwe voorvaderen heb ben, strijdende tegen denzelfden vijand als thans de zwakke republieken, gesteund door de sympathie, ja, door de daadwer kelijke hulp van de onze, hunne zoo dier bare onafhankelijkheid onder zware moeilijk heden bevochten, in de volle overtuiging, dat een volk recht heeft, zyne vryheid en zelfstandigheid te handhaven. In den naam van de voorvaderen de onze, die jaren lang tegen Spanje hebben gestre den, om hunne onafhankelijkheid de uwe, die Engeland's juk na eene zware worsteling van 8 jaren hebben afgeschud, in den naam van recht en vryheid, vragen wij u de pogingen der thans in uw mid den vertoevende afgezanten van de beide republieken wel te willen steunen, ten einde de vryheid, den vrede te verkrygen, met het behoud van de onafhankelijkheid uwer beide zuster-republieken." De Nederlandsche hoogleeraren beslui ten hun adres volgenderwijze »Met vertrouwen roepen wij uwe hulp, uwen steun in voor de mannen des vredes, die tot u zyn gekomen. Helpt ons, uw volk voortelichten, uwe regeering het volk en de regeering van Engeland ten slotte te leiden op den weg der gerech tigheid, den eenigen weg, een vrij volk waardig. Zóó handelende, zult gij getrouw bljjven aan de leus onzer gemeenschappe lijke voorvaarderen, welke leus thans en in hun eigen taal weerklinkt over de met bloed bedekte velden van Zuid- Afrika>Voor vryheid en voor recht!" De vergadering van de afdeeling Noord-Holland der vereeniging »Het Ne derlandsche Paarden-Stamboek" zal Don derdag 21 Juni, des namiddags 1 uur, worden gehouden bij den heer Langenegger te Schagen. De Academie van Geneeskunde te Parijs heeft tot den Minister van Oorlog een adres van dankbetuiging gericht voor het verbod van drankverkoop in de cantines. Zy heeft er den wensch bijgevoegd, dat de maatregel ook tot de Marine worde uitgestrekt, en dat alle openbare besturen zich zullen beijveren, zooveel het van hen afhangt, het drankgebruik te bestryden De eerste peulen en doperwten van den met recht „kouden" grond zyn Dins dag uit Roelofarendsveen naar Amsterdam verzonden. (V ad.) Een dienstmaagd te Sneek, wier kleederen door met een brandend gaskom foor in aanraking te komen in brand zyn geraakt, is na een vreeselyk lijden van twee dagen overleden. Men meldt uit Harlingen Daar hier sedert maanden geen regen water van eenige beteekenis is gevallen, begint zich het gemis aau drinkwater voor vele gezinnen njjpend te doen gevoelen. Naar men mededeelt zyn de gezusters Levoir, behoorende tot de hoofdpersonen van het Appelternsch drama als hersteld uit het krankzinnigengesticht te Medemblik ontslagen. Het ontslag van Spiering wordt tegen 20 dezer verwacht. De bouwmeester van de ingestorte huizen in de Willebrordusstraat te Amster dam, waarbij een werkman gedood en zeven tien gewond werden, is door de rechtbank te Amsterdam tot drie maanden gevangenis straf veroordeeld. Valsche munt. De arrondissements-rechtbank te Amster dam deed Zaterdag uitspraak in de zaak van Friedrich Heinrich Kröll, Ottilia Pau- lina Franke wed De Boite en Wilhelm Kniep, de drie Duitschers, die terecht ston den beklaagd van het vervaardigen van valsche mnnt. De rechtbank achtte bewezen dat de beklaagden onderling en in gemeen over leg hebben vervaardigd valsche Neder landsche één-guldenstukken met het oog merk ze als echt en onvervalscht uit te geven bovendien dat de beklaagden Kröll en Franken ieder eenige en bekl. Kniep één dergelyk muntstuk, waarvan de valsch- heid hun bekend was, in voorraad hebben gehad met hetzelfde oogmerksprak de beklaagden van het hen subsidiair by de dagvaarding ten laste gelegde vrjjver klaarde hen schuldig aan het primair ten laste gelegde en veroordeelde op grond van art. 208, 209, 56 en 57 