KLEINE COURANT HOTEL „TEXEL" W. V, BRUINVIS. 't Vliegend Blaadje fiaiJrpl-anThriÉs voor Helder, Texel en Wieringenm FLENS, Het Spookhuis. Pension billijk. S. YPMA, Ho. 2846 Zaterdag *6 Mei 1600. 28»te Jaargang. Bureau Zuidatraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. KALENDER DER WEEK MEI, Bloeimaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 3 u. 51 m. Onderg. 8 u. 4 m. Zondag 27 Maandag 28 Nieuwe Maan. Dinsdag 29 Woensdag 30 Donderdag 31 JUNI, Zomermaand, 80 dagen. Vrydag 1 Zaterdag 2 llit het Buitenland. Aan eene correspondentie betreffende de Londensche geldmarkt ontleenen wij het vol gende De opvolgende berichten van het oorlogstooneel in Zuid-Afrika hadden eene verbetering van de koersen der Zuid-Afri- kaanscho mijnwaarden tengevolge. Tot nu toe is deze verbetering echter hoofdzakelijk een gevolg van dekkingen door bevreesd gewor- dencn, en toont het publiek zich weinig be lust, om in de markt te komen. Zelfs het bericht, dat Mafeking ontzet is, kon geen werkelyke verlevendiging van zaken brengen, en meende men, dat feit te moeten toeschrij ven aan de uitbundige vreugde, waarmede dit bericht in de Britsche hoofdstad werd be groet. Na al hetgeen in de laatstverloopen maanden gemeld is omtrent den benarden toestand, waarin Baden-Powell en zijne lot genoten zich bevonden, is het begrijpelijk, dat de tijding van het ontzet van Mafeking een gevoel van onbeschrijfelijke verlichting heeft veroorzaakt. Dat dit gevoel zich echter geuit heeft in een brooddronken uitgelatenheid, als waarvan de City het tooneel is geweest, pleit niet erg voor de diepte van het gevoel. De reactie zal dan ook wel niet uitblijven, vooral wanneer men gaat inzien, dat, van een Btra- tegisch-oogpunt, dat ontzet al heel weinig beteeken t." De Boeren-depntatie uit Zuid-Afrika heeft vóór eenige dagen eene samenkomst gehad met den heer Hay, secretaris-generaal voor Buitenlandsche Zaken te Washington. De heer Hay deelde aan de gezanten mede, dat de arlt. III en V van de Haagsche Conventie eene verdere actie door de Vereenigde Staten onraadzaam schijnen te maken. Hy gaf ver volgens, nadat hij een onderhoud met den President der Republiek, den heer Mc. Kinley, had gehad eene verklaring, welke volgender- wjjze eindigt: ,De stappen, door den Presi dent gedaan en zyn ernstige wensch om den oorlog te zien eindigen, mogen reeds gezegd worden te gaan tot de uiti rsio greu.', die hem veroorloofd is. Zyn vollen plicht gedaan heb bende, zyn neutraal standpunt strikt in acht te nemen, en de eerste gelegenheid, die zich voordeed, aangegrepen hebbende voor het aanbieden zyner goede diensten in het belang van den vrede, beseft Mc. Kinley, dat hem in de tegenwoordige omstandigheden geen andere weg openstaat, dan te volharden in zijn politiek van onzydige neutraliteit. Daarvan af te wyken zou in stryd zyn met hl onze traditiën en nationale belangen, en zou leiden tot gevolgen, wel Re noch de President noch het volk der Vereenigde Staten gaarne zou den zien.' Den dag nadat deze verklaring was gegeven, bracht de Bóeren-deputatie een niet- officieel bezoek aan President Mc. Kinley op het Witte Huis. Zy onderhield zich op vriendschappelyken toon met hem. Eindelijk werd de naam van President Kriiger genoemd, waarop de gezanten het doel hunner zending bekend maakten, en het vermoeden uitspraken, dat do verklaring, den vorigen dag door staats-secretariB Hay afgelegd, be slist is, en de Vereenigde Staten dus niet tusschenbeide kunnen komen. President Mc. Kinley antwoordde bevesti gend, en voegde er bjj, dat hij eenigen tyd geleden zyn goede diensten aan