KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringenm Het Spookhuis. Ho. 2847. Woensdag 30 Mei 1900. 28«to Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn*. 59. ADonuemont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87l/,Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id. roor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBERKHOUT Co., te Helder. Bureau*t Spooratraat en Zuidatraat» Ad.v©rt©ntlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. >dvertentiëii moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRI.IDAGSMOHGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. dit het Buitenland. De berichten van het oorlogstooneel in Znid- Afrika waren in de laatstverloopen dagen verre van overvloedig, en zjj, die dagelijks met reikhalzend verlangen naar versche en belangrijke tjjdingen vandaar uitzien, vinden zich herhaaldelijk teleurgesteld. Doch daaraan is voor 't oogenblik heel niets aan te voran- deren 't is een gevolg van den eigenaardigen toestand, waarin zich de vijandelijke machten tegenover elkander bevinden. Lord Roberts, de Britsche opperbevelhebber, weifelt met zijn opmarsch naar het Noordenhjj schijnt de plannen en voornemens der vijanden, die een wakend oog op de bewegingen zjjner troepen houden, niet bjjzonder te vertrouwen. Wat zjj in hun schild voeren, vertellen zy hem natuur lijk niet. Wèl zjjn zjjne plannen den Boeren bekend, eu dezen nemen daarnaar hunne voorzichtigheids-maatregelen. Het plan van den edelen Lord moet zjjn, om de Boeren, die den opmarsch zouden trachten to bemoeilijken, met zyno talrjjke legermacht omtetrekken en te omsingelen, doch de Boeren lang niet dom zien dat gevaar helder in, en zullen wel zorgen, dat zy niet in den val loopen. De Engelsche dagbladen keuren het ten sterkste ai, dat de Britsche opperbevelhebber zjjnen vijand heeft laten bemerken, wat zjjne bedoeling is. De vjjand dus voeren zjj wjjseljjk aan moet men nooit vooraf kennis doen dragen van de plannen van aanval of verdediging. Men moet hem er naar laten raden, en, als 'tkan, onverwacht op het ljjf vallen. Men zegt, dat de edele Lord thans, in af wachting van do dingen, die komen zullen, bezig is met het opstellen eener proclamatie, die hjj bjj het betreden van het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek denkt uitte- vaardigen. De man schjjnt verzot te zjjn op het bezigen van zulke papieren wapenen. Of ze wel iets zullen toebrengen aan het berei ken van Engelands plannen De jongste berichten uit Zuid-Afrika melden, dat het Engelsche leger de Vsal- rivier is overgetrokken. De Dreyfus-zaak, die nu maanden lang heeft gesluimerd, is, bljjkens de jongste be richten uit de Fransche hoofdstad, nog in geenen deele de wereld nit, al zou de Regeering in Frankrijk dit no<r zoozeer wen- echen. Zjj werd dezer dagen in den Senaat te dezer zake geïnterpelh rd. en al trachtten ook de Ministers de verdere bespreking te smoren, 't zal hun hoogst waarschijnlijk niet gelukken. Er was sprake van aan het Depar tement van Oorlog verdwenen, op de Dreyfus- zaak betrekking hebbende stukken, met wier bestaan de opvolgende Ministers onbekend waren geblevenvan een ongehoorzamen officier, die de bedoelde stukken ter openbaar making buiten het Departement heeft gebracht, en van het ontslag, to dier zake aan den schuldige gegeven. De bewuste documenten dus verzekerde de Minister van Oorlog zjjn niet van veel belang, maar als dat zoo is, dan moet men zich verwonderen, dat er zoo veel waarde aan gehecht wordt. Er zal nog wel meer van komen, verwacht men. Het beteekent nogal wat, wanneer men het oog slaat op de volgende vreeseljjke cijfers. Het bestaan van den vreeseljjken hongersnood in