W. v. Sr. de beklaagde Kröll en Kniop ieder tot gevangenisstraf voor den tyd van 5 jaren, en vrouw Franken voor den tyd van 3 jaren. De ketel van een torpedoboot, die in haven van Kroonstad lag, sprong gisteren in de lucht. Zes man kwamen om, één werd gekwetst. Een afgryselyke misdaad meldt men uit Koebing in Zweden. Een stoomboot >Koebing" passeerde op het meer eene andere stoomboot Prins Karl" en aan boord van de eerste was men verwonderd te hooren, dat een man over het water hen toeriep»Wie de boot nadert, schiet ik doodEven daarna hoorde men eene vrouw om hulp schreeuwen. Men zag een man zich in een klein bootje van het schip verwijderen en hield op de stoomboot aan, waar men niet minder dan twaalf personen aantrof, die het slachtoffer geworden waren van een individu, dat hen eenvoudig met revolverkogels had neergescnoten. Zes hun ner, waaronder de kapitein, waren gedood. Gelukkig had de moordenaar het leven gespaard van de andere passagiers, die in doodsangst opgesloten zaten in een der kajuiten. Van dezen kon men het signale ment krygen van den misdadiger, die per telegraaf achterhaald kon worden en ont dekt werd in een wachtkamer Skogstorp. Gelukkig dat de politie-agenten hem onver wacht overvielen, want dadelyk trachtte hy nog een revolver op de agenten te richten. De moordenaar bleek te zyn Nord- lund, die kort te voren ontslagen was uit de gevangenis, waarin hy wegens brand stichting een paar jaar had doorgebracht Hg had by zich een bedrag van 800 kronen, die hy ontstolen had aan den kapitein van de >Prin9 Karl Een revisie-geval. In 1894 werden te Viterbo drie personen, een oud-burgemeester, een gemeente-secre taris en een houtvester tot langdurige tuchthuisstraf veroordeeld, wegeus moord en roof op een ryken boer gepleegd. Hun naaste verwanten werden door de vorde ringen tot schadevergoeding, door de kin deren van den vermoorde ingesteld, tot armoede gebracht. Thans is door de jury aldaar uitgemaakt, dat een aantal der des tijds gehoorde getuigen waren omgekocht door een der zoons van den vermoorde, een priester. Deze werd nl. tot 22 jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Tevens is ge bleken, dat de moord door de eigen zoons is begaan, die nu voor dat feit zullen terechtgesteld worden. Papiemood. Zooals bekend is, heeft de oorlog in Zuid-Afrika de papiervraag doen stijgen, daar van schier aUe couranten de oplaag vermeerderde. En de droogte in Scandina vië maakte, dat de molens daar te lande niet werken konden, zoodat de aanvoer van papiergrondstoffen sterk verminderde. Duurte van steenkolen droeg er ook nog toe bij en in het laatste jaar zyn de pa- pierpryzen met circa 50 pCt. gestegen en is de papiemood steeds erger geworden. Nu zyn nog de papierfabrieken te Sit- tingbourne, van de heeren Lloyd, de be kende papierfabrikanten en eigenaars van de >de Daily Ohronicle", afgebrand. Daar door is de firma niet meer in staat om vele contracten voor papierleverantie n» te komen. De firma heeft aan een bekend fabrikant in Nederland geseind of deze hem aan papier kon helpen, doch kon daar niet de minste hulp erlangen, terwyl ook van alle papierfabrieken in Duitsch land en Zweden en Noorwegen het ant woord kwam dat zy overkropt waren met werk en geen stukje papier konden leveren. Brandende steden. De verwoesting van Ottowa in Canada door het vuur brengt andere treurige ge beurtenissen van dien aard in het geheu gen. De ernstigste bebben plaats gehad in Amerika: Vooreerst de brand, die in den nacht van 8 op 9 October 1871 uit barstte te Chicago. Meer dan 18.000 hui zen en publieke gebouwen werden een prooi der vlammen. De materieele schade bedroeg de reusachtige som van 1400 mil- lioen dollars. Wel merkwaardig was na den schrik