Engeland aanbood. Hy deed dit met genoegen, in de hoop een eind aan het conflict te kunnen maken, doch het aanbod werd door Engeland niet aangenomen. De Vereenigde Staten knnnen niets meer doen. Een der Ameri- kaansche dagbladen beweert echter, dat door de deputatie is verklaard, dat zij rechtstreeks een beroep op het volk der Vereenigde Sta ten zal doen, ten einde de Regeering te dwingen, te handelen naar haar wensch. Op eene volksbyeenkomst te New-York, dezer dagen ter gelegenheid van het verblyf aldaar der Boeren-gezanten gehouden, werd door den beer Hoeseu, rechter daar ter stede, een toespraak gehouden, waaraan wy het vol gende ontleenen .Wanneer men een jaar geleden voorspeld had, dat de Koninklyko familie van Engeland, Britsche edellieden en Britsche staatslieden, weldra het klaverblad in hun knoopsgat zouden dragen, zou men zulk een voorspelling voor een droom van een opiumschuiver hebben gehouden. En thans zien wij de Koningin, gebukt onder het ge wicht van haar 80 jaren, zich naar Ierland begeven, om den steen der welbespraaktheid (Blarncy Stone) te kussen. Wat beteekent Engeland, met zyn 28 milliocn inwoners, wanneer het op Ierland, dat slechts 4.500.000 bewoners telt, een smeekenden blik moet werpen, als om bescherming moet vragen tegen een handvol Hollandsche Boeren. Waar om ligt Engeland thans aan de voeten van Ierland Het moet tehuis alles geheel in hot reine brengen, vóór het onderneemt, om zijn stelregel bij eenig ander volk, zelfs bij een volk in Zuid-Afrika, in toepassing te brengen. De hoer Hoesen verklaarde voorts, dat de oorlog ten doel had, de loonen in Zuid-Afrika te verminderen, en de dagelyksche arbeids duur te verlengen, om zoodoende de aandeel houders van sommige mynen te verryken. Wanneer Amerika zijn stem wil verheffen, zal deze oorlog eindigen. Do toevoer van levensmiddelen voor Engeland is geheel van ons afhankelyk, en wanneer wy deze afsne den, zouden do verschrikkingen van den bon gersnood in Britsch-Indië in 't niet zinken bij die van den hongersnood in Engeland.* NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 25 Mei 1900. Dinsdag 1.1. werd door het Kerk bestuur der Ned Herv. Gemeente te Huis duinen aanbesteed »Het herstellen der Pastorie, met de daarmede in verband staande werken". Ingekomen 10 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren P. de Waard f 2500G. Laagland Winder f 2496A. Nobbes f 2405 A. Krijnen f 2329 G. Schellin- ger f 2288 J. Schoeffelenberger f 2197 A. Smit f 2193; T. v. d. Sterreen J Glotze f 2190; L Klein f 2135 en K. Zeeman f 2000. Het werk is voorwaardelijk toegewezen. Benoemd zijn tot heemraden van den Anna Paulownapolder de heer L. Metzelaar, en van den polder Waard- Nieuwland op Wieringen de heer N. Hellingman. In het Ziekenhuis te Zutphen is dezer dagen in 40-jarigen ouderdom over leden de heer G. B. vau Boekei, kapitein bij het 4de regiment vesting-artillerie te Helder. Jl. Maandag werd door twee recher cheurs in de Poot straat te Rotterdam, ten huize zyner vrouw, aangehouden een ma rinier 1ste klasse, 23 dienstjaren tellende, en gedeserteerd sinds 30 dagen van het wachtschip te Willemsoord. Hij stond ge signaleerd in het Algemeen Politieblad", en werd terstond aan den garnizoens-com- mandant te Rotterdam overgeleverd 0e Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft gedurende deze en de vorige week de beraadslaging voort gezet over het wetsontwerp betreffende de uitoefening der ouderlijke macht e n v o o g d ij. Jl. Dinsdag onderbrak zy de behandeling van dit wetsontwerp, door hare aandacht te wyden aan de door de Regeering aangeboden