Britsch-Indië is bekend, meermalen maakten wjj in ons overzicht der buitenlandsche toe sta' 'en en gebeurtenissen daarvan melding. Dv^r dagen maakte de volgende opgaaf ons bekend met den omvang der verschrikkelijke ramp, met bet jniste getal der hongerenden. De Britsche Regeering onderhoudt thans op het grondgebied der wjjduitgestrekte bezittin gen in Vóór-Indië niet minder dan 5.600.000 hongerenden, waarvan alleen te Bombay, op de kust van Malabar, 1.235.000. ftlEUWSTlJDlKGEH. HELDER, 29 Mei 1900. Ongevallenwet. Gisteren is de Eerste Kamer der Staten- Generaal opnieuw bijeengekomen, en eerst daags zal zjj het aanhangige ontwerp-0 u- gevallenwet in behandeling nemen. Scheen wel in den laatsten tijd, dat, hoe meer deze behandeling naderde, hoe veelvuldiger en hoe scherper deze wets- voordracht in verschillende kringen bestrij ding vond. Zoo trad nog in de vorige week in de vergadering van het Haagsche departe ment der Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid de beer jhr. mr. H. Smissaert op, met eene voordracht, waarin hij de bedoelde wet >knutselwerk" noemde, fabrikaat naar Duitsch model, waar, het huldigen van het beschermend stelsel, zoo'n wet er nog door kan, maar bij ons, waar het vrijhandelstelsel gehuldigd wordt, in geen geval. Spreker zeide verder: »De zoogenaamde werklieden-begunstigers bren gen het werkvolk tot zinsbegoocheling, maar als het wakker wordt geschud, zal het zien, dat het 't gelag moet betalen. De loonen, die van 14 tot 26 cents zjjn geklommen, zullen dalen, met werkstakin gen daartusschen, men zal zoo niet kun nen blijven voortwerken, en ten slotte zal het volk werken met wrok in het hart. Ik betreur diep, dat deze toestand het ge volg zal zijn van deze wet. De scheeps- bouw-nijverheid zal even snel vervallen, als zg met moeite is opgekomen, en ik hoop, dat alsnog het onheil van den Ne derlandsche werkman zal worden afgewend. Ik betreur, dat hij, die met en vóór het volk arbeidt, nu uitgemaakt wordt voor een vijand des volks I" 't Verslag dezer vergadering vermeldt echter ook, dat deze heftige bestrijder van het wetsontwerp door eenige aanwezigen gevoelig bestreden werd. Inmiddels wordt de eerstdaags door de Eerste Kamer te nemen beslissing in zake de Ongevallenwet, ook om de eventuëele gevolgen, door heel het land met zeer groote belangstelling tegemoet gezien. Op den 31en Mei zullen te Haarlem weder twee belangrjjke werken betreffende onze zeewering worden aanbesteed, en wel lo. Het verbeteren der steenglooiïng op het buitenbeloop der Heldersche Zeewering bewesten en het voorzien van den teen dier zeewering beoosten het Noordduinshoofd raming f 38800. 2o. De voltooiing van de steenglooiïng op het buitenbeloop der Hel dersche zeewering vóór Huisduinen; raming f 105000. Zie verder onder de rubriek Aan bestedingen in Noordhollaud". »De worstelatrjjd der twee Holland- sche Republieken" is de titel eener in de Engelsche taal geschreven, en dezer dagen uitgegeven brochure, samengesteld, op verzoek van de leden der Boeren-depu- tatie, door den Directeur van het Alge meen Handelsblad te Amsterdam, den heer Ch. Boissevain. In dit vlugschrift worden de beschuldigingen wederlegt, die Engeland tegen de Boeren inbrengt, en waardoor de goede, rechtvaardige zaak der Boeren in de Vereenigde Staten van Noord- Amerika wordt benadeeld. In deze brochure richt zich de schrjjver rechtstreeks tot het Amerikaansche volk. Hg noodigt nu ieder, die de verspreiding daarginds aan de over- zjjde van den Oceaan bevorderen kan, drin gend uit, hem in zjjn nuttig werk te helpen, door exemplaren van het boekje aan be paalde adressen derwaarts te zenden. Vrijdagmorgen is in de fabriek van den heer J. Schellen te Geldrop