van zulk een ramp de snelheid, waarmede de stad weer werd opgebouwd. Op bet einde van het jaar 1872 was een nieuw Chicago verrezen op de puinhoopen van het oude. Een ingenieur statisticus be rekende, dat van den 7den April tot den 15den December 1872, een tydruimte, die uitsluitend aan den bouw gewyd was het opruimen en het slechte weer hadden belet er eer een aanvang mede te maken het aantal weder opgetrokken huizen on geveer 18.000 bedroeg en daar de gebe zigde da^en (het cjjfer der Zondagen niet medegerekend) slechts een 200-tal bedroe gen, dat, wanneer er gemiddeld acht uur per dag gewerkt werd, er per uur een gebouw verrees met een gevelbreedte van 25 voet en een hoogte van 5 of 6 ver diepingen. Een jaar na dien brand van Chicago barstte er een uit te Boston, dat reeds door het vuur was geteisterd in 1676, 1679 1711 en 1760 De brand van 1872 was byzonder geweldig. Meer dan drie duizend huizen werden in de asch gelegd. De handelswijk werd het zwaarst beproefd en de schade beliep 75 millioen dollars. Ook daar vond de wederopbouw van het verwoeste plaats als by tooverslagin minder dan twee jaar was alleen het ka rakter van geheele nieuwheid de eenige herinnering aan de ramp. De Oorlog in Zuid-Afrika. PRETORIA, 18 Mei. Officieel wordt bekend gemaakt, dat de gefedereerden, na dat hun wagens en versterkingen rondom Mafeking hevig waren beschoten, het beleg ophieven. De Engelsche legermacht uit het zuiden nam daarop de plaats in bezit. LONDEN, 18 Mei. Het telegram van Reuter, dat het ontzet van Mafeking meldde, werd aan Mansion House aangeplakt en meegedeeld aan de ministers, het Lager huis, de Koningin en den Print van Walea. Enkele minuten na de aanplakking aan Mansion House, vulde de menigte alle straten, zingende, met vlaggen zwaaiende en dolle hoera's uitstootende. De alge meene vreugde, die door het bericht werd veroorzaakt, is niet te beschrijven. LONDEN, 18 Mei. Naar officieel be kend gemaakt wordt, seint Bulier, dat hg Newcastle bezet heeft. ZFIEJ TJXXjXjHTOnsr. 77) Capitola kwam niet bjj hem, ze kon haar bloedig werk niet zien, hoe gaarne zo den zwaargekwetsten man geholpen hadde. Dank aan zyn krachtig gostel, kwam Mac Donald, nadat men hem met water begoten en van 't bloed gereinigd bad, weer spoedig bij. Toen later de sheriff met zijne lieden kwam, word hy op een baar gelegd en door do negers van den majoor onder geleide van de politie naar Tip-Top gebracht, om daar onder geneeskundige behandeling on tevens achter slot en grendel gebracht te worden. Capitola vroeg eiken dag naar den toestand van Mac Donald. Tot haar groot gonoegen vernam zy spoedig, dat hy beterde. Het akelige tooneel, de geopende valluik stond haar nog altjjd akelig voor den geest cn ze had medelijdon met den ongelukkige, die van zyne zware verwondingen slechts genas, om later den dood aan den strop te kunnen onder- gaan. •Ik heb medelijden met den roover, oom,' zei Capitola vaak tot groote ergernis van den ouden majoor. «Duizendmaal liever ware het mjj, dat Mac Donald nog vry ware, in plaats van hem door mjjne bemiddeling aan znlk een vreeselyk uiteinde blootgesteld te zien.' We zullen later zien, hoo ver Capitola ii haar medelijden gingwe nemen nu van haar afscheid en brengen onze vriendelijke lezers en lezeressen in het volgende hoofd stuk naar het leger in Mexico, waar ons Herfórt Greyson en ook de beide Lenoirs reeds voorgegaan zyn. ZES-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. De inlyving van Texas by de Yereenigde Staten had tnsschen Mexico en de Unie «en oorlog doen ontbranden, tengevolge waar van generaal Scott aan Rio Grand een nieuw, het zoogenaamd Veracruz-leger te zamen trok, waarmee hy de hoofdstad van Mexico wilde innemen. Ook