geweer-wet, bevattende het voorstel tot verhooging van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor den dienst van 1900 (Oorlog). Deze verhooging betrof de som van f 1.530.000 voor verdere bewapening met nieuw model geweren en karabijnen. Dit wetsontwerp werd, na toelichting en verdediging van den Minister van Oorlog, met 55 tegen 15 8temmen aangenomen. Ontwerp wijziging Kieswet. Aan de Memorie vanToelich- t i n g, die het wetsontwerp vergezelde, dat dezer dagen door de Regeering bg de Tweede Kamer werd ingediend, en de strek king heeft, om de Kieswet van 1896 op sommige punten te wyzigen, ontleeuen wy het volgende. De Regeering wjjst er op, dat men bij de regeling van bet kiesrecht getracht heeft tweeërlei te bereiken, nl. op meer vrijgevige wyze het kiesrecht toe te kennen, en daarbij zoover te gaan, als met het stelsel der Grondwet in overeen stemming is, en wijziging te brengen in de wijze van kiezen en stemmen, en in het algemeen de techniek der kiesrechtbepa lingen te verbeteren. In de regeling van het gemeente-kiesrecht wordt nu o.a eene wijziging voorgesteld. Aan het in de wet neergelegde beginsel, dat niemand kiesbevoegd is voor den gemeenteraad, zonder ook by te dragen, hetzij in 's Rijks- hetzij in de gemeentelijke directe belastingen, wordt niet geraaktmaar er is, naar de meening van den Minister, geen enkele gegronde reden aan te voeren, waarom zy, die aangeslagen zijn in eene gemeentelijke inkomsten-belasting, om kiezer te worden, ook nog moeten voldoen aan een van de kenteekenen, genoemd onder art. lb der wet. Volgens de tegenwoordige wet worden ook zy, die voor eenige stuiversin eenige Rijksbelasting zyn aangeslagen, gemeente lijk kiezer, zonder dat zy verder aan eenigen eisch van welstand en geschiktheid hebben te voldoen. Daarentegen van anderen, die wel niet in de Rijksbelastingen zyn aange slagen, maar allicht eene hoogere som in de gemeente-belasting bydrageD, ook nog te vorderen, dat zy tevens tot de loon- of huurkiezers zullen behooren, is, naar '8 Ministers oordeel te minder te rechtvaar digen, omdat zij, die gemeente-belasting betalen, meer waarborg geven, dat zy be lang hebben bij een goed bestuur eu zuinig beheer der gemeente-financiën.dau degenen, die wèl Rijksbelasting, maar geen gemeente belasting betalen. Phosphorlucifers 1 Bij de Tweede Kamer is door den Mi nister van Waterstaat en dien van Finan ciën ingediend een wetsvoorstel, houdende verbod, om phosphorlucifers te vervaardigen en regeling van het vervoeren, invoeren en ten verkoop voorhanden hebben daarvan. De Rijkscommissie voor de examens ter verkryging van een diploma als stuur man aan boord van koopvaardijschepen, zal, overeenkomstig het bij Kon. besluit vastgestelde reglement voor die examens, aanvangende 12 Juni, te 91/, uur. zitting honden te Amsterdam, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aldaar. Nadere bijzonderheden bevat No 118 van de Staats-Courant". Een predikant voor de Boeren 1 In den >Stand." is de wenschelykheid uitgesproken van het zenden van een predi kant naar de gevaugenen op St. Helena. Thans deelt de heer Bijleveld, voorzitter van het Chr. Boerencomité, mede, dat van wege het Comité reeds is besloten tot uit zending van een predikant, men in onderhan deling is en dat het hoopt, spoedig te kunnen berichten, dat hy gaat. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. Het Handelsblad" meldt, dat een Am- sterdamsch comité, dat zich by zonder in teresseert voor het lot der krijgsgevangen Boeren, van den Nederlandschen consul- generaal te Kaapstad den volgenden brief ontvangen heeft »In antwoord op uw schrijven van 6 April heb ik op 27 April getelegrapbeerd, dat het best zou zyn my geld te zenden. Er zyn hier op het oogenblik circa drie duizend krijgsgevangenen, terwijl er ruim tweeduizend naar St. Helena zyn verzonden. In drie hospitalen hier bevinden zich pl.m. 400 zieke en gewonde krijgsgevangenen. Ik werk te zamen met een hier opgericht comité en wy voorzien ook de krijgsgevan genen te St. Helena van het noodige. Er is door de Afrikaners in deze kolonie veel gedaan om het lot dier ongelukkigen wat te verzachten, maar er wordt enorm veel geld gevorderd". Dinsdagochtend hield de politie te Rotterdam in de vestibule van het post kantoor den 28-jarigen koopman H. P. uit Berlyn aan, verdacht van poging tot moord, gevolgd door roof, aldaar gepleegd Maan dag was hy, met eene vrouw uit Hamburg, uit Amsterdam hierheen gekomen, en had zyn intrek genomen in een particuliere woning aan de Boompjes. Mee was te weten gekomen, dat hij hier een brief poste re stante verwachtte, waarom de politie sedert Maandag het postkantoor bewaakte. De aangehoudene is met de vrouw, die hem ook naar het postkantoor vergezelde, naar het centraal bureau van politie overgebracht, waar beiden, totdat nader omtrent hen be richt zal zyn ingewonnen, verblijven zullen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de man naar Amsterdam wordt gebracht, waar men hem eveneens hebben moet. Zyn uitlevering is door de Pruisische regeering aangevraagd. Hy ontkent zich aau een poging tot moord ot aan roof te hebben schuldig gemaakt. In zyn bezit werd een revolver gevonden. Een pseudo-bruid8vader. Uit Amsterdam meldt men Voor de vierde kamer der rechtbank alhier verscheen jl. Dinsdag de houder van een danshuis in de Oudezjjds Kapelsteeg, die een huweljjk tusschen een der bezoe kers van zjjo buis, een 19-jarige timmer man, met een 17-jarig meisje mogelijk maakte door zich ten stadhuize valscbelyk uit te geven voor den vader van de bruid en met diens naam de huwelyksaste te teekenen. Hy verklaarde als -.ader van de bruid geen bezwaar te hebben tegen de huwe- lyksvoltrekking en dat ook de toestemming der moeder, welke afwezig was, thuis ver kregen was. De echte vader van de bruid, die trou wens al 7 jaar van zyne vrouw gescheiden leeft, had zyne toestemming niet willen geven, omdat hij den bruidegom nog maar éénmaal in zgn leven had gezien. Maar eenige dagen later las hij tot zyne verba zing in de courant een afkondiging van het huwelyk zgner dochter. De ouders van den bruidegom werden gemak kelyk bedrogen, daar zy nooit den vader van de bruid hadden gezien. Per tram begaven zich de bruid en brui degom, diens vader en moeder en de pseudo- vader van de bruid naar het stadhuis; de vader van de bruid toonde zich een hupsch en minzaam man. Na de huwelijksvol trekking keerde het gezelschap per tram naar de woning van des bruidegoms ouders terug om daar >wat te gebruiken". Ook daar bleef de vermeende bruidsvader goed in zyn rol. Toen men hem over zyne vrouw sprak, van welke hy immers al zoo lang gescheiden leefde, zeide hy, dat hij dit leed te boven was en dat het nu een dag was om het leven alleen van den goeden kant te bezien en oude wederwaar digheden te laten rusten. Het O. M. eischte tegen dezen pseudo- bruidsvader gevangenisstraf voor den tyd van 9 maanden. De Oorlog in Zuid-Afrika. De opmarsch van Lord Roberts. KAAPSTAD, 21 Mei. Er wordt hier bericht, dat de Engelsche troepen te Ver- eeniging zyn aangekomen en dat de brug over de Vaalrivier in goeden staat werd bevonden. Er wordt aan toegevoegd, dat 27 locomotieven Van den Oranje-Vrjjstaat