een droevig ongeluk gebeurd. G. kwam in aanraking met een drijfriem, welke hem medesleurde en tegen het plafond te pletter wrong. De ongelukkige was onmiddelljjk dood. De Hr. Ms. „Friesland". Op eene desbetreffende vraag van het Dep. van Marine aan den commandant van Hr. Ms. »Friesland" liggende in de De- lagoabaai, omtrent de waarheid van de geruchten over eene vechtpartjj van eeni- gen der bemanning aan den wal, werd gisteren als antwoord ontvangen een tele gram, uit het Engelsch vertaald luidende geruchten overdreven, twee stokers ge wond reeds hersteld. Men meldt uit Alkmaar: Door den inspecteur van politie alhier is Donderdagmiddag in zjjne woning ge arresteerd en naar het huis van bewaring aldaar overgebracht de kassier F. W. J. van K. alhier. Dienzelfdeu middag was hij van een buitenlandsche reis uit Italië teruggekeerd en wordt, volgens geruchten, verdacht van diefstal eener belangrjjke collectie effecten. Zekere B., te Wormerveer, had reeds meermalen getracht het vertrouwen te winnen van een meisje, doch steeds liep hij blauwtjes Ook nu weer, bjj gelegen heid van de kermis te Zaandjjk, was dit gebeurd. Toen het meisje nu 's nachts van de kermis huiswaarts keerde, heeft B. haar opgewacht, en onverwachts twee schoten uit een revolver op haar gelost, die beide troffen, één in de borst en één in de arm. Hjj heeft zich daarop zelf, op eenigen afstand van de plaats, door het hart geschoten, zoodat zijn dood onmid dellijk volgde. De toestand van het meisje is niet levensgevaarlijk. Men meldt uit Amsterdam: Er worden pogingen gedaan om een nieuwen verkeersweg door te breken, loo- pende van het Damrak (café De Pool over de nieuwe benrs) naar de Nassaukade (Rot- terdanische brug), een weg dus, die onge veer evenwijdig zal zijn aan den nieuwen westeljjken verkeersweg, welke reeds van achter het Kon. paleis, den Jordaan ver bindt met het hart der stad. Door dezen tweeden weg zon het thans zoo geïsoleerde noordwestelijk stadsgedeelte eene goede verbinding verkrijgen met het centrum, vele onaanzienlijke stegen zouden verdwijnen en de Heeren- en Prinsenstraten hun aloud aanzien herkrijgen. Biefstuk voor ouden van dagen of voor hen, die een gevoelige maag hebben. Schrap met een scherp mes het roode vleesch van een versche snede rund- of kalfsvleesch en voeg wat fjjn zout bjj het fgne schrapsel. Men zet dan eeu pan op het vuur met" boter en smelt dit zonder dat het bakthet geschrapte vleesch bij eengebracht als een stuk biefstuk laat men daarin tien minuten bakken totdat het kleurtkeer het om en laat het dan yog vijf of zes minuten bakken al naar gelang men bet min of meer gaar wenscht. Dit de pan wordt het dan genomen en gelegd op een bord, dat van te voren goed warm gemaakt is. De verkregen jus ontdoet men van het vet en schept de jus met wat ci troensap over het vleesch. Deze vleesch- schotel is niet alleen gemakkelijk verteer baar maar kan ook gebruikt worden door hen, die het gebruik hunner tanden mis- Tot Woensdag waren in Port-Saïd negentien sterfgevallen aan pest voorge komen acht lgders zjjn hersteld en elf gevallen zjjn nog in behandeling. Door de strenge quarantaine maatregelen ljjdt de kleinhandel veel schade. Door de overheid te Rio de Janeiro is het uitbreken der ziekte officieel erkend. Hooge levensverzekeringen- Naar aanleiding van den aanslag van Sipido op den prins van Wales, weet men mede te deelen, dat op het leven van den erfgenaam der Engelsche kroon niet min der dan honderd en zestig verzekeringen gesloten zjjn bij verschillende maatschap pijen tot een gezamenlijk bedrag van 2 millioen pond sterling of 24 millioen gul den. Van alle verzekerden staat de prins van Wales met deze ernorme som aan het