Herbert Greyson had bevel gekregen over een regiment en begaf zich na het kort verlof naar 't leger hy had dus gelegenheid, spoedig de eerste lauweren te plukken in den veldtocht, die den 1 Januari 1847 begon. Doch bjj zyne aankomst deed hij de treu rige ondervinding op, dat jnist kapitein Lenoir het bevel voerde over zjjn regiment en dat zyn zoon Craven adjudant was. Hjj was dos in handen zijner bitterste vjjanden. De zaak liet zich niet meer veranderen en Herbert zag in, dat hjj zich in 't onvermjjde- ljjke schikken moest. Daarom nam hjj 't voornemen den kolonel zooveel mogeljjk te ontwjjken en hem steeds de eer te geven, die de meerdere van den ondergeschikte toe komt. Ook tegen Craven zou hjj vriendeljjk zjjn, zooals 't onder officieren van geljjken rang past, zonder echter omgang met hem te maken. Tot zjjn groote verbazing ondervond Her bert echter, dat de twee Lenoirs zelfs zeer hoffeljjk jegens hem waren. De eenige ver klaring, die hjj zich hiervan geven kon, was, dat ze wellicht hierdoor zjjn stilzwijgen wilden vcrkrjjgen over 't gebeurde in de boschkapel van Tip-Top. Want die zaak was niet erg geschikt om onder de officieren eene bijzondere achting voor den kolonel en zjjn zoon op te wekken. Inderdaad was dit 't geval. Om deze reden behandelden ze hem zoo hoffeljjk, ofschoon ze hem in 't hart den hitteraten wrok toe droegen. In New-Orlcans had kolonel Lenoir bevel gekregen een aantal vrjj willigere in 't regi ment op te nemen en hen in den wapen handel te oefenen. Op zekeren dag toen Herbert naar de oefeningen der jonge manschappen stond te kjjken, bemerkte hjj een vrijwilliger, wiens gang en houding hem bekend voorkwamen. Na eenige schreden deed de aanvoerder de afdeeling een wending maken en nn zag Herbert den jongeling in 't gezicht. De vrjj - williger in dat grove soldatenpak was wie beschrjjlt zyne verbazing Traverse, de verloofde van Clara Day. Beschaamd sloeg deze de oogen neer, toen hjj zjjn vriend bemerkte. Na het exerceeren werden de recruten naar de kazerne gebracht. Herbert volgde op eenige schreden de afdeeling, waarbij Traverse was. Toen de soldaten vrjj waren, riep hjj sjjn vriend. Herbert reikto hem de hand en zei •Traverse, hebt ge u ook onder onze banier geschaard Welk een geluk, dat we elk ander hier ontmoeten (Een geluk, ja...' fluisterde de vrjjwilliger, •en nog wel als gewoon soldaat, bjj zulk een wanordeljjken troep.' ,Wat bekommert ge u over anderen," her nam Herbert. .Je zoudt de eerste recruut niet zijn, die het tot generaal bracht.» Traverse glimlachte treurig. Met een wee moedigen blik op zjjn grof, op sommige plaatsen gelapt soldatenpak cn de plompe schoenen, schudde hjj treurig het hoofd. Wat my betreft, ik verklaar je ronduit, zei hjj, adat dit drillen en africhten en 't samenleven van zulk een samenraapsel van volk mjjne vaderlandsliefde eerder afkoelt dan opwekt.* .Traverse, 't spjjt mjj je zoo te hooren spreken,' hernam Herbert. .Overigens waart ge toch nooit mismoedig?' .Integendeel, ik had het tegenovergestelde gebrek, niet waar? Ge kendet mjj als een mensch, die graag zjjne krachten overschatte, die hoog wilde vliegen en voor wien geen doel te ver was om het te bereiken. Zie nu eens, hoe ver ik met mjjn eerzucht en streven gekomen ben. Ik droomde van de schoonste verwachtingen, ik stelde mjj een paradjjs op aarde voor en nu sta ik hier met een verroest geweer in de hand bjj een troep landloopers en vagebonden, om op commando rechts en links te keeren.' Maar om 's Hemels wil, Traverse,* riep Ilerbert, «wat bracht je tol het wanhopig besluit, om je te laten inly ven, indien je geen Inst hebt tot soldaat spelen De nood, de ellende, de bittere teleurstel ling in mjjne verwachtingen en voor alles