en van de Transvaal zjjn buitgemaakt. Zeven beschadigde locomotieven werden ter reparatie naar Kaapstad gezonden. Een hinderlaag der Boeren. LONDEN, 22 Mei. Volgens een dépêche van generaal Buller uit New- Castle van heden, ontving de bevelhebber bericht van kolouel Bethune, dat toen een eskadron van de Bethune Mounted In- fautery" gisteren zich op weg bevond van New-Castle, zy op ongeveer zes mijlen ten zuidwesten van Vryheid in een hinderlaag der Boeren vielen. Zeer weinigen ontkwa men. Het totaal der verliezen bedraagt ongeveer zes en zestig. Kolonel Bethune keerde terug om voor raad te halen. Hy vertrekt heden naar New-Castle. Generaal Buller heeft kolonel Bethune met vyf honderd man uitgezouden om naar Ngutu op te rukken, hetwelk, naar ge meld is door den vyand is ontruimd. In* het telegram van generaal Buller over fde hinderlaag*, waarin een eskadron van Bethune's bereden infanterie gevallen is, is het kleine voordeel, dat de Boeren met de gevangeneming of het verslaan van die »on- geveer* 66 man behaald hebben, niet het eenige hcuglyke nieuws. Wy schijnen ons de zaak aldus te moeten voorstellen. Buller heeft overste Bethune met 500 man van Newca8tle of althans uit de noordpunt van Natal gezonden naar Ngoetoe, de noordwes telijk uitspringende hoek van Zoeloeland, om dan verder noordwaarts op Vryheid, in de Z.-A. Republiek, aan te rukken. Het heette, dat de Boeren Ngoetoe ontruimd hadden. Buller sohynt te willen zeggen, dat het nu blykt, van niet. De Engelschon vielen in een hinderlaag op ongeveer 10 K.M. ten Z.W. van Vryheid; dat moet dus nog op Trans- vaalsch gebied wezen, zy 't dan niet ver van de grens. En dat gebeurde, terwyl Bethune .terugkeerde om voorraad te halen* dat zal wel beteekenen hy rukte op Vryheid aan, maar moest voor de Boeren terugtrekken. En nu keert hy heel naar Newcastle terug, ont ruimt dus ook weer Ngoetoe, waaruit wy dan moeten besluiten, dat de Boeren hier nog of weer zyn. Het slot van het telegram heeft iets van een poging van Buller om zich te verontschuldigen, dat hy Bethune met 500 man zoo ver weg heeft gewaagd. In elk ge val gaat het veijagen van die ontmoedigde Boeren daar by Natal nog zoo makkelyk niet, zou men zeggen. (N. liott. Ct.) MAFEKING. Uit een telegram van Roberts blykt nog dat de kolonne van Mahon, uit Maratsani oprukkende, door de Boeren achtervolgd werd, en toen westwaarts trok om hen te myden. Den 13en werd hg aangevallen, hy kreeg toen 5 dooden, 2 vermisten en 24 gewonden, waaronder majoor Mullens, van de Imperial Light Horse, kapitein Maxwell van het vrijwilligerscorps van Kimberley, en de correspondent van de Daily Mail, allen ernstig. Den 15en heeft hg zich, gelyk men weet, op korten af stand ten westen van Mafeking, metPlu- mer vereenigd. Wij laten hier het laatste telegram dat Lord Roberts van Baden-Powell ontvan gen heeft, in zyn geheel volgen. Voor hel aanbreken vau den dag, op den 13en, meldde Baden-Powell, bestormde een Boe- renmacht, 250 man sterk en onder bevel van Eloff, de voorposten, zy drong door in het Staat- en Proctectoraat-kamp, van het westen door de Malopo-vallei komende. Tegelijk werd langs onze oostelijke ver sterkingen een demonstratie met geweer vuur gehouden. Onze westeljjke posten sloten zich aan een en verhinderden de versterkingen der Boeren, nader te komen, zoodat Eloffs te rugtocht afgesneden wastegelijk werd hy door de verdedigers van de stad tegen gehouden. Zyn strijdmacht raakte in het duister verdeeld en een sterke Engelsche afdeeling schoof zich daartusschen inde Boeren werden geheel ingesloten. Het gevecht duurde den geheelen dag voort. Even na het vallen van den avond ga ven twee afdeelingen van den vyand zich over, en de derde werd onder hevig vuur uit de Staatsrivier verdreven. Tien dooden en 19 gewonden bleven liggen» en 108 gevangenen werden ge maakt, met inbegrip van Eloff en 9 offi cieren. Onder die krijgsgevangenen bevon den zich 17 Franschen en veel Duitschers. Wy hadden 6 dooden, gewond werden aan onze zjjde kapitein Singleton en luitenant Bridges, beiden licht, en ongeveer 9 man. JFIE3 UILLETOlf. 