hoofd. De koning van Italië, Humbert, is bij 149 Italiaansche, Duitsche, Engelsche en Fransche maatschappijen verzekerd voor 87.500.000 lire of ongeveer 18.700 000 gulden. De hoogste verzekering op het leven van een kind is ongetwgfeld die, welke czaar Nicolaas van Rusland drie en een halfjaar geleden, kort na de geboorte van zjjn eer ste dochter, de groothertogin Olga, ten be drage van 2 millioen sloot. De premie bedraagt in dit geval 146.000 galden, een som, die de keizer aller Rub- sen met zgn 15 milioen rente intusschen best betalen kan. B|jna alle vorsten en hoofden van staten in Europa en Amerika zgn verzekerd voor sommen van 2 of 3-maal honderd duizend tot 1 of 2 milliosn gulden. Natuurljjk zgn ook verzekeringen gesloten op het leven van de prinsen en prinsessen der verschil lende vorstenhuizen. Zoo is de Duitsche krocv rins voor 75000 gulden verzekerd terv j. zich prins Heinrich van Pruisen vóór zgn vertrek naar China, tegen een premie van 50.000 gulden verzekeren liet voor 2I/9millioen gulden. De geldkoningen in de Vereenigde Sta ten doen voor de aristrocaten van den bloe de niet onder. De spoorwegkoning George Vanderbilt is voor 1 millioen dollars, de suikerkouing Havemeyer voor 500.000 dol lars, de petroleumkoning Rochefeller voor 650.000 dollars en de Californische milliar- daire mevrouw Stanford voor 2 millioen dollars verzekerd. De erfenis Ds Rothschild. Het testament van wjjlen baron Adolf Karei De Rothschild is eenige weken ge leden te Londen geopend. Zgn vermogen aan onroerend goed in Engeland alleen bedroeg 2,257,979 Het hoofddeel wordt aan weldadigheidsinstellingen van Pargs, Franfort, Napels en Genève vermaakt 40,000 frs. zal jaarljjks onder behoeftige arbeidsters van Parjjs worden verdeeld. De kunstschatten van de overledene zgn ver maakt aan het >Lonvre". Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Nsar Oost-lndlé: Vsrtendiogiweg. p. ieepo>t ris Amsterdam. p. ree po» t na Rotterdam p. Uoll. mail via Geona p. Holl. mail via Maraeille p. Frnuache mail via Maraeille p. Engelache inail via Brindiai (oaar Palembang, Kionw, Banks. Billiton en Z. W. Afd. van Boroeol Naar Atjeh en de Ooatkuat van SumatraJ Duitsche mail via Napels Nsar Guyana (Suriname) zeepost via Amstera», p. mail over Engeland i.l mail via St. Naxaire Datum der ter poit-beiorg. Tijdat. der laat. bnal. a/h Postk. 8 22 Juni 7.— 'e er 1 en 15 7 'a ar 5 en i9 7.— ar 12 en 2(1 8.30'»nan 1 en 15 7— av. 8 en 22 9.'amor. eiken Vrijdag 9.'amor. 11 en 25 Juni 9 'amor. 81 Meil 7.— 25 Juni 7.'i 7 7— 'i Naar Curaqao, Bonaire en Aruba eepost via Amsterdam 81 Mei! 7. p mail via Soothampton clkeu Dinsdag 8 80'tuai p. mail via Qnecnatown eiken Vrijdag 8.30'saam. p. mail via Genna1 Jnnij 7.av. (alleen op verlangen der afzenders). Naar St. Martin, St Eustatius en Saba p mail over Engeland |11 an 25 Jani 7.av. Naar Transvaal en Oranje-Vrjj- staat: via Na pels 4 en 18 Juni, 9 uur 's morg.v i a Maraeille 23 Juni, 3.80 's nam. Naar H. M. .Nautilus", te C a d i x tot en met 15 Jnni 7 nnr 's avonds. Naar H. M. .Noord-Brabant" te Kiel, tot en met 18 Juni. De Oorlog in Zuid-Afrika. De ramp te Johannesburg. Omtrent de ontploffing in Begbie'a geschut gieterij te Johannesburg wordt het volgende ontleend aan een onderhoud met den heer Dummont, die in de fabriek werkte. .Ik was juist bezig met een gat te boren in een stuk koper, toen ik opeen» ongeveer een yard boven den grond door de lucht ge slingerd werd en tegeljjkertjjd een oorver- doovenden knal hoorde. Gedurende de eerste oogenblikken lag ik bedwelmd op den grond, doch weldra her kreeg ik mjjn bewustzjjn en hoorde alle mo gelijke stnkken ijzer hout, gereedschappen, enz. door de lucht fluiten. Naast