de treurige overtuiging, dat Clara mjj vergeten en haar eed gebroken heeft.' .Clara? Zy, die u nog altjjd bemint, die geen minnut van den dag laat voorbjjgaan, zonder met liefde aan je te denken Hoe is 't mogeljjk, dat gjj aan haar kondt twjjfclen?' Ik heb 't ook niet eerder geloofd, dan toen ik oen brief van haar ontving, waarin se mjj mededeelde, dat ze mjj mjjn woord teruggaf, wyl zjj ook het hare niet kon houden. Hier, lees den brief en overtuig je, hoo ongelukkig ik ben, jdan zult ge ook begrjjpcn, waarom ik soldaat beo geworden.» Traverse haalde uit do borstzak van zjjn soldatenjas een verfrommelden briel te voor- schyn, dien hy zjjn vriend overreikte. Met bevende hand opende Herbert het achrjjven. Hjj kende het schrift van Clara niet. Traverso verzekerde hem echter, dat hjj van hare hand was. De brief bevatte de volgende weinige regelen Arme vriend I Met een beklemd hart besluit ik u te achrjj ven, want het is eene vreeaeljjke tjjding, die ik u moet berichten. Gjj weet, welk een dwang mjjn voogd op mjj uitoefende, doordat hjj mjj met hem deed gaan. Hjj wist, dat dit het zekerste middel was om ons te scheiden en werkeljjk, Traverse, er valt aan eene verbinding tnsschen ons niet meer te denken! Toen hjj mjj tegen mjjn wil meenam, was dit om mjj in aanraking te brengen met sjjn zoon Craven. Hjj rekende er op, dat deze mjjne liefde zou weten te winnen en zou ik het u bekennen, Traverse? ik be schaamde zjjne verwachtingen niet. De indruk, dien Traverse op mjj wist te maken, was zoo gunstig, dat ik vrjjwillig besloot hem mjjne hand te scheuken. Indien het u mogeljjk is mjj te vergeven, vergoef mjj dan, Traverse, ik zal steeds uwe vriendin bljjven nooit echter uwo vrouw worde'1' Clan Day. «En dezen schandeljjken brief, dit plompe werk van een ellendig bedrieger kondet gjj als echt beschouwen riep Herbert buiten zichzelven. .Kent gjj zoo weinig uwe bruid, dat gjj baar in staat acht, dezen schaamte- 100zen brief geschreven te hebben. Mjjn God, Traverse, slechts een krankzinnige kon han delen, zooals jy en 't is waarljjk een te ge ringe straf voor jou, dat je nu den ransel draagt.' Maar 't is hare hand, Herbert," stamelde Traverse, .en wie ben ik... welke uitste kende hoedanigheden bezit ik, om mjj te verbeelden, dat een meisje als Clara m^ met onkreukbare trouw beminnen moet?« Hare hand Eene nabootsing ervan, maar onmogeljjk do hare,* hernam Herbert opge wonden, «en wie jy bent voegde hjj er bjj, welke hoedanigheden n haar waardig maken Uw afschuwelijk wantrouwen jegens de dochter van uw vaderljjken weldoener zeker niet!" .Buiten dezen brief schreef Clara mjj geen enkelen keer gedurende onze scheiding.' •Zeg liever, dat je goen brieven ontvingt, niet, dat ze je niet schroef. De kapitein Lenoir onderschepte uwe briefwisseling. Heb je dit dan nog niet geraden «Ik schreef mjjne moeder, zich naar Clara te informeeren, doch ook van haar kreeg ik geen antwoord. Indien ze mjj goede tjjding kon geven, zon ze daarmee zeker niet ge draald hebben.' .Doch wanneer ik je zeg, dat er intusschea iets bjjzondcrs gebeurd is, dat Clara zou ge dwongen worden do vrouw van Craven te worden, dat ze echter nog te rechter tjjd gered werd en nn weer met je moeder op Willow-Heights woont, gelooft je dan einde- ljjk, dat je sohandeljjk bedrogen zjjc Ik boa nog verbaasd, hoe ge u zoo hebt laton om den tuin leiden." •O, Herbert, spreek I Wat je mjj daar ver telt, boezemt mjj weer moed in. Ia het wer keljjk waar, dat Clara weer vrjj is, dat te weer bij mjjne moeder woont, dat ze mjj nog bemint «Ja, zjj bemint je, ongelukkige, hoe onwaar dig jo hare liefde bent, daar je aan kare trouw en liefde kondt twjjfelen.' (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1