78) •O, myn God!* stamelde Traverse, .wat heb ik gedaan Hoe kon ik zoo verblind zyn Wat heb ik onbezonnen gehandeld. Reeds myn weldoener heeft my vaak op dit gebrek gewezen. .Je bent ongeduldig,' zei hy dik wijls, .en 't ongeduld is eene hoofdbron van menechelyke dwalingen." Nu zie ik zelf, dat hy groot gelyk had.* .Clara zou je nooit vergeven, wanneer ze wist, hoe valsch ge haar beoordeelt,* hernam Herbert. .Terwyl gy aan haar twyfeldet, heeft zy dadelijk na hare bevry.liug je ge schreven. Ook je moeder deed er een brief by, zooals ze my zelf zei. Deze brieven werden natuurlyk naar Saint-Louis verzonden, terwyl je nu hier bent. Je ziet, dat je alleen je zelf te beschuldigen hebt.* .Doe ik dit dan niet? Welk een schande lijk bedrog van deze Lenoire, die toch nu mjjne oversten zyn. O, Herbert, ik zal my wreken! Ik zal hen uitdagen!* Zoodat ze je voor den krijgsraad roepen en je laten fusilleeren hernam Herbert be daard. .Noen, neen, Traverse maak nu geen domheid meer. Denk eens aan de strenge krijgswetten en laat het aan God over hen te straffen. Alles wat je zoudt willen doen, zou u slechts schade berokkenen. Wees nu slimmer dan je geweest bent. Bedwing je ter wille van je goede moeder en van Clara.* .Ik zal het doen,* beloofde Traverse. Door dit leven vol gevaren en vermoeienissen zal ik éa fout, aan Claril begaan, uitboeten en weer je achting verwerven.* .Myne achting, Traverso, heb je niet ver loren, wanneer ik my ook een weinig hard tegen je uitliet,* hervatte Herbert. .Doch je spraakt van nood en ellende, heb je in Saint- Louis geen geluk gehad «Ach, Herbert, ook in dit opzicht ben ik bitter teleurgesteld. Je weet, dat ik van myn weldoener een aanmerkelijke som gelds kreeg om de reiskosten te dekken en in den be ginne te kunnen leven. Eer ik vertrok, deelde ik ze met mijne moeder, die door hare schei ding van Clara weer in een ongelukkigen toestand geraakt was. Er bleven my nog 500 daalders over, na mijne aankomst in St. Louis nog 300 en eenige weken later bezat ik niets meer. Weldra kon ik de huur niet meer be talen. Ongelukkig was het ook nog eene arme weduwe, by wie ik inwoonde zy drong niet op betaling aan, doch ik zag duidelyk in welk een grooten nood zy verkeerde, omdat zy van mij geen gold kreeg. Ik troostte my met de gedachte, dat ik weldra eene drukke praktyk zou hebben, maar helaasdaarbij kwam Clara's brief. Nu nam ik spoedig een wanhopig besluit. Om mijne schalden te kun nen betalen, verkocht ik alles wat ik bezat; boeken en al myn kleeren en daarna ging ik soldaat worden, om weldra in het eerste gevecht den dood te zoekon.