mjj hoorde ik boven al het geraas en het knallen der projectielen nit het hulpgeroep en kermen der gewonden. Toen sprong ik op en baande mjj een weg door de puinhoopen om naar buiten te komen. Hier heerschte een verwarring en paniek die zich niet beechrjjven laat en den vreese ljjken indruk zal ik nooit vergeten. Onher kenbaar verminkte arbeiders, gillende, hall krankzinnige vrouwen en kinderen, een als gekken door elkaar hollende menigte, en bovea al dat geraas uit de doffe knallen van di barstende bommen, dat alles maakte mjj zoo van streek, dat ik mjj zoo spoedig mogelijk van de plaats des onheils wegspoed do naar mjjn kamer om daar eeoigsrins van den schrik te bekomen. Mjjn kamer is nabjj bet gebouw gelegen, doch alles was vernield. De ruiten waren stuk, mjjn waschstel lag gebroken op den grond, zoodat mjj niets anders overbleef als om in mjjn werkpak naar Pretoria te gaan, waar ik mjjn vrouw wilde gerust stellen. «Gelooft gy aan opzet vroeg de «Volks stem -man. «Daarop wil ik liever niet antwoorden, het antwoord zal de tjjd ons geven.' .Waar sullen wjj nu onze bommen van daan krjjgen .O, dat beteekent niets, indien er niet al te veel gewonden zijn, werken wjj morgeS weer verder, 't is te hopen dat de heer Fleche er goed afgekomen is, hij was de ziel, de onmisbare man. Gebrek aan bommen zal er door deze ramp niet komen, daarvoor behoeft men zich ongerust te maken.* .Was er een groote voorraad bommen voorhanden .Neen, niet bjjzonder, voor een paar we ken hebben wjj nog groote hoeveelheden af geleverd. Dat kleine verlies zal spoedig weer aangezuiverd worden, 't is maar voor de arme slachtoffers, dat de ramp zoo groot is.' Woensdag vroeg een lid van het La* gerhuis of de regeering niet van de Boeren zou eischen, dat voor er eenige onderhan delingen over de vrede geopend werden, de »vele honderden" Engelsche soldaten, die nu te Pretoria gevangen zitten »en volkomen in de macht van president Kruger" zgn, onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Balfour achtte de vraag voorbarig en vond nog aanleiding den afgevaardigde te autwoorden, >dat hg hoopte en geloofde dat er geen grond is" voor de gedachte, waarmede de vrager scheen om te gaan, dat president Kruger ooit de wetten van den beschaafden oorlog zou schenden. Zjju gevangenen als haringen in een ton op vuile en besmette schepen pakken, kan president Kruger alvast niet doen. Dat is een troost voor de vele honderden Engel sche soldaten te Pretoria. De correspondent van de >New-York Herald" te Pretoria seint Mijn Boerenvriend, een neef van presi dent Kruger, dien ik in lang niet gezien had, kwam gisteren bjj mg. Hjj zeide: >Ik geloof, dat de mjjnen vernield zullen worden. Het spjjt mjj verschrikkelijk, want mjjn vader en veel andere aanzionljjkt Boeren hebben groote financiëele belangen bjj de mjjnen. Ik vroeg wat hjj dacht van den stand van den oorlog. Zgn antwoord was, dat hjj de zaak verloren achtte, en dat da Boeren geen stand zouden houden te Pre toria, maar pas te Lgdenburg. »Met hun groote overmacht zullen da Engelsehen Lgdenburg toch ook kunnen nemen," zeide ik. »Dat is onmogelijk," antwoordde hg. Lgdenburg ia zoo door bergen omringd, dat het onmogelijk te veroveren ia." »Ook niet door bet uit te hongeren »De geheele voorraad uit Pretoria zal daarheen overgebracht worden, en wjj hebben genoeg om het drie jaar uit te houden." >En president Kruger vroeg ik nog. >Hjj gaat niet mee naar Lgdenburg." >Wat zal hjj dan doen?" »Net wat hjj in 1880 deed. Hjj zal Pretoria verlaten, en niemand zal hem kunnen vinden." In het gevecht bjj Boshof, waar generaal De Villebois Mareuil het leven liet, zgn volgens officiëele opgave de volgende Hol landers gesneuveld: N. J. Klugkist, C. J. Knooteterwjjl krijgsgevangen zijn ge maakt: J. G. van der Plas, C- Boot, F. Dingler, D. Jansen, C. van der Kwast, A. F. ter Meulen, N. van Santen en C. van der Wal. Geruchten van het oerlogsterrein. LONDEN, 27 Mei. Volgens een tele gram uit Newcastle loopt in de avondbla den het gerucht, dat president Kruger een proclamatie heeft uitgevaardigd, waarin hü rraagt of de Burger» wenschen den oorlof door te zetten of niet. Van de Vaal. TAAIBOSCH, 26 Mei, zee uur avonds. De Boeren verlieten de Vaal. Hun eomv mandanten kwamen bjjeen, om de moge lijkheid van de voortzetting van den wor stelstrijd te bespreken. In afwachting bljjrea de Boeren in Meyerton. TAAIBOSCH, 26 Mei 7.45 's avonds. Generaal French trok gisteren over de Vaal bjj de drift bjj Lindeques. Heden rukte de bereden infanterie, onder Henry, voorwaart# en slaagde er bjjna in de brug te behoude*. Een boog is slechts vernield. De Boeren namen op den Klipmansberg stelling. Aan de VAAL. De inval in Transvaal is begonnende eigenlgke inval, nu een gedeelte van Ro berts' hoofdmacht de Vaal overgetrokken is, want de beweging van een kleine En gelsche troepenmacht uit Warrenton naar Christiana was vau ondergeschikt belang. De Groblersdrift, tusschen Pargs en Riet- poort, waar de overtocht van de Vaal plaats had, ligt op 40 kilometer van de oude hoofdstad Potchefstroom, en op 95 K.M. hemelsbreedte van Johannesburg. Wjj weten echter uit een telegram van Roberts dat diens voorhoede reeds bjj de Viljoensdrift staat, tegenover Vereeniging, slechts 50 K.M. van Johannesburgde kolenmijnen bij de Viljoensdrift waren niet door de Boeren vernield, en er waren ook geen Boeren te zien aan de oevers van de rivier, die de grens vormt tussohen de twee republieken. Wjj zullen ods niet aan voorspellingen wagen, maar het komt ons onwaarschgn- ljjk voor, dat de Britsche hoofdmacht nu ZE1 IE UILLHTOir. 79) Traverse had eerst voor den majoor het geweer gepresenteerd, daarna zette hjj het af .om zjjn vriend te antwoorden. ,Ik ben ziek naar lichaam en ziel,'hervatte Ibjj. «Ik zeg je, Herbert, dal 't zoo niet lang sneer kan duren, anders zal ik weldra onder de dooden zjjn." Spreek; wat is er voorgevallen, dat ik je zoo ontmoedigd zie? Natuurljjk weer een hateljjkheid van den kapitein JaMaar ik wil niet klagen het zou kinderachtig zjjn over een lot te morren, dat ik mjj zelf bereid heb!' jWeea niet kleingeestig, vriend,* vermaande de majoor. >De oorlog zal weldra geëindigd zjjn, wanneer Mexico binnen eenige dagen ingenomen is, kan de vrede niet lang meer uitbljjven. Dan knnt gjj weer aan uwo prak- tjjk gaan en dokter Rocke worden,* voegde hjj er bjj. ,'t Is mogeljjk, dat je geljjk hebt. Mogeljjk en waarscbynlyk is 't, dat ik dien dag niet meer beleef. Ik heb in twee, drie nachten niet meer geslapen, misschien is dit een ge volg van den strengen dienst, ik ben heele- maal uitgeput. Een bang voorgevoel van een naderend onheil drukt mjj zwaar ik verklaar je ronduit, Herbert, dat ik mjj nooit zoo on gelukkig gevoeld heb. Ik heb drie dagen bestendig dienst gehad.' ,Loop heen,* riep Herbert, «hond moed en set een vrooljjk gezicht op, daardoor ergert ge uwe vjjanden 't meest. Denk aan uwe lieve bruid en aan uwe goede moeder en stel n voor, dat ge binnen kort een benjjdens- waardig echtgenoot zult zgn en dat u oen gelukkig en onbezorgd leven op Willow-Heights wacht. Dit zal uw moed opnieuw doen op flikkeren en je de noodige kracht geven, het zoolang uit te honden als 't de plicht gebiedt.' «Ach, Herbert, je weet niet, welke redenen tot bezorgdheid ik heb,* hernam de jonge vrjjwilligcr zuchtend. «Ik vrees, dat 't hun gelukken zal, mjj heel en al uit to putten... en indien ik dan eens in den dienst te kort bleef ,Hoe zou dat mogeljjk zjjn?' vroeg majoor Greyson verwonderd. «Je zult het begrjjpen, wanneer ik je mjjne lijdensgeschiedenis der drie laatste dagen vertel,' zei Traverse. «Doch 't is hiertoe de plaats niet en ik kan je zoolang niet in je ronde ophouden.' Dat gaat niet, doch kom na uwe aflossing in mjjne tent. Ik zal voor een glas punch zorgen en dan kunt ge uw hart voor mjj uitstorten.' De majoor ging heen, terwjjl Traverse hem treurig nakeek. «Ik zou u in uw tent bezoeken. Maar znllen ze mjj daartoe ééne minuut tjjd laten Zeker niet,' znchtte hjj, ,en go zult vergeefs op mjj wachten.' Herbert zag inderdaad zijn armen vriend den g&nschen dag niet meer, en toen hjj 's avonds naar hem vroeg, vernam hij, dat hjj met eene patrouille op verkonning was. Den volgenden morgen vroeg hjj weer tever geefs naar den jongen vrjjwilliger. Nu heette het, dat Traverse voor levensmiddelen uitge zonden was en 's avonds meldde men hem, dat hjj als ordonnans een officier vergezelde, die een geheim bericht moest overbrengen. •Traverse had gelijk,* zei Herbert bjj zich zelf, ,naar 't schjjnt hebben ze zjjn onder gang besloten. Nu begrijp alles. Eergisteren was hjj reeds zoo uitgeput, dat hjj nauweljjks op zjjn beenen kon staan. Hjj zei, dat hjj drie dagen onafgebroken dienst had gehad en nu nog drie dagen op marsch. Die duivel van een Lenoir en die schandelijke Zuten hebben 't listig uitgedacht. Ze znllen hem nn op een post zetten, voorts afwachten, dat hjj iuslaapt, om hem dan te verrassen. Ja, ja, zoo is 'tO, die ellendelingen Dit bedoelde de arme jongen, als hjj over een naderend onheil sprak. Hoo zal hjj zich nu redden? Is gehoorzaamheid niet de eerste plicht van een soldaat. Maar dat ze voorzichtig zjjn, die booswichten, anders vallen ze in den kuil, dien zjj voor mjjn armen vriend graven. Ten minste zal ik de zaak den commandeerenden generaal melden, wanneer 't zoover komt.* Den volgenden dag begaf zich de jonge majoor vroegljjdig naar de tent van officier Znten en verlangde den soldaat Rocke te zien, in wien hjj, zooals hjj er bjj voegde, veel belang stelde. Het antwoord, dat hjj kreeg, bevestigde zjjn vermoeden. Nadat Zuten met een ge maakte hofieljjkhoid den korten groet beant woord had, dien Greyson hem bjj 't binnen komen toewierp, meldde hjj hem, dat de soldaat Rocke in arrest was. Waarom?' vroeg Herbert. «Tot mjjn spjjt wegens een zwaar plicht verzuim,* zei de officier. «Hjj werd slapend op zjjn post gevonden.' Dat is inderdaad een misdrjjf, dat volgons de krjjgswet met don dood gestraft wordt,* hervatte de majoor. «Ja, ja, de krjjgswet kent in zulk geval geene verschooning,* bevestigde Zaten, die met moeite zjjn leedvermaak onderdrukte. En door wien werd hjj gevonden?* «Door den kapitein zelf, dien ik, luitenant Zarabisky en sergeant Bowler hedenmorgen om vier uur op zjjoe ronde vergezelden.' «Vertel mjj de omstandigheden beval de majoor. «O, do zaak is zeer eenvoudig. De soldaat Rocke stond in de linie op zjjn post. Toen we hem naderden, verwonderde het ons, dat we hem niet hoorden werda roepen. Ja, we vonden hem op den grond liggen. Zjjn geweer lag op eenigen afstand. Het scheen, dat hjj zich een gemakkoljjk plekje had uitgezocht, om uit te rusten.* «Hm,* zei Herbert, «zjjt ge niet verbaasd over het plichtverzuim van een man, die tot nn toe goed zjjn dienst deed?' «Zeker,* hernam de officier met een ge huicheld medelijden, «en ik verzeker u, majoor Greyson, dat ik geen oogenblik zon geaarzeld hebben om hern te redden, indien dit in mjjne macht was. Zelfs 'e kapitein had spjjt van den jongen man e begreep niet, koe hjj zoo aan zjjn plicht te kort schieten.