* .Dat ge soldaat werdt,* hernam Herbert, «is niet meer te veranderen, doch wat 't zoeken naar den dood betreft, Iaat dit aan anderen over. Ge zult als man van eer uw plicht doen en de blauwe boonon zoo min vreezen als ik zelf, maar moedwillig den dood zoeken zult ge niet, want je weet, wie daar om zich dood zou treuren." Allengs gelukte het Herbert den ongeluk kigen Traverse tot een betere stemming te breng' i, ten minste hy Bchikte zich in zyn lot. Hy beloofde verstandig te zyn, opdat Herbert zyn strenge overste over hem tevreden zou zyn, waarna beide vrienden scheidden. Herbert gevoelde innig medelijden met zijn ongelukk'gen vriend en was er op bedacht, hoe hy zyn toestand dragelyker zou kunnen maken. Hy wist de officieren van 't regiment voor hem te winnen, die allen beloofden, hem volgens zyne kennis en opvoeding te be handelen. Herbert was hiermode echter niet tevreden. Daar 't duidelyk bleek, dat Herbert niet de geringste roeping of neiging voor den solda tenstand bezat, richtte hy een verzoek om vrijstelling aan den minister van oorlog. Hy schilderde den jongen dokter als een onge lukkige, die Blechts uit wanhoop soldaat ge worden was. terwyl de wetenschap een groot verlies in hem leed. Zooals men ziet, liet Herbert Greyson niets onbeproefd om het treurig lot van zyn vriend eenigermate te verlichten en hem zelfs vau den ransel te bevryden. Hy deed ook nog oen anderen stap, waar van hy zich het beste resultaat voorstelde. Hy verzocht namelijk Traverse zich te laten photographeeren, om zyne moeder en zyne bruid daarmee te verrassen. Een derde vroeg hy voor zich zelf en dit zond hy, zonder weteu van Traverse, aan majoor Warfield, wien hy er by schreef of hy wel zyn zoon herkende en nog langer zoo hardnekkig aan zyne trouwe vrouw en zoon de plaats in zyn huis zou weigeren, die hen toekwam. We zullen later zien, welke uitwerking de brief van Herbert met 't bijgevoegde portret op zyn oom teweegbracht; nu blyven wc by het leger, om onzen vriend Traverse niet uit 't oog te verliezen, voor wien de militaire loopbaan een ware kwelling moest worden, als men bedenkt, hoe zwaar hy dengene beleedigd had, die nu zyn kapitein was. ZEVEN-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. Hot leger van generaal Scott had roem ge oogst. Na de gedenkwaardige dagen van 22 tot 26 Maart 1847 had de dappere bevelheb ber Veracruz tot overgave gedwongen, waarna hy tegen Xalapa oprukte, dat hij den 22 April innam en toen zyn hoofdkwartier naar Puebla verlegde, waar hy eenige maanden op versterking moest wachten. Nadat hy nieuwe troepen gekregen had, zette Scott met 12000 man zyn zegetocht weer voort en leverde de beslissende slagen van Contreras en Cburubusco, tengevolge waarvan generaal Santa Ana een wapenstil stand vroeg, dien Scott wel aannam, doch die in de eerste dagen van September reeds door de Mexicanen gebroken werd. In deze korte pauze willen we onze vrienden Herbert Grey son en Traverse Rocke bezoeken. We vinden don eerste, die zich de dap perste onder de dapperen geloond had, met de majoors-epauletten versierdde laatste echter was nog altyd gewoon soldaat, ofschoon hy vaak een moed getoond had, eene betere zaak waardig. De wraakzucht van don kapi tein was een beletsel voor zyne bevordering, de dapperheid van zyn persoonlijken vyand erkende deze niet, maar hij wendde alle mid delen aan, om dun ongelukkigen jongeling te gronde te richten. Kapitein Lenoir vernederde zich zelfs zoo ver, dat hy Traverse dagelyks openlijk be schimpte, met het doel om eene belecdiging uit te lokkon. Hoe meer Traverse van den kapitein te lfjden had, des te ijveriger stelde Herbert tot den jongen vrijwilliger, «moeten op uw geduld en overgeving schipbreuk ljjden, slechte op deze wyze kunt gij hem ontwapenen." Traverse volgde don raad ter willo van zyne moeder en van Clara; de gedachte aan zyne geliefden s< j»nk hem mood en troost. Het zal hem niet gelukken my in 't ver derf te storten,* hernam Traverse op de wel gemeende vermaning van zyn vriend. ,Na 't eindigen van den oorlog zal ik hem als dokter Rocke opheldering vragen van zyn schande lijk gedrag.* Herbert nog Traverse wisten, dat de laatste reeds den kapitein tot verantwoording kon roepen, want hy had reeds ontslag uit den dienst gekregen, doch de kapitein had dit achtergehouden, alsmede alle brieven, die voor Traverse aankwamen. Nog had de kapitein zyn doel niet bereikt, nog was zyn dorst naar wraak niet gelescht. Hy bad een ander boosaardig plan beraamd, waardoor hy zyn doel zeker trachtte to treffen. Hy had namelyk een officier met name Zuten, een man met een laag karakter, tot do ver trouwde van zyn plan gemaakt. In dezen vond hy een willig werktuig. Zooals reeds gezegd is, was er een wapen stilstand gesloten, doch binnen weinige dagen zouden de vyandelykheden weer beginnen en dus was een strenge patrouilledienst noodig. Op zekeren morgen, den 3 September, vond majoor Greyson zyn vriend op de voorposten. Hy schrok geweldig over zyn jammerlijk uitzicht en vroeg hem deelnomend of hy ziek was. .Je ziet er ellendig uit!* riep hy. ,In plaats van hier op post, moest je eerder'op de ziekenlijst slaan. Wat scheelt je fWordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. ML A as_l N Openbare Aanbesteding by de Directie der Marine te Willemsoord op DINSDAG den 5en JUNI 1900, des voormiddags ten 11 ure, van de navolgend* Goederen en Materialen, als: Bestek No. 1. Garens en Hennep. 2. Log-en Makreellijnen.enz. 3. Engelsche Vlaglijnen. 4. Witte en geteerde Lijnen. 5. Lood- en Stiklijnen, Hui zing en Marlijn. 6. Schiemansgaren. 7. Wit en geteerd Touwwerk. 8. Trossen. 9. Manilla Touwwerk. 10. Staaldraadtouw. 11. Bramzeildoek. 12. Everdoek. 13. Grauwdoek. 14. Zeil- en Karldoek. 15. Katoenen Zeildoek. 16. Doek van mindere qualiteit. 17. Vlaggedoek. 18. Linnen. 19. Katoen. 20. Manufacturen, Band, Ga ren, Koord, enz. 21. Amerikaansch Leder, Ta pijt, enz. 22. Laken. 23. Borstelwerk en aanver wante Artikelen. 24. Kommaliegoederen. 25. Geweven Slang voor brandspuit. 26. Leder. 27. Pot- en Afneemdoeken en Tafellinnen. 28. Bezems. 29. Aluminium Veldfiesschen. 30. Zeegras. 31. Aardewerk en Porcelein. 32. Glaswerk, enz. 34. Stearinekaarsen. 35. Kantoor-, Schrijf-en Tee kenbehoeften. 36. Papier, enz. De bestekken liggen ter lezing by het Departement van Marine te 's Gravenhage en bg de Directiën der Marine te Willems oord, Amsterdam eu IJellevoetsluis, alsmede bg de provinciale besturen en ter aecreUriën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zyn de bestekken te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemeoord ad f 0,20 per bestek (per postwissel over te maken). Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van het Hoofd van het Vak van Uitrusting der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeens Voorwaarden moeten vóór het uur der aan besteding franco bezorgd zyn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. Bonds - IIotoL Beveelt zich aan. Koele Zaal. Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers PropriëtaireJ Oudegracht 143, Alkmaar, Gediplomeerd pianostemmerMij. t. b. der Toonken muziekonderwijzer beveelt zich beleefd aan tot het stemmen van Piano's en het geven van lessen in Piano- en Orgelspel. Billijke Conditiën. aangeb. door een degel, muziek-onderwiizer. Conditiën billijk. Te bevragen Bureau van dit Blad. Kameremmers, Wandfon- teinen, Puddingvormen, Pastei pannen, Vergieten, Vuurvaste Braadschotels, Engelsche Mes- sensteenen, Eierstellen, -dop pen, -netten, -lepels, Salade couverts, Aspergetangen, KersenontpittersCliambol— en Komkommerschaayes, Kool schaven, Provisiekastjes, Adams' meubelpoUtoer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1