* ■Nn begrijp 1 net!' riep nu Herbert, dfe zich niet langer kon bedwingen. (Travorse Rocke werd opzetteljjk een zware dienst op gelegd, totdut hjj ten slotte niet meer kon. Do verantwoordelijkheid valt op hen, die zulka deden Ilerbcrt ging heen, om zjjn gevangen vriend te bezoeken. Toen bjj de tent naderde, werd hem door de twee schildwachten den toegang geweigerd. Vergeef ons, majoor,* zei de oudste der twee, iwe hebben van den kapitein streng bevel gekregen, niemand binnen te laten.' «Ooit een stafofficier niet?* Niemand,* hernam de soldaat, «of hjj moet een schriftelijke toestemming van den kapitein toonen.* «Waar is de kapitein?' «In zjjne tent,' luidde het antwoord. Herbert ging naar bem toe en liet zich aanmelden. Hy werd dadeljjk binnengelaten. Ik kom verlof vragen den soldaat Rocke te mogen bezoeken, die beschuldigd is van op zjjn post geslapen te hebben,* zei hjj. «Het spjjt mjj,* hernam de kapitein op den toon van een man, die gewoon is te bevelen, «dat ik u dit verlof niet kan geren.» «Zou u zoo vrieodeljjk zjjn, kapitein Lenoir, mjj de reden van uwe weigering bekend te maken •Ik acht dit niet noodig, sir.' «Dan zal ik hot verlof aan hooger hand vragen,* hernam Herbert, terwjjl hjj met eene stjjve buiging de tent verliet. Zonder een oogenblik te verliezen steeg Herbert te paard en reed naar Tacubags, waar generaal Scott in het bisschoppelijk paleis vorbljjf hield. Deze ontving hem zeer vriendeljjk en gaf hem 't gevraagde verlof dadeljjk. Scott, een goedaardig man, vroeg naar andere bijzonderheden van dit voorval en Herbert vertelde hem, wat hjj wist van de toedracht der zaak. De generaal toonde eene levendige deelname en beloofde van de akten inzage te nemen, om zieh nauwkeurig op de hoogte van de treurige zaak te stellen. Indien zich de zaak bevindt, zooals gjj zegt, majoor Greyson,* zei hjj, «zal ik van kapitein Lenoir en officier Zuten eene strenge verant woording eischeo. Uit het ondersoek zal bljjken of er voor den soldaat Rocke ver zachtende omstandigheden in aanmerking komen. We willen hopen, dat we hem kunnen vrjjlaten.' Herbert ging been, doch aaa de deur go- komen riep de generaal hem nogmaals terug. «Nog een oogenblik, nuyoor Greyson,' B f Jk a»«A- .AA. pakje met brieven is aangekomen, 't Is seker van nw oom, den wakkeren auyoor Warfield; ten minste ik meen zjjne hand van vroeger te kennen.* Dit zeggende gaf de vriendelijke generaal den majoor het pakje, dat deze ia dank aan- iro, waarna hjj afscheid nam. Nog eer hjj buiten was opende Herbert 't pakje, want Jijj was zeer nieuwsgierig, Hjj vond een brief van zjjn oom en van Capitola en ook nog brieven van Clara en Mr». Rocke aan Traverse, waarover hjj niet weinig ver baasd was. In Capitola's brief vond bjj de oplossing van dit raadsel. Zjj gelf had deze brieven op Willow-Heights gehaald en za buiten weten van den majoor bjj 't pak ge voegd dat deze verzond. Met spaaniog las Herbert den brief vaa syo oom. Hjj hoopta daarin eene gunstigs uitwerking dor gezonden photographie te vin den, doch tot zjjn groot leedwezen vermeldde de majoor er niets van. Bjj bedaard nadenken meende Herbert dit toch als een goed teekea te mogen beschouwen, want bjj had altjjd gevreesd, dat de oude heer bet teruggezonden zou hebben. Dit scheen een bewjjs te ajjo, dat majoor Warfield het portret niet mishaagde, maar jegens zjjne vrouw en zoon milder gestemd was, hetgeen hjj echter niet wilde laten bljjken, wjjl de ware bewjjzen, die Herbert beióoid had, nog niet geleverd waren. Hjj keerde opgewekt naar het legerkamp terug, waar bjj nu in weerwil van den kapi tein toegang tot den gevangene had. (Wordt vervolgd.) hjj. had byna vergeten, dat er voor u eeu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1